elektro.info

Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera!

Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera! Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera!

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501 Miernik rezystancji izolacji MIC-2501

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

Pomiar pętli zwarciowej metodą spadku napięcia
Rys. K. Kaiser

Pomiar pętli zwarciowej metodą spadku napięcia


Rys. K. Kaiser

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne. Ogólnie pomiary dzielimy na: pomiary u wytwórcy urządzenia, pomiary pomontażowe, pomiary okresowe.

Zobacz także

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane...

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane prądem elektrycznym, należy zadbać o to, aby ich działanie nie stwarzało zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. W tym celu wykonuje się niezbędne sprawdzenia, próby i pomiary. W praktyce czynności te nazywane są ogólnie „pomiarami elektrycznymi”.

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Streszczenie

W artykule omówiono wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jest to druga część artykułu, w której omówiono sprawdzanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, ochronę przeciwporażeniową w obwodach z elementami energoelektronicznymi stosowanymi w układach klimatyzacji i wentylacji. W artykule przedstawiono również, jakie minimalne informacje powinien zawierać protokół z prób i pomiarów elektrycznych.

Wyróżnia się następujące układy sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. Pierwsza litera określa sposób podłączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią i tak: „T” (franc. terre – ziemia) oznacza podłączenie bezpośrednie punktu neutralnego transformatora z ziemią, zaś „I” (franc. isolation – izolować) oznacza izolowanie układu od ziemi albo podłączenie do ziemi poprzez impedancję.

Druga litera określa związek między częściami przewodzącymi dostępnymi instalacji a ziemią: „T” oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z ziemią, a „N” oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z uziemionym punktem układu sieci. Kolejne litery oznaczają związek przewodu neutralnego z przewodem ochronnym: „S” (franc. separé – oddzielony) – funkcję przewodu ochronnego PE (protective conductor) pełni przewód oddzielony od przewodu neutralnego N (neutral conductor) albo uziemionego przewodu roboczego, „C” (franc. combiné – łączony) – funkcję przewodu ochronnego i neutralnego pełni jeden wspólny przewód PEN. W układach instalacji klimatyzacji i wentylacji najczęściej spotykane są układy TN. Instalacje elektryczne niskiego napięcia, czyli do 1 kV, wykonane są najczęściej na napięcie 3 ´ 230/400 V.

Sprawdzanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania

W sieci TN należy:

 • wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej – pomiar impedancji pętli zwarciowej należy wykonywać dla tej samej częstotliwości, jak częstotliwość znamionowa obwodu. Przed wykonaniem pomiaru impedancji pętli zwarciowej należy przeprowadzić próbę ciągłości elektrycznej przewodów ochronnych. Zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej nie może być większa od impedancji Zs opisanej wzorem:
kaiser wzor1

Wzór 1

gdzie:

Uo – napięcie nominalne przewodu liniowego względem ziemi, w [V],

Zs – impedancja pętli zwarciowej przewodu fazowego z przewodem ochronnym, w [W],

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia, w [A],

 • sprawdzić urządzenia ochronne przetężeniowe, takie jak wyłączniki, bezpieczniki,
 • sprawdzić urządzenia różnicowoprądowe i wykonać próby ich działania – jeżeli do samoczynnego wyłączenia zasilania zastosowano urządzenia ochronne różnicowoprądowe o prądzie IDn £ 500 mA, to zwykle pomiar impedancji pętli zwarciowej nie jest konieczny;
 • wykonać pomiar rezystancji uziemienia.

W przypadku stosowania w ramach ochrony:

 • zabezpieczeń nadprądowych należy wykonać oględziny, sprawdzić prąd znamionowy, typ bezpiecznika, nastawienie krótkozwłocznego lub bezzwłocznego wyzwalania wyłącznika,
 • urządzeń RCD należy wykonać oględziny i pomiary. Maksymalne czasy zadziałania wyłączników RCD dla prądu znamionowego IDn wynoszą: 300 ms dla RCD typu krótkozwłocznego, bezzwłocznego i 500 ms dla RCD selektywnych.

