elektro.info

Systemy zarządzania dystrybucją energii w energetyce rozproszonej

Energy Management Systems for energy distribution in the concept of Distributed Energy System

Przykładowy schemat sieci rozproszonej, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

Przykładowy schemat sieci rozproszonej, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania, regulacji dostaw i wykorzystania energii w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozproszonej zakłada aktywny udział w generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, poprzez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci), aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych, czyli klientów. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które muszą zapewnić ich komplementarne działanie. Systemy zapewnią gromadzenie i analizowanie danych na każdym poziomie.

Zobacz także

dr inż. Józef Jacek Zawodniak , st. kpt. mgr inż. Łukasz Rogalski, st. asp. Piotr Górny Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

dr inż. Andrzej Ł Chojnacki Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Gawlak, mgr inż. Leszek Poniatowski Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

W artykule:

• System Sterowania i Nadzoru w dyspozycji mocy w energetyce tradycyjnej
• System zarządzania dystrybucją energii w energetyce rozproszonej

Streszczenie

Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.

Abstract

Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. T This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system. 

 

Zarządzanie dystrybucją energii jeszcze niedawno było ulokowane tylko w obszarze energetyki zawodowej. Obecnie takie systemy są także stosowane także u odbiorców energetyki, klientów instytucjonalnych i indywidualnych. To spowodowało, że wiele firm oferuje takie oprogramowanie, dostosowane pod różne funkcjonalności. Nazewnictwo nie jeszcze do końca usystematyzowane, różne firmy, organizacje stosują różne określenia, różnie nazywają i lokują w grupach pewne funkcjonalności. W niniejszym artykule omówimy grupę systemów zarządzania dystrybucją energii, którą określimy na potrzeby tego artykułu jako EMS (z ang. Energy Management Systems).

W tej grupie mogą być ulokowane systemy:

 • ADMS (z ang. Advanced Distribution Management Solutions) – tą nazwą określane jest oprogramowanie optymalizujące przesył energii w sieciach operatorów energetycznych;
 • SEMS (z ang. Smart Energy Management Systems) – oprogramowanie nadzorujące przepływ energii w sieciach inteligentnych;
 • FEMS (z ang. Factory Energy Management Systems) – zarządzanie energią w zakładach przemysłowych.
 • BEMS (z ang. Building Energy Management Systems) – zarządzanie energią w budynkach mieszkalnych.
 • HEMS (z ang. Home Energy Management Systems) – zarządzanie energią w domach jednorodzinnych.
 • EMS określenie jest także stosowane do sterowników zarządzających lokalnymi magazynami energii.

Zadania systemów zarządzania dystrybucją energii możemy zdefiniować jako:

 1. monitorowanie i kontrola sposobu, w jaki energia jest dystrybuowana (w liniach i w stacjach energetycznych) oraz określanie potrzeb konsumentów,
 2. zarządzanie źródłami wytwarzania energii oraz monitorowanie linii przepływu energii,
 3. optymalizacja przepływu energii pod kątem kosztowym i popytowym.

W energetyce zawodowej, zcentralizowanej systemy zarządzania dystrybucją energii funkcjonują „od zawsze”, dostawy są realizowane przez operatorów energetycznych w sieciach najwyższych napięć (Operator Systemu Przesyłowego OSP, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE) oraz niższych napięć (Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego OSD – dawne zakłady energetyczne). Przesył energii jest kontrolowany przez dyspozycje mocy, które są sercem i centrum zarządzania. Tam są dostarczane i analizowane w czasie rzeczywistym informacje o stanie elementów systemu. Na tej podstawie podejmowane są decyzje zarządcze, jakie źródła generacyjne są dołączane do systemu, jak jest realizowany przesył energii w celu zapewnienia z jednej strony bezpieczeństwa technicznego, z drugiej zaś ciągłości dostaw energii dla odbiorów końcowych, optymalizacji dostaw pod kątem popytu i podaży. Dyspozycje mocy posiłkują się systemami składowymi: systemami SCADA dla linii przesyłowych (z ang. Supervisory Control And Data Acquisition), które sprawują kontrolę nad liniami energetycznymi oraz systemami SSiN Stacji Energetycznych (skrót SSiN – Systemy Sterowania i Nadzoru), te zaś sprawują nadzór nad wszystkimi urządzeniami na stacjach transformatorowych.

Wszystkie dane ruchowe w Dyspozycjach pochodzą od systemów telemechaniki zlokalizowanych w Stacjach Energetycznych. Dane online są wyświetlane na stanowiskach dyspozytorskich. Dane dostępne dla dyspozytora pochodzą także z zainstalowanych systemów klasy DOL (Dynamiczne obciążenie linii).

