elektro.info

Wieloszczelinowe rdzenie blokowe transformatorów i dławików dla potrzeb elektroenergetyki

Fot. Impregnacja uzwojeń transformatora 50 kVA dla częstotliwości 2,5 kHz z rdzeniem NMSC (dane własne)
Fot. Cezary Świeboda

Fot. Impregnacja uzwojeń transformatora 50 kVA dla częstotliwości 2,5 kHz z rdzeniem NMSC (dane własne)


Fot. Cezary Świeboda

Transformatory i dławiki należą do podstawowych urządzeń
elektrycznych przeznaczonych do przetwarzania energii elektrycznej, a za
ich zasadniczy parametr użytkowy coraz częściej uznaje się po prostu ich
efektywność. Stąd też konstrukcja urządzeń zmienia się ustawicznie i to
nie tylko wskutek nowych zasad projektowania, ale także sposobu doboru
materiałów elektrotechnicznych, w tym technologii uzwajania oraz doboru
ferromagnetyków z przeznaczeniem na rdzenie magnetyczne [1, 2].

Zobacz także

dr inż. Elżbieta Niewiedział, dr inż. Ryszard Niewiedział Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom....

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Zdają sobie przy tym sprawę w tego, że sieci elektroenergetyczne (tak jak każde inne urządzenie elektryczne) zużywają energię na potrzeby własne. Zużycie to w wieloletniej praktyce nazywane jest stratami energii. Można zatem stwierdzić, że straty energii są jednym ze składników bilansu energii...

Redakcja news Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Redakcja news Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym

Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym

Trwająca transformacja energetyczna zmieni sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By stało się to możliwe, niezbędne...

Trwająca transformacja energetyczna zmieni sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By stało się to możliwe, niezbędne są inwestycje w sieć przesyłową. Ważny jej element właśnie został ukończony – nowymi liniami 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem płynie już energia. Na Pomorzu trwają też kolejne inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W przypadku obwodów magnetycznych pracujących w podwyższonych częstotliwościach, tj. dla potrzeb szeroko rozumianej energoelektroniki – coraz częściej wykorzystuje się w tych urządzeniach (przykładowo [2–6]) – rdzenie z taśm nanokrystalicznych [7]. Jest to następstwem upowszechnienia rozwoju inżynierii materiałów magnetycznych związanych z nanokrystalizacją stopu FeSi w matrycy amorficznej [7–11].

b wieloszczelinowe rdzenie rys01

Rys. 1. Struktura nanokrystaliczna z objętościowym udziałem faz (dane literaturowe, za [10]): gdzie: 1 – obszary o dużej koncentracji miedzi (warunkujące rozrost ziaren), 2 – komórki elementarne nanoziaren roztworu stałego FeSi (ok. 70–80% materiału), 3 – matryca amorficzna (szkło metaliczne) na bazie Fe (objętościowo ok. 20–30% materiału); rys. Cezary Świebioda

Taśmy nanokrystaliczne produkuje się dwuetapowo: poprzez gwałtowne schładzanie stopu amorficznego FeCuNbSiB uzyskuje się szkło metaliczne, którego podstawowym składnikiem jest żelazo, a następnie poprzez obróbkę w polu termicznym i niekiedy magnetycznym tak wytworzonego szkła metalicznego, uzyskuje się materiał o strukturze nanokrystalicznej (rys. 1.).

Podczas wspomnianej obróbki zachodzi kontrolowany proces krystalizacji drobnokrystalicznej – stwarzający dodatkowo możliwości wytwarzania – wskutek zjawiska anizotropii indukowanej – materiałów o różnych własnościach magnetycznych.

Taśmy nanokrystaliczne – na bazie Fe w przeciwieństwie do amorficznych – charakteryzują się małą magnetostrykcją (cechą zmiany wymiarów geometrycznych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego). Wynika to z faktu, że stała magnetostrykcji l fazy ferromagnetycznej nanokrystalicznej a – FeSi (obszar 2 na rys. 1.) wynosi λa-FeSi ≈ –9·10–6, podczas gdy dla fazy amorficznej Fe (obszar 3 na rys. 1.) λam ≈ +21·10–6.

Łatwo zatem obliczyć – korzystając z superpozycji, że przy udziale objętościowym ok. 80–70% fazy nanokrystalicznej i 20–30% fazy amorficznej (rys. 1.) – wypadkowa wartość magnetostrykcji wynosić może nawet zero.

