elektro.info

Problemy dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych

Rys. 1.  Prąd ograniczony io bezpieczników DO1 i DO2 z wkładką gG [1]; wyznaczanie prądu ograniczonego bezpiecznika z wkładką gG63 dla Ik = 6 kA
S. Czapp

Rys. 1.  Prąd ograniczony io bezpieczników DO1 i DO2 z wkładką gG [1]; wyznaczanie prądu ograniczonego bezpiecznika z wkładką gG63 dla Ik = 6 kA


S. Czapp

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO – ang. residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection) mają zdolność wyłączania porównywalną z wyłącznikami nadprądowymi. Producent podaje informację o prądzie znamionowym zwarciowym umownym, np. 6 kA lub 10 kA, do którego nie jest wymagane dobezpieczenie [3, 5, 7]. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB – ang. residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection) mają niewielką zdolność wyłączania prądu różnicowego. Najmniejsza wymagana jej wartość to zaledwie 10-krotny prąd znamionowy ciągły (jednak nie mniej niż 500 A), więc w praktyce z zasady wymagają dobezpieczenia.

Zobacz także

mgr inż. Karol Kuczyński Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w...

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i powodujący otwarcie zestyków, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość.

mgr inż. Andrzej Białas Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania...

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania parametrów związanych z klasą ograniczenia energii (znamionowa zdolność wyłączania prądów zwarciowych), a także parametry, jakie musi spełniać wyłącznik nadmiarowo-prądowy, aby mógł być oznaczony klasą ograniczenia energii, określa norma PN-EN 60898-1.

dr hab. inż. Stefan Gierlotka Wpływ temperatury i wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka

Wpływ temperatury i wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka Wpływ temperatury i wilgotności względnej na impedancję ciała człowieka

Analiza przyczyn i skutków wypadków elektrycznych wymaga określenia trzech czynników: wartości napięcia rażeniowego, drogi przepływu prądu w ciele człowieka i wartości jego natężenia. Ustalenie wartości...

Analiza przyczyn i skutków wypadków elektrycznych wymaga określenia trzech czynników: wartości napięcia rażeniowego, drogi przepływu prądu w ciele człowieka i wartości jego natężenia. Ustalenie wartości napięcia rażeniowego nie stanowi zazwyczaj problemu dla osób prowadzących postępowanie powypadkowe. Trudniejszą sprawą jest określenie drogi przepływu prądu rażeniowego w ciele poszkodowanego.

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych. Przeanalizowano dobezpieczanie bezpiecznikami oraz dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi. Zwrócono uwagę na to, że w niektórych przypadkach urządzenie dobezpieczające znacznie ogranicza możliwość wykorzystania prądu znamionowego ciągłego wyłączników różnicowoprądowych.

Abstract

Problems of back-up protection of residual current devices

In the paper problems of back-up protection of residual current devices are presented. The back-up protection using fuses and overcurrent circuit breakers is analyzed. It is mentioned that in some cases overcurrent protective device can significantly reduce possibility of utilization of rated current of residual current devices.

Dobezpieczenie ma również zapewnić, że w stanie zamkniętym wyłącznik różnicowoprądowy wytrzyma cieplne i elektrodynamiczne skutki przepływu prądu przy zwarciu między przewodami czynnymi (L-L, L-N). Jeżeli instaluje się wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB), to poprzedzać go powinno osobne zabezpieczenie nadprądowe i jednym z kryteriów jego doboru jest dobezpieczanie wyłącznika różnicowoprądowego.

Norma przedmiotowa [7] wymaga, aby wyłączniki różnicowoprądowe RCCB wytrzymywały prąd szczytowy is oraz całkę Joule’a I2t o wartościach podanych w tabeli 1. Wytrzymywana całka Joule’a powinna być nie mniejsza niż całka wyłączania I2tw bezpiecznika bądź wyłącznika nadprądowego stanowiącego dobezpieczenie wyłącznika różnicowoprądowego. Wytrzymywany prąd szczytowy is powinien być natomiast nie mniejszy niż prąd ograniczony io wspomnianego bezpiecznika bądź wyłącznika nadprądowego [4, 5]. 

Rozpatrując wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie znamionowym ciągłym In = 40 A i prądzie znamionowym zwarciowym umownym 6 kA, na podstawie tabeli 1. można stwierdzić, że wyłącznik ten powinien wytrzymać prąd szczytowy do is = 3 kA oraz całkę Joule’a do I2t = 11,5 kA2s. Wartości wymagane przez normę [7] wydają się nieduże i w obwodach, w których spodziewany prąd zwarciowy ma wartość zbliżoną do prądu znamionowego zwarciowego umownego wyłącznika różnicowoprądowego, zachodzi ryzyko ich przekroczenia, co może doprowadzić do uszkodzenia wyłącznika różnicowoprądowego.

