elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Określanie granic selektywnej współpracy wyłącznika instalacyjnego B16 i bezpieczników instalacyjnych typu gG na podstawie charakterystyk I2t=f (Ip) – na wykresie zaznaczono graniczne wartości prądów zwarciowych zapewniających selektywną współpracę

Określanie granic selektywnej współpracy wyłącznika instalacyjnego B16 i bezpieczników instalacyjnych typu gG na podstawie charakterystyk I2t=f (Ip) – na wykresie zaznaczono graniczne wartości prądów zwarciowych zapewniających selektywną współpracę

Dobierając
zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych
należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w
zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące selektywności (wybiórczości) działania urządzeń zabezpieczających nadprądowych oraz różnicowoprądowych w instalacjach niskiego napięcia. Pokazano sposoby doboru urządzeń zabezpieczających pozwalające zapewnić ich selektywne działanie.

Abstract

Selectivity of protection devices in low-voltage electrical installations

The article presents the most important information on the selectivity of overcurrent protective devices and residual current devices in low-voltage installations. The methods of choice of protective devices, that help keep their selective effect, were presented.

Oznacza to, że na występujące zakłócenie zareaguje urządzenie zabezpieczające:

 • w miejscu najwłaściwszym, wyłączając tylko obwód dotknięty uszkodzeniem, nie pozbawiając zasilania innych obwodów,
 • które ma odpowiednią zdolność wyłączania i czynność wyłączenia wykona poprawnie.

Wymaganie zapewnienia wybiórczego działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych budynków wprowadzone zostało Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybiórczość całkowita polega na tym, że zabezpieczenia działają wybiórczo niezależnie od okoliczności, np. również przy największym spodziewanym prądzie zwarciowym i przy niekorzystnym zbiegu odchyłek wartości ich parametrów, więc w sytuacjach mało prawdopodobnych.

Wybiórczość częściowa ma miejsce, kiedy zabezpieczenia działają wybiórczo w przypadku przeważającej części zakłóceń, świadomie rezygnuje się z wybiórczości przy zakłóceniach o małym prawdopodobieństwie. Na przykład, przy projektowaniu urządzeń oblicza się największy spodziewany prąd zwarciowy (przy trójfazowym zwarciu bezoporowym), a w trakcie eksploatacji okazuje się, że przekroczenie 70% tej wartości jest bardzo mało prawdopodobne. 

Dzieje się tak, bo w instalacjach i sieciach przeważają zwarcia jednofazowe, rzadziej zdarzają się dwufazowe, a jeszcze rzadziej – trójfazowe, a ponadto w miejscu zwarcia może występować niepomijalna impedancja. Mimo to rozsądne jest dobierać zabezpieczenia, również wyłączniki i bezpieczniki, do największego spodziewanego prądu zwarciowego, aby uniknąć ich zniszczenia nawet w razie mało prawdopodobnego przypadku zwarcia, ale wymagać wybiórczości tylko do poziomu 70% spodziewanego prądu zwarciowego. Wybiórczość częściową akceptuje się zwłaszcza w obwodach o mniejszych wymaganiach co do ciągłości zasilania.

Za wybiórczość się płaci, może ona wymagać nie tylko zmiany układu instalacji dla zmniejszenia liczby stopni zabezpieczeń, lecz także stosowania kosztowniejszych zabezpieczeń oraz innych elementów (przewodów i kabli, przekładników) o większej obciążalności zwarciowej, jeśli wprowadza się zwłokę działania zabezpieczeń. Może wymagać zastosowania w złączu urządzenia zabezpieczającego o tak dużym prądzie znamionowym, że w żadnym stopniu nie stanowi ono ogranicznika mocy pobieranej.

Ten ostatni problem jest zresztą polską osobliwością, bo funkcję ogranicznika mocy pobieranej przypisuje się bezpiecznikom lub wyłącznikom zastosowanym jako zabezpieczenie przedlicznikowe; za granicą do tego celu stosuje się specjalne rozłączniki z wyzwalaczem przeciążeniowym. Trzeba zatem rozważyć, czy dodatkowe koszty i utrudnienia poniesione z myślą o wybiórczości równoważą korzyści oczekiwane dzięki uniknięciu niektórych przerw w zasilaniu, wywołanych niewybiórczym zadziałaniem zabezpieczeń.

