elektro.info

Wybrane zagadnienia zabezpieczeń odległościowych linii (część 1) Kryterium podimpedancyjne oraz parametryzacja zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych

W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.
Fot. arch. redakcji

W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.


Fot. arch. redakcji

Zabezpieczenia odległościowe stanowią jeden z podstawowych typów zabezpieczeń stosowanych w Elektroenergetycznej Automatyce Zabezpieczeniowej (EAZ) linii przesyłowych wysokich (WN) i najwyższych napięć (NN). Ich podstawowym
zadaniem jest skuteczna i selektywna ochrona linii elektroenergetycznych przed negatywnymi skutkami zakłóceń (w szczególności zwarć wielkoprądowych). Efekt wystąpienia takich zwarć to przede wszystkim dynamiczne i termiczne oddziaływanie prądu zwarciowego na obiekt, co w konsekwencji doprowadziłoby do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

Zobacz także

dr inż. Elżbieta Niewiedział, dr inż. Ryszard Niewiedział Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom....

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Zdają sobie przy tym sprawę w tego, że sieci elektroenergetyczne (tak jak każde inne urządzenie elektryczne) zużywają energię na potrzeby własne. Zużycie to w wieloletniej praktyce nazywane jest stratami energii. Można zatem stwierdzić, że straty energii są jednym ze składników bilansu energii...

Redakcja news Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Redakcja news Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym

Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym

Trwająca transformacja energetyczna zmieni sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By stało się to możliwe, niezbędne...

Trwająca transformacja energetyczna zmieni sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By stało się to możliwe, niezbędne są inwestycje w sieć przesyłową. Ważny jej element właśnie został ukończony – nowymi liniami 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem płynie już energia. Na Pomorzu trwają też kolejne inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przesyłowe linie elektroenergetyczne muszą być wyposażone w zabezpieczenie podstawowe (odcinkowe) oraz rezerwowe ziemnozwarciowe lub odległościowe bezłączowe.

W niniejszym artykule zostaną przybliżone wybrane aspekty działania i parametryzacji zabezpieczenia odległościowego linii przesyłowych.

Kryterium podimpedancyjne

Zwarciom wielkoprądowym towarzyszy jednoczesny wzrost prądu fazowego ponad wartość dopuszczalną długotrwale obiektu elektroenergetycznego przy jednoczesnym obniżeniu napięcia (fazowego lub międzyfazowego) fazy lub faz dotkniętych zwarciem.

Wykorzystując te cechy, na bazie dostępnych pomiarowo napięć i prądów wyznaczana jest impedancja pętli zwarciowej.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys01

Rys. 1. Idea wyznaczania impedancji w zabezpieczeniu odległościowym linii LAB, gdzie: W – wyłącznik, F1, F2 – miejsca zwarcia; rys. T. Bednarczyk

Na rys. 1. przedstawiono schemat ideowy zasady wyznaczania impedancji w zabezpieczeniu odległościowym linii elektroenergetycznej LAB. Linia LAB jest zasilana jednostronnie i wyposażona w układ zabezpieczeniowy składający się z zabezpieczenia odległościowego Z<, przekładników prądowych (PP) oraz napięciowych (PN).

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz01

Wzór 1

gdzie:

Up, Ip – fazory napięcia i prądu pomiarowego.

Zakładając, że zwarcie ma charakter metaliczny zależność (1) można przedstawić jako:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz02

Wzór 2

gdzie:

UAFx – fazor napięcia określający spadek napięcia na odcinku stacja A miejsce zwarcia Fx, spowodowany przepływem prądu zwarciowego Ip = IAFx

Zależność (2) pozwala wyznaczyć zarówno wartość impedancji zwarcia (moduł), jak i jej charakter (kąt), co pozwala wyznaczyć, m.in. kierunek przepływu prądu zwarciowego („kierunek zwarcia”) oraz jego zasięg obszarowy, tj. jaką część linii LAB zwarcie obejmuje.

