elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Generacja z OZE a straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych

RES generation and electric power losses in electric power networks

Czy odnawialne źródła energii powodują spadek poziomu strat energii elektrycznej w sieci? Fot. Pixabay

Czy odnawialne źródła energii powodują spadek poziomu strat energii elektrycznej w sieci? Fot. Pixabay

Długoterminowe światowe prognozy energetyczne opracowywane od schyłku XX wieku przewidują wzrost ogólnego zapotrzebowania na energię, w tym szczególnie energię elektryczną. Konsekwencją tego wzrostu jest konieczność budowy nowych źródeł wytwórczych (elektrowni). Jednak ekolodzy wskazują na wzrastające zanieczyszczenie atmosfery wynikające w dużym stopniu z eksploatacji elektrowni wykorzystujących do produkcji energii paliwa kopalne. W związku z taką sytuacją zaczęto rozważać rozwój źródeł opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), które ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz uwzględnią aktualne prognozy wystarczalności paliw kopalnych.

W artykule:

 • Straty energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE)
 • Sieci 400 kV i 220 kV
 • Sieci 110 kV
 • Sieci średniego napięcia SN
 • Sieci niskiego napięcia nN
 • Generacja z odnawialnych źródeł energii
 • Podsumowanie

Streszczenie

Ustawa o efektywności energetycznej określa zadania jednostek sektora publicznego w zakresie oszczędności energii. Poprawie efektywności energetycznej służy m.in. ograniczanie sieciowych strat energii w całym systemie elektroenergetycznym – tak w sieci przesyłowej (400 i 220 kV), jak i w sieciach dystrybucyjnych (110 kV, średniego napięcia SN oraz niskiego napięcia nN). W artykule przedstawiono analizę strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w latach 2015–2021 oraz wykazano zmniejszanie strat energii w wyniku wzrostu ilości energii elektrycznej dostarczanej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Praca stanowi kontynuację tematyki prezentowanej we wcześniejszej publikacji zamieszczonej w „elektro.info” [9].


Abstract

The Energy Efficiency Act defines the tasks of public sector companies in the field of electrical energy efficiency. The improvement of energy efficiency is obtained, among others, by reducing energy losses in the entire power system, both in the high voltage HV transmission network (400 kV and 220 kV) and in distribution networks (110 kV), as well as in medium MV and low LV voltage grids. The article presents an analysis of electric power losses in the National Power System (NPS/KSE) in the years 2015-2021 and reducing the level of energy losses as a result of increasing the amount of energy supplied from renewable energy sources (RES). The work is a continuation of problem previously presented in elektro.info [9].

 

Aktualnie niezmiernie ważnym problemem dla energetyki jest oszczędność energii, podkreślana w wielu światowych dokumentach. Zapisy dokumentów wymuszają konkretne działania, które mają ograniczyć zużycie energii, zwiększając efektywność energetyczną. Pierwszym z dokumentów podpisanych przez Polskę jest „Protokół z Kioto” do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. W ślad za ww. protokołem w Unii Europejskiej ustalono wymagania dotyczące ograniczeń w zużyciu energii. W Polsce wprowadzono zapisy w Prawie energetycznym dotyczące wagi efektywności energetycznej gospodarki w Polityce Energetycznej Polski. Ponadto uchwalono Ustawę o efektywności energetycznej, która zawiera m.in. następujące wytyczne:

Art. 1. Ustawy określa:

1) zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;

2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;

4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Art. 19.1. Ustawy podaje, że poprawie efektywności energetycznej powinny służyć przedsięwzięcia prowadzące do ograniczenia sieciowych strat energii wynikających z przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej.

Nowe regulacje, wprowadzane znowelizowaną ustawą, mają spowodować zmniejszenie zużycia energii i uzyskanie poziomu tzw. efektywnego zużycia energii.

W XXI wieku nastąpił w Polsce znaczny przyrost mocy wytwórczych w źródłach OZE. Źródła te lokalizowane są w bliskich odległościach od odbiorców, czyli konsumentów energii elektrycznej. W konsekwencji zmieniają się przepływy mocy przy niższych rezystancjach połączeń sieciowych, co powoduje zmianę poziomu strat energii elektrycznej. Stąd w prezentowanym artykule skoncentrowano się głównie na:

1. zbadaniu wpływu ilości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej z OZE na poziom strat energii elektrycznej;

2. odpowiedzi na pytanie: czy źródła OZE powodują spadek poziomu tych strat, czyli zwiększają efektywność energetyczną w działaniach operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych?

Straty energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE)

Autorzy artykułu od wielu lat prowadzą analizę statystyczną strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Rezultaty analiz, przeprowadzonych na podstawie danych zawartych w rocznikach Agencji Rynku Energii „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej” [1], przedstawiono dla wcześniejszych okresów w autorskich rozdziałach monografii [2] i [3], a także w referatach prezentowanych na kolejnych konferencjach dotyczących strat energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych [4-8, 10].

W niniejszym artykule – na podstawie danych z lat 2015–2021 – przedstawiono wyniki analiz strat w polskich sieciach elektroenergetycznych, biorąc pod uwagę wartości:

 • energii elektrycznej wprowadzonej (dostarczonej) do sieci,
 • strat i różnic bilansowych energii elektrycznej,
 • wskaźnika strat i różnic bilansowych

w podziale na sieci poszczególnych poziomów napięć.