W sieci TT należy:

 • wykonać pomiary rezystancji uziemienia uziomu ochronnego i rezystancji przewodu ochronnego, który jest łączony z częścią przewodzącą dostępną;
 • sprawdzić urządzenia przetężeniowe i różnicowoprądowe.

Pomiar czasu zadziałania RCD wykonuje się prądem 5‑krotnie większym od prądu znamionowego stosowanego wyłącznika RCD. Powinien być spełniony warunek:

kaiser wzor2

Wzór 2

gdzie:

RA – całkowita rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego dla dostępnych części przewodzących pętli zwarcia, w [W]; np. maksymalna wartość uziemienia dla IDn = 30 mA wynosi 1667 W,

IDn – znamionowy prąd wyłącznika różnicowoprądowego, w [A],

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V] (dla ac: 50 V w warunkach normalnych, zaś 25 V i 12 V w warunkach o zwiększonym zagrożeniu porażenia; dla dc: 120 V w warunkach normalnych, zaś 60 V i 30 V w warunkach o zwiększonym zagrożeniu porażenia).

W przypadku stosowania zabezpieczeń nadprądowych (zabezpieczenia przed przetężeniami), zgodnie z PN‑HD 60364 powinien być spełniony warunek:

kaiser wzor3

Wzór 3

gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarcia, w [W], obejmująca źródło zasilania, przewód liniowy do miejsca zwarcia, przewód ochronny części przewodzących dostępnych, przewód uziemiający, uziom instalacji oraz uziom źródła zasilania,

Ia – prąd, w [A], powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie (czasy podano w normie PN-HD 60364, dopuszcza się dla sieci rozdzielczych i dla obwodów z zabezpieczeniami ponad 32 A czas zadziałania do 1 s),

Uo – znamionowe napięcie ac lub dc przewodu liniowego w odniesieniu do ziemi, w [V].

W sieci IT należy wykonać obliczenia lub pomiar wartości prądu pierwszego doziemienia. Pomiar ten nie jest konieczny wówczas, gdy wszystkie części przewodzące dostępne instalacji są przyłączone do uziomu sieci zasilającej, a sieć jest połączona z ziemią za pomocą impedancji. Jeżeli nie jest możliwe obliczenie wartości prądu pierwszego doziemienia z powodu braku wszystkich parametrów, to należy dokonać pomiaru. Podczas pomiaru należy zachować ostrożność, aby uniknąć niebezpieczeństwa podwójnego doziemienia.

Przy pojedynczym zwarciu z ziemią prąd uszkodzeniowy jest mały, zatem samoczynne wyłączenie zasilania nie jest bezwzględnie wymagane, pod warunkiem jednak, że spełnione jest następujące wymaganie:

kaiser wzor4

Wzór 4

gdzie:

RA – całkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części przewodzące dostępne z uziomem, w [W],

Id – prąd uszkodzeniowy pierwszego doziemienia, w [A], o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym i częścią przewodzącą dostępną (przy wyznaczaniu wartości prądu Id należy uwzględnić prądy upływowe oraz całkowitą impedancję uziemienia instalacji elektrycznej),

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V].

Jeżeli w celu monitorowania ciągłości zasilania zastosowano sygnalizację akustyczną i/lub wizualną, to powinny one zadziałać przy pojawieniu się pojedynczego zwarcia z ziemią.

 • wykonać analizę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla drugiego doziemienia (pomiar impedancji pętli zwarciowej oraz sprawdzenie urządzeń ochronnych przetężeniowych, sprawdzenie urządzeń różnicowoprądowych). Jeżeli przy drugim doziemieniu w innym obwodzie powstaną warunki podobne do warunków dotyczących układu TT wówczas należy zastosować sprawdzenie, jak dla układów TT, zaś w przypadku powstania warunków podobnych do układu TN – zastosować sprawdzenie, jak dla układów TN:
 • warunki, jak w układzie TN (części przewodzące dostępne są połączone przewodem ochronnym i wspólnie uziemione przez ten sam układ uziemiający), wówczas:
kaiser wzor5

dla układu IT bez przewodu neutralnego (wzór 5)

kaiser wzor5 1

dla układu IT z przewodem neutralnym (wzór 6)

gdzie:

Ia – prąd, w [A], powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie (podobnie jak dla układu TN),

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca przewód liniowy i przewód ochronny obwodu, w [W],

Z’s – impedancja pętli zwarciowej obejmująca przewód neutralny i przewód ochronny obwodu, w [W],

Uo – nominalne napięcie przewodu liniowego względem przewodu neutralnego, w [V],

U – nominalne napięcie między przewodami liniowymi, w [V].

Podczas pomiaru impedancji pętli zwarciowej, konieczne jest wykonanie połączenia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem ochronnym a punktem neutralnym układu sieci IT.

 • warunki, jak w układzie TT (części przewodzące dostępne są uziemione grupowo lub indywidualnie), wówczas:
kaiser wzor7

Wzór 7

gdzie:

RA – całkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części przewodzące dostępne z uziomem, w [W],

Ia – prąd, w [A], powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie (analogicznie, jak dla układu TT),

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V].

Pomiar impedancji pętli zwarciowej

Powszechnie stosowane mierniki do pomiaru pętli zwarciowej wykorzystują tzw. metodę spadku napięcia (rys. 1.). Mierzone są napięcia: przed załączeniem obciążenia oraz po załączeniu obciążenia. Wyznaczana impedancja pętli zwarciowej jest określona zależnością wektorową, jednak ze względu na trudności techniczne w realizacji miernika w praktyce wykorzystywana jest zależność przybliżona, określona na bazie modułów napięć:

kaiser wzor8

Wzór 8

Dobierając metodę pomiaru należy uwzględnić stosunek X/R impedancji pętli zwarciowej w miejscu pomiaru. Do badania w pobliżu transformatora nie nadają się mierniki mierzące tylko rezystancję, można zaś mierzyć nimi impedancję pętli w głębi sieci w obwodach z przewodami o małym przekroju, gdzie dominującą funkcję pełni rezystancja obwodu zwarciowego.

W obwodach elektrycznych odbiorczych wystarczającą dokładność pomiaru zapewniają przyrządy mierzące rezystancję, zaś w sieciach rozdzielczych, w których występują małe wartości impedancji pętli zwarcia poniżej 0,5 W, pomiary wykonuje się za pomocą przyrządów mierzących impedancję.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej wykonuje się dla częstotliwości znamionowej obwodu elektrycznego, przy czym przed wykonaniem pomiaru należy sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych pomiędzy punktem neutralnym a dostępnymi częściami przewodzącymi zamykając łącznik S1 dla wykonania wstępnego zwarcia poprzez rezystor Rk o wartości znanej wykonującemu pomiar (rys. 2.). Prąd wstępnego zwarcia powinien być nie większy niż 20 mA. Podczas zwarcia, jeżeli wartość napięcia U1 nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wskazanej przed zamknięciem S1, oznacza to, że pętla zwarciowa jest ciągła, a jej impedancja nie jest nadmiernie duża.

Następnie należy wykonać dwukrotny pomiar napięcia:

 •  U1 przed zwarciem – łącznik S2 otwarty;
 •  U2 podczas zwarcia – łącznik Szamknięty – celowe zwarcie przewodu fazowego obwodu zasilania urządzenia z jego częścią przewodzącą dostępną. Podczas zwarcia należy wykonać pomiar natężenia prądu I, który wraz ze spadkiem napięcia DU = U1 – U2 jest podstawą do wyznaczania parametrów pętli zwarciowej R, X, Z. Aby wyznaczyć spadki napięcia, wykonuje się kolejno zwarcia przez rezystancję R i reaktancję X.

