elektro.info

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 2.)

Na tle normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach – procedury weryfikacyjne

Przez długi czas w Polsce była stosowana norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym [3]. W zakresie oceny oświetlenia wnętrz wymagała ona wykonania szeregu pomiarów, z których, jak pokazała praktyka, był realizowany w zasadzie pomiar natężenia oświetlenia. Nowa norma PN-EN 12464-1:2004 [1] usankcjonowała tę sytuację, wskazując natężenie oświetlenia jako wielkość oświetleniową konieczną do weryfikacji, ale weryfikacja ta powinna przebiegać w inny sposób, niż to było dotychczas. Związane jest to z innym podejściem do projektowania i weryfikacji oświetlenia wprowadzonym przez nową normę PN-EN 12464-1:2004 (patrz część 1. artykułu [4]).

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Ocena oświetlenia we wnętrzach polega obecnie na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami zawartymi w nowej normie PN-EN 12464-1:2004 oraz w dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą).

Nowa norma wprowadza więc, poza weryfikacją pomiarową, konieczność weryfikacji dokumentacji projektowej. Oznacza to również, że administrator budynku powinien dysponować projektem oświetlenia dla instalacji oświetleniowych wykonanych lub zmodernizowanych po 2004 roku. Projekt ten powinien być udostępniany podczas oceny oświetlenia, wykonywanej zgodnie z wymaganiami przepisów bhp lub inspekcji sanitarnej.

W artykule (część 2.) zostanie przedstawione stanowisko Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP w zakresie oceny oświetlenia związanej z weryfikacją dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z normą [1]. Stanowisko to zostało opisane w komentarzu wydanym przez PKOś SEP [2]. W kolejnym artykule z tej serii (część 3.) zostanie omówiona procedura związana z przeprowadzaniem pomiarów oświetlenia w różnych wnętrzach, w przypadku posiadania projektu oświetlenia według normy [1] lub nie.

Zakres i sposób oceny oświetlenia

Norma PN-EN 12464-1:2004 procedury weryfikacyjne odnosi do następujących wielkości charakteryzujących oświetlenie:

 • natężenie oświetlenia – na odniesieniowej powierzchni w danym wnętrzu (lub strefie) związanej z określonym zadaniem (wzrokowym) lub czynności,
 • ocena olśnienia według ujednoliconej oceny olśnienia UGRL,
 • wskaźnik oddawania barw Ra – źródeł światła w oprawach oświetleniowych,
 • luminacja opraw oświetleniowych – dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (komputery).

Pozostałe parametry oświetleniowe (m.in. rozkład luminancji we wnętrzu lub na polu zadania wzrokowego), mimo że nie podlegają weryfikacji, są pośrednio oceniane na podstawie wyników weryfikacji powyższych wielkości.

W rozdziale 5. normy PN-EN 12464-1:2004 zostało zamieszczone osiem tablic z wykazem wnętrz (stref), zadań i czynności charakterystycznych dla różnego rodzaju działalności:

Tab. 5.1 Strefy komunikacyjne i obszary ogólnego przeznaczenia w budynkach.

Tab. 5.2 Działalność przemysłowa i rzemieślnicza.

Tab. 5.3 Biura.Tab. 5.4 Domy towarowe, sklepy.

Tab. 5.5 Miejsca użyteczności publicznej (restauracje, hotele, teatry, kina, sale wystawowe, muzea, biblioteki, parkingi wewnętrzne).

Tab. 5.6 Pomieszczenia edukacyjne.

Tab. 5.7 Pomieszczenia opieki zdrowotnej.

Tab. 5.8 Strefy transportu.

Dla podanych w tablicach wnętrz, zadań i czynności określono wymagania oświetleniowe w postaci:

 • wymaganego eksploatacyjnego natężenia oświetlenia Ēm,
 • granicznej wartości UGRL,
 • minimalnej wartości wskaźnika oddawania barw Ra.

Wymaganie dotyczące luminancji opraw w pomieszczeniach z komputerami zostało sformułowane w oddzielnej tablicy w normie (tablica 4.).

Dla pewnych sytuacji specjalnych i ważnych określono dodatkowe wskazówki i uwagi, zalecane do zastosowania przy projektowaniu i weryfikacji (np. w pokojach konferencyjnych zaleca się oświetlenie sterowane). W przypadku braku w tablicach poszukiwanego wnętrza lub czynności, należy wymagania oświetleniowe określić poprzez analogię do podobnych sytuacji ujętych w tablicach 5.1 - 5.8, ale należy ten fakt zaznaczyć i uzasadnić w dokumentacji projektowej.

