elektro.info

news Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN....

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN. Nowoczesny pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy brygad na sieci dystrybucyjnej, wykonywanej bez uciążliwych dla klientów przerw w dostawach energii.

news Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie 190 nowych autobusów elektrycznych, które wyjadą na ulice dużych miast m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, a także w Malborku, Radomiu i Pile.

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

Usage rules for the portable equipment for earthing while working in low voltage devices

Przykład uziemiaczy przenośnych niskiego napięcia U-NN/A służych do uziemiania przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych.
Fot. Aktywizacja SP

Przykład uziemiaczy przenośnych niskiego napięcia U-NN/A służych do uziemiania przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych.


Fot. Aktywizacja SP

Podstawowym aktem prawnym regulującym procedurę przygotowania stanowiska pracy oraz określającym zasady wykonywania prac w energetyce jest Rozporządzenie ­Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [1]. Zapisy tego rozporządzenia odnoszące się do urządzeń elektroenergetycznych dotyczą urządzeń, instalacji i sieci wszystkich poziomów napięć i wszystkich pełnionych przez nie funkcji.

Zobacz także

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień...

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień normy IEC 61140:2001 i równoważnej normy polskiej PN-EN 61140 [2]. Dokument ten został już zatwierdzony i w grudniu 2005 r. został ustanowiony jako norma IEC 60364-4-41:2005 [1].

Nie stosuje się ich jedynie do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych (w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego), przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych (o których mowa w przepisach prawa atomowego), a także przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku.

UWAGA !

Zgodnie z panującą w Polsce hierarchią aktów prawnych, jako wytyczne do obowiązkowego stosowania uznać należy zapisy rozporządzenia [1]. Zapisy norm, zgodnie z interpretacją Ustawy o normalizacji, traktować należy jako zapisy przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Dlatego podczas pracy przy urządzeniu wyłączonym spod napięcia obowiązkowe jest wykonanie dwóch uziemień, stosownie do wymagań rozporządzenia [1].

Wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy zawarto także w normie PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych [5]. Norma ta dotyczy wszelkich prac w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz prac w ich pobliżu, w pełnym zakresie napięciowym, tzn. od napięć bardzo niskich do wysokich włącznie.

Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinny być określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji oraz w instrukcjach bezpiecznej pracy.

Jednym z istotnych wymagań wyżej wspomnianych aktów prawnych, odnoszącym się do prac wykonywanych przy wyłączonym napięciu, jest uziemienie wyłączonych urządzeń. Rolą użytych do tego celu urządzeń zwierających lub uziemiających jest ekwipotencjalizacja wyłączonego urządzenia (eliminacja ewentualnych napięć szczątkowych), a także ochrona przed skutkami niezamierzonego pojawienia się napięcia.

Terminy i definicje

Poniżej zamieszczono najważniejsze terminy i ich definicje użyte w artykule (na podstawie [1, 3, 5]).

 1. Urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.
 2. Urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych.
 3. Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
 4. Strefa pracy – stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.
 5. Prąd znamionowy Ir i czas znamionowy tr uziemiacza – wartość skuteczna prądu i czas określony dla urządzenia uziemiającego lub jego komponentu, determinujące najwyższe mechaniczne i termiczne obciążenia dla danego współczynnika szczytu.
 6. Prąd szczytowy itm – maksymalna wartość chwilowa prądu zwarciowego, określająca największe naprężenia mechaniczne spowodowane oddziaływaniem elektrodynamicznym.
 7. Znamionowy współczynnik szczytu uziemiacza – stosunek wartości szczytowej prądu do wartości znamionowej.

Zasady uziemiania obwodów wyłączonych spod napięcia

Zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu [1], prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

 • pod napięciem,
 • w pobliżu napięcia,
 • przy wyłączonym napięciu.

W każdej wymienionej technice wykonywania pracy istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie strefy pracy (inaczej: miejsca pracy). Szczególnie ważne wymagania odnoszą się do prac wykonywanych przy wyłączonym napięciu.

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy [1]:

 1. zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,
 2. oznaczyć miejsce wyłączenia,
 3. sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
 4. uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,
 5. oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

Szczegółowe wytyczne wykonywania wyżej wymienionych czynności zawarte są w odpowiednich aktach prawnych oraz odrębnych instrukcjach i nie wchodzą w zakres artykułu. W dalszej części tekstu poruszone zostaną jedynie kwestie związane z uziemianiem urządzeń i instalacji wyłączonych spod napięcia.