Ze względu na oddziaływania pomiędzy fazami nanokrystaliczną i amorficzną oraz obecność Cu w stopie – za katalogową magnetostrykcję taśm nanokrystalicznych przyjmuje się wartość λ = +0,5·10-6, co czyni ten materiał bardzo odpowiednim w bezszumowych urządzeniach pracujących w podwyższonych częstotliwościach.

b wieloszczelinowe rdzenie rys02

Rys. 2. Poziomy stratności magnetycznych taśmy elektrotechnicznej oraz rdzeni z różnych materiałów magnetycznych dla B =0,1 T oraz częstotliwości f = 10 kHz (dane literaturowe na podstawie katalogów i badań własnych, za [6]) gdzie: 0,1 taśma GO – taśma elektrotechniczna zorientowana o grubości 100 mm (dane katalogowe), 0,1 rdzeń JNEX – rdzeń pakietowany z taśmy 6,5%SiFe o grubości 100 mm [16], 0,02 rdzeń AMCC1000 – rdzeń zwijany owalny cięty z taśmy amorficznej Fe o grubości 20 mm [17], rdzeń NMSC – rdzeń pakietowany z taśmy nanokrystalicznej Fe o grubości ok. 33 mm [18], rdzeń FINEMET F3CC0125 – rdzeń zwijany owalny cięty z taśmy nanokrystalicznej Fe o grubości ok. 20 mm; rys. Cezary Świeboda

Przedstawione omówienie uzasadnia w pełni propozycję szerszego upowszechnienia taśm nanokrystalicznych – nie tylko w postaci rdzeni zwijanych, ale także pakietowanych, w tym rdzeni wieloszczelinowych w dławikach układów przekształtnikowych. Odpowiednia obróbka wyjściowego szkła metalicznego, warunkuje bowiem pożądany poziom jego krystalizacji (rys. 1.), a to pozwala z kolei na modelowanie własności magnetycznych wytwarzanych w ten sposób taśm nanokrystalicznych [7, 9–11]: z niezwykle małym natężeniem koercji, nawet Hc < 1 A/m oraz bardzo dużą początkową względną przenikalnością magnetyczną mi dochodzącą do 300 000 (dotyczy rdzeni toroidalnych i po obróbce w odpowiednio ukierunkowanym polu magnetycznym [12]).

Bliższe dane dotyczące własności materiałów oraz cechy niektórych typów rdzeni produkowanych z taśm nanokrystalicznych znaleźć można w katalogach licznych ich producentów, przykładowo [13–15]. Zauważa się przy tym najniższe straty w tych materiałach, co jest szczególnie przydatne w warunkach podwyższonych częstotliwości (rys. 2.).

Do budowy rdzeni wieloszczelinowych wykorzystywane są głównie stale elektrotechniczne SiFe [3], w tym w przypadku podwyższonych częstotliwości do ok. 5 kHz stale o zawartości krzemu 6,5%SiFe [16].

Taśmy na rdzenie JNEX (rys. 2.) mają niewielką magnetostrykcję oraz charakteryzują się użytkowymi grubościami do 200 mm i z tego też względu rdzenie wykonane z tych materiałów mają relatywnie wysoki poziom stratności magnetycznej.

Lepszą przydatność w podwyższonych częstotliwościach wykazują rdzenie typu AMCC z taśm amorficznych, a także nanokrystaliczne (dostępne jednakże w masach do ok. 2 kg) F3CC0125 – szeroko stosowane w postaci rdzeni zwijanych i ciętych (rys. 3b) dla zakresów częstotliwości do minimum kilkunastu kHz.

Materiał amorficzny wykazuje jednak negatywną cechę użytkową przy pracy w podwyższonych częstotliwościach, w postaci wysokiego poziomu generowanego hałasu oraz zmiany wymiarów. Te właściwości fizyczne ograniczają szersze ich wykorzystanie do budowy rdzeni wieloszczelinowych nawet w warunkach sieciowych.

b wieloszczelinowe rdzenie rys03

Rys. 3. Podstawowe typy rdzeni zwijanych i zwijanych ciętych (dane katalogowe): a) toroidalny, b) zwijany cięty o oknie prostokątnym, c) zwijany cięty wieloszczelinowy typu C, d) zwijany cięty wieloszczelinowy typu I; rys. Cezary Świebioda