Zakładając, że linia LAB jest impedancyjnie jednorodna, z zależności (2) wynika, że wartość impedancji ZAFx wyznaczonej przez zabezpieczenie jest proporcjonalna do długości LAFx, stanowiącej odległość miejsca zwarcia Fx od stacji A.

W miarę zbliżania się miejsca zwarcia do stacji A impedancja ZAFx będzie liniowo malała, ponieważ zmniejszy się wartość napięcia UAFx przy jednoczesnym wzroście prądu IAFx  (rys. 1.).

W przypadku oddalania się miejsca zwarcia Fx od stacji A, impedancja ZAFx będzie rosła, ponieważ wartość napięcia UAFx mierzonego w stacji A będzie rosła w miarę oddalania się miejsca zwarcia od miejsca zainstalowania zabezpieczenia (rys. 1.).

Ogólnie, zmianie miejsca zwarcia na linii LAB towarzyszy zmiana wartości wyznaczanej przez zabezpieczenie impedancji ZAFx. Zatem wyznaczając wartość ZAFx, a następnie odnosząc ją do impedancji ZAB całej linii LAB, można wprost wyznaczyć względną odległość miejsca zwarcia od stacji A, tj.:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz03

Wzór 3

gdzie:

Z’ – jednostkowa impedancja linii LAB.

Stąd nazwa „zabezpieczenie odległościowe”, ponieważ wartość wyznaczonej impedancji pomiarowej jest „elektryczną” interpretacją odległości do miejsca zwarcia.

Przedstawione dotychczas rozważania dotyczyły przypadku zwarcia metalicznego.

Istnieje jednak szereg czynników fałszujących pomiar impedancji w zabezpieczeniach odległościowych, co przekłada się m.in. na błędną interpretację uzyskanych wyników, a w konsekwencji błędną lokalizację miejsca zwarcia.

Jednym z czynników mogących znacząco wpłynąć na poprawność wyznaczanej impedancji przez zabezpieczenie odległościowe jest dodatkowa rezystancja w obwodzie zwarciowym. Przypadek taki przedstawiono na rys. 2.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys02

Rys. 2. Wektor impedancji wyznaczanej w punkcie zabezpieczeniowym (stacja A) podczas zwarcia: a) bezpośredniego, b) pośredniego; rys. T. Bednarczyk

W przypadku zwarć bezpośrednich (metalicznych) na odcinku linii LAB koniec wektora impedancji „mierzonej” znajduje się na odcinku AB odpowiadającym wartości impedancji chronionej linii. Kąt nachylenia wektora impedancji odpowiada tzw. kątowi zwarcia linii, opisanego zależnością:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz04

Wzór 4

gdzie:

R, X – rezystancja i reaktancja indukcyjna zabezpieczanej linii.

W sytuacji, gdy występujące na linii przesyłowej zwarcie nie ma charakteru bezpośredniego (pojawia się tzw. rezystancja przejścia) zarówno wartość, jak i argument wyznaczanej przez zabezpieczenie impedancji ZAFx ulega zmianie.

Należy dodać, iż zwarcia występujące w sieciach przesyłowych nie zawsze mają charakter bezpośredni. Często pomiędzy zwartą fazą (fazami) występuje dodatkowa rezystancja, która powoduje zmianę wartości impedancji ZAFx widzianej w punkcie zabezpieczenia.

Dodatkowa rezystancja RF w obwodzie zwarciowym fałszuje (zwiększa wartość i zmniejsza kąt) wyznaczanej wartości impedancji w stosunku do wartości impedancji odpowiadającej długości odcinka linii pomiędzy stacją A (miejscem pomiaru) a miejscem zwarcia Fx, co przedstawiono na rys. 2b. Efektem zafałszowania jest błędna identyfikacja miejsca zwarcia – jest ono lokalizowane dalej w głąb linii niż występuje w rzeczywistości.

