elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w badaniach i diagnostyce samochodowych układów zapłonowych (część 1)

czy samochodowe układy zapłonowe stanowią źródło zagrożenia porażeniem?

Rys. 1. Napięcie (a) i prąd wyładowania świecy zapłonowej (b)
B. Fryśkowski

Rys. 1. Napięcie (a) i prąd wyładowania świecy zapłonowej (b)


B. Fryśkowski

Podstawowe znaczenie z punktu widzenia działania układów zapłonowych współczesnych pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym ma zjawisko kontrolowanego zapłonu za pośrednictwem wyładowania elektrycznego. Zjawisko to, zaobserwowane w XVIII wieku przez Alessandro Voltę, wykorzystywane jest obecnie w silnikach spalinowych zasilanych benzyną i paliwem gazowym (LPG, CNG). Wśród szeregu dokonań w zakresie zastosowania energii elektrycznej na potrzeby zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej należy wymienić osiągnięcia: J. Lenoira, N. Tesli, S. Marcusa czy R. Boscha. W szczególności prace realizowane pod kierunkiem ostatniego z wymienionych konstruktorów dały początek rozwiązaniom technicznym, które z mniejszymi lub większymi zmianami znalazły zastosowanie w budowie układów zapłonowych współczesnych pojazdów [7, 9].

Zobacz także

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania...

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania parametrów związanych z klasą ograniczenia energii (znamionowa zdolność wyłączania prądów zwarciowych), a także parametry, jakie musi spełniać wyłącznik nadmiarowo-prądowy, aby mógł być oznaczony klasą ograniczenia energii, określa norma PN-EN 60898-1.

Badania impedancji ciała człowieka

Badania impedancji ciała człowieka Badania impedancji ciała człowieka

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie...

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie dla życia i zdrowia badanych, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych, należało opracować takie warunki badań, aby pomiary nie stwarzały ryzyka zagrożenia.

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Streszczenie

Jednym z najważniejszych układów elektrycznych silników spalinowych o zapłonie iskrowym jest układ zapłonowy odpowiedzialny za doprowadzenie do wyładowania iskrowego między elektrodami świecy zapłonowej pod wpływem wysokiego napięcia i za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Wartość chwilowa tego napięcia jest niebezpieczna dla człowieka, ponieważ może osiągnąć poziom kilkunastu lub kilkudziesięciu kilowoltów. Celem artykułu jest analiza przyczyn mogących prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, głównie podczas prowadzonych prac serwisowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym. Zaproponowano i opisano również sposoby postępowania i zasady mające na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem podczas badań i diagnostyki układów zapłonowych.

Abstract

Some problems of electric shock prevention in automotive ignition circuits investigation and diagnostics

Ignition circuit is one of the most important electrical circuits of a spark – ignition combustion engine. It is responsible for high – voltage electric discharge between spark plug electrodes to burn air – fuel mixture. Instantaneous value of the high voltage is dangerous because it may reach several dozen kilovolts. The aim of the paper is the electrocution danger evaluation, mainly at combustion engines’ service. Some tips to reduce risk of electrical shock during investigation and diagnostic procedures are proposed and discussed.

Jedno z podstawowych kryteriów podziału układów odpowiedzialnych za zapłon mieszanki określa sposób gromadzenia energii koniecznej do zainicjowania wyładowania elektrycznego. Wymienić tu należy dwie podstawowe grupy – układy z gromadzeniem energii w pojemności oraz, częściej spotykane, układy gromadzące i przetwarzające energię dzięki zastosowaniu cewki zapłonowej. Szczegóły techniczne dotyczące budowy, działania, a także zagadnienia diagnostyki wspomnianych wyżej układów zapłonowych zaliczanych do obydwu grup zostały opisane w szeregu publikacji [1, 4, 8, 12]. Z tego względu ich dokładna charakterystyka uwzględniająca zakres zastosowania, wady i zalety zostanie pominięta, podobnie jak procedury diagnostyczne, które nie będą stanowić głównego przedmiotu artykułu.

