elektro.info

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Zespoły prądotwórcze mogą zostać wykorzystane do tymczasowego zasilania sieci elektroenergetycznych nn pod warunkiem przystosowania instalacji elektrycznych w zasilanych budynkach do tymczasowych warunków zasilania.

Zespoły prądotwórcze mogą zostać wykorzystane do tymczasowego zasilania sieci elektroenergetycznych nn pod warunkiem przystosowania instalacji elektrycznych w zasilanych budynkach do tymczasowych warunków zasilania.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia należą do sieci rozdzielczych przeznaczonych do zasilania w energię elektryczną
budynków lub innych obiektów budowlanych. Wykonywane są w układzie promieniowym lub magistralnym oraz bardzo rzadko w układzie dwupromieniowym. Budynki mieszkalne są do nich przyłączane za pośrednictwem przyłączy kablowych lub napowietrznych.

Zobacz także

mgr inż. Jacek Katarzyński, dr hab. inż Marek Olesz Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.) Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej,...

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej, najczęściej w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych w technologii AGM VRLA (Absorbe Glass Mat Valve Regulated Lead Acid) [2], są w stanie zapewnić bezprzerwowe zasilanie odbiornikom wymagającym ciągłości zasilania. Skutki utraty danych, przerwania ciągu technologicznego czy utraty życia ludzkiego...

mgr inż. Karol Kuczyński Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu...

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu danego systemu należy uwzględnić typ zasilacza, biorąc pod uwagę jego niezawodność oraz sposób przyłączenia odbiorników i ich grup. W fazie przygotowania projektu należy wziąć pod uwagę znaczenie poszczególnych odbiorników i wymagany czas podtrzymania zasilania [1, 2]. Praca niektórych z nich...

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Julian Wiatr Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia

Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia

Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających aparaturę medyczną stosowaną do obrazowania wymusza zapewnienie niezawodności zasilania tych systemów. Obecnie diagnostyka medyczna coraz...

Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających aparaturę medyczną stosowaną do obrazowania wymusza zapewnienie niezawodności zasilania tych systemów. Obecnie diagnostyka medyczna coraz częściej wspierana jest poprzez sieci neuronowe i uczenie głębokie, które wspomagają identyfikację zmian chorobowych oraz wymagają dużej mocy obliczeniowej procesorów i układów graficznych.

Z uwagi na zaliczenie tych obiektów do III kategorii zasilania zgodnie z podziałem przyjętym w gospodarce elektroenergetycznej, nie są one wyposażane w źródła zasilania rezerwowego lub awaryjnego. Zdarzenia, jakie pojawiły się po pierwszych opadach śniegu, które spowodowały brak dostaw energii elektrycznej do szeregu gospodarstw domowych wskutek awarii sieci elektroenergetycznych spowodowanej nieprzewidywalnymi zjawiskami atmosferycznym, wymuszają potrzebę opracowania sposobów tymczasowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych.

Jedynym sposobem jest wykorzystanie zespołów prądotwórczych. Takie rozwiązanie wymaga przygotowania układu przyłączenia zespołu do sieci elektroenergetycznej oraz przystosowania instalacji elektrycznych do poboru mocy o wartości ograniczonej do niezbędnych potrzeb socjalnych.

Zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych

Dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu, zgodnie z wymaganiami N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania, należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie niższe niż*):

 • 12,5 kW, dla mieszkań posiadających zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej centralnej sieci grzewczej,
 • 30 kW, dla mieszkań nieposiadających zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnętrznej sieci grzewczej,
 • 7 kW w przypadku instalacji modernizowanych.

Oprócz mocy zapotrzebowanej przez mieszkania występuje zapotrzebowane mocy przez odbiorniki administracyjne (do tych odbiorników należy również zaliczyć urządzenia ppoż. instalowane w budynku).

Moc zapotrzebowana przez wielorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania, należy obliczyć ze wzoru:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz01

Wzór 1

gdzie:

PM1 – moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie, w [kW],

n – liczba mieszkań zasilanych z jednego WLZ-tu, w [-],

kj – współczynnik jednoczesności określony w N SEP-E 002 lub odczytany z rys. 1., w [-],

PA – moc zapotrzebowana przez odbiorniki administracyjne, ustalona w uzgodnieniu z inwestorem (administratorem budynku), w [kW].

