elektro.info

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

Podstawowe elementy systemu elektroenergetycznego – transformatory

Schematyczne przedstawienie idealnego transformatoraJ. Wiater
 

Schematyczne przedstawienie idealnego transformatora
J. Wiater


 

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia powszechnie dostępne na tabliczkach znamionowych i w katalogach.

Transformatory stanowią ważny element systemu elektroenergetycznego. Głównym ich zadaniem jest przenoszenie energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego poziomu napięcia na drugi. Uzwojenia pierwotne i wtórne są galwanicznie od siebie odseparowane. Wyróżniamy transformatory jednoi trójfazowe, dwu- i trzyuzwojeniowe, z różną konstrukcją rdzenia i typem izolacji. Program ATP umożliwia odwzorowanie większości typów transformatorów z uwzględnieniem różnych grup połączeń – trójkąt, gwiazda, zygzak.

W przypadku korzystania z jakiegokolwiek elementu odwzorowującego transformator należy pamiętać o jednym bardzo ważnym szczególe – nie wolno pozostawiać niepołączonych wejść/wyjść transformatora! (przykład błędnych obliczeń zamieszczony pod koniec artykułu). W przypadku, gdy transformator ma pracować w układzie na biegu jałowym, należy na wyjście podłączyć obciążenie o bardzo dużej rezystancji, np. 100 MΩ. Zwieranie wyjść również powinno być przeprowadzane przez odpowiednio małą rezystancję, np. 0,001 Ω. Jest to wymagane ze względu na założenia przyjęte w ATP.

Transformator idealny

W przypadku, gdy chcemy przeprowadzić proste obliczenia, pakiet ATP daje do dyspozycji użytkownikowi element o nazwie „Ideal 1 Phase” (transformator 1-fazowy)/„Ideal 3 Phase” (transformator 3-fazowy, uzwojenia połączone w gwiazdę) z grupy Transformers. Odzwierciedla on idealny transformator, w którym pominięto wszystkie parametry uzwojeń (rezystancję, indukcyjność, pojemność wzajemną, grupę połączeń, itp.). Pierwszym i najważniejszym parametrem dla obu tych elementów, który użytkownik musi wprowadzić, jest przekładnia:

gdzie:

n – przekładnia transformatora (zgodnie z oznaczeniami w ATP),

U1 – napięcie znamionowe pierwszego uzwojenia transformatora,

U2 – napięcie znamionowe drugiego uzwojenia transformatora.

Idealny transformator w pakiecie ATP zbudowany jest przy wykorzystaniu dwóch zależnych od siebie źródeł napięcia AC Type 14 i 18. Parametr o nazwie BRANCH odzwierciedla częstotliwość znamionową tych źródeł. Gdy BRANCH=0 wtedy pobierana jest jej wartość (FREQ) z zakładki ATP|Settings/Simulation – nawet w przypadku, gdy opcja POWER FREQENCY jest odznaczona. Częstotliwości znamionowe innych źródeł w obwodzie muszą być równe zarówno sobie, jak i wspomnianemu parametrowi FREQ. W przypadku, gdy BRANCH=1, częstotliwość określana jest automatycznie – nie ma ograniczenia co do częstotliwości źródła wykorzystywanego w innym miejscu analizowanego obwodu.

Transformator z nasycającym się rdzeniem

Dokładniejsze odwzorowanie transformatora w ATP umożliwiają kolejne elementy z grupy Transformers – Saturable 1 Phase/3 Phase. Uwzględniają one zjawisko nasycania się rdzenia transformatora, które występuje przy wzroście napięcia ponad wartość znamionową lub przy zmianie jego częstotliwości poniżej wartości znamionowej. Typowy schemat zastępczy rzeczywistego transformatora przedstawia rysunek 3 – parametry transformatora sprowadzone są na stronę pierwszą. W przypadku programu ATP schemat zastępczy elementu „Saturable 1 Phase” jest przedstawiony na rysunku 4. Różnica między nimi polega na wprowadzeniu nieliniowej indukcyjności i na nieprzeliczaniu parametrów na jedną ze stron. Wartości niezbędne do wprowadzenia, aby móc wykorzystać element, podano w tabeli 2.

