elektro.info

Wybrane zagadnienia zabezpieczeń odległościowych linii (część 1) Kryterium podimpedancyjne oraz parametryzacja zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych

W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.
Fot. arch. redakcji

W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.


Fot. arch. redakcji

Zabezpieczenia odległościowe stanowią jeden z podstawowych typów zabezpieczeń stosowanych w Elektroenergetycznej Automatyce Zabezpieczeniowej (EAZ) linii przesyłowych wysokich (WN) i najwyższych napięć (NN). Ich podstawowym
zadaniem jest skuteczna i selektywna ochrona linii elektroenergetycznych przed negatywnymi skutkami zakłóceń (w szczególności zwarć wielkoprądowych). Efekt wystąpienia takich zwarć to przede wszystkim dynamiczne i termiczne oddziaływanie prądu zwarciowego na obiekt, co w konsekwencji doprowadziłoby do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

Zobacz także

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przesyłowe linie elektroenergetyczne muszą być wyposażone w zabezpieczenie podstawowe (odcinkowe) oraz rezerwowe ziemnozwarciowe lub odległościowe bezłączowe.

W niniejszym artykule zostaną przybliżone wybrane aspekty działania i parametryzacji zabezpieczenia odległościowego linii przesyłowych.

Kryterium podimpedancyjne

Zwarciom wielkoprądowym towarzyszy jednoczesny wzrost prądu fazowego ponad wartość dopuszczalną długotrwale obiektu elektroenergetycznego przy jednoczesnym obniżeniu napięcia (fazowego lub międzyfazowego) fazy lub faz dotkniętych zwarciem.

Wykorzystując te cechy, na bazie dostępnych pomiarowo napięć i prądów wyznaczana jest impedancja pętli zwarciowej.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys01

Rys. 1. Idea wyznaczania impedancji w zabezpieczeniu odległościowym linii LAB, gdzie: W – wyłącznik, F1, F2 – miejsca zwarcia; rys. T. Bednarczyk

Na rys. 1. przedstawiono schemat ideowy zasady wyznaczania impedancji w zabezpieczeniu odległościowym linii elektroenergetycznej LAB. Linia LAB jest zasilana jednostronnie i wyposażona w układ zabezpieczeniowy składający się z zabezpieczenia odległościowego Z<, przekładników prądowych (PP) oraz napięciowych (PN).

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz01

Wzór 1

gdzie:

Up, Ip – fazory napięcia i prądu pomiarowego.

Zakładając, że zwarcie ma charakter metaliczny zależność (1) można przedstawić jako:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz02

Wzór 2

gdzie:

UAFx – fazor napięcia określający spadek napięcia na odcinku stacja A miejsce zwarcia Fx, spowodowany przepływem prądu zwarciowego Ip = IAFx

Zależność (2) pozwala wyznaczyć zarówno wartość impedancji zwarcia (moduł), jak i jej charakter (kąt), co pozwala wyznaczyć, m.in. kierunek przepływu prądu zwarciowego („kierunek zwarcia”) oraz jego zasięg obszarowy, tj. jaką część linii LAB zwarcie obejmuje.

Zakładając, że linia LAB jest impedancyjnie jednorodna, z zależności (2) wynika, że wartość impedancji ZAFx wyznaczonej przez zabezpieczenie jest proporcjonalna do długości LAFx, stanowiącej odległość miejsca zwarcia Fx od stacji A.

W miarę zbliżania się miejsca zwarcia do stacji A impedancja ZAFx będzie liniowo malała, ponieważ zmniejszy się wartość napięcia UAFx przy jednoczesnym wzroście prądu IAFx  (rys. 1.).

W przypadku oddalania się miejsca zwarcia Fx od stacji A, impedancja ZAFx będzie rosła, ponieważ wartość napięcia UAFx mierzonego w stacji A będzie rosła w miarę oddalania się miejsca zwarcia od miejsca zainstalowania zabezpieczenia (rys. 1.).

Ogólnie, zmianie miejsca zwarcia na linii LAB towarzyszy zmiana wartości wyznaczanej przez zabezpieczenie impedancji ZAFx. Zatem wyznaczając wartość ZAFx, a następnie odnosząc ją do impedancji ZAB całej linii LAB, można wprost wyznaczyć względną odległość miejsca zwarcia od stacji A, tj.:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz03

Wzór 3

gdzie:

Z’ – jednostkowa impedancja linii LAB.

