elektro.info

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Dom Studencki „Riviera” w Warszawie stwarza zagrożenie dla zdrowia studentów. W dzień brakuje światła naturalnego, natomiast nocą światło sztuczne z zewnątrz zakłóca sen

Dom Studencki „Riviera” w Warszawie stwarza zagrożenie dla zdrowia studentów. W dzień brakuje światła naturalnego, natomiast nocą światło sztuczne z zewnątrz zakłóca sen

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places. Informacje przedstawione w artykule nie mogą jednak zastępować treści podawanych w stosownych normach EN.

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów...

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów sportowych, lotnisk, portów i innych wielkich przestrzeni. Osprzęt stosowany na otwartej przestrzeni narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne: opady, wiatr i temperaturę. Musi więc mieć budowę dostosowaną do pracy w takich warunkach. Dotyczy to zarówno samych opraw oświetleniowych, jak i...

Kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz można podzielić na dwie grupy, w zależności od ich roli w kształtowaniu środowiska świetlnego, tj. na kryteria bezpośrednie i pośrednie projektowania otoczenia świetlnego.

Kryteria bezpośrednie projektowania otoczenia świetlnego

Otoczenie świetlne jest oświetleniem rozważanym w aspekcie jego fizjologicznych i psychologicznych skutków. Podstawowe kryteria bezpośrednie otoczenia świetlnego są następujące: rozkład luminancji, natężenie oświetlenia na polu zadania i w otoczeniu, równomierność i zróżnicowanie natężenia oświetlenia, olśnienie bezpośrednie, odbicia dekontrastujące i olśnienie odbiciowe, światło przeszkadzające, oświetlenie kierunkowe: modelowanie i kierunkowe oświetlenie zadań wzrokowych, aspekty barwy: wygląd barwy i oddawanie barw, migotanie i efekty stroboskopowe oraz oświetlenie awaryjne.

Rozkład luminancji

Rozkład luminancji w polu widzenia oddziałuje na poziom adaptacji oczu, który wpływa na widzialność zdania. Właściwie dobrana (zrównoważona) luminancja jest niezbędna, aby zapewnić wzrost:

 • ostrości widzenia,
 • czułości kontrastowej (rozróżnianie małych względnych różnic luminancji),
 • sprawności funkcji ocznych (takich jak akomodacja, konwergencja, zwężenie źrenic, ruchy oczu).

Rozkład luminancji w polu widzenia wpływa również na wygodę widzenia. Aby ją zapewnić, zalecane jest unikanie nagłych zmian luminancji.

Natężenie oświetlenia na polu zadania i w otoczeniu

Natężenie oświetlenia i jego rozkład na polu zadania i w jego otoczeniu mają wpływ na to, jak szybko, bezpiecznie i wygodnie osoba spostrzega i wykonuje zadanie wzrokowe. Wszystkie wymagane wartości natężenia oświetlenia są eksploatacyjnymi wartościami natężenia oświetlenia, które zapewniają wygodę widzenia, potrzeby wydolności widzenia i bezpieczeństwa. Średnie natężenie oświetlenia w obrębie pola zadania, na płaszczyźnie odniesienia, która może być pozioma, pionowa lub pochyła, powinno być nie mniejsze niż wartość wymagana, niezależnie od wieku i stanu instalacji. Wartości wymagane natężenia oświetlenia, podane w tab. 3., ustalono dla normalnych warunków widzenia z uwzględnieniem następujących czynników:

 • psychofizjologicznych aspektów, takich jak wygoda widzenia i dobre samopoczucie,
 • wymagań dotyczących zadań wzrokowych,
 • ergonomii widzenia,
 • doświadczeń praktycznych,
 • bezpieczeństwa,
 • ekonomii.

Ustalona wartość natężenia oświetlenia może być dostosowana, ze zmianą co najmniej o jeden stopień na skali stopniowania natężeń oświetlenia (patrz niżej), jeśli warunki widzenia odbiegają od normalnie zakładanych. Około półtorakrotna zmiana wartości natężenia oświetlenia powoduje odczucie najmniejszej znaczącej zmiany w oświetleniu. Zalecana skala stopniowania natężeń oświetlenia jest następująca (w lx): 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000. Wymagane eksploatacyjne natężenie oświetlenia powinno być zwiększone, gdy:

 • praca wzrokowa jest krytyczna,
 • zadanie wzrokowe lub pracownik są w ruchu,
 • naprawa błędów jest kosztowna,
 • duże znaczenie ma dokładność lub wysoka wydajność pracy,
 • zdolność wzrokowa pracownika jest poniżej normy,
 • szczegóły zadania mają niezwykle małe wymiary lub mały kontrast,
 • zadanie wykonywane jest w niezwykle długim czasie.

