elektro.info

Szybkość tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach

Kalorymetr stożkowy. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Lindholm, A. Brink, M. Hupa, Cone calorimeter – a tool for measuring heat release rate

Kalorymetr stożkowy. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Lindholm, A. Brink, M. Hupa, Cone calorimeter – a tool for measuring heat release rate

Zjawisko pożaru jako jedno z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni procesem spalania materiałów. Emisja energii cieplnej, produktów rozkładu termicznego i spalania oraz dymu, na drodze złożonych reakcji chemicznych, powoduje gwałtowną zmianę środowiska. Inicjacja pożaru w ograniczonej przestrzeni, jaką mogą stanowić pomieszczenia budynku prowadzi do powstania środowiska pożaru w budynku i jego otoczeniu.

Zobacz także

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować...

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować o ogrzewaniu w mieszkaniu oraz jeśli zapomnimy zgasić światło, możemy je wyłączyć zdalnie. Wszystko to dzięki systemowi automatyki mieszkaniowej, który oferuje firma S-Labs. Co ważne system jest nie tylko oszczędny, dba o środowisko, ale też nie wymaga dodatkowego okablowania.

Dom bez kabli?

Dom bez kabli? Dom bez kabli?

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda...

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda sieci komputerowej, kładzione będą przewody telefoniczne, instalacji antenowej i wysokiej jakości przewody kina domowego. Szybko okazuje się, że pod tynkiem niedużego domu mamy ok. 6 km kabli i przewodów. Jeśli zamarzy nam się dom inteligentny z całą masą czujników i detektorów będziemy zmuszeni...

Inteligentne urządzenia domowe

Inteligentne urządzenia domowe Inteligentne urządzenia domowe

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane...

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie, wykonują coraz więcej coraz bardziej skomplikowanych funkcji. Co jest też bardzo istotne, w wielu przypadkach ich obsługa - pomimo zwiększonej funkcjonalności - jest prostsza, bo ustawienia szczegółowych parametrów pozostawiamy procesorom.

Streszczenie

Zapewnienie bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest podstawowym kryterium bezpieczeństwa pożarowego. O szybkości tworzenia się warunków krytycznych uniemożliwiających bezpieczną i skuteczną ewakuację decydują m.in. właściwości palne elementów materiałów budowlanych (wyposażenia wnętrz). Instalacje elektryczne stanowią integralną część budynków i podczas ewentualnych pożarów mają istotny wpływ na dostępny czas do ewakuacji (DCBE). W artykule omówiono znaczenie praktycznego szacowania zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach. Autorzy skupili swoją uwagę na parametrach charakteryzujących właściwości: termo kinetyczne, toksyczne oraz opisujące zdolność do wytwarzania dymu. Problematyka, o której mowa w przedmiotowym artykule, powinna być podstawą analizy i oceny zagrożenia pożarowego w danym budynku.

Abstract

Establishment rate of threats obstructing safe and efficient evacuation during electrical system fires in buildings

A safe and efficient evacuation assurance is a fundamental criterion of fire safety. Combustible constructive elements (interior decoration) properties decide on establishment rate of crucial conditions which can preclude safe and efficient evacuation. Electrical systems are an integral part of buildings and could have essential influence for accessible evacuation time (DCBE). A practical importance of obstructing safe and efficient evacuation during electrical system fires in buildings threats assessment has been discussed. Authors have bestowed attention to characteristic parameters of such properties as thermo kinetic, toxic and smoke generation ability ones. A discussed problematic aspect should be a basis for analysis and estimation of fire danger in buildings.

Zapewnienie możliwości bezpiecznej i skutecznej ewakuacji z obiektu budowlanego jest jednym z najistotniejszych zadań, jakie muszą zrealizować projektanci, inwestorzy. To zadanie zostało wyrażone expresis verbis w §207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Wymagania te zostały potwierdzone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 86/109/EWG [2].

