elektro.info

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Stacja paliw. Fot. Unsplash

Stacja paliw. Fot. Unsplash

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

treść sponsorowana
Zobacz także

mgr inż. Julian Wiatr Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

mgr inż. Julian Wiatr Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

mgr inż. Julian Wiatr, inż. Maria Korona Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

W terenie pozbawionym sieci elektroenergetycznych, elektrownia PV może stanowić alternatywne źródło energii elektrycznej. Schemat blokowy elektrowni PV przedstawia rysunek 1.
W przypadku dobrych warunków dla produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem generatora PV w terenie zelektryfikowanym, gdzie występuje sieć elektroenergetyczna, buduje się systemy fotowoltaiczne, których schemat blokowy przedstawia rysunek 2.
W układach PV ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe oraz porażeniowe. Akumulatory stosowane w systemach PV stanowią magazyn energii, w którym gromadzony jest nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej. Akumulatory, stanowiące podstawowe wyposażenie magazynów energii wydzielają przy ładowaniu i rozładowaniu gazy, które w mieszaninie z powietrzem tworzą atmosferę wybuchową.
Przepisy i normy przedmiotowe definiują metody określania strefy zagrożonej wybuchem oraz metody neutralizacji powstających zagrożeń. Do najważniejszych przepisów i norm obejmujących strefy zagrożone wybuchem należy zaliczyć:
» Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132 z 1997 r., poz. 877),
» Standard Techniczny nr ST-1 GG-0401:2010: Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie,
» PN-EN 60079-10 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem,
» PN-EN 50281-3 Wyposażenie do stosowania w obecności pyłów palnych Część 3: Klasyfikacja obszarów, w których występują lub mogą być obecne pyły palne,
» PN-EN 61241-10 Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Część 10: Klasyfikacja obszarów, w których mogą być obecne pyły palne,
» Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243 z 2005 r., poz. 2063 z późn. zm.).
» Rozporządzenie RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719].
Zgodnie z rozporządzeniem RMSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów i terenów (Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719) definiuje się następujące pojęcia:
» pomieszczenie zagrożone wybuchem – pomieszczenie, w którym może się wytworzyć mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, że jej wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa,
» strefa zagrożenia wybuchem – przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości.
W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim wystąpić mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.
Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Schemat autonomicznego systemu PV rys. J. Wiatr

Rys. 1. Schemat autonomicznego systemu PV rys. J. Wiatr

 Schemat blokowy systemu PV przyłączonego do sieci elektroenergetycznej rys. J. Wiatr

Rys. 2. Schemat blokowy systemu PV przyłączonego do sieci elektroenergetycznej rys. J. Wiatr

Strefy zagrożenia wybuchem występujące na stacji paliw płynnych


Zgodnie z normą PN-EN-1127-7:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodologia, definiuje się następujące strefy zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, mgieł i par palnych cieczy:
» strefa 0,
» strefa 1.,
» strefa 2,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1853), dla urządzeń technologicznych przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych I i II klasy ustala się następujące strefy zagrożenia wybuchem (strefa 1. i strefa 2.):
1) pompa ustawiona na otwartej przestrzeni lub pod zadaszeniem:
a) strefa 1. – 1,5 m w poziomie od dławicy pompy i połączeń kołnierzowych – 1 m w górę oraz w dół do ziemi,
b) strefa 2 . – 1,5 m w poziomie od strefy 1., do wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;
2) studzienka, w której znajdują się armatura, rurociągi lub inne urządzenia o połączeniach kołnierzowych, strefa 1. – wewnątrz studzienki;
3) komora czyszczaka:
a) strefa 1. – w promieniu 1,5 m od głowicy komory czyszczaka,
b) strefa 2. – 1,5 m od strefy 1, do wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;
4) połączenia kołnierzowe armatury i rurociągów, strefa 2. – 1 m w górę, 1,5 m w poziomie i do ziemi;
5) studzienka zlewowa, strefa 2. – w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego;
6) odmierzacz paliw:
a) strefa 1. – wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim,
b) strefa 2. – wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa;
7) zbiornik podziemny, strefa 2. – w promieniu 1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia);
8) zbiornik naziemny o osi głównej poziomej, strefa 2. – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego;
9) cysterna drogowa lub kolejowa, w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty, strefa 2. – 1,5 m od włazu i płaszcza cysterny, i w dół do ziemi;
10) cysterna drogowa na placach postojowych, strefa 2. – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
11) cysterna kolejowa na torach ładunkowych przed nalewnią bramową, strefa 2. – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
12) cysterna kolejowa na torach zdawczo-odbiorczych lub odstawczych, strefa 2. – 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi;
13) nalewak kolejowy i samochodowy:
a) strefa 1. – w promieniu 2 m od włazu cysterny lub zaworu oddechowego,
b) strefa 2. – 2 m od strefy 1. i w dół do ziemi;
14) nalewak beczkowy:
a) strefa 1. – w promieniu 0,5 m od otworu wlewowego,
b) strefa 2. – 1 m od strefy 1.;
15) zbiornik z dachem stałym w obwałowaniu lub ze ścianą osłonową:
a) strefa 1 .– w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
b) strefa 2. – 2 m od strefy 1. i płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;
16) zbiornik z dachem stałym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1. – w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego,
17) strefa 2. – 2 m od strefy 1 oraz między płaszczem zbiornika a ścianą osłonową; zbiornik z dachem pływającym w obwałowaniu:
a) strefa 1. – wewnątrz zbiornika nad dachem pływającym do obrzeża zbiornika,
b) strefa 2. – 1,5 m od strefy 1. i od płaszcza zbiornika oraz wewnątrz obwałowania;
18) zbiornik z dachem pływającym otoczony ścianą osłonową:
a) strefa 1. – nad dachem zbiornika do obrzeża zbiornika,
b) strefa 2. – 1,5 m od strefy 1. i od płaszcza zbiornika oraz między zbiornikiem i ścianą osłonową;
19) kanał otwarty lub przykryty płytami ażurowymi instalacji z produktami naftowymi I i II klasy z połączeniami kołnierzowymi, strefa 1. – wewnątrz kanału;
20) zbiornik retencyjno-osadowy (podziemny, otwarty), strefa 1. – wewnątrz zbiornika;
21) komora dopływowo-rozrządowa (podziemna, otwarta), strefa 1. – wewnątrz komory;
22) pompownia ścieków przemysłowo-opadowych z pompami zatopionymi (podziemna, otwarta):
a) strefa 1. – 1 m nad powierzchnią cieczy,
b) strefa 2. – 1 m od strefy 1.;
23) separator zawiesiny (podziemny, otwarty), strefa 1. – wewnątrz studzienki;
24) separator falisto-płytowy (podziemny, przykryty balami drewnianymi), strefa 1. – wewnątrz studzienki;
25) pompownia z pompami zatapianymi odolejaczy (podziemna, przykryta płytą żelbetową z otworami montażowymi i włazowymi):
a) strefa 1. – wewnątrz pompowni,
b) strefa 2. – 2 m od krawędzi otworów: montażowego i włazowego na wysokości 0,5 m nad powierzchnią ziemi;
26) odolejacz koalescencyjno-adsorbcyjny (podziemny, przykryty płytą stalową z otworami), strefa 1. – wewnątrz odolejacza;
27) komora zbiornika slopów (zbiornik stalowy w wannie żelbetowej), strefa 1. – wewnątrz zbiornika;
28) pompownia slopów na tacy, strefa 2. – 1,5 m w górę i w poziomie od pompy i połączeń kołnierzowych i w dół do ziemi.
Na terenie stacji paliw płynnych w zakresie przedmiotowej oceny należy wyróżnić trzy strefy zagrożenia wybuchowego:
strefa 0, występuje nad lustrem paliwa wewnątrz zbiorników,
strefa 1., występuje w objętości dystrybutorów paliw,
strefa 2., występuje jako kula o promieniu 1,5 m wokół nalewaka.
Zakres występowania strefy 1. oraz 2. przedstawia rysunek 3. Paliwa płynne takie jak benzyna lub olej napędowy parują, ale w oparach są ciężarze od powietrza, przez co mają tendencję zalegania przy ziemi, co schematycznie przedstawia rysunek 4.
Gazy i pary o gęstości większej od gęstości powietrza mają naturalną zdolność do opadania z prędkością proporcjonalną do różnicy gęstości i gęstości powietrza. Opadając i mieszając się z powietrzem wytwarzają one stożek rozszerzający się w dół o kącie wierzchołkowym odwrotnie proporcjonalnymi do prędkości opadania. Z chwilą osiągnięcia poziomu gruntu stężenie gazu lub par w mieszaninie wzrasta na skutek ciągłego dopływu nowych cząstek gazu. W pewnym momencie tuż nad powierzchnią gruntu w środku stożka stężenie gazu lub par osiąga swoje maksimum. Gaz zaczyna się słać i pełzać po powierzchni gruntu we wszystkich kierunkach, tym dalej, im jest cięższy od powietrza. Wskutek tego ma on małą zdolność dyfuzji ograniczoną w kierunku w górę. Na skutek rozpełzania się gazów lub par na większej powierzchni możliwość unoszenia w górę jest tym mniejsza, im substancja tworząca opary jest cięższa od powietrza.
Przy ocenie zagrożenia można posłużyć się następującym wzorem: dp = M/29, gdzie M – masa cząsteczkowa gazu, w [-]. Jeżeli dp < 1,1, gaz unosi sie w górę. Przy dp  (0,8 – 1,1), gaz tworzy strefę kulistą wokół miejsca wypływu. Natomiast przy dp > 1,1, gaz opada w kierunku ziemi tworząc stożek rozszerzający się w dół o kącie wierzchołkowycm odwrotnie proporcjonalnym do prędkości wypływu.
Dach wiaty, pod którą zlokalizowane są dystrybutory, znajduje się 5,35 m nad poziomem ziemi, co w praktyce wyklucza możliwość zalegania oparów paliwa na jego powierzchni lub wokół urządzeń zainstalowanych na jego powierzchni.
Wszelkie prace projektowe oraz instalacyjne w zakresie instalacji PV należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm:
» PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników.
» PN-EN 61724-1: 2002 Wydajność systemu fotowoltaicznego. Część 1: Monitorowanie.
» PN-EN50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.
» PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 1: Wymagania ogólne.
» PN-EN 62446-2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne.
» PN-EN 61173-2002 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej. Przewodnik.
» PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.
» PN-EN 62305-1; -2; -3; -4 – wieloarkuszowa norma Ochrona odgromowa.
» PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2. Wymagania dotyczące badań.