W praktyce nie zawsze spełnienie wymagań normy jest możliwe.

Norma dotyczy budynków wznoszonych po 2002 roku. Jej zalecenia są stosowane w praktyce projektowej, mimo że nie jest normą przeznaczoną do obowiązkowego stosowania.

Rozbieżności w mocach przyjmowanych w praktyce wynikają głównie z możliwości technicznych eksploatowanych sieci elektroenergetycznych.

b wykorzystanie zespolow sieci nn rys01

Rys. 1. Wartości współczynnika jednoczesności kj’ dla wybranych grup odbiorników energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych, w zależności od liczby mieszkań wg przepisów niemieckich [H. Markiewicz; A. Klajn – Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania i obliczeń – podręczniki INPE dla elektryków – zeszyt 7 – 2005 r.], gdzie: 1 – ogrzewanie akumulacyjne, 2 – ogrzewanie bezpośrednie, 3 – odbiorniki ogólnego przeznaczenia, 4 – przepływowe ogrzewacze wody

W przypadku sieci znajdujących się w eksploatacji najbardziej wiarygodne wyniki dają pomiary obciążeń, które są wykonywane przez spółki dystrybucyjne.

W warunkach awaryjnych moce zapotrzebowane muszą zostać zmniejszone do niezbędnych potrzeb socjalnych pozwalających na korzystanie z oświetlenia, lodówki oraz telewizora lub radia. Skutkuje to zmniejszeniem mocy szczytowej możliwej do pobrania przez pojedyncze mieszkanie lub budynek jednorodzinny do wartości (2–3) kW.

Przy takim założeniu, należy korzystając z charakterystyki odzwierciedlającej współczynnik jednoczesności funkcji liczby odbiorców przedstawionej na rys. 1. dla odbiorników ogólnego przeznaczenia wyznaczyć wartość mocy zapotrzebowanej dla sieci elektroenergetycznej objętej tymczasowym zasilaniem realizowanym z wykorzystaniem zespołu prądotwórczego.

W kwestii odbiorników administracyjnych minimalną moc niezbędną przy zasilaniu tymczasowym należy uzgodnić z administratorem budynku.

Układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne

Stosowane w praktyce układy sieci elektroenergetycznych nn umożliwiają przyłączenie generatora zespołu prądotwórczego do szyn rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej. Układ współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną musi uniemożliwiać:

 • równoległą pracę zespołu prądotwórczego z systemem elektroenergetycznym (SEE),
 • wsteczne podanie napięcia z generatora zespołu prądotwórczego do SEE.

Na rys. 2, rys. 3 i rys. 4 zostały przedstawione schematy sieci elektroenergetycznych nn, stosowane w prak­tyce.

Sposób przyłączenia zespołu prądotwórczego przedstawia rys. 5.

W takim przypadku instalacje elektryczne przyłączonych budynków muszą zostać przygotowane do zasilania tymczasowego. W tym celu w instalacjach elektrycznych budynków należy wykonać układ automatyki umożliwiającej przełączenie zasilania poszczególnych odbiorców na tor zasilania tymczasowego, w którym należy zainstalować aparat ograniczający moc do wartości minimum socjalnego.

b wykorzystanie zespolow sieci nn rys02

Rys. 2. Schemat sieci promieniowej; rys. J. Wiatr

b wykorzystanie zespolow sieci nn rys03

Rys. 3. Schemat sieci magistralnej: a) kablowej, b) napowietrznej; rys. J. Wiatr

b wykorzystanie zespolow sieci nn rys04

Rys. 4. Schemat sieci dwupromieniowej; rys. J. Wiatr

Przykładowe rozwiązanie układu zasilania odbiorców umożliwiające automatyczne przejście na warunki zasilania tymczasowego przedstawia rys. 6.

b wykorzystanie zespolow sieci nn rys05

Rys. 5. Sposób przyłączenia zespołu prądotwórczego do tymczasowego zasilania sieci elektroenergetycznej nn; rys. J. Wiatr

b wykorzystanie zespolow sieci nn rys06

Rys. 6. Przykład układu sterowania umożliwiającego automatyczne przełączenie odbiorników mieszkaniowych na warunki zasilania tymczasowego; rys. J. Wiatr

Generator zespołu prądotwórczego należy uziemić. Można do tego celu wykorzystać istniejące uziemienie transformatora, pod warunkiem spełniania przez nie warunku R ≤ 5 Ω.