Przyjętym ogólnym kryterium bezpieczeństwa życia ludzi w pożarach budynków i obiektów budowlanych, z punktu widzenia efektywnej i bezpiecznej ewakuacji, jest to, aby dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) był większy niż wymagany czas do bezpiecznej ewakuacji (WCBE) (rys. 1.).

Możliwy czas ewakuacji to przedział czasowy pomiędzy zapoczątkowaniem pożaru a momentem, kiedy warunki środowiska budynku osiągają stan krytyczny uniemożliwiając bezpieczną, a zarazem skuteczną ewakuację.

Stan krytyczny jest charakteryzowany danymi wartościami parametrów pożaru odnoszącym się do:

 • emisji produktów rozkładu termicznego i spalania,
 • temperatury pożaru,
 • poziomu promieniowania cieplnego,
 • stężenia tlenu,
 • zasięgu widzialności.

Przesyłanie (dystrybucja) energii elektrycznej, a także zasilanie odbiorników elektrycznych stwarza potencjalne zagrożenie pożarowe i to wcale niemałe. Jak wynika ze statystyk opracowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, wady, awarie instalacji elektrycznych stanowią ¼ przyczyn wszystkich pożarów. Ta prawidłowość utrzymuje się na stałym poziomie od co najmniej 10 lat, co wynika z danych przedstawionych w tabeli 1.

Na podstawie danych statystycznych trudno jednoznacznie ocenić szczegółową przyczynę pożarów od instalacji i urządzeń elektrycznych. Dane statystyczne dotyczące pożarów, opracowywane corocznie przez PSP, obejmują w zasadzie opis zależności między wpływem urządzeń i instalacji elektrycznych na powstanie pożarów, nie precyzując jednocześnie, co spełniło rolę bodźca termicznego inicjującego pożar, a co tworzyło środowisko pożarowe, w którym między innymi materiałami palnymi były urządzenia, instalacje elektroenergetyczne.

Przyczyna pożaru będąca następstwem awarii instalacji elektrycznej zależy od jej prawidłowego zaprojektowania, wykonania, a także utrzymywania tej instalacji we właściwym stanie. Najczęstszymi przyczynami prowadzącymi do zapoczątkowania pożaru są: przegrzanie będące następstwem przeciążenia oraz iskrzenie. Zagrożenie pożarem będące następstwem długotrwałych przeciążeń może być spowodowane przez [3]:

 • włączenie do instalacji obliczonej na określoną moc, odbiorników o mocy znacznie wyższej,
 • przyłączenie do elektrycznej instalacji silników o mocy wyższej niż dopuszczalna dla danej instalacji,
 • stosowanie zabezpieczeń o prądzie zadziałania przewyższającym prąd w obwodzie, powodując nadmierne nagrzewanie żył przewodów,
 • wzrost poboru prądu przez silnik trójfazowy, wskutek zaniku jednej fazy i pracy na dwóch fazach,
 • niedopasowanie przekroju przewodów do mocy odbiorników,
 • niefachowe i niedbałe wykonanie instalacji.

Dokonując analizy przyczyn pożarów z udziałem instalacji elektrycznych w budynkach istotne wydaje się rozgraniczenie zagrożeń powstałych w wyniku określonych cech pożarowych przewodów i kabli od zagrożeń wynikających z warunków otoczenia, w których instalacje elektryczne są eksploatowane, tzn. konstrukcji budynków, istniejących w pomieszczeniach obciążeń ogniowych, istnienia wentylacji o określonej wydajności lub jej braku.

Przewody elektryczne są integralną częścią budynków, co powoduje narażenia ich na oddziaływanie płomienia, tak jak innych elementów jego wyposażenia. Zatem do pożaru instalacji elektrycznej może dojść także w wyniku przyczyn nieelektrycznych.