W przypadku transformatora trójfazowego schematy zastępcze są podobne, z tą różnicą, iż 3-krotnie się powtarzają dla 3 kolejnych faz. Muszą też być odpowiednio między sobą połączone, w zależności od grupy połączeń transformatora. Wszystko to zawiera w sobie element o nazwie „Saturable 3 Phase”. Umożliwia on modelowanie w ATP zarówno transformatorów, jak i autotransformatorów. Dla transformatorów 3-fazowych poza parametrami wymienionymi w tabeli 1 należy zdefiniować także sposób połączenia uzwojeń (Coupling) i grupę połączeń/przesunięcie godzinowe (Phase shift). Program ATP automatycznie uwzględnia możliwe do uzyskania przesunięcia godzinowe dla danego sposobu połączenia uzwojeń i daje użytkownikowi do wyboru odpowiednie wartości (np. Yy – 0/120/240) – przesunięcie podawane jest w stopniach, gdzie:

D – uzwojenie połączone w trójkąt,

Y – uzwojenie połączone w gwiazdę,

Z – uzwojenie połączone w zygzak,

A – autotransformator (uzwojenie pierwsze i drugie jednakowo ustawione, np. AA).

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na parametry uzwojeń wprowadzanych dla połączenia uzwojeń w trójkąt. Zgodnie ze schematem zastępczym transformatora podajemy wartości rezystancji i indukcyjności poszczególnych uzwojeń, zaś przy połączeniu w trójkąt w trakcie pomiarów uzyskujemy wartości rezystancji i indukcyjności między fazą A i B, A i C, B i C. Należy wówczas skorzystać z zależności:

gdzie:

Jeśli przyjmujemy, iż transformator jest całkowicie symetryczny, wtedy:

Domyślnie w modelu wykorzystywany jest rdzeń 5-kolumnowy. Można również wybrać rdzeń 3-kolumnowy. Parametr RMS wskazujący typ wprowadzanej charakterystyki magnesowania jest w przypadku transformatora wybierany. I tak, odpowiednio dla niezaznaczonego pola RMS=0, zaś dla zaznaczonego RMS=1. Parametr Rmag w przypadku transformatora 3-fazowego oznaczono jako Rm. Użytkownik może również stworzyć transformator 3-uzwojeniowy. Należy wtedy wprowadzić parametry 3 uzwojenia (Tert.). Charakterystykę magnesowania wprowadzamy po przejściu do zakładki Characteristic. Dodajemy odpowiednią liczbę punktów w zależności od tego, iloma dysponujemy – maksymalnie 9. Istotna jest kolejność. Zawsze należy wprowadzać wartości od najmniejszych do największych.

W przypadku transformatorów z uzwojeniami połączonymi w zygzak użytkownik może wybrać przesunięcie godzinowe w granicach od -60° do 60°. Wartości -60°, 0° i 60° są niedozwolone. Szczegóły można znaleźć w pomocy do programu.

Uproszczoną wersją modelu Saturable 1 Phase jest element o nazwie #Sat. Y/Y 3 leg. Jest to 3-fazowy model transformatora z założoną z góry konfiguracją połączeń uzwojeń gwiazda – gwiazda, z 3-kolumnowym nasycającym się rdzeniem, przesunięciem godzinowym=0. Aby móc z niego skorzystać, wymagane jest wprowadzenie parametrów zamieszczonych w tabeli 3.