Przyłączenie zespołu prądotwórczego należy wykonać w sposób gwarantujący niemożliwość podania napięcia z dwóch źródeł jednocześnie oraz podania napięcia z generatora zespołu prądotwórczego do Systemu Elektroenergetycznego (SEE).

Dobór mocy zespołu prądotwórczego

Bardzo istotnym problemem jest dobór mocy zespołu prądotwórczego tak, by zagwarantować pokrycie mocy zapotrzebowanej przez zasilane odbiorniki.

Za podstawę doboru mocy zespołu prądotwórczego należy przyjąć wartość mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrzebowanej przez zasilane odbiorniki.

Moc czynną zapotrzebowaną należy wyznaczyć z następującego wzoru:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz02

Wzór 2

gdzie:

PZ – moc czynna zapotrzebowana czynna, w [kW],

kj – współczynnik jednoczesności, w [-],

Pi – moc czynna i-tego odbiornika objętego systemem zasilania awaryjnego, w [kW].

Kolejnym krokiem jest obliczenie mocy biernej zapotrzebowanej, którą należy wyznaczyć w następujący sposób:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz03

Wzór 3

gdzie:

QZ– moc bierna zapotrzebowana, w [kvar],

cos φi – współczynnik mocy i-tego odbiornika objętego systemem zasilania gwarantowanego, w [-].

Na podstawie obliczonej wartości mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrzebowanej należy obliczyć współczynnik mocy cos φZ:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz04

Wzór 4

gdzie:

cos φZ– współczynnik mocy obliczony na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrzebowanej, w [-].

Kolejnym krokiem jest obliczenie minimalnej mocy czynnej, jaką musi dysponować generator zespołu prądotwórczego.

Wyznaczenie mocy pozornej na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrzebowanej ze wzoru:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz05

Wzór 5

może prowadzić do błędnych wyników.

Względne obciążenie generatora mocą czynną można określić współczynnikiem wykorzystania, który należy obliczyć z poniższego wzoru:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz06

Wzór 6

Wymagana minimalna moc czynna zespołu prądotwórczego musi spełniać następującą nierówność:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz07

Wzór 7

Obliczony ze wzoru (6) współczynnik wykorzystania p należy podstawić do wzoru (7). W przypadku gdy p ≤ 1, do wzoru (7) należy wstawić wartość 1.

Wartość współczynnika mocy cos φnG należy przyjąć zgodnie z DTR zespołu prądotwórczego.

W przypadku braku informacji w tym zakresie można przyjmować cos φnG = 0,8.

Moc pozorna zespołu prądotwórczego musi spełniać następującą nierówność:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz08

Wzór 8

gdzie:

PGmin – minimalna mocy czynna, jaką musi pokryć generator zespołu prądotwórczego, w [kW].

Mała wartość współczynnika mocy powoduje zmniejszenie siły elektromotorycznej generatora wskutek rozmagnesowującego działania składowej biernej prądu obciążenie.

Jeżeli generator oddaje większą moc bierną niż znamionowa, ze względu na konieczność utrzymania napięcia znamionowego i nieprzeciążanie wirnika należy zmniejszyć moc czynną obciążenia. W dopuszczalnych dla prądów wirnika granicach, automatyka zespołu prądotwórczego reguluje wartość prądu wzbudzenia utrzymując na stałym poziomie wartość napięcia wyjściowego generatora.

Zatem wytwarzanie energii elektrycznej przez generator zespołu prądotwórczego przy współczynniku mocy cos φZ  < cos φnG skutkuje koniecznością zwiększenia jego mocy pozornej (S) do wartości umożliwiającej pełne pokrycie mocy czynnej ­zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrzebowanej QZ.

Wprowadzanie układów kompensacji mocy biernej (szczególnie indukcyjnej) jest niewskazane ze względu na charakter pracy źródła zasilającego. W konsekwencji może doprowadzić do przedwczesnego zniszczenia kondensatorów.