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem

Zakres występowania strefy 1. oraz 2. zagrożenia wybuchem rys. J. Wiatr

Rys. 3. Zakres występowania strefy 1. oraz 2. zagrożenia wybuchem rys. J. Wiatr

Zachowanie się oparów paliwa ciekłego cięższego od powietrza rys. J. Wiatr

Rys. 4. Zachowanie się oparów paliwa ciekłego cięższego od powietrza rys. J. Wiatr

Przykładowy wygląd potencjalnych miejsc powstawania gorących punktów, widocznych na obrazach: a) termowizyjnym i b) elektroluminescencyjnym [18]

Rys. 5. Przykładowy wygląd potencjalnych miejsc powstawania gorących punktów, widocznych na obrazach: a) termowizyjnym i b) elektroluminescencyjnym [18]

 Miejsca i rodzaje możliwych do wystąpienia łuków elektrycznych w instalacji PV [19]

Rys. 6. Miejsca i rodzaje możliwych do wystąpienia łuków elektrycznych w instalacji PV [19]

Wizualizacja łuków elektrycznych oraz ich skutków w instalacji PV [19]

Rys. 7. Wizualizacja łuków elektrycznych oraz ich skutków w instalacji PV [19]

Ogólne wytyczne doboru typów zabezpieczeń SPD w systemie PV ON-GRID [18]

Tab. 1. Ogólne wytyczne doboru typów zabezpieczeń SPD w systemie PV ON-GRID [18]

Zagrożenia pożarowe stwarzane przez panele PV


Panele fotowoltaiczne dostępne na rynku mają różne klasy w zależności od współczynnika wypełnienia FF. Na etapie produkcji i dystrybucji modułów PV może dochodzić do oddziaływań wielu destrukcyjnych czynników, których efektem są trudne do zauważenia gołym okiem mikrouszkodzenia. Efekt ten zaczyna się ujawniać szczególnie wtedy, gdy przez uszkodzone ogniwo przepływa prąd wsteczny. Dzieje się tak np. podczas częściowego zacienienia modułu PV. Jedynym skutecznym sposobem wczesnego wykrycia tego defektu jest diagnostyka generatora przy użyciu kamery termowizyjnej, która przy odpowiednim postępowaniu umożliwia wykrycie gorących punktów, zanim jeszcze będą widoczne gołym okiem.
Skutkiem tego defektu mogą być duże straty mocy, a nawet pożar instalacji PV. Niektórzy producenci poddają swoje produkty specjalnym testom, które sprawdzają występowanie mikrouszkodzeń prowadzących do powstawania gorących punktów. Tak przetestowane moduły PV w dokumentacji oznaczane są symbolem HSP (ang. Hot-Spot Protect).
Innym sposobem na wykrywanie mikrouszkodzeń modułów PV jest wykonywanie fotografii elektroluminescencyjnych podczas tzw. EL testu. Na takich fotografiach widoczne są miejsca potencjalnych punktów, w których może powstać gorący punkt (rys. 5.).
Opisane defekty często są przyczyną powstawania łuków elektrycznych, które mogą skutkować narastaniem dalszych zagrożeń pożarowych w instalacjach fotowoltaicznych. Schematycznie miejsca oraz rodzaje łuków elektrycznych, jakie mogą wystąpić w instalacjach fotowoltaicznych, przedstawia rysunek 6.
Natomiast na rysunku 7. zostały przedstawione skutki występowania łuku elektrycznego w instalacjach fotowoltaicznych.
Dla uniknięcia skutków łuków elektrycznych zaleca się stasowanie detektorów wykrywania zagrożeń stwarzanych przez łuk elektryczny, których działanie przedstawia rysunek 8.
Dla zachowania bezpieczeństwa od zjawisk łuku elektrycznego, w projektowanej instalacji należy:
stosować przewody przeznaczone do wykorzystania w instalacjach PV,
stosować wyłącznie atestowane złączki przewodowe,
stosować ograniczniki przepięć zgodnie z zaleceniami z rysunku 9. oraz tabeli 1.,
wykonać instalację piorunochronną gwarantującą ochronę stacji paliw oraz paneli fotowoltaicznych,
prowadzić co sześć miesięcy inspekcję termowizyjną zainstalowanych paneli PV.
Na dachu wiaty nie instalować falowników (dopuszcza się instalacje modułów MPPT). Instalowane panele PV należy objąć pożarowym wyłączeniem w celu neutralizacji zagrożeń porażenia prądem elektrycznym w czasie pożaru.
Kolejnym problemem jest degradacja indukowanym napięciem PID (ang. Potential Induced Degradation), które jest zjawiskiem utraty mocy modułu PV spowodowanej wystąpieniem niewielkiego prądu upływu, występującego przy wysokim napięciu. Problem ten dotyczy modułów klasycznych (I generacji), jak i cienkowarstwowych (II generacji), w których często objawia się występowaniem zjawiska korozji warstwy TCO. Degradacja napięciem indukowanym może mieć postać odwracalnej polaryzacji lub nieodwracalnej korozji elektrochemicznej, która może z kolei doprowadzić do uszkodzenia złącza p-n w poszczególnych ogniwach modułów PV. Warunkami sprzyjającymi do powstawania tego zjawiska jest wysoka temperatura i duża wilgotność otoczenia. W łańcuchu szeregowo połączonych modułów PV pomiędzy biegunami dodatnim i ujemnym występuje wysokie napięcie rzędu nawet do 600 V. Ramy modułów są najczęściej uziemione i stąd duża różnica potencjałów sprzyja powstawaniu prądów upływu. Najczęściej narażony na problem PID-u jest moduł znajdujący się przy ujemnym biegunie generatora PV.
Większość producentów formułuje zalecenia instalacyjne dla modułów PV, zagrożonych problemem PID-u. W przypadku stwierdzenia tego problemu dla modułów, dla których półprzewodnikiem bazowym jest półprzewodnik typu p – należy wykonać uziemienia ujemnego bieguna generatora PV. Jeżeli natomiast moduły są zbudowane z półprzewodnika bazowego typu n, należy uziemić biegun dodatni generatora PV. W obu przypadkach należy zastosować falownik transformatorowy galwanicznie izolowany. Sposób uziemienia dodatniego i ujemnego bieguna generatora PV przedstawiono schematycznie na rysunku 10.
W związku z opisanymi zjawiskami, warunkiem dopuszczenia do instalacji paneli PV na płaszczyźnie dachu wiaty jest wykonanie jej z materiałów niepalnych. Na dachu budynku stacji instalowane panele PV muszą spełnić wymagania takie jak panele instalowane na wiacie dystrybutorów. Falownik projektowanej instalacji należy instalować w budynku stacji paliw na podłożu niepalnym.