Wyróżniono dwa przypadki, jakie obecnie mogą wystąpić przy ocenie oświetlenia:

 • dostępna jest dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z PN-EN 12464-1:2004,
 • nie jest dostępna dokumentacja projektowa wg PN-EN 12464-1:2004,

co może oznaczać, że jest dokumentacja opracowana według normy PN-84/ E-02033 lub takiej dokumentacji brak. Drugi przypadek nie jest ujęty w nowej normie, a występuje najczęściej. Stąd w komentarzu [1] wypracowano stanowisko PKOś SEP w tej sprawie.

Weryfikacja dokumentacji projektu oświetlenia

Jak już wspomniano, norma PN-EN 12464-1:2004 wprowadziła konieczność weryfikacji dokumentacji projektowej, w skrócie nazywanej dalej projektem.

Weryfikację projektu wykonuje się po wykonaniu instalacji oświetleniowej w danym pomieszczeniu, przy czym istotne jest, czy projekt wykonywany był dla pomieszczeń pustych, czy z uwzględnieniem wyposażenia (głównie stanowisk pracy). W przypadku, gdy projekt wykonywany był dla pomieszczenia pustego (bez uwzględnienia mebli i stanowisk pracy) weryfikację wykonujemy w pustym pomieszczeniu. Z kolei, jeśli projekt uwzględniał lokalizację mebli i stanowisk pracy, weryfikację wykonujemy po ich ustawieniu w tym pomieszczeniu zgodnie z projektem.

Komentarza wymaga sytuacja, gdy projekt wykonywany był dla pustego pomieszczenia, a weryfikacja wykonywana jest po wyposażeniu go w meble i stanowiska pracy. Pomiary wykonywane w punktach siatki przyjętej w projekcie nie będą miały pewnego odniesienia do projektu. W tej sytuacji należy pomiary wykonać w siatce pomiarowej, przyjętej zgodnie z zasadami dotychczasowymi według PN-84/E-02033 w zakresie doboru liczby punktów pomiarowych, ale wybór płaszczyzny pomiarowej powinien być przeprowadzony według wymagań nowej normy. Przyjęte zasady pomiarowe powinny być dokładnie opisane w protokole pomiarowym.

Weryfikacja dokumentacji projektu oświetlenia i jego realizacji powinna składać się z następujących trzech etapów:

 • etap 1. – sprawdzenie,
 • etap 2. – oględziny,
 • etap 3. – pomiary natężenia oświetlenia.

Przyjęto, że prawidłowo wykonany projekt oświetlenia powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje wymagane przez normę oraz założenia projektowe, zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2004. Dokumentacja ta powinna zawierać, co najmniej:

1. założenia projektowe, obejmujące m.in.:

 • charakterystykę pomieszczenia (rodzaj pomieszczenia, wymiary pomieszczenia oraz czynności w nim wykonywane, rozmieszczenie stanowisk pracy z określeniem wymiarów pola/ pól zadania oraz pola/pól bezpośredniego otoczenia, wysokość płaszczyzny roboczej, pozycja pracy (stojąca/siedząca), typowe kierunki obserwacji, stopień czystości pomieszczenia, szacunkowy czas pracy instalacji oświetleniowej w roku),
 • wymagania oświetleniowe (eksploatacyjne natężenie oświetlenia – Ēm, graniczna wartość wskaźnika olśnienia – UGRL, wskaźnik oddawania barw),
 • zalecenia oświetleniowe (współczynniki odbicia podstawowych powierzchni pomieszczenia, barwa światła),

2. specyfikację opraw oświetleniowych, uwzględniającą typy i dane fotometryczne opraw, a w przypadku pomieszczeń z monitorami ekranowymi należy podać również średnie luminancje oprawy w poszczególnych kątach elewacji (zgodnie z punktem 6.4 i 4.11 normy [1]),

3. tabelaryczne dane do oceny olśnienia (UGR) stosowanych opraw (zgodnie z punktem 6.2 normy [1]),

4. specyfikację źródeł światła, uwzględniającą wskaźnik oddawania barw (zgodnie z punktem 6.3 normy [1]),

5. rozmieszczenie opraw w pomieszczeniu (najlepiej na rzucie pomieszczenia wykonanym dowolną techniką) oraz wysokość ich zawieszenia (punktem 6.2 normy [1]),

6. rozmieszczenie stanowisk pracy/pól zadania/pól bezpośredniego otoczenia we wnętrzu,

7. siatkę obliczeniową dla rozkładu natężenia oświetlenia dla poszczególnych pól zadań w płaszczyznach roboczych, pól bezpośredniego otoczenia i całego wnętrza, jako podstawa do późniejszej weryfikacji, z ewentualną wizualizacją graficzną,

8. wyliczone wartości następujących parametrów oświetlenia: średnie natężenie oświetlenia i równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej/ polach zadania/polach bezpośredniego otoczenia,

9. wartości UGRL wyznaczone dla przyjętych kierunków obserwacji (punktem 6.2 normy [1]),

10. wartości współczynnika utrzymania (lub zapasu) oraz plan konserwacji oświetlenia (zgodnie z punktem 4.8 normy [1]).