Ponieważ projektowane zasilanie tymczasowe dotyczy istniejących sieci nn, istnieje możliwość wykonania pomiarów po wymuszeniu przejścia przez przełączane odbiory na warunki zasilania tymczasowego. Pozwoli to na bardzo precyzyjne oszacowanie mocy zespołu prądotwórczego niezbędnego do zasilania tymczasowego określonej sieci elektroenergetycznej nn. Uzyskane w wyniku pomiarów wartości mocy czynnej oraz mocy biernej i współczynnika mocy posłużą wówczas do obliczenia wymaganej mocy zespołu z wykorzystaniem wzorów (4) – (8).

Ochrona przeciwporażeniowa w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego

Oprócz problemów z mocą, która może zostać pobrana w czasie funkcjonowania układu zasilania tymczasowego, pojawiają się problemy z zachowaniem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymaganiami normy PN HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Część 4-41: Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Problemy te wynikają z fizyki pracy generatora zespołu prądotwórczego, w którym podczas zwarć występuje zmienność drogi strumieni magnetycznych, skutkująca zamiennością parametrów obwodu zwarciowego w znacznych graniach.

Zespół prądotwórczy w stosunku do systemu elektroenergetycznego jest źródłem „miękkim”, w którym impedancja obwodu zwarciowego ulega szybkim zmianom w czasie zwarcia (przyjmuje się, że system elektroenergetyczny charakteryzuje się stałą impedancją obwodu zwarciowego z uwagi na dużą wartość mocy zwarciowej).

W chwili wystąpienia zwarcia ulega zmianie rozpływ strumieni magnetycznych w generatorze zespołu prądotwórczego. Rozpływy strumieni w generatorze podczas zwarcia przedstawia rys. 7.

W początkowej fazie zwarcia nazywanej stanem podprzejściowym, wskutek działania klatki tłumiącej, strumień główny wytwarzany przez prądy płynące w uzwojeniu stojana jest wypychany poza wirnik (rys. 7a). W stanie tym reaktancja generatora charakteryzuje się małą wartością, wynoszącą przeciętnie (10–15)% wartości znamionowej. Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn średnio 0,01 s.

b wykorzystanie zespolow sieci nn rys07

Rys. 7. Przebieg wypychanego poza wirnik strumienia stojana w czasie zwarcia: a) stan podprzejściowy, b) stan przejściowy, c) stan ustalony [2]; rys. J. Wiatr

Działanie klatki tłumiącej ze względu na małą wartość jej rezystancji szybko ustaje, co skutkuje powolnym wchodzeniem strumienia głównego w wirnik. Stan ten nazywany stanem przejściowym charakteryzuje wzrost reaktancji generatora, która dla generatorów nn wynosi średnio (30–40)% wartości znamionowej generatora.

Generator w krótkim czasie przechodzi w stan ustalony zwarcia, co objawia się dalszym wzrostem reaktancji obwodu zwarciowego. W stanie ustalonym zwarcia strumień główny oraz strumień wzbudzenia zamykają się przez wirnik generatora. Ponieważ kierunki tych strumieni są przeciwne, strumień wypadkowy ulega silnemu zmniejszeniu. Zjawisko to prowadzi do gwałtownego wzrostu reaktancji generatora, która dla generatorów nn wynosi (200–300)% wartości reaktancji znamionowej generatora.

unormowane charakterystyki

Rys. 8. Unormowane charakterystyki: a) zmienności reaktancji zwarciowej generatora , b) zmienności prądu zwarciowego generatora, przy zwarciu na jego zaciskach - patrz: opis po prawej; rys. J. Wiatr

W zespołach prądotwórczych konstruowanych obecnie, instalowany jest regulator prądu wzbudzenia wyposażony w układ forsowania, który pozwala podczas zwarcia na utrzymanie określonej wartości reaktancji generatora. Wartość ta charakteryzowana jest krotnością prądu znamionowego generatora, utrzymywaną przez czas nie dłuższy niż 10 s.

Ograniczenie czasowe utrzymywania określonej wartości reaktancji generatora podczas zwarcia wynika z warunku wytrzymałości izolacji uzwojeń generatora. Wydłużenie tego czasu może skutkować zniszczeniem izolacji uzwojeń generatora.

Na rys. 8. przedstawiono uproszczone charakterystyki zmienności reaktancji zwarciowej w generatorze nowoczesnego zespołu prądotwórczego oraz zmienności prądu zwarciowego na jego zaciskach. Parametry obwodu zwarciowego ulegają szybkim zmianom, co powoduje trudności w uzyskaniu skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w odległej instalacji odbiorczej.