Stanowią one bardzo profesjonalne i rozbudowane systemy zarządzania, które są wdrażane od samego początku powstawania systemu energetycznego. Ulokowane są w centrach dyspozycji mocy. Operator Przesyłowy (Polskie Sieci Energetyczne) dysponuje Krajową Dyspozycją Mocy (KDM) – centrum krajowego systemu energetycznego. Ponadto w obszarze PSE znajdują się Okręgowe Dyspozycje Mocy (ODM). Operatorzy Dystrybucyjni mają własne systemy zarządzania i nadzoru, należące do lokalnych Dyspozycji Mocy. Zakłady, które mają własną sieć energetyczną, mają Zakładowe Dyspozycje Mocy. W tych systemach też są instalowane podsystemy SCADA przesyłu i systemy SSiN stacji energetycznych.

Systemy na wszystkich poziomach wymieniają/bądź będą wymieniać istotne dane między sobą, w cyklu: Sieci NN (niskiego napięcia) – Sieci SN (średniego napięcia) – Sieci WN (wysokiego napięcia) – Elektrownie/Elektrociepłownie.

Tak są wykorzystywane systemy zarządzania energią w tradycyjnej koncepcji energetyki, przy przesyle energii od najwyższych do najniższych napięć. W takim systemie organizacji energetyki najważniejsze jest bezpieczeństwo techniczne, ciągłość dostaw i bezawaryjność.

Rozwój cywilizacyjny musi uwzględnić nowe zjawiska, to wymusi zmiany w tradycyjnej koncepcji energetyki. W niedalekiej przyszłości zwiększy się zasięg energetyki rozporoszonej, zdecentralizowanej, która nie będzie już sterowana globalne.

Cele energetyki rozproszonej:

 • stworzenie rynku wewnętrznego usług energetycznych jako konsekwencja dążenia do liberalizacji i decentralizacji usług;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, włączenie nowych źródeł generacji jako konsekwencja ograniczenia zasobów paliw kopalnych;
 • ochrona środowiska, włączenie źródeł nisko- lub zeroemisyjnych jako konsekwencja ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych, efektu cieplarnianego i dużej emisji zanieczyszczeń;

W tej koncepcji przesył energii może być dwukierunkowy: zarówno w tradycyjnym kierunku (od dużej generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Przy takim założeniu powstaną lokalne sieci inteligentne, a związane z nimi systemy do zarządzania przepływem energii będą ulokowane w gminach, zakładach przemysłowych u odbiorców indywidulanych, szczególnie u prosumentów.

W niniejszym artykule przybliżamy sposoby skonfigurowania oraz funkcje systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego. Na niższych poziomach instalacyjnych, niektóre funkcjonalności mogą być ograniczone lub uproszczone, ale za to pojawią się nowe funkcje (bardziej komercyjne, zwiększające optymalizację, podnoszące efektywność wykorzystania źródeł odnawialnych, mocniej związane z popytem i podażą).

Ważnym elementem poprawności działania systemów zarządzania dystrybucją jest bezpieczeństwo IT. Zabezpieczenie i odporność przed atakami hackerskimi jest kluczowym elementem zapewnienia niezawodności. Jest to złożony i rozległy temat na odrębną publikację i w tym artykule nie będzie omawiany.

System Sterowania i Nadzoru w dyspozycji mocy w energetyce tradycyjnej

Aktualnie koncepcja energetyki tradycyjnej opiera się na:

 • dużych źródłach generacyjnych energii;
 • ograniczeniu linii przesyłowych (szczególnie najwyższych napięć), małej liczbie połączeń transgranicznych;
 • zcentralizowanym zarządzaniu przepływem energii;
 • przesyle, który jest zoptymalizowany, dostosowany do możliwości sieci. Jest trudny do przeskalowania;
 • zastosowaniu przestarzałej technologii (modernizacje są trudne do wykonania i bardzo kosztowne).
 • centralnych przepisach i regulacjach prawnych.

Główne cechy energetyki tradycyjnej zilustrowaliśmy na rysunku 2. (zgodnie z [1]).

zjawiska przemiany energetyki rys1

Rys. 1. Zjawiska wymuszające przemiany energetyki, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

energetyka dzisiaj rys2

Rys. 2. Energetyka dzisiaj, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

Funkcjonujący w Polsce Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) składa się z jednostek służących do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Połączone są one ze sobą funkcjonalnie w system umożliwiający realizację dostaw energii elektrycznej na terenie kraju w sposób ciągły i nieprzerwany.

