elektro.info

Kompensacja mocy biernej jako jeden z elementów poprawy efektywności energetycznej

Rys. 1. Widok przykładowego rachunku za energię elektryczną, na którym występuje opłata za energię czynną, energię bierną indukcyjną i za energię pojemnościową
Rys. K. Herlender, M. Zebrowski

Rys. 1. Widok przykładowego rachunku za energię elektryczną, na którym występuje opłata za energię czynną, energię bierną indukcyjną i za energię pojemnościową


Rys. K. Herlender, M. Zebrowski

Wzrost efektywności energetycznej to jeden z priorytetów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wyrazem tego było ogłoszenie Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Pełna kontynuacja tych trendów ma swoje odzwierciedlenie w nowej Dyrektywie 2012/27/UE z 25 października 2012 roku. Dostosowaniem prawa polskiego do prawa unijnego było uchwalenie Ustawy o efektywności energetycznej w dniu 15 kwietnia 2011 r. (DzU nr 94, poz. 551, z późn. zm.), która określa cele w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz ¬system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

Zobacz także

merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

Streszczenie

W artykule zaprezentowano możliwość poprawy efektywności energetycznej przez zastosowanie kompensacji mocy biernej. Zagadnienie kompensacji mocy biernej uznano za tak ważny problem, że umieszczono je w przepisach prawnych. Należy ją stosować w odpowiednich rozwiązaniach praktycznych. Zastosowanie kompensacji mocy biernej może przynieść również odpowiednie korzyści ekonomiczne. Właściwy dobór urzadzeń do kompensacji mocy biernej nie jest zagadnieniem prostym i wymaga bardzo często podejścia indywidualnego, wynikającego z różnorodności krzywych obciążenia elektrycznego odbiorców energii elektrycznej. 


Abstract

The article presents the opportunity to improve energy efficiency through the use of reactive power compensation. The problem of reactive power compensation was considered so important problem that they were placed in the law and should be used in appropriate practical solutions. The use of reactive power compensation can bring economic benefits. Proper selection of devices for reactive power compensation is not simple and requires very often an individual approach resulting from the diversity of the electrical load curves of electricity consumers

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej. Celem białych certyfikatów jest zmotywowanie obywateli i przedsiębiorstw do działań przyśpieszających poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz redukcję zużycia energii końcowej. Istotne jest założenie wykorzystania potencjalnych oszczędności energii w sposób efektywny ekonomicznie, czyli przynoszący oszczędności finansowe po uwzględnieniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą między innymi:

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat:

1) związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe i elektroniczne układy kompensacyjne),

2) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej,

3) na transformacji w transformatorach poprzez:

 1. zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,
 2. wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub dostosowane do zapotrzebowania mocy.

Kompensacja mocy biernej

Energia bierna jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzeń i może być pobierana z sieci. Jeżeli jej ilość nie przekracza dopuszczalnej ilości ustalonej w warunkach technicznych przyłączenia, odbiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za energię elektryczną. Jednak znaczna część urządzeń zainstalowanych w zakładach produkcyjnych, biurowcach czy innych obiektach użyteczności publicznej potrzebuje o wiele więcej energii biernej, co skutkuje przekraczaniem dopuszczalnego limitu. Tego typu odbiornikami są np. silniki elektryczne, klimatyzacja, oprawy świetlówkowe bez kompensacji i inne odbiorniki, w tym nieliniowe.

Naliczane z tytułu ponadumownego poboru mocy biernej opłaty stanowią nierzadko 30% całego rachunku za energię elektryczną. Przykład rachunku za energię elektryczną, na którym występuje opłata za energię czynną, energię bierną indukcyjną i za energię bierną pojemnościową pokazano na rysunku 1.

Zaznaczono na nim na czerwono elementy rachunku, za które odbiorca energii nie musi płacić, jeśli zastosuje odpowiednie urządzenia, które pozwolą skompensować moc bierną indukcyjną i/lub zlikwidować przekompensowanie.

Rozwiązaniem problemu i zarazem sposobem na uzyskanie odpowiednich korzyści ekonomicznych jest zastosowanie tzw. kompensacji mocy biernej, która zmniejszy ilość pobieranej z sieci energii biernej, a co za tym idzie, wyeliminuje opłaty za jej nadwyżkę. Aby kompensacja działała prawidłowo i służyła przez wiele lat, musi zostać odpowiednio dobrana. Nie jest to zagadnienie proste i często wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ każdy obiekt charakteryzuje się przeważnie odmiennymi warunkami zapotrzebowania na energię elektryczną, które można przedstawić za pomocą krzywych obciążenia. Koszt prawidłowo dobranego układu kompensacji zwraca się najczęściej w czasie od 4 do 12 miesięcy.