Schemat układu oraz ilustracja działania detektora wykrywania łuków elektrycznych w instalacji PV [19]

Rys. 8. Schemat układu oraz ilustracja działania detektora wykrywania łuków elektrycznych
w instalacji PV [19]

Schemat rozmieszczenia elementów ochrony przepięciowej w systemie PV [18]

Rys. 9. Schemat rozmieszczenia elementów ochrony przepięciowej w systemie PV [18]

Schemat sposobu uziemienia biegunów generatora PV: a) dodatniego, b) ujemnego [18]

Rys. 10. Schemat sposobu uziemienia biegunów generatora PV: a) dodatniego, b) ujemnego [18]

Zestawienie porównawcze wybranych cech akumulatorów VRLA odmiany AGM oraz SLA [5]

Tab. 2. Zestawienie porównawcze wybranych cech akumulatorów VRLA odmiany AGM oraz SLA [5]

Wymagania dla magazynu energii systemu PV


W rozwiązaniach systemów PV stosowane są akumulatory klasyczne o gęstości elektrolitu 1,24 kg/l lub akumulatory wykonane w technologii VRLA (Vavle Regulated Lead Acid), czyli akumulatory regulowane z zaworem jednokierunkowym umożliwiającym usuwanie nadmiaru wodoru, o gęstości elektrolitu (1,25 – 1,3) kg/l. Akumulatory VRLA produkowane są w dwóch technologiach:
» AGM, w której elektrolit jest umieszczony w separatorze międzypłytowym wykonanym z włókna szklanego o dużej porowatości, które eliminuje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu oraz zabezpiecza przed możliwością powstania zwarcia pomiędzy płytami: dodatnią i ujemną,
» SLA, w której elektrolit jest zestalony w postaci żelu, stanowiącego tiksotropową odmianę dwutlenku krzemu (SiO2).
Porównanie wybranych cech akumulatorów VRLA odmiany AGM oraz żelowej (SLA) przedstawia tabela 2.
W akumulatorach VRLA, które często błędnie nazywane są „szczelnymi” lub „hermetycznymi”, skutki reakcji elektrolitycznego rozkładu wody występują znacznie mniej intensywnie ze względu na wtórne reakcje powstających gazów prowadzące do znacznej ich redukcji przez ponowne powstanie wody i powrót do elektrolitu. Zagospodarowywanie powstających gazów jest jednak niecałkowite i ich nadmiar jest usuwany na zewnątrz akumulatorów przez jednokierunkowe zawory. Wraz z upływem czasu eksploatacji wskutek zjawiska starzenia lub błędnego jej prowadzenia mogą pojawić się ilości gazów znacznie przekraczające ilość powstającą w normalnych warunkach. Świadczy to o tym, że akumulatory te podobnie jak akumulatory klasyczne stwarzają zagrożenie wskutek wprowadzania wodoru (H2) do pomieszczenia bateryjnego, który w mieszaninie z powietrzem przy stężeniu w zakresie (4 – 75)% staje się wybuchowy. Zakres wybuchowości wodoru został przedstawiony na rysunku 11.

Zależność energii zapłonowej od składu mieszanin wodoru z powietrzem, gdzie: Z1– minimalna energia zapłonu Emin = 0,019 mJ, Vd – dolna granica wybuchowości (DGW), Vg – górna granica wybuchowości (GGW) [4]

Rys. 11. Zależność energii zapłonowej od składu mieszanin wodoru z powietrzem, gdzie: Z1– minimalna energia zapłonu Emin = 0,019 mJ, Vd – dolna granica wybuchowości (DGW), Vg – górna granica wybuchowości (GGW) [4]

W praktyce stosuje się wentylację mechaniczną, choć po spełnieniu określonych warunków dopuszcza się wentylacje grawitacyjną. Sterowanie wentylacją mechaniczną przedziału bateryjnego należy realizować z wykorzystaniem układów detekcji stężenia wodoru.
Układy automatyki powinny mieć ustawione dwa progi wykrywania stężenia wodoru:
» 10% DGW, przekroczenie którego zostanie zasygnalizowane oraz zostanie uruchomiona wentylacja powodująca zwiększenie szybkości wymian powietrza o 100% w stosunku do warunków normalnych,
» 30% DGW, przekroczenie którego spowoduje oprócz dalszego działania sygnalizacji akustyczno-dźwiękowej oraz wentylacji, wyłączenie ładowania baterii akumulatorów do chwili ustania zagrożenia.
Podstawowe wymagania w zakresie wentylacji przedziału bateryjnego wynikają bezpośrednio z normy PN-EN 62040-1:2009 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS. Aneks M (normatywny). Wentylacja przedziałów bateryjnych [6]1. Przybliżoną wartość przepływu zapotrzebowanego powietrza w ciągu godziny w [m3/h] można obliczyć z poniższego wzoru [6]:

 

gdzie:
v – wymagane rozcieńczenie wodoru (100 – 4)/4 = 24,
q – wytworzony wodór: 0,45·10–3 [m3/Ah],
s – współczynnik bezpieczeństwa (zalecana wartość: 5),
Ig – prąd gazowania o wartości:
1 mA – dla baterii „zamkniętych” (z zaworem VRLA) przy zmiennym napięciu,
5 mA – dla baterii otwartych przy zmiennym napięciu,
8 mA – dla baterii „zamkniętych” (z zaworem VRLA) przy stałym napięciu ładowania,
20 mA – dla baterii otwartych przy stałym napięciu ładowania,
n – liczba ogniw baterii, w [-],
Cb – pojemność baterii, w [Ah],
Qp – ilość wymaganego powietrza, w [m3/h].
Przyjmując współczynnik bezpieczeństwa s = 5, wzór na obliczenie Qp dla akumulatorów VRLA wykonanych w technologii AGM może być uproszczony:  