System zarządzania przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej dla energetyki zawodowej składa się z kilku poziomów:

 1. Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM) – jednostka dyspozytorska Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) nadzorująca pracę sieci najwyższych napięć, tj. 750, 400 i 220 kV oraz wybranymi liniami 110 kV o znaczeniu systemowym. KDM dysponuje mocą Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (JWCD) oraz niektórych Jednostek Wytwórczych Centralnie Koordynowanych (JWCK). Ponadto zarządza międzynarodową wymianą energii elektrycznej oraz ograniczeniami systemowymi.
 2. Obszarowa Dyspozycja Mocy (ODM) – służba dyspozytorska OSP nadzorująca pracę sieci przesyłowej oraz koordynowanej 110 kV na danym obszarze (5 ośrodków). Kieruje operacjami łączeniowymi w sieci przesyłowej.
 3. Centralna Dyspozycja Mocy (CDM)/Oddziałowa Dyspozycja Stacji (ODS) – służba dyspozytorska OSD kierująca pracą sieci lokalnej rozumianej jako obszar sieci danego zakładu dystrybucyjnego. Są to głównie sieci 110 kV znajdujące się na terenie działania danego zakładu energetycznego oraz Główne Punkty Zasilania (GPZ). Te jednostki są ukierunkowane na nadzór nad sieciami i polami WN w GPZ. Jeżeli „widzą” pola SN to ze względu na: a) charakter generacyjny, b) istotną rolę funkcjonalną lub c) obowiązki związane z utrzymaniem systemów OMS (Order Management System).
 4. Regionalna Dyspozycja Mocy (RDM) – służba dyspozytorska OSD kierująca pracą sieci SN (liniami napowietrznymi i kablowymi) na terenie danego rejonu należącego do OSD.

Poza powyższym pojawiają się sukcesywnie dyspozycje odpowiedzialne za obszary niskich napięć. OSD poszukują dla nich źródeł sygnałów oraz zakresu odpowiedzialności.

Funkcjonalności systemów, w zależności od poziomu, nie różnią się w sposób szczególny użytecznością i funkcjami, a jedynie zakresem możliwych działań. Na poniższym rysunku pokazano strukturę KSE.

struktura krajowego systemu energetycznego rys3

Rys. 3. Struktura Krajowego Systemu Energetycznego, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

Realizacja ustawowych obowiązków nałożonych na OSP nie byłaby możliwa bez kompletnej i bezawaryjnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zarządzanie Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Podstawowym elementem tej infrastruktury jest system wsparcia służb dyspozytorskich OSP o nazwie Dyster. Funkcjonalnie składa się on z dwóch podsystemów:

 1. Scada, którego zadaniem jest zbieranie danych pomiarowych ze stacji elektroenergetycznych niezbędnych do nadzoru i sterowania systemem elektroenergetycznym;
 2. EMS, który, działając na bazie infrastruktury i danych telemetrycznych otrzymywanych z podsystemu Scada, jest wykorzystywany w procesie bieżącego zarządzania przepływami mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Technologicznie System Dyster stanowi jeden rozległy, zlokalizowany w dwóch Krajowych Dyspozycjach Mocy oraz pięciu Obszarowych Dyspozycjach Mocy (ODM Warszawa, ODM Radom, ODM Bydgoszcz, ODM Poznań, ODM Katowice) system teleinformatyczny. W czasie rzeczywistym, a więc w interwałach, których czas trwania nie przekracza kilku sekund, wypracowuje odpowiedź na sygnał z otoczenia systemu, bez względu na to czy amplituda oraz czas trwania tego sygnału ma charakter deterministyczny, czy losowy. Oprogramowanie, które zapewnia obsługę procesów, nosi nazwę SINAUT® Spectrum i zostało wdrożone przez firmę Siemens.

System Dyster przeznaczony jest dla KDM, ODM oraz OSD. Umożliwia funkcje ruchowe, takie jak m.in. przełączenia. Funkcje nadzoru realizowane przez centra nadzoru wykorzystują system WindEx. Źródłem informacji dla obydwu tych struktur są systemy pracujące na stacjach. Systemy Sterowania i Nadzoru (SSiN) stanowią zgodnie z normą PN EN 61850 podsystem SAS (System Automatyki Stacyjnej), który można interpretować jako system obejmujący urządzenia automatyki stacji oraz wszystkie elementy pozwalające na komunikację zarówno urządzeń pomiędzy sobą, jak i połączenia z otoczeniem, w tym z centrami nadzoru. Celem takiej komunikacji jest zapewnienie pełnej transparentności układu sieciowego i możliwość sterowania elementami KSE, co pozwala na:

 • poprawę bezpieczeństwa pracy i obsługi stacji poprzez zwiększenie zakresu, jakości i pewności przesyłania informacji;
 • zdalną diagnostykę urządzeń oraz pełną informację na temat zagrożeń wystąpienia zakłóceń, co umożliwia podjęcie działań prewencyjnych,
 • przyspieszenie możliwości identyfikacji i lokalizacji zagrożeń oraz zakłóceń w sieci przesyłowej.