Badania wybiórczości przy przetężeniach wymagają posługiwania się charakterystykami czasowo-prądowymi (t=f (I)) urządzeń zabezpieczających w zakresie przeciążeniowym (i zwarciowym), dla czasów wyłączania t>0,l s i charakterystykami całek Joule’a (I2t= f (I)) w zakresie zwarciowym (t>0,l s). Ogólnie znane charakterystyki czasowo-prądowe są niewystarczające w zakresie dużych prądów zwarciowych, bo operują wtedy znamionowymi, a nie rzeczywistymi wartościami zarówno prądu jak i czasu, a ponadto są bezużyteczne dla oceny wybiórczości, gdy co najmniej jedno z urządzeń wyłączających zwarcia działa ograniczająco na prąd zwarciowy.

Pojęcie wybiórczości kojarzy się ze skoordynowanym działaniem zabezpieczeń różnych obwodów, zwłaszcza zabezpieczeń na kolejnych stopniach rozdziału energii. Za najprostszy przypadek wybiórczości bądź koordynacji zabezpieczeń można jednak uznać współdziałanie urządzeń zabezpieczających w tym samym obwodzie, jeśli są one tak dobrane, że wzajemnie się uzupełniają, dzielą się rolami, stanowią względem siebie dobezpieczenie. Przykładem dobezpieczenia jest obwód silnikowy z bezpiecznikami klasy aM i przekaźnikiem termobimetalowym pierwotnym, współpracującym ze stycznikiem. Występują tu następujące problemy:

 • bezpiecznik aM nie gwarantuje wyłączenia prądu mniejszego niż jego najmniejszy prąd wyłączający Imin, – powinien to uczynić stycznik pobudzony przekaźnikiem termobimetalowym, który stanowi dobezpieczenie bezpiecznika; przy przeciążeniach przekaźnik termobimetalowy powinien zadziałać, zanim dojdzie do przetopienia i zniszczenia wkładki topikowej,
 • przekaźnik termobimetalowy zabezpiecza sam siebie, doprowadza do wyłączenia przetężenia, zanim ono go uszkodzi, ale dzieje się tak tylko do pewnej wartości prądu przetężeniowego, a w przypadku wystąpienia większego prądu wymaga dobezpieczenia bezpiecznikiem o całce Joule'a wyłączania, którą wytrzyma bez uszkodzenia i bez trwałej zmiany swojej charakterystyki t-I.

Skoordynowane charakterystyki obu urządzeń zabezpieczających rozwiązują te problemy. Przekaźnik ze stycznikiem dobezpieczają bezpiecznik przy przeciążeniach, bezpiecznik – dobezpiecza przekaźnik termobimetalowy oraz stycznik przy zwarciach.

Drugi przykład to użycie wyłącznika o znamionowym prądzie wyłączalnym mniejszym, nawet znacznie mniejszym niż spodziewany prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że w razie wystąpienia prądu przekraczającego zdolność wyłączania tego wyłącznika funkcję wyłączania zamiast niego albo równocześnie nim przejmie inne urządzenie (dobezpieczenie) – towarzyszący mu bezpiecznik (np. wbudowany ogranicznik prądu zwarciowego) lub poprzedzający wyłącznik ograniczający.

Wybiórczość układu bezpiecznik–bezpiecznik

Jest to najmniej kłopotliwy przypadek wybiórczości dzięki temu, że współpracujące ze sobą wkładki bezpiecznikowe mają charakterystyki czasowo-prądowe zależne, o zbliżonym przebiegu. Przyjmuje się, że wkładki bezpiecznikowe na kolejnych stopniach zabezpieczeń działają wybiórczo:

 • w zakresie prądów przeciążeniowych, jeśli ich pasmowe charakterystyki t-I nie tylko nie przecinają się, ale pozioma odległość między nimi jest większa niż różnica prądów płynących w rozpatrywanym czasie przez obie wkładki,
 • w zakresie prądów zwarciowych, jeśli ich pasmowe charakterystyki I2t-I nie przecinają się.

Jeśli wymaganie wybiórczości całkowitej ma znaczenie decydujące, to cytowane warunki mogą jej nie gwarantować. Jest co prawda margines bezpieczeństwa wynikający stąd, że wytwórca podaje najmniejsze wartości t oraz I2t przedłukowe w zaostrzonych warunkach probierczych, oraz największe wartości tych parametrów wyłączania dla innych, zaostrzonych warunków probierczych. Warunki w rzeczywistym obwodzie mogą być łagodniejsze, a poza tym są identyczne bądź zbliżone dla obu pobudzonych wkładek; nie mogą jednocześnie wystąpić skrajne wartości maksymalne i minimalne cytowanych parametrów.

