elektro.info

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

W aspekcie procesów normalizacyjnych oraz możliwości wykorzystania urządzeń monitorujących RCM

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których często wykorzystuje się sieci TT.

Zobacz także

dr inż. Marek Jaworski Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

mgr inż. Andrzej Przytula Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

mgr inż. Karol Kuczyński Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z procesami normalizacyjnymi dotyczącymi środka ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT oraz przeanalizowano możliwości poprawy bezpieczeństwa eksploatacji w tych instalacjach poprzez zastosowanie jako elementu wspomagającego zastosowane techniczne środki, urządzenia monitorującego wartość prądu różnicowego, tzw. RCM (Residual Current Monitoring)

Abstract

Improving safety of using in TT systems in processes of standardization and the possibility to use monitoring devices RCM

The article presents the issues related to the processes of standardization protection measure by the by automatic disconnections of supply in the TT system in accordance with Polish regulations. Analysis was conducted on the possibility of improving the safety and reliability of these systems through the use of device to monitoring residual current RCM (Residual Current Monitoring).

Poprawa niezawodności środków ochrony przeciwporażeniowej wymaga także stosowania w instalacjach elektrycznych najnowszych rozwiązań technicznych. Wśród nowych urządzeń, oferowanych na rynku, umożliwiających poprawę niezawodności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych, są urządzenia monitorujące wartość prądu różnicowego, tzw. RCM. Nie mogą być one stosowane jako podstawowe urządzenia ochronne, jednak ich stosowanie pozwala na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych, zwłaszcza tych eksploatowanych w trudnych warunkach środowiskowych.

Ochrona poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT

Ochrona przeciwporażeniowa poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT (dawniej uziemienie ochronne) opiera się na zasadzie, że zwarcie przewodu fazowego z częścią przewodzącą dostępną połączoną z przewodem ochronnym wymusza w obwodzie zwarciowym przepływ prądu Ia (rys. 1.). Prąd ten ma spowodować zadziałanie urządzenia ochronnego przetężeniowego lub różnicowoprądowego w określonym przez przepisy czasie. Wykorzystanie tego środka wymaga zastosowania w instalacji elektrycznej przewodu ochronnego PE oraz w przypadku sieci TT, uziemienia części przewodzących dostępnych odbiorników objętych ochroną. Brak przewodu PE oraz/lub zbyt duża wartość rezystancji uziemienia RA są równoznaczne z brakiem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Pojawia się wówczas zagrożenie, nawet śmiertelne, w czasie eksploatacji urządzeń elektrycznych [6].

Podczas eksploatacji sieci TT należy szczególną uwagę zwrócić na stan techniczny uziomu RA, gdyż ma on decydujący wpływ na poziom bezpieczeństwa w eksploatowanej instancji. Jeżeli uziom RA jest uziomem fundamentowym (naturalnym lub sztucznym), wartość jego rezystancji uziemienia jest stabilna przez cały czas eksploatacji. Trwałość takiego uziomu jest równa trwałości obiektu budowlanego, w którym ten uziom się znajduje. W przypadku uziomów sztucznych pogrążonych w gruncie, trwałość uziomu sięga maksymalnie dwudziestu lat, a rezystancja uziemienia uziomu zależna jest m.in. od warunków atmosferycznych. Dlatego też znajomość przepisów określających warunki skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w sieci TT jest bardzo istotna, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac odtworzeniowych w zakresie utrzymania wymaganej wartości rezystancji uziemienia RA.

Procesy normalizacyjne

Zastosowanie sieci TT w instalacjach elektrycznych jest znacznie rzadsze niż sieci TN. Jednak miejsca, w których są one użytkowane, powodują, że zagadnienia związane z problematyką skutecznej ochrony przeciwporażeniowej są bardzo istotne. Wynika to z tego, że sieci TT eksploatowane są często w układach przemysłowych, w których ewentualne rażenie prądem elektrycznym może wiązać się z bardzo groźnymi dla życia skutkami patofizjologicznymi. Wynika to z szczególnych warunków środowiskowych, jakie mogą występować w tych lokalizacjach.

Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych powinna się odbywać zgodnie z przepisami, jakie obowiązywały w okresie powstawania instalacji lub jej modernizacji. W ciągu ostatnich 45 lat obowiązywały następujące akty prawne, regulujące zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia:

 1. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV [1],
 2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 8 października 1990 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej [2],
 3. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa [3],
 4. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa [4],
 5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym [5].