Większość współcześnie eksploatowanych samochodów osobowych i motocykli wyposażona jest w czterosuwowe lub dwusuwowe silniki spalinowe o zapłonie iskrowym. Jak ogólnie wiadomo, zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w tego rodzaju jednostkach napędowych następuje dzięki wyładowaniu iskrowemu zachodzącemu między elektrodami świecy zapłonowej pod wpływem wysokiego napięcia. Wywołanie zapłonu możliwe jest w wyniku przetworzenia energii elektrycznej dostarczanej wstępnie do układu zapłonowego pod niskim napięciem (uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej). Biorąc pod uwagę wysokie napięcie wtórne cewki działającej jak transformator lub autotransformator należy pamiętać o istnieniu szeregu zagrożeń związanych z niedoskonałością i możliwymi usterkami układu zapłonowego. Aby zapłon mieszanki mógł nastąpić w różnych warunkach pracy silnika, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikowi pojazdu, w ciągu szeregu lat konstrukcja układów zapłonowych silników spalinowych była stopniowo ulepszana. Znaczące usprawnienie działania układu zapłonowego dało wprowadzenie elektronicznych sterowników zapłonu w miejsce rozwiązań opartych na przerywaczu mechanicznym. Dzięki elektronice czas włączenia uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej oraz moment pojawienia się wyładowania iskrowego między elektrodami świecy zapłonowej mogą być precyzyjnie kontrolowane.

W najczęściej stosowanych układach zapłonowych wysokie napięcie pojawiające się na zaciskach uzwojenia wtórnego cewki przekazywane jest na świece dzięki przewodom zapłonowym, których budowa oraz umiejscowienie zależą od wyboru jednego z kilku możliwych rozwiązań branych pod uwagę przez projektantów. Tak więc w obrębie układu zapłonowego, stanowiącego jeden z obwodów wchodzących w skład instalacji elektrycznej pojazdu, obecne jest w kilku miejscach napięcie wielokrotnie przekraczające znamionową wartość 12 V. Napięcie to może stanowić przyczynę porażenia prądem elektrycznym.

Obecnie z coraz większym zainteresowaniem śledzone są nowości na temat samochodów z napędem elektrycznym, w których problem konieczności generowania wysokiego napięcia w układzie zapłonowym na potrzeby zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej nie występuje. Napięcie znamionowe silnika elektrycznego takiego pojazdu jest wprawdzie również niebezpieczne, jednak w zdecydowanej większości przypadków kształtuje się ono na poziomie poniżej 1 kV. Wiele czynników wskazuje jednak na to, że pojazdy z silnikami spalinowymi o zapłonie iskrowym jeszcze przez długi czas stanowić będą podstawowy ogólnodostępny środek transportu. Ponadto spalinowe jednostki napędowe coraz częściej spotykanych samochodów hybrydowych to w większości również silniki o zapłonie iskrowym, wyposażone w układ zapłonowy wysokiego napięcia. Interesującą perspektywę stanowią wciąż doskonalone niskonapięciowe układy zapłonowe wykorzystujące laser [8, 16], jednak w obecnej chwili, pomimo trwających już wiele lat prac, nie są one jeszcze powszechnie stosowane w silnikach seryjnie produkowanych pojazdów. Biorąc pod uwagę popularność i szerokie zastosowanie silników o zapłonie iskrowym warto więc bliżej przeanalizować zagadnienia bezpieczeństwa w zakresie obsługi, badań i napraw układów odpowiedzialnych za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej, szczególnie w odniesieniu do podzespołów mogących pracować pod wysokim napięciem.