Zgodnie z polityką RCM (ang. Reliability Centered Maintenance) przyjętą przez PSE eksploatacja sieci nastawiona jest na niezawodność. W tym celu wymagany jest rozbudowany monitoring i funkcje diagnostyki dostępne w czasie rzeczywistym dla wszystkich najważniejszych składników sieci elektroenergetycznej – zarówno dla linii, jak i dla stacji. Takie podejście wynika z racjonalnego podejścia do eksploatacji, w której odchodzi się od pracy stacji ze stałą obsługą ruchową. Aktualnie dąży się do rozpowszechnienia „inteligentnych stacji”, co niesie za sobą konieczność rozwoju w trzech następujących obszarach:

 1. otwartego i bezpiecznego dostępu do informacji o statusie urządzeń zainstalowanych na stacji;
 2. innowacyjnej strategii zarządzania eksploatacją;
 3. integracji układów sterowania, zabezpieczeń i automatyki.

Interpretacja SSiN z poziomu stacji obejmuje zbiór funkcji urządzeń razem z siecią informatyczną służącą do komunikacji i transmisji danych. System pozwala na permanentną integrację i pozyskiwanie informacji ze stacji oraz dostęp do sygnałów o charakterze zdarzeniowym, a także umożliwia analizę i ocenę stanu urządzeń na podstawie zarchiwizowanych danych off-line. Funkcjonalności systemu dotyczą m.in. wizualizacji stanu łączników, topologii obiektu, aktualnych wartości pomiarów. Zapewniają również zdalne i lokalne funkcje sterownicze oraz nadzór nad aparaturą i układami pomocniczymi (m.in. systemy alarmowe, kontrola dostępu czy monitoring ppoż.). Z poziomu centrów dyspozycji mocy SSiN jest natomiast określany jako zbiór aplikacji i funkcji, dzięki którym możliwy jest zdalny nadzór, sterowanie i wymiana danych umożliwiających diagnostykę i zarządzanie elementami systemu. Szybkość pozyskiwania pewnych informacji o stanie technicznym stacji i sieci pozwala na prowadzenie złożonych analiz i dostosowywanie procedur dla sytuacji awaryjnych.

Wymagania stawiane SSiN są bardzo rozbudowane, do najważniejszych należą:

 • otwartość – na każdym poziomie działania SSiN musi mieć strukturę otwartą, co w praktyce oznacza, że możliwe jest wprowadzenie urządzenia wszystkich producentów spełniających wymagania standardu PN EN 61850 bez pogorszenia parametrów systemu;
 • redundancja – konieczność spełnienia tego warunku w zakresie komunikacji i zasilania na każdym poziomie systemu, synchronizacji czasu rzeczywistego oraz redundancja kluczowych elementów systemu w tym m.in. sterowniki stacyjne;
 • odporność na zakłócenia;
 • rozbudowa systemu nie powinna powodować zakłóceń pracy elementów już pracujących w sieci.
 • konieczność zapewnienia funkcjonowania stacji w przypadku awarii któregokolwiek z elementów systemu, tzn. uszkodzenie jakiegokolwiek z elementów nie powinno ograniczać funkcjonalności stacji;
 • awaria któregokolwiek elementu musi być sygnalizowana i nie może powodować kaskadowej awarii innych elementów systemu. W takim przypadku SSiN powinien realizować swoje funkcje poza tymi, których dotyczy awaria danego komponentu;
 • żadna anomalia działania (usterka, awaria) nie może generować działania sterującego dla jakiegokolwiek elementu systemu;
 • w przypadku zakłóceń system nie może wprowadzać błędnych informacji, a po ustąpieniu przyczyny zakłócenia powinien się odbudować i automatycznie uaktualnić;
 • autotest – system powinien mieć możliwość izolowania głównych zespołów w celu dokładnego wykrywania usterek.

Podstawowe funkcje realizowane przez SSiN przedstawiono poniżej:

 • akwizycja i przetwarzanie danych (pomiary analogowe i cyfrowe, sygnały stykowe i cyfrowe);
 • sterowanie (poziomy, uprawnienia, sterowanie binarne i analogowe);
 • możliwość współpracy z innymi systemami (Dyster, WindEx, elektrownie, OSD i inni);
 • blokady logiczne i sekwencje łączeniowe;
 • kontrola synchronizmu w zakresie wizualizacji i parametryzacji, synchronizacja czasu;
 • rejestracja zdarzeń;
 • serwer WEB, interfejs HMI;
 • współpraca z systemami i urządzeniami stacyjnymi;
 • kontrola dostępu do funkcji systemu.
 • system zarządzania dystrybucją energii w energetyce rozproszonej

W części 1 (rys. 2.) została zaprezentowana koncepcja zarządzania dla energetyki tradycyjnej.