Producenci mogą produkować wyłączniki różnicowoprądowe wytrzymujące większy prąd szczytowy i większą całkę Joule’a niż podane w tabeli 1. Podają wtedy największy dopuszczalny prąd zwarciowy początkowy w miejscu zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego i dodają symbol graficzny bezpiecznika, jeśli dobezpieczenie jest konieczne (tab. 2.). Jeżeli największy dopuszczalny prąd znamionowy wkładki klasy gG jest większy niż 63 A, wartość jego jest podana przy symbolu bezpiecznika.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2., zakłada się, że wyłącznik różnicowoprądowy jest dobezpieczony bezpiecznikiem z wkładką topikową typu gG. Obok wkładek tej klasy stosuje się wkładki gL, gF, wyłączniki nadprądowe instalacyjne lub wyłączniki silnikowe.

W dalszej części artykułu przeanalizowano problemy związane z dobezpieczaniem wyłączników różnicowoprądowych za pomocą bezpieczników oraz za pomocą wyłączników nadprądowych instalacyjnych.

Dobezpieczanie bezpiecznikami

Dostępne na rynku wyłączniki RCCB przeważnie mają obciążalność zwarciową większą niż wynikająca z tabeli 1. Jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy ma oznaczenie  , to znaczy, że producent gwarantuje obciążalność zwarciową 6 kA przy dobezpieczeniu bezpiecznikiem z wkładką gG o prądzie znamionowym Inb £ 63 A. Zatem największy dopuszczalny prąd znamionowy wkładki klasy gG w tym obwodzie to Inb = 63 A. Zgodnie z normą [6] jej całka Joule’a wyłączania wynosi I2tw = 21200 A2s. Na podstawie danych katalogowych [1] można stwierdzić, że przy spodziewanym prądzie zwarciowym Ik = 6 kA (największym dopuszczalnym dla rozpatrywanego wyłącznika różnicowoprądowego) prąd ograniczony tej wkładki topikowej wynosi io = 4,2 kA (rys. 1.). Zatem wyłącznik różnicowoprądowy dobezpieczony bezpiecznikiem z wkładką gG63 z pewnością wytrzyma narażenia cieplne (I2t = 21200 A2s) i elektrodynamiczne (io = 4,2 kA).

Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być dobezpieczane indywidualnie (rys. 2a) lub grupowo (rys. 2b). W pierwszym przypadku bezpiecznik, oprócz dobezpieczania wyłącznika różnicowoprądowego, zabezpiecza przewody obwodu odbiorczego przed skutkami przeciążeń i zwarć. Prądy znamionowe bezpiecznika i wyłącznika różnicowoprądowego są identyczne lub zbliżone i łatwo o właściwą koordynację tych zabezpieczeń. Inaczej jest w przypadku sytuacji z rysunku 2b, w której bezpiecznik ma stanowić dobezpieczenie grupowe.

Jeżeli obwód główny zabezpieczony bezpiecznikiem rozdziela się na obwody odbiorcze według schematu z rysunku 2b, to prąd znamionowy jego wkładki bezpiecznikowej może być kilkakrotnie większy niż prąd znamionowy ciągły wyłączników różnicowoprądowych. Możliwość wykorzystania bezpiecznika w obwodzie głównym, jako urządzenia dobezpieczającego wyłączniki różnicowoprądowe, przeanalizowano w przykładzie 1.

Przykład 1

Należy sprawdzić, czy proponowany do obwodu głównego bezpiecznik z wkładką topikową gG80 może stanowić dobezpieczenie wyłączników różnicowoprądowych w rozdzielnicy RO (rys. 3.).

Rozwiązanie

Największy dopuszczalny prąd znamionowy bezpiecznika z wkładką klasy gG dobezpieczającego wyłączniki różnicowoprądowe wynosi Inb = 63 A (oznaczenie  ), zatem bezpiecznik z wkładką gG80 ma za duży prąd znamionowy. Wprawdzie przy spodziewanym prądzie zwarciowym Ik = 5 kA prąd ograniczony tej wkładki wynosi 4,2 kA i nie przekracza wartości dopuszczalnej dla rozpatrywanych wyłączników różnicowoprądowych (największa dopuszczalna wartość to właśnie io = 4,2 kA), ale za duża jest całka Joule’a wyłączania, która wynosi 36000 A2s (największa dopuszczalna wartość to I2tw = 21200 A2s).

