elektro.info

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Schemat obwodu zasilania transformatora w stanie jałowym
A. Przytuła

Schemat obwodu zasilania transformatora w stanie jałowym


A. Przytuła

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Polega on głównie na konflikcie między prądem bezpiecznika wymaganym przez przepisy dotyczące transformatora a prądem bezpiecznika dostosowanym do prądu włączenia. Wyróżniamy dwa rodzaje prądu włączenia:

 • prąd spowodowany włączeniem pod napięcie transformatora zasilającego prostownik z filtrem kondensatorowym, kiedy kondensator jest całkowicie rozładowany (rys. 1a, tab. 1.), 
 • prąd spowodowany włączeniem pod napięcie transformatora w stanie jałowym (rys. 1b, tab. 1.).

Parametry prądu włączenia napięcia na transformator zasilający prostownik z rozładowanym kondensatorem zależą od składników impedancji zwarcia transformatora, oporności dynamicznej prostownika, pojemności kondensatora w filtrze oraz od fazy załączanego napięcia. Maksymalna amplituda i wartość skuteczna tego prądu wystąpią wtedy, kiedy napięcie zostanie załączone losowo w fazie ∼π/2.

Parametry prądu włączenia napięcia na transformator w stanie jałowym zależą od rezystancji w obwodzie uzwojenia pierwotnego i chwilowej indukcyjności tego uzwojenia (rys. 2., wzór 1, 2, 3), pozostałości magnetycznej oraz od fazy załączanego napięcia (rys. 3.) i konstrukcji transformatora.

Amplitudy i wartości skuteczne tego prądu będą największe wtedy, kiedy napięcie zostanie załączone losowo w fazie 0, a wcześniej – zostało wyłączone losowo w takiej fazie, że pozostałość magnetyczna jest maksymalna i w fazie z indukcją, generowaną przez załączane napięcie. Problematyka dotycząca prądu włączenia napięcia na „rozładowany kondensator” jest już stosunkowo dobrze znana, dlatego nie będzie przedmiotem dalszych rozważań.

Wartość chwilową prądu w funkcji czasu oblicza się według wzoru (1). Pominięto rezystancję reprezentującą straty czynne w rdzeniu, ponieważ jej wpływ na wyniki końcowe jest pomijalnie mały w transformatorach toroidalnych:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor1

Wzór 1

gdzie:

Un – wartość skuteczna znamionowego napięcia pierwotnego, w [V],

L – indukcyjność główna w chwili t, w [H],

ωL – reaktancja główna w chwili t, w [Ω],

ϕ – parametr według wzorów (3),

T – stała czasu według wzoru (2),

Pozostałe wielkości – według rysunku 2.:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor2

Wzór 2

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor3

Wzór 3

gdzie:

ϕu – faza napięcia w chwili jego włączenia,

ϕn – przesunięcie fazowe prądu względem napięcia w stanie pozornie ustalonym (stan pozornie ustalony jest to umowny stan, w którym indukcyjność główna ma wartość stałą, równą indukcyjności w chwili t).

Rzeczywista wartość indukcyjności głównej silnie zależy od indukcji w rdzeniu, a ta wymaga przepływu konkretnego prądu magnesującego, więc indukcyjność główna zależy pośrednio także od tego prądu (tab. 2.).

Problemy związane z prądem włączenia napięcia na transformator w stanie jałowym zostały zauważone już w 1944 r. i opisano je w literaturze naukowej [2]. W okresie, kiedy urządzenia elektroniczne były zasilane transformatorami sieciowymi z rdzeniami kształtowymi, np. typu EI, i zwijanymi ciętymi, np. typu CP i RZC, nie było specjalnych problemów z prądami włączenia ich pod napięcie w stanie jałowym. W takich konstrukcjach zarówno amplitudy, jak i wartości skuteczne prądów włączenia są tak małe, że uwzględniając czynnik losowy nie stwarzają one konfliktów z prądami bezpieczników topikowych zwłocznych, poprawnie dobranych do parametrów transformatora, tj. zgodnie z przepisami bezpieczeństwa użytkowania sprzętu elektronicznego [1].

Przyczyną tego jest przede wszystkim korzystny wpływ względnie małej oporności magnetycznej (reluktancji) przestrzeni powietrznej otaczającej rdzeń [3], która bocznikując reluktancję rdzenia, nie pozwala na jej nadmierne zwiększenie przy dużych amplitudach prądu magnesującego, występujących w czasie trwania stanu nieustalonego po włączeniu napięcia. W efekcie tego strumień magnetyczny rozproszony jest względnie duży, więc chwilowa wartość indukcji w rdzeniu nie wzrasta nadmiernie, wobec czego chwilowa przenikalność magnetyczna rdzenia oraz chwilowa indukcyjność uzwojenia pierwotnego i jego impedancja nie maleją nadmiernie, zatem wartość chwilowa prądu włączenia też nie rośnie nadmiernie (tab. 3.).