Jeśli już dojdzie w obiekcie budowlanym do pożaru, w tym instalacji elektrycznej, chodzi o to, aby czas do osiągnięcia parametrów krytycznych był wystarczająco długi. Co to w praktyce oznacza? Zasadniczo podczas projektowania budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi przyjmuje się następujące kryteria bezpieczeństwa:

 • wartość graniczna temperatury w budynku dla dolnej warstwy atmosfery, pozwalająca na przebywanie w niej ludzi bez dodatkowych zabezpieczeń, została ustalona na 60–70°C,
 • wartość progową temperatury dla górnej warstwy dymu należy przyjąć 180°C.

Do parametrów krytycznych należałoby dodać także dopuszczalne stężenie toksycznych gazów powstających podczas rozkładu termicznego i spalania wyrobów budowlanych. Obecnie w literaturze przedmiotu brak jest w tym zakresie przedmiotowych wytycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, każdy inwestor użytkownik powinien zadać sobie pytanie, jak właściwości palne danego wyrobu budowlanego, w tym instalacji elektrycznej, przyczynią do czasu osiągnięcia parametrów krytycznych kluczowych dla bezpiecznej i skutecznej ewakuacji, a następnie wykorzystać tę wiedzę do podjęcia działań (rozwiązań technicznych) zmierzających do zmniejszenia ryzyka pożaru, a także ograniczenia jego potencjalnych skutków. Powinien zatem dokonać oceny zagrożenia pożarowego instalacji elektrycznych.

Zagrożenie pożarowe kabli i przewodów elektrycznych istotnie determinują właściwości palne (cechy pożarowe) materiałów powłokowych i izolacyjnych tworzących ich strukturę, podobnie jak warunki eksploatacyjne i środowisko, w którym są użytkowane, włącznie z liczbą i rodzajem ludzi oraz wartością i podatnością mienia narażonego działanie ognia. Jeśli do tego dodać:

 • zróżnicowaną budowę kabli, a szczególnie niejednorodną budowę powłok i izolacji,
 • złożony układ linii kablowych,
 • współdziałanie chemiczne żył metalowych z materiałami izolacyjno-powłokowymi,
 • interakcję między kablami o podobnej budowie.

to trzeba mieć świadomość, że analiza i ocena szybkości tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację stwarzanych przez instalacje elektryczne jest w praktyce trudna do realizacji i może być źródłem problemów. Tym bardziej że problematyka ta jest niedostatecznie reprezentowana w literaturze naukowej, technicznej.

Od chwili zainicjowania pożaru może on przebiegać w różny sposób, uzależniony od warunków środowiskowych, a także od fizycznego rozmieszczenia materiałów palnych. Jednakże można ustalić ogólny model rozwoju pożaru pomieszczenia, gdzie ogólna krzywa temperatura – czas wykazuje trzy fazy oraz dodatkowo fazę zanikania (rys. 2.).

Faza pierwsza, tzw. rozkład bezpłomieniowy, jest początkową fazą pożaru, z małym wzrostem temperatury w pomieszczeniu, przed spalaniem się ustalonym płomieniem. Podczas trwania tej fazy głównym zagrożeniami są wytwarzające się dymy oraz toksyczne produkty rozkładu materii.

Faza druga, tzw. rozwijający się pożar, rozpoczyna się zapaleniem, a kończy wykładniczym wzrostem temperatury w pomieszczeniu objętym pożarem. W czasie trwania tej fazy głównymi zagrożeniami są rozprzestrzenianie się płomienia, wydzielanie ciepła oraz dymu i toksycznych lotnych produktów rozkładu materii.

