elektro.info

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

Podstawowe elementy systemu elektroenergetycznego – linie przesyłowe

Zmiana parametrów ATP Draw
J. Wiater

Zmiana parametrów ATP Draw


J. Wiater

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach parametry. Wszystkie inne niezbędne parametry, takie jak m.in. reaktancje podłużne i susceptancje poprzeczne, są automatycznie przeliczane przez ATP i nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń.

Zobacz także

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia...

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia powszechnie dostępne na tabliczkach znamionowych i w katalogach.

System elektroenergetyczny jest to zbiór powiązanych ze sobą urządzeń przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej. Składa się on między innymi z linii przesyłowych różnych napięć, transformatorów i autotransformatorów energetycznych, przekładników napięciowych i prądowych, układów EAZ (elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej) i innych równie ważnych elementów.

W tej części kursu zostaną opisane podstawowe i najczęściej wykorzystywane elementy systemu elektroenergetycznego wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania. Scharakteryzowane zostaną także linie przesyłowe napowietrzne i kablowe. Zrozumienie przytaczanych przykładów wymaga przypomnienia teorii i podstawowych schematów zastępczych tych elementów.

Zaawansowane funkcje pakietu ATP

W trzeciej oraz w kolejnych częściach kursu zostaną wykorzystane już zaawansowane funkcje pakietu ATP. Biblioteki specjalnego typu będą tworzone automatycznie i dostosowywane do poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego, w zależności od ich parametrów. Przeprowadzenie obliczeń będzie wymagało odpowiedniego skonfigurowania programu ATP Draw. Część pośrednich, a zarazem niezbędnych obliczeń wykonywanych jest w trakcie wprowadzania konkretnych wartości, m.in. dla linii przesyłowych i transformatorów energetycznych. Aby program ATP Draw mógł je sam wykonać, należy z zakładki TOOLS wybrać wiersz OPTIONS.

Wyświetlone zostanie dodatkowe okno, w nim wybieramy zakładkę PREFERENCES. W wierszu ATP wybieramy BROWSE i wskazujemy plik o nazwie runATP_G.BAT znajdujący się w głównym katalogu pakietu ATP. Poprawnie przeprowadzona operacja spowoduje pojawienie się w wierszu ATP następującego komunikatu „C:emtprun-ATP_G.bat”. Akceptujemy dokonane zmiany kolejno wybierając APPLY, SAVE i OK z paska w dolnej części okna (rys. 1). Wychodzimy z programu ATP Draw. Uruchamiamy NOTATNIK z grupy akcesoriów systemu WINDOWS. Otwieramy za jego pomocą plik runATP_G.bat i zmieniamy ręcznie jego zawartość z:

na:

Na koniec zapisujemy przeprowadzone zmiany. W przypadku zainstalowania pakietu w innym katalogu niż C:EMTP, odpowiednio modyfikujemy zawartość pliku runATP_G.bat dostosowując odpowiednio ścieżki dostępu. Poprawność przeprowadzenia tych zmian będzie miała kluczowe znaczenie dla kolejnych etapów całego kursu!

Linie przesyłowe – parametry skupione

Obliczenia sieci elektroenergetycznych w pakiecie ATP są przeprowadzane na podstawie odpowiednich schematów zastępczych. Wymagane jest wprowadzenie jedynie podstawowych parametrów dostępnych w katalogach. W przypadku ich braku można wykorzystać dane z norm [1, 2, 3] i przeprowadzić proste obliczenia. W przypadku linii przesyłowych najczęściej jest stosowany schemat zastępczy typu π. Parametry linii są określane za pomocą czterech stałych odniesionych do jednostki długości linii:

 • rezystancji podłużnej – R0, w [Ω/km],
 • reaktancji podłużnej – X0, w [Ω/km],
 • kondunktancji poprzecznej – G0, w [S/km],
 • susceptancji poprzecznej – B0, w [S/km] [4].