Potencjalne zagrożenia ze strony układu zapłonowego

Pomimo zróżnicowanej budowy, układy zapłonowe współczesnych pojazdów mają jedną cechę wspólną – wywołanie wyładowania elektrycznego między elektrodami świecy zapłonowej wymaga wysokiego napięcia. Napięcie to, bez względu na uwarunkowania środowiskowe, znacząco przekracza wartości bezpieczne dla człowieka, zawarte w ogólnie dostępnych przepisach i normach. Zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej zagadnieniom ochrony przeciwporażeniowej w układach zapłonowych pojazdów poświęcono do tej pory wyjątkowo mało miejsca. W przypadku pojazdów z napędem elektrycznym dostępny jest szereg dokumentów normalizacyjnych mających na celu zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zajmującym się prowadzeniem badań i czynnościami serwisowymi w tym zakresie [2, 5, 6]. W cytowanych publikacjach mowa jest jednak o napięciach nieprzekraczających 1 kV (prąd zmienny) oraz 1,5 kV prądu stałego. Ze względu na szerszy dostęp do urządzeń zasilanych prądem przemiennym oraz bardziej dotkliwe skutki oddziaływania na system nerwowy w porównaniu z prądem stałym lub impulsowym, autorzy wielu dostępnych publikacji na temat ochrony przeciwporażeniowej ograniczają analizę do przypadków porażeń prądem o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz [14]. Biorąc pod uwagę wykonywanie prac pod napięciem zarówno poniżej, jak i powyżej 1 kV, znane i dostępne są opracowania na temat ochrony przeciwporażeniowej w zakresie pomiarów oraz eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych. Jako całkowicie odpowiadające specyfice układów zapłonowych trudno jednak uznać wytyczne zawarte w normach [10, 11] czy rozporządzeniu [13]. Pomimo że w obu wypadkach rozważany jest poziom napięcia rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu kilowoltów, nie można postawić znaku równości między układami zapłonowymi pojazdów i urządzeniami elektroenergetycznymi. Istotnych różnic jest bowiem wiele. Inna jest częstość wykonywania prac naprawczych, jak również skala i ryzyko zagrożeń.

Uwzględniając opisane na wstępie niektóre cechy samochodowych układów zapłonowych zastanawiającym wydaje się fakt niewielkiej liczby opracowań odnoszących się do zagrożeń porażeniem elektrycznym w warunkach prowadzenia prac naprawczych pojazdów samochodowych. Autorzy kilku publikacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy sygnalizują wprawdzie problem występowania wysokiego napięcia w układach zapłonowych, mogącego wywołać porażenie, jednak kwestie identyfikacji zagrożenia i ochrony przed skutkami porażeń opisywane są skrótowo i bardzo ogólnie [15, 17]. Nie są również znane wyniki badań na temat występowania porażeń wywołanych przez elementy układu zapłonowego podczas prac prowadzonych w jednostkach zajmujących się naprawą pojazdów. Biorąc pod uwagę dużą liczbę naprawianych samochodów i motocykli, szczególnie starszych, w których występują nieosłonięte przewody wysokiego napięcia, zagadnienie zagrożenia porażeniem wymaga głębszej analizy z punktu widzenia przyczyn występowania i skutków wywoływanych przez wysokie napięcie wyjściowe cewki zapłonowej. Dostępność przewodów wysokiego napięcia może bowiem stwarzać zagrożenie również podczas prowadzenia innego rodzaju prac, niemających nic wspólnego z diagnostyką układu zapłonowego. Na duże ryzyko narażone są szczególnie osoby korzystające z rozruszników serca. W grę wchodzą tu nie tylko konsekwencje potencjalnego porażenia, lecz również obecność zakłóceń radioelektrycznych w bliskim sąsiedztwie cewek, świec i przewodów zapłonowych. Należy ponadto uwzględnić fakt występowania szeregu innego rodzaju niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym działaniem obwodu zapłonowego. Chodzi tu między innymi o niekontrolowane wyładowania elektryczne w punktach przed świecą zapłonową oraz występowanie przepięć zagrażających układom elektronicznym pojazdu. Użytkowane obecnie silniki spalinowe zasilane są często paliwem gazowym LPG, które w przypadku nieszczelnej instalacji może wydostać się na zewnątrz. Obecność niepożądanych wyładowań iskrowych poza wewnętrzną przestrzenią cylindra stwarza więc dodatkowe ryzyko wybuchu i zagrożenia pożarowego.

