elektro.info

Podstawowe wiadomości o elektroenergetycznej podziemnej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

RWE Polska

RWE Polska

Można by sobie zadać pytanie – czy elektroenergetyczna sieć kablowa w ogóle stanowi zagrożenie dla strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej, przecież kable są ułożone w ziemi na odpowiedniej głębokości. Ale stanowiska słupowe z kablami oraz urządzenia służące do rozdziału
energii elektrycznej, takie jak złącza czy rozdzielnice, są zlokalizowane nad ziemią. I to one, jeżeli zostaną uszkodzone mechaniczne, np. wyniku
kolizji drogowej, będą stwarzały zagrożenie dla osób biorących udział w akcji ratowniczej.

Zobacz także

Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 | Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy

Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 | Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy Egzamin kwalifikacyjny grupa 1 | Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne. Kurs przygotowawczy

"Egzamin kwalifikacyjny" wypełnia lukę na rynku księgarskim - jest pierwszym podręcznikiem, który zawiera w przystępnej formie wszystkie niezbędne informacje dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych...

"Egzamin kwalifikacyjny" wypełnia lukę na rynku księgarskim - jest pierwszym podręcznikiem, który zawiera w przystępnej formie wszystkie niezbędne informacje dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, a także omawia zagadnienia wchodzące w zakres egzaminu kwalifikacyjnego.

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Cechy charakterystyczne sieci dystrybucyjnej

Linie kablowe wysokiego napięcia 110 kV

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot1

Fot. 1. Kabel 110 kV (koloru czarnego) na słupie kratowym; Fot. ENERGOLINIA Poznań

Kable elektroenergetyczne na napięcie 110 kV o izolacji polietylenowej (fot. 1.) produkowane są jako jednofazowe – jeden kabel przesyła energię elektryczną tylko jednej fazy.

Innymi słowy, w przypadku linii napowietrznej jednotorowej, linia kablowa składa się z trzech oddzielnych kabli. Średnica zewnętrzna kabla 110 kV jest uzależniona od przekroju żyły roboczej kabla i może wynosić od 51 mm do 120 mm. Warstwa zewnętrzna kabla (ta widoczna – tak zwana powłoka kabla) jest wykonana z materiału izolacyjnego w kolorze czarnym (powszechnie stosowany) lub czerwonym [8].

Linie kablowe wysokiego napięcia stosuje się na terenach zurbanizowanych do:

 • połączenia ze sobą stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN (110/15–30 kV),
 • w celu likwidacji kolizji z projektowaną inwestycją.
b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot2b

Fot. 2. Stanowiska słupowe linii napowietrznej 110 kV z głowicami kablowymi: po lewej - słup krańcowy rurowy linii jednotorowej (trzy przewody robocze) w układzie pionowym i trzy kable; po prawej - słup krańcowy kratowy linii dwutorowej (sześć przewodów roboczych) w układzie pionowym i sześć kabli 

Takim klasycznym przykładem zastosowania kabla WN 110 kV w celu likwidacji kolizji jest np. projekt rozbudowy istniejącego zakładu. Wówczas kolidujący odcinek linii napowietrznej zostaje skablowany, a istniejące słupy przelotowe wymienione na krańcowe z głowicami kablowymi (fot. 2a. i fot. 2b).

Kable wysokiego napięcia 110 kV zakopane w gruncie muszą zostać jednak wprowadzone na stanowisko słupowe z ziemi i przymocowane do konstrukcji (słupa) za pomocą uchwytów do kabli. Dodatkowo kable do wysokości ok. 3 metrów nad ziemią są osłonięte (fot. 3a. i fot. 3b.), w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot3b

Fot. 3. Wprowadzenie kabli WN 110 kV na stanowisko słupowe rurowe linii jednotorowej (trzy kable na słupie): po lewej -rysunek [na podstawie 4], po prawej - fotografia  

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot4

Fot. 4. Uzbrojenie słupa WN 110 kV z głowicami kablowymi, gdzie: 1 – kabel wysokiego napięcia (110 kV), 2 – głowica kablowa, 3 – ogranicznik przepięć, 4 – mostek łączący głowicę kablową z przewodem linii napowietrznej, 5 – izolator linowy

Zdaniem autorów jedynie uszkodzona osłona kabli (przy słupie), jak i izolacja samego kabla, np. z  powodu kolizji drogowej (uszkodzenie mechaniczne), może stwarzać zagrożenie porażeniowe. Oczywiście w wyniku zwarcia doziemnego (pomiędzy żyłą roboczą kabla a np. ekranem metalicznym kabla lub elementami metalowymi słupa), jak i zwarcia międzyfazowego (zwarcie dwóch lub trzech żył roboczych z udziałem ziemi lub bez udziału ziemi), linia powinna zostać wyłączona spod napięcia (zadziała automatyka zabezpieczeniowa).

