elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Skapitalizowane koszty strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Nowa norma europejska EN 50464-1 [3] wprowadza dla potrzeb analiz ekonomicznych pojęcie zdyskontowanego kosztu transformacji. Wielkość ta uwzględnia zarówno wartość nakładów inwestycyjnych, jak i całkowite koszty strat energii w transformatorze w założonym okresie eksploatacji. W zależności opisującej zdyskontowany koszt transformacji występują wskaźniki skapitalizowanych kosztów strat jałowych i strat obciążeniowych. Są one funkcją wielu czynników, zarówno parametrów eksploatacyjnych (szczytowego obciążenia transformatora, rocznego czasu użytkowania mocy szczytowej transformatora, czasu występowania maksymalnych strat), jak i ekonomicznych (jednostkowego kosztu energii elektrycznej, stopy dyskonta, okresu analizy ekonomicznej).

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Efektywność energetyczna, inaczej efektywność wykorzystania energii, decydująco wpływa na poziom gospodarczy każdego kraju. Ministerstwo Gospodarki doceniając wagę problemu, w ostatniej wersji dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” wprowadziło zapis: „Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich celów dokumentu. W związku z tym zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej”.

Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wskazane w wymienionym dokumencie, obejmują między innymi zapis dotyczący sieciowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych w brzmieniu: „zmniejszenie strat sieciowych w przesyle i dystrybucji poprzez modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej”. Widać zatem wyraźnie, że dostrzega się możliwości uzyskania oszczędności energii poprzez optymalnie stosowanie dobranych elementów układów sieciowych, w tym transformatorów energetycznych.

Najliczniejszą grupę jednostek transformatorowych stanowią transformatory rozdzielcze SN/nn. Producenci transformatorów oferują duży wybór tych urządzeń o rozmaitej strukturze strat jałowych i strat obciążeniowych. Transformatory energooszczędne charakteryzują się niższymi stratami w stosunku do strat transformatorów tradycyjnych, lecz niejednokrotnie znacznie wyższymi nakładami inwestycyjnymi. Wybór energooszczędnego transformatora, przeznaczonego do konkretnego obciążenia, należy poprzedzić oceną ekonomiczną efektywności, która uwzględni oprócz kosztów strat energii elektrycznej w samym transformatorze również straty ciągnione w sieci, koszty zewnętrzne, a także możliwe do uzyskania wsparcia finansowe w postaci białych certyfikatów.

Transformatory rozdzielcze SN/nn

Transformatory rozdzielcze SN/nn stanowią najliczniejszą grupę jednostek transformatorowych. Wykorzystując dane statystyczne z ostatniego pięciolecia (tj. lat 2003 - 2007) zamieszczone w rocznikach Agencji Rynku Energii Statystyka Elektroenergetyki Polskiej w tabeli 1. i tabeli 2. zestawiono:

 • ogólną liczbę transformatorów, w tym liczbę transformatorów rozdzielczych SN/nn,
 • sumaryczną moc wszystkich transformatorów i transformatorów rozdzielczych SN/nn.

Analizując dane przedstawione w tabelach – a także analogiczne dane statystyczne prezentowane we wcześniejszych pracach Autorów [1, 2] – można stwierdzić, że transformatory rozdzielcze SN/nn stanowią prawie 99% ogólnej liczby zainstalowanych w kraju transformatorów. Natomiast znacznie mniejszy jest udział łącznej mocy transformatorów rozdzielczych w sumarycznej mocy wszystkich transformatorów – przekracza nieco 30%.

Interesującym jest także poznanie tendencji wzrostowych liczby i mocy znamionowych transformatorów. W związku z tym w tabeli 3. zestawiono – w celach porównawczych – wartości średnich rocznych przyrostów wymienionych wielkości dla dwóch przedziałów czasu:

 • dla okresu dziesięciolecia 1996 - 2005 zgodne z [1],
 • aktualne dla okresu ostatniego pięciolecia 2003 - 2007.

Wyraźnie widać, że w ostatnich pięciu latach wartości średnich rocznych przyrostów liczby transformatorów – zarówno ogółem, jak i rozdzielczych – są nieco wyższe niż we wcześniejszym dziesięcioleciu. Wyraźnie wyższy jest natomiast średni przyrost mocy transformatorów, przy utrzymującym się na takim samym poziomie średniorocznym przyroście mocy transformatorów rozdzielczych. Wartość średniej mocy znamionowej transformatorów rozdzielczych ma również tendencję wzrostową, choć niższą niż we wcześniej analizowanym dziesięcioleciu.

