elektro.info

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Idea kompensacji. Element G, konduktancja zastępcza obciążenia, związana jest z mocą aktywną. Hipotetyczny element N związany jest ze składową nieaktywną prądu obciążenia Rys. A. Szromba

Idea kompensacji. Element G, konduktancja zastępcza obciążenia, związana jest z mocą aktywną. Hipotetyczny element N związany jest ze składową nieaktywną prądu obciążenia Rys. A. Szromba

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną ze składową prądu zasilającego zwaną prądem aktywnym (rys. 1., prąd ia), oraz moc nieaktywną, związaną ze składową nieaktywną prądu, rys. 1., prąd iq). Prąd nieaktywny można dzielić na kolejne składowe, wynikające np. z przyczyn jego powstawania czy spójności z metodą jego redukcji.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

W artykule:

• Idea kompensacji prądu nieaktywnego
• Obwód jednofazowy
• Identyfikacja prądu nieaktywnego obciążenia
• Struktura kompensatora i przykłady kompensacji

Moc nieaktywna jest skutkiem niekompatybilności obciążenia i źródła. Należy przez to rozumieć odmienność kształtu, wzajemne przesunięcie oraz – w układach trójfazowych – asymetrię napięć linii i/lub prądów obciążenia. Występowanie mocy nieaktywnej powoduje potrzebę przewymiarowania systemu zasilającego. W jej obecności rosną też straty energii związane z jej przesyłem. Również przebiegi napięć i prądów zasilających mogą być odkształcone, co może powodować wadliwą pracę urządzeń elektrycznych. Wobec rosnącej liczby urządzeń o charakterystykach nieliniowych/niestacjonarnych, na przykład sprzętu komputerowego, sprzętu audio/wideo, wyładowczych i półprzewodnikowych źródeł światła czy wreszcie różnego typu ładowarek, jest to problem narastający. Należy spodziewać się ustanowienia restrykcyjnych uregulowań technicznych i ekonomicznych, ograniczających te zjawiska. Kompensacja prądu nieaktywnego wiąże się również z działaniem proekologicznym, ponieważ umożliwia zmniejszenie konsumpcji energii pierwotnej, zużywanej w generatorach energii elektrycznej.

Redukcja mocy nieaktywnej dokonywana jest przez redukcję prądu nieaktywnego. W tym celu można użyć odpowiednio sterowanego źródła prądu, nazywanego energetycznym równoległym filtrem aktywnym lub kompensatorem prądu nieaktywnego (rys. 1.). Prąd nieaktywny jest neutralizowany poprzez kompensację, czyli równoważenie go przebiegiem odwróconym. W efekcie redukowane są straty energii w linii oraz poprawiane są kształty przebiegów prądu i napięcia.

kompensator rys1 1

Rys. 1. Idea kompensacji. Element G, konduktancja zastępcza obciążenia, związana jest z mocą aktywną. Hipotetyczny element N związany jest ze składową nieaktywną prądu obciążenia

Idea kompensacji prądu nieaktywnego

Kompensacja może być prowadzona przy użyciu różnych środków technicznych, od filtrów LC aż po złożone urządzenia energoelektroniczne, [4], [6]. W celu klasyfikacji metod kompensacji dogodnie jest podzielić obwody elektryczne na liniowe/nieliniowe oraz jednofazowe/trójfazowe. Wobec wzrastającego znaczenia źródeł fotowoltaicznych, ogniw paliwowych, a także różnego rodzaju akumulatorów, celowe może być uwzględnienie obwodów zasilanych napięciem stałym.