Na rys. 3. przedstawiono wektorową interpretację impedancji pomiarowej wyznaczanej przez zabezpieczenie odległościowe dla charakterystycznych przypadków pracy chronionej linii:

 • pracy normalnej (rys. 3a),
 • zwarcia dwufazowego metalicznego (rys. 3b)
 • oraz zwarcia doziemnego przez rezystancję przejścia (rys. 3c).
b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys03

Rys. 3. Graficzna ilustracja wyznaczania impedancji pomiarowej przy różnych stanach pracy linii, gdzie: LAB ZAB – wektor impedancji zabezpieczanej linii LAB, ZAF – wektor wyznaczonej impedancji zwarcia, Zobc – wektor wyznaczonej impedancji obciążenia; rys. T. Bednarczyk

Wykorzystywanie kryterium podimpedancyjnego w zabezpieczeniu odległościowym

W celu zachowania odpowiedniej selektywności działania i spełniania zadań rezerwowania funkcjonalności zabezpieczeń obiektów sąsiednich, zabezpieczenie odległościowe charakteryzuje się czasem generacji decyzji wyłączającej zależnym od umiejscowienia punktu zwarciowego Fx w stosunku do miejsca zainstalowania zabezpieczenia A (miejsca pozyskiwania sygnałów pomiarowych). Przykładową charakterystykę czasowo-impedancyjną zabezpieczenia odległościowego przedstawiono na rys. 4.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys04

Rys. 4. Przykładowa charakterystyka czasowo-impedancyjna zabezpieczenia odległościowego w układzie promieniowym; rys. T. Bednarczyk

Wynika z niej wielostrefowość działania zabezpieczenia, które obejmuje swoim zasięgiem ochrony nie tylko linię LAB, ale również linie (obiekty) w najbliższym otoczeniu sieciowym.

Zabezpieczenia odległościowe charakteryzują się tzw. strefami pomiarowymi reprezentowanymi przez wydzielone obszary na płaszczyźnie impedancji zespolonej, do których przypisane są odpowiednie czasy opóźnień działania.

Umiejscowienie wektora impedancji pomiarowej w jednej ze stref pomiarowych powoduje generację sygnału wyłączającego z opóźnieniem zależnym od przyjętego stopniowania czasowego. Ze względu na różne wykonanie konstrukcyjne zabezpieczeń odległościowych można wyróżnić kilka rodzajów kształtów charakterystyk pomiarowych, co zostanie opisane w dalszej części artykułu.

Ogólne wytyczne doboru nastaw

W tym miejscu zostaną przedstawione ogólne zasady doboru nastaw zabezpieczeń odległościowych. Należy podkreślić, że mogą one ulec zmianie w zależności od charakteru i złożoności otoczenia sieciowego zabezpieczanej linii (jednotorowa, wielotorowa, z kompensacją szeregową itp.), jak i funkcjonalności samego zabezpieczenia (forma rozruchu, sposób i kształt charakterystyk pomiarowych itp.).

Przystępując do obliczeń założono, że: analizowany fragment sieci przedstawia sieć promieniową, jednostronnie zasilaną, linie przesyłowe są liniami jednotorowymi o tych samych parametrach elektrycznych.

W artykule skupiono się na trzech kwestiach:

 • nastawie rozruchowego członu podimpedancyjnego Zr,
 • nastawie zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych XI, XII, XIII,
 • nastawie opóźnień czasowych poszczególnych stref pomiarowych.

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione zagadnienia związane z:

 • nastawą zasięgów rezystancyjnych stref pomiarowych RI, RII, RIII,
 • nastawą współczynnika kompensacji ziemnozwarciowej.

Dobór nastaw członu rozruchowego podimpedancyjnego

Człon rozruchowy impedancyjny odpowiedzialny jest za pobudzenie zabezpieczenia i uruchomienie procedury wyznaczenia impedancji pętli zwarcia oraz identyfikacji położenia wyznaczonego wektora impedancji zwarcia na płaszczyźnie impedancji zespolonej (R, jX).

Zazwyczaj, jeżeli koniec tego wektora znajduje się w obszarze impedancyjnym identyfikowanym jako obszar odpowiadający „możliwym” przypadkom zwarć doziemnych i międzyfazowych, następuje aktywacja funkcji kryterium odległościowego.