    

Jeżeli w pomieszczeniu z akumulatorami wolna przestrzeń V spełnia następujący warunek:

gdzie:
Vp – objętość pomieszczenia z akumulatorami, w [m3],
Vu – objętość, jaką zajmują akumulatory ze stojakami oraz inne wyposażenie pomieszczenia, w [m3],
to wystarczające jest zastosowanie wentylacji grawitacyjnej, z umieszczonymi po przeciwnych stronach pomieszczenia z otworami: dolotowym i wylotowym. Każdy z tych otworów musi posiadać powierzchnię nie mniejszą od określonej poniższym wzorem [6]:

gdzie:
Ap – suma przekrojów otworów zewnętrznych i wewnętrznych, w [cm2].
W takim przypadku otwory wentylacyjne należy umieścić na przeciwległych ścianach. Jeżeli jest to niemożliwe i otwory wentylacyjne muszą zostać wykonane na tych samych ścianach, to odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 2 m. Ten sam wymóg dotyczy instalowania wentylatorów wyciągowych, których odległość nie może być mniejsza niż 2 m.
W pomieszczeniach bateryjnych ważna jest również klimatyzacja z uwagi na znaczne ilości ciepła wydzielanego przez ładowane lub rozładowywane akumulatory. Dla celów praktycznych ilość ciepła wydzielanego podczas rozładowywania akumulatorów można oszacować z następującego wzoru [6]:

gdzie:
I – przewidywany maksymalny prąd rozładowania, w [A],
n – liczba gałęzi równoległych pracujących w czasie rozładowania, w [-],
Q – ilość ciepła wydzielanego w czasie t, w [J],
R – rezystancja jednej gałęzi szeregowej akumulatorów (rezystancję dla pojedynczego ogniwa podają producenci baterii w swoich katalogach), w [Ω],
t – przewidywany czas rozładowania, w [s].
W celu zapewnienia neutralizacji zagrożeń wybuchowych stwarzanych przez mieszaninę wodoru z powietrzem w pomieszczeniu bateryjnym należy zastosować wentylację mechaniczną, która zagwarantuje w normalnych warunkach pracy wymianę powietrza w przedziale bateryjnym w ilości zgodnej z obliczeniami, a po wykryciu stężenia wodoru na poziomie 10% DGW spowoduje automatyczne załączenie drugiego wentylatora, przy którym wystąpi zdwojenie ilości wymian powietrza z przedziału bateryjnego z jednoczesną sygnalizacją zaistniałego stanu.
W przypadku gdy stężenie wodoru w przedziale bateryjnym uzyska 30% DGW, automatyka układu ładowania akumulatorów musi przerwać ładowanie do momentu uzyskania warunków bezpiecznych, tj. zmniejszenia się stężenia wodoru poniżej 30% DGW. Sterowanie wentylacją należy wykonać w układzie detekcji stężenia wodoru w powietrzu. W artykule został przyjęty system wykrywania wodoru produkcji firmy „GAZEX”.
Liczbę czujek DEX-71 należy wyznaczyć w zależności od wymiarów geometrycznych pomieszczenia magazynu energii, przyjmując zasięg czujki równy 8 m. Rozwiązanie sterowania wentylacją może zostać przyjęte w zależności od przeprowadzonej analizy ryzyka zagrożeń w następujący sposób:

» ciągłe odprowadzanie wodoru H2 za pomocą systemu rurek elastycznych poza przedział bateryjny zgodnie z rysunkiem 12., z zastosowaniem wentylacji grawitacyjnej spełniającej wymagania opisane wyżej (sposób niezalecany ze względu na konstrukcję przyjętych akumulatorów),
» dwóch wentylatorów o jednakowej wydajności (rys. 13.), gwarantujących napływ powietrza w ilości wyznaczonej wyżej, uruchamianych wg następującego scenariusza:
- jeden wentylator pracuje non stop gwarantując przewietrzanie przedziału bateryjnego.
- drugi wentylator załącza się po wykryciu stężenia wodoru w przedziale bateryjnym wynoszącego 10% DGW. Po wykryciu przez system detekcji wodoru stężenia wodoru o wartości 30% DGW następuje wyłączenie ładowania akumulatorów.

Szafa bateryjna wyposażona w system rur do odprowadzenia wodoru (H2) rys. J. Wiatr

Rys. 12. Szafa bateryjna wyposażona w system rur do
odprowadzenia wodoru (H2) rys. J. Wiatr

Wyznaczanie bezpiecznej odległości od źródeł inicjacji wybuchu

Bezpieczna odległość od baterii akumulatorów musi być zachowana ze względu na niepewność dostatecznego rozcieńczenia mieszanki wybuchowej. Odległość bezpieczna powinna zapewnić odstęp w powietrzu do gniazd, wyłączników światła lub żarzących się aparatów (temperatura powierzchni ponad 300°C). Bezpieczna odległość związana z drogą dyfuzji gazów wybuchowych zależy od ilości uwalnianego gazu.
Wzór na bezpieczną odległość urządzeń elektrycznych od baterii akumulatorów:

gdzie:
N – liczba ogniw w bloku baterii (1 dla pojedynczego ogniwa),
α– wykładnik wynikający z liczby otworów na ogniwo (np. 24 OPz 3000 jedno ogniwo – 3 otwory, α = 3),
Igas – prąd gazowania, w [mA/Ah],
Cn – pojemność baterii, w [Ah].

Inne wymagania i ograniczenia

W projektowanej instalacji PV należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
Należy stosować wyłącznie falownik transformatorowy. Projekt budowlany oraz projekt techniczny instalacji należy zlecić osobie posiadającej uprawnienia do projektowania sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Dokumentację budowlaną należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcą ds. ergonomii i bhp.
W przypadku projektowania układu PV przeznaczonego do współpracy z siecią elektroenergetyczną należy uzyskać warunki przyłączenia wydane przez OSD właściwego dla miejsca przyłączenia. W takim przypadku należy sprawdzić warunki poprawnej współpracy siecią elektroenergetyczną, określone w normie niemieckiej DIN VDE 0126-1-1:2013-08 Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz, maksymalny wzrost napięcia w miejscu przyłączenia falownika do sieci elektroenergetycznej nie może przekroczyć 253 V.
Jeżeli średnia wartość napięcia w czasie 10 minut przekroczy wartość 253 V miejscu przyłączenia falownika do sieci elektroenergetycznej, falownik odłączy się automatycznie od sieci. Natomiast przekroczenie napięcia 260 V powoduje natychmiastowe odłączenie falownika od sieci elektroenergetycznej. Podczas projektowania układu przyłączenia falownika do sieci elektroenergetycznej należy zachować dopuszczalny spadek napięcia pomiędzy falownikiem a miejscem przyłączenia ΔU 1%, czyli ΔU = 253 – Urz.
Moc projektowanej instalacji PV przyłączanej do sieci elektroenergetycznej nie może przekraczać wartości określonej z wykorzystaniem następującego wzoru:

gdzie:
Urz – rzeczywiste napięcie występujące w sieci w miejscu przyłączenia instalacji PV, w [V],
Zk1 – impedancja pętli zwarcia w elektroenergetycznej linii zasilającej w miejscu przyłączenia instalacji PV, w [Ω].
W tabeli 3. zostały podane wymagania dotyczące stopni ochrony przez obudowy (kod IP) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), jakie musi spełnić projektowana instalacja PV.
Ponadto, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, nazywane Construction Products Regulation (CPR), ze względu na specyfikę projektowanego obiektu przewody i kable w instalacji PV muszą posiadać klasę reakcji na ogień nie niższą niż Cca s1a,do,a1.

