elektro.info

Techniczne możliwości integracji informacji dla celów symulacji działania prosumentów w mikrosieci

Technical possibilities of integration of information for aims of simulation of prosumers activity in micro-grid

Zmienność dobowej operacji Słońca dla określonej szerokości geograficznej
Rys. E. M. Sroczan

Zmienność dobowej operacji Słońca dla określonej szerokości geograficznej


Rys. E. M. Sroczan

Cechą współczesnej cywilizacji jest przenikanie się trzech strumieni: materiałów, energii i informacji. Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się
powszechnym wykorzystywaniem (i generowaniem) informacji przesyłanych elektronicznie – w sposób, którego nie można, przy dzisiejszych
technologiach, zrealizować bez energii elektrycznej.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Cele symulacji oddziaływania prosumentów w mikrosieci

Dostęp do źródła energii elektrycznej warunkuje realizację większości procesów technologicznych w prze­myśle, transporcie, wszelkich usługach, a także umożliwia egzystencję ludzi w gospodarstwach domowych. Energię elektryczną dostępną w instalacjach domów uzyskuje się z sieci niskiego napięcia istniejącej na danym obszarze, która z kolei zasi­lana jest z sieci systemu elektroenergetycznego (SEE), który łączy elektrownie systemowe.

Przetwarzanie energii pierwotnej w elektrowniach wiąże się z dostawą paliw z własnych zasobów albo z importu. W pierwszym przypadku można niektóre rodzaje energii pozyskiwać w miejscu jej występowania. Powstaje wówczas podsystem SEE zwany mikrosiecią (MS albo MG – microgrid), którą zasila agregat źródeł wytwórczych (również prosumenckich), tworzący układ generacji rozproszonej GR albo DG – dispersed (distributed) generation [2, 8].

Pojawienie się źródeł wytwarzających energię elek­tryczną w miejscach jej dotychczasowego poboru stwarza problem istotny dla systemu sieciowego oraz elektrowni systemowych – systemowych źródeł energii elektrycznej. Optymalizacja parametrów pracy źródeł i systemu sieci jest utrudniona ze względu na rosnący rozmiar zadania wywołany koniecznością uwzglę­dnienia zmiany wartości oraz kierunku przepływu mocy w torze zasilania, wywołanych tą przyczyną strat energii i tym samym wzrostem kosztu generacji energii elektrycznej w skali systemu, niezależnie od wzrostu ceny wywołanego koniecznością zakupu, przez ope­ratora, ener­gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).

W dalszych rozważaniach rozpatruje się elektrownie wiatrowe (EWt) oraz fotowoltaiczne (EFW).

Narzędzia do symulacji procesu zarządzania generacją rozproszoną w mikrosieci powinny uwzględniać:

 • zasady ekonomicznego rozdziału obciążenia na poziomie źródeł instalowanych w MS,
 • zarządzanie poborem energii przez odbiorniki zainstalowane u prosumenta (HES home energy system, EMSenergy management system),
 • zarządzanie energią po stronie odbiorcy – opcje popytowo-podażowe (DMSdemand side management, DSRdemand side response) oferowane przez operatorów SEE,
 • maksymalne wykorzystanie dysponowanym zasobem energii pierwotnej przez układy GR,
 • zmienność obciążenia MS wywołaną przyzwyczajeniami odbiorców.

Wybrane założenia, związane z optymalizacją współpracy MS z SEE, wymagają zebrania danych opisujących obiekty tworzące MS. Bieżąca optymalizacja jest możliwa tylko w przypadku dyspo­nowania danymi od­świeżanymi w odpowiednich interwałach czasowych [5, 15].

Narzędziem umożliwiającym uzyskanie danych są dedykowane systemy IT (Information technologies). Umożliwią one przeprowadzenie symulacji i wy­pra­cowanie optymalnych decyzji, podejmowanych przez operatorów systemu.