Obwód jednofazowy o przebiegach sinusoidalnych

W obwodzie jednofazowym o przebiegach sinusoidalnych pojawienie się prądu nieaktywnego, a tym samym mocy nieaktywnej, związane jest z obecnością elementów reaktancyjnych. W takim przypadku moc nieaktywna występuje pod nazwą mocy biernej (rys. 2. i 3.).

kompensator rys2 1

Rys. 2. Obwód o przebiegach sinusoidalnych z nieaktywnym prądem indukcyjnym. Przebiegi na rysunku: SEM napięcia zasilania: (1), napięcie na obciążeniu: (2), prąd linii/obciążenia: (3)

kompensator rys3 1

Rys. 3. Obwód o przebiegach sinusoidalnych ze skompensowanym prądem nieaktywnym. Przebiegi na rysunku: SEM napięcia zasilania: (1), napięcie na obciążeniu: (2), prąd linii: (3)

Dla pokazanego przykładu wartość skuteczna napięcia zasilającego (1) wynosi Esin = 230 V, napięcie (2) na obciążeniu ULR = 206 V, a prąd zasilający (3) ILINIA = 32,4 A. Moc czynna obciążenia PR = 4715 W, a moc pozorna S = ULR · ILINIA = 6674 V A. Współczynnik wynosi PF = P/S = 0,71. Straty mocy w linii, na rezystancji RLINIA, wynoszą 1045 W.

Na rysunku 3. przedstawiono układ oraz efekt kompensowania prądu nieaktywnego obciążenia w linii zasilającej. W omawianym przykładzie wystarczające jest użycie w roli kompensatora kondensatora, oznaczonego na rysunku CCOMP. Obciąża on linię dodatkowym prądem o amplitudzie równej, oraz o fazie przeciwnej, względem składowej nieaktywnej prądu obciążenia.

Dla układu z kompensacją (rys. 3.) napięcie (1) oczywiście pozostaje bez zmian. Napięcie (2) na obciążeniu wzrosło do ULR = 207 V, a prąd zasilający (3) zmniejszył się do ILINIA = 23 A. Moc czynna wzrosła do PR  = 4761 W, a pozorna zmalała do S = 4761 VA. Współczynnik mocy wzrósł do PF = 1. Straty mocy w linii uległy redukcji i wynoszą 529 W. Użycie kompensatora spowodowało spadek obciążenia linii, wzrost napięcia zasilającego oraz zmniejszenie energii traconej podczas jej transmisji do obciążenia. Osiągnięto pozytywne efekty techniczne, ekonomiczne oraz ekologiczne.

Obwód jednofazowy o okresowych przebiegach napięcia i prądu

Przykładem takiego obwodu może być układ sinusoidalnego źródła napięcia obciążonego szeregowym połączeniem diody i rezystora (rys. 4.). Dioda wprowadza odkształcenie prądu obciążenia względem napięcia zasilającego, a rezystor obciąża źródło zasilające mocą czynną. W obwodzie nie ma elementu reaktancyjnego, zatem nie występuje przesunięcia sinusoidalnego prądu względem sinusoidalnego napięcia i nie występuje klasycznie rozumiana moc bierna. Jednak współczynnik mocy w obwodzie jest mniejszy od jedności. Wartości liczbowe odpowiednich parametrów obwodu są następujące: wartość skuteczna napięcia Esin wynosi 230 V, napięcie na obciążeniu, przebieg (1), wynosi U = 206 V, a wartość skuteczna prądu zasilającego (3) wynosi ­ILINIA = 16,2vA.

kompensator rys4

Rys. 4. Przykład obciążenia nieliniowego. Przebiegi na rysunku: napięcie na obciążeniu diodowo-rezystancyjnym: (1), napięcie na obciążeniu: (2), prąd linii/obciążenia: (3)

Moc czynna obciążenia wynosi PDR = 2370 W, a moc pozorna S = 3530 VA, stąd współczynnik mocy PF = 0,67. Straty mocy na rezystancji linii RLINIA wynoszą 262 W. Jak obliczono, układ zasilający jest obciążony mocą większą niż moc czynna obciążenia, czyli jest miejsce na kompensację. W tym celu należy zidentyfikować prąd nieaktywny obciążenia, a następnie określić i zrealizować techniczną metodę jego wygenerowania przez kompensator.