Wymagane eksploatacyjne natężenie oświetlenia może być zmniejszone,gdy: szczegóły zadania mają duże wymiary lub duży kontrast, a także, gdy zadanie wykonywanie jest w niezwykle krótkim czasie lub przy rzadkich okazjach.

Natężenie oświetlenia na otaczającym polu zadania powinno być odnoszone do natężenia oświetlenia na polu zadania i zapewniać dobrze zrównoważony rozkład luminancji w otoczeniu. Duże przestrzenne zmiany w natężeniach oświetlenia wokół pola zadania mogą prowadzić do stresu wzrokowego i niewygody widzenia. Natężenia oświetlenia na polach otaczających mogą być niższe niż na polu zadania, jednak nie mogą być mniejsze od wartości podanych w tab. 1.

Równomierność i zróżnicowanie natężenia oświetlenia

Pole zadania powinno być możliwie najrównomierniej oświetlone. Równomierność natężenia oświetlenia na polu zadania nie powinna być mniejsza od wartości podanych w dalszej części artykułu. Równomierność na polach otaczających nie powinna być mniejsza od 0,10. W pewnych przypadkach, np. przy torach kolejowych, zróżnicowanie natężenia oświetlenia może być także ważnym kryterium jakości oświetlenia.

Ocena olśnienia bezpośredniego

Olśnienie jest doznaniem spowodowanym jaskrawymi powierzchniami w obrębie pola widzenia i może być doświadczane jako olśnienie przykre lub przeszkadzające. Ważne jest ograniczanie olśnienia, aby użytkownicy unikali błędów, zmęczenia i wypadków. Szczególna uwaga jest potrzebna, aby unikać olśnienia, gdy kierunek patrzenia jest powyżej horyzontu. Olśnienie bezpośrednie od opraw oświetleniowych w zewnętrznej instalacji oświetleniowej powinno być określane za pomocą metody oceny olśnienia CIE, opartej na wzorze:

gdzie:

LvI – jest całkowitą luminancją dekontrastującą, w [cd/m-2], wywołaną przez instalację oświetleniową i sumą luminancji dekontrastujących wytworzonych przez każdą indywidualną oprawę oświetleniową (Lvl=Lv1+Lv2+…. Lvn). Luminancja dekontrastująca indywidualnych opraw oświetleniowych obliczana jest jako Lv=10 (Eeye θ2), gdzie Eeye jest natężeniem oświetlenia przy oku obserwatora w płaszczyźnie prostopadłej do linii wzroku (2° poniżej horyzontu – rys. 1.) i θ jest kątem między linią wzroku obserwatora i kierunkiem światła padającego od indywidualnej oprawy,

Lve – jest ekwiwalentem luminancji dekontrastującej środowiska, w [cd/m-2]. Przy założeniu, że odbicie środowiska jest całkowicie rozproszone, ekwiwalent odbicia dekontrastującego ze środowiska może być obliczony jako Lve=0,035 ρ Ehav π-1, gdzie ρ jest średnim współczynnikiem odbicia i Ehav jest średnim horyzontalnym natężeniem oświetlenia w strefie.

Ocena olśnienia (GR) powinna być obliczana przy usytuowaniu siatki jak określono w punkcie „Siatki natężeń oświetlenia”, przy 45° odstępach promieniowych wokół punktów siatkowych z kierunkiem 0° przyjętym jako równoległy do dłuższego boku pola zadania. Wszystkie założenia przyjęte przy określaniu oceny olśnienia powinny być podane w dokumentacji projektu. Wartość oceny olśnienia dla projektu instalacji oświetleniowej (GL) nie powinna przekraczać wartości granicznej GRL podanych w tab. 5.tab. 6. i tab. 7.