Spadki napięcia na rezystancji i reaktancji obwodu zwarciowego wyraża się następującymi zależnościami:

kaiser wzor9

Wzór 9

kaiser wzor10

Wzór 10

Impedancja obwodu zwarciowego wynosi:

kaiser wzor11

Wzór 11

Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (RCD – residual current device) polega na:

 • sprawdzeniu prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE,
 • sprawdzeniu działania urządzenia za pomocą testera (wciśnięcie przycisku oznaczonego literą T lub nazwą TEST),
 • pomiarze czasu wyłączania wyłącznika – według PN-HD 60364‑4‑41 (czasy zadziałania określa np. norma PN-EN 61008) próba określająca maksymalny czas wyłączenia RCD powinna być wykonana prądem 5IDn,
 • sprawdzeniu wartości prądu zadziałania RCD układem z regulowanym rezystorem, za pomocą którego reguluje się wartość przepływającego prądu. Wartość prądu należy zwiększać aż do momentu zadziałania urządzenia. Prąd ID, przy którym zadziała urządzenie, nie powinien przekroczyć wartości znamionowego różnicowego prądu ID(w przypadku wyłączników typu AC lub typu A przy prądzie różnicowym przemiennym). Zastosowanie woltomierza w układzie pomiarowym umożliwia wykonanie metodą techniczną pomiaru rezystancji uziemienia RA (sieć TT) (rys. 3.).Metoda ta może być stosowana dla układów sieci TN‑S, TT, IT. Podczas przeprowadzania próby zadziałania RCD w układzie IT, w celu zadziałania urządzenia, może być konieczne połączenie określonego punktu sieci bezpośrednio z ziemią.

Badanie wykonuje się wykonując dwa pomiary napięcia:

 • przy otwartym łączniku „W” mierzy się napięcie U1,
 • przy zamkniętym łączniku „W” mierzy się napięcie U2 w chwili zadziałania urządzenia różnicowoprądowego.

Wartość rezystancji RA określa się z zależności:

kaiser wzor12

Wzór 12

Spełniony powinien być warunek:

kaiser wzor13

Wzór 13

gdzie:

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne, w [V].

Urządzenia różnicowoprądowe można także badać w układzie z uziomem pomocniczym, oddalonym w odległości nie mniejszej niż 10 m od części przewodzącej dostępnej i usytuowanym poza strefą wpływu innych uziomów (rys. 4.). Wartość prądu w tym układzie reguluje się rezystorem R. Napięcie U między częścią przewodzącą dostępną a tym uziomem wzrasta podczas zwiększania wartości prądu ID. Prąd ID nie powinien być większy od znamionowego prądu różnicowego IDn (w przypadku wyłączników typu AC lub typu A przy prądzie różnicowym przemiennym). Powinien być spełniony warunek:

kaiser wzor14

Wzór 14

gdzie:

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V],

ID – prąd zadziałania, w [A].

Metoda ta może być stosowana dla układów sieci TN-S, TT, IT tylko w przypadku, gdy lokalizacja umożliwia zastosowanie elektrody pomocniczej.

Podczas przeprowadzania próby zadziałania RCD w układzie IT, w celu zadziałania urządzenia, może być konieczne połączenie określonego punktu sieci bezpośrednio z ziemią.

Innym ze sposobów sprawdzania działania urządzeń różnicowoprądowych jest przedstawiony na rysunku 5., w którym pomiędzy przewód czynny od strony zasilania a inny przewód czynny od strony odbioru włączona jest rezystancja R. Zmniejszanie rezystancji R powoduje wzrost wartości prądu różnicowego, aż do momentu zadziałania urządzenia. Prąd ID w chwili zadziałania powinien być nie większy od prądu IDn (w przypadku wyłączników typu AC lub typu A przy prądzie różnicowym przemiennym). Podczas przeprowadzania sprawdzania urządzenia ochronnego powinno być odłączone obciążenie układu.

Metoda ta może być stosowana dla układów sieci TN-S, TT, IT.

W praktyce należy ustalić, czy rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania ID nie tylko nie jest większy od znamionowego różnicowego prądu zadziałania IDn, ale również czy nie jest mniejszy od 0,5 IDn. W przypadku, gdy wyzwalanie wyłącznika następuje przy prądzie mniejszym niż 0,5 IDn, wówczas może dochodzić do częstych zbędnych wyłączeń w warunkach rzeczywistej pracy.