Klasy ochronności i stopnie ochrony IP dla elementów systemów PV

Tab. 3. Klasy ochronności i stopnie ochrony IP dla elementów systemów PV

 Przykładowy układ sterowania dwoma wentylatorami

Rys. 13. Przykładowy układ sterowania dwoma wentylatorami: a) schemat ideowy Rozdzielnicy Zasilania Wentylacji, b) schemat centralki sterowania wentylacją rys. J. Wiatr

Wnioski

Panele PV mogą zostać zainstalowane na dachu wiaty dystrybutorów oraz dachu budynku stacji paliw, gdyż ich lokalizacja będzie występowała poza strefami zagrożonymi wybuchem.
Falownik projektowanej instalacji należy zlokalizować w budynku stacji paliw.
Kable doprowadzające energię z paneli PV instalowanych na dachu wiaty dystrybutorów należy prowadzić w ziemi w rurach osłonowych uniemożliwiających przedostawianie się wody oraz gazów.
W warunkach krajowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109/2010, poz. 719 z późniejszymi zmianami), za pomieszczenie zagrożone wybuchem należy uznać pomieszczenie, w którym spodziewany przyrost ciśnienia przekracza wartość 5 kP. Ponieważ wentylacja przedziału bateryjnego ma za zadanie nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnego stężenia wodoru w powietrzu, pozostawiając bezpieczny odstęp od Dolnej Granicy Wybuchowości (po uzyskaniu 30% DGW w przedziale bateryjnym następuje automatyczne odłączenie ładowania baterii powodując tym samym neutralizację zagrożeń dzięki pracującej wentylacji, która odprowadzi do atmosfery mieszaninę wodoru z powietrzem). Spełnienie tych wymagań pozwala kwalifikować pomieszczenie bateryjne jako niezagrożone wybuchem.
Na budynku stacji paliw należy zainstalować sygnalizator dźwiękowo-optyczny informujący o uzyskaniu 10% DGW stężenia wodoru w przedziale bateryjnym. Zadziałanie sygnalizatora oraz odłączenie ładowania baterii przy wykryciu stężenia wnoszącego 30% DGW powinno umożliwiać zdalny przekaz stanu stężenia do służb eksploatacyjnych elektrowni fotowoltaicznej. Do służb eksploatacyjnych powinna docierać informacja o stanie pracy wentylatorów.
Prowadzenie czynności eksploatacyjno-obsługowych w przedziale bateryjnym należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, ze względu na spodziewane duże prądy zwarciowe oraz występowanie napięć o wartościach większych od wartości dopuszczalnych długotrwale. Wszystkie elementy wyposażenia należy objąć połączeniami wyrównawczymi oraz wykonać izolowaną podłogę zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Część 4-41: Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
W magazynie energii celu odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez zainstalowane akumulatory należy objąć to pomieszczenie systemem klimatyzacji.

Literatura

    [1] https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105276/w-2020-roku-w-polsce-zainstalowano-77-mln-modulow-pv (2021.09.03)
    [2] Poradnik ochrony odgromowej. Neumarkt DEHN, 2019.
    [3] PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
    [4] PN-EN 62305-2:2012. Ochrona odgromowa – Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem.
    [5] PN-EN 62305-3:2011. Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów
i zagrożenie życia.
    [6] PN-EN 62305-4:2011. Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
    [7] DIN EN 62305-3:2016-04;VDE 0185-305-3:2016-04. Blitzschutz - Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen.
    [8] IEC TS 62561-8:2018. Lightning protection system components (LPSC) - Part 8: Requirements for components for isolated LPS
    [9] PN-EN 50539-11:2013-06. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego - Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych
    [10] PN-EN 61643-31:2019-07. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych
    [11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065.
    [12]  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3627274.html#gallery-1 (2021.09.03)
    [13] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630639/fire-solar-pv-systems-investigations-evidence.pdf - 2021.08.06.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego...

W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego w układzie TN została wzniesiona nowa hala produkcyjna przystosowana do instalacji ciągu technologicznego zamówionego w jednym z państw dalekiej Azji. Jako podstawa opracowania projektu została przyjęta Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) stanowiąca nieodzowny element dostawy ciągu technologicznego...

mgr inż. Julian Wiatr Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 2)

Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 2) Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 2)

W drugiej części artykułu publikowanego w nr. 9/2013 skupimy się na zasadach projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz jej ocenie w istniejących układach zasilania awaryjnego.

W drugiej części artykułu publikowanego w nr. 9/2013 skupimy się na zasadach projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz jej ocenie w istniejących układach zasilania awaryjnego.

mgr inż. Julian Wiatr Elektryczne niechlujstwo cz. 25

Elektryczne niechlujstwo cz. 25 Elektryczne niechlujstwo cz. 25

Wydawać by się mogło, że prezentowane przez nas niedbalstwo elektryczne, które stwarza zagrożenia porażenia prądem elektrycznym oraz zagrożenia pożarowe, jest wynikiem zwykłych zaniedbań. Często jest to...

Wydawać by się mogło, że prezentowane przez nas niedbalstwo elektryczne, które stwarza zagrożenia porażenia prądem elektrycznym oraz zagrożenia pożarowe, jest wynikiem zwykłych zaniedbań. Często jest to konsekwencja nielogicznych przepisów obowiązującego prawa. Naprawy wymaga Ustawa o zamówieniach publicznych, powszechna służba zdrowia, ochrona porządku publicznego i wiele innych. Na dowód tego przytoczę kilka przykładów, z jakimi spotkałem się w ostatnich miesiącach.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż. Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Opracowanie 1. Zlecenie inwestora. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002,...

Opracowanie 1. Zlecenie inwestora. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 3. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 4. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 5. Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of...

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt rozbudowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej

Uproszczony projekt rozbudowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej Uproszczony projekt rozbudowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej

podstawa opracowania 1. Warunki techniczne wydane przez zakład energetyczny. 2. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikami oraz właścicielami gruntów. 3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany...

podstawa opracowania 1. Warunki techniczne wydane przez zakład energetyczny. 2. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikami oraz właścicielami gruntów. 3. Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez architekta. 4. Uzgodnienie trasy projektowanej linii elektroenergetycznej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

mgr inż. Julian Wiatr Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 1)

Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 1) Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 1)

Wielokrotnie zachodzi konieczność projektowania układów zasilania o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Nie zawsze druga linia elektroenergetyczna doprowadzona do obiektu budowlanego spełnia...

Wielokrotnie zachodzi konieczność projektowania układów zasilania o zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej. Nie zawsze druga linia elektroenergetyczna doprowadzona do obiektu budowlanego spełnia oczekiwania odbiorcy. Często zachodzi potrzeba instalowania źródła zasilania awaryjnego, którym jest zespół prądotwórczy oraz zasilacza UPS. Obydwa te źródła wymagają odmiennego podejścia przy doborze ich mocy oraz innego sposobu projektowania i oceny ochrony przeciwporażeniowej w stosunku do systemu...