Element BCTRAN

Kolejny element z grupy TRANSFORMERS o nazwie BCTRAN umożliwia zamodelowanie w ATP transformatora na podstawie danych z tabliczki znamionowej. Schemat zastępczy elementu BCTRAN jest dość skomplikowany i nie zostanie szczegółowo w tym miejscu omówiony. Rozważania zostaną ograniczone tylko do sposobu jego praktycznego wykorzystania. Element BCTRAN nie pozwala na odwzorowanie transformatorów z uzwojeniami połączonymi w zygzak. Pozostałe możliwości udostępniane użytkownikowi są identyczne jak w przypadku elementu SATURABLE 1/3 PHASE. Poniżej zostanie przedstawiony praktyczny przykład jego wykorzystania. Modelowany będzie transformator o następujących parametrach (odczytanych z tabliczki znamionowej):

Procedurę zaczynamy od umieszczenia na schemacie elementu BCTRAN. Przechodzimy do wprowadzania parametrów (rys. 8). Wybieramy rodzaj transformatora: 3-fazowy (Number of phases=3), 2-uzwojeniowy (Number of windings=2), 3-kolumnowy rdzeń (Type of core: 3-legged stacked core), częstotliwość znamionowa (Test frequency [Hz] – 50). Wprowadzamy kolejno napięcie strony górnej (HV voltage [kV]=6.3 – z ang. HV strona górnego napięcia) i dolnej (LV voltage [kV]=0.4 – z ang. LV strona dolnego napięcia), moc znamionową (Power[MVA]=0.4). Transformator jest w konfiguracji Dyn5 – wobec tego wybieramy sposób połączenia uzwojeń (DY) i przesunięcie godzinowe, gdzie 1h=30° stąd Phase Shift =150°. W dalszej kolejności wprowadzamy kolejne dane transformatora, takie jak: prąd biegu jałowego (Curr[%]=1.28), straty biegu jałowego (Loss[kW]=1.109). W praktyce próbę biegu jałowego transformatora przeprowadza się zasilając go od strony dolnego napięcia, stąd Preformed=LV i Connected=LV. Należy jeszcze nadmienić, że możliwe jest prowadzenie własnej charakterystyki magnesowania transformatora uzyskanej na drodze pomiarów. Można również wykorzystać do tego celu charakterystyki zaimplementowane do poziomu ATP. Należy wówczas wybrać opcję External Lm||Rm i zaznaczyć Auto-Add Nonlinearities (rys. 8).

W przypadku, gdy jedno z uzwojeń połączone jest w gwiazdę, pojawia się składowa zerowa prądu transformatora związana z jego niesymetrią. Konieczne jest w takim przypadku wprowadzenie danych dla składowej zerowej (Zero Sequence Data) wyznaczonych na biegu jałowym. Należy wprowadzić do ATP procentowy prąd biegu jałowego i straty mocy – wymagane (inaczej ATP nie przeprowadzi w ogóle obliczeń).

W praktyce dla układu 3-fazowego 4-przewodowego włączenie amperomierza do przewodu neutralnego pozwala stwierdzić, czy istnieje składowa zerowa prądów. Prąd w przewodzie neutralnym jest równy potrojonej wartości składowej zerowej prądów przewodowych. Amperomierz spełnia funkcję filtru składowej zerowej.

Jeśli nie dysponujemy takimi danymi, wprowadzamy dane zbliżone do zera. Zaznaczamy opcję Zero Sequence Data Available. Dla znamionowego napięcia pracy Volt[%]=100 prąd biegu jałowego dla składowej zerowej przyjmujemy równy Curr[%]=0.01 oraz straty mocy Loss[kW]=0.001 – jest to pewnego rodzaju założenie upraszczające, w którym praktycznie rzecz biorąc pomijamy wartości prądu biegu jałowego i strat dla składowej zerowej. W rzeczywistości należałoby zwrócić się  do producenta o szczegółowe dane dotyczące transformatora. W zakładce Short Circuit wprowadzamy procentowe napięcie zwarcia transformatora Imp.[%]=4.61. Ponownie moc transformatora Pow[MVA]=0.4 i straty obciążeniowe Loss[kW]=1.841 (rys. 9). Można, ale niekoniecznie, wprowadzać dane dla składowej zerowej wyznaczonej przy próbie zwarcia. W analizowanym przypadku zostały one pominięte. Po wprowadzeniu danych włączamy wstępne obliczenia – RunATP. Wpisujemy 8-literową nazwę dla modelowanego transformatora. ATP powinien zakomunikować, iż obliczenia zostały wykonane poprawnie. Zatwierdzamy wybór i przechodzimy do schematu układu. W ten sposób konkretny transformator został zaimplementowany do poziomu ATP.