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej przedstawionymi w [1], standardem dla energetyki „jutra” staną się sieci, które będą:

 • elastyczne, czyli takie, które zaspokoją potrzeby klientów, uwzględniające nadchodzące zmiany, wyzwania i wymagania;
 • dostępne, czyli zapewniające przyznanie dostępu do przyłączenia wszystkim użytkownikom sieci, a szczególnie w przypadku odnawialnych źródeł energii, uznające za priorytet dostępność źródeł energii i wysokiej wydajności lokalnej generacji o zerowej lub niskiej emisji dwutlenku węgla;
 • niezawodne, czyli zapewniające poprawę bezpieczeństwa i jakości dostaw, bezpieczne i odporne na zagrożenia i ataki cyfrowe;
 • ekonomiczne pod kątem technicznym i finansowym, czyli zapewniające efektywne zarządzanie energią, pozwalające na wdrożenie innowacji, dopuszczające pełną konkurencyjność oraz uwzględniające regulacje dotyczące równych warunków działania.

Taka koncepcja energetyki rozproszonej będzie możliwa do zrealizowania, pod warunkiem spełnienia następujących założeń:

 • dostawy energii z sieci lokalnie zarządzanej, integracja sieci rozporoszonej i OZE z generacją centralną;
 • przesył lokalny, w którym użytkownik określa wielkość i jakość dostaw;
 • niezawodność i bezpieczeństwo, które będą nadzorowane i zabezpieczane cyfrowo;
 • sieć dystrybucyjna – elastyczna, optymalna, łatwo skalowalna, łatwa do rozbudowy, konserwacji i działania;
 • dostawy energii – pochodzące z małej rozporoszonej generacji, podłączonej blisko klientów, opierającej się na współpracy z energetyką zawodową;
 • dostawy, które będą zorientowane na klienta, elastycznie ukierunkowane pod popyt i nowe usługi na rynku energii;
 • prawo energetyczne ułatwiające handel transgraniczny, uwzględniające usługi energetyczne i sieciowe.

Przedstawia to schematycznie rysunek 4. (zgodnie z [1]).

energetyka jutra rys4

Rys. 4. Energetyka jutra, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

Sieć rozproszona (schematycznie przedstawiona na rysunku 5.) to system, który można scharakteryzować następująco (zgodnie z [4]):

 1. składa się on z wielu różnych, wzajemnie się rezerwujących źródeł wytwórczych energii wraz z magazynami energii. Źródła generacyjne powinny mieć możliwość pracy w wydzielonej sieci oraz wzajemnej redundancji i rezerwowania się,
 2. istotnym elementem będzie system monitorowania i prognozowania przesyłu i dystrybucji energii na każdym poziomie, od wytwórców (czyli stanu sieci elektroenergetyki zawodowej, wytwórczej), poprzez odbiorców instytucjonalnych (ocena sieci przemysłowych) aż po odbiorców indywidulanych. Nastąpi to poprzez wdrożenie dwukierunkowych inteligentnych systemów pomiarowych, a u odbiorców, przez zainstalowanie np. dwukierunkowych liczników energii z funkcją prognozowania zużycia energii w czasie,
 3. w systemie będzie zainstalowane Centrum Sterowania (lokalne centrum dyspozycji mocy), które będzie zarządzać przepływami energii w sposób optymalny zarówno dla operatora, jak i konsumenta.
schemat sieci rozproszonej rys5

Rys. 5. Przykładowy schemat sieci rozproszonej, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

Wprowadzenie energetyki rozproszonej będzie miało wiele zalet, ale może spowodować także pewne zagrożenia. Systemy zarządzania powinny wyeksponować zalety, przełożyć je na poprawę optymalizacji, a wady starać się zneutralizować i zniwelować.