Charakterystyka strat mocy w transformatorach rozdzielczych

Należy podkreślić, że spośród wszystkich urządzeń elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających energię elektryczną – transformatory charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością mocową, definiowaną ilorazem mocy czynnej oddawanej do sieci odbiorczej przez transformator do mocy czynnej pobieranej z sieci zasilającej. Transformatory podczas pracy wywołują straty mocy i energii, które są sumą strat jałowych P0 (tzw. strat w żelazie, niezależnych od obciążenia transformatora) i strat obciążeniowych Pk (tzw. strat w miedzi, zależnych od obciążenia). Wartości znamionowych strat mocy w transformatorach podawane są przez producenta i mogą stanowić – przy danej wartości mocy znamionowej – kryterium podziałowe ze względu na wydajność energetyczną (inaczej sprawność mocową).

Nowa norma europejska

Nowa norma europejska EN 50464-1 [3] wprowadza klasyfikację transformatorów rozdzielczych SN/nn z punktu widzenia poziomów strat obciążeniowych i jałowych. Zgodnie z tym dokumentem podane są określone wartości:

 • znamionowych strat obciążeniowych, w tym:
  – cztery poziomy Dk, Ck, Bk, Ak dla transformatorów o górnym napięciu Um≤24 kV,
  – trzy poziomy Ck-36, Bk-36, Ak-36 dla transformatorów o górnym napięciu Um=36 kV,
 • strat jałowych, w tym:
  – pięć poziomów E0, D0, C0, B0, A0 dla transformatorów o górnym napięciu Um≤24 kV,
  – trzy poziomy C0-36, B0-36, A0-36 dla transformatorów o górnym napięciu Um=36 kV.

W tabeli 4. przedstawiono przykładową klasyfikację poziomów strat obciążeniowych i jałowych dla transformatorów o górnym napięciu znamionowym Um≤24 kV i mocach znamionowych 100 - 1000 kVA. Jako wartości bazowe przyjęto umownie straty obciążeniowe na poziomie Ck i straty jałowe na poziomie D0.

Zdyskontowane koszty transformacji

Wspomniana wcześniej nowa norma europejska [3] wprowadza dla potrzeb analiz ekonomicznych pojęcie zdyskontowanego kosztu transformacji CC, który uwzględnia wartość nakładów inwestycyjnych i całkowite koszty strat energii w transformatorze w założonym okresie eksploatacji. Przy zastosowaniu symboliki zgodnej z [3] zdyskontowany koszt transformacji CC opisany jest zależnością:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor1

Wzór 1

gdzie:

CT – nakłady inwestycyjne na transformator,

A – wskaźnik kosztowy strat energii elektrycznej wynikający ze strat jałowych transformatora,

P0 – znamionowe straty jałowe transformatora,

B – wskaźnik kosztowy strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora,

Pk – znamionowe straty obciążeniowe transformatora.

Wartości wskaźników kosztowych wyznacza się z następujących wzorów:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor2

Wzór 2

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor3 1

Wzór 3

gdzie:

d – współczynnik dyskontujący,

kA – jednostkowy koszt energii elektrycznej,

T – liczba godzin w roku (T=8760 h),

βs – względne szczytowe obciążenie transformatora,

ϑ – względny czas występowania maksymalnych strat mocy czynnej.

Występujące w wzorach (2) i (3) współczynniki d, βs i ϑ opisane są poniższymi zależnościami.

Współczynnik dyskontujący (bez uwzględnienia inflacji):

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor4

Wzór 4

gdzie:

p – stopa dyskonta,

N – okres analizy ekonomicznej,

Względne szczytowe obciążenie transformatora (szczytowy stopień wykorzystania mocy znamionowej transformatora):

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor5

Wzór 5

gdzie:

Ps – moc szczytowa (największa wartość obciążenia transformatora mocą czynną w roku),

Sn – moc znamionowa transformatora,

cosϕśr – średnia wartość współczynnika mocy,

Względny czas występowania maksymalnych strat ϑ wyznaczano zgodnie z modelem Kopeckiego [4]:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor6

Wzór 6

gdzie:

Ts – roczny czas użytkowania mocy szczytowej transformatora.