W transformatorze toroidalnym, wykonanym poprawnie, uzwojenie pierwotne jest nawijane na całym obwodzie rdzenia, wskutek czego reluktancja jego otoczenia jest bardzo duża i praktycznie nie wpływa na indukcję w rdzeniu. Może więc ona osiągać bardzo duże chwilowe wartości i wynikające z niej bardzo małe chwilowe przenikalności magnetyczne i w rezultacie tego – bardzo małe chwilowe indukcyjności i impedancje uzwojenia pierwotnego (a co za tym idzie – bardzo duże chwilowe wartości prądu magnesującego, tj. prądu włączenia w stanie jałowym) (tab. 3.).

Duże amplitudy impulsów prądowych i długi czas trwania stanu nieustalonego (tab. 1.) podczas włączania transformatora toroidalnego pod napięcie w stanie jałowym mogą być przyczyną konfliktu z prądem bezpiecznika. Transformatory są wykonywane zgodnie z normą PN-EN 61558 [1], która wymaga, aby były one zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń, chyba że są odporne na zwarcia. W tym celu na etykiecie każdego transformatora umieszcza się odpowiednie informacje: że transformator jest odporny na zwarcie (wtedy nie trzeba stosować zewnętrznych zabezpieczeń nadprądowych), albo nie jest odporny na zwarcie i wówczas podaje się dane bezpiecznika topikowego, zwykle zwłocznego, który powinien być założony przez użytkownika transformatora w obwodzie pierwotnym.

Bezpiecznik jest tak dobrany przez producenta transformatora, aby w razie zwarcia lub przeciążenia średnia temperatura uzwojeń nie przekroczyła wartości określonej w normie PN-EN 61558 dla cieplnej klasy izolacji zastosowanej w transformatorze. Standardowo produkuje się transformatory toroidalne „zimne”, tj. z izolacją klasy A, zaprojektowane na pracę ciągłą przy obciążeniu znamionowym ze średnią temperaturą uzwojeń około 80°C. Dla tej klasy izolacji norma PN-EN 61558 wymaga, aby bezpiecznik zapewniał nieprzekroczenie średniej temperatury uzwojeń 200°C po upływie 1 godziny obciążenia transformatora prądem równym dwukrotnej wartości znamionowego prądu bezpiecznika zwłocznego (podano zasadę, ponieważ znormalizowane wymagania w zakresie doboru bezpiecznika są skomplikowane). Obowiązek zastosowania właściwego bezpiecznika spoczywa na użytkowniku transformatora.

Oprócz problemów z bezpiecznikiem wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia odporności cieplnej i elektrodynamicznej aparatów, np. styków przekaźników i półprzewodników zainstalowanych w obwodzie pierwotnym transformatora toroidalnego na bardzo duże amplitudy impulsów prądowych występujących tuż po momencie włączenia napięcia.

Z wzoru (1) wynika, że gdyby indukcyjność główna była wartością stałą, równą na przykład indukcyjności przy znamionowej indukcji, to wówczas maksymalna amplituda prądu włączenia byłaby mniejsza od dwukrotnej amplitudy ustalonego prądu magnesującego, na przykład w standardowym transformatorze o mocy 200 VA wynosiłaby co najwyżej 0,16 A.

Silna zależność indukcyjności głównej od indukcji w rdzeniu powoduje jednak, że amplitudy rzeczywistego prądu włączenia są kilkaset razy większe (rys. 4.). Pośrednia zależność tej indukcyjności od prądu magnesującego (włączenia) powoduje również, że wzór (1) ma postać uwikłaną.

Pozostałość magnetyczna zależy od rodzaju materiału, z którego wykonano rdzeń, amplitudy indukcji znamionowej (w stanie ustalonym) i fazy napięcia w chwili jego wyłączenia. Standardowym materiałem stosowanym na rdzenie toroidalne jest taśma transformatorowa zimnowalcowana o strukturze zorientowanej, wyżarzona, o grubości od 0,28 do 0,3 mm, oznaczana w Polsce zwykle symbolem ET. Według danych firmy TERNI [4], dla gatunku M5 T30 pozostałość magnetyczna może wynosić maksymalnie 0,85 amplitudy ustalonej indukcji znamionowej. W obliczeniach przyjęto tę procentową wartość pozostałości magnetycznej.