Znane są różne metody i kryteria określania pożądanego prądu linii zasilającej, od akcentujących zastosowania praktyczne, [1 – 5], [7 – 8], aż po wyrafinowane opracowania matematyczne [6]. Jest to zagadnienie trudne, zwłaszcza dla obwodów wielofazowych z sygnałami nieokresowymi. Jednak uzyskanie kompatybilności współpracy źródła z obciążeniem wymaga, aby przebieg prądu linii był proporcjonalny do przebiegu siły elektromotorycznej źródła zasilającego. Jedynie rezystancja (lub konduktancja) może obciążyć źródło mocą czynną. Prąd jest wówczas przeskalowaną kopią przebiegu napięcia. Współczynnikiem proporcjonalności jest konduktancja zastępcza obciążenia, równoważna rzeczywistemu obciążeniu w sensie wielkości pobieranej mocy czynnej. Należy zatem znaleźć sygnał sinusoidalny, współfazowy z napięciem zasilającym, z którym związana jest taka sama moc czynna jak z rzeczywistym prądem obciążenia. 

Następnie należy wymusić w linii przepływ prądu zgodnego z tym sygnałem. Efekt taki można uzyskać, stosując źródło prądu generujące kopię prądu nieaktywnego obciążenia. Na rysunku 5. urządzenie generujące taki prąd oznaczone jest skrótem SAPF (Shunt Active Power Filter). Jego prąd został oznaczony indeksem q, od przyjętego oznaczenia na moc bierną, oraz, równocześnie, indeksem F, od nazwiska Stanisława Fryze, który jako pierwszy zaproponował definicje prądu aktywnego i nieaktywnego, dla dowolnego obciążenia, w tym nieliniowego, niestacjonarnego czy wielofazowego. Dla prądu aktywnego zastosowano indeks p, dla podkreślenia jego związku z mocą czynną.

kompensator rys5

Rys. 5. Przykład kompensacji prądu nieaktywnego obciążenia nieliniowego. Przebiegi na rysunku: napięcie zasilające: (0), prąd obciążenia: (1), prąd kompensujący: (3), prąd linii: (4)

Z prądowego prawa Kirchhoffa wynika, że prąd kompensujący iF dopełnia prąd obciążenia i do przebiegu sinusoidalnego, współfazowego z napięciem zasilającym, o amplitudzie zadanej mocą czynną obciążenia (rys. 5.).

W omawianym przykładzie prąd nieaktywny, przebieg nr 3, zawiera składową stałą. W interakcji z napięciem sinusoidalnym nie niesie ona mocy czynnej, więc jest formą prądu nieaktywnego. Jej wygenerowanie nie jest możliwe przy użyciu klasycznych kompensatorów pojemnościowych czy filtrów LC strojonych na tzw. wyższe harmoniczne. Natomiast kompensator – filtr aktywny SAPF – może wygenerować dowolny przebieg, mogąc tym samym nie tylko w pełni zastąpić klasyczny kompensator pojemnościowy, ale również generować inne niż sinusoidalne składowe prądu nieaktywnego. Oczywiście, należy je najpierw właściwie zidentyfikować.

Identyfikacja prądu nieaktywnego obciążenia

Istotny jest sposób uzyskiwania sygnału wzorcowego dla procesu kompensacji, oraz metoda jego realizacji, [1– 5], [7, 8]. Można tu wyróżnić metodę czasową lub częstotliwościową oraz niezależnie użycie zamkniętej lub otwartej struktury sterowania kompensatorem.

Analiza czasowa najczęściej służy uzyskaniu wzorca dla prądu aktywnego. Często stosowana jest filtracja sygnałów napięć i prądów. W układach trójfazowych mogą być stosowane ich transformacje z układu naturalnego w inne układy odniesienia. Możliwe jest również prowadzenie kompensacji z użyciem pewnych wielkości skalarnych, na przykład wartości skutecznych i mocy czynnej. Stwarza to możliwość zredukowania liczby filtracji sygnałów, a nawet ich pominięcie.

Z kolei analiza częstotliwościowa ma na celu zidentyfikowanie składowych sinusoidalnych prądu obciążenia. Na podstawie jego składowych nieaktywnych można zbudować sygnał wzorcowy dla prądu kompensatora. Metoda ta wymaga rozbudowanych form przetwarzania sygnałów.