Odbicia dekontrastujące i olśnienie odbiciowe

Olśnienie spowodowane odbiciami od błyszczących powierzchni jest zazwyczaj znane jako odbicia dekontrastujące i olśnienie odbiciowe. Odbicia światła o dużej jaskrawości na zadaniu wzrokowym mogą zmienić widzialność zadania, zazwyczaj istotnie. Zjawiska te można ograniczyć lub zredukować poprzez:

 • odpowiednie usytuowanie opraw i miejsc pracy,
 • wykończenie powierzchni (np. na matowe),
 • ograniczenie luminancji opraw,
 • wzrost świecącej powierzchni oprawy.

Światło przeszkadzające

Aby ochraniać i wzmacniać środowisko pory nocnej, konieczne staje się ograniczanie światła przeszkadzającego (znanego także jako światło zanieczyszczające), które może stwarzać fizjologiczne i ekologiczne problemy dla otoczenia i ludzi (fot. 1.). Granice przeszkadzającego światła od zewnętrznej instalacji oświetleniowej, w celu zminimalizowania niewłaściwego oddziaływania tego światła na ludzi, rośliny i zwierzęta, podano w tab. 2., a dla użytkowników dróg – w tab. 3.

Oświetlenie kierunkowe: modelowanie i kierunkowe oświetlenie zadań wzrokowych

Oświetlenie kierunkowe może być użyte w celu intensywnego oświetlenia obiektów, podkreślenia faktury i poprawienia wyglądu ludzi. Takie oświetlanie określa się terminem „modelowanie”. Modelowanie jest uzyskiwaniem równowagi miedzy światłem rozproszonym a kierunkowym. Równowaga ta jest obowiązującym kryterium jakości oświetlenia niemal we wszystkich zastosowaniach. Osoby i obiekty powinny być oświetlone w taki sposób, aby formy i faktury były widoczne wyraziście z odczuciem przyjemności. Dzieje się to wtedy, gdy światło pada głównie z jednego kierunku; wówczas cienie, istotne dla dobrego modelowania, są tworzone bez powodowania dezorientacji. Zaleca się, aby oświetlenie nie było nadmiernie kierunkowe, gdyż wtedy powstają zbyt ostre cienie.

Oświetlenie z określonego kierunku może podkreślać szczegóły w obrębie zadania wzrokowego, zwiększając ich widzialność, i może ułatwiać wykonywanie zadania. Zaleca się unikanie olśnień dekontrastujących i odbiciowych.

Aspekty barwy: wygląd barwy i oddawanie barw

Jakości barwy „blisko białego” światła lampy są określane dwiema cechami: wyglądem barwy samej lampy i zdolnością do oddawania barw, wpływającą na wygląd barw obiektów i osób oświetlonych przez lampę. Te dwie cechy należy rozważać oddzielnie.

„Wygląd barwy” lampy odnosi się do widocznej barwy (chromatyczności) światła emitowanego. Jest on określany liczbowo przez temperaturę barwową najbliższą (TCP). Wygląd barwy może być także opisany w sposób podany w tab. 4. Wybór wyglądu barwy jest kwestią psychologii, estetyki i tego, co może być rozważane jako naturalność. Oprawy zewnętrzne z różnobarwnymi źródłami LED, oferują szerszy zakres wyglądu barwy, niż oprawy tradycyjne (fot. 2.).

Dla wydolności wzrokowej, odczuć wygody i dobrego samopoczucia ważne jest, aby barwy w otoczeniu, barwy obiektów i ludzkiej skóry były oddawane naturalnie, właściwie i w taki sposób, który powoduje, że ludzie wyglądają atrakcyjnie i zdrowo. W celu obiektywnego określenia właściwości oddawania barw źródła światła wprowadzono ogólny wskaźnik oddawania barw Ra. Maksymalna wartość Ra wynosi 100. Liczba ta maleje wraz ze spadkiem jakości oddawania barw. Barwy bezpieczeństwa powinny być zawsze rozpoznawalne jako takie i dlatego źródła światła powinny mieć wskaźnik oddawania barw >20. Minimalne wartości wskaźnika oddawania barw dla wyodrębnionych stref, zadań i czynności podano w tab. 5., tab. 6. i tab. 7.

Migotanie i efekty stroboskopowe

Migotanie powoduje dekoncentrację i może wywoływać fizjologiczne skutki, takie jak na przykład ból głowy. Efekty stroboskopowe mogą wywoływać niebezpieczne sytuacje w wyniku zmian w postrzeganiu maszynowych ruchów obrotowych lub postępowo-zwrotnych. Systemy oświetleniowe powinny być tak projektowane, aby unikać migotania i efektów stroboskopowych. Zazwyczaj można to osiągnąć za pomocą środków technicznych poprzez wybór typu lampy (np. lampy wyładowcze, które działają przy wysokich częstotliwościach).