Pomiary parametrów źródeł i odbiorników energii

techniczne mozliwosci integracji rys01

Rys. 1. Struktura systemu ICT dla DER według normy [5]; rys. E.M. Sroczan

techniczne mozliwosci integracji tab01

Tab. 1. Klasy węzłów logicznych (LN) z informacjami opisującymi turbinę wiatrową [3]

techniczne mozliwosci integracji rys02

Rys. 2. Poziomy uogólnienia informacji zbieranych z obiektu; rys. E.M. Sroczan

Systemy teleinformatyczne (IT) w elektroenergetyce (szerzej – w energetyce) w coraz większym stopniu wspierają procesy decyzyjne związane ze sterowaniem pracą urządzeń, na poziomie pozwalającym na optymalizację procesu generowania energii elektrycznej. Integracja autonomicznych układów sterowania, transmisji danych (SCADAsupervisory control and data acquisition) i wspomaganie zarządzania umożliwia techniczną realizację pracy elektrowni tworzących układ roz­proszo­ny połączony siecią inteligentną.

Cechą współczesnych systemów IT stosowanych do sterowania pracą elektrowni, sieci i w niektórych przypadkach odbiornikami energii jest dążenie do zachowania wspólnych standardów transmisji danych.

Na rys. 1. przedstawiono ogólną strukturę systemu komunikacji i sterowania pracą źródła generacji rozproszonej. Struktura pozwala zastosować jednolity protokół, dzięki któremu możliwe jest przejmowanie danych wprost ze źródła ich powstania. Oznaczenia typowych węzłów logicznych stosowanych w układach wiatraków zestawiono w tab. 1.

Powstała w ten sposób klasa urządzeń inteligentnych IED (intelligent electronic device). Ich cechy oraz charakterystyczne konfiguracje i parametry, dla okre­ślo­nych rodzajów obiektów, opisane są w standardach i normach:

 • IEC61850-7-410 dla elektrowni wodnych [4],
 • IEC 61850 –7-420 dla źródeł rozproszonych (DER) [5],
 • IEC 61400-25 dla elektrowni wiatrowych [3].

Unifikacja polega na określeniu obszarów akwizycji danych pochodzących ze: źródła energii i jednostki wytwórczej, układów pomiarowych, urządzeń sieci i automatyki zabezpieczeniowej.

Technicznie poprawną decyzję może zmienić system analizy jej ekonomicznych skutków – jako wynik zadziałania operatora [12,13, 14, 15]. Bez aktualnych danych – czyli znajomości wektora stanu systemu albo podsystemu w przypadku mikrosieci poprawność podjętej decyzji może być dziełem przypadku. Stąd integracja systemów IT na możliwie szerokiej platformie jest jednym z przedsięwzięć pozwalających na wymianę infor­ma­cji, w możliwie jednym standardzie komunikacyjnym [3, 4, 5].

Uogólniając można stwierdzić, że struktura systemu IT dla rozproszonych źródeł generacji przyjmuje kształt piramidy (rys. 2).

Dane wymieniane pomiędzy węzłami logicznymi (LN – logic node) można przetworzyć dla potrzeb optymalizacji współpracy źródeł rozproszonych. Jest to o tyle ważne, że ich ograniczona pewność podaży ze stro­ny natury wymaga przygotowania odpowiedniej rezerwy w elektrowniach SEE. Ten proces pociąga za sobą wzrost kosztów generacji w tych elektrowniach [6, 13].

Uwzględnienie czynników ograniczających moc źródła

Dane uzyskane z obiektów mogą być integrowane w różnych celach operacyjnych i statystycznych, a także w celu symulacji przyszłych, prawdopodobnych sta­nów elementów i układów wchodzących w skład SEE [12]. Dotyczy to takich źródeł, których dostępność (podaż energii) zależy od stanu pogody, pory roku czy dnia; czyli elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych i wodnych.

Dla rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej stosuje się podział ogniw na macierze zawierające 12 podmacierzy, z których każda zawiera 10 łańcuchów po 12 modułów w każdym łańcuchu. Poszczególne macierze są przyłączone do oddzielnych przetwornic DC/AC [5, 9, 14].

