elektro.info

Uproszczony projekt instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego

Niejednokrotnie zdarza się awaria domowej instalacji wodnej, która skutkuje niekontrolowanym wyciekiem wody powodując zniszczenie podłogi oraz zalanie sąsiada. Problem w tym zakresie pojawia się podczas nieobecności lokatorów i jest szczególnie dotkliwy podczas przebywania na urlopie poza miejscem zamieszkania. Tym razem w dziale „e.projekt” prezentujemy przykładowe rozwiązanie instalacji zawierającej czujniki zalania oraz układ sterowania odcięcia dopływu w przypadku wykrycia jej wycieku. Odblokowanie elektrozaworu, który odciął dopływ wody, będzie możliwe po usunięciu przyczyny jego zadziałania.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej

Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej Uproszczony projekt zasilania i sterowania napędem bramy wjazdowej

Wyposażenie posesji w automatycznie otwieraną i zamykaną bramę wjazdową jest bardzo wygodne dla właściciela. Umożliwia to otwieranie i zamykanie wjazdu bez potrzeby wysiadania z samochodu, co jest szczególnie...

Wyposażenie posesji w automatycznie otwieraną i zamykaną bramę wjazdową jest bardzo wygodne dla właściciela. Umożliwia to otwieranie i zamykanie wjazdu bez potrzeby wysiadania z samochodu, co jest szczególnie wygodne zimą oraz w deszczowe dni. Układ sterowania automatyką wyposażony w indywidualny niepowtarzalny kod dostępu chroni przed przypadkowym lub zamierzonym otwarciem przez osoby niepowołane. Układ sterowania napędu musi jednak zostać wyposażony w elementy bezpieczeństwa gwarantujące natychmiastową...

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Podstawa opracowania

 1. Zlecenie inwestora oraz schemat istniejącego układu zasilania mieszkania.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1422).
 3. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 4. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 5. PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 6. Katalog wyrobów firmy F&F.
 7. Katalog wyrobów firmy Legrand Polska.
 8. Uzgodnienia z użytkownikiem.
 9. Wizja lokalna.

Stan istniejący

Mieszkanie lokatorskie zlokalizowane jest w budynku wielorodzinnym i znajduje się na piątej kondygnacji. W budynku każde z mieszkań przyłączone jest do dwóch pionów zimnej oraz ciepłej wody:

 • łazienka, w której znajduje się punkt poboru zimnej i ciepłej wody, oraz przyłącze do pralki automatycznej,
 • pomieszczenie WC, z którego zasilany jest lokalny punkt poboru zimnej i ciepłej wody, punkt poboru zimnej i ciepłej wody w kuchni (do punktu poboru zimnej wody w kuchni przyłączona jest zmywarka, a w WC zasilanie spłuczki).

Każde z pomieszczeń zasilanych w zimną lub ciepłą wodę może stanowić potencjalne źródło zalania mieszkania wskutek awarii elementów automatyki, lub rozszczelnienia się zaworów użytkowych.

Zasilanie instalacji elektrycznej mieszkania jest realizowane z rozdzielnicy mieszkaniowej zainstalowanej nad drzwiami wejściowymi w przedpokoju.

Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach rozłącznika FR 301 40 A, zainstalowanego w rozdzielnicy mieszkaniowej, dla zwarć jednofazowych zmierzona miernikiem impedancji obwodu zwarciowego MZ-C3, wynosi: Zk1 = 0,4 W.

Zabezpieczenie rozdzielnicy mieszkaniowej R301.35.

Stan projektowany

W miejscu wskazanym na rysunku 1. należy zainstalować dwa układy Automatycznego Systemu Przeciwzalaniowego (ASP), wyposażone wielofunkcyjne sterowniki SAM-1 zarządzające ASP, produkcji firmy F&F*).

[*)  Przyjęto dwa sterowniki ze względów eksploatacyjnych – dwa osobne piony wody zimnej i ­ciepłej].

b uproszczony projekt rys1

Rys. 1. Plan projektowanej instalacji przeciwzalewowej

Zasilanie każdego sterownika SAM-1 należy wykonać kablem YKXS 2 x 2,5, wyprowadzonym z rozdzielnicy mieszkaniowej, której schemat ideowy przedstawia rysunek 2.,

b uproszczony projekt rys2

Rys. 2. Schemat ideowy rozdzielnicy mieszkaniowej i zasilania elektrozaworów

a schemat montażowy rysunek 3.

b uproszczony projekt rys3

Rys. 3. Schemat montażowy rozdzielnicy mieszkaniowej

Kabel YKXS 2 x 2,5 zasilający ASP, należy układać w rurze instalacyjnej pod tynkiem.