Faza trzecia, tzw. pożar całkowicie rozwinięty, zaczyna się, gdy powierzchnia całej zawartości palnej pomieszczenia ulega rozkładowi w takim stopniu, że następuje nagłe zapalenie w całym pomieszczeniu, któremu towarzyszy gwałtowny i duży wzrost temperatury – rozgorzenie. Pod koniec fazy trzeciej materiały palne i tlen w znacznym stopniu są zużyte i przez to temperatura zmniejsza się z szybkością zależną od wymiany ciepła w układzie: środowisko pożarowe–otoczenie. To jest znane jako faza zanikania pożaru. W każdej z faz rozwoju pożaru występuje różny stopień zagrożenia. Dla bezpiecznej i skutecznej ewakuacji kluczową jest I faza rozwoju, w której parametry krytyczne osiągają swoje graniczne wartości, o których była już mowa.

Do szacowania szybkości tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację konieczne jest stosowanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich, w tym konieczna jest znajomość związana z ogólnie pojętym modelowaniem pożarowym.

Modelowanie pożaru jest przedstawieniem uproszczonego obrazu pożaru, procesów fizykochemicznych zachodzących podczas pożaru za pomocą matematycznego opisu, przy wykorzystaniu nieliniowych równań różniczkowych oraz równań algebraicznych. Istnieje wiele różnych modeli pożarów, schemat klasyfikujący modele pożarów pokazano na rysunku 3.

Obecnie w modelowaniu pożarowym najważniejszymi czynnikami warunkującymi działanie danego modelu są szybkość wydzielania ciepła oraz emisja dymu z materiału. Nie uwzględnia się danych charakteryzujących środowisko pożarowe ze względu na stopień jego toksyczności. Dane wejściowe do modelowania pożarowego powinny pochodzić z:

 • wyników badań z prób eksperymentalnych obejmujących badania w zarówno w małej, jak i w pełnej skali,
 • danych statystycznych, względnie ekspertyz odnoszących się do pożarów materiałów o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu,
 • udokumentowanych ocen ekspertów.

Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania powinna być jednym z najważniejszych, a może najważniejszym aspektem, który wymaga analizy i oceny środowiska pożarowego. Produkty rozkładu termicznego i spalania są złożoną mieszaniną cząstek stałych, ciekłych aerozoli, gazów i par. Produkty toksyczne można sklasyfikować według fizjologicznych efektów, które powodują w ludzkim organizmie [4]:

 • efekty duszące,
 • podrażnienia sensoryczne i/albo podrażnienia dróg oddechowych.

Analiza składu chemicznego i ilości tworzących się produktów rozkładu termicznego i spalania nastręcza wiele problemów. W warunkach pożarowych tworzy się wiele setek produktów w różnych ilościach. Nie jest praktycznie możliwe oszacowanie wszystkich produktów pod względem składu chemicznego i ilości. Dlatego przyjęto w Polsce i na świecie szacowanie toksyczności uwzględniając wybrane związki chemiczne. Do najważniejszych podlegających ocenie należą: CO, CO2, HCN, NOx, SOx, HCl, HBr, HF, formaldehyd oraz akroleina.

W niektórych źródłach wskazuje się na dodatkowe związki chemiczne (toksykanty), do których można zaliczyć: aldehydy, akrylonitryl, amoniak, tlenki fosforu, siarkowodór, dwusiarczek węgla, kwas mrówkowy, fenol, benzen, toluen oraz styren [5, 6, 7]. Analizą można objąć także inne dodatkowe produkty, które wg wiedzy inżynierskiej powinny być nią objęte.

Efektem oddziaływania produktów rozkładu termicznego i spalania w czasie pożaru może być [8, 9]:

1) ograniczenie zdolności do skutecznej ewakuacji,

2) ograniczenie prędkości poruszania się w zagrożonym obiekcie lub zmiana zachowania się człowieka prowadząca do wyboru dłuższej drogi ewakuacyjnej. Jest to wynikiem:

 • zaburzeń neurofizjologicznych spowodowanych oddziaływaniem gazów narkotycznych powodujących zmiany w układach nerwowym i oddechowym,
 • zmian psychologicznych w organizmie ludzkim, będących rezultatem ograniczonej percepcji w postrzeganiu zagrożenia.