Chwilowe zacienienia oraz wysokie zachmurzenie, zbyt wysoka temperatura powierzchni ogniw ograni­czają wydajność instalacji fotowoltaicznej, a naturalny rytm dobowy wyznacza czas irradiacji (rys. 3. - patrz: główny rysunek przy tytule). Wpływ wahań mocy może skompensować odpo­wiedni maga­zyn energii (bateria akumulatorów), zwiększa to koszt inwestycji, co pociąga za sobą wzrost ceny energii. Stan optymalny uzyskuje się najpierw drogą symulacji pracy elektrowni i następnie odpo­wiednim sterowa­niem współpracujących źródeł.

techniczne mozliwosci integracji rys04

Rys. 4. Czynniki wpływające na możliwość pozyskania energii wiatru: a) charakterystyka pozyskania energii wiatru przez turbinę wiatrową, b) dobowa zmienność prędkości wiatru w danej lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych (latem i zimą); rys. E. M. Sroczan

techniczne mozliwosci integracji tab02

Tab. 2. Klasy węzłów logicznych (LN) dla elektrowni wiatrowej [3]

Podobne ograniczenia występują w elektrowniach wiatrowych. Energia wiatru w paśmie prędkości poniżej progu załączenia (cut-in) i powyżej prędkości maksymalnej dla danej konstrukcji (cut-off) nie może być wykorzystana (rys. 4.). Jednocześnie zmienna wartość prędkości wiatru wpływa na poziom generowanej mocy. Powoduje to również konieczność utrzymania stosownej rezerwy mocy w elektrowniach cieplnych systemu elektroenergetycznego.

Dane o pracy siłowni wiatrowej pozyskiwane z poszcze­gólnych turbin, generatorów, przekładni, wirnika i wieży są agregowane do postaci ogólnej, łącznie z sygnalizacją alarmów. Zestawienie informacji dokonywane jest według procedur opisanych w normie [3].

tab. 1 zestawiono klasy węzłów logicznych systemu dla poszczególnych parametrów turbiny wiatrowej, natomiast w tab. 2. dane dla elektrowni wiatrowej. Podobne zasady w odniesieniu do elektrowni wodnych zawarto w normie [9].

Oprócz danych pobranych z systemów automatycznego sterowania do oceny stanu pracy mikrosieci można wykorzystać dane z symulatora zmienności obciążenia typowego odbiorcy albo grupy odbiorców energii.

Symulacja wpływu prosumenta na bilans mocy w mikrosieci

Przyzwyczajenia odbiorcy decydują o sposobie poboru mocy i energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody.

Wykres zmienności obciążenia przedstawiono na fot. 1. Kolejne przyrosty czasu są wyznaczane przez moment załączenia albo wyłączenia kolejnej grupy odbiorników (dla mniejszych mocy znamio­nowych urządzeń) lub dla pojedynczego odbiornika o znaczącej mocy znamionowej.

Znajomość profilu energetycznego odbiorcy jako prosumenta pozwala określić prawdopodobną wartość mocy znamionowej zainstalowanego źródła generu­jącego moc elektryczną przy wykorzystaniu odna­wial­nego źródła energii.

techniczne mozliwosci integracji fot01

Fot. 1. Symulowany wykres zmienności obciążenia prosu­menta jako odbiorcy (konsumenta) energii elektrycznej; fot. E. M. Sroczan

techniczne mozliwosci integracji fot02

Fot. 2. Analiza zmienności obciążenia – wynik uzyskany z symulatora poboru energii przez odbiorcę końcowego; fot. E. M. Sroczan

Na fot. 2. zestawiono wyniki analizy poboru mocy w strefach czasowych doby – doliny i szczyty obcią­żenia SEE oraz w podziale na moc pobieraną przez zdefiniowane uprzednio grupy odbiorni­ków.

Biorąc pod uwagę, iż dane w postaci wykorzystywanej w symulatorze można, po ich uprzednim prze­two­rzeniu, w rzeczywistości uzyskać z układów pomia­ro­wych (pomiarowo-rozlicze­nio­wych), z tech­nicznego punktu widzenia możliwe jest optyma­lizowanie współpracy źródeł prosumenckich na najniższym poziomie oddziaływania.

techniczne mozliwosci integracji rys05

Rys. 5. Źródła informacji współpracujące w mikrosieci zasilanej przez prosumentów i przez elektrownie systemowe; rys. E. M. Sroczan

Problem ten ilustruje rys. 5., poszczególne jednostki wytwórcze po stronie prosumentów – zain­stalo­wane w mikrosieci są jednocześnie źródłem infor­macji wyprzedzającej, określającej możliwe zmiany mocy pobie­ra­nej przez mikrosieć z SEE. Efektem analizy zmienności obciążenia u odbiorcy jest uzyskanie przebiegu symulowanej wartości mocy zapotrzebowanej przez prosumenta w okresach deficytu mocy uzyskiwanej z własnego źródła. Dane o pracy odbiorników energii można przejąć z systemu transmisji intreligentnej instalacji budynku. Protokoły standardowych systemów instalacji są otwarte [1]. Proces symulacji zmian poboru mocy wykorzystać można do optymalizacji pracy mikrosieci [10].