Najniższym poziomem stratności magnetycznej w podwyższonych częstotliwościach charakteryzuje się materiał nanokrystaliczny. Jednakże produkowane na dużą skalę rdzenie toroidalne (rys. 3a) oraz cięte (toroidalne lub owalne) nie są spotykane w dużych rozmiarach i masach, a to z uwagi na ograniczenia wynikające z powszechnie stosowanej obróbki termicznej materiału w atmosferze ochronnej wodoru.

b wieloszczelinowe rdzenie rys04a

Rys. 4a i rys. 4b. Rdzenie pakietowane z taśmy nanokrystalicznej (dane własne): a) przykład realizacji pojedynczego rdzenia pakietowanego naprzemiennie o masie ok. 6 kg [22], b) zestaw czterech rdzeni z przeznaczeniem na transformator (fot.) przekształtnikowy 50 kVA; rys. Cezary Swieboda

Rdzeń NMSC z opisu na rys. 2. (Nanocrystalline Magnetic Stacked Core) jest rdzeniem pakietowanym (rys. 4.) z taśm nanokrystalicznych i bez ograniczeń co do masy rdzenia (wskutek obróbki z wykorzystaniem procesu rekuperacji – rys. 5c).

Rys. 4a i rys. 4b. Rdzenie pakietowane z taśmy nanokrystalicznej (dane własne): a) przykład realizacji pojedynczego rdzenia pakietowanego naprzemiennie o masie ok. 6 kg [22], b) zestaw czterech rdzeni z przeznaczeniem na transformator (fot.) przekształtnikowy 50 kVA; rys. Cezary Swieboda 

b wieloszczelinowe rdzenie rys05

Rys. 5. Fotografie urządzeń i schemat systemu do obróbek termomagnetycznych do wytwarzania pakietowanych i blokowych rdzeni nanokrystalicznych (dane własne [18]): a) linia cięcia, b) robot pakietujący rdzenie, c) schemat systemu do obróbek termomagnetycznych z rekuperacją; rys. Cezary Świedoda

W przypadku rdzeni NMSC (charakteryzujących się pośrednimi stratnościami – rys. 2.) oraz blokowych NMBC (Nanocrystalline Block Corerys. 6.) uznać można – że pokonana została bariera ograniczonej masy w obróbce termicznej dużego wsadu nanokrystalicznego – co rodzi pozytywne skutki szerszego ich upowszechnienia.

b wieloszczelinowe rdzenie rys06

Rys. 6. Typy wieloszczelinowych rdzeni pakietowanych z taśm nanokrystalicznych ze skupioną szczeliną powietrzną (dane własne): a) rdzeń wieloszczelinowy z kolumną wykonaną z krótkich odcinków taśmy, b) rdzeń wieloszczelinowy z kolumną wykonaną z długich odcinków taśmy, c) rdzeń wieloszczelinowy w wariantach wykonania od 10 do 600 warstw taśmy nanokrystalicznej w wyróżnionej części pakietowanego rdzenia; rys. Cezary Świeboda

Podstawowe typy rdzeni magnetycznych dla potrzeb energoelektroniki

Rdzeń nanokrystaliczny wykonany z taśmy, jako przetworzonej odmiany szkła metalicznego, jest materiałem twardym i wyjątkowo kruchym. Z tego względu proces jego przecinania jest odmienny aniżeli w przypadku zwykłych stali SiFe czy nawet stali amorficznych [19–20].

W klasycznym podziale typów rdzeni magnetycznych, tj. wytwarzanych z taśm elektrotechnicznych SiFe, wyróżnia się rdzenie zwijane (w tym zwijane cięte – rys. 3.) oraz pakietowane (rys. 4.).

Technologię wytwarzania rdzeni toroidalnych zwijanych (rys. 3a) upowszechniono w szeroko dostępny sposób także dla celów produkcji rdzeni nanokrystalicznych owalnych ciętych z oknem prostokątnym (rys. 3b).

Niezależnie od zalet lub wad oraz cech użytkowych rdzeni z rys. 3., zwrócić należy uwagę na fakt, że w rdzeniach zwijanych ciętych wieloszczelinowych typu C lub typu I (rys. 3c i 3d) strumień pola magnetycznego przepływa zawsze w kierunku osi taśmy. Stąd stosunkowo łatwo jest zatem zaindukować – wskutek wspomnianego zjawiska anizotropii – lepsze własności magnetyczne wzdłuż tego kierunku (większą indukcję magnetyczną i mniejszą stratność). Te lepsze własności magnetyczne ulegają jednak degradacji wskutek wielokrotnego rozcinania rdzenia magnetycznego.