W zamkniętej strukturze sterowania sygnał wzorcowy realizowany jest w linii zasilającej jako prąd aktywny. Dostosowując prąd linii do wzorca, kompensator automatycznie generuje wszystkie pozostałe, czyli nieaktywne, składowe prądu obciążenia, odciążając linię od ich przepływu.

W strukturze otwartej sygnał wzorcowy – teraz prąd nieaktywny – realizowany jest w gałęzi kompensatora. Prąd linii nie jest kontrolowany. Jeżeli z dowolnych przyczyn prąd kompensatora jest wadliwy, wtedy w prądzie linii pojawią się niekontrolowane składowe. Jednak zastosowanie układu otwartego pozwala na wybór składowych do kompensacji. Pewne z nich można pozostawić do kompensacji obwodami pasywnymi, co może być uzasadnione względami ekonomicznymi.

Struktura kompensatora i przykłady kompensacji

Rysunek 6. przedstawia poglądową strukturę obwodu mocy kompensatora trójfazowego. Kompensator jest połączeniem elementu gromadzącego energię, tu w postaci kondensatora C; łączników mocy PA, NA, PB, NB, PC oraz NC, zmieniających biegunowość napięcie kondensatora C względem pozostałej części obwodu; oraz z dławików fazowych LA, LB, LC kompensatora.

kompensator rys6

Rys. 6. Schemat obwodu mocy kompensatora wraz z obwodem źródła i obciążenia

Na rysunku 7. pokazano strukturę pomiarowo-sterującą kompensatora, którego sygnał wzorcowy otrzymywany jest w dziedzinie czasu, działającego w strukturze zamkniętej. Pokazano miejsca pozyskiwania i drogi przesyłania sygnałów pomiarowych i sterujących. Elementy schematu zawierające symbole × oraz Σ oznaczają odpowiednio mnożenie, oraz sumowanie sygnałów.

kompensator rys7

Rys. 7. Miejsca pomiaru i drogi przepływu sygnałów w strukturze kompensatora

Na podstawie pomiaru napięcia kondensatora C oraz prądu dławików kompensatora określana jest konduktancja zastępcza GT obciążenia dla każdego kolejnego okresu T przebiegu napięcia zasilającego, [5], [8]. Iloczyn sygnału napięcia zasilającego uS oraz sygnału konduktancyjnego GT tworzy wzorzec prądu aktywnego iwzorc. Jest on na bieżąco porównywany z sygnałem prądu linii zasilającej. Każda odchyłka, powyżej dozwolonego błędu iERROR, jest korygowana przez układ łączników mocy, „przełączających” z dużą częstotliwością napięcie kondensatora C względem napięć linii zasilającej (rys. 6.).

Na rysunku 8. pokazano kompensację prądu nieaktywnego pewnego niestacjonarnego obciążenia.

kompensator rys8

Rys. 8. Kompensacja prądu nieaktywnego niestacjonarnego obciążenia. Prąd wzorcowy: przebieg 1; sygnał konduktancyjny: przebieg 2; oraz prąd obciążenia: przebieg 3

Amplituda sygnału wzorcowego, czyli prądu czynnego, dostosowywana jest do każdorazowej zmiany mocy obciążenia. Obliczenie kolejnej wartości sygnału konduktancyjnego GT wymaga całego okresu T, stąd realizacja przebiegu wzorca z okresu Tn dokonywana jest w kolejnym okresie Tn+1. Różnica mocy źródła zasilającego i obciążenia, w przypadku zmiany mocy obciążenia w okresie Tn+1 względem okresu Tn, równoważona jest zmianą energii kondensatora C kompensatora. Powoduje to zmianę jego napięcia, które każdorazowo jest kolejną daną wejściową do wyliczania kolejnej wartości GTn, GT(n+1), GT(n+2), itd., konduktancji zastępczej obciążenia.