Uziemienia urządzeń i instalacji elektrycznych należy zlokalizować tak, aby praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy [1]. Przykładowe sposoby realizacji tego wymagania podczas prac w instalacji niskiego napięcia przedstawiono na rys. 1, rys. 2, rys. 3 i rys. 4.

b zasady stosowania uziemiaczy rys01

Rys. 1. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w obrębie transformatora SN/nn lub w polu zasilającym rozdzielnicy niskiego napięcia (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka

b zasady stosowania uziemiaczy rys02

Rys. 2. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w polu odpływowym rozdzielnicy lub przy zasilanym z niego odbiorniku (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka

b zasady stosowania uziemiaczy rys03

Rys. 3. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w torach głównych rozdzielnicy dwusekcyjnej, polu odpływowym lub przy zasilanym z niego odbiorniku (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka

b zasady stosowania uziemiaczy rys04

Rys. 4. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w polu odpływowym rozdzielnicy z zasilaniem rezerwowym lub przy zasilanym z niego odbiorniku (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka

Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w wyżej określony sposób, należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac, opisane w szczegółowych instrukcjach ich wykonywania. Należy zaznaczyć, że prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy, zaliczane są do prac eksploatacyjnych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. W Rozporządzeniu [1] wymaga się, aby prace takie wykonywane były na podstawie polecenia pisemnego.

Podobne wymagania dotyczące zasad posługiwania się uziemiaczami przenośnymi zapisano w normie PN-EN 50110-1:2001 [5]. Jednakże wymagania te zróżnicowano w zależności od napięcia znamionowego w miejscu wykonywanej pracy:

 • przy urządzeniach wysokiego napięcia wszystkie części, na których będzie wykonywana praca, powinny być uziemione i zwarte,
 • przy urządzeniach niskiego i bardzo niskiego napięcia uziemianie i zwieranie jest konieczne tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko, że wyłączone urządzenie może znaleźć się pod napięciem (jako przykłady takich sytuacji wymienić można prace w liniach napowietrznych krzyżujących się z innymi liniami, możliwość oddziaływania elektromagnetycznego urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie strefy pracy lub możliwość pojawienia się napięcia w wyniku załączenia rezerwowego źródła energii).

W normie [5] także zaleca się, aby uziemiacze i zwieracze przenośne lub uziemniki stałe były widoczne z miejsca pracy. Jeżeli spełnienie tego zalecenia nie jest możliwe, połączenia uziemiające powinny być wykonane jak najbliżej miejsca pracy [5].

Uziemiacze i zwieracze przenośne lub uziemniki stałe należy najpierw łączyć z uziomem, a następnie z częściami uziemianymi. W każdym przypadku należy się upewnić, czy uziemiacze i zwieracze przenośne lub uziemniki stałe oraz przewody i łączniki są odpowiednio dobrane do parametrów zwarcia, mogącego wystąpić w miejscu pracy [5].

Jeżeli do uziemiania i zwierania urządzeń elektrycznych stosowane są zdalnie sterowane uziemniki (najczęściej dotyczy to instalacji wysokiego napięcia), to położenie uziemnika powinno być niezawodnie sygnalizowane przez system zdalnego sterowania [5].

We wcześniej obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych z 17.09.1999 r. [2] (a także w jeszcze starszych aktach prawnych) zawarto szereg zaleceń szczegółowych odnośnie zasad posługiwania się sprzętem ochronnym (w tym także uziemiaczami), zasad ich przechowywania, ewidencjonowania itp.

Chociaż obecnie obowiązujące rozporządzenie [1] nie zawiera wielu z tych wytycznych, warto, traktując je jako dobre praktyki inżynierskie, zastanowić się nad zasadnością umieszczenia ich w instrukcjach zakładowych. Poniżej przytoczono najważniejsze z nich [2]:

 • Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. Za przerwę izolacyjną uważa się:
  — otwarte zestyki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
  — wyjęte wkładki bezpiecznikowe,
  — zdemontowanie części obwodu zasilającego,
  — przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o obudowie zamkniętej, stwierdzone w sposób jednoznaczny na podstawie położenia wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika.
 • Czynności związane z uziemianiem wyłączonych obwodów lub urządzeń należy wykonywać bezpośrednio po sprawdzeniu braku napięcia.
 • Kształt i rozmiar zacisków uziemiaczy należy dobrać odpowiednio do kształtu i przekroju uziemianych części.
 • Podczas zakładania uziemiacza przenośnego należy w pierwszej kolejności przyłączać zacisk uziemiający uziemiacza do uziomu (np. zbrojenia słupa, bednarki, zacisku ochronnego lub uziomu pomocniczego), a następnie za pomocą drążka izolacyjnego zakładać zaciski uziemiacza (zaciski fazowe) na części podlegające uziemieniu. Zdejmowanie uziemiacza należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej.
 • Zakładanie zacisków fazowych uziemiacza w inny sposób niż za pomocą drążków izolacyjnych dopuszcza się tylko wtedy, jeśli zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo pracy.
 • Zabrania się zakładania i przykręcania zacisków fazowych uziemiacza bezpośrednio rękami.
 • W obwodach trójfazowych należy uziemiać wszystkie fazy, nawet gdy praca ma być wykonywana tylko na jednej z nich.
 • Przy uziemianiu i zwieraniu należy wykorzystywać istniejące uziomy. W przypadku ich braku, należy stosować odpowiednie uziomy pomocnicze (tzw. sondy uziemiające).
 • Na terenie stacji elektroenergetycznych, w rozdzielniach i w rozdzielnicach, uziemiacze przenośne należy zakładać w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku braku takich miejsc, uziemiacze należy zakładać na gołe, nieizolowane i niemalowane części urządzeń.
 • Przed każdorazowym użyciem uziemiaczy należy dokonać ich oględzin.
 • Narzędzia pracy i sprzęt ochronny (w tym także uziemiacze przenośne) należy przechowywać w miejscach do tego wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności.
 • Narzędzia pracy i sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom w zakresie ustalonym w odpowiednich Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
 • Sprzęt ochronny podlegający ewidencjonowaniu powinien być oznakowany w sposób trwały, przez podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia.
 • Ustalenie sposobu ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego pozostaje w gestii pracodawcy.
 • Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane.
 • Osoby z uprawnieniami dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, sposób przechowywania i ewidencjonowania sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.
 • Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego.
 • Niesprawne narzędzia pracy i sprzęt ochronny, a także te, które utraciły ważność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia.
 • Uszkodzone lub niesprawne uziemiacze, przedłużacze lub zwieracze należy wycofać z eksploatacji, szczególnie gdy:
  — stwierdzono uszkodzenie powierzchni styku zacisku uziemiacza lub zwieracza,
  — stwierdzono uszkodzenie 10% drutów przewodów uziemiacza lub zwieracza,
  — przez uziemiacz lub zwieracz przepłynął prąd zwarciowy zbliżony do znamionowej wytrzymałości termicznej.

Parametry uziemiaczy przenośnych i podstawowe zasady ich doboru

Kompletne urządzenie do uziemiania i zwierania, po przyłączeniu zgodnym z instrukcją, powinno zapewniać ochronę przed niebezpiecznym napięciem i łukiem elektrycznym, spowodowanymi przypadkowym pojawieniem się napięcia w wyłączonym obwodzie.

Wszystkie przewody i punkty połączeń urządzenia powinny wytrzymać jednoczesne naprężenia cieplne i mechaniczne, spowodowane wartością szczytową prądu zwarciowego.

Wszystkie przewody urządzenia, przez które może przepłynąć prąd zwarcia, powinny mieć ten sam przekrój. Urządzenie powinno mieć także odpowiednią izolację, aby w chwili pojawienia się napięcia zetknięcie elementów urządzenia między sobą lub z pobliskimi konstrukcjami nie spowodowało powstania łuku [3].

Parametrami określającymi wytrzymałość zwarciową kompletnych uziemiaczy lub ich części składowych jest prąd znamionowy Ir, czas znamionowy tr oraz odpowiadający im współczynnik szczytu [3]. Wielkości te określają największą skuteczną wartość prądu oraz pozwalają na wyliczenie największej wartości całki Joule’a, które urządzenie jest w stanie wytrzymać bez niedopuszczalnych skutków.

Czas znamionowy tr jest znormalizowany dla następujących wartości: 3 s, 2 s, 1 s, 0,75 s, 0,5 s, 0,25 s, 0,1 s.

Dla jednej z nich określa się wartość skuteczną prądu Ir (w [kA]) i oznacza ją jako: Ir3, Ir2, Ir1, Ir0,75, Ir0,5, Ir0,25 lub Ir0,1 [3].

Na rysunku 5. przedstawiono typowe charakterystyki dopuszczalnego obciążenia prądem zwarciowym Ir w czasie tr wyznaczone dla miedzianych przewodów uziemiających o różnych przekrojach [6].