Element z grupy LINES/CABLES → LUMPED → RLC Pi-equiv.1 → 1 phase w pakiecie ATP odpowiadający schematowi zastępczemu typu π z pominiętą gałęzią reprezentującą upływność linii (G0=0) wymaga wprowadzenia następujących danych: rezystancji jednostkowej linii w Ω/m, indukcyjności jednostkowej linii w mH/m, pojemności jednostkowej linii w μF/m oraz jej długości, również w przeliczeniu na metry. Stosując odpowiednio 3-fazową odmianę elementu trzeba dodatkowo wprowadzić wzajemne rezystancje, indukcyjności i pojemności jednostkowe. Rezystancję jednostkową linii najlepiej odczytywać z norm [1, 2, 3] lub poradników. Można ją też wyznaczyć ze wzoru:

gdzie:

γ – konduktywność, w [m/Ω⋅mm2],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

Indukcyjność jednostkowa dla linii kablowych jest dostępna w katalogach. W przypadku linii napowietrznych zależy ona od konfiguracji i sposobu jej prowadzenia. Oblicza się ją ze wzoru:

ei 7 8 2007 kurs cz3 wzor4

[4]

gdzie:

bsr – średni odstęp między przewodami, w [cm],

r – promień przekroju przewodów, w [cm].

Średnie odstępy między przewodami oblicza się ze wzorów, uwzględniając sposób ich prowadzenia dla różnych konstrukcji słupów nośnych (rys. 3 i rys. 4):

 • dla linii o symetrycznym układzie przewodów:
ei 7 8 2007 kurs cz3 wzor5

[4]

gdzie:

b – odległość między przewodami, w [cm],

 • dla linii o płaskim układzie przewodów:
ei 7 8 2007 kurs cz3 wzor6

[4]

 • dla linii 3-fazowych o niesymetrycznym układzie przewodów:
ei 7 8 2007 kurs cz3 wzor7

[4]

gdzie:

b12, b13, b23 – odstęp między przewodami kolejnych faz, w [cm].

Pojemność jednostkową linii kablowej odczytuje się z katalogów udostępnionych przez producentów. W przypadku linii napowietrznych należy skorzystać z zależności:

ei 7 8 2007 kurs cz3 wzor8

[4]

Program ATP Draw automatycznie uwzględnia długość linii i oblicza rezystancję, reaktancję podłużną oraz susceptancję poprzeczną. Aby tak było, dodatkowo trzeba w zakładce ATP/Settings/Simulation upewnić się, czy parametry Xopt i Copt są równe zero (rys. 5). Definiują one rodzaj jednostek wykorzystywanych przy przeliczaniu parametrów linii. Jeśli Xopt=0, wtedy wprowadzamy indukcyjność jednostkową linii w mH/m. Jeśli zaś Xopt≠0, wtedy zamiast indukcyjności jednostkowej linii wprowadzamy reaktancję podłużną linii w Ω. Odpowiednio, jeśli Copt=0, to pojemność jednostkową wprowadzamy w μF/m. Jeśli zaś Copt≠0 – wprowadzamy susceptancję poprzeczną linii w μΩ. W przypadku podawania reaktancji i susceptancji niewymagane jest podawanie długości linii, należy wtedy Xopt i Copt traktować jako częstotliwość sieci poddawanej analizie w ATP (np. Xopt=50 i/lub Copt=50 dla sieci o f=50Hz).

Pakiet ATP umożliwia również analizę linii napowietrznych wzajemnie sprzężonych (dwutorowych) – grupa elementów LINES/CABLES → LUMPED → RL Coupled 51. Z góry przyjęto uproszczenie polegające na pominięciu w schemacie zastępczym typu π gałęzi poprzecznej (B0=0 i G0=0). Ogranicza to możliwość stosowania tych elementów tylko dla linii o maksymalnym napięciu 30 kV.

Linie przesyłowe – parametry rozłożone

Dotychczas rozpatrywane linie przesyłowe były traktowane jako obwody liniowe o parametrach skupionych, złożone z elementów RLC. Powyższe odwzorowanie linii przesyłowych jest znacznie uproszczone. Jeżeli mamy do czynienia z siecią elektroenergetyczną o długości rzędu setek kilometrów, należy uwzględniać stratę napięcia na rezystancji, indukcyjności przewodu, prąd upływu poprzez izolację linii równomiernie rozłożoną wzdłuż jej długości, prąd ładowania i rozładowania linii. W ogólnym przypadku linię przesyłową zastępuje się schematem o parametrach rozłożonych (rys. 6). Pokazany układ jest opisywany równaniem linii długiej:

ei 7 8 2007 kurs cz3 wzor9

[5]

Opracowanych jest wiele modeli linii długich. Pakiet ATP umożliwia przeprowadzenie obliczeń z wykorzystaniem dwóch modeli: CLARKE i KCLee. Różnią się one między sobą macierzą przekształcenia (transpozycji). W przypadku modelu KCLee istnieje możliwość wprowadzenia własnej macierzy transpozycji, zaś w przypadku modelu CLARKE macierz T jest następująca:

ei 7 8 2007 kurs cz3 wzor10

[6]