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt sterowania wentylacją w pomieszczeniu małej siłowni sportowej

Uproszczony projekt sterowania wentylacją w pomieszczeniu małej siłowni sportowej Uproszczony projekt sterowania wentylacją w pomieszczeniu małej siłowni sportowej

Siłownia stanowi wydzieloną część budynku administracyjno-socjalnego bazy transportowej, w którym znajduje się Rozdzielnica Główna Budynku. Zmierzona miernikiem obwodu zwarciowego impedancja obwodu zwarciowego...

Siłownia stanowi wydzieloną część budynku administracyjno-socjalnego bazy transportowej, w którym znajduje się Rozdzielnica Główna Budynku. Zmierzona miernikiem obwodu zwarciowego impedancja obwodu zwarciowego w RGB dla zwarć jednofazowych wynosi Zk1=0,45. Inwestor zdecydował, aby jedno z pomieszczeń budynku wydzielić i wykonać w nim siłownię sportową dla pracowników.

mgr inż. Julian Wiatr Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W ostatnim czasie pojawiła się wśród rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. teza na temat stawiania wymagań w zakresie instalowania wyłącznika ppoż. w złączu lub bezpośrednio za nim, w wydzielonym pożarowo...

W ostatnim czasie pojawiła się wśród rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. teza na temat stawiania wymagań w zakresie instalowania wyłącznika ppoż. w złączu lub bezpośrednio za nim, w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu tuż po wprowadzeniu kabla zasilającego do budynku. Tak sprecyzowane wymagania nie są błędem, ale tworzą szereg komplikacji projektowych oraz wykonawczych, szczególnie gdy budynek zapotrzebowuje duże wartości mocy.

mgr inż. Julian Wiatr Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 2)

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 2) Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 2)

W budynkach są instalowane urządzenia przeciwpożarowe, których działanie ma na celu m.in. wykryć pożar w jego początkowym stadium, ograniczyć jego rozprzestrzenianie i umożliwić bezpieczną i skuteczną...

W budynkach są instalowane urządzenia przeciwpożarowe, których działanie ma na celu m.in. wykryć pożar w jego początkowym stadium, ograniczyć jego rozprzestrzenianie i umożliwić bezpieczną i skuteczną ewakuację. W celu ułatwienia ewakuacji instaluje się w budynku urządzenia przeciwpożarowe ułatwiające ewakuację. Urządzenia przeciwpożarowe instalowane w budynkach zostały wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej...

mgr inż. Julian Wiatr Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 1)

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 1) Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 1)

Statystyki pożarów powstających w Polsce, prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, wykazują, że liczba pożarów jest bardzo wysoka. Ich przyczynami są zła wentylacja, nieostrożność użytkowników,...

Statystyki pożarów powstających w Polsce, prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, wykazują, że liczba pożarów jest bardzo wysoka. Ich przyczynami są zła wentylacja, nieostrożność użytkowników, zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych itp. Duża liczba pożarów powstających na terenie Polski jest spowodowana niesprawnymi urządzeniami elektrycznymi lub niesprawną instalacją elektryczną. Jedną z przyczyn tych pożarów jest niepoprawnie zaprojektowana...

mgr inż. Julian Wiatr, inż. Piotr Komór Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem mieszkalnym, który należy zaliczyć do obiektów zwykłych. Obiekty tego typu zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej wymagają III/IV poziomu...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem mieszkalnym, który należy zaliczyć do obiektów zwykłych. Obiekty tego typu zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej wymagają III/IV poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego lub przebicie instalacji elektrycznej. Projektowany budynek nie jest budynkiem zabytkowym, dlatego nie występuje ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. Nie jest on również obiektem usługowym. Uderzenie...

mgr inż. Julian Wiatr Elektryczne niechlujstwo cz. 23

Elektryczne niechlujstwo cz. 23 Elektryczne niechlujstwo cz. 23

Elektryczne niechlujstwo to tylko fragment otaczającej nas rzeczywistości. Trudno się dziwić, że spotykamy i spotykać będziemy urządzenia elektryczne stwarzające zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym,...

Elektryczne niechlujstwo to tylko fragment otaczającej nas rzeczywistości. Trudno się dziwić, że spotykamy i spotykać będziemy urządzenia elektryczne stwarzające zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, skoro w naszym kraju są ważniejsze problemy, jak prywatyzacja dobrze prosperujących przedsiębiorstw i niekończące się kłótnie polityków.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej

Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej

Wyposażenie posesji w automatycznie otwieraną i zamykaną bramę wjazdową jest bardzo wygodne dla właściciela. Umożliwia to otwieranie i zamykanie wjazdu bez potrzeby wysiadania z samochodu, co jest szczególnie...

Wyposażenie posesji w automatycznie otwieraną i zamykaną bramę wjazdową jest bardzo wygodne dla właściciela. Umożliwia to otwieranie i zamykanie wjazdu bez potrzeby wysiadania z samochodu, co jest szczególnie wygodne zimą oraz w deszczowe dni. Układ sterowania automatyką wyposażony w indywidualny niepowtarzalny kod dostępu chroni przed przypadkowym lub zamierzonym otwarciem przez osoby niepowołane. Układ sterowania napędu musi jednak zostać wyposażony w elementy bezpieczeństwa gwarantujące natychmiastową...

mgr inż. Julian Wiatr Projekt sterowania wentylacją

Projekt sterowania wentylacją Projekt sterowania wentylacją

Tym razem w rubryce „e.projekt” przedstawiamy przypadek sterowania wentylacją w części budynku biurowego, gdzie oprócz pomieszczeń biurowych występuje szatnia pracownicza. Prezentowany schemat sterowania...

Tym razem w rubryce „e.projekt” przedstawiamy przypadek sterowania wentylacją w części budynku biurowego, gdzie oprócz pomieszczeń biurowych występuje szatnia pracownicza. Prezentowany schemat sterowania stanowi przykład i nie został odniesiony do konkretnego budynku.

mgr inż. Julian Wiatr Elektryczne niechlujstwo cz. 22

Elektryczne niechlujstwo cz. 22 Elektryczne niechlujstwo cz. 22

Zgodnie z przysłowiem „ryba psuje się od głowy” „elektryczne niechlujstwo” to tylko fragment otaczającej nas rzeczywistości. Trudno się dziwić, że spotykamy i spotykać będziemy urządzenia elektryczne stwarzające...

Zgodnie z przysłowiem „ryba psuje się od głowy” „elektryczne niechlujstwo” to tylko fragment otaczającej nas rzeczywistości. Trudno się dziwić, że spotykamy i spotykać będziemy urządzenia elektryczne stwarzające zagrożenia porażenia prądem, skoro w kraju są „ważniejsze” problemy.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego

Uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego Uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego

Stacja transformatorowa przeznaczona do zasilania bazy transportowej stanowi element lokalnego systemu elektroenergetycznego, który posiada układ pomiarowy pośredni zainstalowany w Głównej Stacji Zasilającej...

Stacja transformatorowa przeznaczona do zasilania bazy transportowej stanowi element lokalnego systemu elektroenergetycznego, który posiada układ pomiarowy pośredni zainstalowany w Głównej Stacji Zasilającej SN. Zakład energetyczny na wniosek inwestora pojął decyzję o wyposażeniu każdej stacji wchodzącej w skład lokalnego systemu elektroenergetycznego, w którym część niskiego napięcia każdej stacji transformatorowej pozostaje na majątku użytkownika, w indywidualne układy pomiarowe półpośrednie instalowane...

mgr inż. Julian Wiatr Elektryczne niechlujstwo cz. 21

Elektryczne niechlujstwo cz. 21 Elektryczne niechlujstwo cz. 21

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając się za znawców w zakresie instalacji elektrycznych i to mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje...