Uziemiacze o znamionowym prądzie zwarciowym Ir określonym dla danego czasu tr mogą być używane przy czasach dłuższych niż tr i zarazem mniejszym prądzie zwarciowym (linie ciągłe na rysunku 5.) jedynie pod warunkiem spełnienia wymaganej wartości całki Joule’a. Natomiast dla czasów krótszych niż tr i większych prądów (linie przerywane na rysunku 5.) konieczne jest upewnienie się, że zachowana jest również wytrzymałość dynamiczna zacisków i połączeń na zwiększony prąd szczytowy.

b zasady stosowania uziemiaczy rys05

Rys. 5. Dopuszczalny prąd zwarciowy Ir w zależności od czasu tr dla różnych przekrojów przewodów uziemiających [6]

W normie PN-EN 61230 [3] zasady doboru uziemiaczy opierają się na sprawdzeniu, czy:

 1. siły elektrodynamiczne wywołane prądem zwarciowym nie przekraczają sił, dla których uziemiacz jest obliczony,
 2. ciepło Joule’a wytworzone przez prąd zwarciowy płynący przez uziemiacz nie przekracza ciepła, dla których uziemiacz jest obliczony.

Pierwsze kryterium uważa się za spełnione, gdy iloczyn wartości skutecznej zwarciowego prądu przemiennego i współczynnika szczytu instalacji ninst nie jest większy niż iloczyn wartości skutecznej znamionowego prądu przemiennego i współczynnika szczytu uziemiacza nuz:

Uziemiacz można stosować w instalacjach, w których prąd zwarciowy może mieć wartość większą lub mniejszą niż wartość znamionowego prądu zwarciowego uziemiacza, pod warunkiem, że współczynnik szczytu instalacji ninst jest odpowiednio mniejszy lub większy.

Drugie kryterium uważa się za spełnione, gdy maksymalne obciążenie cieplne, wywołane prądem zwarciowym instalacji w czasie trwania zwarcia tk, wyrażone przez całkę Joule’a, nie jest większe niż całka Joule’a uziemiacza obliczona na podstawie jego wartości znamionowych:

b zasady stosowania uziemiaczy rys06

Rys. 6. Wykres obrazujący strefę użytkową przykładowego uziemiacza [3]

Przykład strefy użytkowej uziemiacza o prądzie znamionowym Ir = 1 kA, czasie znamionowym tr = 1 s i stałym współczynniku szczytu przedstawiono na rysunku 6. Zaznaczono na nim użytkową strefę uziemiacza, ograniczoną krzywą przemiany adiabatycznej drugiego kryterium oraz krzywą wytrzymałości dynamicznej pierwszego kryterium [3].

Obliczenia wielkości zwarciowych z wyżej przedstawionych zależności należy prowadzić według powszechnie przyjętych zasad.

W wyżej opisanej procedurze doboru należy uwzględniać parametry zwarciowe obwodu, który może potencjalnie stać się największym źródłem zagrożenia w wyniku przeniesienia napięcia do wyłączonego obwodu. W zależności od miejsca montażu uziemiacza i konfiguracji układu zasilania wskazać można następujące najważniejsze przypadki:

 • przy montażu uziemiacza w polu zasilającym rozdzielnicy głównej lub na szynach rozdzielnicy głównej, parametry prądu zwarciowego niezbędne do doboru uziemiacza wynikają z parametrów zwarciowych i nastaw zabezpieczenia po stronie SN,
 • przy montażu uziemiacza w polu odpływowym rozdzielnicy lub w obwodzie zasilanym z rozdzielnicy, parametry prądu zwarciowego niezbędne do doboru uziemiacza wynikają z parametrów zwarciowych i nastaw zabezpieczenia znajdującego się w polu zasilającym rozdzielnicy.

Zasady znakowania oraz zawartość instrukcji użytkowania urządzeń uziemiających i zwierających

Zgodnie z zapisami normy [3] wymaga się, aby bezpośrednio na urządzeniach służących do uziemiania i zwierania lub na dodatkowej nieusuwalnej etykiecie umieszczone były co najmniej następujące informacje:

 • nazwa producenta lub znak fabryczny,
 • model lub informacja o typie urządzenia,
 • prąd znamionowy Ir, czas znamionowy tr i wartość współczynnika szczytu (np. 10 kA – 0,5 s – 2,6),
 • rok produkcji,
 • numer właściwej normy.

Na zaciskach urządzenia należy umieścić nazwę producenta lub znak fabryczny oraz model lub typ zacisku [3].

Jeżeli przewody uziemiające są zgodne z wymaganiami normy [4], to oznaczenia nie są wymagane. W przeciwnym wypadku, oznaczenie powinno informować o pochodzeniu przewodu, jego przekroju poprzecznym lub rozmiarze oraz o rodzaju zastosowanej powłoki izolacyjnej [3].