Warto zauważyć, że poza własną macierzą transformacji lub CLARKE i długością linii konieczne jest wprowadzenie następujących danych stosowanych zamiennie: rezystancji, indukcyjności i pojemności jednostkowej linii, impedancji falowej linii oraz prędkości rozchodzenia się fali, impedancji falowej linii i współczynnika propagacji. Konduktacja równoległa strat w linii G może być pominięta lub wyznaczona automatycznie z uproszczonej zależności:

Linia kablowa – własny model

Pakiet ATP umożliwia stworzenie modelu linii przesyłowej dostosowanego do indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem: rodzaju linii napowietrzna/kablowa w ziemi/kablowa w powietrzu/kablowa na powierzchni ziemi/kablowa w metalowej rurze, topologii rozmieszczenia przewodów na słupie, kilku przewodów w wiązce, efektu naskórkowego, rozmieszczenia słupów wzdłuż linii, dowolnej liczby torów przesyłowych i ich konfiguracji. W tym celu wykorzystuje się element z grupy LINES/CABLES o nazwie LCC (rys. 8). Użytkownik ma do wyboru różne schematy zastępcze linii (modele):

 • Bergeron – stałe parametry w funkcji częstotliwości, odpowiednik CLARKE i KCLee,
 • Pi – typowa krótka linia przesyłowa odwzorowana schematem zastępczym typu π,
 • JMarti – model częstotliwościowo-zależny ze stałą macierzą transformacji,
 • Semlyen – prosty model częstotliwościowo-zależny,
 • Noda – najbardziej rozbudowany model częstotliwościowo-zależny linii przesyłowej tylko dla linii napowietrznych.

Poniżej zostanie przedstawiony przykład wykorzystania elementu LCC do zamodelowania linii kablowej. Typ kabla: XUHKXS 8,7/15 kV 150 mm2. Kabel elektroenergetyczny:

 • jednożyłowy,
 • z żyłą roboczą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego,
 • z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną, uszczelnioną wzdłużnie z powłoką z polietylenu termoplastycznego [7].

Krok 1.: wstawiamy element LCC z grupy LINES/CABLES.

Krok 2.: wybieramy typ linii: SINGLE CORE CABLE (przewody jednożyłowe).

Krok 3.: modelujemy linię 2-żyłową (robocza i powrotna) – ustawiamy parametr #Ph na wartość 2.

Krok 4.: liczbę kabli ustawiamy na 1.

Krok 5.: wybieramy sposób ułożenia kabla GROUND (w ziemi).

Krok 6.: wprowadzamy standardowe dane:

 1. Rho=100 – rezystywność gruntu, w którym ułożono przewód, w [Ω⋅m],
 2. Freq. Init=8 – częstotliwość początkowa (wykorzystywana do tworzenia modelu – nie mylić z częstotliwością sieci), w [Hz],
 3. Lenght=1000 – długość kabla, w [m].

Krok 7.: uwzględniamy pojemność własną linii, zaznaczamy ADD C, w [F/m].

Krok 8.: wybieramy model typu PI (krótkie linie).

Krok 9.: przechodzimy do zakładki DATA.

Krok 10.: uwzględniamy w modelu żyłę powrotną i izolację kabla, zaznaczamy ARMOUR i SHEATH.

Krok 11.: wprowadzamy całkowity promień kabla R7=0.0237, w [m].

Krok 12.: wprowadzamy następujące dane definiujące żyłę roboczą:

 1. Rin=0 – promień wewnętrzny kabla, parametr stosowany dla żył roboczych pustych w środku (rura), w [m],
 2. Rout=0.0152 – promień zewnętrzny obliczeniowy kabla, w [m],
 3. Rho=1.72E-8 – rezystywność materiału, z którego wykonano przewód (miedź), w [Ω/m],
 4. mu=1 – przenikalność względna materiału, z którego wykonano żyłę roboczą,
 5. mu(ins)=1 – przenikalność względna materiału izolacyjnego kabla,
 6. eps(ins)=2.6 – stała dielektryczna materiału izolacyjnego,
 7. C=3.85E-10 – pojemność jednostkowa kabla, w [F/m].