Jak wynika ze wzorów, wskaźniki kosztowe strat energii elektrycznej A i B zależą od wielu parametrów, zarówno techniczno-eksploatacyjnych (stopnia wykorzystania mocy znamionowej transformatora i czasu użytkowania mocy szczytowej transformatora), jak i ekonomiczno-finansowych (stopy dyskontowej, okresu analizy ekonomicznej, kosztu energii elektrycznej). W dostępnych krajowych opracowaniach tematycznych brak praktycznie danych dotyczących omawianych wskaźników kosztowych A i B. Jedynie Marian Soiński w pracy [5] analizując wzór w postaci (1) wprowadza określenia na wskaźniki kosztowe A i B (oznaczone przez Autora Kj i Kobc) – odpowiednio – skapitalizowany koszt 1 W strat jałowych i skapitalizowany koszt 1 W strat obciążeniowych. Podaje również następujące przykładowe wartości wskaźników Kj i Kobc:

 • odpowiednio 5 - 8 USD/W oraz 2 - 3 USD/W według danych literaturowych dla USA,
 • odpowiednio 20 PLN/W oraz 5 PLN/W dla warunków polskich, według szacunku Autora.

Dla oceny wartości liczbowych wskaźników kosztowych strat energii elektrycznej A i B przeprowadzono wielowariantowe obliczenia symulacyjne. Dane wejściowe do obliczeń przedstawiono poniżej:

 • stopa procentowa (dyskonta) zgodnie z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki p=5,4 % oraz według wytycznych Unii Europejskiej [6] p=3,0 % i 7,0 %,
 • okres analizy odpowiadający ekonomicznemu okresowi eksploatacji transformatora – wariantowo: N=20 – 30 – 40 lat,
 • jednostkowy koszt energii elektrycznej, obejmujący zarówno cenę energii elektrycznej, jak i opłatę przesyłową zmienną – wariantowo kA=200 – 300 – 400 PLN/MWh;
 • średnia wartość współczynnika mocy cosϕśr=0,93 (co odpowiada tgϕśr=0,4),
 • szczytowy stopień wykorzystania mocy znamionowej transformatora, zgodnie z projektem normy [3], tj. βs=0,4 lub biorąc pod uwagę wyższe wartości tego wskaźnika występujące w analizach techniczno-ekonomicznych, np. w [7], przyjęto także βs=0,7,
 • na podstawie własnych analiz oraz danych zawartych w [8], przyjęto roczny czas użytkowania mocy szczytowej transformatora zainstalowanego w sieci miejskiej Ts=3500 h/a, natomiast w sieci wiejskiej Ts=2500 h/a.

Wyniki obliczeń wskaźników kosztowych A strat energii elektrycznej wynikających ze strat jałowych transformatora zestawiono w tabeli 5., natomiast wskaźników kosztowych B strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora zestawiono w tabeli 6. i tabeli 7., odpowiednio dla transformatorów instalowanych w sieciach wiejskich (Ts=2500 h/a) i dla transformatorów instalowanych w sieciach miejskich (Ts=3500 h/a).

Biorąc pod uwagę zestawione wyżej wartości wskaźników kosztowych można stwierdzić, że:

 • wskaźniki kosztowe A strat energii elektrycznej wynikających ze strat jałowych transformatora mieszczą się w szerokich granicach od 18,56 do 80,99 PLN/W; są zatem znacznie wyższe od cytowanych poprzednio na podstawie pracy [5]. Należy jednak podkreślić, że otrzymane rezultaty liczbowo odpowiadają wartościom podawanym w raporcie [9],
 • wskaźniki kosztowe B strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora mieszczą się granicach od 0,32 do 4,22 PLN/W dla sieci wiejskiej oraz od 0,57 do 7,57 PLN/W dla sieci miejskiej; w tym przypadku cytowane poprzednio za pracą [5] wartości wskaźnika B leżą w pobliżu górnych granic rezultatów obliczeń uzyskanych przez Autorów artykułu.

Analizując zależności (2) i (3) opisujące wskaźniki kosztowe A i B można stwierdzić, że stosunek ich wartości, tj. B/A, jest funkcją dwóch parametrów techniczno-eksploatacyjnych transformatora – stopnia wykorzystania mocy znamionowej transformatora βs i względnego czasu występowania maksymalnych strat ϑ, co można zapisać wzorem:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor7

Wzór 7

Wartości tego ilorazu w analizowanym zakresie zmian parametrów βs i Ts – pamiętając, że ϑ jest funkcyjnie powiązane z Ts wzorem (6) – zmieniają się w zakresie od 0,017 do 0,0936. Oznacza to, że wskaźnik kosztowy B strat energii elektrycznej wynikających ze strat obciążeniowych transformatora stanowi w przybliżeniu (2÷9)% wskaźnika kosztowego A strat energii elektrycznej wynikających z strat jałowych transformatora.

