elektro.info

Skapitalizowane koszty strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Nowa norma europejska EN 50464-1 [3] wprowadza dla potrzeb analiz ekonomicznych pojęcie zdyskontowanego kosztu transformacji. Wielkość ta uwzględnia zarówno wartość nakładów inwestycyjnych, jak i całkowite koszty strat energii w transformatorze w założonym okresie eksploatacji. W zależności opisującej zdyskontowany koszt transformacji występują wskaźniki skapitalizowanych kosztów strat jałowych i strat obciążeniowych. Są one funkcją wielu czynników, zarówno parametrów eksploatacyjnych (szczytowego obciążenia transformatora, rocznego czasu użytkowania mocy szczytowej transformatora, czasu występowania maksymalnych strat), jak i ekonomicznych (jednostkowego kosztu energii elektrycznej, stopy dyskonta, okresu analizy ekonomicznej).

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Efektywność energetyczna, inaczej efektywność wykorzystania energii, decydująco wpływa na poziom gospodarczy każdego kraju. Ministerstwo Gospodarki doceniając wagę problemu, w ostatniej wersji dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” wprowadziło zapis: „Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich celów dokumentu. W związku z tym zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej”.

Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wskazane w wymienionym dokumencie, obejmują między innymi zapis dotyczący sieciowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych w brzmieniu: „zmniejszenie strat sieciowych w przesyle i dystrybucji poprzez modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej”. Widać zatem wyraźnie, że dostrzega się możliwości uzyskania oszczędności energii poprzez optymalnie stosowanie dobranych elementów układów sieciowych, w tym transformatorów energetycznych.

Najliczniejszą grupę jednostek transformatorowych stanowią transformatory rozdzielcze SN/nn. Producenci transformatorów oferują duży wybór tych urządzeń o rozmaitej strukturze strat jałowych i strat obciążeniowych. Transformatory energooszczędne charakteryzują się niższymi stratami w stosunku do strat transformatorów tradycyjnych, lecz niejednokrotnie znacznie wyższymi nakładami inwestycyjnymi. Wybór energooszczędnego transformatora, przeznaczonego do konkretnego obciążenia, należy poprzedzić oceną ekonomiczną efektywności, która uwzględni oprócz kosztów strat energii elektrycznej w samym transformatorze również straty ciągnione w sieci, koszty zewnętrzne, a także możliwe do uzyskania wsparcia finansowe w postaci białych certyfikatów.

Transformatory rozdzielcze SN/nn

Transformatory rozdzielcze SN/nn stanowią najliczniejszą grupę jednostek transformatorowych. Wykorzystując dane statystyczne z ostatniego pięciolecia (tj. lat 2003 - 2007) zamieszczone w rocznikach Agencji Rynku Energii Statystyka Elektroenergetyki Polskiej w tabeli 1. i tabeli 2. zestawiono:

 • ogólną liczbę transformatorów, w tym liczbę transformatorów rozdzielczych SN/nn,
 • sumaryczną moc wszystkich transformatorów i transformatorów rozdzielczych SN/nn.

Analizując dane przedstawione w tabelach – a także analogiczne dane statystyczne prezentowane we wcześniejszych pracach Autorów [1, 2] – można stwierdzić, że transformatory rozdzielcze SN/nn stanowią prawie 99% ogólnej liczby zainstalowanych w kraju transformatorów. Natomiast znacznie mniejszy jest udział łącznej mocy transformatorów rozdzielczych w sumarycznej mocy wszystkich transformatorów – przekracza nieco 30%.

Interesującym jest także poznanie tendencji wzrostowych liczby i mocy znamionowych transformatorów. W związku z tym w tabeli 3. zestawiono – w celach porównawczych – wartości średnich rocznych przyrostów wymienionych wielkości dla dwóch przedziałów czasu:

 • dla okresu dziesięciolecia 1996 - 2005 zgodne z [1],
 • aktualne dla okresu ostatniego pięciolecia 2003 - 2007.

Wyraźnie widać, że w ostatnich pięciu latach wartości średnich rocznych przyrostów liczby transformatorów – zarówno ogółem, jak i rozdzielczych – są nieco wyższe niż we wcześniejszym dziesięcioleciu. Wyraźnie wyższy jest natomiast średni przyrost mocy transformatorów, przy utrzymującym się na takim samym poziomie średniorocznym przyroście mocy transformatorów rozdzielczych. Wartość średniej mocy znamionowej transformatorów rozdzielczych ma również tendencję wzrostową, choć niższą niż we wcześniej analizowanym dziesięcioleciu.