Rozpatrzono dynamikę zmian poziomu ww. wielkości, przyjmując rok 2000 jako rok odniesienia lub rok 2002 dla sieci SN i nN. Należy podkreślić, że statystyka strat energii [1] do 2001 roku podawała wartości strat łącznie dla sieci średniego i niskiego napięcia, a dopiero od 2002 roku – zindywidualizowane wartości dla ww. sieci.

Podstawową analizowaną w referacie wielkością jest – podobnie jak w poprzednich opracowaniach – wskaźnik strat i różnic bilansowych ΔE%, określony następującym wzorem:

gdzie:

ΔE – straty i różnice bilansowe w sieci na danym poziomie napięcia, w GWh/a;

Ewp – energia elektryczna wprowadzona do sieci na danym poziomie napięcia, w GWh/a.

Średnioroczne zmiany α analizowanej wielkości X – w różnych przedziałach czasu – obliczano według następującej ogólnej zależności:

gdzie:

ΔT = T2 – T1 – okresy przyjęte do analizy zmian, zgodne z danymi w tabelach 1–4;

T2 – odpowiednio 2021 lub 2015;

T1 – odpowiednio 2000 lub 2002, 2015, 2020.

Ponadto dla oceny zmian wartości poszczególnych wielkości w przyjętym okresie czasu wprowadzono następujące bezwymiarowe wskaźniki oznaczone symbolami „w1”, „w2” i „w3”, gdzie:

 • wskaźnik „w1” określa stosunek ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci Ewp w danym roku do analogicznej ilości energii w roku 2000 lub 2002;
 • wskaźnik „w2” określa stosunek wartości rzeczywistych strat i różnicy bilansowej w sieci ΔE w danym roku do analogicznej wartości w roku 2000 lub 2002;
 • wskaźnik „w3” określa stosunek wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% w danym roku do wartości analogicznego wskaźnika w roku 2000 lub 2002.

Wartości energii wprowadzonej Ewp, rzeczywistych ΔE i procentowych ΔE% strat energii, wskaźników „w1”, „w2” i „w3” oraz średnioroczne zmiany α analizowanych wielkości w badanym okresie czasu zestawiono w następujących tabelach:

 • tabela 1. – sieci 400 kV i 220 kV,
 • tabela 2. – sieci 110 kV,
 • tabela 3. – sieci średniego napięcia SN,
 • tabela 4. – sieci niskiego napięcia nN.
generacja z oze a straty energii w sieciach tab1

Tab. 1. Straty i różnice bilansowe energii elektrycznej w sieci 400 i 220 kV KSE

generacja z oze a straty energii w sieciach tab2

Tab. 2. Straty i różnice bilansowe energii elektrycznej w sieci 110 kV KSE

generacja z oze a straty energii w sieciach tab3

Tab. 3. Straty i różnice bilansowe energii elektrycznej w sieci średniego napięcia KSE

generacja z oze a straty energii w sieciach tab4

Tab. 4. Straty i różnice bilansowe energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia KSE

Ilustrację graficzną danych zestawionych w tabelach 1–4 stanowią rysunki 1–6, na których przedstawiono w podziale na sieci poszczególnych poziomów napięć:

 • względne zmiany ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci Ewp (wskaźniki „w1”);
 • względne zmiany wartości strat i różnic bilansowych ΔE (wskaźniki „w2”);
 • względne zmiany wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% (wskaźnik „w3”).
generacja z oze a straty energii w sieciach rys1

Rys. 1. Zmiany ilości energii wprowadzonej Ewp do sieci NN i 110 kV (wskaźnik „w1”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

generacja z oze a straty energii w sieciach rys2

Rys. 2. Zmiany strat i różnic bilansowych ΔE w sieciach NN i 110 kV (wskaźnik „w2”),  rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

generacja z oze a straty energii w sieciach rys3

Rys. 3. Zmiany procentowych strat i różnic bilansowych ΔE% w sieciach NN i 110 kV (wskaźnik „w3”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

generacja z oze a straty energii w sieciach rys4

Rys. 4. Zmiany ilości energii wprowadzonej Ewp do sieci SN i nN (wskaźnik „w1”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

generacja z oze a straty energii w sieciach rys5

Rys. 5. Zmiany strat i różnic bilansowych ΔE w sieciach SN i nN (wskaźnik „w2”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

generacja z oze a straty energii w sieciach rys6

Rys. 6. Zmiany procentowych strat i różnic bilansowych ΔE% w sieciach SN i nN (wskaźnik „w3”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

Analizując dane liczbowe zawarte w tabelach 1–4 oraz zilustrowane na rysunkach 1–6, można wysnuć następujące wnioski – opisane poniżej – dotyczące poziomu strat energii elektrycznej w polskich sieciach elektroenergetycznych na poszczególnych poziomach napięć.

Sieci 400 kV i 220 kV

W sieciach najwyższych napięć obserwuje się najwyższy względny wzrost ilości energii wprowadzonej (wskaźnik „w1”) w porównaniu do sieci pozostałych poziomów napięć, a mianowicie:

W roku 2021 wystąpiły znaczne zmiany w wartościach wskaźników α analizowanych wielkości w stosunku do roku 2020 w porównaniu do rocznych zmian między rokiem 2021 a rokiem 2000, a mianowicie:

Podkreślenia wymaga fakt wzrostu wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% w ostatnim analizowanym roku w porównaniu z tendencją malejącą tego wskaźnika w całym rozpatrywanym okresie czasu.