Stąd nazwa „zabezpieczenie odległościowe”, ponieważ wartość wyznaczonej impedancji pomiarowej jest „elektryczną” interpretacją odległości do miejsca zwarcia.

Przedstawione dotychczas rozważania dotyczyły przypadku zwarcia metalicznego.

Istnieje jednak szereg czynników fałszujących pomiar impedancji w zabezpieczeniach odległościowych, co przekłada się m.in. na błędną interpretację uzyskanych wyników, a w konsekwencji błędną lokalizację miejsca zwarcia.

Jednym z czynników mogących znacząco wpłynąć na poprawność wyznaczanej impedancji przez zabezpieczenie odległościowe jest dodatkowa rezystancja w obwodzie zwarciowym. Przypadek taki przedstawiono na rys. 2.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys02

Rys. 2. Wektor impedancji wyznaczanej w punkcie zabezpieczeniowym (stacja A) podczas zwarcia: a) bezpośredniego, b) pośredniego; rys. T. Bednarczyk

W przypadku zwarć bezpośrednich (metalicznych) na odcinku linii LAB koniec wektora impedancji „mierzonej” znajduje się na odcinku AB odpowiadającym wartości impedancji chronionej linii. Kąt nachylenia wektora impedancji odpowiada tzw. kątowi zwarcia linii, opisanego zależnością:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz04

Wzór 4

gdzie:

R, X – rezystancja i reaktancja indukcyjna zabezpieczanej linii.

W sytuacji, gdy występujące na linii przesyłowej zwarcie nie ma charakteru bezpośredniego (pojawia się tzw. rezystancja przejścia) zarówno wartość, jak i argument wyznaczanej przez zabezpieczenie impedancji ZAFx ulega zmianie.

Należy dodać, iż zwarcia występujące w sieciach przesyłowych nie zawsze mają charakter bezpośredni. Często pomiędzy zwartą fazą (fazami) występuje dodatkowa rezystancja, która powoduje zmianę wartości impedancji ZAFx widzianej w punkcie zabezpieczenia.

Dodatkowa rezystancja RF w obwodzie zwarciowym fałszuje (zwiększa wartość i zmniejsza kąt) wyznaczanej wartości impedancji w stosunku do wartości impedancji odpowiadającej długości odcinka linii pomiędzy stacją A (miejscem pomiaru) a miejscem zwarcia Fx, co przedstawiono na rys. 2b. Efektem zafałszowania jest błędna identyfikacja miejsca zwarcia – jest ono lokalizowane dalej w głąb linii niż występuje w rzeczywistości.

Na rys. 3. przedstawiono wektorową interpretację impedancji pomiarowej wyznaczanej przez zabezpieczenie odległościowe dla charakterystycznych przypadków pracy chronionej linii:

 • pracy normalnej (rys. 3a),
 • zwarcia dwufazowego metalicznego (rys. 3b)
 • oraz zwarcia doziemnego przez rezystancję przejścia (rys. 3c).
b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys03

Rys. 3. Graficzna ilustracja wyznaczania impedancji pomiarowej przy różnych stanach pracy linii, gdzie: LAB ZAB – wektor impedancji zabezpieczanej linii LAB, ZAF – wektor wyznaczonej impedancji zwarcia, Zobc – wektor wyznaczonej impedancji obciążenia; rys. T. Bednarczyk

Wykorzystywanie kryterium podimpedancyjnego w zabezpieczeniu odległościowym

W celu zachowania odpowiedniej selektywności działania i spełniania zadań rezerwowania funkcjonalności zabezpieczeń obiektów sąsiednich, zabezpieczenie odległościowe charakteryzuje się czasem generacji decyzji wyłączającej zależnym od umiejscowienia punktu zwarciowego Fx w stosunku do miejsca zainstalowania zabezpieczenia A (miejsca pozyskiwania sygnałów pomiarowych). Przykładową charakterystykę czasowo-impedancyjną zabezpieczenia odległościowego przedstawiono na rys. 4.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys04

Rys. 4. Przykładowa charakterystyka czasowo-impedancyjna zabezpieczenia odległościowego w układzie promieniowym; rys. T. Bednarczyk

Wynika z niej wielostrefowość działania zabezpieczenia, które obejmuje swoim zasięgiem ochrony nie tylko linię LAB, ale również linie (obiekty) w najbliższym otoczeniu sieciowym.