Istotne przy doborze wartości impedancji rozruchowej Zr jest to, aby określony za jej pomocą obszar (charakterystyka rozruchowa) nie obejmował impedancji uzyskiwanych w stanie normalnej pracy linii przesyłowej.

Przyjmuje się, że za stan pracy normalnej linii uznaje się stany impedancyjne, w których koniec wektora impedancji pomiarowej znajduje się w obszarach przedstawionych na rys. 5. kolorem zielonym.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys05

Rys. 5. Przykładowy obszar impedancyjny charakterystyki rozruchowej oraz normalnego obciążenia linii; rys. T. Bednarczyk

Wobec tego obszar impedancyjny charakterystyki rozruchowej zabezpieczenia jest ograniczony następującymi nierównościami:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz05

Wzór 5

gdzie:

Umin – najmniejsza dopuszczalna wartość skuteczna napięcia fazowego w warunkach pracy normalnej, wg [1] należy przyjąć 0,9Un,

Imax – największa spodziewana wartość prądu fazowego obciążeniowego przepływającego przez punkt zabezpieczeniowy,

kb – współczynnik bezpieczeństwa w celu odstrojenia się od obszaru normalnego obciążenia (0,85–0,9),

kp – współczynnik powrotu zabezpieczenia.

Na płaszczyźnie impedancji obszar charakterystyki rozruchowej jest ograniczony m.in. półprostymi określającymi dopuszczalne – dla warunków pracy normalnej – zmiany charakteru obciążenia i kierunku przepływu mocy, np. dla kierunku przesyłu mocy od szyn zbiorczych stacji do linii są one nachylone pod kątem –35° i +35°; w przypadku przepływu mocy w kierunku przeciwnym kąty te wynoszą odpowiednio –145° oraz +145° (rys. 5.).

Dobór nastawień podimpedancyjnego członu pomiarowego

Ogólnie, zadaniem członu pomiarowego jest precyzyjna lokalizacja zakłócenia w nadzorowanym obszarze sieciowym na podstawie wyznaczonej wartości i kąta impedancji pętli zwarcia.

Uzyskanie dokładnej lokalizacji miejsca wystąpienia zakłócenia zwarciowego w zabezpieczanym ciągu liniowym wymusza zastosowanie kilku – zazwyczaj trzech lub czterech – stref pomiarowych identyfikujących zwarcie w kierunku chronionej linii.

Ze względu na szereg czynników mogących „zakłócić” poprawność wyznaczania impedancji, stosuje się w większości przypadków odrębną parametryzację tzw. zasięgu rezystancyjnego i reaktancyjnego stref pomiarowych.

Wielostrefowość działania zabezpieczenia odległościowego jest jego istotną zaletą, ponieważ swoim zasięgiem działania jest w stanie „objąć” nie tylko przypisaną mu linię, ale również kolejne odcinki linii w danym ciągu.

Strefa pierwsza – aby zachować selektywność działania zabezpieczeń odległościowych, zasięg pierwszej strefy powinien obejmować swym działaniem niecały odcinek chronionej linii AB, a jej fragment. Ograniczenie to wynika m.in. z niedokładności układów pomiarowych transformujących prądy i napięcia pomiarowe, jak i potencjalnego błędu oszacowania impedancji zabezpieczanej linii. Zasięg reaktancyjny pierwszej strefy oznaczony symbolem XIA (rys. 4.) powinien spełniać nierówność:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz06

Wzór 6

gdzie:

kb – współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający uchyb wyznaczenia impedancji zwarciowej (zazwyczaj przyjmuje wartość z zakresu 0,85¸0,95.),

XAB – reaktancja zgodna linii LAB.

Czas opóźnienia działania pierwszej strefy tIA (rys. 4.) zgodnie z wymaganiami [1] powinien być tak dobrany, aby całkowity czas trwania zwarcia nie przekroczył 150 ms (uwzględniając czas własny zabezpieczenia oraz wyłącznika).