Znamionowa indukcja w rdzeniach transformatorów toroidalnych wynosi standardowo 1,7 T. Większych indukcji nie stosuje się w profesjonalnych firmach. Mniejsze indukcje bywają stosowane na wyraźne życzenie odbiorcy lub ze względu na nagrzewanie. Czasem odbiorcy wymagają zmniejszenia indukcji do 1,5 T w przekonaniu, że zlikwiduje to problem prądu włączenia. Z danych przedstawionych w tabeli 4. wynika, że wówczas wymagane byłoby zmniejszenie znamionowej indukcji aż do wartości około 1 T, co nie miałoby sensu z przyczyn ekonomicznych.

Prąd włączenia jest zdarzeniem losowym i w konkretnym transformatorze zależy od przypadkowej fazy wcześniej wyłączonego napięcia i przypadkowej fazy włączanego napięcia. Zminimalizowanie tego prądu przez takie wysterowanie łącznika, aby wyłączał napięcie w fazie, przy której pozostałość magnetyczna wynosi ∼0, i włączał je w fazie ∼π/2, jest rozwiązaniem najdoskonalszym, lecz raczej akademickim. Niektórzy lansują eliminowanie pozostałości magnetycznej za pomocą kondensatora włączonego na uzwojenie pierwotne, lecz daje to tylko około 30% zmniejszenie prądu włączenia (rys. 3.), zbyt małe, aby uniknąć konfliktu z bezpiecznikiem dobranym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61558 [1]. W artykule zostaną omówione dwa sposoby poradzenia sobie z problemem prądu włączenia, polegające na:

 • zaklasyfikowaniu transformatora do grupy transformatorów odpornych na zwarcie,
 • zastosowaniu termistorów NTC.

Zaklasyfikowanie transformatora do grupy odpornych na zwarcie

Taki transformator nie wymaga zewnętrznego zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem, więc konfliktu między prądem włączenia a zabezpieczeniem po prostu nie ma. Jedynie instalacja obwodu pierwotnego transformatora i występujące w niej aparaty powinny być odporne na krótkotrwałe narażenie kilkoma szybko malejącymi impulsami prądu włączenia. Amplituda pierwszego z nich może być oszacowana według wzoru (4):

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor4

Wzór 4

gdzie:

I1ampl – amplituda pierwszego impulsu prądu, w [A],

Un – wartość skuteczna znamionowego napięcia pierwotnego, w [V],

R1 – rezystancja uzwojenia pierwotnego, w [Ω] (np. wg tabeli 5.),

I1skut – wartość skuteczna pierwszego impulsu prądu przeliczona na 1 okres, w [A].

Transformator odporny na zwarcie posiada umieszczony wewnątrz uzwojenia pierwotnego bezpiecznik termiczny, np. półprzewodnikowy, który trwale przepala się po przekroczeniu temperatury, na którą jest oznaczony. Wtedy jednak trzeba wymienić transformator na nowy. Według normy PN-EN 61558 [1], taki bezpiecznik powinien się przepalić zanim średnia temperatura dowolnego uzwojenia osiągnie: 150°C – dla izolacji klasy cieplnej A (transformator standardowy „zimny”), lub 175°C – dla izolacji klasy B. Rozwiązanie to jest często spotykane w konstrukcjach zachodnich, lecz w Polsce nie obserwuje się zapotrzebowania na takie transformatory. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że często stosowane w transformatorach toroidalnych, także w Polsce, wyłączniki termiczne wielokrotnego działania nie są równoważne bezpiecznikom termicznym i nie pozwalają na przeklasyfikowanie transformatora do grupy odpornych na zwarcie.

Bezpieczniki termiczne mają zastosowanie ograniczone także obiektywnie: maksymalna moc transformatora z takim bezpiecznikiem nie może przekroczyć wartości wynikającej z dopuszczalnej wartości skutecznej prądu bezpiecznika w związku z danymi o prądzie włączenia transformatora, a znamionowe napięcie pierwotne transformatora nie może przekroczyć dopuszczalnego napięcia znamionowego bezpiecznika, które zwykle wynosi 250 V. Na przykład firma NTE oferuje bezpieczniki termiczne na prąd ciągły 10 A/250 V i maksymalny prąd skuteczny gwarantujący bezpieczne przepalenie 25 A/240 V, lecz bez danych na temat odporności na impulsy prądowe.

Można oszacować, że z takim bezpiecznikiem maksymalna moc transformatora przy znamionowym napięciu pierwotnym 230 V wyniesie: 200 VA dla transformatora „zimnego”, tj. zaprojektowanego na średnią ustaloną temperaturę uzwojeń 80°C, i 400 VA dla transformatora z izolacją klasy cieplnej B, zaprojektowanego na średnią ustaloną temperaturę uzwojeń 120°C. Zakłada się, że bezpiecznik wytrzyma do czasu przepalenia prąd skuteczny zwarcia ustalonego 27 A (dla 200 VA) i 31 A (dla 400 VA) oraz dowolnie dużo impulsów prądowych o amplitudzie około 40 A, które mogą wystąpić podczas włączania napięcia w stanie jałowym.