W nowoczesnych zespołach prądotwórczych producent zapewnia (wskutek działania układów automatyki) utrzymanie prądu zwarciowego na zaciskach generatora o wartości 3·In przez 10 s (dłuższe utrzymywanie takiego stanu grozi zniszczeniem izolacji uzwojeń). Dzięki czemu do obliczeń skuteczności samoczynnego wyłączenia można przyjmować wartość reaktancji zwarciowej generatora Xk1G (na jego zaciskach) wyliczoną ze wzoru (9):

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz09

Wzór 9

gdzie:

UnG – napięcie znamionowe generatora zespołu prądotwórczego, w [kV],

SnG – moc znamionowa generatora zespołu prądotwórczego, w [MVA],

XnG – znamionowa reaktancja generatora, w [Ω].

Pomimo to reaktancja obwodu zwarcia generatora zespołu prądotwórczego jest znacznie większa od impedancji zwarciowej transformatora przyłączonego do SEE o takiej samej mocy.

Dla porównania tych wartości w tab. 1. zostały przedstawione impedancje wybranych transformatorów oraz generatorów.

Przez 10 s, kiedy działa układ forsowania wzbudzenia, reaktancja ta jest większa ponad siedmiokrotnie od impedancji transformatora, a po ustaniu działania układu forsowania wzbudzenia – ponad dwudziestokrotnie.

W przypadku gdy zespół prądotwórczy jest oddalony o kilkanaście metrów od zasilanej rozdzielnicy, wartość impedancji obwodu zwarciowego w dalszym ciągu rośnie i powoduje dalsze zmniejszanie się prądów zwarciowych.

Znaczna wartość reaktancji obwodu zwarciowego zasilanego przez generator zespołu prądotwórczego może być powodem nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej w instalacji, w której zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Obwód zwarciowy dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej przedstawia rys. 9.

Odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego

System Elektroenergetyczny (SEE) jest zasilany przez kilkadziesiąt generatorów przyłączonych za pośrednictwem transformatorów blokowych do sieci elektroenergetycznych WN pracujących w układzie zamkniętym.

Moc zwarciowa SEE w uproszczeniu jest określana jako nieskończona, podczas gdy w odniesieniu do zespołu prądotwórczego posiada ona wartość ograniczoną (patrz: rys. 5.). Wartość jej w różnych punktach sieci przyłączonych do SEE ma wartości skończone, ale wartości ich są duże.

Przeciętnie wartość mocy zwarciowej odniesiona do strony SN w GPZ, kształtuje się na poziomie (150–250) MVA. Zespół prądotwórczy po przejęciu zasilania stanowi jedyne źródło zasilania odbiorników objętych systemem zasilania awaryjnego.

Dysponowana przez jego generator moc zwarciowa zależy od mocy generatora i ma wartość skończoną. Dla przykładu dla wybranych generatorów niskiego napięcia, moc zwarciowa została przedstawiona w tab. 2.

b wykorzystanie zespolow sieci nn tab2

Tab. 2. Moc zwarciowa na zaciskach wybranych generatorów zespołów prądotwórczych.

Zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej

Spośród trzech układów sieci: TT, IT i TN (TN-C; TN-C-S i TN-S), przy zasilaniu obiektów budowlanych najbardziej nadaje się układ TN-S lub TN-C-S.

Układ IT może być stosowany tylko w ograniczonym zakresie, po spełnieniu określonych warunków.

Warunek samoczynnego wyłączenia w sieci TN, należy uznać za spełniony jeżeli:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz10

Wzór 10

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz11

Wzór 11

W praktyce korzysta się z innej postaci tego wzoru:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz12

Wzór 12

w którym został uwzględniony wzrost rezystancji przewodów pętli zwarciowej wynikający z prawa Wiedemanna-Franza oraz trudne do analitycznego oszacowania rezystancje łączeń występujących w obwodzie zwarciowym, gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilania, przewód roboczy, aż do punktu zwarcia i przewód ochronny między punktem zwarcia a źródłem, w [Ω],

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego, w czasie zależnym od napięcia znamionowego Uo podanego w tab. 3.,