Zmiany normalizacyjne w zakresie samoczynnego wyłączenia zasilania w sieci TT

Procesy normalizacyjne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w sieci TT, wprowadzały zmiany stosowanego nazewnictwa. W aktach prawnych [1] oraz [2] obowiązującą nazwą analizowanego środka ochrony było uziemienie ochronne. Dopiero norma z 1992 r. [3] wprowadziła obecnie obowiązującą nazwę. Ponadto w przepisach [1] nie były stosowane jeszcze nazwy określające typy sieci, w których można stosować dany środek ochrony dodatkowej. Obecnie używana nazwa sieci TT wprowadzona została w przepisach z 1990 roku [2], chociaż już od kilku lat była stosowana w literaturze fachowej [9].

W Zarządzeniu z 1968 r. [1] wyznacznikiem spełnienia warunku skutecznej ochrony przeciwporażeniowej jest zapewnienie minimalnej wartości rezystancji (oporu czynnego) uziemienia ochronnego wyznaczanego dla wartości napięcia bezpiecznego, wynoszącego Ud = 65 V oraz wartości prądu powodującego „dostatecznie szybkie” zadziałanie zastosowanego zabezpieczenia przetężeniowego. Ponadto warunkiem sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wybudowanych przed rokiem 1990 jest pewność, że uziom roboczy RB sieci nie jest tym samym uziomem, do którego przyłączone jest uziemienie ochronne RA. Jeżeli uziemienie ochronne RA jest przyłączone do tego samego uziomu co uziemienie robocze sieci RB, to skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z [1] sprawdza na jest zgodnie z zależnością:

lejdy 7 8 2014 wzor1

Wzór 1

gdzie:

Z – impedancja pętli zwarciowej,

Uf – napięcie znamionowe sieci względem ziemi,

Iw – prąd powodujący dostateczne szybkie zadziałanie urządzenia zabezpieczającego [1] (pojęcie „dostatecznie szybkie wyłącznie” nie zostało wyjaśnione w przepisach).

W aktach prawnych [2, 3, 4] dla sieci TT obowiązujący jest warunek skuteczności ochrony:

lejdy 7 8 2014 wzor2

Wzór 2

gdzie:

RA – rezystancja uziemienia części przewodzących dostępnych [2]; suma rezystancji uziemienia uziomu ochronnego i przewodu ochronnego części przewodzących dostępnych [3, 4],

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie (tab. 1.),

UL – napięcie dotykowe bezpieczne [2], (w normach [3, 4] wartość napięcia przyjęto UL = 50 V).

Warunek (2) obowiązywał w [2, 3, 4] zarówno w przypadku zastosowania jako zabezpieczenia urządzenia ochronnego różnicowoprądowego, jak i urządzenia ochronnego przetężeniowego.

Dopiero norma [5] dla sieci TT wprowadza oddzielne warunki skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, w zależności od zastosowanych w instalacji urządzeń ochronnych. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w sieci TT, wprowadzono warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w postaci:

lejdy 7 8 2014 wzor3

Wzór 3

gdzie:

RA – suma rezystancji uziemienia uziomu ochronnego i przewodu ochronnego części przewodzących dostępnych,

IΔn – znamionowy różnicowy prąd zadziałania urządzenia ochronnego różnicowoprądowego [5].

Dla zastosowanych urządzeń ochronnych przetężeniowych w sieci TT (wyłączniki instalacyjne, wkładki bezpiecznikowe), w wymaganiach [5] wprowadzony został nowy warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, przypominający warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci typu TN (4):

lejdy 7 8 2014 wzor4

Wzór 4

gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło, przewód fazowy do miejsca uszkodzenia, przewód ochronny części przewodzących dostępnych, przewód uziemiający, uziemienia uziomu ochronnego oraz uziemienia uziomu źródła,

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego w wymaganym czasie, zależnym od napięcia znamionowego U0 (tab. 1.),

U0 – napięcie między przewodem fazowym i neutralnym – napięcie znamionowe względem ziemi [5].

Rozdzielenie warunków skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zależności od zastosowanych w instalacji urządzeń ochronnych znacznie ułatwia dobór tych zabezpieczeń, ograniczając jednocześnie możliwości własnej interpretacji wymagań.