Sam proces cięcia wymaga precyzji, tak aby utrzymana została równoległość płaszczyzn przeciętych bloków, a sam rdzeń nie uległ rozwarstwieniu. Jest to zadanie technicznie skomplikowane, ale w przypadku pokonania ograniczeń, poszczególne bloki mogą być wykorzystywane w dowolnej konfiguracji po rozcięciu rdzenia (przykładowo rys. 3c). W przeciwnym przypadku bloki nie są wymienne między sobą z uwagi na brak równoległości płaszczyzn.

Rdzeń typu jak na rys. 3c zwijany jest z taśm amorficznych lub nanokrystalicznych [21], natomiast rdzeń typu jak na rys. 3d zwijany jest ze stali elektrotechnicznej 6,5%SiFe, tj. taśmy o większych grubościach.

Inny rodzaj i typy rdzenia stanowią rdzenie pakietowane. Za klasyczne rozwiązanie rdzenia pakietowanego nanokrystalicznego uznać należy rdzenie pakietowane naprzemian jak na rys. 4a, w tym najkorzystniej z wykorzystaniem robota przemysłowego.

Do wytwarzania rdzeni jak na rys. 4. w sposób ekonomicznie uzasadniony, niezbędnym jest wykorzystanie linii cięcia taśm nanokrystalicznych o sprawności rzędu tysięcy kształtek na godzinę (rys. 5a), robota pakietującego naprzemiennie warstwa po warstwie cztery kształtki jednocześnie i o sprawności produkcyjnej kilku rdzeni dziennie (rys. 5b) oraz systemu z rekuperacją (tj. bez użycia wodoru) do obróbki termomagnetycznej wsadu nanokrystalicznego (rys. 5c).

Zestaw urządzeń jak na rys. 5., wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, umożliwia przygotowanie cienkich prostokątnych kształtek nanokrystalicznych, z których składany jest w sposób automatyczny (rys. 5b) rdzeń pakietowany (przykładowo w postaci jak na rys. 4a).

Dla potrzeb rdzeni z przeznaczeniem dla energoelektroniki, uzasadnionym jest użytkowanie typów rdzeni, którymi są: pakietowane z taśm nanokrystalicznych w pojedynczych warstwach (z wieloma szczelinami tj. z rozproszoną szczeliną powietrzną – rys. 4a) oraz rdzenie blokowe wieloszczelinowe o skupionej szczelinie powietrznej – rys. 6.).

b wieloszczelinowe rdzenie rys07

Rys. 7. Fotografia wieloszczelinowego rdzenia NMBC o masie 5 kg i o wymiarach zewnętrznych 150 mm ´ 80 mm ´ 100 mm i oknie 90 mm ´ 40 mm (dane własne): a) widok ogólny, b) ilustracja obrazująca rozcięcie trzech bloków z jednego spakietowanego bloku nanokrystalicznego; czerwone linie oznaczają płaszczyzny cięcia; rys. Cezary Świeboda

Należy przy tym zauważyć, że pojedynczy blok rdzenia (zarówno jarzma, jak i kolumny) z rys. 6a, w zależności od jego wymiarów, grubości użytej taśmy oraz współczynnika upakowania, może składać się nawet z kilku tysięcy warstw taśmy nanokrystalicznej.

Z tak wykonanych bloków składane są następnie rdzenie z przeznaczeniem na wiele różnorakich obwodów magnetycznych.

Zalecanym jest, aby bloki kolumn wieloszczelinowych rdzeni nanokrystalicznych wykonywane były z możliwie długich odcinków taśmy (jak na rys. 6b), a nie jak w przypadku z rys. 6a – co wynika z mniejszej liczby niezbędnych operacji na linii cięcia oraz łatwości pakietowania.

W obu przypadkach bloki pakietowane (a raczej układane) są wzdłuż fabrycznie gładkiej krawędzi rozcięcia taśmy nanokrystalicznej, które z kolei charakteryzują się aktualnie szerokością do 80 mm – tak, aby te gładkie krawędzie tworzyły powierzchnie aktywnego styku obwodu magnetycznego bez konieczności szlifowania (z sąsiednim blokiem lub jarzmem – jak na rys. 7.).