Zastosowanie termistorów NTC

Włączenie termistora NTC w obwód uzwojenia pierwotnego transformatora jest rozwiązaniem tanim i całkowicie skutecznym w znormalizowanych warunkach użytkowania transformatora. W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych mogą jednak ujawnić się jego wady, a mianowicie: niepewna odporność termistora na duże prądy zwarcia ustalonego transformatora, licząc od chwili zwarcia do momentu zadziałania bezpiecznika, długi czas stygnięcia (około 200 s) i trudności z jego zaizolowaniem. Długi czas stygnięcia może doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi załączenie napięcia, kiedy termistor będzie jeszcze gorący. Być może opłacalne jest zaakceptowanie tego błędu, zważywszy na losowy charakter zjawiska.

Termistor powinien być zaizolowany zgodnie z wymaganiami stosownych norm na bezpieczeństwo sprzętu (elektronicznego, elektrycznego, komputerowego itp.), ponieważ umieszczony jest w obwodzie pierwotnym transformatora, tj. obwodzie niebezpiecznym dla dotyku. Jego znormalizowane zaizolowanie jest utrudnione, ponieważ w stanie ustalonym może być nagrzany do temperatury ponad 200°C. Poza tym ta izolacja zwiększa cieplną stałą czasową termistora, więc wydłuża czas jego stygnięcia. Proponuje się, aby właściwie dobrany termistor NTC spełniał następujące warunki:

 1. znamionowa wartość skuteczna prądu termistora powinna być co najmniej równa dwukrotnej wartości znamionowego prądu bezpiecznika topikowego zwłocznego,
 2. znamionowa rezystancja termistora zimnego, tj. w temperaturze około 20°C, powinna być tak dobrana, aby wartość skuteczna pierwszego impulsu prądu włączenia, przeliczona dla jednego okresu, była nie większa niż dwukrotna wartość znamionowego prądu bezpiecznika topikowego zwłocznego,
 3. dopuszczalna energia termistora powinna być nie mniejsza niż rzeczywista energia wytworzona na nim przez prąd włączenia.

Po uwzględnieniu rezystancji termistora „na zimno” wzory (4) na parametry pierwszego impulsu prądu włączenia zmieniają się na następujące:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor5

Wzór 5

gdzie:

RTzim – rezystancja „zimnego” termistora, w [Ω].

Przyjęto, że termistor jest umieszczony w miejscu dobrze chłodzonym o temperaturze około 20°C, daleko od źródeł ciepła. Ponieważ I1skut≤ 2×Ib, gdzie Ib – znamionowy prąd bezpiecznika topikowego zwłocznego podany na etykiecie transformatora (warunek 2.), to minimalna rezystancja termistora „zimnego” wynosi:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor6

Wzór 6

Rezystancje uzwojeń nie są danymi katalogowymi. W tabeli 5. podano rezystancje uzwojeń pierwotnych w standardowych transformatorach „zimnych” o mocy 100…2000 VA. Dla mocy pośrednich można zastosować interpolację liniową. Dla transformatorów „gorących”, czyli klasy izolacji cieplnej B, zaprojektowanych na średnią temperaturę uzwojeń 120°C, rezystancje uzwojeń są około 2 razy większe. Dla napięcia U1 innego niż 230 V rezystancję uzwojenia pierwotnego można obliczyć według wzoru (7). Energia nie ulega zmianie.

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor7

Wzór 7

Literatura

 1. PN-EN 61558:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wymagania i badania.
 2. E. Jezierski, Transformatory, WNT, Warszawa 1975.
 3. A. Przytuła, Wybrane sposoby zmniejszenia pola magnetycznego rozproszonego w otoczeniu transformatorów sieciowych z rdzeniami płaszczowymi, Elektroniczne Podzespoły Bierne, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 1982.
 4. Katalog firmy TERNI „Oriented Electrical Steels” 1968.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Opis programu BOPR


Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

WAGO ELWAG Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych? Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają...

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają znaczenia. Deweloper najczęściej oczekuje minimum jakości za najniższą cenę, a umowy w większości są tak skonstruowane, że odpowiedzialność i tak ponosi wykonawca.

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

merXu Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

ATM Lighting sp. z o.o. INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

innogy.pl Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

merXu Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

APATOR S.A. E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

MULTIPROJEKT Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Elektro Omega s.a. Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

www.morele.net Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Elektrometal Energetyka SA Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

MERAZET Spółka Akcyjna Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

TRONIA Sp. z o.o. SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.