Przyjmuje się, że kolejne wkładki w kierunku zasilania powinny mieć prądy znamionowe większe w stosunku 1,6.

Dotyczy to jednak tylko wybiórczości zwarciowej i tylko wkładek o tym samym typie charakterystyki, zwłaszcza wkładek gG o prądzie znamionowym co najmniej 16 A. W innym przypadku należy upewnić się, że całka Joule’a przedłukowa (przetrzymywania) wkładki bliżej zasilania nie jest mniejsza niż całka Joule’a wyłączania kolejnej wkładki, która ma zwarcie wyłączyć. Okazuje się na przykład, że wkładka gG poprzedzająca wkładkę aM, dla zachowania wybiórczości zwarciowej, powinna mieć prąd znamionowy większy w stosunku od 2,0 do 3,6, przy czym większe wartości dotyczą wkładek aM (wyłączających zwarcie) o mniejszym prądzie znamionowym.

Wybiórczość układu wyłącznik – wyłącznik

Dla wyłączników instalacyjnych obowiązują, podobne jak dla bezpieczników, zasady wybiórczości przeciążeniowej:

 1. pasmowe charakterystyki t-I nie powinny się przecinać,
 2. pozioma odległość między nimi powinna być większa niż różnica prądów przepływająca przez oba wyłączniki w rozpatrywanym czasie,
 3. odległość tę należy sprawdzić dla różnych czasów, zwłaszcza w miejscach największego zbliżenia charakterystyk.

W zakresie prądów zwarciowych, kiedy w obu wyłącznikach są pobudzane wyzwalacze zwarciowe, nie można liczyć na wybiórczość zwykłych wyłączników o bezzwłocznych wyzwalaczach. Wybiórczość jest zagwarantowana tylko do prądu równego prądowi niezadziałania wyzwalacza zwarciowego wyłącznika usytuowanego od strony zasilania, a jest możliwa przy prądach nieco większych, o wartości nieprzekraczającej górnej granicy zakresu tolerancji prądu zadziałania tegoż wyzwalacza. Aby uzyskać wybiórczość całkowitą, należałoby tak dobrać prąd niezadziałania wyzwalacza zwarciowego wyłącznika poprzedzającego, aby był on nie mniejszy niż spodziewany prąd zwarciowy na niższym stopniu zabezpieczeń. Taka wybiórczość prądowa wchodzi w rachubę wyjątkowo, jeśli wspomniany prąd zwarciowy jest kilkakrotnie mniejszy niż na poprzedzającym stopniu zabezpieczeń.

Oprócz przedstawionych wyżej są i inne rozwiązania zmierzające do zapewnienia wybiórczej pracy wyłączników. Dotyczą one zwłaszcza usytuowania kolejnych wyłączników ograniczających w miejscach, gdzie prądy zwarciowe są duże i mało się różnią w kolejnych stopniach zabezpieczeń. Jednoczesne otwarcie się wtedy dwóch lub więcej wyłączników jest nieuniknione, mało tego, może być to konieczne, jeśli wyłączniki wzajemnie się dobezpieczają, tzn. tworzą układ kaskadowy. Poza pierwszym od strony zasilania wyłącznikiem kaskady, pozostałe mogą mieć prąd znamionowy wyłączalny mniejszy niż prąd zwarciowy w miejscu ich zainstalowania. Wybiórczość można zapewnić wtedy tylko na zasadzie samoczynnego ponownego załączenia i trzeba akceptować krótkotrwały zanik napięcia.

Wybiórczość układu bezpiecznik – wyłącznik

Konfiguracja bezpiecznik przed wyłącznikiem stosowana jest w polskich instalacjach najczęściej, ponieważ zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zasad budowy instalacji elektrycznych w budynkach obwody odbiorcze powinny być zabezpieczane przez samoczynnie działające wyłączniki nadprądowe (instalacyjne). Kryteria wybiórczości w takiej konfiguracji są jednoznaczne i łatwe do sprawdzenia:

 1. w zakresie prądów przeciążeniowych pasmowe charakterystyki t-I nie powinny się przecinać, a pozioma odległość między nimi powinna być większa niż różnica prądów płynących w rozpatrywanym czasie przez oba aparaty,
 2. w zakresie spodziewanych prądów zwarciowych pasmowe charakterystyki I2t= f (Ip) obu aparatów nie powinny się przecinać.