Kompensacja z równoczesną funkcją buforowania przepływu energii; obwód trójfazowy

Obwód trójprzewodowy. Odpowiednio sterowany kompensator może pełnić dodatkowo funkcję regulatora przepływu energii [8]. Poniżej pokazano kompensację dwóch równolegle połączonych obciążeń trójfazowych o złożonych prądach (rys. 9.). W szczególności zawierają one składowe interharmoniczne, co czyni je trudnymi do identyfikacji w oparciu o metody częstotliwościowe.

kompensator rys9

Rys. 9. Prąd faz A, B, C obciążenia rezystancyjnego – odpowiednio przebiegi 1, 2, 3, oraz prąd faz A, B, C obciążenia z źródłami prądowymi – odpowiednio przebiegi 4, 5, 6.

Pierwsze z obciążeń tworzy gwiazda trzech rezystorów, o rezystancji 65 Ω każdy. Stanowi ono model grupy obciążeń o stałej mocy czynnej, por. rysunek 9, przebiegi 1, 2 i 3. Drugie obciążenie jest trójkątem trzech sinusoidalnych źródeł prądu, pracujących z różnymi amplitudami i częstotliwościami, kolejno: IAB: 10 A/60 Hz, IBC: 20 A/70 Hz oraz IAC: 30 A/90 Hz (rys. 10.), przebiegi 4, 5 i 6.

kompensator rys10

Rys. 10. Wzorcowe prądy czynne faz A, B, C: przebiegi 1, 2, 3; sygnał konduktancji zastępczej obciążenia: 4, skala 30mS/dz; oraz przebieg napięcia kondensatora kompensatora: 5

Stanowi ono model grupy obciążeń o nietypowych parametrach. Wartości średnie i skuteczne sum prądów obu obciążeń, w przedziale 20ms-180ms, wynoszą odpowiednio: –0,9 A i 22,5 A w fazie A; 0,1 A i 16,4 A w fazie B; oraz 0,8 A i 26,45 A w fazie C. Zastępcza wartość skuteczna tego prądu wynosi:

Pokazane na rysunku 10. prądy poddano kompensacji omawianym kompensatorem (rys. 7.). Wartość skuteczna wielookresowa prądu w każdej z faz linii wynosi teraz 6,9 A, a jego skuteczna wartość zastępcza IΣ = 12,0 A. Przebiegi wzorcowe prądów czynnych pokazano na rysunku 10. Zwraca uwagę, że w pewnych okresach obciążenie przechodzi w tryb pracy generatorowej. Różnicę energii generowanej i konsumowanej w obciążeniu przejmuje kondensator kompensatora, przebieg 5. Sygnał konduktancyjny przechodzi wtedy do wartości ujemnych, przebieg 4.

Występuje zjawisko odwrócenia kierunku przepływu energii w linii zasilającej, przy zachowaniu sinusoidalnego kształtu prądów fazowych linii. Widoczna na rysunku 10. zmienność amplitud prądu linii, jak również zmiany kierunku przepływu energii, sugerują możliwość dalszego zmniejszania obciążenia linii. Zmiana parametrów sterowania kompensatorem pozwala uzyskać efekt pokazany na rysunku 11. Wartość skuteczna wielookresowa w każdej z faz prądu linii została obniżona do wartości 3.4 A. Dodatkowo, utrzymany został stały kierunek przepływu energii.

kompensator rys11

Rys. 11. Kompensacja po korekcie ustawień kompensatora. Prądy faz A, B, C linii: odpowiednio przebiegi 1, 2, 3; oraz przebieg napięcia kondensatora kompensatora: przebieg 4, skala 15 mS/dz

Obwód czteroprzewodowy. Na rysunku 12. pokazano kompensator w układzie czteroprzewodowym, dwukondensatorowym, z obwodem równoważenia ich napięć: łączników Pch, Nch oraz dławika Lch.

kompensator rys12

Rys. 12. Kompensator z obwodem równoważenia napięć kondensatorów C1 i C2

Na rysunku 13. pokazano przykładowe prądy w takim obwodzie, a w dalszych akapitach dwa tryby pracy kompensatora kompensującego składowe nieaktywne pokazanego prądu obciążenia.