Zgodnie z artykułami [5] i [6] energetyka rozproszona powinna umożliwić:

 • bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury;
 • ograniczenie inwestycji w nowe moce wytwórcze, linie przesyłowe i dystrybucyjne;
 • redukcję strat przesyłowych, redukcję kosztów dostaw energii;
 • poprawę jakości usług i bezpieczeństwa układu energetycznego;
 • redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Pojawią się też zagrożenia dla systemu energetycznego. Systemy zarządzania EMS/SEMS powinny ze sobą współdziałać w taki sposób, aby w jak największym stopniu wyeliminować te zagrożenia. Do największych wyzwań będą należeć:

 • utrzymanie niezawodności systemu energetycznego pomimo włączenia generacji rozproszonej OZE, zależnej od warunków atmosferycznych;
 • zapewnianie sterowalności systemu – pomimo że mogą nastąpić konflikty z nadrzędnymi układami sterowania;
 • zapewnienie danych do prognozowania i rozdziału obciążenia;
 • zapewnienie jakości energii elektrycznej w wielu komplementarnie działających systemach;
 • współdziałanie automatyki zabezpieczeniowej;
 • zapewnienie regulacji częstotliwości w kilku połączonych, komplementarnie pracujących sieciach energetycznych;
 • zapewnienie danych do planowania remontów i rozwoju sieci, do modelowania i planowania rozwoju systemu (w którym jest duży udział generacji rozproszonej).

Bardzo ważnym elementem współpracy sieci energetycznej operatora dystrybucyjnego oraz sieci rozproszonej będzie współpraca systemów zarządzania w stanach nieustalonych, a w szczególności przy przejściu danego obszaru na pracę autonomiczną (potocznie określane jako wejście „na wyspę”) i powrót do współdziałania z operatorem. Przy takich przełączeniach będzie wymagana bardzo ścisła współpraca systemu SEMS z systemami operatorskimi EMS w Centralnej Dystrybucji Mocy (CDM). Algorytm wydzielania się lokalnej sieci na wyspę oraz powrotu z niej, powinien ściśle określić operator dystrybucyjny.

Zadaniem tak skonfigurowanego systemu zarządzania energią energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych (Smart Grid) będzie umożliwienie jego włączenia i współdziałania z Krajowym Systemem Dystrybucyjnym (np. na poziomie OSD) oraz osiągnięcie w takiej konfiguracji koniecznych funkcjonalności niezbędnych dla bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania. Wymagane będzie:

 • automatyczne sterowanie systemu w celu dostosowania się do współdziałania z OSD;
 • monitorowanie bieżącego obciążenia i stanu napięć w sieci lokalnej (np. Smart Grid);
 • monitorowanie oraz nadzór nad bieżącym stanem sieci;
 • osiągnięcie operatywności systemu, najlepiej w trybie automatycznym podczas stanów awaryjnych na wszystkich poziomach napięcia;
 • automatyczne wyłączanie i izolację zwarć i możliwość przywracania zasilania;
 • automatyczną regulację i stabilizację napięcia, częstotliwości i mocy biernej;
 • ocenę dynamicznego obciążenia systemu;
 • możliwość rozłączania i synchronizacji mikrosieci.

System zarządzania energią powinien składać się z następujących modułów funkcjonalnych (na podstawie materiałów technicznych firm, zgodnie z [7]):

 • w sieciach operatorów dystrybucyjnych będzie stosowany system ADMS (z ang. Advanced Distribution Management Solutions) – do optymalizacji przesyłu,
 • Systemu Zarządzania Dystrybucją (DMS – z ang. Distribution Management System) – to najważniejszy system, konieczny na wyposażeniu każdego EMS lub SEMS. Jego zadaniem jest nadzór oraz optymalizacja działania lokalnej sieci. System przyjmuje dane z monitoringu sieci, a następnie zgodnie z zaimplementowanym algorytmem – steruje procesami. Z systemem DMS związane są systemy DOL (Dynamiczne obciążenie linii) oraz FDIR (z ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) jest to system wykrywania zwarć, izolacji obszarów awarii i przywracanie zasilania. Te systemy są stosowane w tylko w sieciach średniego napięcia.
 • Systemu Zarządzania Awariami (OMS – z ang. Outage Management System) służy do lokalizacji wyłączeń na sieci energetycznej. Jego celem jest jak najszybsze lokalizowanie awarii i przekazywanie do DMS informacji, jak ma być realizowane ich wyłączanie i izolacja. Z tego systemu są wyliczane dane dotyczące niezawodności sieci. Są to wskaźniki KPI na podstawie których Urząd Regulacji Energetyki (URE) ocenia jakość dostaw energii do klientów końcowych (są współczynniki SAIDI, MAIFI). To jest podstawą kontroli pracy operatora energetycznego.

