elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Ochrona przeciwporażeniowa w układach zasilania gwarantowanego UPS-ów

Przykład zabezpieczenia zasilacza UPS z prostownikiem o małym prądzie upływowym
M. Miegoń

Przykład zabezpieczenia zasilacza UPS z prostownikiem o małym prądzie upływowym


M. Miegoń

Nie ma jednej uniwersalnej metody zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w systemach zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem zasilaczy UPS. Oprócz wymagań przepisów i norm dotyczących zasad ochrony przeciwporażeniowej, które muszą być spełnione w pierwszej kolejności, zastosowanie odpowiedniego środka lub środków ochrony zależy od konstrukcji zasilacza UPS, topologii i wykorzystanych elementów energoelektronicznych prostownika i falownika, zastosowanych w nim zabezpieczeń oraz wykonania zaleceń instalacyjnych producenta.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Podstawowymi normami w zakresie środków ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania z wykorzystaniem zasilaczy UPS są:

 • PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,
 • PN-EN 60950 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej,
 • PN-EN 62040 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS),
 • PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń,
 • PN-EN 50178 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy,
 • PN-EN 60146 Przekształtniki półprzewodnikowe.

Wymagania ochrony przeciwporażeniowej

Zgodnie z normą PN-EN 62040, zasilacz UPS pełni funkcję zachowania ciągłości zasilania źródła prądu przemiennego, a także może służyć jako element obwodu zasilania poprawiający jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników, utrzymując ją w zakresie założonej specyfikacji.

W przypadku zasilaczy UPS podłączanych gniazdami wtykowymi, składających się z kilku urządzeń w oddzielnych obudowach, jak np. moduł elektroniczny, baterie akumulatorów, by-pass serwisowy, listwy dystrybucyjne z zaciskami lub gniazdami wyjściowymi, należy zapewnić ciągłe połączenie przewodu ochronnego PE pomiędzy obudowami urządzeń składowych systemu UPS; nawet w przypadku, gdy połączenie wtyczkowe na wejściu systemu zostanie rozłączone. W przypadku instalacji UPS w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie, należy stosować zalecenia zgodne z normą IEC 60364-4-42.

UPS posiadający połączenia stałe wejściowe z siecią zasilającą i wyjściowe do odbiorników lub urządzeń magazynujących energię, np. baterii akumulatorów, jeżeli nie posiada rozłącznika odłączającego od sieci zasilającej, musi posiadać rozłącznik w instalacji zasilającej wejściowej połączonej na stałe. Przewód neutralny, jeśli znajduje się w zasilaczu UPS, jest izolowany od przewodu ochronnego PE w całym urządzeniu, tak jak izolowane są przewody fazowe. W przypadkach, gdy przewód neutralny na wyjściu UPS-a jest izolowany od przewodu neutralnego wejściowego, obowiązkiem personelu instalującego zasilacz UPS jest połączenie wyjściowego przewodu neutralnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i szczegółową instrukcją instalacyjną producenta.

Zasilacze UPS z połączeniami wejściowymi z gniazdami wtykowymi typu A lub typu B, posiadające zasobniki energii, np. baterie akumulatorów, nieposiadające wbudowanego rozłącznika izolującego UPS od sieci zasilającej lub gniazdo wtykowe przewodu zasilającego jest używane jako urządzenie rozłączające, powinny być instalowane w pobliżu gniazda sieciowego (nie więcej niż 2 m) oraz być łatwo dostępne dla użytkownika UPS-a.

Jeżeli przewód zasilający musi być podłączony do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym, ze względów bezpieczeństwa przeciwporażeniowego konieczne jest oznaczenie UPS-a lub zapis w instrukcji instalacji. Urządzenia z gniazdami wtykowymi typu A są urządzeniami podłączanymi do instalacji elektrycznej budynku poprzez gniazda i wtyczki nieprzemysłowe lub inne połąc zenia nieprzemysłowe.

Urządzenia z gniazdami wtykowymi typu B są urządzeniami podłączanymi do instalacji elektrycznej budynku poprzez przemysłowe połączenia wtykowe lub inne połączenia przemysłowe, bądź obydwa, spełniające wymagania normy IEC 60309. Zasilacze UPS podłączane do sieci zasilającej wtykiem typu A powinny być zabezpieczane przez producenta UPS-a automatycznym zabezpieczeniem przed zasilaniem energią zwrotną i ochroną przed porażeniem w przypadku dostępu do bolców wtyczki przewodu przyłączeniowego. Jeżeli zasilacze UPS połączone z siecią zasilającą za pomocą  gniazda wtykowego typu B lub na stałewymagają ochrony elementów wewnętrznych, producent podaje wymagania dla ochrony zwarciowej lub przeciążeniowej lub tam, gdzie to konieczne, obydwu.