Ale wyłączony kabel WN 110 kV stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia, ponieważ jest on naładowany energią elektryczną jak kondensator, więc musi być koniecznie rozładowany, nim przystąpi się do działań ratowniczych.

Kable na odcinku od osłony przy ziemi (fot. 3a. i fot. 3b. oraz fot. 4.) do głowic kablowych przymocowane są do słupa za pomocą uchwytów do kabli (bez dodatkowej osłony). Głowice kablowe stanowią element przejściowy pomiędzy przewodnikiem w izolacji (żyłą roboczą kabla) a gołym przewodem linii napowietrznej.

Pomiędzy głowicą kablową a izolatorem linii napowietrznej znajduje się tak zwany mostek przymocowany do ogranicznika przepięć, wykonany przewodem gołym. Ogranicznik przepięć służący do ochrony kabla przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi powstającymi w sieci. Cechą charakterystyczną linii 110 kV jest to, że jej elementy izolacyjne (te z daszkami), to znaczy: głowica kablowa, ogranicznik przepięć, izolator liniowy, mają długość ok. 1,1 m [4].

Najważniejsze cechy linii 110 kV:

 • elementy izolacyjne (te z daszkiem) na głowicy kablowej, ograniczniku przepięć, izolatorach liniowych są o długości ok. 1,1 metra,
 • trzy lub sześć przewodów roboczych (przymocowanych do izolatorów ) i kabli o średnicy od 51 mm do 120 mm,
 • znaczna wysokość słupów oraz znaczne odległości pomiędzy słupami.

Linie kablowe średniego napięcia 15–20 kV

WARTO WIEDZIEĆ

W pobliżu linii napowietrznych 110 kV detektory napięcia działające na zasadzie wykrywania obecności pola elektrycznego, np. typu AC Hot Stick, będą raczej wskazywały obecność lub brak napięcia, ale w linii napowietrznej, a nie w kablu; kabel ma ekrany blokujące „wypłynięcie” pola elektrycznego na zewnątrz. Kabel wyłączony spod napięcia, ale nierozładowany, ma ładunek elektryczny (jak kondensator) i przy dotknięciu żyły roboczej lub ekranu metalicznego kabla może nastąpić porażenie prądem elektrycznym, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Aktualnie energetyka zawodowa eksploatuje dwa typy kabli w liniach elektroenergetycznych średniego napięcia: o izolacji papierowo-olejowej (kable starszego typu) i o izolacji wytłaczanej z polietylenu.

Kable o izolacji papierowo-olejowej (fot. 5.) mają średnicę od 48 mm do 88 mm w zależności od przekroju żył roboczych umieszczonych we wspólnej powłoce kabla [7].

Kable o izolacji wytłaczanej z polietylenu (rys. 6.) są produkowane jako jednofazowe (jeden kabel na każdą fazę – jak w linii 110 kV). Ich średnica zewnętrzna wynosi od 30 mm do 65 mm i zależy głównie od przekroju żyły roboczej kabla. Przy powszechnie stosowanym przekroju żyły roboczej kabla 120 mm2 średnica zewnętrzna kabla wynosi ok. 36 mm. Zewnętrzna izolacja kabla, zwana powłoką, wykonana jest z materiału sztucznego, izolacyjnego, w kolorze czerwonym lub czarnym [7].

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot5

Fot. 5. Kabel średniego napięcia o izolacji papierowo-olejowej na stanowisku słupowym (jeden kabel zasila trzy przewody linii napowietrznej); Fot. ENERGOLINIA Poznań

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot6

Fot. 6. Kable średniego napięcia o izolacji wytłaczanej z polietylenu (trzy kable stanowią jeden tor linii): a) z powłoką koloru czarnego, b) z powłoką koloru czerwonego; Fot. ENERGOLINIA Poznań

Kabel w liniach elektroenergetycznych średniego napięcia zawsze jest zakończony głowicą kablową (fot. 7.), której długość elementu izolacyjnego (nałożonego na kabel) wynosi ok. 0,5 m.