Zabezpieczenia odległościowe charakteryzują się tzw. strefami pomiarowymi reprezentowanymi przez wydzielone obszary na płaszczyźnie impedancji zespolonej, do których przypisane są odpowiednie czasy opóźnień działania.

Umiejscowienie wektora impedancji pomiarowej w jednej ze stref pomiarowych powoduje generację sygnału wyłączającego z opóźnieniem zależnym od przyjętego stopniowania czasowego. Ze względu na różne wykonanie konstrukcyjne zabezpieczeń odległościowych można wyróżnić kilka rodzajów kształtów charakterystyk pomiarowych, co zostanie opisane w dalszej części artykułu.

Ogólne wytyczne doboru nastaw

W tym miejscu zostaną przedstawione ogólne zasady doboru nastaw zabezpieczeń odległościowych. Należy podkreślić, że mogą one ulec zmianie w zależności od charakteru i złożoności otoczenia sieciowego zabezpieczanej linii (jednotorowa, wielotorowa, z kompensacją szeregową itp.), jak i funkcjonalności samego zabezpieczenia (forma rozruchu, sposób i kształt charakterystyk pomiarowych itp.).

Przystępując do obliczeń założono, że: analizowany fragment sieci przedstawia sieć promieniową, jednostronnie zasilaną, linie przesyłowe są liniami jednotorowymi o tych samych parametrach elektrycznych.

W artykule skupiono się na trzech kwestiach:

 • nastawie rozruchowego członu podimpedancyjnego Zr,
 • nastawie zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych XI, XII, XIII,
 • nastawie opóźnień czasowych poszczególnych stref pomiarowych.

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione zagadnienia związane z:

 • nastawą zasięgów rezystancyjnych stref pomiarowych RI, RII, RIII,
 • nastawą współczynnika kompensacji ziemnozwarciowej.

Dobór nastaw członu rozruchowego podimpedancyjnego

Człon rozruchowy impedancyjny odpowiedzialny jest za pobudzenie zabezpieczenia i uruchomienie procedury wyznaczenia impedancji pętli zwarcia oraz identyfikacji położenia wyznaczonego wektora impedancji zwarcia na płaszczyźnie impedancji zespolonej (R, jX).

Zazwyczaj, jeżeli koniec tego wektora znajduje się w obszarze impedancyjnym identyfikowanym jako obszar odpowiadający „możliwym” przypadkom zwarć doziemnych i międzyfazowych, następuje aktywacja funkcji kryterium odległościowego.

Istotne przy doborze wartości impedancji rozruchowej Zr jest to, aby określony za jej pomocą obszar (charakterystyka rozruchowa) nie obejmował impedancji uzyskiwanych w stanie normalnej pracy linii przesyłowej.

Przyjmuje się, że za stan pracy normalnej linii uznaje się stany impedancyjne, w których koniec wektora impedancji pomiarowej znajduje się w obszarach przedstawionych na rys. 5. kolorem zielonym.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys05

Rys. 5. Przykładowy obszar impedancyjny charakterystyki rozruchowej oraz normalnego obciążenia linii; rys. T. Bednarczyk

Wobec tego obszar impedancyjny charakterystyki rozruchowej zabezpieczenia jest ograniczony następującymi nierównościami:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz05

Wzór 5

gdzie:

Umin – najmniejsza dopuszczalna wartość skuteczna napięcia fazowego w warunkach pracy normalnej, wg [1] należy przyjąć 0,9Un,

Imax – największa spodziewana wartość prądu fazowego obciążeniowego przepływającego przez punkt zabezpieczeniowy,

kb – współczynnik bezpieczeństwa w celu odstrojenia się od obszaru normalnego obciążenia (0,85–0,9),

kp – współczynnik powrotu zabezpieczenia.