3) długotrwałe zmiany psychologiczne.

Wyniki badań właściwości toksycznych najczęściej wyrażane są poprzez określenie stężenia gazu toksycznego, w [ml/l lub gm-3], lub emisji właściwej, w [g/g]. Koncepcja szacowania toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania opiera się głównie na określaniu w warunkach pożarowych [2]:

 • Frakcyjnej Dawki Skutecznej FED (ang. fractional effectice dose), która oznacza stosunek dawki narażeniowej duszącego związku chemicznego toksycznego do takiej, przy której można spodziewać się określonego skutku dla narażonego podmiotu o przeciętnej wrażliwości,
 • Frakcyjnego Stężenia Skutecznego FEC (ang. fractional effective concentration), które oznacza stosunek stężenia środka drażniącego do takiego stężenia, przy którym spodziewane są określone skutki dla narażonego podmiotu o przeciętnej wrażliwości. FEC może odnosić się do każdego efektu końcowego łącznie z niewydolnością fizyczną, śmiercią albo z innymi skutkami końcowymi.

Związki chemiczne o działaniu duszącym, do których można zaliczyć głównie CO oraz HCN. Inhalacja środków duszących prowadzi do porażenia centralnego układu nerwowego z utratą świadomości i ostatecznie do śmierci. Działanie duszących związków toksycznych zależy od skumulowanej dawki, tj. stanowi funkcję stężenia i czasu trwania narażenia.

Niezbędnym do analizy zagrożenia pożarowego pod kątem bezpiecznej i skutecznej ewakuacji jest ocena materiałów pod kątem zdolności do wytwarzania dymu.

W literaturze dym jest definiowany jako [10–13]:

 1. widzialna w atmosferze zawiesina cząstek stałych i cieczy powstałych w wyniku spalania lub pirolizy,
 2. chmura cząstek pojedynczo niewidocznych, która staje się nieprzezroczysta wskutek rozpraszania lub/i absorpcji światła widzialnego,
 3. widzialna część lotnych produktów spalania,
 4. gazowe produkty spalania materiałów organicznych, w których rozproszone są małe cząstki gazowe i ciekłe, nadające dymom charakterystyczną barwę, zapach, smak, gęstość i toksyczność, a także zdolność przenikania i przemieszczania się w otoczeniu, co w poważnym stopniu może stwarzać zagrożenie dla istot żywych, komplikować rozpoznanie i przebieg akcji ratowniczej,
 5. dyspersyjny układ aerozolowy, składający się z ośrodka gazowego (faza rozpraszająca, tzw. dyspersyjna) i fazy rozproszonej w stanie stałym i ciekłym. Cząsteczki dymu są układami złożonymi, które mogą stanowić kropelki cieczy, fragmenty ciała stałego oblepione cieczą albo smolistą substancją.

Ilość dymu, czasami określana jako wskaźnik emisji dymu, jest definiowana , jako masa wytworzonego dymu do masy spalonego materiału. Ilość i szybkość wytworzonego dymu warunkuje [12]:

 1. sposób spalania materiału; przewody i kable elektryczne w wyniku oddziaływania promieniowania cieplnego mogą spalać się bezpłomieniowo (tlić się) lub płomieniowo. W warunkach spalania bezpłomieniowego powłok i izolacji przewodów i kabli elektrycznych może być wytwarzany w mniejszej albo większej ilości niż przy spalaniu płomieniowym,
 2. wentylacja i środowisko pożaru; wytwarzanie dymu zależy od scenariusza pożaru, a nie tylko od rodzaju materiału objętego pożarem. Trzeba pamiętać, że często zwiększona ilość wydzielonego dymu występuje przy ograniczonym dostępie tlenu. Materiał wytwarzający małe ilości dymu podczas badań laboratoryjnych, w rzeczywistych warunkach pożaru może wytwarzać duże ilości dymu spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się płomienia po dużych powierzchniach,
 3. czas i temperatura; rozkład rozmiaru cząstek aerozolu dymowego zmienia się wraz z czasem; w miarę „starzenia” się cząstki dymu koagulują. Niektóre właściwości dymu zmieniają się także w temperaturę tak, że właściwości „starego” lub „zimnego” dymu mogą być odmienne od właściwości „świeżo” wytworzonego gorącego dymu. Te czynniki są istotne przy uwzględnianiu ruchu dymu w dużych budynkach.