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot7aa 1

Fot. 7a. Głowice kablowe służące do zakończenia kabli SN o izolacji papierowo-olejowej. Uwaga! Głowice kablowe wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych np. stacji, rozdzielnic, nie mają daszków; Fot. ENERGOLINIA Poznań

 Fot. 7b. Głowice kablowe służące do zakończenia kabli SNo izolacji wytłaczanej z polietylenu [1]. Uwaga! Głowice kablowe wewnątrz urządzeń elektroenergetycznych np. stacji, rozdzielnic, nie mają daszków; Fot. ENERGOLINIA Poznań 

Kable zakończone głowicami kablowymi można sprowadzić:

 • na stanowiska słupowe linii SN, w celu połączenia z linią napowietrzną SN,
 • do rozdzielnic SN, które umożliwiają dokonywanie czynności łączeniowych w sieci,
 • do złącza kablowego SN, w celu trwałego połączenia ze sobą dwóch kabli.
b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej rys1

Rys. 1. Stanowisko słupowe linii SN z głowicami kablowymi, gdzie: 1 – osłona kabla, 2 – kabel SN na uchwytach, 3 – głowica kablowa, 4 – mostek, 5 – ograniczniki przepięć, 6 – łącznik [na podstawie 9]

Stanowiska słupowe z głowicami kablowymi w liniach SN (rys. 1.), tak jak WN, stanowią element przejściowy z linii kablowej na linię napowietrzną, z przewodami gołymi lub w osłonie izolacyjnej (system PAS). Kabel na odcinku 0,5 m w ziemi i 2,5 m nad ziemią jest osłonięty rurą (stalową lub rurą z tworzywa stycznego) lub blachą metalową w kształcie ceownika (korytka). Zadaniem osłony jest ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi z zewnątrz.

Kabel po wyjściu z osłony jest bezpośrednio przymocowywany do słupa za pomocą uchwytów kablowych. Połączenie pomiędzy głowicą kablową a przewodami linii napowietrznej wykonane jest za pomocą mostka.

Stanowiska słupowe z głowicami kablowymi mogą być wyposażone w łączniki. Poszczególne elementy izolacyjne zastosowane na stanowiskach słupowych linii SN, to znaczy: izolatory liniowe, ogranicznik przepięć, głowice kablowe, mają długość ok. 0,5 m [9].

Stanowiska słupowe z głowicami kablowymi (rys. 1.) mogą być wykonane:

 • z pojedynczej żerdzi („nóg słupa”) o profilu prostokątnym (starszego typu) lub okrągłym,
 • z dwóch żerdzi o profilu prostokątnym (w kształcie litery A) lub okrągłym zbliźniaczonych lub w kształcie litery A,
 • z trzech żerdzi o profilu prostokątnym rozstawionych w kształcie trójkątna,
 • z czterech żerdzi tworzących dwie równolegle ze sobą litery A,
 • z elementów stalowych w postaci kratownicy lub rury [4, 5]. 

Rozdzielnice kablowe średniego napięcia (fot. 9a. i fot. 9b.) instalowane są przeważnie na terenach zurbanizowanych w miejscach, gdzie istnieje konieczność wykonywania częstych czynności łączeniowych w sieci pod napięciem.

Dlatego w jednolitej obudowie betonowej z dwudzielnymi drzwiami znajduje się rozdzielnica elektryczna (fot. 10.), wyposażona w różnego typu łączniki [o izolacji próżniowej lub sześciofluorku siarki (SF6)] oraz elementy umożliwiające przyłączenie kabli średniego napięcia do łączników (za pomocą głowic kablowych). Elewacja nadziemna rozdzielnicy (widoczna) posadowiona jest na fundamencie betonowym i może być pokryta: płukanym kamieniem, tynkiem szlachetnym lub pomalowana zgodnie z przyjętymi standardami danej spółki dystrybucyjnej [2, 10].

Wymiary nadziemnych obudów rozdzielnic (fot. 9a. i fot. 9b.) są różne w zależności od zastosowanej rozdzielnicy z łącznikami (fot. 10.), długość może wynosić od 1,5 m do 2,6 m (od strony drzwi), wysokość od 1,8 m do 1,9 m, a szerokość od 1,1 m do 1,2 m (z boku) [2, 10].

Fot. 9. Rozdzielnice średniego napięcia SN 15 kV [2, 10] 

Złącza kablowe średniego napięcia (fot. 11a. i fot. 11b.) instalowane są przeważnie na terenach zurbanizowanych tam, gdzie nie ma potrzeby wykonywania czynności łączeniowych w sieci pod napięciem.