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne powinno być zapewnione, aby funkcjonować w sytuacji uszkodzenia zasilania podstawowego systemu oświetleniowego.

Kryteria pośrednie projektowania otoczenia świetlnego

Kryteria pośrednie projektowania nie kształtują bezpośrednio otoczenia świetlnego, jednak są niezbędne do stworzenia pełnej postaci projektu oświetlenia. Przyjmujemy, że kryteria pośrednie to: siatka natężeń oświetlenia, współczynnik utrzymania, względy energetyczne i utrzymywalność.Siatka natężeń oświetleniaNa polach zadania i w otoczeniu należy tworzyć system siatkowy w celu wskazania punktów, dla których oblicza się wartości natężeń oświetlenia oraz przeprowadza się weryfikację. Zaleca się tworzenie siatek zbliżonych do kwadratu o oczkach, w których stosunek długości do szerokości mieści się między 0,5 i 2. Maksymalny wymiar siatki powinien wynosić:

gdzie:

d – jest dłuższym wymiarem pola, w [m], gdy stosunek dłuższego do krótszego boku jest mniejszy od 2, gdy tak nie jest, d jest krótszym wymiarem powierzchni,

p – jest maksymalnym wymiarem oczka siatki, w [m].

Wartość p powinna być taka, aby p<10 m.

Współczynnik utrzymania

Zaleca się, aby projekt oświetlenia był opracowany z uwzględnieniem współczynnika utrzymania o wartości obliczonej dla wybranego sprzętu oświetleniowego, warunków środowiska i przyjętego planu konserwacji, jak określono w CIE 154:2003. Wartość współczynnika utrzymania zależy od charakterystyk eksploatacyjnych lamp i urządzeń zasilających, opraw oświetleniowych, środowiska i planu konserwacji. Projektant powinien:

 • ustalić współczynnik utrzymania i podać wszystkie założenia uzasadniające jego wartość,
 • określić sprzęt oświetleniowy odpowiedni dla warunków środowiska,
 • przygotować wyczerpujący plan konserwacji oświetlenia, zawierający częstotliwości wymiany lamp i czyszczenia opraw oraz metodę czyszczenia.

Względy energetyczne

Zaleca się, aby instalacja oświetleniowa spełniała wymagania oświetleniowe dla danej strefy bez marnotrawienia energii. Jednakże istotne jest, aby zużycia energii elektrycznej nie ograniczać kosztem obniżenia wymaganych cech oświetlenia. Stąd wynika konieczność rozważania trafności systemu oświetlenia, sprzętu i sterowania. Na fot. 3.fot. 4. i fot. 7. przedstawiono przykłady efektywnego oświetlenia zewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów LED.

Utrzymywalność

Konieczne jest rozważenie utrzymywalności instalacji oświetleniowej stosownie do warunków środowiska. Wybrany sprzęt oświetleniowy powinien uwzględniać ten cel.

Przykłady wymagań oświetleniowych

Przyjęto, że wymagania oświetleniowe dla miejsc pracy na zewnątrz obejmują 15 wyodrębnionych kategorii przestrzeni zewnętrznych. Oto one:

 • ruch ogólny w strefach przy miejscach pracy na zewnątrz,
 • porty lotnicze,
 • place budowy,
 • kanały, śluzy i porty,
 • gospodarstwa rolne,
 • stacje napełniania paliw,
 • tereny przemysłowe i place magazynowe,
 • struktury gazowe i naftowe oddalone od brzegu,
 • parkingi,
 • petrochemia i inne niebezpieczne przemysły,
 • siłownie, elektrownie, gazownie i ciepłownie,
 • koleje i linie tramwajowe,
 • tartaki,
 • stocznie i doki,
 • instalacje wodne i oczyszczalnie.