Sieci 110 kV

W przypadku sieci 110 kV występuje wyrównany wzrost ilości energii wprowadzanej do tej sieci w całym rozpatrywanym okresie, co odzwierciedlają średnioroczne wskaźniki przyrostu α na poziomie ok. 1%. Wyjątek stanowi znaczący wzrost ilości energii wprowadzonej w ostatnim roku (podobnie jak dla sieci NN), a mianowicie α2021/2020 = 4,87%.

Dla sieci 110 kV można mówić o stałej tendencji zmniejszania się strat energii elektrycznej – wskaźniki α w całym rozpatrywanym okresie czasu wyniosły:

 • dla wartości strat i różnic bilansowych ΔE α2021/2000 = –1,84%;
 • dla wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% α2021/2000 = –2,92%.

Pewna zmiana wystąpiła dla roku 2021, w którym – mimo wzrostu wartości strat i różnic bilansowych ΔE (α2021/2020 = 1,81%) – wartość procentowego wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% zmalała (α2021/2020 = –2,91%).

Sieci średniego napięcia SN

Średnioroczne wzrosty ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci SN w całym rozpatrywanym okresie lat 2021–2002 wyniosły α2021/2002 = 1,68%, natomiast w ostatnim roku ten wzrost był znacznie wyższy: α2021/2020 = 3,69%.

Obserwuje się stałą tendencję spadku wartości strat i różnic bilansowych ΔE o 33% i wskaźnika ΔE% o 51% w całym okresie lat 2021–2002, z wyraźnie szybszym ich obniżaniem od roku 2015 – średnioroczne spadki obu wielkości wynoszą odpowiednio:

Sieci niskiego napięcia nN

W okresie lat 2021–2002 wystąpił najniższy przyrost ilości energii wprowadzanej do sieci nN w porównaniu z przyrostami w sieciach wyższych napięć, a mianowicie α2021/2002 = 0,90%.

Analizując poziom strat energii w sieciach nN w latach 2021–2002, można zauważyć, że straty i różnice bilansowe ΔE zmalały o 58%, a wskaźnik strat i różnic bilansowych ΔE% zmalał o 64%. Średnioroczne zmiany tych wielkości w wybranych przedziałach czasowych były następujące:

Generacja z odnawialnych źródeł energii

Usytuowania źródeł wytwórczych OZE w różnych punktach sieci zmieniły przepływy mocy. Na wcześniejszych konferencjach w latach 2016, 2018 i 2020 [6–8] autorzy starali się odpowiedzieć na stawiane pytanie: czy uzupełnianie bilansu energii elektrycznej źródłami OZE zmieni tak znacząco przepływy mocy, że wywołają one mniejsze straty energii? Stąd w niniejszym artykule przeanalizowano wyniki badań uwzględniających poszerzony materiał statystyczny, tzn. dane z lat 2002–2021 dotyczące produkcji energii elektrycznej z OZE, oraz sprawdzono, czy wniosek z poprzednich badań nadal jest aktualny.

W tabeli 5. przedstawiono dla poszczególnych poziomów napięć:

 • ilość energii dostarczonej z OZE w badanym okresie czasu;
 • udział energii dostarczonej z OZE w całkowitej energii dostarczonej do sieci (wskaźnik „w4”);
 • iloraz energii dostarczonej z OZE do sieci w kolejnych latach do energii dostarczonej z OZE w roku 2002 (wskaźnik „w5”).
generacja z oze a straty energii w sieciach tab5

Tab. 5. Dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Natomiast w tabeli 6. zestawiono średnioroczne przyrosty α dostaw energii z OZE na różnych poziomach napięć w przedziałach czasu podobnych do przyjętych w analizie strat, a na rysunkach 7–9 ilustrację graficzną ww. przyrostów.

generacja z oze a straty energii w sieciach tab6

Tab. 6. Średnioroczne zmiany α, w [%], dostaw energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na różnych poziomach napięcia

generacja z oze a straty energii w sieciach rys7

Rys. 7. Względne (odniesione do roku 2002) ilości energii ze źródeł odnawialnych dostarczanej do sieci 110 kV (wskaźnik „w5”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

generacja z oze a straty energii w sieciach rys8

Rys. 8. Względne (odniesione do roku 2002) ilości energii ze źródeł odnawialnych dostarczanej do sieci SN (wskaźnik „w5”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

generacja z oze a straty energii w sieciach rys9

Rys. 9. Względne (odniesione do roku 2002) ilości energii ze źródeł odnawialnych dostarczanej do sieci nN (wskaźnik „w5”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczanej do sieci 110 kV wzrósł od 0,4‰ w roku 2002 do 66,9‰ w roku 2021. Warto podkreślić, że najwyższy – blisko 280-krotny – przyrost energii dostarczanej z OZE wystąpił w sieciach 110 kV w roku 2020, i w konsekwencji średnioroczny przyrost dla okresu lat 2021–2002 był równy α2021/2002 = 32,9%, a maksymalny dla okresu lat 2015–2002 wyniósł α2015/2002 = 47,8%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczanej do sieci SN wzrósł od 1,5‰ w roku 2002 do 53,1‰ w roku 2021. Wprawdzie znacznie niższy niż w sieciach 110 kV, ale także ponad 50-krotny przyrost ilości energii dostarczanej z OZE zaobserwować można w sieciach SN, dla których średnioroczny przyrost dla okresu lat 2021–2002 był równy α2021/2002 = 22,9% (maksymalny dla okresu lat 2015–2002 wynosił α2015/2002 = 29,8%).