Uwzględnienie w zależności (4) impedancji uziemienia punktu neutralnego transformatora nakłada jednak na właściciela i użytkownika transformatora obowiązek poinformowania odbiorców o wszelkich zmianach wartości tej impedancji, gdyż zmiana tej wartości może mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji instalacji elektrycznej u odbiorców końcowych.

Zmiany, jakie następowały wraz z prowadzonym procesem normalizacyjnym, nie dotyczyły tylko warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W ramach procesu normalizacyjnego zmieniały się również maksymalne dopuszczalne czasy wyłączania zasilania w obwodach końcowych. Zestawienie wymaganych czasów przedstawiono w tabeli 1.

Wprowadzenie w obecnie obowiązujących przepisach [5] wyraźnie zdefiniowanych maksymalnych dopuszczalnych czasów wyłączenia zasilania w sieciach TT jest krokiem w dobrym kierunku. Zapis taki ogranicza możliwość interpretacji definicji „natychmiastowego wyłączenia zasilania”, jaka pojawiła się w wcześniej obowiązujących przepisach [3, 4]. Przy niewłaściwej interpretacji wyznacznikiem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci TT była charakterystyka czasowo-prądowa zastosowanego urządzenia ochronnego z dopuszczalnym czasem zadziałania nieprzekraczającym t = 5 s. Przy obecnych standardach dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych taki czas wyłączenia zasilania przy uszkodzeniu jest niedopuszczalny.

Urządzenia ochronne w sieci niskiego napięcia

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych może być osiągnięta także poprzez zastosowanie nowych, dostępnych urządzeń ochronnych. Wymagania w zakresie urządzeń możliwych do stosowania w ochronie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT określa jednoznacznie norma [5]. Jednak ta sama norma dopuszcza do stosowania w sieci IT, oprócz dotychczas znanych i stosowanych urządzeń ochronnych, urządzenia monitorowania prądu różnicowego (RCM – Residual Current Monitor) oraz możliwość stosowania systemów lokalizacji uszkodzeń.

Z punktu widzenia innych typów sieci (TN i TT), największe możliwości poprawy bezpieczeństwa eksploatacji daje zastosowanie w nich urządzeń monitorujących RCM. Co prawda zgodnie z arkuszem 41 normy PN‑HD 60364-4, urządzeń tych nie można stosować w ochronie przeciwporażeniowej w tych sieciach, ale zastosowanie dodatkowo tych urządzeń obok podstawowych urządzeń ochronnych może poprawić niezawodność środka ochrony przeciwporażeniowej, zwiększając bezpieczeństwo eksploatacji tych instalacji.

Podstawowym zadaniem tych urządzeń jest wskazanie pojawienia się pierwszego zwarcia części czynnej z częścią przewodzącą dostępną lub ziemią poprzez uruchomienie sygnalizacji akustycznej i/lub wizualnej podtrzymywanej przez cały czas trwania uszkodzenia. Ponadto wybrane modele RCM mają możliwość współpracy z zastosowanymi w instalacji urządzeniami ochronnymi. Współpraca ta polega na przesłaniu do urządzenia ochronnego sygnału na wyłączenie chronionego obwodu po przekroczeniu nastawionego na RCM prądu różnicowego zadziałania, przy czym ten prąd zadziałania (wyłączenia obwodu) może mieć inną wartość niż prąd zadziałania sygnalizacji wystąpienia uszkodzenia.

Należy zwrócić uwagę, że np. w niektórych krajach UE, gdy nie jest możliwe zastosowanie RCD, np. w przypadku, gdy prąd różnicowy wynikający z eksploatacji obwodu objętego ochroną jest większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania RCD, stosuje się wyłączniki z urządzeniem różnicowoprądowym. Na przykład RCM zgodnie z IEC 62020 [12] może być wykorzystany jako wyłącznik różnicowoprądowy monitorujący (MRCD) zgodnie z IEC 60947-2, Annex M [13]. W takim przypadku wyłącznik powinien odłączać przewód zewnętrzny (fazowy) i neutralny.

Zastosowanie tego typu rozwiązania byłoby celowe także w warunkach polskich, gdzie w dużej części obecnie eksploatowanych instalacji elektrycznych niskiego napięcia, z uwagi na stosowane w materiały izolacyjne, prądy upływowe wynikające z eksploatacji tych instalacji przekraczają wartość ID = 15 mA, uniemożliwiając tym samym stosowanie w tych instalacjach wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych. Dotyczy to głównie instalacji wykonanych przed rokiem 1990.