RkG – rezystancja uzwojeń generatora, w [Ω],

Xk1G – reaktancja generatora dla zwarć jednofazowych, w [Ω],

RL – rezystancja kabla zasilającego oraz przewodów instalacji odbiorczej, w [Ω],

XL – reaktancja kabla zasilającego oraz przewodów instalacji odbiorczej, w [Ω],

Uo – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem ochronnym (PE) lub ochronno-neutralnym (PEN), w [V].

b wykorzystanie zespolow sieci nn tab3

Tab. 3. Maksymalne czasy wyłączenia dla normalnych warunków środowiskowych [10]

Uwagi

 1. Dłuższe czasy wyłączenia mogą być dopuszczone w sieciach rozdzielczych oraz elektrowniach i w sieciach przesyłowych systemów.
 2. Krótsze czasy wyłączenia mogą być wymagane dla specjalnych instalacji lub lokalizacji objętych arkuszami normy PN-IEC (HD) 60364 grupy 700.
 3. Dla układu sieci IT samoczynne wyłączenie zasilania nie jest zwykle wymagane po pojawieniu się pojedynczego zwarcia z ziemią.
 4. Maksymalne czasy wyłączenia podane w tab. 3. powinny być stosowane do obwodów odbiorczych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A.
 5. Jeżeli w układzie sieci TT wyłączenie jest realizowane przez zabezpieczenia nadprądowe, a połączenia wyrównawcze ochronne są przyłączone do części przewodzących obcych znajdujących się w instalacji, to mogą być stosowane maksymalne czasy wyłączenia przewidywane dla układu sieci TN.
 6. W układach sieci TN czas wyłączenia nieprzekraczający 5 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt 4.
 7. W układach sieci TT czas wyłączenia nieprzekraczający 1 s jest dopuszczony w obwodach rozdzielczych i w obwodach niewymienionych w pkt 4.
 8. Jeżeli samoczynne wyłączenie zasilania nie może być uzyskane we właściwym czasie, to powinny być zastosowane dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne.
b wykorzystanie zespolow sieci nn tab4

Tab. 4. Maksymalne czasy wyłączenia dla warunków środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu w układzie sieci TN [11]

W normie PN-HD 60364-4-481: 1994 podane są maksymalne czasy wyłączenia dla warunków środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu. Dotyczą one specjalnych instalacji lub lokalizacji objętych arkuszami normy PN-IEC (HD) 60364 grupy 700. Czasy te podano w tab. 4.

W układach ac powinna być zastosowana ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA:

 • w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytkowania i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane, oraz
 • w obwodach zasilających urządzenia ruchome o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, używane na zewnątrz.

W przypadku gdy spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia w instalacji zasilanej z zespołu prądotwórczego jest niemożliwe, należy przeprowadzi ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) przez sprawdzenie, czy w czasie zwarcia doziemnego o prądzie zwarciowym równym Ia wystąpiłoby na częściach przewodzących dostępnych napięcie dotykowe o wartości nieprzekraczającej napięcia dotykowego, dopuszczalnego długotrwale w danych warunkach środowiskowych (UL).

Sprawdzenie to można wykonać przez obliczenie spodziewanych wartości napięć dotykowych, jakie wystąpią na objętych ochroną częściach przewodzących dostępnych.

Największa spodziewana wartość napięcia dotykowego UST będzie równa:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz13

Wzór 13

Zależność określona wzorem (13) wynika bezpośrednio z rys. 10.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-HD 60364-4-41 uważa się, że ochrona jest skuteczna, jeżeli napięcie dotykowe UST jest mniejsze od dopuszczalnego długotrwale w danych warunkach środowiskowych, czyli:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz14

Wzór 14

gdzie:

Ia– prąd wyłączający głównego urządzenia zabezpieczającego w zespole prądotwórczym, w czasie określonym w tab. 3., w [A],

ZPE – wartość impedancji przewodu ochronnego PE między rozpatrywaną częścią przewodzącą dostępną a głównym połączeniem wyrównawczym, w [Ω],

UL – dopuszczalna długotrwale w danych warunkach środowiskowych wartość napięcia dotykowego, w [V].

Jeżeli określony wzorem warunek nie może zostać spełniony, to należy wykonać połączenie wyrównawcze dodatkowe (miejscowe), łączące części przewodzące jednocześnie dostępne.