Zupełnie nietypowe są podobne wartości w sieciach nN. Dla tych sieci dopiero w ostatnich latach wystąpił zauważalny wzrost ilości energii dostarczanej z OZE. Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczanej do sieci nN zmieniał się od 2,2‰ w roku 2002 do 45,4‰ w roku 2021. Średnioroczny przyrost energii dostarczanej z OZE dla okresu lat 2021–2002 jest równy tylko α2021/2002 = 18,3%, a maksymalny wystąpił w ostatnim roku, a mianowicie α2021/2020 = 133,1%.

Należy podkreślić, że zaproponowany w roku 2019 przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i wprowadzony w życie program „Mój Prąd” a tak znaczący przyrost energii wytwarzanej w źródłach OZE o małych mocach, czyli rozwój energetyki prosumenckiej. Priorytetowy program „Mój Prąd” jest wyjątkową propozycją w Polsce, na niespotykaną dotąd skalę, która wpłynęła na niezwykle dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej. Dowodem na silną dynamikę wzrostu prosumentów w naszym kraju jest poniższe zestawienie:

Wdrożenie programu było silnym impulsem do dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyniło się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Podsumowanie

Autorzy prezentowanego artykułu dokonali próby oceny korelacji między poziomem wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych w sieciach poszczególnych poziomów napięć a ilością energii elektrycznej wprowadzanej do sieci ze źródeł odnawialnych. Najsilniejsza współzależność między wskaźnikiem strat i różnic bilansowych a ilością energii elektrycznej wprowadzonej z OZE wystąpiła dla sieci średniego napięcia SN. Wskazuje na to wysoka wartość współczynnika korelacji R = –0,96. Warto podkreślić, że wartość R jest na podobnym poziomie jak w poprzednio analizowanych okresach przedstawionych w [6–8]. Niższą współzależność zauważa się przy analogicznej analizie dla sieci 110 kV, chociaż – biorąc pod uwagę wartość R = –0,68 – można ją określić jako średnią. W początkowych latach XXI wieku poziom strat energii w tych sieciach zmieniał się nieregularnie, a dopiero w następnych latach zauważa się stałą tendencję spadkową, i stąd niższa bezwzględna wartość współczynnika korelacji R.

Obserwując sieciowe straty dla poszczególnych poziomów napięć, można zauważyć wyraźną tendencję spadkową tak rzeczywistych jak i procentowych strat energii. Autorzy zadali sobie pytanie (podobnie jak przy opracowywaniu wcześniejszych analiz) – jaki jest udział strat w całkowitej energii wyprodukowanej w Polsce. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w tabeli 7. zestawiono energię wyprodukowaną Eprod w polskich elektrowniach w latach 2000–2021 i sumę strat energii ΔE w tym okresie. 

generacja z oze a straty energii w sieciach tab7

Tab. 7. Straty i różnice bilansowe w syntetycznym bilansie energii elektrycznej

Na podstawie ww. danych wyznaczono łączne procentowe straty energii ΔE% w stosunku do globalnie wytworzonej ilości energii Eprod. Graficzną ilustrację tych danych przedstawiono na rysunku 10.

generacja z oze a straty energii w sieciach rys10

Rys. 10. Względne zmiany produkcji energii w polskich elektrowniach (wskaźnik „w6”) oraz względne zmiany procentowych strat energii ΔE% w KSE (wskaźnik „w7”), rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

Z analizy danych zestawionych w tabeli 7. i na rysunku 10. można sformułować następujące spostrzeżenia:

 • łączne rzeczywiste straty energii w ciągu 21 lat zmalały o ok. 30% (w roku 2021 o 28%) przy wzroście produkcji energii na poziomie 30%;
 • w tym samym przedziale czasu zmalał w większym stopniu procentowy wskaźnik strat energii, a mianowicie o prawie 50% (w roku 2021 o 45%).

Reasumując, można stwierdzić, że zmniejszenie sieciowych strat energii elektrycznej skutkuje poprawą efektywności energetycznej procesu przesyłu energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i świadczy o wywiązywaniu się z działań wynikających z wymogów Unii Europejskiej i Ustawy o efektywności energetycznej. Porównanie poziomu strat energii prezentowanego we wcześniejszych pracach [4–9] z aktualnymi danymi pozwala stwierdzić, że procentowy wskaźnik strat energii ΔE% ma nadal tendencję spadkową.

Literatura

 1. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2000–2021. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2001–2022.
 2. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji, w: Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. Wyd. PTPiREE, Poznań 2002, s. 147–178.
 3. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji, w: Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Wyd. PTPiREE, Poznań 2009, s. 51–70.
 4. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w: Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”, Kołobrzeg 2011, s. 1–10.
 5. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w KSE dla lat 2002-2012, w: Materiały VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”, Rawa Mazowiecka 2014, s. 1–7.
 6. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym w ostatnim piętnastoleciu, w: Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”, Kołobrzeg 2016, s.7–18.
 7. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w XXI wieku, w: Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”, Wrocław 2018, s. 7–15.
 8. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w: Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”, Poznań 2020, http://www.straty.ptpiree.pl 
 9. Niewiedział E., Niewiedział R., Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, „elektro.info” 3/2021, s. 42–46.
 10. Niewiedział E., Niewiedział R., Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w: Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej „Generacja rozproszona i straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”, Wisła 2023, s. 5–19.

Komentarze

Powiązane

Drut-Plast Cables Sp. z o.o. Kable przekształtnikowe

Kable przekształtnikowe Kable przekształtnikowe

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

EC System Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision

Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu,...