Pozostałe moduły nie są bezwzględnie konieczne, ale znacznie ułatwiają działanie, należą do nich:

 • System Informacji Geograficznej (GIS – z ang. Geographic Information System) – zadaniem tego systemu jest powiązanie elementów infrastruktury z ich lokalizacją w terenie, umożliwia uruchomienie szeregu funkcji wspomagających procesy techniczne i optymalizacyjne,
 • System Zarządzania Informacją o Kliencie (CIS – z ang. Customer Information System) – zbieranie informacji dotyczących sprzedaży energii i obsługi klienta na rynku energetycznym. Elementem składowym tego systemu jest AMI (z ang. Advanced Metering Infrastructure), który na bieżąco przesyła dane o zużyciu energii i pozwala określić przewidywane zapotrzebowanie na dostawy,
 • System Zarządzania Pracą (WMS – z ang. Work Management System) – system wspomagający organizację pracy, usuwanie awarii, wymian terminowych koniecznych dla utrzymania gotowości sieci energetycznej,
 • System Zapewnienia jakości (PQ – z ang. Power Quality) – system do oceny jakości energii.

Te podstawowe funkcjonalności możemy uzupełnić o dodatkowe bloki realizujące funkcje związane z raportowaniem, prognozowaniem, przygotowaniem danych do uczestnictwa na rynku energii oraz moduły popytowe, jak np. moduł pogodowy, moduł definiujący odbiory krytyczne i niekrytyczne, z algorytmem sekwencji wyłączeń przy konieczności redukcji obciążenia, itp.

Analiza i przetwarzanie danych pomiędzy tymi modułami jest przeprowadzana jest przez CIM (z ang. Common Information Model). Jest to model informacyjny do określenia wspólnej platformy wymiany informacji za pośrednictwem bezpośrednich interfejsów. Jest magistrala dostępu do danych, która definiuje jak te dane mają być przechowywane w systemie i w jakim formacie powinny być oferowane wewnątrz i na zewnątrz systemu informatycznego (zgodnie z [8] Zarządzanie siecią dystrybucyjną (SN/nn) – DMS, https://www.mikronika.pl/service/systemy).

System Zarządzania Energią w lokalnej sieci energetycznej można określić jako zbiór wielu systemów, na wielu poziomach. Jest to wręcz piramida związaną ze zbieraniem oraz analizowaniem danych na każdym poziomie. Na rysunku 6. przedstawiono schematycznie, jak taka synergia zarządzania może być skonfigurowana w sieci energetycznej.

zarzadzanie przeplywem energii rys6

Rys. 6. Zarządzanie przepływem energii, komunikacja w sieci energetyki zawodowej i rozproszonej, gdzie: KDM – krajowa dyspozycja mocy; ODM – okręgowa dyspozycja mocy; CDM-OSD – centralna dyspozycja mocy operatora dystrybucyjnego; AMI – Advanced Metering Infrastructure (inteligentny licznik, przekazujący dane do operatora), EMS – Building and Energy Management System (system zarządzania energią w budynku), CEMS – Community Energy Management System (moduł do komunikacji pomiędzy operatorami energetycznymi a operatorami sieci rozproszonej, prosumentami), DMS – Distribution Management System – system zarządzania przepływem energii w SEMS/FEMS, SEMS/EMS – Smart Energy Management System – system zarządzania przepływem energii w sieci inteligentnej (Smart Grid), FEMS – Factory Energy Management System – system zarządzania przepływem energii w zakładzie przemysłowym (obecnie są to dyspozycje mocy), HEMS – Home Energy Management System – system zarządzania przepływem energii w domu (odbiorca indywidulany), EV-EMS – Electric Vehicle Energy Management System – system zarządzania energią w pojeździe elektrycznym pracującym na Smart Grid, ESS-EMS – Energy Story System – Energy Management System – system zarządzania energią w magazynie energii pracującym na Smart Grid, OZE-EMS – Odnawialne Źródła Energii – Energy Management System – system zarządzania energią źródeł odnawialnych pracujących na Smart Grid, rys. S. J. Świątek, P. Kazirodek

Systemy zarządzania przepływem energii będą ulokowane, począwszy od dyspozycji mocy operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych, poprzez dyspozycje mocy w zakładach przemysłowych (które według nazewnictwa Smart Grid określane są/będą jako FEMS), poprzez systemy zarządzania sieciami energetyki rozproszonej EMS/SEMS, a na samym dole będą ulokowani klienci indywidualni i systemy BEMS i HEMS. Wszystkie te systemy będą się różniły funkcjonalnościami.