W niektórych przypadkach zdarza się, że naliczana jest opłata za tzw. przekompensowanie, czyli wprowadzanie do sieci energii biernej pojemnościowej. Ponieważ odbiorcy nie wolno wprowadzać tej energii do sieci, dlatego za każdą jej ilość naliczane są znaczące opłaty. Przyczyn przekompensowania może być wiele: niedociążony UPS, nieprawidłowo działająca bateria kondensatorów, zastosowanie urządzeń wprowadzających moc pojemnościową (np. filtrów wejściowych do niektórych urządzeń) oraz długie linie kablowe zasilające obiekt. Jeżeli ponosi się opłaty z tytułu energii biernej pojemnościowej (oddanej), należy w pierwszej kolejności określić źródło tej energii, a następnie dobrać najlepszy sposób eliminacji przekompensowania. Jeżeli źródła problemu nie można zlikwidować, konieczne jest dobranie odpowiedniego dławika kompensacyjnego. W tym celu pomocne jest również przeprowadzenie pomiarów profilu mocy (krzywych obciążenia).

Urządzenia wykorzystywane do kompensacji mocy biernej w zależności od różnych warunków można podzielić na następujące grupy:

 • kondensatory energetyczne jedno- i trójfazowe niskiego napięcia,
 • automatyczne baterie kondensatorów niskiego napięcia,
 • automatyczne baterie kondensatorów niskiego napięcia z dławikami ochronnymi,
 • filtry wyższych harmonicznych z kompensacją mocy biernej pochodzącej od elementów nieliniowych (moc bierna odkształcona),
 • baterie kondensatorów SN,
 • regulatory mocy biernej.

Automatyczne baterie kondensatorów nn z dławikami ochronnymi typu FH przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia, gdzie występują wyższe harmoniczne. Duża zawartość wyższych harmonicznych powoduje uszkodzenie kondensatorów w baterii oraz innych urządzeń pracujących w sieci. Jedynym skutecznym zabezpieczeniem samej baterii jest zastosowanie automatycznej baterii kondensatorów wraz z dławikami ochronnymi.

W dobie wzrostu obciążeń nieliniowych istotnym elementem kompensacji mocy biernej są filtry wyższych harmonicznych (aktywne lub pasywne).

Regulatory mocy biernej (np. 8BGA) to mikroprocesorowe i nowoczesne urządzenia pełniące wiele funkcji w sieciach energetycznych. Rola ich nie ogranicza się już tylko do kontroli współczynnika mocy – nadzoru nad prawidłową pracą baterii kondensatorów, ale mogą być również wykorzystywane jako: analizatory podstawowych parametrów sieci, rejestratory zdarzeń, komunikatory stanów alarmowych itp. Dzięki zastosowaniu procesora regulatory posiadają nieograniczoną skalę algorytmów, co pozwala na dowolny dobór wartości kondensatorów w sekcji. Regulatory dzięki swojej modułowej budowie mogą być dowolnie konfigurowane zarówno co do rodzaju załączanych stopni (styczniki, tyrystory), jak i sposobu komunikacji (moduły Wi-Fi, GSM, Ethernet itp.).

Optymalny dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej

Tylko kompleksowe pomiary wszystkich parametrów sieci, dostosowane indywidualne do każdego odbiorcy, pozwalają na zminimalizowanie ryzyka awarii, kosztów i racjonalizację zużycia energii. Ocena wyników pomiarów nie może odbywać się tylko na zasadzie sztywnego porównania z normami, lecz musi wynikać z dogłębnej analizy przyczyn powstawania zjawisk w sieci i jej struktury.

Czas trwania pomiarów powinien być zależny od specyfiki odbiorcy (powtarzalności cyklu produkcji i czasu jego trwania) i tak:

 • dla odbiorców, których cykl produkcji jest zmienny, długość pomiarów powinna być tak dobrana, aby obejmowała wszystkie rodzaje produkcji. Zazwyczaj wykonuje się pomiar w okresie 3–4 dni,
 • dla średnich i dużych odbiorców ze stałym cyklem produkcji pomiar powinien trwać co najmniej dobę, jednak nie krócej niż pełny cykl produkcji,
 • dla obiektów biurowych i budynków komunalnych pomiar powinien trwać co najmniej dobę z uwzględnieniem dni wolnych od pracy,
 • dla małych odbiorców (poniżej 40 kW) czas trwania pomiaru zależny jest od rodzaju obiektu, liczby odbiorników i cyklu produkcji. W tego typu obiektach pomiar może trwać od kilku godzin do doby.