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu, jak i zaawansowaną funkcjonalnością. Nowa seria produktów otrzymała nazwę HiLook i stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekonomicznych systemów monitoringu. W poniższym artykule przybliżymy Państwu ofertę kamer IP z nowej linii.

ASTAT Sp. z o.o. Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim...

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim przez dwa dokumenty. Pierwszy to norma PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Drugi to Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 819).

ASTAT Sp. z o.o. Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych

Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych

Połączenia przewodów to zagadnienie, z którym mamy do czynienia od początku istnienia instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniały się czasy, zmieniały się rodzaje przewodów, a wraz z nimi ewoluowały...

Połączenia przewodów to zagadnienie, z którym mamy do czynienia od początku istnienia instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniały się czasy, zmieniały się rodzaje przewodów, a wraz z nimi ewoluowały również techniki łączenia. Zróżnicowane są też normy, zwyczaje i materiały instalacyjne – w zależności od tego, jakiego kraju to dotyczy.

Hoegert Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową?

Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową? Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową?

Lutownica transformatorowa to profesjonalne narzędzie, niezbędne m.in. w warsztatach samochodowych i serwisach. Wydajniejsza i mocniejsza niż lutownica oporowa, pozwala na sprawne lutowanie grubych kabli...

Lutownica transformatorowa to profesjonalne narzędzie, niezbędne m.in. w warsztatach samochodowych i serwisach. Wydajniejsza i mocniejsza niż lutownica oporowa, pozwala na sprawne lutowanie grubych kabli i dużych powierzchni. Jednak nie nadaje się do wszystkiego. Aby zapewnić sobie efektywność pracy, sprawdź, co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową!

leroymerlin.pl Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać

Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać

Choć mogłoby się wydawać, że zakup żarówki LED jest prostą sprawą, która sprowadza się do wybrania modelu o odpowiednim gwincie, w praktyce jest nieco trudniej. Trzeba zwrócić też uwagę na takie aspekty...

Choć mogłoby się wydawać, że zakup żarówki LED jest prostą sprawą, która sprowadza się do wybrania modelu o odpowiednim gwincie, w praktyce jest nieco trudniej. Trzeba zwrócić też uwagę na takie aspekty jak dopasowanie mocy do wielkości i rodzaju pomieszczenia, a także wybranie odpowiedniej barwy światła. Dlatego warto sprawdzić, jak dopasować żarówki LED do kuchni, sypialni, salonu i łazienki.

GoodWe GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA

GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA

Wysokie napięcie w sieci? GoodWe ma na to sposób! GoodWe jako pierwszy na rynku wprowadza innowacyjne rozwiązanie do swoich falowników hybrydowych z serii ET. Falownik GoodWe, w przypadku stwierdzenia...

Wysokie napięcie w sieci? GoodWe ma na to sposób! GoodWe jako pierwszy na rynku wprowadza innowacyjne rozwiązanie do swoich falowników hybrydowych z serii ET. Falownik GoodWe, w przypadku stwierdzenia zbyt wysokiego napięcia na którejkolwiek z faz, w sposób automatyczny i inteligentny przenosi produkcję na fazy z niższymi napięciami, stabilizując tym samym sieć i zapobiegając niepotrzebnemu wyłączeniu generacji.

ASTAT Sp. z o.o. Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec

Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec

Jednym z elementów Jakości Energii Elektrycznej (JEE) w zakładzie przemysłowym jest prawidłowa gospodarka mocą bierną.

Jednym z elementów Jakości Energii Elektrycznej (JEE) w zakładzie przemysłowym jest prawidłowa gospodarka mocą bierną.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować...

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować się cechami, które ograniczą skutki zderzenia z pojazdem oraz wtórne skutki zderzenia. Niemal wszyscy na co dzień korzystamy z różnych środków transportu: komunikacji miejskiej, samochodu, motocykla czy roweru, ale każdy z nas po opuszczeniu pojazdu czy zejściu z jednośladu staje się pieszym....

sklep.msalamon.pl ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć?

ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć? ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć?

ESP32 to zaawansowany układ mikrokontrolerowy, który oferuje szeroki zakres możliwości dla projektów związanych z Internetem Rzeczy (IoT). Dzięki swojej dwurdzeniowej architekturze, komunikacji bezprzewodowej,...

ESP32 to zaawansowany układ mikrokontrolerowy, który oferuje szeroki zakres możliwości dla projektów związanych z Internetem Rzeczy (IoT). Dzięki swojej dwurdzeniowej architekturze, komunikacji bezprzewodowej, różnorodnym interfejsom komunikacyjnym oraz narzędziom programistycznym, ESP32 staje się idealnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji. W tym artykule szczegółowo omówimy ESP32, jego funkcje komunikacyjne, interfejsy, bezpieczeństwo oraz narzędzia programistyczne. Przedstawimy również różnorodne...

warta.pl Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie

Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie

Dziś kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz ważniejsze. Widać to w niemal każdej dziecinie życia. Tak jest również w przypadku branży budowlanej. Domy energooszczędne i ekologiczne z roku...

Dziś kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz ważniejsze. Widać to w niemal każdej dziecinie życia. Tak jest również w przypadku branży budowlanej. Domy energooszczędne i ekologiczne z roku na rok cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Coraz istotniejsze dla wielu ludzi jest mieszkanie w domu, który jest zarówno oszczędny, jak i przyjazny środowisku. Warto zatem wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę decydując się na budowę domu energooszczędnego.

leroymerlin.pl Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych

Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych

Dekoracyjne sople, migoczące figurki, kolorowe sznurki oplatające drzewka… Nastrojowe oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Wyjątkowy klimat świąt można również stworzyć w ogrodzie...

