elektro.info

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Przykładowe rozwiązanie ekologicznej oprawy drogowej z diodami LED

Przykładowe rozwiązanie ekologicznej oprawy drogowej z diodami LED

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi czynnikami, takimi jak [1]: poziom i równomierność luminancji na nawierzchni, oświetlenie poboczy, ograniczenie olśnienia oraz prowadzenie wzrokowe. Ograniczenie olśnienia polega na zmniejszeniu odczucia dyskomfortu lub zdolności wykonywania pracy wzrokowej, w wyniku nadmiernego poziomu luminancji w polu widzenia lub niewłaściwego rozkładu luminancji w czasie lub w przestrzeni.

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Prowadzenie wzrokowe polega natomiast na wyraźnym uwydatnieniu drogi poprzez poprawę widoczności jezdni w stosunku do poboczy. Ułatwia to kierowcy rozpoznawanie znaków i poszczególnych punktów drogi, takich jak skrzyżowania i zjazdy [1].

Uważa się, że bezpieczeństwo ruchu może być osiągnięte tylko przy odpowiednim prowadzeniu wzrokowym, w warunkach dostatecznego poziomu luminancji jezdni i odpowiednim rozkładzie luminancji nawierzchni (równomierność luminancji) oraz przy odpowiednim ograniczaniu olśnienia i oświetlenia poboczy. W przypadku brania pod uwagę oprócz bezpieczeństwa ruchu również jego szybkości i wygody wzrastają wymagania dotyczące poziomu luminancji jezdni, prowadzenia wzrokowego, oświetlenia poboczy, a w szczególności równomierności luminancji jezdni i ograniczenia olśnienia [1].

Techniki oświetlania

W zależności od rodzaju oświetlanej powierzchni ruchu (trasa szybkiego ruchu, plac, przejście dla pieszych, ciągi piesze) stosowane są dwie różne techniki oświetlania. Jednym ze stosowanych sposobów określenia koniecznych warunków oświetlenia jest technika luminancyjna. Nawierzchnie drogowe odbijają światło w sposób kierunkowy lub quasi kierunkowy. Obserwator widzi powierzchnię drogi, ponieważ światło odbite od niej odbierane jest przez jego oko, a wrażenie wzrokowe jest tym silniejsze im więcej jest światła.

Wraz ze wzrostem wrażeń wzrokowych ta powierzchnia będzie wydawać się bardziej jaskrawa. Jaskrawość zależy od ilości światła wypromieniowanego w kierunku obserwatora. Miarą tej jaskrawości jest luminancja. Luminancja, a nie natężenie oświetlenia określa jaskrawość określonego punktu. Natężenie oświetlenia na powierzchni drogi jest tylko ilością światła padającego na jednostkę powierzchni i nie może dać podstaw do oceny, jak silne będzie wrażenie wzrokowe, czyli jak jaskrawa będzie wydawać się oświetlana powierzchnia. Obliczanie i mierzenie wartości luminancji jest trudne i pracochłonne w warunkach drogowych. Konieczne jest stosowanie wielu umownych rozwiązań technicznych. Technika projektowania metodą luminancji jest jednak uznana przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE) [4].

Łatwiejsze i praktyczniejsze jest obliczanie oraz pomiar natężenia oświetlenia drogi. Ta tradycyjna technika projektowania jest wykorzystywana z powodzeniem od wielu lat. Stosuje się ją, ponieważ jest praktyczna i wsparta dużym doświadczeniem. Obie techniki projektowania oświetlenia dróg, iluminacyjna i dotycząca natężenia oświetlenia, opierają się na całkowicie różnych przesłankach teoretycznych i wielkościach fotometrycznych.

Są one stosowane w różnym zakresie i oparte na wymaganiach i obliczeniach luminancji lub natężenia oświetlenia. Od czasu opublikowania zaleceń CIE 115–1995 [5] coraz częściej wykorzystywana jest tradycyjna technika związana z natężeniem oświetlenia. Opublikowana w 2003 roku norma europejska EN 13201:2003 (część 1. jako Raport Techniczny zatwierdzony 21 lipca 2004 roku) przywołuje technikę natężeniową do powszechnego stosowania w odniesieniu do otoczenia dróg, chodników, stref kolizyjnych. Takie strefy kolizyjne występują na drodze, gdy ulice z pojazdami krzyżują się ze strefami uczęszczanymi przez pieszych, rowerzystów i innych użytkowników drogi. Podobna sytuacja występuje w przypadku ograniczenia widoczności na rondach oraz przy zwężeniach drogi. Wynika stąd, że pomimo formalnie obowiązującej techniki luminancyjnej, technika związana z natężeniem oświetlenia została doceniona i jest w szerokim zakresie stosowana do projektowania oświetlenia drogowego [4].

Projektowanie

W trakcie projektowania należy wykonać wiele obliczeń, aby otrzymać rozwiązanie spełniające odpowiednie wymagania oświetleniowe. Powszechną dziś praktyką jest stosowanie do obliczeń komputerowego wspomagania projektowania. Często dla osób postronnych wykonanie obliczeń za pomocą programu obliczeniowego wydaje się bardzo łatwe.