Jeżeli ochrona przeciwporażeniowa zasilacza UPS oparta jest na urządzeniach różnicowoprądowych w instalacji budynku oraz konstrukcja UPS-a jest taka, że w przypadku pracy normalnej lub awaryjnej możliwe jest wystąpienie prądu upływnościowego do ziemi z elementów stałoprądowych DC, producent definiuje parametry wyłącznika różnicowoprądowego jako typ-B (IEC 60755) dla zasilaczy UPS trójfazowych oraz jako typ A (IEC 61008-1 lub IEC 61009-1) dla zasilaczy jednofazowych.

W normie PN-EN 62040-3:2005 zaleca się, aby przepisy krajowe dotyczące bezpieczeństwa miały pierwszeństwo przed instrukcjami i zaleceniami producenta zasilacza UPS. W przypadku przyłączania do UPS-ów akumulatorów, mogą okazać się konieczne dodatkowe środki bezpieczeństwa.

W instalacji budynku, do której podłączony jest UPS z dodatkowymi elementami połączonymi w szereg z UPS-em (kabel zasilający, złącze przyłączeniowe, filtr RFI, by-pass i rozłączniki izolacyjne) powinny znajdować się zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia przed zwarciami doziemnymi. Inaczej urządzenia ochronne podczas pracy awaryjnej i usterki powinny znajdować się w zasilaczu UPS.

Ochrona przed dotykiem pośrednim polega na zastosowaniu takich środków, które przy uszkodzeniu izolacji podstawowej i przedostaniu się napięcia na obudowę UPS-a spowodują samoczynne i szybkie wyłączenie zasilania w wymaganym czasie oraz obniżenie występującego napięcia dotykowego do wartości dopuszczalnej długotrwale. Wyłączenie układu przekształtnikowego UPS (prostownika, falownika lub konwertera DC/DC) jest wymagane dla ochrony przed możliwością porażenia, ochrony przekształtnika i instalacji przed wystąpieniem pożaru oraz zabezpieczenia samego urządzenia przed uszkodzeniem, ze względu na znaczny koszt naprawy w stosunku do kosztu urządzenia.

W zasilaczach UPS podłączanych na stałe stosowane są bezpieczniki szybkie, chroniące tranzystory IGBT, które także mogą zapewniać ochronę przeciwporażeniową w przypadku zwarć międzyfazowych. Ze względu na różne rodzaje budowy układów przekształtnikowych i miejsce doziemienia UPS-a, nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju prąd może pojawić się w przewodzie ochronnym PE. Może to być prąd stały, przemienny o zmiennej częstotliwości. Dodatkowo zasilacz UPS może pracować w różnych trybach: podwójnej konwersji, obejściowym i autonomicznym, np. z baterii akumulatorów. Na rysunku 1. przedstawiono przykładowe miejsca zwarć do obudowy powodujących zagrożenie porażeniowe dla obsługi w przypadku dotknięcia do obudowy. W zasilaczach UPS oprócz porażenia prądem przemiennym o częstotliwości 50 Hz istnieje zagrożenie porażenia prądem stałym. W zależności od mocy UPS-a, na szynie DC pomiędzy prostownikiem i falownikiem może pojawiać się napięcie od 12 V dla najmniejszych zasilaczy UPS o mocach do 1 kVA, aż do napięcia 500 V w zasilaczach o mocach rzędu kilkudziesięciu do kilkuset kVA. Producenci UPS-ów w większości przypadków zabezpieczają układami i zabezpieczeniami wewnętrznymi urządzenia UPS-ów powodujące szybkie wyłączenie lub obniżenie napięcia do wartości dopuszczalnej długotrwale. W instrukcji instalacji i obsługi powinny być podane informacje dotyczące wymaganych zabezpieczeń oraz dodatkowe procedury i środki ostrożności związane z obsługą UPS-ów.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) wymaga zastosowania połączenia różnych środków wyłączających urządzenie podczas zwarcia. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej zależy od zastosowanej technologii budowy UPS-a, rodzaju przekształtników, topologii układu zasilającego, mocy, rodzaju zasilania i przeznaczenia. We wszystkich rodzajach układów najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie połączeń wyrównawczych, gdyż napięcie dotykowe będzie znacznie ograniczone. Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41, należy ograniczyć napięcie dotykowe między obudową systemu UPS-a będącego pod napięciem względem uziemionych części metalowych do wartości UL=50 V dla prądu przemiennego lub 120 V dla prądu stałego.