Podczas pomiarów należy mierzyć nie tylko profil mocy biernej i czynnej, ale również odkształcenia prądu i napięcia, które to decydują o tym, czy bateria musi być wyposażona w dławiki odstrajające (ochronne). W tym przypadku ważne jest, aby wykonać pomiar nie tylko odkształceń sieci, lecz również sprawdzić, jakie będą odkształcenia po podłączeniu specjalnego kondensatora imitującego pracę baterii. W ten sposób można ocenić, czy wystąpi zjawisko rezonansu. Niewykonanie powyższego testu sprawia, że istnieje duże ryzyko wystąpienia rezonansu nowej baterii (bez dławików) z siecią zasilającą i jej całkowitego zniszczenia już po kilku miesiącach od zainstalowania. Brak odkształceń w sieci nie gwarantuje, że nie wystąpi rezonans. Odporność baterii kondensatorów na tego typu zjawiska część producentów zaczeła już określać w swoich katalogach jako parametr THDIC.

Przykładowa praktyczna realizacja kompensacji mocy biernej

Jako przykład praktycznej realizacji kompensacji mocy biernej wybrano rozdzielnicę oddziałową R8 w zakładzie obróbki metalu w Katowicach. Zakład obróbki metalu zasilany jest z 12 transformatorów, których moce wahają się w granicach od 630 do 2000 kVA, a całkowita moc zainstalowanych transformatorów wynosi 14 MVA. Moc zamówiona zakładu jest różna w ciągu roku i kształtuje się na poziomie 5–6 MVA. W zakładzie były zainstalowane baterie kondensatorów, które miały ok. 7–10 lat, a mimo to po przeprowadzonych pomiarach określono, że występują niedobory energii biernej pojemnościowej na poziomie 1 Mvar. Stwierdzono również brak kompensacji biegów jałowych transformatorów.

Kompensację mocy biernej przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie zamontowano kompensację biegu jałowego transformatorów w liczbie 12 szt. o łącznej mocy 175 kvar. W drugim etapie zaproponowano i zrealizowano kompensację grupową na poziomie głównych rozdzielni oddziałowych. Kompensacja została zrealizowana za pomocą automatycznych baterii kondensatorów. Zainstalowano następujące typy baterii:

 1. klasyczną, na podstawie kondensatorów wzmocnionych na napięcie 460 V, serii HP 20 o THDI < 18% – o łącznej mocy 1,3 Mvar,
 2. z dławikami ochronnymi 7% serii FH 20 THDI < 60 – o łącznej mocy 1,1 Mvar,
 3. z dławikami ochronnymi 7% serii FH /S (tyrystorowe) 20 THDI < 60 – o łącznej mocy 0,6 Mvar,
 4. z dławikami ochronnymi 14% serii FH 30 THDI > 60 – o łącznej mocy 0,8 Mvar.

Łączna wartość mocy biernej zainstalowana w zakładzie to 3,8 Mvar + 0,175 Mvar – kompensacja biegu jałowego transformatorów.

Na rysunku 2. pokazano przebieg mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej wyznaczony w rozdzielnicy oddziałowej R8 zakładu obróbki metalu w Katowicach przed ostatnią modernizacją układu kompensacji w przykładowych 3 dobach od godz. 12 w piątek 9.09.2011 r. do godz. 12 w poniedziałek 12.09.2011 r.

Zakład pracował do godziny 12 w sobotę, nie pracował do godziny 5 w poniedziałek, po której ponownie rozpoczął pracę. Dla ilustracji wybrano taki przedział czasowy, aby pokazać, jak zachowuje się obiekt badany zarówno przy pracy ciągłej, jak i w sytuacjach wyłączenia i załączenia obciążenia na rozdzielnicy. Na rysunku 2. przebieg mocy czynnej ilustruje krzywa zielona, a przebieg mocy biernej indukcyjnej – krzywa czerwona.

Współczynnik mocy dla opisanego przebiegu mocy czynnej i biernej przed kompensacją pokazano na rysunku 3.

Jak widać na rysunku 3. współczynnik mocy w czasie pracy wahał się w granicach od 0.32 do 0.94, co świadczy, że przekroczony był dopuszczalny poziom mocy biernej indukcyjnej, za który zakład musiał płacić znaczne kwoty.

W celu poprawy zaistniałej sytuacji, po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów w opisywanej rozdzielnicy zainstalowano automatyczną baterię kondensatorów serii HP 20 o mocy 180 kvar przy 400 V. THDIR < 18%, THDIC < 70%, kondensatory jednofazowe o UN = 460 V, co pozwoliło zdecydowanie poprawić współczynnik mocy. Układ do kompensacji mocy biernej zainstalowano w 2012 roku, a na rysunku 4. pokazano przebieg współczynnika mocy w czasie od 6.02.2014 (czwartek), godz. 12, do 11.02.2014 (wtorek), godz. 12. W okresie tym przprowadzono przegląd pogwarancyjny. Dla ilustracji wybrano podobny przedział czasowy, tzn. od dnia roboczego przez weekend, kiedy zakład nie pracuje, po kolejne dni robocze, aby pokazać wyłączanie i załączanie obciążenia na rozdzielnicy.