Krok 13.: wprowadzamy następujące dane definiujące ekran kabla (SHEATH):

 1. Rin=0.0177 – promień wewnętrzny izolacji, w środku biegnie żyła robocza, w [m],
 2. Rout=0.0187 – promień zewnętrzny izolacji, w [m].
 3. Rho=0.172 – rezystywność materiału, którego wykonano izolację (polietylen półprzewodzący), w [Ω/m],
 4. mu=1 – przenikalność względna materiału, z którego wykonano żyłę roboczą,
 5. mu(ins)=1 – przenikalność względna materiału izolacyjnego kabla,
 6. eps(ins)=2.6 – stała dielektryczna materiału izolacyjnego,
 7. C=3.85E-10 – pojemność jednostkowa kabla, w [F/m].

Krok 14.: wprowadzamy następujące dane definiujące żyłę powrotną (ARMOR):

 1. Rin=0.0202 – promień wewnętrzny żyły, w środku żyła robocza i izolacja, w [m],
 2. Rout=0.0212 – promień zewnętrzny żyły powrotnej, w [m],
 3. Rho=1.72E-8 – rezystywność materiału, z którego wykonano przewód (miedź), w [Ω/m],
 4. mu=1 – przenikalność względna materiału, z którego wykonano żyłę powrotną,
 5. mu(ins)=1 – przenikalność względna materiału izolacyjnego kabla,
 6. eps(ins)=2.6 – stała dielektryczna materiału izolacyjnego,
 7. C=3.85E-10 – pojemność jednostkowa kabla, w [F/m].

Krok 15.: wprowadzamy współrzędne określające położenie kabla względem powierzchni ziemi:

 1. Vertical=1 – głębokość ułożenia kabla, w [m].
 2. Horizontal=0 – przesunięcie kabla względem wyznaczonej trasy układania, dotyczy kilku kabli biegnących obok siebie, w [m].

Krok 16.: aby obejrzeć strukturę wewnętrzną zdefiniowanego kabla wybieramy VIEW (rys. 11).

Krok 17.: sprawdzamy poprawność modelu wybierając VERIFY.

Krok 18.: wprowadzamy nazwę modelu, np. kabel (rys. 12).

Krok 19.: automatyczne przeliczenie parametrów kabla zakończone sukcesem (rys. 13).

Krok 20.: wybieramy opcję POWER FREQUENCY CALCULATION i zatwierdzamy wybór (rys. 14).

Krok 21.: sprawdzamy, czy wyliczone parametry linii nie są ujemne i czy są zbliżone do oczekiwanych wielkości (rys. 15).

Krok 22.: kończymy tworzenie modelu i przechodzimy do schematu obwodu – wybieramy OK.

Weryfikację modelu przeprowadzamy porównując rezystancję jednostkową wyliczoną z danymi katalogowymi (R+=0.1671 Ω/km, Rkat=0.163 Ω/km). Takie porównanie jest możliwe tylko przy założeniu długości linii równej 1 km. Wykorzystany zostanie teraz stworzony model i przeprowadzone obliczenia. Tworzymy układ zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 16, odwzorowujący załączenie uziemionego kabla o długości 1 km do źródła napięcia.

Parametry obwodu:

 1. Parametry źródła napięcia: Utype14=10 kV, f=50 Hz, Pha=0, A1=0, TStart=0, TStop=1000.
 2. Parametry przewodu łączącego źródło z kablem: Rpol=1 Ω/m, Lpol=0.05mH/m, l=1m.
 3. Uziemienie kabla: Rgnd=3 Ω,
 4. Parametry symulacji: Delta T=1E-6, Tmax=0.03, Xopt=Copt=0, Print Freq=1 (co który punkt z ustawionego czasowego przedziału symulacji ma być zapisany), Plot Freq=1 (co który punkt z ustawionego czasowego przedziału symulacji ma być wyświetlony), Plotted output – ustawiony.

Linia napowietrzna – własny model

W artykule przedstawimy również przykład wykorzystania elementu LCC do zamodelowania linii napowietrznej 400 kV, jednotorowej, opartej na konstrukcji nośnej słupa typu Y52, z przewodami 3×2AFL-8525 mm2, linki odgromowe 2×AFL-1,7 70 mm2.

Krok 1.: wstawiamy element LCC z grupy LINES/CABLES.

Krok 2.: wybieramy typ linii: OVERHEAD LINE (linia napowietrzna).

Krok 3.: modelujemy linię 5-przewodową (3 przewody fazowe i 2 odgromowe) – ustawiamy parametr #Ph na wartość 5.

Krok 4.: wybieramy model typu JMarti (częstotliwościowo-zależny z stałą macierzą transformacji) – modelowanie linii o znacznej długości.