Na płaszczyźnie impedancji obszar charakterystyki rozruchowej jest ograniczony m.in. półprostymi określającymi dopuszczalne – dla warunków pracy normalnej – zmiany charakteru obciążenia i kierunku przepływu mocy, np. dla kierunku przesyłu mocy od szyn zbiorczych stacji do linii są one nachylone pod kątem –35° i +35°; w przypadku przepływu mocy w kierunku przeciwnym kąty te wynoszą odpowiednio –145° oraz +145° (rys. 5.).

Dobór nastawień podimpedancyjnego członu pomiarowego

Ogólnie, zadaniem członu pomiarowego jest precyzyjna lokalizacja zakłócenia w nadzorowanym obszarze sieciowym na podstawie wyznaczonej wartości i kąta impedancji pętli zwarcia.

Uzyskanie dokładnej lokalizacji miejsca wystąpienia zakłócenia zwarciowego w zabezpieczanym ciągu liniowym wymusza zastosowanie kilku – zazwyczaj trzech lub czterech – stref pomiarowych identyfikujących zwarcie w kierunku chronionej linii.

Ze względu na szereg czynników mogących „zakłócić” poprawność wyznaczania impedancji, stosuje się w większości przypadków odrębną parametryzację tzw. zasięgu rezystancyjnego i reaktancyjnego stref pomiarowych.

Wielostrefowość działania zabezpieczenia odległościowego jest jego istotną zaletą, ponieważ swoim zasięgiem działania jest w stanie „objąć” nie tylko przypisaną mu linię, ale również kolejne odcinki linii w danym ciągu.

Strefa pierwsza – aby zachować selektywność działania zabezpieczeń odległościowych, zasięg pierwszej strefy powinien obejmować swym działaniem niecały odcinek chronionej linii AB, a jej fragment. Ograniczenie to wynika m.in. z niedokładności układów pomiarowych transformujących prądy i napięcia pomiarowe, jak i potencjalnego błędu oszacowania impedancji zabezpieczanej linii. Zasięg reaktancyjny pierwszej strefy oznaczony symbolem XIA (rys. 4.) powinien spełniać nierówność:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz06

Wzór 6

gdzie:

kb – współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający uchyb wyznaczenia impedancji zwarciowej (zazwyczaj przyjmuje wartość z zakresu 0,85¸0,95.),

XAB – reaktancja zgodna linii LAB.

Czas opóźnienia działania pierwszej strefy tIA (rys. 4.) zgodnie z wymaganiami [1] powinien być tak dobrany, aby całkowity czas trwania zwarcia nie przekroczył 150 ms (uwzględniając czas własny zabezpieczenia oraz wyłącznika).

Aby spełnić to wymaganie, przyjmuje się czas opóźnienia jako bezzwłoczny, a opóźnienie w generacji decyzji wyłączającej zakłócenie wynika jedynie z czasu własnego zabezpieczenia (30–80 ms).

Strefa druga – swym zasięgiem obejmuje całą chronioną linię LAB, szyny zbiorcze sąsiedniej stacji (stacja B) oraz fragment linii LBC (rys. 4.). Dzięki temu zabezpieczenie odległościowe RZA – w przypadku uszkodzenia zabezpieczenia RZB – będzie pełniło funkcję zabezpieczenia rezerwowego od skutków zwarć na szynach stacji naprzeciwległej (stacja B) oraz części linii LBC. Zasięg tej strefy powinien być możliwie jak najdłuższy, spełniając nierówność:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz07

Wzór 7

gdzie:

XBC – reaktancja zgodna linii LBC.

W celu zachowania selektywności działania zabezpieczeń odległościowych w stacjach A i B, czas opóźnienia działania tIIA zabezpieczenia RZA w przypadku detekcji zwarć w strefie drugiej powinien być o stopień wyższy Δt od czasu działania pierwszej strefy tIA zabezpieczenia RZA, co przedstawiono na rys. 4. Wobec tego:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz08

Wzór 8

Strefa trzecia – zasięg trzeciej strefy wybiera się podobnie jak dla strefy drugiej, z tą jednak różnicą, że zasięg trzeciej strefy zabezpieczenia RZA powinien objąć swym działaniem co najmniej szyby zbiorcze stacji C. Zatem:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz09

Wzór 9

gdzie:

XC – reaktancja zgodna linii LC.