Wyłącznik różnicowoprądowy uważa się za sprawny, jeżeli jego rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania jest zawarty pomiędzy od 0,5 IDn do IDn.

Sprawdzanie urządzeń różnicowoprądowych jest tylko oceną ich działania. Pomiary rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych mogą być obarczone znacznym błędem, jeżeli w instalacji występują ustalone prądy upływowe, i tak, np. wynik pomiaru może być zaniżony w obwodach jednofazowych, natomiast może być zaniżony lub zawyżony w obwodach trójfazowych (prąd upływowy może oddziaływać w obydwu kierunkach). Z tego powodu nie należy pochopnie oceniać stanu wyłącznika różnicowoprądowego, gdyż może okazać się, że jest ona sprawny, zaś wina leży po stronie instalacji. Istnieje też możliwość, że niesprawny wyłącznik może zostać oceniony jako działający prawidłowo. Z tego powodu podczas pomiarów rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania wyłączników należy od nich odłączać instalację odbiorczą.

Na podstawie wyłącznie tych badań nie można ocenić skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach z elementami energoelektronicznymi stosowanymi w układach klimatyzacji i wentylacji

Nieodzownymi elementami współczesnych systemów klimatyzacji i wentylacji są sterowniki mikroprocesorowe sterujące pracą instalacji. Bardzo często można spotkać również falowniki i przetwornice częstotliwości, które stosowane są w układach regulacyjnych prędkości obrotowej silników elektrycznych napędzających wentylatory. Zastosowanie urządzeń energoelektronicznych ma swoje niewątpliwe zalety. Niestety, ich wykorzystanie bardzo często utrudnia dobór środków ochrony przeciwporażeniowej, a także przeciwpożarowej.

W układach energoelektronicznych istotną rolę w ochronie przeciwporażeniowej odgrywają połączenia ochronne i wyrównawcze. W układach z przemiennikami częstotliwości zaleca się stosowanie połączeń ochronnych o odpowiednio dużym przekroju (przekroje przewodów wg PN-IEC 60364) i zaciski gwarantujące pewność połączeń tych przewodów. Zaleca się łączenie przewodów ochronnych na dwie śruby. Do jednego zacisku ochronnego nie powinno się łączyć kilku przewodów wyrównawczych lub ochronnych. Rezystancja połączeń wyrównawczych na ogół nie powinna być większa od 0,1 W. Przewody ochronne powinny być prowadzone w sposób umożliwiający eliminowanie zakłóceń elektromagnetycznych. W przypadku zasilania przemiennika częstotliwości przewodem pięciożyłowym, gdy zbędny jest przewód neutralny, przewód ochronny powinny stanowić żyły N i PE.

W układach przekształtnikowych pojęcie pętli zwarcia nie ma zastosowania. Zastosowanie skutecznych, zewnętrznych zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych jest utrudnione i często niemożliwe. Zazwyczaj zabezpieczenia ziemnozwarciowe i zwarciowe realizowane są obecnie przez układ sterowania i kontroli pracy przemiennika, będący integralną jego częścią. W ramach ochrony można stosować odpowiednie wyłączniki różnicowoprądowe, np. typu B.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zależy od zastosowanego sposobu ochrony obwodu z elementem energoelektronicznym. W przypadku zastosowania RCD sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaru wartości prądu różnicowego powodującego jego zadziałanie oraz czasu zadziałania RCD i porównaniu wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi. Należy wziąć pod uwagę, że przemienniki częstotliwości mogą powodować zakłócenia mierzonych wielkości elektrycznych. W literaturze tematu spotyka się opinię, że w przypadku pomiarów okresowych wystarczające dla oceny połączeń wyrównawczych są oględziny stanu przewodów i połączeń. Z uwagi na duże znaczenie połączeń wyrównawczych i ochronnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji zaleca się na ogół wykonywanie oględzin częściej niż wynikałoby to z przepisów.