Charakterystyka strat mocy w transformatorach rozdzielczych

Należy podkreślić, że spośród wszystkich urządzeń elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających energię elektryczną – transformatory charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością mocową, definiowaną ilorazem mocy czynnej oddawanej do sieci odbiorczej przez transformator do mocy czynnej pobieranej z sieci zasilającej. Transformatory podczas pracy wywołują straty mocy i energii, które są sumą strat jałowych P0 (tzw. strat w żelazie, niezależnych od obciążenia transformatora) i strat obciążeniowych Pk (tzw. strat w miedzi, zależnych od obciążenia). Wartości znamionowych strat mocy w transformatorach podawane są przez producenta i mogą stanowić – przy danej wartości mocy znamionowej – kryterium podziałowe ze względu na wydajność energetyczną (inaczej sprawność mocową).

Nowa norma europejska

Nowa norma europejska EN 50464-1 [3] wprowadza klasyfikację transformatorów rozdzielczych SN/nn z punktu widzenia poziomów strat obciążeniowych i jałowych. Zgodnie z tym dokumentem podane są określone wartości:

 • znamionowych strat obciążeniowych, w tym:
  – cztery poziomy Dk, Ck, Bk, Ak dla transformatorów o górnym napięciu Um≤24 kV,
  – trzy poziomy Ck-36, Bk-36, Ak-36 dla transformatorów o górnym napięciu Um=36 kV,
 • strat jałowych, w tym:
  – pięć poziomów E0, D0, C0, B0, A0 dla transformatorów o górnym napięciu Um≤24 kV,
  – trzy poziomy C0-36, B0-36, A0-36 dla transformatorów o górnym napięciu Um=36 kV.

W tabeli 4. przedstawiono przykładową klasyfikację poziomów strat obciążeniowych i jałowych dla transformatorów o górnym napięciu znamionowym Um≤24 kV i mocach znamionowych 100 - 1000 kVA. Jako wartości bazowe przyjęto umownie straty obciążeniowe na poziomie Ck i straty jałowe na poziomie D0.

Zdyskontowane koszty transformacji

Wspomniana wcześniej nowa norma europejska [3] wprowadza dla potrzeb analiz ekonomicznych pojęcie zdyskontowanego kosztu transformacji CC, który uwzględnia wartość nakładów inwestycyjnych i całkowite koszty strat energii w transformatorze w założonym okresie eksploatacji. Przy zastosowaniu symboliki zgodnej z [3] zdyskontowany koszt transformacji CC opisany jest zależnością:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor1

Wzór 1

gdzie:

CT – nakłady inwestycyjne na transformator,

A – wskaźnik kosztowy strat energii elektrycznej wynikający ze strat jałowych transformatora,

P0 – znamionowe straty jałowe transformatora,

B – wskaźnik kosztowy strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora,

Pk – znamionowe straty obciążeniowe transformatora.

Wartości wskaźników kosztowych wyznacza się z następujących wzorów:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor2

Wzór 2

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor3 1

Wzór 3

gdzie:

d – współczynnik dyskontujący,

kA – jednostkowy koszt energii elektrycznej,

T – liczba godzin w roku (T=8760 h),

βs – względne szczytowe obciążenie transformatora,

ϑ – względny czas występowania maksymalnych strat mocy czynnej.

Występujące w wzorach (2) i (3) współczynniki d, βs i ϑ opisane są poniższymi zależnościami.

Współczynnik dyskontujący (bez uwzględnienia inflacji):

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor4

Wzór 4

gdzie:

p – stopa dyskonta,

N – okres analizy ekonomicznej,

Względne szczytowe obciążenie transformatora (szczytowy stopień wykorzystania mocy znamionowej transformatora):

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor5

Wzór 5

gdzie:

Ps – moc szczytowa (największa wartość obciążenia transformatora mocą czynną w roku),

Sn – moc znamionowa transformatora,

cosϕśr – średnia wartość współczynnika mocy,

Względny czas występowania maksymalnych strat ϑ wyznaczano zgodnie z modelem Kopeckiego [4]:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor6

Wzór 6

gdzie:

Ts – roczny czas użytkowania mocy szczytowej transformatora.