Jakość krawędzi taśmy po ucięciu kształtki (rys. 6b) nie odgrywa większej roli, a nawet polepsza proces klejenia i usztywniania bloku. Przedstawione rozwiązanie oznacza, że przepływ strumienia magnetycznego w kolumnach (rys. 6b i rys. 7.) następuje w poprzek osi taśmy nanokrystalicznej, a więc w kierunku najgorszych własności magnetycznych – ale w warunkach dużej liniowości krzywej magnesowania (rys. 8a) – co dodatkowo ułatwia produkcję dławików. Niedogodność tę można – tam, gdzie jest to oczekiwane – skorygować poprzez obróbkę rdzeni magnetycznych w obecności pola magnetycznego, ale bliższe omówienie tego zagadnienia przekracza zakres pracy.

b wieloszczelinowe rdzenie rys08a

Rys. 8a. Własności magnetyczne przy f = 50 Hz rdzeni NMSC z rozproszoną szczeliną powietrzną (jak na rys. 4a) oraz NMBC (jak na rysunku 7.) ze skupioną szczeliną powietrzną (dane własne): indukcja magnetyczna Fot. Cezary Świeboda

Wyróżnić należy również rdzenie wieloszczelinowe pakietowane ze skupioną szczeliną powietrzną, tj. taką jak to przedstawiono na rys. 6c.

Ten typ rdzenia nie wymaga klasycznego pakietowania jak w przypadku rdzenia pakietowanego z rozproszoną szczeliną powietrzną przedstawionego na rys. 4a.

W przypadku rdzenia jak na rys. 6c wystarczającym jest składanie wzdłuż krawędzi rozcięcia taśmy od kilkunastu do kilkuset kształtek i utworzenie jednakowo ułożonej pojedynczej części takiego rdzenia.

Zmiana liczby warstw w obrębie jednej takiej części wpływa na wielkość skupionej szczeliny powietrznej w całym obwodzie magnetycznym, a tym samym umożliwia zmianę oraz dobór jego własności magnetycznych zgodnie z wymaganiami aplikacyjnymi.

Także i w tym przypadku zauważa się pozytywny wpływ obróbki termicznej w obecności pola magnetycznego na parametry użytkowe wyrobu końcowego [5].

Ocena własności magnetycznych nanokrystalicznych rdzeni blokowych oraz ich wykorzystanie

Prezentowane w pracy wyniki pomiarów własności magnetycznych rdzeni zrealizowane zostały z wykorzystaniem systemu pomiarowego pracującego w zgodzie z obowiązującą normą dotyczącą pomiarów własności [23]. System pomiarowy zaimplementowany został w środowisku National Instruments LabVIEW. Wykorzystano wielokanałową przemysłową kartę akwizycji danych NI PCI-6110 z jednoczesnym wyzwalaniem.

W dalszej części pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów magnetycznych rdzeni wieloszczelinowych prezentowanych na rys. 7. i wykonywanych z taśm nanokrystalicznych zgodnie ze schematem jak na rys. 6b.

Dodatkową, bardzo ważną zaletą rozwiązania technicznego jak na rys. 7. jest możliwość wykonywania długich bloków (np. o długości ok. 250 mm – jak na rys. 7b) i rozcięcie ich na bloki kolumn o długościach odpowiadających wymiarom rdzenia magnetycznego.

b wieloszczelinowe rdzenie rys08

Rys. 8. Własności magnetyczne przy f = 50 Hz rdzeni NMSC z rozproszoną szczeliną powietrzną (jak na rys. 4a) oraz NMBC (jak na rys. 7.) ze skupioną szczeliną powietrzną (dane własne): a) indukcja magnetyczna, b) stratność magnetyczna; rys. Cezary Świeboda

Takie rozwiązanie, tzn. rozcięcie długiego bloku na kilka mniejszych, ma bardzo niewielki wpływ na pogorszenie własności wyrobu końcowego, a to z uwagi na to, że powierzchnie cięte nie są powierzchniami styku z kolejnymi blokami, a występują ponadto na skraju obwodu magnetycznego.

Rozcinanie prowadzone jest tak, aby ograniczyć negatywny wpływ rozpływu prądów wirowych w układzie międzywarstwowym. Ten sposób wytwarzania wieloszczelinowych rdzeni blokowych z materiałów nanokrystalicznych uznać należy za zaakceptowaną formę wyrobu, w pełni odpowiednią do jeszcze szerszego upowszechnienia.