Uznaje się, że bardzo istotnym elementem projektu są założenia projektowe, które uzasadniają wybór określonych kryteriów oświetlenia oraz zawierają w miarę możliwości dokładną charakterystykę wnętrza. Ponadto, w przypadku wykonywania projektów dla wnętrz z zadanym rozmieszczeniem stanowisk pracy, ważne jest wyróżnienie dla nich pól zadań i pól bezpośredniego otoczenia. Bez tego pomiary natężenia oświetlenia na tych polach nie będą miały właściwego odniesienia do projektu.

Ostatnim krokiem tego etapu jest wydanie pozytywnej lub negatywnej opinii o analizowanym projekcie oświetlenia. Negatywna opinia występuje w przypadku stwierdzenia następujących niezgodności:

 • przyjętych założeń projektowych z wymaganiami normy,
 • wyliczonych w projekcie wartości: średniego natężenia oświetlenia, równomierności oświetlenia oraz UGR z przyjętymi założeniami projektowymi i wymaganiami normy,
 • gdy dokumentacja nie jest kompletna.

W tej ostatniej sytuacji projekt powinien być uzupełniony i/lub poprawiony przez projektanta, a następnie poddany ponownemu sprawdzeniu.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentacji celowym jest przejście do drugiego etapu weryfikacji, polegającego na oględzinach instalacji oświetleniowej wykonanej na podstawie projektu oświetlenia.

W drugim etapie należy sprawdzić zgodność wykonanej instalacji oświetleniowej z dokumentacją projektową na podstawie wizji lokalnej. Zakres oględzin powinien obejmować przede wszystkim sprawdzenie zgodności z projektem:

 • typów i danych fotometrycznych zainstalowanych w pomieszczeniu opraw oświetleniowych,
 • wskaźnika oddawania barw zainstalowanych źródeł światła,
 • liczby i rozmieszczenia opraw oświetleniowych,
 • rozmieszczenia stanowisk pracy/ pól zadania we wnętrzu,
 • współczynników odbicia podstawowych płaszczyzn w pomieszczeniu,
 • eliminacji efektu stroboskopowego (tam, gdzie może on wystąpić).

Na podstawie oględzin opracowywana jest pozytywna lub negatywna opinia dotycząca instalacji oświetleniowej. Negatywna opinia występuje w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji projektu z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia:

 • zamontowania innych opraw niż w projekcie (tzn. charakteryzujących się inną bryłą fotometryczną i luminancjami w określonych kątach elewacji),
 • zamontowania innych źródeł niż w projekcie (tzn. na przykład o innym strumieniu świetlnym),
 • innego rozmieszczenia i/lub liczby opraw niż zapisano to w projekcie,

Następnie należy odpowiednio do dokonanych odstępstw przeprowadzić ponownie obliczenia projektowe dla instalacji oświetleniowej (tzw. projekt zamienny). Obowiązek ten spoczywa na projektancie oświetlenia! Będzie to istotne w przypadkach znacznego „przewymiarowania” oświetlenia, prowadzącego do nieuzasadnionego zużycia energii elektrycznej do oświetlenia.

Bez względu na wynik oględzin, należy przejść do etapu trzeciego – pomiarów natężenia oświetlenia. Na temat zasad pomiarów natężenia oświetlenia więcej informacji znajdzie się w części 3. artykułu.

Podsumowanie

Polska norma PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach” wprowadziła konieczność weryfikacji projektów oświetlenia opracowanych na jej podstawie, a tym samym podkreśla odpowiedzialność projektantów za właściwe oświetlenie stanowisk pracy. Weryfikacja projektów może być podstawą do wyboru rozwiązań mniej energochłonnych, czym powinni być zainteresowani użytkownicy instalacji oświetleniowych.

Literatura

 1. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 2. Praca zespołowa, Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach, Komentarz Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP dotyczący polskiej normy PN-EN 12464-1:2004, wydanie październik 2007.
 3. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 4. W. Pabjańczyk, Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 1.), „elektro.info” nr 1-2/2008 r.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

LED-y na ulicach miast i gmin

LED-y na ulicach miast i gmin LED-y na ulicach miast i gmin

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość...

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość tego, że oszczędzanie energii jest bardzo ważne nie tylko dla naszych portfeli, ale i środowiska. Energooszczędność zatem staje się istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa, co w głównej mierze zależy od zastosowanych materiałów.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.