W fabrycznych instrukcjach użytkowania urządzeń służących do uziemiania i zwierania zamieszczone powinny być co najmniej następujące informacje [3]:

 • instrukcje montażu kompletnego urządzenia lub sprzętu,
 • ograniczenia (o ile występują) głównych parametrów znamionowych, warunków temperaturowych, użytkowania wnętrzowego itp.,
 • wartości znamionowe (prąd, czas, współczynnik szczytu) rozłączalnych komponentów urządzenia,
 • zalecenia dotyczące warunków utrzymania, użytkowania, przechowywania i kontroli,
 • wartości momentu i siły oraz instrukcje zabezpieczania dodatkowych elementów mocujących, które mogą poluzować się podczas eksploatacji,
 • informacje o zastosowaniu aluminium do wykonania części urządzenia (o ile dotyczy),
 • wskazania dotyczące wycofywania z użytkowania tych urządzeń, które były obciążone prądem zwarcia,
 • numer właściwej normy.

Wybrane informacje dotyczące badania uziemiaczy

Zakres i sposób przeprowadzenia badań typu dla uziemiaczy przenośnych określono w normie PN‑EN 61230:2011 [3] oraz w normie PN‑EN 61138:2009 [4]. Wymagania te przedstawiono w tabeli 1.

b zasady stosowania uziemiaczy tab01

Tab. 1. Zakres badań typu dla uziemiaczy przenośnych wg wymagań norm PN-EN 61230:2011 [3] oraz PN-EN 61138:2009 [4]

tabeli 2. zawarto klasyfikację wad i związanych z nimi wymagań i badań uziemiaczy.

Podczas badań parametrów zwarciowych uziemiacza obowiązują następujące wytyczne odnoszące się do procedury badawczej [3]:

 • składowa okresowa prądu probierczego It powinna być równa 1,15 razy wartość prądu znamionowego Ir badanego urządzenia uziemiającego lub zwierającego:
 • czas tt przyłożenia prądu probierczego It powinien wynosić co najmniej 1,15 razy wartość czasu znamionowego tr,
 • maksymalna wartość chwilowa prądu zwarciowego itm nie powinna być mniejsza niż iloczyn współczynnika szczytu nuz i wartości składowej okresowej prądu probierczego:

przy czym:

— dla instalacji prądu przemiennego o napięciu > 1 kV: n = 2,5 dla urządzeń o częstotliwości 50 Hz oraz n = 2,6 dla urządzeń o częstotliwości 60 Hz,

— dla instalacji prądu przemiennego o napięciu ≤ 1 kV: n = 2,0.

Poruszanie, przesuwanie lub obracanie zacisków w punktach przyłączowych w czasie badania jest dopuszczalne, jeżeli nie spowoduje przerwy w przepływie prądu probierczego. Iskrzenie jest dopuszczalne, jeżeli w jego rezultacie nie nastąpi sczepienie zacisków z punktem przyłączowym i po badaniu możliwe będzie usunięcie zacisku za pomocą odpowiedniego przyrządu izolacyjnego (np. drążka izolacyjnego).

Sprawozdanie z badań powinno zawierać co najmniej [3]:

 • jasno określone przeznaczenie badanego urządzenia lub komponentu,
 • opis układu do badań,
 • zarejestrowane przebiegi napięcia i prądu probierczego w funkcji czasu (rejestracji należy użyć do określenia prądu szczytowego, całki Joule’a, czasu badania i wartości prądu na końcu badania).

Wynik badania należy uznać za pozytywny, gdy zarejestrowane przebiegi czasowe dowodzą, że:

 • podczas badania nie nastąpiła przerwa w przepływie prądu,
 • wartości szczytowe prądu, całka Joule’a, czas badania i wartość skuteczna mierzonego prądu są zgodne z wymaganiami normy.

Zakres kontroli okresowych uziemiaczy oraz częstość tych kontroli w trakcie użytkowania sprzętu powinien określić sam użytkownik. Wytyczne te powinny umożliwić sprawdzenie integralności urządzenia [3].

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU 2013, poz. 492).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80, poz. 912).
 3. PN-EN 61230:2011 Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania.
 4. PN-EN 61138:2009 Przewody przeznaczone do przenośnego sprzętu uziemiającego i zwierającego.
 5. PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
 6. www.aktywizacja.com.pl – materiały katalogowe i informacyjne Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu? Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm,...

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów w energię elektryczną jest bezdyskusyjna. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.