Rozpatrując problem możliwości porażenia ze strony układu zapłonowego w pierwszym rzędzie należy ocenić rodzaj i poziom napięcia dotykowego oraz przeanalizować różne warianty drogi prądu rażenia. Kilka możliwych sytuacji zostanie przedstawionych w kolejnych częściach artykułu. Uwzględnione będą przypadki kontaktu z czynnymi częściami obwodu oraz częściami przewodzącymi dostępnymi. Poruszona zostanie również kwestia wpływu obciążenia układu zapłonowego na wartość napięcia rażenia.

Niebezpieczeństwo porażenia ze strony obciążonego układu zapłonowego

W artykule układ zapłonowy pojazdu, w którym zaciski uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej połączone są z jedną lub większą liczbą odbiorników, tworząc obwód elektryczny zamknięty, określany będzie jako pracujący pod obciążeniem. Odbiornik stanowi w tym przypadku świeca zapłonowa z elektrodą środkową połączoną z zaciskiem uzwojenia wtórnego cewki. Elektroda zewnętrzna świecy podłączona jest do masy pojazdu. Napięcie wtórne cewki zapłonowej, dzięki któremu możliwe jest wyładowanie między elektrodami świecy, ma charakter impulsów generowanych okresowo. Napięcie, natężenie i częstotliwość prądu w obwodzie wtórnym cewki zapłonowej stanowią więc podstawowe parametry, którym warto poświęcić więcej uwagi analizując możliwość wystąpienia porażenia i jego skutki. Na rysunku 1a i 1b przedstawiono otrzymany przy pracującym silniku fragment oscylogramu ilustrującego przebieg zmian napięcia na świecy zapłonowej i prądu wyładowania międzyelektrodowego.

Dokonując analizy przebiegu wysokiego napięcia z rysunku 1a przyjmuje się z reguły założenia dotyczące sprawnego funkcjonowania obwodu oraz teoretycznie nieskończenie dużego oporu między elektrodami świecy zapłonowej przed zaistnieniem wyładowania. Drugi z wymienionych warunków jest z dobrym przybliżeniem spełniony dopiero po osiągnięciu przez stożek izolatora wystarczająco wysokiej temperatury (proces samooczyszczenia świecy zachodzi powyżej około 450°C). Obserwując napięcie w czasie trwania wyładowania elektrycznego na świecy można wyodrębnić kilka faz. Początkowo, pomimo pojawienia się wysokiego napięcia na zaciskach uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej, obwód stanowiący jej obciążenie pozostaje otwarty ze względu na obecność szczeliny międzyelektrodowej świecy. Wysokie napięcie wtórne przyczynia się do jonizacji przestrzeni międzyelektrodowej, dzięki czemu w sąsiedztwie elektrod gromadzi się coraz więcej nośników ładunku. Napięcie indukowane uzwojenia wtórnego E2 cewki zapłonowej wyraża następująca zależność [12]:

wybrane zagadnienia ochrony wzor1

Wzór 1

gdzie i oraz L oznaczają wartości zastępcze odpowiednio prądu i indukcyjności, a C i z – odpowiednio pojemność i liczbę zwojów po stronie pierwotnej (indeks 1) i wtórnej (indeks 2).

Pod wpływem wysokiego napięcia dochodzi najpierw do wyładowania iskrowego w ramach tak zwanej fazy pojemnościowej (rys. 1a, część A). Czas trwania tej fazy z reguły nie przekracza kilku mikrosekund. Napięcie obecne między elektrodami świecy zapłonowej jest tym wyższe, im większa jest szerokość jej szczeliny międzyelektrodowej. W zależności od budowy cewki zapłonowej i jej obciążenia może ono osiągać w niektórych układach wartość przekraczającą 40 kV.