Na rysunku 11 przedstawiono schemat układu w ATP z wykorzystaniem elementu BCTRAN. Szczegółowe parametry użytych elementów:

  • AC 3Ph. Type 14 – U=5143 V (wartość maksymalna napięcia fazowego w analizowanej sieci/UGN=6,3 kV<-napięcie międzyfazowe), F=50 Hz, Pha=0, A1=0, tSTART=-1, tSTOP=1000,
  • Z1 – R1=R2=R3=0.1 Ω, L1=L2=L3=0.001 mH, C1=C2=C3=0,
  • Zobc – R1=R2=R3=5 Ω, L1=L2=L3=0.001 mH, C1=C2=C3=0,
  • Rn – Res=0.1 Ω
  • Rgnd – Res=2 Ω,
  • Parametry symulacji – DeltaT=1E-6, Tmax=0.05.

 

W trakcie przeprowadzania obliczeń w programie ATP z wykorzystaniem elementów BCTRAN nie należy zapominać o przeprowadzeniu wstępnych obliczeń po zmianie jego nazwy. W przypadku, gdy taka operacja nie zostanie przeprowadzona, możemy nie uzyskać żądanych wyników.

Zaawansowany model

Najbardziej zaawansowanym modelem transformatora w pakiecie ATP jest element o nazwie HYBRID MODEL. Dostosowany jest on do typowych 3-fazowych transformatorów i autotransformatorów energetycznych. Uwzględnia różne konfiguracje połączenia uzwojeń (gwiazda, trójkąt). Wymagane jest w tym przypadku wprowadzenie następujących danych: typu transformatora (2-3-uzwojeniowy), napięcia znamionowego strony GN, DN i ewentualnie SN (dla 3-uzwojeniowego transformatora), układ połączeń poszczególnych uzwojeń, przesunięcia godzinowego, mocy znamionowej, częstotliwości znamionowej, typu konstrukcji rdzenia.

Na tej podstawie program umożliwia oszacowanie typowych parametrów transformatora. Korzysta z własnej bazy danych. Oczywiście możliwe jest ręczne korygowanie wszystkich wartości lub tylko wybranych, w zależności od tego, jaką liczbą użytkownik dysponuje. Istnieje też możliwość wprowadzenia konkretnych danych z projektu transformatora i na tej podstawie oszacowanie jego parametrów. Definiuje się wówczas np. liczbę zwojów, materiał, z którego je wykonano, sposób ułożenia itp. Oczywiście istnieje również możliwość wprowadzenia wyników przeprowadzonych pomiarów i na tej podstawie wykonywanie dalszych obliczeń w ATP. Bardzo ciekawą funkcją jest możliwość podania kilku parametrów transformatora z jednej grupy, np. z pomiarów, danych projektowych czy z wewnętrznej bazy programu.

Element ten jest przeznaczony dla wszystkich, od amatorów do profesjonalistów. Szczególnie polecany jest on osobom, które zaczynają przygodę z transformatorami energetycznymi w ATP.

Podsumowanie

W czwartej części kursu został omówiony sposób modelowania transformatorów w ATP. Opanowanie tego etapu kursu będzie miało kluczowe znaczenie w przyszłości, gdyż transformatory pełnią bardzo ważną rolę w systemie elektroenergetycznym. W czterech dotychczasowych częściach kursu zostały scharakteryzowane podstawowe elementy systemu. Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia obliczeń, których wyniki może wykorzystać w praktyce.

Literatura

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator

2. http://www.sgb-trafo.de/

3. ElectroMagnetic Transients Program (EMTP) Rule Book, http://www. eeug.org

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.