Protokół

Każde sprawdzenie odbiorcze instalacji nowej lub zmodernizowanej, a także sprawdzanie okresowe instalacji elektrycznych powinno być zakończone protokołem z przeprowadzonych sprawdzeń: oględzin, pomiarów i prób. Jeżeli poprzedni protokół nie jest dostępny, konieczne jest dodatkowe badanie.

W protokole odbiorczym, jeżeli jest to uzasadnione, dotyczącym instalacji zmodernizowanej może zostać umieszczone zalecenie naprawy lub ulepszenia, zaś wszelkie wady lub braki powinny zostać usunięte przed złożeniem deklaracji wykonawcy, że instalacja spełnia wymagania norm.

Ponadto w protokole odbiorczym powinny być zawarte zalecenia dotyczące okresu między sprawdzeniem odbiorczym a pierwszym sprawdzeniem okresowym, zaś w protokole sprawdzenia okresowego powinien istnieć zapis wskazujący na czas wykonania kolejnego okresowego wykonania pomiarów.

Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać:

 • nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, obwodów, urządzeń i aparatów,
 • numer protokołu,
 • datę pomiarów i prób,
 • układ sieci, napięcie zasilania,
 • dane osoby wykonującej pomiary i próby/imię, nazwisko, rodzaj i numer uprawnień,
 • rodzaj pomiarów i prób,
 • spis użytych przyrządów pomiarowych i ich numery,
 • rysunki rozmieszczenia badanych instalacji, obwodów, urządzeń itd.,
 • istotne dane o środowisku pracy instalacji, urządzeń oraz o warunkach środowiskowych przeprowadzenia pomiarów i prób, np. temperatura, wilgotność,
 • tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę,
 • wnioski i zalecenia,
 • podpisy osób wykonujących badania i próby.

W protokole umieszcza się również informacje, czy spełnione są wymagania wg określonej normy, np. PN-HD 60364, PN-IEC 60364, PN-HD 308, PN-EN 60998, PN-EN 60999, PN-EN 60445, PN-EN 61293, PN-E-08501, PN-EN 60038.

Podsumowanie

Instalacje elektryczne powinny być zabezpieczone przed prądami przetężeniowymi, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, porażeniem prądem elektrycznym.

Istniejące instalacje elektryczne powinny być okresowo oraz po każdej modernizacji i przebudowie poddawane sprawdzeniom, pomiarom i próbom. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji lub o konieczności dokonania niezbędnych napraw, lub remontów.

Wykonane czynności kontrolno-pomiarowe należy przeprowadzać z należytą starannością oraz zakończyć protokołem zawierającym ocenę i wyniki sprawdzania. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych. Pomiary ze względu bezpieczeństwa i względów praktycznych powinny być wykonywane dwuosobowo. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać: odpowiednie wykształcenie techniczne, doświadczenie eksploatacyjne, aktualne świadectwa kwalifikacyjne – upoważniające do wykonywania pomiarów.

Zaleca się, aby w protokole sprawdzenia okresowego był podany przedział czasu do następnego sprawdzenia okresowego. Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna uwzględniać:

 • rodzaj instalacji i wyposażenia,
 • jej zastosowanie i działanie,
 • częstości i jakości konserwacji,
 • wpływ warunków zewnętrznych, na które jest narażona.

W instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych czynnikami wpływającymi niekorzystnie na instalację elektryczną są m.in. drgania, uszkodzenia mechaniczne, wilgotność, wahania temperatury. Jeżeli nie jest możliwe uniknięcie wpływów środowiskowych, to w zależności od warunków przewody powinny być chronione osłonami lub zastąpione przewodami odpornymi na te czynniki, a w przypadkach narażenia na wstrząsy i wibracje konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań odpornych na te wpływy. Zewnętrzne powłoki przewodów powinny być wykonane z materiałów nieprzenoszących płomienia.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU nr 62, poz. 288).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80, poz. 912).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.