kompensator rys13

Rys. 13. Prąd faz A, B, C obciążenia, odpowiednio przebiegi 1, 2, 3; oraz prąd przewodu zerowego obciążenia, przebieg 4 (na tle prądu fazy B)

Tryb pracy z transmisją energii generowanej w obciążeniu w linię zasilającą. Jeżeli obciążenie generuje więcej energii niż zużywa, jej nadwyżka oddawana jest do linii (rys. 14.), przedział czasu 160 – 320 ms. Prądy fazowe linii ulegają odwróceniu w stosunku do odpowiednich napięć fazowych. Zachowana jest pełna kompensacja, w tym symetryzacja, prądów fazowych linii oraz kompensacja (zerowanie) prądu przewodu neutralnego linii.

kompensator rys14

Rys. 14. Prąd linii faz A, B, C: odpowiednio przebiegi 1, 2, 3; oraz przewodu neutralnego: przebieg 4

Tryb pracy z magazynowaniem energii generowanej w obciążeniu. W tym trybie nadwyżka energii magazynowana jest w kondensatorach kompensatora. Może ona być następnie wysłana w linię lub skonsumowana w obciążeniu. Ten drugi przypadek został pokazany na rysunkach 15. i 16.

kompensator rys15

Rys. 15. Prądy faz A, B, C linii: przebiegi 1, 2, 3, oraz prąd przewodu neutralnego źródła: przebieg 4

Magazynowanie energii powoduje wzrost napięć kondensatorów (rys. 16.), przedział 100 ms – 300 ms. Późniejszy spadek napięć kondensatorów, dla t > 300 ms, wynika z zaniku generacji energii w obciążeniu przy jej ciągłej konsumpcji. Począwszy od t = 400 ms, wobec wyczerpania nadwyżki energii, zasilanie obciążenia przejmuje linia. W chwili t = 460 ms następuje wyłączenie obciążenia.

kompensator rys16

Rys. 16. Napięcia uC1 i uC2 kondensatorów kompensatora: odpowiednio przebiegi 1 i 2, oraz prąd ich układu równoważenia napięć kondensatorów kompensatora, przebieg 3

Równoważenie napięć kondensatorów kompensatora. Jeżeli w przewodzie neutralnym obciążenia pojawi się składowa stała, jej kompensowanie skutkuje przeciwstawnymi zmianami energii i napięć kondensatorów C1 i C2. Suma tych zmian jest zerowa, zatem nie nastąpi zmiana ani wartości konduktancji zastępczej obciążenia, ani sygnału prądu wzorcowego. Jednakże narastanie różnicy napięć kondensatorów może sprowadzić napięcie jednego z nich do wielkości bliskiej amplitudzie napięcia linii. Następuje wtedy utrata kontroli nad prądami linii, co może prowadzić do ich odkształceń. Należy zatem kontrolować napięcia kondensatorów, na przykład rozbudowując kompensator o obwód ich równoważenia (rys. 12.). Na rysunku 16. pokazano prąd układu równoważącego napięcia kondensatorów kompensatora, przebieg 3. W chwili t = 120 ms w przewodzie neutralnym obciążenia pojawiła się składowa stała, zwiększająca różnicę napięć kondensatorów. Od tego momentu aktywny jest układ równoważenia tych napięć, utrzymując ich różnicę w zadanym przedziale, tu jako nie większą niż 40 V.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono możliwość prowadzenia kompensacji składowych nieaktywnych prądu zasilającego za pomocą kompensatora energoelektronicznego. W szczególności pokazano pracę kompensatora sterowanego sygnałem konduktancji zastępczej obciążenia. Metoda ta pozwala na poszerzenie funkcjonalności kompensatora. Poza rolą podstawową, kompensowania prądu nieaktywnego, istnieje możliwości regulacji przepływu energii pomiędzy linią a obciążeniem, również aktywnym. Może to przyczynić się do zwiększenia efektywność pracy obwodów zasilających. Metoda wyznaczania sygnału konduktancyjnego metodą pośrednią, to znaczy na podstawie pomiaru zmian energii zgromadzonej w elementach reaktancyjnych kompensatora, czyni ją niezależną zarówno od rodzaju obwodu źródło – kompensator – obciążenie, jak i struktury samego kompensatora, jako układu zbudowanego w oparciu o przekształtnik napięcia lub prądu. Dzięki temu może być stosowana zarówno w obwodach zasilanych ze źródeł stałych, jak i sinusoidalnych jedno- i wielofazowych.