Sprawdzenie wybiórczości jest łatwe, bo bezpiecznik ma jednoznaczne kryterium przetrzymywania prądu zwarciowego – wartość całki Joule’a przetrzymywania, w uproszczeniu utożsamianą z maksymalną całką Joule’a przedłukową. Powinna być ona nie mniejsza niż całka Joule’a wyłączania wyłącznika, której wartości są podawane w katalogach.

W wielu katalogach podawane są informacje pozwalające na określenie granic selektrywnej współpracy bezpieczników z wyłącznikami samoczynnymi. Poniżej przedstawiono przykładowo tablicę zawartą w katalogu firmy Legrand, podającą zakres selektywnej współpracy wyłączników instalacyjnych S 300 B z bezpiecznikami typu D0 z charakterystyką gL lub gG.

Selektywne wyłączniki nadprądowe

Pod koniec lat 80. w firmie HAGER opracowano selektywny instalacyjny wyłącznik nadprądowy typu SLS, aby uzyskać selektywność wyłączania popularnego wyłącznika nadpradowgo względem znajdującego się przed nim zabezpieczenia przetężeniowego. Wyłącznik ten działa selektywnie względem znajdujących się za nim wyłączników nadprądowych w zakresie prądów zwarciowych do 25 kA.

Układ połączeń selektywnego wyłącznika SLS przedstawiono na rysunku 12. Do zacisku wejściowego przyłącza się przewód fazowy, a przewód neutralny do zacisku N (przewód neutralny nie jest prowadzony. Bardzo ważny jest kierunek przepływu energii elektrycznej, a więc podłączenia przewodów wejściowych i wyjściowych, oznaczonych dodatkową strzałką na każdym aparacie.

Główny tor prądowy wyłącznika składa się z bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego M, wyzwalacza termicznego B1 i zestyku głównego K1. Konstrukcja jest więc taka sama jak w przypadku tradycyjnego wyłącznika nadprądowego. Ponadto aparat ma równoległy tor prądowy z wyzwalaczem termicznym B2 i dużą rezystancją R ograniczającą prąd w obwodzie do 5 In oraz tor załączający z wyzwalaczem elektromagnetycznym S połączonym z zestykiem głównym K1.

Załączając wyłącznik zamyka się zestyk K3. Tor załączający kontroluje wartość napięcia między wyjściem wyłącznika a zaciskiem N. Jeżeli napięcie to wynosi ok. 230 V, a zatem w instalacji za wyłącznikiem SLS nie ma zwarcia, to wyzwalacz elektromagnetyczny w torze załączającym zamyka zestyk K1 w głównym torze prądowym. Jeżeli napięcie między wyjściem wyłącznika SLS a zaciskiem N jest równe 0, to za wyłącznikiem SLS występuje zwarcie i nie jest możliwe zamknięcie zestyku K1. Aparat nie daje się załączyć na zwarcie. Jest to jedna z jego niekwestionowanych zalet. Załączając prawidłowo podłączony wyłącznik SLS, po sprawdzeniu napięcia w torze załączającym i zamknięciu zestyku K1 w torze głównym, prawie cały prąd popłynie w torze głównym, ponieważ w torze pomocniczym znajduje się duża rezystancja.

Gdy w czasie pracy instalacji elektrycznej powstaje zwarcie między wyjściem wyłącznika a innym aparatem zabezpieczającym zainstalowanym dalej, to wyłącznik SLS zachowa się jak typowy wyłącznik nadprądowy. Wówczas wyzwalacz zwarciowy M otworzy zestyk K1 w głównym torze prądowym. Jeszcze przez pewien czas (rzędu milisekund) prąd popłynie w równoległym torze prądowym do chwili zadziałania wyzwalacza termicznego B2, który wprowadza dźwignię aparatu w pozycję 0 i odłącza uszkodzoną instalację.

Również w przypadku typowego przeciążenia instalacji między wyjściem aparatu a znajdującymi się dalej zabezpieczeniami, wyłącznik SLS działa jak normalny wyłącznik nadprądowy. Wyzwalacz termiczny B1 w torze głównym otworzy zestyk K, a następnie wyzwalacz termiczny B2 w torze równoległym wprowadzi dźwignię aparatu w pozycję 0. Nastąpi odłączenie instalacji elektrycznej.