W istniejącej rozdzielnicy mieszkaniowej należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy R301.20.

Do każdego sterownika SAM-1 należy przyłączyć akumulator 12 V 1,3 Ah stanowiący awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej, będący integralną częścią wyposażenia ASP.

W każdym pionie zimnej oraz ciepłej wody (w szachcie instalacyjnym) należy zainstalować elektrozawory odcinające 3/4” na napięcie 12 V dc 18 W.

Zaciski zaworów należy przyłączyć przewodem YLY 2 x 1,5 do zacisków sterownika SAM-1, do którego przewodem YDY 2 x 1,5 należy przyłączyć sondy zalania SON-M, zainstalowane przy zbiegu ściany pionowej z podłogą w miejscu wskazanym na rysunku 1.

Przewody zasilające elektrozawory oraz sondy zalania należy układać pod tynkiem. Dowolna sonda przyłączona do sterownika SAM-1 po wykryciu wycieku spowoduje odcięcie pionu zimnej i ciepłej wody, w którym nastąpił wyciek.

Widok ASP przedstawia rysunek 4., natomiast schemat aplikacyjny SAM-1, zgodny z katalogiem firmy F&F, przedstawia rysunek 5.

b uproszczony projekt rys4

Rys. 4. Widok ASP produkcji F&F, zgodny z katalogiem F&F

b uproszczony projekt rys5

Rys. 5. Schemat aplikacyjny przyłączenia elektrozaworów oraz czujek SON-M zgodnie z katalogiem wyrobów F&F

Obliczenia

Zgodnie z DTR producenta (firma F&F) zabezpieczenie instalowane w ASP to wyłącznik nadprądowy S301C2.

Odległość liczona wzdłuż długości przewodu zasilającego ASP wynosi 3 m, co nie wnosi istotnych zmian w impedancji obwodu zwarciowego (mieszkanie jest zasilane jednofazowo).

Zabezpieczenie ASP instalowane w rozdzielnicy mieszkaniowej to DO1gG20. Zatem wymagana długotrwała obciążalność prądowa przewodu zasilającego wynosi:

gdzie:

k2 – współczynnik uwzględniający niedopasowanie charakterystyki prądowo-czasowej przewodu do jego zabezpieczenia, w [-],

Iz – wymagana dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A].

Przy sposobie ułożenia „A2”, zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, warunki spełnia kabel YKXS 2 x 2,5, dla którego po uwzględnieniu współczynników właściwych dla krajowych wartości temperatury otoczenia (1,06), długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Spodziewany prąd zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy mieszkaniowej:

gdzie:

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE (PEN), w [V],

Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych, w [W],

In1 – zabezpieczenie rozdzielnicy mieszkaniowej, w [A],

In2 – zabezpieczenie ASP, instalowane w rozdzielnicy mieszkaniowej, w [A].

Zatem warunek wybiórczości podczas zwarć w projektowanej instalacji zostanie spełniony.

Ponieważ ASP fabrycznie wykonany jest na bazie nieprzewodzącej rozdzielnicy, a poza ASP występują napięcia o wartościach nie większych od napięć dotykowych dopuszczalnych długotrwale (UST = Un = 12 V ac – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale przy kontakcie z wodą), należy uznać, że ochrona przeciwporażeniowa jest zachowana.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1. Automatyczny System Przeciwzalewowy (ASP) produkcji firmy F&F – 2 szt.,
2. elektrozawór 3/4” 12 V dc 18 W – 4 szt.,
3. sonda zalania SON-M produkcji firmy F&F – 3 szt.,
4. przewód YLY 2 x 1,5 – 20 m,
5. przewód YDY 3 x 1,5 – 40 m,
6. kabel YKXS 2 x 1,5 – 3 m,
7. rozłącznik bezpiecznikowy R301.20 – 1 szt.
Pozostałe drobne materiały instalacyjne według potrzeb.

Uwagi końcowe

Po wykonaniu instalacji przeciwzalewowej należy wykonać próby i pomiary odbiorcze zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.