Jak wynika ze wzorów, wskaźniki kosztowe strat energii elektrycznej A i B zależą od wielu parametrów, zarówno techniczno-eksploatacyjnych (stopnia wykorzystania mocy znamionowej transformatora i czasu użytkowania mocy szczytowej transformatora), jak i ekonomiczno-finansowych (stopy dyskontowej, okresu analizy ekonomicznej, kosztu energii elektrycznej). W dostępnych krajowych opracowaniach tematycznych brak praktycznie danych dotyczących omawianych wskaźników kosztowych A i B. Jedynie Marian Soiński w pracy [5] analizując wzór w postaci (1) wprowadza określenia na wskaźniki kosztowe A i B (oznaczone przez Autora Kj i Kobc) – odpowiednio – skapitalizowany koszt 1 W strat jałowych i skapitalizowany koszt 1 W strat obciążeniowych. Podaje również następujące przykładowe wartości wskaźników Kj i Kobc:

 • odpowiednio 5 - 8 USD/W oraz 2 - 3 USD/W według danych literaturowych dla USA,
 • odpowiednio 20 PLN/W oraz 5 PLN/W dla warunków polskich, według szacunku Autora.

Dla oceny wartości liczbowych wskaźników kosztowych strat energii elektrycznej A i B przeprowadzono wielowariantowe obliczenia symulacyjne. Dane wejściowe do obliczeń przedstawiono poniżej:

 • stopa procentowa (dyskonta) zgodnie z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki p=5,4 % oraz według wytycznych Unii Europejskiej [6] p=3,0 % i 7,0 %,
 • okres analizy odpowiadający ekonomicznemu okresowi eksploatacji transformatora – wariantowo: N=20 – 30 – 40 lat,
 • jednostkowy koszt energii elektrycznej, obejmujący zarówno cenę energii elektrycznej, jak i opłatę przesyłową zmienną – wariantowo kA=200 – 300 – 400 PLN/MWh;
 • średnia wartość współczynnika mocy cosϕśr=0,93 (co odpowiada tgϕśr=0,4),
 • szczytowy stopień wykorzystania mocy znamionowej transformatora, zgodnie z projektem normy [3], tj. βs=0,4 lub biorąc pod uwagę wyższe wartości tego wskaźnika występujące w analizach techniczno-ekonomicznych, np. w [7], przyjęto także βs=0,7,
 • na podstawie własnych analiz oraz danych zawartych w [8], przyjęto roczny czas użytkowania mocy szczytowej transformatora zainstalowanego w sieci miejskiej Ts=3500 h/a, natomiast w sieci wiejskiej Ts=2500 h/a.

Wyniki obliczeń wskaźników kosztowych A strat energii elektrycznej wynikających ze strat jałowych transformatora zestawiono w tabeli 5., natomiast wskaźników kosztowych B strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora zestawiono w tabeli 6. i tabeli 7., odpowiednio dla transformatorów instalowanych w sieciach wiejskich (Ts=2500 h/a) i dla transformatorów instalowanych w sieciach miejskich (Ts=3500 h/a).

Biorąc pod uwagę zestawione wyżej wartości wskaźników kosztowych można stwierdzić, że:

 • wskaźniki kosztowe A strat energii elektrycznej wynikających ze strat jałowych transformatora mieszczą się w szerokich granicach od 18,56 do 80,99 PLN/W; są zatem znacznie wyższe od cytowanych poprzednio na podstawie pracy [5]. Należy jednak podkreślić, że otrzymane rezultaty liczbowo odpowiadają wartościom podawanym w raporcie [9],
 • wskaźniki kosztowe B strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora mieszczą się granicach od 0,32 do 4,22 PLN/W dla sieci wiejskiej oraz od 0,57 do 7,57 PLN/W dla sieci miejskiej; w tym przypadku cytowane poprzednio za pracą [5] wartości wskaźnika B leżą w pobliżu górnych granic rezultatów obliczeń uzyskanych przez Autorów artykułu.