W rachubę wchodzi zastosowanie wkładki gF80, której zarówno prąd ograniczony równy 4,0 kA (przy spodziewanym prądzie zwarciowym Ik = 5 kA), jak i całka Joule’a wyłączania równa 13700 A2s nie przekraczają wartości dopuszczalnych. Porównanie charakterystycznych parametrów dla przykładowych wkładek topikowych przedstawiono w tabeli 3.

Jeżeli nie można zrezygnować z wkładek typu gG, to należy wyłączniki różnicowoprądowe dobezpieczyć indywidualnie (rys. 2a). Prąd znamionowy tych wkładek nie powinien być większy niż 63 A. Można też rozważyć wymianę wyłączników różnicowoprądowych na takie, które mogą być dobezpieczone bezpiecznikami z wkładkami gG80 (tab. 2.).

Warto wspomnieć, że jako dobezpieczenie wyłączników różnicowoprądowych można wykorzystać wyłączniki nadprądowe zainstalowane w obwodach odbiorczych (rys. 3.). Wtedy szczególnie należy zadbać o staranność połączeń pomiędzy aparatami – prawdopodobieństwo zwarcia pomiędzy wyłącznikiem różnicowoprądowym a wyłącznikiem nadprądowym instalacyjnym powinno być znikome.

Dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi

Dobór wyłącznika nadprądowego instalacyjnego do dobezpieczenia wyłącznika różnicowoprądowego jest bardziej kłopotliwy niż dobór bezpiecznika. W przeciwieństwie do bezpieczników, wraz ze wzrostem prądu zwarciowego zwiększa się całka ­Joule’a wyłączania wyłączników instalacyjnych, a więc rosną narażenia cieplne. Dodatkową trudnością jest to, że niewielu producentów wyłączników instalacyjnych podaje dane dotyczące ich prądów ograniczonych.

Aby sprawdzić przydatność wyłączników nadprądowych do dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych RCCB, przeprowadzono badania laboratoryjne prądów ograniczonych i całek Joule’a wyłączania wybranych wyłączników nadprądowych instalacyjnych [2]. Przebadano wyłączniki nadprądowe o charakterystykach typu B, C i D. Zakres badań obejmował rejestracje charakterystycznych parametrów przy spodziewanym prądzie zwarciowym od 1 do 5 kA.

Dla każdego wyłącznika przeprowadzono po trzy próby wyłączania prądu zwarciowego nastawionego w trakcie kalibracji układu. Podczas próby wyłączania rejestrowano przebiegi prądu wyłączanego przez wyłącznik oraz napięcia u na jego zaciskach. Na podstawie otrzymanych rejestracji wyznaczono prąd ograniczony io i całkę Joule’a wyłączania I2tw. Przykładowe przebiegi wyłączania prądu zwarciowego przez wyłączniki nadprądowe instalacyjne zamieszczono na rysunku 4. Pole pod przebiegiem i2 (zakreskowany obszar) jest równe całce Joule’a wyłączania I2tw.

Na podstawie tych badań opracowano wykresy przedstawiające wartości prądu ograniczonego io i całki Joule’a wyłączania I2tw w funkcji spodziewanego prądu zwarciowego Ik (przykładowe wykresy zaprezentowano na rysunku 5.). Każdy wykres zawiera linię poziomą przedstawiającą, zgodnie z tabelą 1., największą wartość prądu szczytowego is i całki Joule’a I2t, którą przetrzyma wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego o określonym prądzie znamionowym ciągłym.

Rysunek 5. przedstawia wyniki badań wyłączników nadprądowych instalacyjnych B16, C16 i D20. Wyniki te porównano z największymi dopuszczalnymi wartościami prądu szczytowego i całki Joule’a dla wyłączników różnicowoprądowych o prądach znamionowych ciągłych odpowiednio In = 16, 25 i 40 A.

Jeżeli porównać wyniki badań prądów ograniczonych wyłączników nadprądowych instalacyjnych B16 i C16 z największą dopuszczalną wartością prądu szczytowego wyłącznika różnicowoprądowego o In = 16 A (rys. 5a), to okazuje się, że warunek koordynacji jest spełniony tylko dla spodziewanego prądu zwarciowego Ik = 1 kA (prąd ograniczony wyłączników B16 i C16 nie przekracza wartości dopuszczalnej dla wyłącznika różnicowoprądowego).