Po przebiciu przestrzeni międzyelektrodowej obserwowane są niewielkie oscylacje wynikające z obecności indukcyjności i pojemności po stronie wtórnej. Moment ten jest istotny z punktu widzenia diagnostyki układów zapłonowych, gdyż pozwala dokonać identyfikacji ewentualnej obecności nadmiernego oporu szeregowego po stronie wtórnej cewki. Jedną z przyczyn zwiększenia tego oporu może być zbyt duża szerokość szczeliny międzyelektrodowej świecy. Inną – nieprawidłowo dobrana świeca zapłonowa lub problemy dotyczące przewodów łączących ją z cewką. Pojawienie się zjonizowanego gazu zmniejsza opór między elektrodami prowadząc dalej do powstania łuku elektrycznego (tzw. faza indukcyjna – rys. 1a, część B). Ze względu na obniżoną rezystancję w przestrzeni międzyelektrodowej oraz niższe napięcie konieczne do podtrzymania łuku elektrycznego, fazę tę charakteryzuje w przybliżeniu stała różnica potencjałów na poziomie około 1 kV w czasie nieprzekraczającym z reguły kilkuset mikrosekund. W trakcie trwania wyładowania energia zgromadzona wstępnie dzięki cewce ulega rozproszeniu. Jeżeli jej poziom nie wystarcza już do podtrzymania łuku elektrycznego, przepływ prądu świecy zaczyna zanikać. Brak przewodzenia między elektrodami oznacza powrót do pojemnościowego charakteru obciążenia, jakie stanowi świeca. Pozostała niewielka część zgromadzonej wstępnie energii tracona jest więc w obwodzie złożonym z równolegle połączonej pojemności i indukcyjności oraz z rezystancji uzwojenia wtórnego cewki. Pojawiają się tłumione oscylacje (rys. 1a, część C). Początkowa amplituda tych drgań kształtuje się na poziomie rzędu kilkuset woltów. Zanik oscylacji lub ich brak pod koniec fazy indukcyjnej oznacza całkowite rozproszenie energii cewki.

Chwilowa wartość natężenia prądu wyładowania zależy od sumarycznej rezystancji obwodu obciążenia cewki zapłonowej. Zbyt niski opór skutkuje początkową wartością chwilową prądu świecy sięgającą nawet 100 A i pojawieniem się odczuwalnych zakłóceń radioelektrycznych [12]. W układach zapłonowych pojazdów w celu ograniczenia wpływu tych zakłóceń stosuje się zarówno przewody wysokiego napięcia, jak i świece o zwiększonym oporze. Rozwiązania starszego typu cechowała często obecność dodatkowego rezystora w palcu rozdzielacza. Przepływ prądu wyładowania ma miejsce w obu fazach – pojemnościowej i indukcyjnej. W układach zapłonowych współcześnie użytkowanych pojazdów szczytowa wartość natężenia prądu wtórnego cewki zapłonowej kształtuje się na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset miliamperów (rys. 1b).

Biorąc pod uwagę fakt, że ze wzrostem częstotliwości napięcia rażenia rośnie natężenie prądu wywołującego podobne skutki patologiczne jak prąd o częstotliwości przemysłowej [3], warto bliżej przeanalizować kwestię zakresu zmian częstotliwości prądu impulsowego w odniesieniu do układów zapłonowych. Częstotliwość impulsów zapłonowych zależy w pierwszym rzędzie od prędkości obrotowej silnika. W ogólnym przypadku częstotliwość f tych impulsów (wyrażoną w hercach) dla dowolnego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

wybrane zagadnienia ochrony wzor2

Wzór 2

gdzie:

n – prędkość obrotowa silnika w obrotach na minutę,

z – liczba cylindrów,

a – liczba suwów,

l – liczba cewek zapłonowych.