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot10

Fot. 10. Rozdzielnica średniego napięcia trójpolowa

Fot. 11. Złącza kablowe średniego napięcia: a) z głowicami kablowymi połączonymi bezpośrednio, b) głowicami kablowymi przyłączonymi do szyny w złączu [3] 

Dlatego w jednolitej obudowie betonowej z drzwiami (pojedynczymi lub dwudzielnymi) znajdują się głowice kablowe, połączone ze sobą (fot. 11a) lub do szyn w złączu (fot. 11b).

Elewacja nadziemna rozdzielnicy (widoczna) może być pokryta: płukanym kamieniem, tynkiem szlachetnym lub pomalowana zgodnie z przyjętymi standardami danej spółki dystrybucyjnej. Może ona być posadowiona na oddzielnym fundamencie wykonanym z betonu (duże złącza), lub być wykonana jako jednolity element wraz z fundamentem (małe złącza) [2, 10].

Gabaryty złącza wynikają zastosowanej technologii połączenia ze sobą głowic kablowych.

WARTO WIEDZIEĆ

Detektory napięcia działające na zasadzie wykrywania obecności pola elektrycznego, np. typu AC Hot Stick, będą poprawnie wskazywały brak lub obecność napięcia w linii niskiego napięcia.

W przypadku złączy z głowicami łączonymi bezpośrednio ze sobą (fot. 11a), długość złącza wynosi 0,6 m (od strony drzwi), wysokość 1,2 m, a szerokość od 0,35 m (w przypadku złącza na napięcie 15 kV) do 1,0 m (w przypadku złącza na napięcie 20 kV).

W złączach, w których głowice kablowe przyłączane są do szyn, długość złącza wynosi 1,5 m (od strony drzwi), wysokość 1,4 m, a szerokość 0,6 m (z boku) [2, 10].

Najważniejsze cechy linii 15–20 kV:

 • elementy izolacyjne (te z daszkiem) na głowicy kablowej, ograniczniku przepięć (nowej generacji), izolatorach liniowych są o długości około 0,5 metra,
 • trzy lub sześć przewodów roboczych (przymocowanych do izolatorów) i jeden lub dwa kable o średnicy od 48 mm do 88 mm. W przypadku kabli o izolacji papierowo-olejowej,
 • trzy lub sześć przewodów roboczych (przymocowanych do izolatorów) i tyle samo kabli o średnicy od 30 mm do 65 mm. W przypadku kabli o izolacji wytłaczanej z tworzywa sztucznego,
 • na drzwiach rozdzielnicy sieciowej powinna być umieszczona: tabliczka ostrzegawcza, tabliczka informująca „UWAGA napięcie 15 000 V” lub napis „Rozdzielnica SN” oraz może się znajdować tabliczka ostrzegawcza informująca, że w rozdzielnicy zastosowano łączniki w izolacji SF6,
 • na drzwiach złącza powinna być umieszczona: tabliczka ostrzegawcza oraz informująca „UWAGA napięcie 15 000 V”.

Linie kablowe niskiego napięcia 0,4 kV

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia eksploatowane przez energetykę zawodową, to głównie kable składające się z czterech żył roboczych pokrytych izolacją z tworzywa sztucznego (fot. 12.) we wspólnej powłoce kablowej (izolacji zewnętrznej – widocznej). Są to kable typu YAKY, YAKXS (najbardziej rozpowszechnione w sieci nn) lub oddzielnie, to znaczy na izolację żyły roboczej kabla dodatkowo naniesiona jest powłoka kablowa, są to kable typu AKYY.

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot12

Fot. 12. Kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia typu YAKY [7]

W przypadku kabli typu YAKY, YAKXS na stanowisku słupowym linii jednotorowej widoczny jest jeden kabel o średnicy zewnętrznej od ok. 23 mm do ok 61 mm w zależności od przekroju żył roboczych kabla (np. kabel YAKY/YAKXS 4x120 mm2 – średnica ok. 38 mm, YAKY/YAKXS 4x240 mm2 – średnica ok. 55 mm). Natomiast kable typu AKYY charakteryzują się średnicą od ok. 11 mm do 43 mm. Powłoka kablowa (widoczna izolacja) poszczególnych typów kabli jest koloru czarnego [7].

W sieci elektroenergetycznej mogą być również eksploatowane kable niskiego napięcia starszej generacji, nieopisane w artykule.