Wyzwalacz termiczny powinien zadziałać przy (1,05 do 1,25) In, a wyzwalacz elektromagnetyczny przy (5,0 do 6,25) In. Aparaty SLS wykonuje się jako jednobiegunowe na prąd znamionowy 10–63 A oraz jako trójbiegunowe na prąd znamionowy 16–100 A. Wyłączniki selektywne SLS SA wyposażone są w optyczny wskaźnik zadziałania, co zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwia ich stosowanie jako zabezpieczenia przedlicznikowe. Najważniejsze zalety tych wyłączników to:

 • pełna selektywność działania względem typowych wyłączników nadprądowych bezzwłocznych zainstalowanych za wyłącznikiem SLS,
 • wzajemna selektywność wyłączników SLS zainstalowanych szeregowo,
 • duża niezawodność zasilania instalacji (w razie awarii wyłączana jest tylko część instalacji),
 • brak możliwości załączenia na zwarcie,
 • wygoda obsługi,
 • wyeliminowanie przedlicznikowych zabezpieczeń topikowych.

Na rysunku 13. przedstawiono charakterystykę czasowo-prądową wyłącznika selektywnego typu LSHU produkowanego przez firmę Jean Mueller.

Selektywne zabezpieczenia nadprądowe instalacji mieszkaniowych

Od wprowadzenia w życie w 1995 roku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w polskich instalacjach elektrycznych zaczęto stosować powszechnie wyłączniki instalacyjne. Rozporządzenie wprowadziło obowiązek ich stosowania do zabezpieczania obwodów odbiorczych, jako ostatniego zabezpieczenia przed odbiornikiem. Jednak wbrew intencjom prawodawcy zaczęto instalować te wyłączniki nie tylko w rozdzielnicach mieszkaniowych, lecz również jako zabezpieczenia przelicznikowe, a nawet zabezpieczenia WLZ-tów.

Takie stosowanie wyłączników instalacyjnych spowodowało bardzo częsty brak selektywnego działania zabezpieczeń szczególnie uciążliwy dla użytkowników, gdy zabezpieczenia przedlicznikowe znajdują się z dala od mieszkania (np. w piwnicy budynku) lub budynku (np. w szafce pomiarowej umieszczonej przy wyniesionym na granicę posesji złączu). W związku z tym w nowelizacji rozporządzenia w 2002 r. dodano zapis w § 183.1.5 o obowiązku zapewnienia selektywnego działania zabezpieczeń. Jednak problem ten do dzisiaj nie został rozwiązany i nadal stosuje się szeregowe łączenie w układzie zasilania bezzwłocznych wyłączników instalacyjnych.

Sprawa selektywności zabezpieczeń przelicznikowych była przedmiotem skargi wniesionej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [14]. Urząd wystąpił o zajęcie stanowiska w przedmiocie skargi przez Urząd Regulacji Energetyki. W odpowiedzi udzielonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta podano, że problem na razie jest nie do rozwiązania, gdyż „brak rozsądnej alternatywy dla zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych pełniących funkcję ograniczników mocy”. W tym miejscu odpowiadający z upoważnienia prezesa dyrektor Departamentu Taryf URE sam sobie przeczy, gdyż w innym miejscu listu pisze, że (cyt.) „Ciekawym rozwiązaniem rozpatrywanego problemu, które przyjęto jako obowiązujące w EnergiaPro S.A. jest zastosowanie w zestawie złączowo-pomiarowym zabezpieczenia zalicznikowego, ale w postaci tylko zabezpieczenia przeciążeniowego z charakterystyką zależną bez członu zwarciowego.

Rolę zabezpieczenia nadprądowego (wydaje się, że powinno być napisane zwarciowego) w tym zestawie pełni zabezpieczenie przelicznikowe”. Dalej napisano, że: „Problemem we wdrażaniu tego rozwiązania jest brak aparatu, który spełniałby wymagania wynikające z obowiązującego standardu technicznego cytowanego w piśmie EnergiaPro SA. Dlatego też do czasu masowej produkcji odpowiedniego aparatu EnergiaPro SA dopuszcza stosowanie jako zabezpieczeń zalicznikowych wyłączników nadprądowych z charakterystyką D, jednocześnie deklarując prowadzenie współpracy z czołowymi producentami aparatury, aby wprowadzić do masowej produkcji zabezpieczenie przeciążeniowe w obudowie modułowej”. Zabezpieczenia tego typu są już w Polsce produkowane. Przykładem takiego wyłącznika są wyłączniki typu Etimat T produkowane przez ETI-Polam [13].