Dokonując elementarnych przekształceń wzoru (1) opisującego zdyskontowany koszt transformacji CC do postaci:

ei 3 2009 skapitalizowane koszty wzor8

Wzór 8

można zauważyć, że koszt ten jest funkcją dwóch ilorazów, tj. opisanego wzorem (7) ilorazu B/A oraz stosunku znamionowych strat obciążeniowych Pk do znamionowych strat jałowych P0 danego transformatora. W tabeli 8. zestawiono – na podstawie [3] – ilorazy znamionowych strat obciążeniowych Pk do znamionowych strat jałowych P0 dla transformatorów rozdzielczych SN/nn przykładowo dla jednostek o mocach znamionowych 160 - 250 - 400 kVA.

Uwzględniając wartości liczbowe zestawione w tabeli 8. oraz podane wyżej wartości stosunku B/A można stwierdzić, że wpływ kosztów strat obciążeniowych na zdyskontowany koszt transformacji będzie szczególnie zauważalny dla jednostek transformatorowych, dla których stosunek Pk/P0≥10 (wartości te zaznaczono w tabeli 8. pogrubionym drukiem). Będą to zatem transformatory klasy Dk – A0, Ck – A0, Dk – B0, a nawet Dk – C0, czyli jednostki o obniżonych stratach jałowych. Do jednostek tych należy również zaliczyć transformatory z rdzeniem wykonanym z taśmy amorficznej, w których straty jałowe są niższe niż w transformatorach serii A0 [5].

Podsumowanie

Przedstawione wyniki badań stanowią kolejną próbę nowego podejścia w zakresie zastosowania kryteriów ekonomicznych w doborze transformatorów rozdzielczych SN/nn. Sformułowane wyżej – przy analizie rezultatów obliczeń symulacyjnych – wnioski nie odpowiadają na zasadnicze pytanie stawiane przy doborze jednostki transformatorowej – transformator tańszy inwestycyjnie czy energooszczędny? Pewnej próby odpowiedzi na to pytanie dokonali Autorzy w swoich innych pracach, m.in. w [2] i [10].

Podsumowując, można stwierdzić, że wskazanym jest kontynuowanie analiz i obliczeń w tym obszarze, w szczególności poszerzenie zakresu zmienności wartości liczbowych uwzględnianych parametrów.

Literatura

 1. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Jednostkowy koszt transformacji jako kryterium wyboru optymalnego transformatora rozdzielczego SN/nn, [w:] Materiały VII Konferencji Naukowo- Technicznej nt. Optymalizacja w elektroenergetyce, Warszawa 2007, s. 43 - 51.
 2. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Ekonomiczne kryteria doboru transformatorów rozdzielczych SN/nn, „Energetyka” 6/2008, s. 464 - 469.
 3. EN 50464-1 Three-phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, Part 1: General requirements, CENELEC 2005.
 4. R. Nowakowski, Straty mocy i energii elektrycznej – analiza i egzemplifikacja, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 549, Szczecin 1999.
 5. M. Soiński, Wykorzystanie taśm amorficznych w transformatorach rozdzielczych, „elektro.info” 11/2007, s. 48 - 54. 
 6. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Skumulowane koszty transformacji dla transformatorów rozdzielczych SN/nn, opracowanie własne na prawach rękopisu, Poznań 2007.
 7. W. Szpyra, Dobór transformatorów – według kryterium minimum strat czy minimum kosztów?, [w:] Materiały III Konferencji Naukowo- Technicznej nt. Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych, Jelenia Góra 2005, s. 159 - 167.
 8. J. Horak, A. Gawlak, J. Szkutnik, Sieć elektroenergetyczna jako zbiór elementów, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 9. Raport SEEDT: Selecting Energy Efficient Distribution Transformers – A Guide for Achieving Least-Cost Solutions, Project No EIE/05/056/SI2.419632, June 2008.
 10. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Efektywność energetyczna transformacji energii elektrycznej SN/nn, [w:] Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Straty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych, Wisła 2008, s. 95 - 104.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.