Literatura 

  1. Akagi H., Watanabe E., Aredes M., Instantaneous Power Theory an Applications to Power Conditioning, IEEE Press, Wiley, 2017.
  2. Asimionaei L., Blaabjerg F., Hansen S., Detection is key. Harmonic detection methods for active power filter applications, IEEE Ind. Appl. Mag., July/Aug 2007, pp. 22-33.
  3. Benysek G., Pasko M. editors, Power theories for improved power quality, Springer,  London, 2012 
  4. Green T., Marks J., Control techniques for active power filters, IEE Proc. Electric Power Applications, vol. 152, nr 2, 2005, pp. 369-381.
  5. Piróg S., Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej,    Wydawnictwo AGH, Kraków, 2006.
  6. Siwczyński M., Energetyczna teoria obwodów, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2003.
  7. Strzelecki R., Supronowicz H., Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
  8. Szromba A., Energoelektroniczny kompensator aktywny sterowany sygnałem konduktancyjnym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Monografia 540, Kraków, 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

news Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego

Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego” autorstwa Roberta Kowalaka to monografia poruszająca zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów...

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego” autorstwa Roberta Kowalaka to monografia poruszająca zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów bocznikowych w sieci elektroenergetycznej.

Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej

Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej

Rozwój elektryczności spowodował potrzebę mierzenia wielkości elektrycznych w szczególności napięcia i prądu elektrycznego. Dodatkowo pomiary różnych wielkości elektrycznych, w tym nocy biernej, są stosunkowo...

Rozwój elektryczności spowodował potrzebę mierzenia wielkości elektrycznych w szczególności napięcia i prądu elektrycznego. Dodatkowo pomiary różnych wielkości elektrycznych, w tym nocy biernej, są stosunkowo łatwe do zrealizowania, szybkie i względnie dokładne.

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie...

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania...

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania energią elektryczną o odpowiednich parametrach. Jednym z działań mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej jest odpowiednie zarządzanie przepływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Zachowanie odpowiedniego bilansu zarówno mocy czynnej, jak i biernej jest gwarancją...

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników....

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie prądnicy wolnobieżnej, napędzanej przez turbinę o zmiennej prędkości obrotowej. Obliczanie parametrów generatora wolnobieżnego tarczowego przedstawiono w [1], a opis sposobu wykonania przykładowej elektrowni z prądnicą o wirniku zewnętrznym kubkowym w...

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy...

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy umownej. Problemy pojawiają się dopiero w sytuacjach zwiększonego poboru mocy, jak np. jednoczesne załączenie kuchni elektrycznej i zmywarki lub pralki automatycznej. Instalowane przez spółki dystrybucyjne zabezpieczenie zalicznikowe przeznaczone do ograniczenia poboru mocy w takim przypadku zadziała...

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.) Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych...

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych przemienników częstotliwości są przyczyną powstawania harmonicznych prądu, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę powszechnie stosowanych kompensatorów mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej,...

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię elektryczną, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej”. Jednym z przedsięwzięć jest ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. W tym celu można stosować lokalne i centralne układy do kompensacji mocy biernej [1].

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Jakość zasilania odbiorców (część 2) Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie...

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie jej dostawców, jak i odbiorców. Wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych z rozwojem techniki, lecz także z organizacji i funkcjonowania rynku energii, coraz wyraźniej definiującego odpowiedzialność partnerów za zaburzenia występujące na drodze przepływu energii – od źródła do odbiorcy finalnego....

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.) Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości...

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.) Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji...

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1) Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.