Selektywność działania urządzeń zabezpieczających różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe mogą współpracować selektywnie pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. wyłącznik zainstalowany od strony zasilania, poprzedzający zainstalowany za nim wyłącznik bezzwłoczny, musi być wyłącznikiem o działaniu zwłocznym i na obudowie oznaczony symbolem widocznym po zainstalowaniu w warunkach normalnej pracy,
 2. znamionowy różnicowy prąd zadziałania IΔn wyłącznika poprzedzającego musi być co najmniej 2,5-krotnie większy od znamionowego różnicowego prądu zadziałania IΔn zainstalowanego od strony odbiorników wyłącznika bezzwłocznego.

Aby uchronić się przed zbędnym działaniem wyłączników różnicowoprądowych, znamionowy różnicowy prąd zadziałania IΔn każdego wyłącznika różnicowoprądowego musi być co najmniej 2,5-krotnie większy od największego roboczego prądu upływowego występującego w chronionym przez wyłącznik obwodzie (obwodach).

W tabeli 3. przedstawiono czasy wyłączania wyłączników różnicowoprądowych typu AC, a na rysunku 17. przykładowy przebieg charakterystyk dwóch wyłączników różnicowoprądowych: wyłącznika bezzwłocznego o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania IΔn równym 30 mA i wyłącznika selektywnego (zwłocznego) o znamionowym różnicowym prądzie wyłączającym IΔn równym 100 mA.

Literatura

 1. Ustawa „Prawo budowlane”, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 106, poz. 1126 z 2000 r., tekst jednolity po zmianach Dz. U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 (ze zmianą z dnia 12 marca 2009 – Dz.U nr 56, poz. 461).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 239 z 2002 r., poz. 1587.
 4. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 5. PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 6. PN-IEC 60364-4-43:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 7. PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
 8. PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
 9. PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 10. PN-EN 61008-1:2007. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1:Postanowienia ogólne.
 11. Markiewicz H., Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2000
 12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Zeszyt 6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. WPM „WEMA” 1988.
 13. Kłopocki R. Wyłącznik ETIMAT T jako zabezpieczenie przelicznikowe. INPE nr 128, maj 2010.
 14. Skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. INPE nr 134-135, listopad-grudzień 2010.
 15. PN-EN 60269-1:2010. Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • elektronik elektronik, 21.06.2013r., 12:05:30 Ciekawy i potrzebny artykuł, na pewno przydałoby się więcej uwag natury praktycznej, mam na myśli typowe spotykane wartości pętli zwarciowych w nowych budynkach,przykładowe rozwiązania, producenci (podano tylko ETIMAT T jako zabezpieczenie przeciążeniowe przelicznikowe). Sam kupując nowe mieszkanie kilka lat temu napotkałem ten problem, już na etapie prac wykończeniowych zadziałał wyłącznik instalacyjny ("oczywiście" zwykły potrójny C25). Mieszkanie na 2p, szafa z licznikiem i zabezpieczeniami na parterze, klucza brak :-). W ciągu tygodnia kupiłem wył. selektywny za kilkaset zł (GE/AEG model S91-CS25) i wystąpiłem do ZE o zgodę na wymianę (niezgodnego z przepisami!) wył. nadpr. instalac. na selektywne. Odpisali, że wyrażają zgodę, tyle że (zgodnie z przepisami!) za instalację wewn. budunku odpowiada właściciel/administartor. Administartor-deweloper moje pismo o udostępnienie szafy i odłączenie napięcia zignorował (podejrzewam, że go nie zrozumiał). Musiałem się włamać, a przy odłączaniu napięcia rozłącznikiem głównym jeszcze go uszkodziłem. Taka to przydługa historia elektryka, który desperacko chciał mieszkać normalnie, mieć instalację zgodną z przepisami i martwić się, że jak wyjedzie, to rodzina zostanie bez prądu na kilka dni w mieszkaniu za 400tys. Teraz z uśmiechem obserwuje czasem sąsiadów, którzy wzywają konserwatora, żeby podniósł dźwigienkę S-ki pęłniącą rolę zab. przedlicznikowego. Czasem jest napradę zabawnie, gdy konserwator nie może dopasować klucza do szafki (żeby łatwo nie było, mają wkładki patentowe, a każda inna). Posumowując: wyłączniki nadpr. selektywne to już konieczność i rozwiązanie lepsze niż tandem wkładka topikowa + specjalne zabezpiecz. bez sekcji zwarciowej dla ograniczenia mocy zamówionej). Ale wył. selektywne kosztują w roku 2013 wciąż ok. 500zł (choć ich ceny wciąż spadają) a nie 50, więc wiadomo, co się montuje, zwłaszcza że ZE nic do tego. W ciekawym kraju żyjemy. Pozdrawiam sąsiadów z Odrodzenia w Koszalinie.

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.