Dekoracyjne sople, migoczące figurki, kolorowe sznurki oplatające drzewka… Nastrojowe oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Wyjątkowy klimat świąt można również stworzyć w ogrodzie lub przy wejściu do domu. Wystarczy wybrać odpowiednie lampki. Które z nich sprawdzą się na zewnątrz? Poniżej przydatne wskazówki.

Impakt SA Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii

Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii

Seria PowerWalker VFI EVS to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca długi czas podtrzymania dzięki zastosowaniu baterii LiFePO4 o 40% mniejszej masie i wymiarach w odniesieniu do klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych....

Seria PowerWalker VFI EVS to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca długi czas podtrzymania dzięki zastosowaniu baterii LiFePO4 o 40% mniejszej masie i wymiarach w odniesieniu do klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie > 0.99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na...

De Dietrich Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie

Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we wsi Dęba, położonej niedaleko Opoczna, zakończono innowacyjny projekt termomodernizacji budynku, w tym modernizacji systemu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu kaskady...

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we wsi Dęba, położonej niedaleko Opoczna, zakończono innowacyjny projekt termomodernizacji budynku, w tym modernizacji systemu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu kaskady pomp ciepła Modena oraz kotła olejowego CFU EcoNox marki De Dietrich, szkoła stała się przykładem efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii i świadomej edukacji ekologicznej.

BayWa r.e. Solar Systems System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski...

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski Sp.j.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o., ASTAT Sp. z o.o. Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego...

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wymaganych poziomów wartości skutecznej napięcia w...

dr inż. Józef Jacek Zawodniak, st. kpt. mgr inż. Łukasz Rogalski, st. asp. Piotr Górny Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

dr inż. Andrzej Ł Chojnacki Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Gawlak, mgr inż. Leszek Poniatowski Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

dr inż. Marek Szuba Problemy bezpieczeństwa elektrycznego w kwestiach związanych z ustanawianiem służebności przesyłu

Problemy bezpieczeństwa elektrycznego w kwestiach związanych z ustanawianiem służebności przesyłu Problemy bezpieczeństwa elektrycznego w kwestiach związanych z ustanawianiem służebności przesyłu

W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane z ustanawianiem służebności przesyłu na terenach, na których umiejscowiona jest infrastruktura elektroenergetyczna. Poruszone kwestie dotyczą zarówno...

W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane z ustanawianiem służebności przesyłu na terenach, na których umiejscowiona jest infrastruktura elektroenergetyczna. Poruszone kwestie dotyczą zarówno sygnalizowanych we wnioskach właścicieli nieruchomości problemów zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu infrastruktury elektroenergetycznej w okresie jej eksploatacji, jak i ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości, na której znajdują się elementy infrastruktury elektroenergetycznej.

dr inż. Tomasz Bakoń Wpływ energetyki wiatrowej na stabilność małych systemów energetycznych na przykładzie Malty

Wpływ energetyki wiatrowej na stabilność małych systemów energetycznych na przykładzie Malty Wpływ energetyki wiatrowej na stabilność małych systemów energetycznych na przykładzie Malty

Autor artykułu przedstawia wpływ energetyki odnawialnej na stabilność małego systemu elektroenergetycznego w oparciu o analizy dokonane na podstawie rzeczywistego systemu Wysp Maltańskich, który dopiero...

Autor artykułu przedstawia wpływ energetyki odnawialnej na stabilność małego systemu elektroenergetycznego w oparciu o analizy dokonane na podstawie rzeczywistego systemu Wysp Maltańskich, który dopiero w 2015 roku został połączony kablem podmorskim z Sycylią.

dr inż Olgierd Małyszko Zastosowanie wykładników Lapunowa do badania stabilności sieci elektroenergetycznej

Zastosowanie wykładników Lapunowa do badania stabilności sieci elektroenergetycznej Zastosowanie wykładników Lapunowa do badania stabilności sieci elektroenergetycznej

W analizowanym zagadnieniu istotne jest to, że w czasie normalnej pracy SEE wykładnik Lapunowa ma wartość ujemną, natomiast w punkcie utraty stabilności jego wartość przekracza zero. Oznacza to, że w miarę...

W analizowanym zagadnieniu istotne jest to, że w czasie normalnej pracy SEE wykładnik Lapunowa ma wartość ujemną, natomiast w punkcie utraty stabilności jego wartość przekracza zero. Oznacza to, że w miarę zbliżania się układu do punktu utraty stabilności wykładnik Lapunowa zbliża się do zera. Tę właściwość można wykorzystać do wczesnego wykrywania groźby utraty stabilności przez SEE. W artykule przedstawiono to na przykładzie prostego modelu generator-sieć sztywna.

dr hab. inż. Paweł Piotrowski Zastosowania zasobników energii w systemach zasilania (część 1.)

Zastosowania zasobników energii w systemach zasilania (część 1.) Zastosowania zasobników energii w systemach zasilania (część 1.)

Zasobniki energii elektrycznej są w wielu przypadkach istotnym lub niezbędnym elementem systemu zasilania. Koszty zasobników energii stanowią często przeszkodę w ich ­wykorzystaniu. Ciągły rozwój technologii...