Do podstawowych parametrów charakteryzujących materiały pod kątem zdolności do wytwarzania dymu i wykorzystywanych w szacowaniu szybkości tworzenia się zagrożeń wpływających na bezpieczną i skuteczną ewakuację należą:

Powierzchnia ekstynkcji właściwej

Oznacza efektywną, pochłaniającą światło powierzchnię cząstek dymu powstałych w czasie rozkładu termicznego i spalania materiału. Powierzchnia ekstynkcji właściwej SEA jest określona zależnością:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 1

Wzór 1

gdzie:

σ – SEA oznacza efektywną, pochłaniającą światło powierzchnię cząsteczek dymu, w [m2], powstałych w czasie rozkładu termicznego i spalania 1 kg materiału, w [m2/kg],

Ks – współczynnik ekstynkcji, w [%],

Vs – szybkość przepływu objętościowego dymu, w [m3/s],

Δm – ubytek masy, w [kg], w czasie, w [s].

W powyższej zależności współczynnik ekstynkcji Ks, zakładany jest jako stały w przedziale czasu Δt. Zależy on od cząstkowej gęstości optycznej będącej funkcją rozkładu wielkości cząstek dymu i ich właściwości optycznych w postaci:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 2

Wzór 2

gdzie:

αs – cząstkowa gęstość optyczna, w [m2/kg],

Ys – masowe stężenie cząstek dymu, w [kg/m3].

Średnia powierzchnia ekstynkcji właściwej

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 3

Wzór 3

gdzie:

σf – średnia powierzchnia ekstynkcji właściwej (dla zakresu spalania płomieniowego), w [m2/kg],

ms, mf – masa próbki w momencie zapoczątkowania ciągłego spalania płomieniowego i masa końcowa, w [kg],

tig – czas, po którym następuje zapłon próbki materiału, w [s].

Parametr σf można zapisać w funkcji wydzielania dymu ys jako:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 4

Wzór 4

gdzie:

ys – wytwarzanie dymu; wielkość charakteryzująca masę cząsteczkową dymu powstającą z jednostki masy materiału, w [kg/kg]. Jest związana z mechanizmem rozkładu i formowania się cząstek dymu w płomieniu. Stanowi obok szybkości wydzielania ciepła podstawową daną wejściową w większości modeli pożaru.

Zasięg widzialności

Zasięg widzialności określany jest jako największa odległość w dymie, z jakiej widziany jest dany obiekt.

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 5

Wzór 5

gdzie:

C – oznacza stałą charakteryzującą sposób świecenia obserwowanego przedmiotu w dymie (świecącą światłem własnym lub odbitym), w [-],

Ks – współczynnik ekstynkcji, w [%].

Szybkość wydzielania dymu

Wartość tego parametru obliczamy ze wzoru:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 6

Wzór 6

gdzie:

SPRtotal(t) – całkowita szybkość wydzielania dymu z badanego materiału, w [m2/s],

V(t) – jest (nieznormalizowanym) przepływem objętościowym w przewodzie wentylacyjnym, w [m3/s],

L – jest długością drogi światła przez przewód wentylacyjny, w [m], przyjmowaną, jako równa średnicy przewodu wentylacyjnego,

I(t) – jest sygnałem z odbiornika światła, w [%].