Na rysunku 5. pokazano przebiegi mocy czynnej i biernej indukcyjnej po kompensacji oraz mocy biernej pojemnościowej urządzenia kompensującego (przebieg niebieski).

Uwagi końcowe

Pierwszym krokiem, który może spowodować odpowiednie działanie mające na celu uzyskanie odpowiednich korzyści jest analiza płaconych faktur za energię elektryczną, z której wyniknie, czy odbiorca obciążony jest opłatami za moc bierną. Niektóre opłaty na fakturze naliczane są tylko wówczas, gdy odbiorca przekracza określone w umowie dystrybucji limity. Większość odbiorców nie wie jednak, że w ogóle takie opłaty ponosi. Dzieje się tak, gdyż duża liczba składników faktury ze energię sprawia, że staje się ona niejasna dla osob nie znających się na tego typu rozliczeniach.

Niezależnie od wielkości odbiorcy należy pamiętać, że faktura nie dostarcza żadnych informacji na temat odkształceń w sieci i możliwości wystąpienia rezonansu. W związku z tym może się okazać, że dobrana bateria w ogóle nie będzie działać (regulator wyłączy baterie ze względu na zbyt duże odkształcenia napięcia) lub bardzo szybko ulegnie uszkodzeniu (zniszczenie kondensatorów na skutek przeciążenia lub rezonansu).

W celu optymalnego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowych pomiarów. Należy pamiętać, że straty, jakie możemy ponieść na nieprawidłowym doborze, prawdopodobnie będą kilkakrotnie wyższe niż profesjonalny dobór baterii kondensatorów.

Im dokładniejsze pomiary, tym bardziej optymalnie można dobrać urządzenie do kompensacji mocy biernej. Czas pomiarów musi umożliwić analizę zmian obciążenia w danym zakładzie czy obiekcie. Pomiary należy przeprowadzić odpowiednim sprzętem, nalepiej odpowiedniej klasy rejestratoram podstawowych parametrów sieci.

Dobór baterii kondensatorów na podstawie wartości współczynnika tgj (tangens fi) znajdującego się na fakturze za energię elektryczną jest metodą bardzo niedokładną i może służyć jedynie do oszacowania kosztu baterii.

Literatura

 1. Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik, red. M. Pyka, J. Kulawik, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 2. T. Skoczkowski, Wprowadzenie do efektywności energetycznej, KAPE, Konferencja.
 3. Ustawy o efektywności energetycznej w dniu 15 kwietnia 2011 r. (DzU nr 94, poz. 551, z późn. zm.).
 4. www.rebud.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

PHU DAMBAT Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika...

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika pompowa. Od wielu lat dostarczamy najwyższej klasy urządzenia i dbamy o perfekcyjną obsługę Klienta, dzięki czemu cieszymy się dużym uznaniem na rynku.

news Dzień Elektryka z Red Snake

Dzień Elektryka z Red Snake Dzień Elektryka z Red Snake

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

merXu ASAJ dla branży elektrycznej

ASAJ dla branży elektrycznej ASAJ dla branży elektrycznej

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment...

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment firmy ASAJ.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające...

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające odpowiednie normy. Często to właśnie właściwa certyfikacja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie danego podzespołu. Jedną z dziedzin, w której obowiązują restrykcyjne standardy, jest przemysł kolejowy. Produkty przystosowane do wymagań transportu szynowego, zwłaszcza zasilacze,...

Farnell Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Projekty w trudnych warunkach przemysłowych Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe...

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty przetrwają w trudnym środowisku. Systemy muszą wytrzymywać gorące, wilgotne i trudne warunki oraz niszczące pola elektryczne i magnetyczne. Specyficzne warunki środowiskowe, w których produkt jest używany, wpływają na jego specyfikacje. Takie specyfikacje należy...

merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne na merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką...

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką ofertę nowoczesnych opraw oświetleniowych na merXu.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

Kärcher Sp. z o.o. Czysta energia ze słońca? Tak!

Czysta energia ze słońca? Tak! Czysta energia ze słońca? Tak!

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne...

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne na dachu, tak, aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego – Karcher – ma na to nowy patent: zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też elewacje budynków i wysoko...

merXu Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą...

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą tu szeroką ofertę wyrobów niezbędnych w ich pracy.

Ela-compil sp. z o.o. Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie...

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

merXu Gniazda i łączniki na merXu

Gniazda i łączniki na merXu Gniazda i łączniki na merXu

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj...

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj możliwości platformy zakupowej merxu i przekonaj się, jak łatwy może być handel b2B.

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale...

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale dzięki szerokiemu zakresowi możliwe jest zastosowanie ich również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO....

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO. W serii tej znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.