Aby spełnić to wymaganie, przyjmuje się czas opóźnienia jako bezzwłoczny, a opóźnienie w generacji decyzji wyłączającej zakłócenie wynika jedynie z czasu własnego zabezpieczenia (30–80 ms).

Strefa druga – swym zasięgiem obejmuje całą chronioną linię LAB, szyny zbiorcze sąsiedniej stacji (stacja B) oraz fragment linii LBC (rys. 4.). Dzięki temu zabezpieczenie odległościowe RZA – w przypadku uszkodzenia zabezpieczenia RZB – będzie pełniło funkcję zabezpieczenia rezerwowego od skutków zwarć na szynach stacji naprzeciwległej (stacja B) oraz części linii LBC. Zasięg tej strefy powinien być możliwie jak najdłuższy, spełniając nierówność:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz07

Wzór 7

gdzie:

XBC – reaktancja zgodna linii LBC.

W celu zachowania selektywności działania zabezpieczeń odległościowych w stacjach A i B, czas opóźnienia działania tIIA zabezpieczenia RZA w przypadku detekcji zwarć w strefie drugiej powinien być o stopień wyższy Δt od czasu działania pierwszej strefy tIA zabezpieczenia RZA, co przedstawiono na rys. 4. Wobec tego:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz08

Wzór 8

Strefa trzecia – zasięg trzeciej strefy wybiera się podobnie jak dla strefy drugiej, z tą jednak różnicą, że zasięg trzeciej strefy zabezpieczenia RZA powinien objąć swym działaniem co najmniej szyby zbiorcze stacji C. Zatem:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz09

Wzór 9

gdzie:

XC – reaktancja zgodna linii LC.

Czas opóźnienia działania dla trzeciej strefy zabezpieczenia RZA – tIIIA powinien być większy od czasu działania drugiej strefy tIIA zabezpieczenia RZA z uwzględnieniem stopniowania czasowego Δt, co przedstawia zależność:

b wybrane zagadnienia zabezpieczen wz10

Wzór 10

Bazując na przedstawionych zależnościach doboru nastaw zasięgów reaktancyjnych strefy rozruchowej, pomiarowych oraz ich stopniowania czasowego, w tab. 1. zestawiono zbiorcze podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych stref pomiarowych.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen tab1

Tab. 1. Zestawienie koordynacji stref pomiarowych i rozruchowej

Przykładowe kształty charakterystyk pomiarowych

Obszar impedancyjny działania strefy rozruchowej, jak i stref pomiarowych, ograniczony jest za pośrednictwem kształtów różnego typu charakterystyk.

Dostępność kształtu zależy przede wszystkim od typu i konstrukcji zastosowanego zabezpieczenia oraz sposobu jego realizacji (analogowe, mikroprocesorowe czy cyfrowe).

Na rys. 6. przedstawiono przykładowe kształty charakterystyk pomiarowych/rozruchowej współczesnych zabezpieczeń odległościowych, mianowicie:

 • MHO: charakterystyka w kształcie okręgu, którego początek zaczepiony jest w środku układu współrzędnych (rys. 6a),
 • POLIGONALNA: charakterystyka w kształcie wieloboku (rys. 6b),
 • ODCINKOWA: charakterystyka składająca się z kilku połączonych ze sobą odcinków z charakterystycznym wcięciem (rys. 6c).
b wybrane zagadnienia zabezpieczen rys06

Rys. 6. Wybrane kształty charakterystyk pomiarowych/rozruchowych typu: a) MHO, b) poligonalna, c) odcinkowa; rys. T. Bednarczyk

Definiując obszar działania stref pomiarowych w zależności od wybranego kształtu obszaru impedancyjnego należy wykorzystać parametry zestawione w tab. 2.

b wybrane zagadnienia zabezpieczen tab2

Tab. 2. Parametryzacja wybranych kształtów charakterystyk pomiarowych/rozruchowej

Podsumowanie

W artykule:

 • scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć,
 • przedstawiono istotę i podstawowe zasady formułowania kryterium podimpedancyjnego („odległościowego”) oraz funkcjonalność impedancyjnej strefy rozruchowej i stref pomiarowych zabezpieczenia,
 • omówiono jego charakterystykę impedancyjno-czasową w kontekście zapewnienia wysokiej selektywności działania,
 • zaprezentowano zasady formowania zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych dla wybranych ich kształtów oraz w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych,
 • zasygnalizowano potrzebę uwzględniania – szczególnie na etapie kształtowania zasięgów rezystancyjnych – szeregu czynników fałszujących „pomiar impedancji”, które mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na dokładność i poprawność działania tej klasy zabezpieczeń.