Czas opóźnienia działania dla trzeciej strefy zabezpieczenia RZA – tIIIA powinien być większy od czasu działania drugiej strefy tIIA zabezpieczenia RZA z uwzględnieniem stopniowania czasowego Δt, co przedstawia zależność:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz10

Wzór 10

Bazując na przedstawionych zależnościach doboru nastaw zasięgów reaktancyjnych strefy rozruchowej, pomiarowych oraz ich stopniowania czasowego, w tab. 1. zestawiono zbiorcze podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych stref pomiarowych.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen tab1

Tab. 1. Zestawienie koordynacji stref pomiarowych i rozruchowej

Przykładowe kształty charakterystyk pomiarowych

Obszar impedancyjny działania strefy rozruchowej, jak i stref pomiarowych, ograniczony jest za pośrednictwem kształtów różnego typu charakterystyk.

Dostępność kształtu zależy przede wszystkim od typu i konstrukcji zastosowanego zabezpieczenia oraz sposobu jego realizacji (analogowe, mikroprocesorowe czy cyfrowe).

Na rys. 6. przedstawiono przykładowe kształty charakterystyk pomiarowych/rozruchowej współczesnych zabezpieczeń odległościowych, mianowicie:

 • MHO: charakterystyka w kształcie okręgu, którego początek zaczepiony jest w środku układu współrzędnych (rys. 6a),
 • POLIGONALNA: charakterystyka w kształcie wieloboku (rys. 6b),
 • ODCINKOWA: charakterystyka składająca się z kilku połączonych ze sobą odcinków z charakterystycznym wcięciem (rys. 6c).
b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys06

Rys. 6. Wybrane kształty charakterystyk pomiarowych/rozruchowych typu: a) MHO, b) poligonalna, c) odcinkowa; rys. T. Bednarczyk

Definiując obszar działania stref pomiarowych w zależności od wybranego kształtu obszaru impedancyjnego należy wykorzystać parametry zestawione w tab. 2.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen tab2

Tab. 2. Parametryzacja wybranych kształtów charakterystyk pomiarowych/rozruchowej

Podsumowanie

W artykule:

 • scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć,
 • przedstawiono istotę i podstawowe zasady formułowania kryterium podimpedancyjnego („odległościowego”) oraz funkcjonalność impedancyjnej strefy rozruchowej i stref pomiarowych zabezpieczenia,
 • omówiono jego charakterystykę impedancyjno-czasową w kontekście zapewnienia wysokiej selektywności działania,
 • zaprezentowano zasady formowania zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych dla wybranych ich kształtów oraz w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych,
 • zasygnalizowano potrzebę uwzględniania – szczególnie na etapie kształtowania zasięgów rezystancyjnych – szeregu czynników fałszujących „pomiar impedancji”, które mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na dokładność i poprawność działania tej klasy zabezpieczeń.

Ze względu na dużą złożoność pomiarową i decyzyjną algorytmów zaimplementowanych w zabezpieczeniach cyfrowych przedstawiono jedynie ogólny zarys ich funkcjonowania i wpływu różnych czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na poprawność ich działania.

Jest to pierwszy z artykułów poświęconych problematyce zabezpieczeń odległościowych. Intencją autora była próba przybliżenia czytelnikowi zabezpieczeń tej klasy, zarysowanie ich złożoności funkcjonalnej oraz różnorodności konstrukcyjnej.

Literatura

 1. Alstom Power: Instrukcja obsługi zabezpieczenia odległościowego MiCOM P441 442, 443.
 2. Computers&Control: Instrukcja obsługi zabezpieczenia odległościowego UTXvZ.
 3. Horowitz H., Phadke G.: Power System Relaying 3th Edition. Research Studies Press Limited 2014.
 4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Wersja 2.0.
 5. PSE Operator S.A. Zasady doboru i nastawiania zabezpieczeń elementów systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia. Biblioteka Operatora Systemu Przesyłowego. Warszawa 2010.
 6. SIEMENS: Aplication for SIPROTEC Protection Relays. 2005.
 7. Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w Systemach elektroenergetycznych. WNT Warszawa 1999.
 8. ZEG Tychy: Instrukcja obsługi zabezpieczenia odległościowego RTx-35b.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.