Krok 5.: wprowadzamy dane:

 1. Rho=100 – rezystywność gruntu, na którym przebiega linia, w [Ω⋅m],
 2. Freq. Init=0.005 – częstotliwość początkowa modelu, w [Hz],
 3. Lenght=300 – długość linii napowietrznej, w [km].

Krok 6.: wybieramy linię z 2 przewodami w wiązce – AUTO BUNDLING zaznaczone.

Krok 7.: uwzględniamy efekt naskórkowy – SKIN EFFECT zaznaczone.

Krok 8.: używamy rzeczywistej macierzy przekształceń – REAL TRANSF. MATRIX zaznaczone. 

Krok 9.: wprowadzamy wytyczne dla modelu linii typu JMarti:

 1. liczba dekad – 10,
 2. punktów na dekadę – 10,
 3. częstotliwość macierzy – 50 000 Hz,
 4. częstotliwość sieci – 50 Hz,
 5. pozostałe parametry modelu pozostawiamy jako domyślne – USE DEFAULT FITTING zaznaczone.

Krok 10.: przechodzimy do zakładki DATA – definicja układu przestrzennego linii przesyłowej.

Krok 11.: liczba przewodów modelowanej linii Ph=5, dlatego dodajemy 2 wiersze (ADD ROW).

Krok 12.: na podstawie sylwetki słupa linii przesyłowej i parametrów przewodów wprowadzamy dane zgodnie z tabelą 7:

 1. Ph.No. – numer przewodu (1, 2, 3 – przewody fazowe, 4, 5 – przewody odgromowe),
 2. Rin– promień wewnętrzny przewodu, parametr stosowany dla żył roboczych pustych w środku, w [cm],
 3. Rout– promień zewnętrzny obliczeniowy przewodu, w [cm],
 4. Resis– rezystancja jednostkowa przewodu mierzona prądem stałym, w [Ω/km],
 5. Horiz– odległość pozioma przewodu od środka słupa do środka wiązki, w [m],
 6. VTower– wysokość zawieszenia przewodu na słupie względem poziomu ziemi, w [m],
 7. VMid– wysokość zawieszenia przewodu na środku przęsła względem poziomu ziemi (uwzględniony zwis przewodu), w [m],
 8. Separ – odstęp między przewodami w wiązce, w [cm],
 9. Alpha – kąt między przewodami w wiązce, w [°].
 10. NB – liczba przewodów w wiązce.

Krok 13.: aby obejrzeć strukturę wewnętrzną zdefiniowanego kabla wybieramy VIEW (rys. 11).

Krok 14.: kończymy tworzenie modelu – wybieramy OK, wpisujemy nazwę 400 kV i przechodzimy do schematu obwodu.

Wyniki symulacji procesu odwzorowującego załączenie nieobciążonej linii 400 kV o długości 300 km pod napięcie:

1. Parametry obwodu: UAC3phType14=326 590 V, f=50 Hz, Pha=0, A1=0, TStart=0, TStop=1000, Rgnd=3 Ω

4. Parametry symulacji: Delta T= 1E-6, Tmax=0.3, Xopt=Copt=0, Print Freq=500 (co który punkt z ustawionego czasowego przedziału symulacji ma być zapisany), Plot Freq=5 (co który punkt z ustawionego czasowego przedziału symulacji ma być wyświetlony), Plotted output – ustawiony.

Podsumowanie

W trzeciej części kursu omówiono sposób modelowania linii kablowych i napowietrznych w ATP. Dokładne odwzorowanie tego typu elementu jest kluczowe dla poprawnej analizy stanu systemu elektroenergetycznego. Wykorzystanie przedstawionych metod wymaga posiadania podstawowych danych katalogowych linii. Zakres obliczeń może zostać wykorzystany do weryfikacji doboru aparatury pod kątem przepięć łączeniowych.

Literatura

 1. PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane.
 2. PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe.
 3. PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe.
 4. J. Niebrzydowski, Sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 1997.
 5. T. Cholewicki, Elektrotechnika Teoretyczna, t. II, WNT 1971.
 6. M.C.Tavares, J. Pissolato, C. M. Portela, New mode-domain representation of transmission line-Clarke transformation analysis, Circuits and Systems, 1998. ISCAS '98. Proceedings of the 1998 IEEE International Symposium on Volume 3, 31 May-3 June 1998 pp. 497-500, vol.3.
 7. Katalog kabli 2006, Tele-Fonika Kable SA, s. 219.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.