Zasobniki energii elektrycznej są w wielu przypadkach istotnym lub niezbędnym elementem systemu zasilania. Koszty zasobników energii stanowią często przeszkodę w ich ­wykorzystaniu. Ciągły rozwój technologii zasobników energii stanowi nadzieję, że w przyszłości będą one wykorzystywanie znacznie częściej i znajdą nowe zastosowania.

Wybrane dla Ciebie

Bezpłatne wydłużenie gwarancji na falowniki hybrydowe i magazyny energii »

Bezpłatne wydłużenie gwarancji na falowniki hybrydowe i magazyny energii » Bezpłatne wydłużenie gwarancji na falowniki hybrydowe i magazyny energii »

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne » Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy? Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych »

Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych » Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych »

Jak dobrać stację ładowania pojazdów elektrycznych? »

Jak dobrać stację ładowania pojazdów elektrycznych? » Jak dobrać stację ładowania pojazdów elektrycznych? »

Jak doładować dowolny pojazd na rynku do 80% w mniej niż 30 minut?

Jak doładować dowolny pojazd na rynku do 80% w mniej niż 30 minut? Jak doładować dowolny pojazd na rynku do 80% w mniej niż 30 minut?

Oprogramowanie do monitoringu i symulacji produkcji »

Oprogramowanie do monitoringu i symulacji produkcji » Oprogramowanie do monitoringu i symulacji produkcji »

Skorzystaj z promocji na panele operatorskie - aż 30% taniej »

Skorzystaj z promocji na panele operatorskie - aż 30% taniej » Skorzystaj z promocji na panele operatorskie - aż 30% taniej »

Program do projektowania i opracowywania schematów »

Program do projektowania i opracowywania schematów » Program do projektowania i opracowywania schematów »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog » Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje » Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją » Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Zasilacze na szynę DIN »

Zasilacze na szynę DIN » Zasilacze na szynę DIN »

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Najnowsze produkty i technologie

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o., ASTAT Sp. z o.o. Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego...

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wymaganych poziomów wartości skutecznej napięcia w...

BayWa r.e. Solar Systems System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski...

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski Sp.j.

De Dietrich Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie

Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we wsi Dęba, położonej niedaleko Opoczna, zakończono innowacyjny projekt termomodernizacji budynku, w tym modernizacji systemu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu kaskady...

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we wsi Dęba, położonej niedaleko Opoczna, zakończono innowacyjny projekt termomodernizacji budynku, w tym modernizacji systemu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu kaskady pomp ciepła Modena oraz kotła olejowego CFU EcoNox marki De Dietrich, szkoła stała się przykładem efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii i świadomej edukacji ekologicznej.

Impakt SA Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii

Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii

Seria PowerWalker VFI EVS to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca długi czas podtrzymania dzięki zastosowaniu baterii LiFePO4 o 40% mniejszej masie i wymiarach w odniesieniu do klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych....

Seria PowerWalker VFI EVS to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca długi czas podtrzymania dzięki zastosowaniu baterii LiFePO4 o 40% mniejszej masie i wymiarach w odniesieniu do klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie > 0.99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na...

leroymerlin.pl Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych

Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych

Dekoracyjne sople, migoczące figurki, kolorowe sznurki oplatające drzewka… Nastrojowe oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Wyjątkowy klimat świąt można również stworzyć w ogrodzie...

Dekoracyjne sople, migoczące figurki, kolorowe sznurki oplatające drzewka… Nastrojowe oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Wyjątkowy klimat świąt można również stworzyć w ogrodzie lub przy wejściu do domu. Wystarczy wybrać odpowiednie lampki. Które z nich sprawdzą się na zewnątrz? Poniżej przydatne wskazówki.

warta.pl Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie

Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie

Dziś kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz ważniejsze. Widać to w niemal każdej dziecinie życia. Tak jest również w przypadku branży budowlanej. Domy energooszczędne i ekologiczne z roku...

Dziś kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz ważniejsze. Widać to w niemal każdej dziecinie życia. Tak jest również w przypadku branży budowlanej. Domy energooszczędne i ekologiczne z roku na rok cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Coraz istotniejsze dla wielu ludzi jest mieszkanie w domu, który jest zarówno oszczędny, jak i przyjazny środowisku. Warto zatem wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę decydując się na budowę domu energooszczędnego.

sklep.msalamon.pl ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć?

ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć? ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć?

ESP32 to zaawansowany układ mikrokontrolerowy, który oferuje szeroki zakres możliwości dla projektów związanych z Internetem Rzeczy (IoT). Dzięki swojej dwurdzeniowej architekturze, komunikacji bezprzewodowej,...

ESP32 to zaawansowany układ mikrokontrolerowy, który oferuje szeroki zakres możliwości dla projektów związanych z Internetem Rzeczy (IoT). Dzięki swojej dwurdzeniowej architekturze, komunikacji bezprzewodowej, różnorodnym interfejsom komunikacyjnym oraz narzędziom programistycznym, ESP32 staje się idealnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji. W tym artykule szczegółowo omówimy ESP32, jego funkcje komunikacyjne, interfejsy, bezpieczeństwo oraz narzędzia programistyczne. Przedstawimy również różnorodne...

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować...

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować się cechami, które ograniczą skutki zderzenia z pojazdem oraz wtórne skutki zderzenia. Niemal wszyscy na co dzień korzystamy z różnych środków transportu: komunikacji miejskiej, samochodu, motocykla czy roweru, ale każdy z nas po opuszczeniu pojazdu czy zejściu z jednośladu staje się pieszym....