Poprawa niezawodności środka ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT przy zastosowaniu urządzeń monitorujących RCM

W ochronie przeciwporażeniowej w sieci TT urządzenia ochronne powinny w wymaganym czasie (tab. 1.) wyłączyć zasilanie obwodu lub grupy obwodów, w następstwie zwarcia części czynnej z dowolną częścią przewodzącą dostępną. Ze względu na to, że środek ochrony przeciwporażeniowej, jakim jest samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT, jest stosowany od wielu dziesięcioleci, większość obecnie eksploatowanych instalacji elektrycznych, w których stosowany jest ten środek ochrony przeciwporażeniowej, budowana była zgodnie ze wymaganiami wówczas obowiązującymi. Powoduje to, że w instalacjach elektrycznych wybudowanych przed 2000 rokiem, wyłączniki różnicowoprądowe stosowane były sporadycznie. Podstawowymi urządzeniami ochronnymi w instalacjach były urządzenia ochronne przetężeniowe i spełnienie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (2) w dużej mierze w tych instalacjach zależy od wartości rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego części przewodzących dostępnych.

W przypadku nowych instalacji elektrycznych wykonanych w układzie TT, spełnienie warunku skutecznej ochrony przeciwporażeniowej z reguły nie przysparza kłopotu, gdyż rezystancja uziemienia powinna spełniać wymagania projektowe instalacji. Jednak wraz z upływem czasu, następująca degradacja właściwości elektrycznych uziomu, zwłaszcza uziomów sztucznych pogrążonych w gruncie, może spowodować, że zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, przy zastosowanych w instalacji urządzeniach ochronnych nadprądowych, nie jest możliwe. Ponowne zapewnienie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej może wówczas wymagać odbudowy uziomu, co się wiąże z dużymi nakładami finansowymi, lub zastosowania jako urządzeń ochronnych wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych. Przy czym zastosowanie wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych nie zawsze jest możliwe. W starszych instalacjach mogą występować podczas normalnej pracy instalacji prądy upływowe doziemne wynikające z właściwości materiałów izolacyjnych stosowanych w instalacjach, powodując np. że zastosowany wysokoczuły wyłącznik różnicowoprądowy nie pozwoli na załączenie obwodu.

Elementem umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa eksploatacji takiej instalacji jest urządzenie monitorujące RCM, wyposażone w funkcję współpracy z wyłącznikami instalacyjnymi zastosowanymi w instalacji elektrycznej. Możliwość nastawienia wartości prądu różnicowego powodującego zadziałanie alarmu i przesłanie sygnału „na wyłączenie” wyłącznika zastosowanego w instalacji, pozwala na ominięcie problemów wynikających z występowania w instalacji elektrycznej prądów upływowych doziemnych. Zastosowanie urządzenia RCM w instalacji elektrycznej wymaga przeprowadzenia pomiarów rezystancji izolacji oraz pomiarów wartości prądów upływowych w obwodach mających podlegać monitoringowi przez RCM, a zastosowane urządzenie RCM powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby postronny użytkownik instalacji elektrycznej nie miał możliwości ingerencji w wartości prądów różnicowych zadziałania urządzenia RCM. Korzyści wynikające z poprawy bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, rekompensują te dodatkowe działania.

W celu sprawdzenia możliwości poprawy niezawodności środka ochrony za pomocą urządzenia monitorującego RCM, autorzy przeprowadzili analizę umożliwiającą ilościową ocenę uzyskanych efektów. Przykładowy schemat instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TT, wraz z zastosowanym urządzeniem monitorującym RCM, przedstawiono na rysunku 2.

Do analizy niezawodności środka ochrony przeciwporażeniowej zastosowano metodę bloków niezawodności. Metodę tę zastosowano przy założeniu, że każdy element struktury niezawodnościowej analizowanego układu ochrony, może spełniać wymaganą funkcję w danych warunkach i w ustalonym przedziale czasu (0, t) z pewnym prawdopodobieństwem, które możemy opisać ogólną zależnością:

lejdy 7 8 2014 wzor5

Wzór 5

gdzie:

R(t) – prawdopodobieństwo poprawnej pracy elementu struktury niezawodnościowej,

λ(u) – intensywność uszkodzeń elementu struktury niezawodnościowej w chwili t = u.