Jednocześnie uzyskuje się informację o możliwości zbycia nadmiaru energii generowanej przez instalację prosumencką w okresach braku zapotrzebowania na energię wyprodukowaną i możliwą do wprowadzenia do mikrosieci. Przebieg symulowanego obciążenia ilustruje rys. 6.

techniczne mozliwosci integracji rys06

Rys. 6. Symulowany przebieg dobowej zmienności obciążenia grupy prosumentów w mikrosieci; rys. E. M. Sroczan

Optymalizacja kosztów generacji energii elektrycznej

Grupa wymagań i ograniczeń technicznych oraz wynikająca z tego możliwa zmiana obciążenia elektrowni, zmieniająca optymalny (poprawny) przy­rost mocy w celu pokrycia chwilowego obciążenia, jest uwzględniona jako czynnik powodujący wzrost kosztu generacji na skutek nieoptymalnego punktu pracy źródła [7, 10, 11, 12, 13]. Obciążenie współpracujących elektrowni uznaje się za optymalne, z punktu widzenia minimum kosztu wytwarzania wtedy, kiedy względny przyrost kosztu wytwarzania w systemie, wynikający również z kontraktów zawartych na giełdzie, opisany jest zależ­nością:

techniczne mozliwosci integracji wzor01

Wzór 1

przy czym:

techniczne mozliwosci integracji wzor02

Wzór 2

gdzie:

ki – współczynnik karny określający wpływ toru przesyłowego i-tej elektrowni na charakterystykę przyrostu kosztu w danej elektrowni (bloku),

lj – względny przyrost kosztu wytwarzania energii, uzależniony od poziomu obciążania elektrowni (bloku) w danym przedziale czasu,

Pgi, Pgimin, Pgimax – moce i-tego źródła – odpowiednio: generowana, generowana minimalna, generowana ma­ksy­malna,

ΔPL – moc strat w sieci.

Zależność (2) opisuje współczynnik karny podwy­ższający koszt produkcji mocy i energii propor­cjonalnie do udziału i-tej elektrowni w stratach prze­syłu i rozdziału energii w SEE [6, 13].

Przyjęcie tego kryterium oznacza, że przyrost kosztu generowanej energii ma tę samą wartość dla wszystkich współpracujących źródeł. Wpływ na ten stan wywierają dalsze regulacje techniczne i ekono­miczne, między innymi konieczność zakupu przez operatora energii pochodzącej z OZE.

Istotnym ograniczeniem technicznym dla elektrowni cieplnych jest czas trwania zmiany obciążenia, z wyłączeniem zakresu rezerwy wirującej, jest określa­ny zależnością:

techniczne mozliwosci integracji wzor03

Wzór 3

gdzie:

N0 – wartość początkowa narastającego obciążenia, w [MW],

Nt – moc zapotrzebowana generowana przez dany blok energetyczny, w [MW],

k1 – współczynnik procentowego przyrostu generowanej mocy bloku energetycznego, w [%]. Podobnie działają ograniczenia w stosunku do elektrowni wodnych i wiatrowych oraz foto­woltaicznych.

Zmiany obciążenia mikrosieci uwzględniające współpracę własnego źródła prosumenta ilustruje rys. 6. Przyrosty mocy powodują reakcje elektrowni systemowych, zapewniających ciągłość zasilania odbiorców końcowych, również prosumentów.

Podsumowanie

Współczesne technologie przetwarzania informacji (ICT) o stanie pracy urządzeń i układów SEE na podstawie uzyskanej bazy danych oraz bazy wiedzy, pozwalają na bieżąco optymalizować pracę posz­cze­gól­nych podsystemów SEE. Jest to możliwe dzięki szeroko stosowanej unifikacji protokołów trans­misji danych. Istotną zmianę w sposobie realizacji współpracy urządzeń w mikrosieci spowoduje zastosowanie techniki IoT – internet of things.