Analizując zależności (2) i (3) opisujące wskaźniki kosztowe A i B można stwierdzić, że stosunek ich wartości, tj. B/A, jest funkcją dwóch parametrów techniczno-eksploatacyjnych transformatora – stopnia wykorzystania mocy znamionowej transformatora βs i względnego czasu występowania maksymalnych strat ϑ, co można zapisać wzorem:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor7

Wzór 7

Wartości tego ilorazu w analizowanym zakresie zmian parametrów βs i Ts – pamiętając, że ϑ jest funkcyjnie powiązane z Ts wzorem (6) – zmieniają się w zakresie od 0,017 do 0,0936. Oznacza to, że wskaźnik kosztowy B strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora stanowi w przybliżeniu (2÷9)% wskaźnika kosztowego A strat energii elektrycznej wynikających z strat jałowych transformatora.

Dokonując elementarnych przekształceń wzoru (1) opisującego zdyskontowany koszt transformacji CC do postaci:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor8

Wzór 8

można zauważyć, że koszt ten jest funkcją dwóch ilorazów, tj. opisanego wzorem (7) ilorazu B/A oraz stosunku znamionowych strat obciążeniowych Pk do znamionowych strat jałowych P0 danego transformatora. W tabeli 8. zestawiono – na podstawie [3] – ilorazy znamionowych strat obciążeniowych Pk do znamionowych strat jałowych P0 dla transformatorów rozdzielczych SN/nn przykładowo dla jednostek o mocach znamionowych 160 - 250 - 400 kVA.

Uwzględniając wartości liczbowe zestawione w tabeli 8. oraz podane wyżej wartości stosunku B/A można stwierdzić, że wpływ kosztów strat obciążeniowych na zdyskontowany koszt transformacji będzie szczególnie zauważalny dla jednostek transformatorowych, dla których stosunek Pk/P0≥10 (wartości te zaznaczono w tabeli 8. pogrubionym drukiem). Będą to zatem transformatory klasy Dk – A0, Ck – A0, Dk – B0, a nawet Dk – C0, czyli jednostki o obniżonych stratach jałowych. Do jednostek tych należy również zaliczyć transformatory z rdzeniem wykonanym z taśmy amorficznej, w których straty jałowe są niższe niż w transformatorach serii A0 [5].

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań stanowią kolejną próbę nowego podejścia w zakresie zastosowania kryteriów ekonomicznych w doborze transformatorów rozdzielczych SN/nn. Sformułowane wyżej – przy analizie rezultatów obliczeń symulacyjnych – wnioski nie odpowiadają na zasadnicze pytanie stawiane przy doborze jednostki transformatorowej – transformator tańszy inwestycyjnie czy energooszczędny? Pewnej próby odpowiedzi na to pytanie dokonali Autorzy w swoich innych pracach, m.in. w [2] i [10].

Podsumowując, można stwierdzić, że wskazanym jest kontynuowanie analiz i obliczeń w tym obszarze, w szczególności poszerzenie zakresu zmienności wartości liczbowych uwzględnianych parametrów.

Literatura

 1. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Jednostkowy koszt transformacji jako kryterium wyboru optymalnego transformatora rozdzielczego SN/nn, [w:] Materiały VII Konferencji Naukowo- Technicznej nt. Optymalizacja w elektroenergetyce, Warszawa 2007, s. 43 - 51.
 2. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Ekonomiczne kryteria doboru transformatorów rozdzielczych SN/nn, „Energetyka” 6/2008, s. 464 - 469.
 3. EN 50464-1 Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, Part 1: General requirements, CENELEC 2005.
 4. R. Nowakowski, Straty mocy i energii elektrycznej – analiza i egzemplifikacja, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 549, Szczecin 1999.
 5. M. Soiński, Wykorzystanie taśm amorficznych w transformatorach rozdzielczych, „elektro.info” 11/2007, s. 48 - 54. 
 6. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Skumulowane koszty transformacji dla transformatorów rozdzielczych SN/nn, opracowanie własne na prawach rękopisu, Poznań 2007.
 7. W. Szpyra, Dobór transformatorów – według kryterium minimum strat czy minimum kosztów?, [w:] Materiały III Konferencji Naukowo- Technicznej nt. Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych, Jelenia Góra 2005, s. 159 - 167.
 8. J. Horak, A. Gawlak, J. Szkutnik, Sieć elektroenergetyczna jako zbiór elementów, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 9. Raport SEEDT: Selecting Energy Efficient Distribution Transformers – A Guide for Achieving Least-Cost Solutions, Project No EIE/05/056/SI2.419632, June 2008.
 10. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Efektywność energetyczna transformacji energii elektrycznej SN/nn, [w:] Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych, Wisła 2008, s. 95 - 104.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.