Kable w liniach niskiego napięcia przyłącza się bezpośrednio do linii napowietrznej lub złącza za pomocą zacisków. Z kabla usuwa się powłokę (izolację widoczną), izolację żył roboczych kabla i podłącza bezpośrednio do przewodów linii napowietrznej (fot. 13.) lub podstawy bezpiecznikowej w złączu (fot. 14a. i fot. 14b.).

b podstawowe wiadomosci o elektroenergetycznej fot13

Fot. 13. Stanowiska słupowe linii niskiego napięcia z kablami: a) linia z przewodami gołymi, b) linia z przewodami izolowanymi

Fot. 14. Sposoby przyłączenia kabli w złączach niskiego napięcia: a) za pomocą końcówki kablowej, b) zacisku 

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia można podłączyć do:

 • linii napowietrznych na stanowiskach słupowych,
 • złączy kablowych.

Stanowiska słupowe z kablami w liniach nn stanowią element przejściowy z linii kablowej na linię napowietrzną z przewodami gołymi lub izolowanymi. Kabel na słupie linii niskiego napięcia jest tak samo prowadzony po słupie jak kabel linii średniego napięcia. Praktycznie na każdym słupie linii niskiego napięcia można zainstalować kabel, dlatego w materiale zrezygnowano z przedstawienia sylwetek słupów z kablami linii nn.

Złącza kablowe niskiego napięcia instalowane są w pobliżu ciągów komunikacyjnych (przy drogach) lub w pobliżu posesji odbiorców. Rozróżniamy złącza wolno stojące wyposażone w fundament oraz wkomponowane w elewację budynku lub ogrodzenie posesji (fot. 15a i fot. 15b). Górny element złącza (gdzie znajduje się aparatura elektryczna), jak i fundament mogą być wykonane z betonu, metalu, stopów aluminium lub tworzywa sztucznego (fot. 15c).

Fot. 15. Złącza kablowe niskiego napięcia: a) wolno stojące w obudowie betonowej, b) wkomponowane w elewację ogrodzenia, c) wolno stojące z tworzywa sztucznego [4]  

Najważniejsze cechy linii kablowych 0,4 kV:

 • brak głowic kablowych, kable są przyłączone bezpośrednio do przewodów linii lub aparatury rozdzielczej w złączach,
 • jeden kabel o średnicy od ok. 23 mm do ok 61 mm lub cztery o średnicy od ok. 11 mm do 43 mm,
 • na drzwiach złączy znajduje się tabliczka ostrzegawcza.

WARTO WIEDZIEĆ

W pobliżu linii napowietrznych 15–20 kV detektory napięcia (podobnie jak w przypadku linii 110 kV) działające na zasadzie wykrywania obecności pola elektrycznego, np. typu AC Hot Stick, będą raczej wskazywały obecność lub brak napięcia w linii napowietrznej (jeżeli przewody linii napowietrznej nie będą ekranowane), a nie w kablu (kabel jest ekranowany). Kabel wyłączony spod napięcia, ale nierozładowany, ma ładunek elektryczny (jak kondensator) i przy dotknięciu żyły roboczej lub ekranu metalicznego kabla może nastąpić porażenie prądem elektrycznym nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Wnioski

Zadaniem artykułu jest przybliżenie funkcjonariuszom straży pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych kablowych linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieciach dystrybucyjnej na terenie naszego kraju.

Literatura

 1. 3M, Katalog mufy i głowice, 2013 r.,
 2. EKUT, Katalog rozgałęźniki kablowe średniego napięcia.
 3. EKUT, Katalog złącza kablowe i kablowo-pomiarowe niskiego napięcia.
 4. ELMONTER, Katalog słupów rurowych EWN I EWND dla elektroenergetycznych linii ­napowietrznych o napięciu 110 kV.
 5. GENERIK ENERGETYKA, Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn o przekrojach 25–120 mm2 na żerdziach typu ŻN, Warszawa 2003 r.
 6. KROMISSBIS, Katalog energetyka 2008 r.
 7. TELEF-FONIKA, Katalog kable i przewody elektroenergetyczne, 2013 r.
 8. TELEF-FONIKA, Katalog kable wysokiego napięcia, 2013 r.
 9. ZPUE Włoszczowa, Katalog stanowiska słupowe ze zejściami kablowymi SN, 2010 r.
 10. ZPUE Włoszczowa, Katalog kontenerowe stacje transformatorowe, 2010 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.