W związku z przedstawionymi rozważaniami dotyczącymi kierunku i sposobu pakietowania, na rys. 8. przedstawiono wyniki pomiarów magnetycznych krzywej magnesowania i stratności – z uwzględnieniem wymagań normy [23] dla przypadku nanokrystalicznych rdzeni blokowych wykonanych w dwóch różnych typach: pakietowanego z rozproszoną szczeliną powietrzną (jak na rys. 4a) oraz wieloszczelinowego blokowego z rozproszoną szczeliną powietrzną (jak na rys. 7.).

Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 8., rdzenie pakietowane NMSC oraz blokowe NMBC różnią się od siebie własnościami magnetycznymi, a co za tym idzie odmienna jest ich przydatność aplikacyjna.

Rdzenie pakietowane NMSC znajdują swoje zastosowanie w transformatorach dla podwyższonych częstotliwości, natomiast rdzenie blokowe NMBC wykorzystywane są w dławikach filtrujących. Rdzenie blokowe NMBC charakteryzują się większymi stratnościami, ale niskie straty w rdzeniach NMSC (rys. 4a) uzasadniają ich zastosowanie nawet dla niektórych rozwiązań dla częstotliwości sieciowych (dotyczy zwłaszcza taśm nanokrystalicznych o grubościach powyżej 30 um.

Przebieg indukcji magnetycznej rdzeni blokowych NMBC ma charakter niemal liniowy z uwagi na obecność skupionych szczelin powietrznych między blokami. Zmiana wielkości szczelin umożliwia zatem bardzo dużą liniowość oraz łatwy dobór odpowiednich własności w zależności od wymagań aplikacyjnych dla rdzenia magnetycznego.

Dla potwierdzenia tej obserwacji, na rys. 9. przedstawiono poziomy indukcyjności własnej Ls dla f ≤ 200 kHz rdzeni blokowych NMBC (jak na rys. 7.) z dwoma przykładowymi wielkościami szczelin powietrznych.

b wieloszczelinowe rdzenie rys09

Rys. 9. Indukcyjność Ls w funkcji częstotliwości f rdzenia wieloszczelinowego blokowego NMBC jak na rys. 7. bez szczeliny i z dwiema różnymi szczelinami powietrznymi (dane własne); rys. Cezary Świeboda

Wielkości szczelin powietrznych 1 mm lub 2 mm przedstawione na rys. 9. dotyczą sumarycznej wielkości wszystkich szczelin pomiędzy wszystkimi blokami rdzenia magnetycznego z trzema blokami wewnętrznymi w jednej kolumnie. Dla rdzenia jak z rys. 7a, jest to zatem 8 pojedynczych jednakowych i symetrycznie rozłożonych szczelin powietrznych pomiędzy wszystkimi jego elementami składowymi.

Rdzenie tego typu, z uwagi na ich konstrukcje oraz własności użytkowe, stosuje się przede wszystkim w filtrach selektywnych.

Bliższe omówienie tych zagadnień, podobnie jak omówienie parametrów użytkowych rdzeni pakietowanych ze skupioną szczeliną powietrzną jak na rys. 6c, przekracza zakres pracy – między innymi ze względu na rozwiązania dedykowane konkretnemu odbiorcy.

Dla ilustracji możliwości aplikacyjnych nanokrystalików w dalszej części pracy przedstawiono przykład realizacji transformatora energoelektronicznego wykonanego na podstawie rdzenia pakietowanego z rozproszoną szczeliną powietrzną (rys. 4a).

Przykład praktycznej realizacji z wykorzystaniem rdzenia pakietowanego z rozproszoną szczeliną powietrzną

Budowa transformatorów oraz dławików z przeznaczeniem dla podwyższonych i wysokich częstotliwości wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym warunków pracy urządzenia (m.in. temperatury, obecności kwasów i olejów, zapylenia czy wibracji).

W niektórych rozwiązaniach zdarza się, że wytwarzane obwody magnetyczne dla wysokich częstotliwości są celowo, lecz z technicznego punktu widzenia zbędnie przewymiarowywane.

Przy prawidłowym doborze materiału na rdzeń magnetyczny oraz przy uwzględnieniu wymaganych własności magnetycznych należy wykonać mimo tych uwag element indukcyjny o możliwie wysokiej efektywności, tak jak to zasygnalizowano w początkowej części pracy.

Na fot. 1. (patrz: zdjęcie główne) przedstawiono fotografie transformatora wykonanego na bazie nanokrystalicznego rdzenia pakietowanego NMSC (rys. 4.) z przeznaczeniem do pracy przy częstotliwości 2,5 kHz i mocy 50 kVA.