W tabeli 1. przedstawiono maksymalne czasy wyłączenia w warunkach środowiskowych normalnych, gdyż tylko w takich warunkach dopuszczalna jest praca UPS-a oraz dla napięć niskich jedno- i trójfazowych. Do wyłączenia zwarcia doziemnego są wykorzystywane:

 • wyłączniki różnicowoprądowe,
 • blokady bramki lub wyłączenie sterowania,
 • zabezpieczenia nadmiarowe przekształtnika, najczęściej wyłączniki nadprądowe i bezpieczniki szybkie,
 • układy elektroniczne zabezpieczające w przypadku przepalenia bezpiecznika,
 • dodatkowo w układach sieci IT stosowane są urządzenia do kontroli izolacji.

W niektórych układach elektroenergetycznych zwarcie może trwać dłużej.

W ochronie przeciwporażeniowej bardzo duże znaczenie ma szyna PE znajdująca się w urządzeniu, która powinna być połączona z zaciskiem ochronnym w rozdzielnicy zasilającej. Z szyną muszą być połączone wszystkie urządzenia systemu zasilania UPS. Dostępne części przewodzące tych urządzeń powinny być przyłączone do tego samego uziemienia indywidualnie, w grupach lub zbiorowo. Z szyną PE powinny być połączone w sposób pewny przewody wyrównawcze.

Ochrona zasilaczy małej mocy do 3 kVA z gniazdami wtykowymi

Zasilacze UPS o mocy do 3 kVA są najczęściej podłączone do sieci zasilającej poprzez gniazda wtykowe o prądzie znamionowym do 16 A. Ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację podstawową wykonaną przez producenta UPS-a. Ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona częściowo przez producenta (miejsca doziemień na szynie DC oraz na wyjściu falownika). Jednak główne zadanie zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej należy do prawidłowego przygotowania instalacji zasilającej. Ochrona przy uszkodzeniu powinna być zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania połączenia w odpowiednim czasie lub wyrównawcze ochronne. Ponieważ w większości przypadków mamy do czynienia z siecią zasilającą TN i warunkami środowiskowymi normalnymi (warunki środowiskowe podaje producent UPS-a), czasy wyłączenia dla napięć 230 V wynoszą 0,4 s dla prądu przemiennego ac i 5 s dla prądu stałego dc.

W zasilaczach UPS małej mocy do 3 kVA jako ochronę uzupełniającą można zastosować urządzenie różnicowoprądowe, ponieważ wymagana niezawodność zasilania zwykle nie jest wysoka oraz istnieją uzasadnione podstawy, że może dojść niespełnienia warunku zachowania ciągłości przewodu ochronnego spowodowanego nieostrożnością użytkowników, nieposiadających kwalifikacji i świadomości zagrożeń. Zasilacze UPS małych mocy posiadają najczęściej topologię off-line lub line-interactive, czyli w trybie pracy normalnej pracują na torze obejściowym.

Ochrona przeciwporażeniowa w trybach pracy UPS-a

Praca poprzez tor obejściowy (by-pass)

W czasie pracy z by-passu odbiorniki zasilane są bezpośrednio z sieci zasilającej, energia dostarczana do odbiorników nie jest konwertowana, a jedynie filtrowana poprzez układy filtrów znajdujące się na wejściu toru obejściowego. Jest to najprostszy przypadek przy projektowaniu ochrony przeciwporażeniowej. Ochrona przeciwporażeniowa sprowadza się do zastosowania samoczynnego szybkiego wyłączenia lub dodatkowych połączeń wyrównawczych.