Zakładając przedział zmian prędkości obrotowej w granicach od około 700 obr./min (bieg jałowy) do 7000 obr./min dla typowego czterocylindrowego silnika czterosuwowego z pojedynczą cewką częstotliwość tych impulsów na dowolnej świecy waha się w granicach od około 6 do 56 Hz. Poruszając problem częstotliwości impulsów wysokiego napięcia należy nawiązać do budowy układu zapłonowego. W starszych rozwiązaniach, z rozdzielaczem mechanicznym, w przewodach łączących zaciski kopułki impuls zapłonowy pojawiał się raz na dwa obroty wału korbowego silnika. Wałek aparatu zapłonowego obracał się bowiem dwa razy wolniej dzięki dodatkowej przekładni. Z kolei w przewodzie łączącym cewkę zapłonową z rozdzielaczem częstotliwość impulsów jest większa proporcjonalnie do liczby cylindrów. W układach bezrozdzielaczowych, z podwójną cewką zapłonową, do wyładowania iskrowego na świecy dochodzi częściej – raz na obrót wału korbowego silnika. Odpowiada to zakresowi częstotliwości impulsów od około 12 do 112 Hz. Do zapłonu mieszanki przyczynia się jednak co druga iskra, ponieważ połowa wyładowań występuje pod koniec suwu sprężania, a druga połowa – podczas trwania suwu wydechu. Tak więc częstotliwość impulsów zapłonowych w przewodzie łączącym daną świecę z uzwojeniem wtórnym cewki odpowiada prędkości obrotowej silnika, niemniej jednak impulsy doprowadzające do zapłonu różnią się od przypadających na suw wydechu głównie pod względem maksymalnej wartości napięcia w fazie pojemnościowej i na początku fazy indukcyjnej. Wynika to ze znacznie wyższego ciśnienia panującego w komorze spalania podczas suwu sprężania. Ze względu na obecność tego ciśnienia wartość napięcia koniecznego do zainicjowania wyładowania w przestrzeni międzyelektrodowej świecy wzrasta.

W nowoczesnych rozwiązaniach z indywidualnymi cewkami zapłonowymi (tak zwanymi palcowymi lub ołówkowymi) dostęp do przewodu łączącego cewkę ze świecą jest utrudniony, co z jednej strony ogranicza ryzyko porażenia. Dla użytkownika pojazdu jest to rozwiązanie korzystne, ponieważ nie jest on narażony na bezpośredni kontakt z elementami układu zapłonowego mogącymi być pod napięciem. Z drugiej jednak strony uzyskanie dostępu do zacisku świecy i połączenie galwaniczne sondy podczas wykonywania niektórych czynności diagnostycznych jest konieczne. Powinno być ono realizowane za pomocą specjalizowanych, dobrze izolowanych elementów łączących z zachowaniem szczególnej ostrożności, ponieważ maksymalna wartość napięcia wtórnego tego typu cewek może niekiedy przekraczać 30 kV. Iskra na każdej świecy w tego rodzaju układach pojawia się jedynie pod koniec suwu sprężania, czyli w momencie, gdy ma nastąpić zapłon mieszanki.

Literatura

 1. R. Bosch, Sterowanie silników o zapłonie iskrowym. Zasada działania. Podzespoły, WKiŁ, Warszawa 2008.
 2. Electric road vehicles. Safety specifications. Part 2: Vehicle operational safety means and protection against failures, 2008.
 3. S. Gierlotka, Porażenia prądem elektrycznym o częstotliwościach wyższych niż częstotliwość przemysłowa, „Napędy i Sterowanie”, 5/2011, s. 84–87.
 4. A. Herner, H. J. Riehl, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKiŁ, Warszawa 2010.
 5. ISO 23273-3:2006 Fuel cell road vehicles. Safety specifications. Part 3: Protection of persons against electric shock.
 6. ISO 6469-3:2011 Electrically propelled road vehicles. Safety specifications. Part 3: Protection of persons against electric shock.
 7. Journal of Bosch History, Supplement 1 and 2, Robert Bosch GmbH, 2012.
 8. P. Karkoszka, Samochodowe niekonwencjonalne systemy zapłonowe, WKiŁ, Warszawa 1988.
 9. Magazin zur Bosch – Geschichte, Robert Bosch GmbH, 2013
 10. PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne.
 11. PN-EN 60204-11:2003/AC:2011 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nieprzekraczające 36 kV.
 12. Z. Pomykalski, Elektrotechnika Samochodów, WKiŁ, Warszawa 1978.
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU 2013 nr 0, poz. 492).
 14. K. O. Smith, J. M. Madden, Electrical safety and the law, Oxford: Blackwell Science, 2002.
 15. Trade of Motor Mechanic, Basic Ignition Systems, FÁS Learning Innovation Unit, Foras Áiseanna Saothair, Dublin, 2007.
 16. M. Weinrotter, Laser Ignition of Internal Combustion Engines, praca doktorska, GRIN Verlag, 2011.
 17. B. Żółtowski, H. Tylicki, Osprzęt elektryczny pojazdów mechanicznych, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1999.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.