Wymagania oświetleniowe dla każdej wyodrębnionej kategorii przestrzeni ujęto za pomocą tablic z siedmioma kolumnami opisanymi niżej:

1 – zawiera numer referencyjny sytuacji,

2 – wyszczególnia strefy, zadania lub czynności, dla których podano określone wymagania; gdy dana strefa, zadanie lub czynność nie są wyszczególnione, wówczas należy przyjmować wartości dla sytuacji podobnych,

3 – podaje utrzymywane średnie natężenie oświetlenia Em na płaszczyźnie odniesieniowej dla sytuacji określonych w kolumnie 2.,

4 – podaje minimalną równomierność natężenia oświetlenia Uo na płaszczyźnie odniesieniowej dla sytuacji określonych w kolumnie 2.,

5 – podaje granice oceny olśnienia (GRL) dla sytuacji określonych w kolumnie 2.,

6 – podaje minimalne wskaźniki oddawania barw (Ra) dla sytuacji określonych w kolumnie 2.,

7 – zawiera porady i uwagi dla wyjątkowych i specjalnych zastosowań w sytuacjach określonych w kolumnie 2.

W tab. 5., tab. 6. i tab. 7. przedstawiono przykłady wymagań oświetleniowych dla wybranych miejsc pracy na zewnątrz.

Weryfikacja projektu oświetlenia

Weryfikacja instalacji oświetleniowej powinna być wykonana poprzez pomiar, obliczenia lub sprawdzenie danych. Podstawowymi przedmiotami weryfikacji projektu są: natężenie i równomierność oświetlenia, ocena olśnienia, wskaźnik oddawania barw i światło przeszkadzające.

Natężenie i równomierność oświetlenia

Weryfikacja natężeń i równomierności oświetlenia, które odnoszą się do danych zadań, powinna odbywać się za pomocą pomiarów w płaszczyźnie zadania, a punkty pomiarowe powinny być zgodne z punktami projektowymi lub siatkowymi. Gdy weryfikujemy natężenie oświetlenia, należy zwrócić uwagę na kalibrację zastosowanych mierników światła, zgodność lamp i opraw z opublikowanymi danymi fotometrycznymi oraz założenia projektowe dotyczące współczynników odbicia światła od powierzchni, itp., w porównaniu z wartościami rzeczywistymi. Średnie natężenie oświetlenia i równomierność powinny być nie mniejsze niż wartości podane w tabeli 1. oraz w tabeli 5., tabeli 6. i tabeli 7.

Ocena olśnienia

Weryfikacja oceny olśnienia powinna być wykonana poprzez sprawdzenie danych projektowych i parametrów przyjętych na planie projektu. Wszystkie założenia powinny być zadeklarowane.

Wskaźnik oddawania barw

Autentyczność danych Ra dla lamp wybranych w projekcie powinna być potwierdzona przez producenta. Lampy te powinny spełniać wymagania i powinny być takie, jak określono w projekcie.

Światło przeszkadzające

Obliczone wartości Ev, I, ULR, Lb, Ls i TI powinny być podane przez projektanta. Weryfikacja Ev, Lb i Ls powinna być wykonana przez pomiary, biorąc pod uwagę wszystkie założenia projektowe.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Komentarz do normy PN-EN 12464-1

Komentarz do normy PN-EN 12464-1 Komentarz do normy PN-EN 12464-1

Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzachW 2004 roku Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do zbioru norm normę PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część...

Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzachW 2004 roku Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził do zbioru norm normę PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach”. Norma ta stanowi nowe podejście do problemów oświetlenia określonych w wycofanej ze zbioru normie PN-84/E 02033.

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

Powszechnie odczuwalny brak normy dotyczącej projektowania i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywanych przewodami pełno- i niepełnoizolowanymi znalazł swoje odzwierciedlenie w normie...

Powszechnie odczuwalny brak normy dotyczącej projektowania i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywanych przewodami pełno- i niepełnoizolowanymi znalazł swoje odzwierciedlenie w normie N-SEP-E-003, wydanej przez COSiW SEP. Norma została opracowana przez zespół autorski pod kierownictwem dr. inż. Waldemara Skomudka, w którego skład weszli wybitni fachowcy z tej branży, i wprowadzona przez prezesa Stowarzyszenie Elektryków Polskich w porozumieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym...

LED-y na ulicach miast i gmin

LED-y na ulicach miast i gmin LED-y na ulicach miast i gmin

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość...

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość tego, że oszczędzanie energii jest bardzo ważne nie tylko dla naszych portfeli, ale i środowiska. Energooszczędność zatem staje się istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa, co w głównej mierze zależy od zastosowanych materiałów.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.