Całkowita ilość wydzielanego dymu

Całkowite wydzielanie dymu z elementu próbnego TSP(t) i całkowite wydzielanie dymu z elementu próbnego w czasie pierwszych 600 s okresu ekspozycji (300 s£t£900 s) TSP600 s obliczane są następująco:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 7

Wzór 7

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 8

Wzór 8

gdzie:

TSP(ta) – całkowita ilość wytworzonego dymu z badanego materiału w 300 s≤t≤ta, w [m2],

TSP600 s – całkowita ilość wytworzonego dymu badanego materiału w czasie 300 s≤t≤900 s, w [m2],

SPR(t) – szybkość wytwarzania dymu z badanego materiału, w [m2/s],max [a, b] – maksimum dwóch wartości a i b.

Właściwości termokinetyczne materiałów decydują o temperaturze pożaru. Badanie wydzielania ciepła można oznaczać, stosując jedną z następujących technik:

Kalorymetrii zużycia tlenu

Ciepło powstające w wyniku spalania materiału jest proporcjonalne do ilości zużytego powietrza. Dane empiryczne wskazują, że spalanie większości materiałów organicznych przy zużyciu 1 kg tlenu powoduje emisję energii cieplnej o wartości 13,1 MJ. Odchylenie od tej wartości waha się w granicach 5% dla różnych materiałów palnych.

Wytwarzania dwutlenku węgla:

Z punktu widzenia stechiometrii procesu reakcji spalania pomiar ten jest oparty na założeniu, że ilość wydzielonej energii przypadającej na cząsteczkę zużytego tlenu jest w przybliżeniu równa ilości wydzielonej energii przypadającej na cząsteczkę wytworzonego CO2. Wobec tego, jeśli spalanie jest całkowite, zaleca się, aby wielkość zużycia tlenu jako substratu była równa ilości wytworzonego dwutlenku węgla jako produktu. Zaleca się, aby obie te wielkości wskazywały ilość wydzielonego ciepła. Średnia wartość tej stałej wynosi 13,3 MJ/kg wytworzonego CO2. Jeśli znana jest dokładniejsza wartość dla materiału lub wyrobu, zaleca się używanie jej do obliczenia wydzielania ciepła.

Wzrostu temperatury gazu

Technika pomiaru temperatury gazu oparta jest na założeniu, że nie ma utraty ciepła i że całe wytworzone przez ogień ciepło wykorzystywane jest na podwyższenie temperatury wytworzonej gorącej mieszaniny powietrza i produktów rozkładu termicznego i spalania tak, że ich temperatury można oznaczać w strumieniu gazów płynących od strefy płomieni.

Podstawowym parametrem wykorzystywanym do szacowania temperatury pożaru jest szybkość wydzielania ciepła (HRR).

Parametr ten jest przez wielu naukowców uważany za najważniejszą zmienną charakteryzującą palność materiałów. HRR jest to ilość ciepła, która jest emitowana z powierzchni materiału w jednostce czasu, w [kW/m2]. Niektórzy z naukowców twierdzą, że mimo że najczęstszą przyczyną zgonów w pożarach jest działanie toksycznych i gorących gazów, to właśnie HRR jest najlepszym narzędziem do przewidywania stopnia niebezpieczeństwa ewentualnego powstałego pożaru. Szybkość wydzielania ciepła oblicza się z równania:

ei 9 2012 szybkosc tworzenia sie zagrozen wzor 9

Wzór 9

gdzie:

Δhc/ro – dla większości materiałów wyrażenie przyjmuje wartość 13.1 MJ,

C – stała kalibracyjna urządzenia badawczego, w [m1/2 g1/2 K1/2],

Δp – ciśnienie gazów spalinowych mierzone w kominie, w [Pa],

Te – temperatura gazów spalinowych w kominie urządzenia badawczego (kryzie mierniczej), w [K],

Xo2 – udział molowy suchego tlenu (O2) w powietrzu w czasie badania,

X0O2 – początkowy udział molowy suchego tlenu w powietrzu.