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając się za znawców w zakresie instalacji elektrycznych i to mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje o różnych przypadkach, z jakimi spotykają się w praktyce. Niechlujstwo zaczyna się już na etapie pracodawców, którzy chcąc zminimalizować koszty świadomie nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przykładem może być pewna firma zajmująca się budownictwem oraz nadzorem nad eksploatacją...

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej

Oświetlenie terenu bazy transportowej będzie realizowane przez oprawy zewnętrzne instalowane na słupach oświetleniowych o wysokości h=12 m oraz oprawy instalowane na elewacji budynku garażowego, budynku...

Oświetlenie terenu bazy transportowej będzie realizowane przez oprawy zewnętrzne instalowane na słupach oświetleniowych o wysokości h=12 m oraz oprawy instalowane na elewacji budynku garażowego, budynku magazynowego oraz budynku myjni samochodowej.

mgr inż. Julian Wiatr Elektryczne niechlujstwo cz. 20

Elektryczne niechlujstwo cz. 20 Elektryczne niechlujstwo cz. 20

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając siebie za znawców w zakresie instalacji elektrycznych mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje...

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając siebie za znawców w zakresie instalacji elektrycznych mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje o różnych nieprawidłowych sytuacjach, z jakimi spotykają się w swojej praktyce. Tym razem przedstawimy dwa przypadki nieprzemyślanych działań, których skutki okazały się tragiczne.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni...

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P=1 kW każdy, przy współczynniku mocy cosjg=1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego...

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego należy wyposażyć w blokadę elektryczną oraz blokadę mechaniczną w celu uniemożliwienia podania napięcia z pracującego zespołu prądotwórczego do wyłączonej spod napięcia sieci elektroenergetycznej zakładu energetycznego.

mgr inż. Julian Wiatr Elektryczne niechlujstwo - cz. 19

Elektryczne niechlujstwo - cz. 19 Elektryczne niechlujstwo - cz. 19

Zadaję sobie non stop pytanie: kiedy skończy się „wyścig szczurów” i wszystko wróci w naszym kraju do normalności? Rosnące ceny żywności, paliwa oraz innych produktów powodują wzrost cen usług elektrycznych....

Zadaję sobie non stop pytanie: kiedy skończy się „wyścig szczurów” i wszystko wróci w naszym kraju do normalności? Rosnące ceny żywności, paliwa oraz innych produktów powodują wzrost cen usług elektrycznych. Rząd podnosi wiek emerytalny, na przykład w sferze mundurowej do 55 lat. Ciekawy jestem widoku strażaka po pięćdziesiątym roku życia w czasie pożaru w płonącym budynku lub dowódcy wojskowego niższego szczebla w okopach. Sprawność fizyczna tych ludzi jest na pewno dużo mniejsza niż ludzi młodych....

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN,...

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN, który stanowi osobne opracowanie.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem...

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem Fe-Zn Φ 8. Zwody należy mocować na uchwytach dystansowych w odstępie 10 cm od powierzchni dachu. Uchwyty mocujące zwody poziome należy instalować w odstępach 100 cm.

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić na inteligentnym oświetleniu?

Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić na inteligentnym oświetleniu? Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić na inteligentnym oświetleniu?

Jak zdalnie odczytać stany i wskazania multimetrów, przetworników pomiarowych...»

Jak zdalnie odczytać stany i wskazania multimetrów, przetworników pomiarowych...» Jak zdalnie odczytać stany i wskazania multimetrów, przetworników pomiarowych...»

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami » Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Oprogramowanie do projektowania PV Manager 5 »

Oprogramowanie do projektowania PV Manager 5 » Oprogramowanie do projektowania PV Manager 5 »

Co sprawdzi się przy zasilaniu komputerowego stanowiska pracy?

Co sprawdzi się przy zasilaniu komputerowego stanowiska pracy? Co sprawdzi się przy zasilaniu komputerowego stanowiska pracy?

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji? Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Brak zasilania? Nawet 800 minut podtrzymywania awaryjnego »

Brak zasilania? Nawet 800 minut podtrzymywania awaryjnego » Brak zasilania? Nawet 800 minut podtrzymywania awaryjnego »

Stacje ładowania samochodów elektrycznych - sprawdź szybką ładowarkę »

Stacje ładowania samochodów elektrycznych - sprawdź szybką ładowarkę » Stacje ładowania samochodów elektrycznych - sprawdź szybką ładowarkę »

Jakie bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych?

Jakie bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych? Jakie bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych?

Liczniki energii - jaki wybrać?

Liczniki energii - jaki wybrać? Liczniki energii - jaki wybrać?

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych » Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Czujniki do systemów automatyzacji - co wybrać do swojego projektu?

Czujniki do systemów automatyzacji - co wybrać do swojego projektu? Czujniki do systemów automatyzacji - co wybrać do swojego projektu?

Pompy obiegowe - jakie rozwiązanie wybrać?

Pompy obiegowe - jakie rozwiązanie wybrać? Pompy obiegowe - jakie rozwiązanie wybrać?

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych? Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Kompaktowe i wszechstronne systemy znakowania dla całej szafy sterowniczej »

Kompaktowe i wszechstronne systemy znakowania dla całej szafy sterowniczej » Kompaktowe i wszechstronne systemy znakowania dla całej szafy sterowniczej »

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej? Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Przekaźniki PCB dla elektroniki

Przekaźniki PCB dla elektroniki Przekaźniki PCB dla elektroniki

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt? Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym » Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

Przykłady zasotowanie zasilania gwarantowanego »

Przykłady zasotowanie zasilania gwarantowanego » Przykłady zasotowanie zasilania gwarantowanego »

Nie uwierzysz - tak wyglądają zaawansowane technologicznie produkty dla energetyki »

Nie uwierzysz - tak wyglądają zaawansowane technologicznie produkty dla energetyki » Nie uwierzysz - tak wyglądają zaawansowane technologicznie produkty dla energetyki »

Sposoby na oznaczenie kabli i przewodów »

Sposoby na oznaczenie kabli i przewodów » Sposoby na oznaczenie kabli i przewodów »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P » SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać? Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje » Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze? Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Najnowsze produkty i technologie

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

unidex.pl Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada...

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada działania wymiennik ciepła jest stosunkowo prosta. We współczesnych, zaawansowanych technologicznie aplikacjach przemysłowych stosuje się wymienniki ciepła o zróżnicowanej konstrukcji, a sama budowa wymiennika ciepła jest uzależniona głównie od sposobu przepływu ciepła.

Adus Sp. z o.o. Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu...

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu i rodzaju podłoża. Zupełnie innym zagadnieniem, które bardzo mocno wpływa na dobór rodzaju obudowy puszek jest ich sposób i miejsce użytkowania.

Grenton Sp. z o.o. news Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

GoodWe Europe GmbH Intersolar Europe 2022

Intersolar Europe 2022 Intersolar Europe 2022

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart...

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart Home”. Szereg nowych produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie większej wydajności i niezależności energetycznej, zostanie zaprezentowanych na targach Intersolar w Monachium w dniach 11-13 maja 2022 r. w hali B4, stoisko 210.

Bruk-Bet PV news Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów...

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów indywidualnych – między innymi te tematy zostaną poruszone podczas Sympozjum „Razem dla OZE”, które odbędzie się w dniach 18 i 19 maja w Uniejowie (centralna Polska).

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

OleOle.pl Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

ELUS Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED! Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą...

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą drogą ekspresową, w miejscach nieoświetlonych widoczność jest znikoma. Co by było, gdyby w ogóle drogi były pozbawione sztucznego światła? Dlatego dobrze, że są lampy uliczne, a jeszcze lepiej, gdy są to nowoczesne, trwałe i mocne lampy uliczne LED.