ASTAT Sp. z o.o. Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec

Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec

Jednym z elementów Jakości Energii Elektrycznej (JEE) w zakładzie przemysłowym jest prawidłowa gospodarka mocą bierną.

Jednym z elementów Jakości Energii Elektrycznej (JEE) w zakładzie przemysłowym jest prawidłowa gospodarka mocą bierną.

GoodWe GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA

GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA

Wysokie napięcie w sieci? GoodWe ma na to sposób! GoodWe jako pierwszy na rynku wprowadza innowacyjne rozwiązanie do swoich falowników hybrydowych z serii ET. Falownik GoodWe, w przypadku stwierdzenia...

Wysokie napięcie w sieci? GoodWe ma na to sposób! GoodWe jako pierwszy na rynku wprowadza innowacyjne rozwiązanie do swoich falowników hybrydowych z serii ET. Falownik GoodWe, w przypadku stwierdzenia zbyt wysokiego napięcia na którejkolwiek z faz, w sposób automatyczny i inteligentny przenosi produkcję na fazy z niższymi napięciami, stabilizując tym samym sieć i zapobiegając niepotrzebnemu wyłączeniu generacji.

leroymerlin.pl Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać

Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać

Choć mogłoby się wydawać, że zakup żarówki LED jest prostą sprawą, która sprowadza się do wybrania modelu o odpowiednim gwincie, w praktyce jest nieco trudniej. Trzeba zwrócić też uwagę na takie aspekty...

Choć mogłoby się wydawać, że zakup żarówki LED jest prostą sprawą, która sprowadza się do wybrania modelu o odpowiednim gwincie, w praktyce jest nieco trudniej. Trzeba zwrócić też uwagę na takie aspekty jak dopasowanie mocy do wielkości i rodzaju pomieszczenia, a także wybranie odpowiedniej barwy światła. Dlatego warto sprawdzić, jak dopasować żarówki LED do kuchni, sypialni, salonu i łazienki.

Hoegert Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową?

Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową? Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową?

Lutownica transformatorowa to profesjonalne narzędzie, niezbędne m.in. w warsztatach samochodowych i serwisach. Wydajniejsza i mocniejsza niż lutownica oporowa, pozwala na sprawne lutowanie grubych kabli...

Lutownica transformatorowa to profesjonalne narzędzie, niezbędne m.in. w warsztatach samochodowych i serwisach. Wydajniejsza i mocniejsza niż lutownica oporowa, pozwala na sprawne lutowanie grubych kabli i dużych powierzchni. Jednak nie nadaje się do wszystkiego. Aby zapewnić sobie efektywność pracy, sprawdź, co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową!

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych

Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych

Połączenia przewodów to zagadnienie, z którym mamy do czynienia od początku istnienia instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniały się czasy, zmieniały się rodzaje przewodów, a wraz z nimi ewoluowały...

Połączenia przewodów to zagadnienie, z którym mamy do czynienia od początku istnienia instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniały się czasy, zmieniały się rodzaje przewodów, a wraz z nimi ewoluowały również techniki łączenia. Zróżnicowane są też normy, zwyczaje i materiały instalacyjne – w zależności od tego, jakiego kraju to dotyczy.

ASTAT Sp. z o.o. Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

ASTAT Sp. z o.o. Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim...

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim przez dwa dokumenty. Pierwszy to norma PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Drugi to Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 819).

EC System Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision

Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu,...

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu, jak i zaawansowaną funkcjonalnością. Nowa seria produktów otrzymała nazwę HiLook i stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekonomicznych systemów monitoringu. W poniższym artykule przybliżymy Państwu ofertę kamer IP z nowej linii.

ELEKTROMETAL SA news Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023 Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości...

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości produktowe, m.in. oświetlenie przemysłowe i przeciwwybuchowe Ex.

Redakcja news Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023

Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023 Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023

Elektromontaż Rzeszów tradycyjnie prezentował swoją ofertę podczas tegorocznych targów Energetab, które odbyły się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Elektromontaż Rzeszów tradycyjnie prezentował swoją ofertę podczas tegorocznych targów Energetab, które odbyły się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. news Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik na targach Energetab 2023! Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku...

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku – prezentowała swoją ofertę w hali A.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023 Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również...

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również nowości – takie jak np. zegar 12.B2. Na stoisku można było pobawić się w prefabrykację systemu MasterIn i wygrać puchar ufundowany przez firmę.

ORMAZABAL POLSKA news Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Ormazabal na targach ENERGETAB 2023 Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas...

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas targów ENERGETAB 2023.

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych...

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych do produkcji osprzętu, przedstawiając je w postaci nowatorskiej galerii obrazów.

Redakcja news Relpol na targach ENERGETAB 2023

Relpol na targach ENERGETAB 2023 Relpol na targach ENERGETAB 2023

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023 BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2023

Brother na Targach Energetab 2023 Brother na Targach Energetab 2023

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki...

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki etykiet dla elektryków.

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. news Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023 Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB...

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej.

Emiter Sp. z o. o. news EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

EmiterNet na targach ENERGETAB 2023! EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim...

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim rynku.

SONEL S.A. news Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023 Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła...

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła darmowe wykłady na temat praktycznego zastosowania swoich rozwiązań.

Drut-Plast Cables Sp. z o.o. Kable przekształtnikowe

Kable przekształtnikowe Kable przekształtnikowe

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.