Skuteczność wykonanego połączenia wyrównawczego dodatkowego sprawdza się przez obliczenie spodziewanej wartości napięcia dotykowego zgodnie ze wzorem (PN‑HD 60364 4-41):

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz15

Wzór 15

gdzie:

Ia – prąd wyłączający urządzenia zabezpieczającego (w obwodzie zasilania zespołu prądotwórczego lub urządzenia odbiorczego) w czasie określonym w tabeli 3., w [A],

RPE – wartość rezystancji przewodu połączenia wyrównawczego miejscowego PE pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi jednocześnie, w [Ω],

UL – dopuszczalna długotrwale w danych warunkach środowiskowych wartość napięcia dotykowego, w [V].

Wartość rezystancji RPE należy ustalić na drodze obliczeniowej zgodnie ze wzorem:

b wykorzystanie zespolow sieci nn wz16

Wzór 16

gdzie:

L – długość przewodu wyrównawczego, w [m],

γ – przewodność elektryczna materiału żyły przewodu wyrównawczego, w [m/(Ω·mm2)],

S – przekrój żyły przewodu wyrównawczego, w [mm2].

Prowadzi to przy znanych odległościach części przewodzących jednocześnie dostępnych do określenia następującego warunku dotyczącego minimalnego przekroju przewodu wyrównawczego, przy określonej wartości napięcia dopuszczalnego długotrwale (UL):

Wnioski

 • Zespoły prądotwórcze mogą zostać wykorzystane do tymczasowego zasilania sieci elektroenergetycznych nn pod warunkiem przystosowania instalacji eklektrycznych w zasilanych budynkach do tymczasowych warunków zasilania. Należy również przystosować układ przyłączenia zespołu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej, tak by niemożliwe było dostarczanie energii z SEE oraz generatora zespołu prądotwórczego jednocześnie oraz podanie napięcia z generatora ZP do SEE.
 • W przypadku występowania obiektów użyteczności publicznej przyłączonych do wspólnej sieci, należy zablokować możliwość poboru energii z zespołu prądotwórczego instalowanego doraźnie. Budynki użyteczności publicznej należy wyposażyć w indywidualne zespoły prądotwórcze o mocy dobranej do potrzeb.
 • W instalacjach elektrycznych objętych układem zasilania tymczasowego należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową gwarantującą spełnienie warunków określonych w normie [10] w warunkach normalnych oraz w warunkach zasilania tymczasowego z generatora zespołu prądotwórczego.

Przykładowy projekt stanowiący praktyczną realizację treści artykułu opublikujemy w nr. 1–2/2017.

Literatura

 1. J. Wiatr; M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, DW Medium 2012
 2. J. Wiatr, Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego, DW Medium 2008
 3. R. Kacejko; J. Machowski, Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, WNT 2001
 4. Ochrona przeciwporażeniowa w warunkach polowych – MON Inż. 349/72
 5. Praca zbiorowa pod redakcją J. Wiatr, Poradnik Projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego – EATON POWER QUALITY 2008
 6. J. Wiatr; M. Miegoń, Zasilacze UPS i baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego, DW Medium 2008
 7. L. Danielski; R. Zacirka, Badanie ochrony przeciwporażeniowej w obiektach z przemiennikami częstotliwości, elektro.info nr 12/2005
 8. R. Matla – Gospodarka elektroenergetyczna, OW PW 1988
 9. J. Marzecki – Miejskie sieci rozdzielcze, OWPW
 10. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
 11. J. Wiatr, A. Boczkowski, M. Orzechowski, Ochrona przeciwporażeniowa i dobór przewodów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia oraz ich zabezpieczeń, DW MEDIUM 2010
 12. J. Wiatr, M. Orzechowski, Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia (zagadnienia wybrane), Dom Wydawniczy MEDIUM 2011, wydanie II.

Zasilacze UPS i zespoły prądotwórcze - pobierz bezpłatny e-book >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


*) Norma N SEP‑E 002 określa wartości mocy zapotrzebowanej w kVA, dopuszcza posługiwanie się jednostkami mocy czynnej

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można, dosłownie, setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BayWa r.e. Solar Systems Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot Fronius Wattpilot

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.