Do budowy transformatora z fot. 1. (patrz: zdjęcie główne) wykorzystano zestaw czterech nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych NMSC o masie 5,75 kg każdy, w sumie 23 kg.

Uzwojenie elektryczne transformatora wykonano licą nawojową o prostokątnym przekroju. Bliższe dane o urządzeniu nie są prezentowane z uwagi na specyfikę rozwiązania, ale całkowita masa transformatora energoelektronicznego o mocy 50 kVA wynosi zaledwie 30 kg. Wskazuje to na bardzo duże możliwości nowych rozwiązań aplikacyjnych przedstawianego rozwiązania technicznego.

Podsumowanie i wnioski

Wykorzystanie materiałów nanokrystalicznych do budowy transformatorów oraz dławików jest obecnie już nie tylko potrzebą, ale koniecznością.

Nieustanny rozwój energoelektroniki i związany z nim wzrost częstotliwości prądu stosowanych urządzeń wymusza stosowanie coraz lepszych jakościowo materiałów magnetycznych – w tym także taśm nanokrystalicznych.

Dodatkowo, rozwijane i ulepszane są istniejące już konstrukcje całych obwodów magnetycznych, tak aby podnosić ich przydatność aplikacyjną oraz zwiększać efektywność przetwarzania energii elektrycznej.

Prezentowane w pracy nanokrystaliczne rdzenie wieloszczelinowe spełniają oba te warunki. Są odpowiednie do stosowania w podwyższonych częstotliwościach prądu magnesującego, a ich wieloszczelinowa konstrukcja umożliwia dowolną konfigurację oraz kalibrację adresowaną pod konkretne zastosowanie.

Opanowana technologia cięcia taśm nanokrystalicznych i produkcji rdzeni, w tym obróbek termomagnetycznych (T + H) umożliwia dalsze polepszanie własności magnetycznych wytwarzanych wyrobów o masach dochodzących do kilkudziesięciu kilogramów.

Zalecane są dalsze prace dotyczące usprawnienia opracowanej technologii wytwarzania rdzeni, a w tym prace związane z ich międzywarstwowym izolowaniem, co znacznie podnosi zakres zastosowań do ponad 50 kHz.

* * *

Autor składa serdeczne podziękowania prof. dr. hab. inż. Marianowi Soińskiemu za cenne uwagi dotyczące niniejszej pracy.

Pracę wykonano w ramach projektu pt. „Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.01.04.00-24-004/10-00.

 