Projektowanie oświetlenia jest zadaniem podejmowanym często przy bardzo ubogich jakościowo informacjach. Od projektanta posiadającego określoną wiedzę i doświadczenie można oczekiwać poprawnie zaprojektowanego oświetlenia. O klasie projektanta świadczy umiejętność wykorzystania takiej wiedzy i doświadczenia. Uzyskiwane w wyniku obliczeń wartości odpowiednich parametrów technicznych charakteryzują stan oświetlenia w sposób przybliżony i niepełny. Dopiero weryfikacja wyników oświetleniowych na podstawie pomiarów rozstrzyga o tym, czy projekt spełnił założenia i potwierdza trafność rozwiązań przyjętych przez projektanta [4]. Projektowanie jest nierozłącznie związane z wymaganiami i zaleceniami normalizacyjnymi.

Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,4/1 kV, o żyłach aluminiowych lub miedzianych. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Źródła światła i oprawy

Do oświetlenia drogowego stosuje się źródła światła i oprawy spełniające wymagania polskich norm dotyczących oświetlenia drogowego (tabela 1.) Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, stosuje się wysokoprężne lampy sodowe. Obecnie obserwujemy jednak coraz więcej rozwiązań wykonanych z zastosowaniem diod LED dużych mocy, które charakteryzują się podobnymi właściwościami użytkowymi, bardzo dużą energooszczędnością i trwałością rzędu 100 000 godzin świecenia.

Szczegółowe informacje na temat różnych źródeł światła czytelnik znajdzie w publikacji [2]. Niezależnie od zastosowanego źródła światła oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Zaleca się stosowanie opraw wykonanych w II klasie ochronności, które powinny posiadać elementy zapobiegające zaparowaniu oprawy.

Słupy i wysięgniki

W oświetleniu dróg i ulic stosuje się słupy z betonu, stali lub aluminium o wysokości do 20 m wyposażone najczęściej w wysięgniki o różnych kształtach. Odpowiednio długi wysięgnik zapewnia lepsze oświetlenie jezdni. Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub szczegółową specyfikacją techniczną (SST). Wysięgniki wykonywane są najczęściej z rur stalowych lub aluminiowych o średnicy zewnętrznej 60 mm. Grubość ścianki rury najczęściej nie przekracza 5 mm. Wysięgniki stalowe są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe po wykonaniu gięć [3]. Coraz częściej spotykamy słupy kompozytowe, których konstrukcja jest lżejsza w porównaniu z tradycyjnymi oraz są mniej atrakcyjne dla amatorów cudzej własności. Słupy mogą być malowane na różne kolory. Połączenie kabli i przewodów wykonuje się w specjalnym złączu kablowym zamontowanym we wnęce słupa.

Na fotografii 2. przedstawiono oświetlenie ulicy latarniami usytuowanymi na skraju chodnika, dzięki czemu oświetlają one jezdnię oraz chodnik. Latarnie mogą być osadzone na prefabrykowanym lub wykonywanym na budowie fundamencie betonowym. Mniej powszechne jest osadzenie słupów bezpośrednio w gruncie przy zastosowaniu uproszczonego posadowienia [6].

Normalizacja

Normy odnoszące się do oświetlenia drogowego przedstawiono w tabeli 1. Zapisy normy PN-EN 13201 regulują parametry oświetleniowe zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego płynność. Wymagania tej normy wskazują na możliwości dodatkowego zmniejszenia wymagań poziomów oświetlenia w porównaniu z wymaganiami podstawowymi bez istotnej zmiany parametrów użytkowych. W czasie godzin nocnych oraz w różnych porach roku, gdy wartości parametrów określających klasę oświetleniową mogą się zmieniać (zwłaszcza jasność otoczenia i natężenie ruchu pojazdów), mogą być zastosowane inne wymagania i zalecenia oświetlenia. W takich przypadkach można obniżyć poziom oświetlenia, a dzięki temu obniżyć zużycie energii elektrycznej pod warunkiem, że spełnione są wymagania przyporządkowane danej klasie [4]. Oznacza to niedopuszczalność wyłączania np. co drugiego punktu świetlnego. Jednocześnie zapis taki sankcjonuje stosowanie opraw z regulatorami mocy.

Sposoby zmniejszania poboru mocy

Sposobem efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej jest zastosowanie takich opraw oświetleniowych, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii (pobór mocy) w określonych porach nocnych Niedopuszczalny przez cytowaną wyżej normę sposób zmniejszania mocy pobieranej przez wyłączenie np. połowy zainstalowanych opraw oświetleniowych (co druga) był jeszcze nie tak dawno dość często praktykowany w Polsce. Oprócz ograniczenia mocy pobieranej (zmniejszenie o 50%) sposób ten miał same wady, z których główna to niespełnianie podstawowych parametrów oświetleniowych, w tym równomierności oświetlenia, ponieważ strefy pomiędzy działającymi oprawami były praktycznie nieoświetlone. Awarie opraw dodatkowo pogarszały opisaną sytuację, a cały system wymagał podwójnej linii zasilającej [4].