W instalacjach, gdzie nie można polegać na zidentyfikowaniu przewodu neutralnego N w sieci zasilającej w stosunku do przewodu liniowego L, konieczne jest zastosowanie wyłącznika dwupolowego. Problem taki może się pojawić szczególnie w Polsce, gdzie w przeciwieństwie do standardu IEC gniazda sieciowe w instalacji budynkowej posiadają zamienione styki L oraz N, wtedy zabezpieczenie tylko przewodu liniowego wyłącznikiem jednopolowym może nie wyłączyć zasilania w odpowiednio krótkim czasie. Z tego względu należy zastosować ochronę uzupełniającą, polegającą na zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

Istota zabezpieczenia w układzie sieciowym TN-S polega na tym, że w przypadku uszkodzenia izolacji w przekształtniku i przepływie prądu od jego części przewodzącej do obudowy poprzez przewód ochronny PE, zwarcie zostanie wyłączone. Zabezpieczenie chroni przed porażeniem człowieka oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem elementów prostownika oraz cieplnego uszkodzenia przewodu ochronnego. Obecnie wiele zasilaczy UPS posiada wewnętrzną kontrolę prądu upływu, powodującą wyłączenie zasilacza UPS.

Norma PN-EN 50178 podaje możliwości zastosowania wyłączników różnicowoprądowych typu A, AC i B, które prawidłowo zabezpieczają przekształtnik podczas zwarcia w zależności od układu przekształtnika i zastosowanych elementów półprzewodnikowych.

W celu prawidłowego działania UPS-ów wykonanych w topologii lineinterative i off-line oraz zasilanych odbiorników (w szczególności urządzeń komputerowych) zamiana przewodu neutralnego N z przewodem liniowym L nie ma znaczenia. W przypadku przełączenia na pracę bateryjną na wejściu zasilacza rozwierane są styki styczników lub przekaźników zabezpieczające przed zasilaniem wstecznym. W takim przypadku dochodzi do przerwania przewodu neutralnego i zmienia się układ zasilania na wyjściu UPS-a z TN-S na IT.

W przypadku uszkodzenia falownika i zasilania z obwodu dc napięcie gałęzi baterii nie przekracza wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale. Przy pojedynczym zwarciu z ziemią prąd uszkodzeniowy jest mały i samoczynne wyłączenia zasilania nie jest bezwzględnie wymagane pod warunkiem, że:

gdzie:

RA – całkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części przewodzące dostępne z uziomem, w [Ω],

ID – prąd uszkodzeniowy pojedynczego zwarcia z ziemią o pomijalnej impedancji między przewodem liniowym i częścią przewodzącą dostępną, w [A],

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale.

Ponieważ zasilacze off-line i line-interactive stosowane są w sieciach jednofazowych, nie ma zagrożenia wzrostu napięcia w pozostałych fazach.

W zasilaczach UPS line-interactive i off-line stosuje się nadprądowe urządzenia zabezpieczające zarówno na wyjściu falownika, jak i w obwodzie bateryjnym. Dodatkowym zabezpieczeniem jest elektroniczne wyłączenie pracy falownika w przypadku pojawienia się większego prądu ponad wartość dopuszczalną określoną przez producenta.

Zasilacze UPS wykonane w topologii podwójnej konwersji on-line nie posiadają tej wady. Podłączenie do sieci zasilającej musi być wykonane prawidłowo, zamiana przewodu liniowego z przewodem neutralnym powoduje wygenerowanie alarmu „nieprawidłowy układ sieci”. Jeżeli przyczyna awarii nie zostanie usunięta (zamiana przewodów zasilających lub brak przewodu ochronnego PE), ochrona przeciwporażeniowa nie jest zapewniona.

Zasilacze UPS o mocy powyżej 4 kVA

Zasilacze o mocach powyżej 4 kVA są podłączane do sieci zasilającej połączeniami stałymi. Wykonania instalacji UPS może podjąć się tylko osoba w ykwalifikowana, która powinna prawidłowo podłączyć zasilacz UPS przed jego uruchomieniem. Zarówno w przypadku pracy w trybie normalnym, jak i w trybie bateryjnym ochrona przeciwporażeniowa zapewniona jest przez samoczynne wyłączenie zasilania lub połączenia wyrównawcze miejscowe. W obydwu trybach pracy mamy do czynienia z układem zasilania TN-S.

Jako ochronę uzupełniającą stosuje się dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne. Innym środkiem jest zastosowanie urządzeń różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie większym niż 30 mA zabezpieczają układy prostownikowe i przewody zasilające przed uszkodzeniem, jednak nie stanowi to ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej. Stosując zabezpieczenie za pomocą urządzeń różnicowoprądowych, należy mieć świadomość zawodności ich działania. W układach zasilania gwarantowanego, gdzie głównym celem jest zapewnienie zasilania gwarantowanego o najwyższej niezawodności, system UPS staje się tak niezawodny jak jego najsłabsze ogniwo.