Agregacja i integracja danych pozwala wprowadzić rozproszony tryb generowania energii elektrycznej, w zamyśle ma to ograniczyć straty energii pierwotnej wy­wołane jej transportem.

Literatura

 1. Communication in building automation. Strona: www.downloads.siemens.com/downloadceter/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10209534.
 2. N. Hatziargyriou i inni, Microgrids – Large Scale Integration of Microgeneration to Low Voltage Grids, CIGRE (2006) C6-309.
 3. IEC 61400-25 Communications for monitoring and control of wind power plants. Strona: www.nettedautomtion.com/standardization/iec_tc88/index.html (prPN-prEN 61400-25-2E).
 4. IEC 61850-7-410:2012 Communication net­works and systems for power utility automation – Part 7-410: Basic communication structure – Hydroelectric power plants – Communication for monitoring and control. Strona: http://www.shf-hydro.org/maj/phototheque/photos/pdf/4-hidroelectric%20power%20plants%20-%20automation%20using%20iec%2061850%20-%20experiences%20and%20improvements%20for%20the%20user.pdf
 5. IEC 61850-7-420:2009 Communication Networks and Systems for Power Utility Automation for Distributed Energy Resources (DER). Strona: http://osgug.ucaiug.org/sgsystems/OpenAMIEnt/Shared%20Documents/AMI-ENT1.0/USB%20Docs/DER %20Logical%20Nodes%20FDIS%2057-61850-7-420.pdf.
 6. M. Kłos, J. Paska, 2013 Methodology of economic assessment of electricity storage profitability, „Rynek Ener­gii”, 3/2013, s. 21–25.
 7. Nan Wang, Wei Liang, Yanan Cheng, Yunfei Mu, Battery Energy Storage System Information Modeling Based on IEC 61850.
 8. A. Pamuła, J. S. Zieliński, Sterowanie i systemy informatyczne w mikrosieciach, „Rynek Energii”, nr 1-3/2009, s. 63–69.
 9. PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej: minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne.
 10. E. M. Sroczan, Simulation of Change Power Demand in Micro-Grid Supplied by Mix of Sources including Aggregate of Small Scale Hydropower Plants [w:] M. Al-Akaidi, Al. Ayesh (eds),The European Simulation and Modelling Conference ESM 2015. EUROSIS-ETI Publ. 2016, Ostend, Belgium, p. 251–253.
 11. E. M. Sroczan, Simulation tools for integration management processes of dispersed generation in micro-grid supplied by prosumers [w:] Brito A.C et al., (eds), Proc. of ESM’2014 Conf. ESM’2014 EUROSIS-ETI Publ. 2014, Ostend, Belgium, p. 358–360.
 12. E. M. Sroczan, The Simulation of the Economic Ef­fect of Power System Structure Including Renewable Sources of Energy, w: Modelling and Simulation 2006. The 2006 Simulation and Modelling Conference Ed.: A. Nketsa, M. Paludetto, C. Bertelle, Publ. EUROSIS-ETI, 2006, Ghent Belgium, s. 42–46.
 13. Szczerba Z. i inni, Usługi systemowe elektrowni wodnych w zakresie sterowania poziomami napięć i roz­pływem mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym. V Sesja Naukowo-Techniczna „Elektrownia wodna w systemie elektroenergetycz­nym”, Wyd. Pol. Lubelska (1998), s. 223–237.
 14. R. Szczerbowski, Instalacje fotowoltaiczne – aspekty techniczno-ekonomiczne, „Przegląd Elektro­techniczny”, R. 90 nr 10/2014, s. 31–36. Strona: pe.org. pl/articles/2014/10/8.pdf.
 15. Wei Deng, Wei Pei, Ziqi Shen, Zhenxing Zhao and Hui Qu. Adaptive Micro-Grid Operation Based on IEC 61850. Energies 2015, No 8, p. 4455–4475; doi: 10.3390/en8054455. Strona: www.mdpi.com/ journal/energies.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.