Na tej podstawie opracowano strukturę niezawodnościową środka ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT oraz wyznaczono funkcję niezawodności (6) środka ochrony przeciwporażeniowej z urządzeniem monitorującym zastosowanym w instalacji:

lejdy 7 8 2014 wzor6

Wzór 6

gdzie:

n – liczba obwodów (urządzeń) objętych ochroną jednym urządzeniem ochronnym przetężeniowym oraz monitorującym RCM,

R3-10 – prawdopodobieństwo poprawnej pracy poszczególnych elementów środka ochrony.

Charakterystyki funkcji niezawodności zamieszczono na rysunku 3., przy czym dla sieci TT z zastosowanym urządzeniem monitorującym RCM zamieszczono dwie charakterystyki – Rb(t) oraz Rc(t). Charakterystyka Rb(t), przedstawia funkcję niezawodności w przypadku sieci, w której pojedynczym urządzeniem monitorującym RCM objęto ochroną 5 odbiorników, natomiast charakterystyka Rc(t) dotyczy układu, w którym dla każdego zasilanego z sieci odbiornika przyporządkowane jest jedno urządzenie monitorujące RCM. Dla porównania, na rysunku 3. zamieszczono także charakterystykę niezawodności środka ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT, w której ochrona realizowana jest wyłączenie za pomocą wyłącznika instalacyjnego (zgodnie z obecnie stosowaną normą [5]) – charakterystyka Ra(t).

Wartości intensywności uszkodzeń poszczególnych elementów składowych środka ochrony przyjętych do analizy wynikają z przeprowadzonych przez autorów badań oraz analizy dostępnej literatury [8, 10]. Wyjątek stanowi wartość intensywności uszkodzeń urządzenia monitorującego RCM. W chwili obecnej w literaturze nie ma żadnych informacji dotyczących niezawodności pracy tych urządzeń, dlatego też na tym etapie analizy autorzy przyjęli a priori wartość intensywności uszkodzeń. Przy czym na rysunku 4. zamieszczono charakterystykę zmian niezawodności całego środka ochrony w zależności od zmian intensywności uszkodzeń urządzenia monitorującego RCM w zakresie λ8 = 1·10–8÷1·10–6 1/h. Wartości bazowe intensywności uszkodzeń poszczególnych elementów składowych środka ochrony przedstawiono w tabeli 2.

Zastosowanie urządzenia monitorującego RCM, w sieci TT pozwala na widoczną poprawę niezawodności środka ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Co prawda obecnie obowiązujący arkusz 41 normy PN-HD 60364-4 [5] nie przewiduje stosowania urządzeń monitorujących RCM w ochronie przeciwporażeniowej w sieci TT jako urządzeń ochronnych. Jednak należy się zastanowić, czy w układach, w których jako urządzenia ochronne stosowane są urządzenia przetężeniowe (wyłączniki instalacyjne, wkładki bezpiecznikowe), a uziom nie jest wykonany w postaci uziomu fundamentowego, nie wprowadzić jako elementu uzupełniającego urządzenia monitorującego RCM współpracującego z zastosowanym w instalacji wyłącznikiem instalacyjnym. Stopniowa degradacja właściwości elektrycznych układów uziomowych stosowanych w ochronie przeciwporażeniowej powoduje, że działania takie byłyby w pełni uzasadnione, a przedstawione na rysunku 4. charakterystyki świadczą o możliwości poprawy bezpieczeństwa eksploatacji tych instalacji i zmniejszeniu wpływu parametrów uziomu na niezawodność środka ochrony przeciwporażeniowej. Na rysunku przedstawiono charakterystyki dotyczące środka ochrony bez zastosowanego urządzenia monitorującego RCM – Ra(t) i Rb(t), przy czym dla charakterystyki Ra(t) intensywność uszkodzeń w postaci przerwania ciągłości przewodu PE – niespełnienie wymagań technicznych przez uziemienie RA wynosi λ10 = 1·10–6 1/h, natomiast dla charakterystyki Rb(t) – λ10 = 1·10–8 1/h oraz charakterystyki układu z zastosowanym urządzeniem monitorującym RCM – Rc(t) z λ10 = 1·10–6 1/h oraz Rd(t) – λ10 = 1·10–8 1/h.