Bibliografia

 1. Kuczyński K., „Transformatory rozdzielcze”, Elektro Info, 7-8/2010, str. 51.
 2. Tomczuk K., „Przegląd przekształtników do zasilania silników reluktancyjnych”, Elektro Info, 7-8/2010, str. 46.
 3. Czornik J., „Filtry harmonicznych gwarancją kompatybilności elektromagnetycznej oraz wysokiej sprawności przekształtnikowych układów napędowych”, Elektro Info, 7/8 2016, str. 20.
 4. Szymański J., „Efektywność tłumienia prądów doziemnych silnika filtrami LC w napędach z falownikami napięciowymi zasilanymi z sieci TN”, Elektro Info, 7-8/2011, str. 24.
 5. Soinski M., Leszczynski J., Swieboda C., Kwiecień M., „The applicability of nanocrystalline stacked cores for power electronics”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 48, no. 2,3, 2015, pp. 301-307, 10.3233/JAE-152002.
 6. Soinski M., Leszczynski J., Swieboda C., Kwiecien., „Nanocrystalline Block Cores for High-Frequency Chokes”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 50, November 2014, no. 11, part 1 of 2, article no. 2801904.
 7. Yoshizawa Y., Yamauchi K., Oguma S.: New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultrafine grain structure, European Patent Application 0271 657, 1988.
 8. Herzer G.: Nanocrystalline Soft Magnetic Alloys, Handbook of Magnetic Materials, North - Holland, Vol. 9, 1997, s. 417 – 462.
 9. Kulik T., „Nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie otrzymywane przez krystalizację szkieł metalicznych”, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, monografia nr 7, 1998.
 10. Soiński M., „Materiały magnetyczne w technice”, Warszawa, COSiW SEP, 2001.
 11. Zbroszczyk J., „Amorficzne i nanokrystaliczne stopy żelaza”, Monografie 134, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 12. Świeboda C., „Current and future use of the nanocrystalline strips”, 3rd IEEE International Students Conference on Electrodynamics and Mechatronics, Opole University of Technology, Opole, 6–8.10.2011.
 13. Dane katalogowe: Hitachi Powerlite® Inductor Cores, Metglas, 2011 [dostępne online pod adresem www.metglas.com].
 14. Dane katalogowe: Vacuumschmelze GmbH & co. KG, Germany, “Nanocrystalline VITROPERM EMC Products” [dostępne online pod adresem www.vacuumschmelze.de].
 15. Dane katalogowe: Anhui Astromagnet Co.,Ltd, China, “Amorphous Division”. [dostępne online pod adresem www.astromagnet.cn].
 16. Dane katalogowe: JFE Steel Corporation, JFE Super Core (electrical steel sheets for high-frequency application), 2012 [dostępne online pod adresem www.jfe-steel.co.jp].
 17. Dane katalogowe: Hitachi Metals, Tokyo, Japan. Metglas® AMCC Series Cut Core, Power Electronics Components (Catalog). [dostępne online pod adresem www.hitachimetals.co.jp].
 18. Świeboda C., „Informacja Techniczna nr III – Projekt badawczy pt.: Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych”, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.01.04.00-24-004/10-00, 22.05.2014.
 19. Cezary Świeboda, Jacek Leszczyński, Influence of production technology on magnetic properties of nanocrystalline stacked and block magnetic cores (na prawach rękopisu).
 20. Leszczyński J., Soiński M., Pytlech R., Rozik M., Pinkosz P., Kwiecień M., Pasek T., Pasierb P.: „ Narzędzie do cięcia taśm amorficznych”, zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23.08.2011, numer zgłoszenia P.396093.
 21. Cezary Świeboda, Marcin Kwiecień, Przemysław Pinkosz, „Analiza wybranych właściwości magnetycznych oraz ocena aplikacyjnej przydatności magnetycznych rdzeni blokowych z taśm amorficznych i nanokrystalicznych”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 9/2012, str. 22 – 24.
 22. J. Leszczyński, M. Soiński, R. Pytlech, R. Rygał, M. Pałęga, P. Pinkosz, M. Kwiecień, C. Świeboda, „Sposób wytwarzania rdzenia magnetycznego z taśmy nanokrystalicznej”, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, patent nr DP.P.401882.9.shol.
 23. IEC 60404-:2004 Magnetic materials – Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 200 kHz by the use of ring specimens.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

PHU DAMBAT Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika...

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika pompowa. Od wielu lat dostarczamy najwyższej klasy urządzenia i dbamy o perfekcyjną obsługę Klienta, dzięki czemu cieszymy się dużym uznaniem na rynku.

news Dzień Elektryka z Red Snake

Dzień Elektryka z Red Snake Dzień Elektryka z Red Snake

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

merXu ASAJ dla branży elektrycznej

ASAJ dla branży elektrycznej ASAJ dla branży elektrycznej

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment...

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment firmy ASAJ.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające...

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające odpowiednie normy. Często to właśnie właściwa certyfikacja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie danego podzespołu. Jedną z dziedzin, w której obowiązują restrykcyjne standardy, jest przemysł kolejowy. Produkty przystosowane do wymagań transportu szynowego, zwłaszcza zasilacze,...

Farnell Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Projekty w trudnych warunkach przemysłowych Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe...

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty przetrwają w trudnym środowisku. Systemy muszą wytrzymywać gorące, wilgotne i trudne warunki oraz niszczące pola elektryczne i magnetyczne. Specyficzne warunki środowiskowe, w których produkt jest używany, wpływają na jego specyfikacje. Takie specyfikacje należy...

merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne na merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką...

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką ofertę nowoczesnych opraw oświetleniowych na merXu.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

Kärcher Sp. z o.o. Czysta energia ze słońca? Tak!

Czysta energia ze słońca? Tak! Czysta energia ze słońca? Tak!

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne...

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne na dachu, tak, aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego – Karcher – ma na to nowy patent: zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też elewacje budynków i wysoko...

merXu Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą...

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą tu szeroką ofertę wyrobów niezbędnych w ich pracy.

Ela-compil sp. z o.o. Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie...

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

merXu Gniazda i łączniki na merXu

Gniazda i łączniki na merXu Gniazda i łączniki na merXu

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj...

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj możliwości platformy zakupowej merxu i przekonaj się, jak łatwy może być handel b2B.

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale...

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale dzięki szerokiemu zakresowi możliwe jest zastosowanie ich również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO....

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO. W serii tej znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.