BRADY Polska Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211 Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala...

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala na tworzenie nawet skomplikowanych etykiet, które można projektować, drukować i przeglądać z telefonu. Poznaj drukarkę Brady M211!

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak - właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

Hager Polo Sp. z o.o. Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka? Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych...

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych typów pól, w różnych konfiguracjach, które pozwalają stworzyć ponad 1000 wariantów projektowych.

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

Grenton Sp. z o.o. Grenton - twój dom przyszłości już dziś

Grenton - twój dom przyszłości już dziś Grenton - twój dom przyszłości już dziś

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się...

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się domem przyszłości już dzisiaj? Wykorzystaj Grenton Smart Home – innowacyjny system pozwalający na sterowanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami w domu. Dzięki wykorzystaniu tego co najlepsze w systemach przewodowych i bezprzewodowych, możemy zainstalować go zarówno w wykończonych, jak i dopiero...

archon.pl Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt? Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb...

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb domowników, do uwarunkowań działki oraz przepisów lokalnego prawa, a także mieścił się w przeznaczonym na inwestycję budżecie. Pracownia ARCHON+ proponuje różnorodne gotowe projekty domów parterowych, projekty domów z poddaszem użytkowym, piętrowe, wśród których dostępne są interesujące projekty...

AS ENERGY Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację?...

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację? Stracimy opusty? Nie, ale trzeba pamiętać o jednej zasadzie.

BRADY Polska Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

SR Tech Miernik promieniowania 5G

Miernik promieniowania 5G Miernik promieniowania 5G

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy...

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy istnieje sprawdzony miernik promieniowania 5G? Na te pytania postaramy się tu odpowiedzieć.

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a...

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a stosowanie niecertyfikowanych UPSów niesie za sobą ryzyko istotnych konsekwencji. Podkreśliłem, że świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym. Kompatybilność funkcjonalna, elektryczna i mechaniczna całego systemu jest podstawą do tego, aby urządzenia działały...

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że w sytuacji systemów oddymiania, brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, że system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego,...

W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że w sytuacji systemów oddymiania, brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, że system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego, może doprowadzić do stworzenia poważnego zagrożenia, a nawet do katastrofy budowlanej. Zastosowanie do zasilania napędu bramy UPS-ów bez znaku CNBOP-PIB i Świadectwa Dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) jest poważnym błędem. Stosowanie...

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Specjaliści, którzy choć trochę zetknęli się z analizą ryzyka, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że poważne awarie zostały wywołane czynnikami, które z pozoru wydawały się mało istotne, przez co zostały...

Specjaliści, którzy choć trochę zetknęli się z analizą ryzyka, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że poważne awarie zostały wywołane czynnikami, które z pozoru wydawały się mało istotne, przez co zostały zbagatelizowane. Pracując jako inspektor jednostki certyfikującej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, miałem okazję być zaangażowanym w pomoc w rozstrzyganiu wielu sporów, w tym również rozgrywek pomiędzy ubezpieczycielem a podmiotem objętym...

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca

Ekspert radzi: Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca Ekspert radzi: Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie....

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności zasilania urządzeń jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS. W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego zadaniem ich jest dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach)...

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Własności użytkowe zasilaczy UPS

Ekspert radzi: Własności użytkowe zasilaczy UPS Ekspert radzi:  Własności użytkowe zasilaczy UPS

W obecnych czasach warunkiem skutecznego działania każdej instytucji, przedsiębiorstwa czy organizacji jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie...

W obecnych czasach warunkiem skutecznego działania każdej instytucji, przedsiębiorstwa czy organizacji jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie branże gospodarki takie jak przemysł, cała sfera usług, szkolnictwo i administracja, jak również działalność prywatna człowieka związane są z powszechnym wykorzystaniem elementów, urządzeń i systemów elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych, dlatego pewność dostaw energii elektrycznej...

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. UPS-y do podtrzymania zasilania automatyki kotłów c.o.

UPS-y do podtrzymania zasilania automatyki kotłów c.o. UPS-y do podtrzymania zasilania automatyki kotłów c.o.

Z roku na rok coraz większa liczba konsumentów zmaga się zimą z okresowymi zakłóceniami lub przerwami w dostawie prądu. Szczególnie dla mieszkańców terenów podmiejskich i wiejskich posiadających inteligentne...

Z roku na rok coraz większa liczba konsumentów zmaga się zimą z okresowymi zakłóceniami lub przerwami w dostawie prądu. Szczególnie dla mieszkańców terenów podmiejskich i wiejskich posiadających inteligentne domy lub piece c.o. to uciążliwy problem. Jak się uchronić przed tego typu zdarzeniami?

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Kryteria doboru UPS-a

Ekspert radzi: Kryteria doboru UPS-a Ekspert radzi: Kryteria doboru UPS-a

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, dość istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie,...

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, dość istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie, oraz ich skutkami w postaci uszkodzenia posiadanego sprzętu elektronicznego. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności zasilania urządzeń wrażliwych jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS.

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Kompensacja mocy biernej w UPS-ach EVER

Ekspert radzi: Kompensacja mocy biernej w UPS-ach EVER Ekspert radzi: Kompensacja mocy biernej w UPS-ach EVER

Wszystkie urządzenia (odbiorniki) energii elektrycznej oprócz poboru mocy czynnej (użytecznej), która zostaje zamieniona na pracę, pobierają z sieci elektroenergetycznej również moc bierną. Moc ta związana...

Wszystkie urządzenia (odbiorniki) energii elektrycznej oprócz poboru mocy czynnej (użytecznej), która zostaje zamieniona na pracę, pobierają z sieci elektroenergetycznej również moc bierną. Moc ta związana jest z wytworzeniem określonych warunków fizycznych w układach, ze wzbudzaniem pól magnetycznych i elektrycznych, z gromadzeniem energii w tych polach.

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów a realne oszczędności finansowe

Ekspert radzi: Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów a realne oszczędności finansowe Ekspert radzi:  Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów a realne oszczędności finansowe

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

merXu Usługi dla Twojego biznesu

Usługi dla Twojego biznesu Usługi dla Twojego biznesu

Docieraj do większej ilości klientów - dzięki nowej kategorii: Usługi!

Docieraj do większej ilości klientów - dzięki nowej kategorii: Usługi!

P. H. ALFA ELEKTRO SP. Z O.O. Osprzęt podtynkowy czy nadtynkowy? Poznaj najlepsze rozwiązania od SCHNEIDER ELECTRIC!

Osprzęt podtynkowy czy nadtynkowy? Poznaj najlepsze rozwiązania od SCHNEIDER ELECTRIC! Osprzęt podtynkowy czy nadtynkowy? Poznaj najlepsze rozwiązania od SCHNEIDER ELECTRIC!

Sedna Design & Elements Premierowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego Sedna Design & Elements prezentuje nowy poziom jakości produktu. Poza zachwycającą estetyką i szerokim wachlarzem dostępnych wykończeń,...

Sedna Design & Elements Premierowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego Sedna Design & Elements prezentuje nowy poziom jakości produktu. Poza zachwycającą estetyką i szerokim wachlarzem dostępnych wykończeń, oferuje innowacyjne rozwiązania, które wprowadzą komfort do każdego wnętrza. Ramki dostępne w wariantach od pojedynczych do pięciokrotnych, z opcją instalacji zarówno poziomej, jak i pionowej sprawiają, że możliwości kombinacji stają się nieograniczone!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.