W przypadku układu z zastosowanym urządzeniem monitorującym RCM, zwiększenie intensywności uszkodzeń w postaci przerwania ciągłości przewodu PE (niespełnienie wymagań technicznych przez uziemienie RA) nie powoduje znacznego pogorszenia niezawodności środka ochrony przeciwporażeniowej, jak to ma miejsce w przypadku układu bez zastosowanego urządzenia monitorującego RCM. Jednak warunkiem poprawy bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych, jest zastosowanie urządzeń monitorujących RCM, o wysokim poziomie niezawodności, co przedstawiono na rysunku 5.

Jak widać (rys. 5.), intensywność uszkodzeń urządzenia monitorującego ma duży wpływ na niezawodność środka ochrony i stosowanie w instalacjach urządzeń o wątpliwej jakości, mijałoby się z założonym celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Przy czym należy pamiętać, że przyjęte do analizy wartości intensywności uszkodzeń urządzeń monitorujących RCM, są wartościami przyjętymi a priori. Analiza niezawodności środka ochrony przy różnych wartościach intensywności uszkodzeń urządzenia monitorującego RCM (rys. 5.) wykazuje, że w przypadku przyjęcia intensywności uszkodzeń urządzeń monitorujących RCM poniżej wartości l8 = 1,33.10–4 1/h, (l8 = 1,16 1/rok), nie następuje poprawa niezawodności środka ochrony w porównaniu z układem, w którym nie zastosowano urządzenia monitorującego RCM. Jednak taki poziom niezawodności urządzeń monitorujących RCM, spowodowałby, że produkcja tych urządzeń nie byłaby opłacalna, więc należy się spodziewać, że dostępne na rynku urządzenia charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami niezawodnościowymi. Jednak w chwili obecnej brak jest dokładnych informacji o poziomie niezawodności urządzeń RCM. Celowe byłoby przeprowadzenie dodatkowych badań, pozwalających na weryfikację przyjętych założeń, co nie umniejsza roli tych urządzeń w poprawie bezpieczeństwa eksploatacji instalacji

* * *

Badania przedstawione w artykule zrealizowano ze środków finasowych w ramach pracy S/WE/2/13.

Literatura:

 1. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 31.12.1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV .
 2. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 8.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473.
 3. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
 4. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 6. Biegelmeier G., Mörx A.: Ganzheitsbetrachtungen und Grudnsregeln für den Schutz gegen electrischen Schlag in Niederspannungsanlagen. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo elektryczne”, Wrocław 2001
 7. Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. WNT, Warszawa 2013
 8. Sulkowski M.: Metoda analizy niezawodności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia – rozprawa doktorska, Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Białystok (2008) [10]
 9. Wołkowiński K, Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne. Zagadnienia wybrane. WNT. Warszawa 1985
 10. Cantarella G., Carrescia V., Tommasini R.: Quality of Residual Current-Operated Circuit Breakers, ETEP, (1996) Vol.6. No 3
 11. Hofheinz W.: Fault Current Monitoring in Electrical Installations. VDE-Verlag, 2004
 12. IEC 60364-5-53 Ed.2: Low- voltage electrical installations – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Protection, isolation, switching, control and monitoring (this document is still under study and subject to change. It should not be used for reference purposes). Document 64/1608/CD, 2007.
 13. IEC 60947-2 Low voltage switchgear and controlgear – Part 2. Circuit breaker.
 14. IEC 62020 Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs).
 15. PN-EN 62020:2005 Sprzęt elektroinstalacyjny. Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM).
 16. PN-EN 62020:2005/A1 (zmiana do Polskiej normy PN-EN 62020:2005) Sprzęt elektroinstalacyjny – Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM).
 17. Strona internetowa www.bender-de.com z dnia 02.02.2014 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

WAGO ELWAG Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych? Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają...

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają znaczenia. Deweloper najczęściej oczekuje minimum jakości za najniższą cenę, a umowy w większości są tak skonstruowane, że odpowiedzialność i tak ponosi wykonawca.

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

merXu Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

ATM Lighting sp. z o.o. INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

innogy.pl Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

merXu Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

APATOR S.A. E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

MULTIPROJEKT Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Elektro Omega s.a. Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

www.morele.net Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Elektrometal Energetyka SA Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

MERAZET Spółka Akcyjna Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.