Badania dotyczące cech pożarowych materiałów (wyrobów) można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy testów w małej skali. Druga natomiast dotyczy testów w dużej skali, w których mierzone wartości są przeprowadzane w zaadaptowanych rzeczywistych warunkach. Najbardziej niezawodnymi metodami badawczymi są te, które odwzorowują jak najdokładniej warunki rzeczywiste (badania w pełnej skali).

Badania w pełnej skali są niekiedy trudne do realizacji ze względu na możliwości aparaturowe oraz ekonomiczne. W związku z tym bardzo często wykorzystuje się metody badawcze zaliczane do małej skali laboratoryjnej, wykorzystujące nowoczesne techniki pomiarowe. Umożliwiają one uzyskanie szerokiej charakterystyki badanego materiału. Jednym z najczęściej wykorzystywanych urządzeń badawczych jest kalorymetr stożkowy (rys. 4.).

Wyniki badań uzyskane z kalorymetru stożkowego są z powodzeniem wykorzystywane do analizy i oceny środowiska pożarowego (modelowania) pod kątem właściwości toksycznych, dymotwórczych oraz termokinetycznych, jakże istotnych dla bezpiecznej i skutecznej ewakuacji. Proces ten jest przeprowadzany przy uwzględnieniu założonego scenariusza pożarowego.

Podsumowanie

Szybkość tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach powinna być podstawą analizy i oceny zagrożenia pożarowego w danym budynku (obiekcie budowlanym). Jest to proces złożony. Wymaga wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin. To powoduje, że jest on trudny do realizacji w praktyce. Potrzebna jest do tego ścisła współpraca środowisk naukowych i technicznych związanych z branżą elektryczną (elektroenergetyczną) i bezpieczeństwem pożarowym. W opinii autorów tylko taka wzajemna współpraca daje nadzieję na osiągniecie celu, jakim jest zapewnienie użytkownikom obiektu budowlanego warunków do skutecznej i bezpiecznej ewakuacji w warunkach założonego scenariusza pożaru.

Literatura

 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.)  
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 86/109/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L88 z dnia 4 kwietnia 2011 r.).
 3. Pofit – Szczepańska M., Jaskółowski W., Zagrożenia pożarowe powstałe podczas eksploatacji kabli elektroenergetycznych, Biuletyn WAT, 4/2005
 4. PN EN 60695-7-1:2007, Badanie zagrożenia ogniowego. Część 7-1: Toksyczność lotnych produktów spalania. Wytyczne ogólne.
 5. PN – 88/B-02855. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów.
 6. ISO 13344:2004. Estimation of the lethal toxic potency of fire effluent.
 7. ISO 13571:2007. Life-threatening components of fire -- Guidelines for the estimation of time available for escape using fire data. 
 8. ISO 19703: 2010. Generation and analysis of toxic gases in fire -- Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires.
 9. Kobes M., Helsloot I., de Vries B., Post J.G., Building safety and human behaviour in fire: A literature review, Fire Safety Journal 45 (2010), s. 1-11.
 10. Dobbins R.A., Mulholland G.W., Bryner N.P., Comparison of a Fractal Smoke Optics Model with Light Extinction Measurements, Atmospheric Environment, vol. 28, no. 5, 1994, pp. 889–897.
 11. Becker W., Rupprecht H., Troitzsch J.: Fire Safety of Polymeric Materials: Test   Methods- Specifications and Standards. Westport, Technomic Publishing Co. Inc. 1979.
 12. Jurkowski B., Jurkowska B., Rydarowski H., Palność materiałów polimerowych, Poznań 2010.
 13. Kolbrecki A., O dymotwórczości wyrobów budowlanych w czasie pożaru, kwartalnik, Prace Instytutu Techniki Budowlanej Nr 4 (116), Warszawa 2000.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.