Ze względu na dużą złożoność pomiarową i decyzyjną algorytmów zaimplementowanych w zabezpieczeniach cyfrowych przedstawiono jedynie ogólny zarys ich funkcjonowania i wpływu różnych czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na poprawność ich działania.

Jest to pierwszy z artykułów poświęconych problematyce zabezpieczeń odległościowych. Intencją autora była próba przybliżenia czytelnikowi zabezpieczeń tej klasy, zarysowanie ich złożoności funkcjonalnej oraz różnorodności konstrukcyjnej.

Literatura

 1. Alstom Power: Instrukcja obsługi zabezpieczenia odległościowego MiCOM P441 442, 443.
 2. Computers&Control: Instrukcja obsługi zabezpieczenia odległościowego UTXvZ.
 3. Horowitz H., Phadke G.: Power System Relaying 3th Edition. Research Studies Press Limited 2014.
 4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Wersja 2.0.
 5. PSE Operator S.A. Zasady doboru i nastawiania zabezpieczeń elementów systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia. Biblioteka Operatora Systemu Przesyłowego. Warszawa 2010.
 6. SIEMENS: Aplication for SIPROTEC Protection Relays. 2005.
 7. Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w Systemach elektroenergetycznych. WNT Warszawa 1999.
 8. ZEG Tychy: Instrukcja obsługi zabezpieczenia odległościowego RTx-35b.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

PHU DAMBAT Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika...

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika pompowa. Od wielu lat dostarczamy najwyższej klasy urządzenia i dbamy o perfekcyjną obsługę Klienta, dzięki czemu cieszymy się dużym uznaniem na rynku.

news Dzień Elektryka z Red Snake

Dzień Elektryka z Red Snake Dzień Elektryka z Red Snake

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

merXu ASAJ dla branży elektrycznej

ASAJ dla branży elektrycznej ASAJ dla branży elektrycznej

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment...

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment firmy ASAJ.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające...

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające odpowiednie normy. Często to właśnie właściwa certyfikacja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie danego podzespołu. Jedną z dziedzin, w której obowiązują restrykcyjne standardy, jest przemysł kolejowy. Produkty przystosowane do wymagań transportu szynowego, zwłaszcza zasilacze,...

Farnell Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Projekty w trudnych warunkach przemysłowych Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe...

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty przetrwają w trudnym środowisku. Systemy muszą wytrzymywać gorące, wilgotne i trudne warunki oraz niszczące pola elektryczne i magnetyczne. Specyficzne warunki środowiskowe, w których produkt jest używany, wpływają na jego specyfikacje. Takie specyfikacje należy...

merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne na merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką...

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką ofertę nowoczesnych opraw oświetleniowych na merXu.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

Kärcher Sp. z o.o. Czysta energia ze słońca? Tak!

Czysta energia ze słońca? Tak! Czysta energia ze słońca? Tak!

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne...

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne na dachu, tak, aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego – Karcher – ma na to nowy patent: zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też elewacje budynków i wysoko...

merXu Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą...

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą tu szeroką ofertę wyrobów niezbędnych w ich pracy.

Ela-compil sp. z o.o. Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie...

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

merXu Gniazda i łączniki na merXu

Gniazda i łączniki na merXu Gniazda i łączniki na merXu

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj...

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj możliwości platformy zakupowej merxu i przekonaj się, jak łatwy może być handel b2B.

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale...

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale dzięki szerokiemu zakresowi możliwe jest zastosowanie ich również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO....

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO. W serii tej znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.