Innym sposobem jest zmniejszanie poboru mocy w wyniku ściemniania, który polega na tym, że świecą wszystkie zainstalowane oprawy, a redukcja mocy realizowana jest w wyniku ściemniania. Ściemnianie jest bardzo skutecznym i nieuciążliwym sposobem oszczędzenia energii elektrycznej w godzinach nocnych, gdy ruch pojazdów i pieszych jest niewielki. Wielkość natężenia ruchu określa się według technicznej normy dotyczącej oświetlenia dróg.

W praktyce oświetleniowej stosuje się najczęściej dwa rozwiązania sterowników – regulatorów mocy [4]:

 • obniżające napięcie sieci zasilającej oprawy oświetleniowe. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość jego wprowadzenia bez konieczności zmian w istniejącej sieci zasilającej. Wadami są: wysoka cena sterownika napięcia zasilania, konieczność dostosowania mocy układu do łącznej mocy zainstalowanych opraw, a w przypadku przewidywanej rozbudowy konieczne jest zamontowanie układu z nadmiarem mocy bądź jego wymiana na większy. Awaria sterownika napięcia powoduje niestety wyłączenie całego ciągu oświetleniowego,
 • instalowanie układu zmniejszającego pobieraną moc w każdej oprawie oświetleniowej. W niektórych spotykanych układach tego typu jest jednak wymagany dodatkowy przewód sterujący. Zaletą takiego rozwiązania jest prosta możliwość rozbudowy ciągu oświetleniowego. W razie awarii układu sterującego z pracy zostaje wyłączona tylko ta oprawa oświetleniowa, w której układ uległ uszkodzeniu, pozostałe zaś działają nadal.

Literatura

 1. Poradnik inżyniera elektryka, t. 3, WNT, Warszawa 2005.
 2. A. Z. Wiśniewski, Elektryczne źródła światła, OWPW, Warszawa 2010.
 3. J. Strzyżewski, Oświetlenie zewnętrzne (Poradnik montera elektryka, t. 2), WNT, Warszawa 2010
 4. Wybrane zagadnienia oświetlenia drogowego, ELGO Lighting Industries S.A.
 5. Publication CIE-115, Technical Report. Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic, Vienna, 1995.
 6. Materiały firmy Rosa.
 7. Materiały firmy Cooper Lighting.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Przegląd norm dotyczących oświetlenia drogowego

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

LED-y na ulicach miast i gmin

LED-y na ulicach miast i gmin LED-y na ulicach miast i gmin

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość...

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość tego, że oszczędzanie energii jest bardzo ważne nie tylko dla naszych portfeli, ale i środowiska. Energooszczędność zatem staje się istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa, co w głównej mierze zależy od zastosowanych materiałów.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Komentarze

 • Joanna Ferenc Joanna Ferenc, 07.02.2012r., 12:42:33 ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA DRÓG I AUTOSTRAD z Na efekt ekonomiczny wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem składa się kilka elementów: - Oszczędność energii uzyskuje się dzięki zastosowaniu elektronicznych stateczników, które nawet bez redukcji mocy zmniejszają zapotrzebowanie na energię w granicach 15-20%. - Sterowanie mocą dodatkowo zwiększa oszczędności, które mogą, w zależności od lokalnych warunków, sięgnąć 50%. Elektroniczne stateczniki obniżają maksymalny prąd, poprawiają cos(φ) oraz wydłużają okres sprawności opraw, co znacząco zmniejsza koszty wymiany. - Kapitalną sprawą jest zastosowanie stateczników instalowanych u podstawy słupa. Przy takim rozwiązaniu w oprawie znajduje się tylko źródło światła z oprawką. Dzięki temu ewentualne prace naprawczo--serwisowe można wykonywać na poziomie ziemi bez konieczności wykorzystania podnośników, co minimalizuje zajmowanie pasa jezdni, a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo ruchu. - Wykorzystanie modułu zarządzania powoduje zmniejszenie ilości i kosztu wyjazdów do napraw, ponieważ wiadomo, co należy zabrać do konkretnej latarni, umożliwia precyzyjny nadzór nad wykonywanymi czynnościami co do ich zakresu i terminów. - Istnieje nawet dzięki zastosowaniu interaktywnej mapy kontrola obecności pracowników w miejscu i czasie napraw. Kompleksowy system zarządzania wykorzystujący najnowsze rozwiązania elektroniczne w osprzęcie oświetleniowym zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia oraz podniesienie jakości organizacji eksploatacyjnej.
 • alicja alicja, 31.08.2018r., 09:53:02 Oświetlenie drogowe LED to najlepszy sposób na zmniejszenie rachunków. Warto tutaj podkreślić, że to nie jedyna zaleta tego rozwiązania, oświetlenie jest wydajne, dobre dla środowiska i też świeci białym, przyjaznym dla ludzkiego oka światłem. Przy okazji polecam oświetlenie drogowe firmy Renovis Świetna firma, wykorzystują technologię LED i dodatkowo zawsze można liczyć na ich pomoc w temacie LED :)

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.