Literatura

 1. „European Smart Grid Technology Platform Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future, Publication Office Directorate” wydanie General for Research Directorate – Energy Unit 2 – Energy Production and Distribution Systems /2006, www.smart.grids.eu
 2. „System Sterowania i Nadzoru nad pracą sieci przesyłowej w PSE Operator S.A.”, Piotr Wójcicki, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA wyd. PAK vol. 55, nr 6/2009.
 3. „Elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał, rozwiązania”, Leszek Bronk, Bogdan Czarnecki, Rafał Magulski, FORUM ENERGII, www.forum-energii.eu /02.2019
 4. „Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych w Koncepcji Smart Systemu”, Jacek Świątek, Elektro-Info, nr 5 / 2019.
 5. „Koncepcja Smart Grid szansą dla rozwoju generacji rozproszonej”, Anna Kowalska-Pyżalska, Prace naukowe Instytutu Maszyn i Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 65, Seria Studia i Materiały, nr 31, 2011 r.
 6. „Power electronic systems as a crucial part of Smart Grid infrastructure – a survey”, G. Benysek, M. Kazimierkowski, J. Popczyk, R. Strzelecki, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES, Vol. 59, No. 4, 2011.
 7. Materiały techniczne i katalogi firm: Mikronika, Apator COPA-DATA GmbH, dostępne na stronach internetowych firm.
 8. Zarządzanie siecią dystrybucyjną (SN/nN) – DMS, https://www.mikronika.pl/zarzadzanie-siecia-dystrybucyjna-sn-nn-dms/
 9. „Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetyczne, wybrane problemy i wyzwania”. Praca zbiorowa pod red. Jana Rączka, Mariusza Swora, Wojciecha Stawiany, publikacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, Warszawa 2012, http://forumees.pl/.
 10. „Smart Grid – sieć przyszłości”, Wiesław Kopterski, Pomiary Automatyka Robotyka, 12/2010.
 11. „Electric Energy Management System in a Building with Energy Storage”, Marek Pawłowski, Piotr Borkowski, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 88 NR 12b /2012.
 12. „Koncepcja organizacji systemów zarządzania energią w sieciach automatyki budynkowej”, Jakub Grela, Napędy i Sterowanie, nr. 12 12-2014.
 13. „Internet Rzeczy w systemach automatyki budynkowej”, Andrzej Ożadowicz, Napędy i Sterowanie, Nr 12, 12-2014 r.
 14. ISO 50001 Energy Management Systems. International Organization for Standardization, 06-2018.
 15. „Understanding the Requirements of the Energy Management Systems Certification”, G.T. Huang, Energy/Sustainability, SGS, www.SGS.com, 06-2012. i Częstochowskiej Zarządzanie Nr 22 (2016) s. 210–217. 
 16. Systemy Zarządzania Energią jako Narzędzie Wspierające Proces Racjonalizacji Zużycia Energii w Organizacjach, Aleksandra Koszarek-Cyra , Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 22 (2016) s. 210–217. 
 17. „Zarządzanie Energią Determinantą Ochrony Środowiska”, Marcin Olkiewicz, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 100 Nr kol. 1972, 2017.
 18. Grzegorz Kaczmarek – ekspert z dziedziny standaryzacji, doświadczony Audytor Wiodący i trener w zakresie systemów zarządzania ISO, współwłaściciel i Prezes Zarządu BiuroNorma Sp. z o.o.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jak wygląda praca instalatora?

Jak wygląda praca instalatora? Jak wygląda praca instalatora?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać? Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe? Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike? Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć? Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

9 cech dobrej kamery termowizyjnej » 9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED » Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania? Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Nowoczesne modułowe systemy UPS » Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty » Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport » Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać? Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez?

Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez? Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez?

Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...»

Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...» Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...»

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać? Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych?

Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych? Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych?

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych » Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz. Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań... Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia » Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych » Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Najnowsze produkty i technologie

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej uzupełniają ofertę Ideal TS by Kanlux. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i...

Obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej uzupełniają ofertę Ideal TS by Kanlux. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale ich zakres pozwala na zastosowanie również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION to stworzona przez Kanlux marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W serii TEKNO znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki...

MOWION to stworzona przez Kanlux marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W serii TEKNO znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

merXu Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej...

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej w jednym miejscu. Zrób większe zakupy i otrzymaj rabat, a dodatkowo zyskaj bezpłatną dostawę .

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Jak sprawdzić działanie bezpiecznika Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami....

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest spalony i co zrobić w takiej sytuacji.

STILO ENERGY Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie...

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie powoduje zagrożenia pożarowego. Bezpieczeństwo systemu zależy także od rodzaju zastosowanego falownika.

merXu Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych...

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych w funkcji oświetlenia ogólnego, a także źródła emitujące światło o silnym natężeniu, pozwalające na wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.

AS ENERGY Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać? Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w systemy PV. Kiedy jest najlepszy czas ich montaż i na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przygotowań?

merXu Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Jak dobierać oprawy oświetleniowe? Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.