Niestety, nawet dla tego spodziewanego prądu zwarciowego (Ik = 1 kA) jest przekroczona największa dopuszczalna wartość całki Joule’a. Zatem wyłączniki B16 i C16 już przy prądzie Ik = 1 kA nie dobezpieczają wyłącznika różnicowoprądowego o In = 16 A, mimo że prąd znamionowy ciągły wyłączników nadprądowych i wyłącznika różnicowoprądowego jest identyczny. Tylko nieznacznie lepiej jest w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego o In = 25 A. Wyłącznik różnicowoprądowy o In = 40 A jest dobezpieczany przez wyłączniki B16 i C16 w całym badanym zakresie spodziewanych prądów zwarciowych. Wyłącznik D20 jest nieodpowiedni, jeżeli spodziewany prąd zwarciowy osiąga wartość Ik = 5 kA.

Większość dostępnych na rynku wyłączników różnicowoprądowych wytrzymuje większe wartości całki Joule’a wyłączania i prądu ograniczonego niż podane w tabeli 1. Jeżeli rozpatrywać wyłącznik różnicowoprądowy o oznaczeniu, to charakterystyczne parametry wyłącznika nadprądowego instalacyjnego należy odnieść do tych samych parametrów bezpiecznika z wkładką gG.

Na rysunku 6. przedstawiono wykres prądu ograniczonego i wykres całki Joule’a wyłączania wyłączników nadprądowych instalacyjnych typu B (dane producenta), w funkcji spodziewanego prądu zwarciowego. Na wykresach naniesiono linię poziomą, przedstawiającą wspomniane parametry dla wkładki gG63 (wkładki gG o największym prądzie znamionowym, gwarantującym dobezpieczenie wyłącznika różnicowoprądowego).

Z wykresów na rysunku 6. wynika, że do spodziewanego prądu zwarciowego Ik o wartości około 4,2 kA w miejsce bezpiecznika z wkładką gG63 mogą być zastosowane wyłączniki instalacyjne typu B o prądzie znamionowym do 63 A. Powyżej spodziewanego prądu zwarciowego Ik = 4,2 kA występują ograniczenia co do prądu znamionowego In wyłączników instalacyjnych. Okazuje się, że przy prądzie zwarciowym Ik = 5 kA w rachubę wchodzą wyłączniki typu B o In £ 32 A, a przy prądzie Ik = 6 kA będą to wyłączniki o In £ 20 A. Jeżeli wyłączniki te będą dobezpieczać wyłączniki różnicowoprądowe np. o In = 63 A, to nie pozwolą na pełne wykorzystanie ich prądu znamionowego ciągłego.

Wnioski

Przy doborze zabezpieczeń nadprądowych w instalacjach elektrycznych należy zwrócić uwagę na problem prawidłowego dobezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych RCCB. Ryzyko niewłaściwego dobezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych może się pojawić wtedy, gdy stosuje się dobezpieczanie grupowe, a przy dobezpieczaniu indywidualnym, gdy urządzeniem dobezpieczającym jest wyłącznik nadprądowy. Szczególną ostrożność należy zachować w instalacjach o ostrych narażeniach zwarciowych.

Literatura

  1. Bezpieczniki topikowe małogabarytowe i osprzęt. ETI, katalog producenta.
  2. S. Czapp, D. Kowalak, K. Borowski, Narażenia cieplne i elektrodynamiczne wyłączników różnicowoprądowych przy ich dobezpieczaniu wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi – referat konferencyjny. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’13”, Jurata 12-14.06.2013, (Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 33), Wydaw. WEiA PG, Gdańsk 2013, s. 115-118.
  3. IEC TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices. 2nd edition.
  4. Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka, Verlag Dashöfer, Część 5. Zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych.
  5. E. Musiał, S Czapp, Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji (2). Miesięcznik SEP „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, 2008, nr 109, s. 3-44.
  6. PN-HD 60269-2:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle). Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do J (oryg.).
  7. PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB)- Część 1: Postanowienia ogólne.
  8. Supplementary Protectors/Miniature Circuit Breakers. Technical Data Catalog, Numbers 1492-SP Series C, Rockwell Automation Publication 1492-TC010D-EN-P – April 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Grupa Luxiona news Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021 Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych...

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych targach ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej.

merXu Artykuły elektryczne na merXu

Artykuły elektryczne na merXu Artykuły elektryczne na merXu

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej...

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

bm-rent.pl Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać? Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy,...

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy, warsztatach, lecz za sprawą jego uniwersalności coraz częściej występuje w takich miejscach jak garaż samochodowy, czy domu jednorodzinne. Czym kierować się kupując konkretny model? Jakie cechy powinien mieć dobry generator prądu?

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

MERAWEX Sp. z o.o Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.