Połączenia wyrównawcze

Podstawowym zadaniem przewodów wyrównawczych jest wyrównanie potencjałów pomiędzy elementami systemu zasilania UPS (zasilaczem UPS, odbiornikiem, by-passem, rozdzielnicą, szafą montażową), jak również między częściami przewodzącymi obcymi, zarówno w stanach pracy normalnej, jak i awaryjnej. Połączenie niektórych odbiorników (np. silników) do falownika UPS-a przełączającego tranzystory IGBT z częstotliwością 20 kHz powoduje przepływ prądu upływowego w przewodzie ochronnym. W tym przypadku połączenia wyrównawcze eliminują także napięcia wysokiej częstotliwości spowodowane przepływem prądu upływowego. W układach zasilania silników przez UPS-a przewód ochronny spełnia dwie funkcje – przewodu ochronnego i połączenia wyrównawczego. Połączenie wyrównawcze zmniejsza gęstość prądu w przewodzie ochronnym w przypadku zwarcia do obudowy, co jest szczególnie istotne przy falownikach trójfazowych mostkowych, gdzie prąd w przewodzie ochronnym może jest 1,73 razy większy od prądu w przewodzie fazowym, a jednocześnie zwiększa pewność połączenia ochronnego. Jest ono szczególnie zalecane w przypadku prądów upływowych IU≥3,5 mA prądu przemiennego lub w przypadku stosowania wyłączników instalacyjnych do wyłączenia zwarć doziemnych przekształtnika. Minimalne przekroje przewodów ochronnych i wyrównawczych zestawione są w normie PN-IEC 60364-5-54.

Samoczynne wyłączenie zasilania

W układach zasilania TN skuteczność połączeń przewodów ochronnego PE lub ochronno-neutralnego PEN z ziemią jest warunkiem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku zwarcia przewodu fazowego z przewodem ochronnym i przyłączonymi do niego częściami przewodzącymi obudowy a ziemią nie powinno ono przekroczyć wartości napięcia dotykowego UL. Dobór urządzeń do samoczynnego wyłączenia powinien spełniać wymaganie:

gdzie:

ZS – impedancja pętli zwarciowej od miejsca zwarcia do źródła zasilania, w [Ω],

IS – prąd wyłączający urządzenia zabezpieczającego, w [A],

UO – napięcie nominalne przewodu liniowego względem ziemi, w [V].

Zastosowane urządzenie zabezpieczające powinno wyłączyć obwód zwarciowy w odpowiednim czasie. W układzie sieci TN powinny być zastosowane albo zabezpieczenia nadprądowe, albo zabezpieczenia różnicowoprądowe.

W przypadkach budzących wątpliwości w związku z zastosowanymi przewodami wyrównawczymi, należy sprawdzić, czy rezystancja pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi zasilacza UPS i obcymi spełnia zależność:

gdzie:

R – rezystancja pomiędzy dwoma dostępnymi częściami przewodzącymi urządzenia i obcą, w [Ω],

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V],

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w odpowiednim czasie, w [A].

W zależności od konstrukcji UPS-a producent zobowiązany jest do wskazania dodatkowych zaleceń dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, jeżeli takie są konieczne dla bezpiecznej pracy urządzenia i obsługujących ich osób. Przed przystąpieniem do projektowania ochrony przeciwporażeniowej należy zapoznać się z zaleceniami producenta i podstawami budowy zasilacza UPS.

Literatura

 1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, COSiW SEP, 2001.
 2. J. Wiatr, M. Orzechowski, M. Miegoń, A. Przasnyski, Poradnik projektanta elektryka systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II poprawione i rozszerzone), t. 1., Eaton Power Quality, Warszawa 2008.
 3. H. Tunia, R. Barlik, Historia przekształtników, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 4. A. Pytlak, H. Świątek, Ochrona przeciwporażeniowa w układach energoelektronicznych, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2005.
 5. T. Sutkowski, Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną – urządzenia i układy, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2007.
 6. A. Boczkowski, Zasady ochrony przeciwporażeniowej w świetle nowej normy PN-HD 60364-4-41, „elektro.info” 9/2009.
 7. L. Danielski, R. Zacirka, Badania ochrony przeciwporażeniowej w obiektach z przemiennikami częstotliwości, „elektro.info” nr 12/2005.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.