elektro.info

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

The chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in the data centers buildings

Widok serwerowni
Fot. K. Kuczyński

Widok serwerowni


Fot. K. Kuczyński

Zagadnienie niezawodności zasilania gwarantowanego w obiektach data center jest bardzo istotne na etapie zarówno budowy, jak i eksploatacji obiektu.

Zobacz także

mgr inż. Karol Kuczyński Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza UPS?

Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza UPS? Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza UPS?

Występowanie stanów awaryjnych lub innych zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, jak również oddziaływanie czynników atmosferycznych wpływa na powstawanie przerw w dostawach energii. Oddziałujące zaburzenia...

Występowanie stanów awaryjnych lub innych zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, jak również oddziaływanie czynników atmosferycznych wpływa na powstawanie przerw w dostawach energii. Oddziałujące zaburzenia bądź przerwy w zasilaniu odbiorników mogą powodować utratę przetwarzanych danych, uszkodzenie urządzeń, przegrzewanie się systemów z uwagi na wyłączenie klimatyzacji, a w konsekwencji ich natychmiastowe zatrzymanie lub uszkodzenie. Zabezpieczeniem przed przytoczonymi konsekwencjami jest zastosowanie...

mgr inż. Jacek Katarzyński, dr hab. inż Marek Olesz Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.) Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej,...

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej, najczęściej w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych w technologii AGM VRLA (Absorbe Glass Mat Valve Regulated Lead Acid) [2], są w stanie zapewnić bezprzerwowe zasilanie odbiornikom wymagającym ciągłości zasilania. Skutki utraty danych, przerwania ciągu technologicznego czy utraty życia ludzkiego...

mgr inż. Karol Kuczyński Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu...

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu danego systemu należy uwzględnić typ zasilacza, biorąc pod uwagę jego niezawodność oraz sposób przyłączenia odbiorników i ich grup. W fazie przygotowania projektu należy wziąć pod uwagę znaczenie poszczególnych odbiorników i wymagany czas podtrzymania zasilania [1, 2]. Praca niektórych z nich...

Niezawodność ­systemu informatycznego w data center jest szerszym pojęciem związanym m.in.: z czynnikiem ludzkim, jakością sprzętu IT, jak również właściwymi parametrami środowiska ­serwerowni. Wysoka niezawodność nie zawsze gwarantuje wysoką dostępność systemu.

Dlaczego wysoka niezawodność jest tak istotna w obiektach typu data center?

Brak możliwości działania kluczowych aplikacji na skutek braku zasilania lub awarii infrastruktury informatycznej to w wielu obszarach biznesu bardzo wysokie nieoczekiwane koszty. Kosztowna jest również w wielu przypadkach utrata danych w wyniku awarii zasilania elektrycznego. Koszty wizerunkowe wynikające np. ze zmniejszonego zaufania klientów do firmy na skutek problemów z dostępem do systemu informatycznego również mogą być znaczące.

Według statystyk amerykańskich 91% obiektów typu data center doświadczyło nieplanowanej przerwy w działaniu w ciągu 24 miesięcy, a ponad 70% wszystkich awarii w data center jest spowodowanych przez czynnik ludzki [2, 16].

Awaria dotyczyć może, na co należy zwrócić uwagę, zarówno braku zasilania elektrycznego, jak i braku działania systemu informatycznego przy działającym zasilaniu elektrycznym.

Według badań firmy Gartner w USA, około 80% zaników w działaniu systemów niezwiązanych z brakiem zasilania elektrycznego wynikało z błędnych działań administratorów systemu oraz wykonawców systemu [3].

Nieco inne statystyki podaje Ponemon Institute [12]. Na podstawie danych z 41 obiektów data center różnej wielkości i z różnych branży ustalono, że najczęstszą przyczyną nieplanowanych przestojów systemu komputerowego były awarie zasilaczy UPS. Szczegóły przedstawiono na rysunku 1.

problematyka niezawodnosci zasilania rys01

Rys. 1. Główne przyczyny nieplanowanych przestojów (opracowano na podstawie [12])

„USA Today” opublikowało analizę około 200 obiektów typu data center, która wykazała, że w 80% obiektów godzinny koszt przestojów przekroczył kwotę 50 000 $ [3].

W 25% przypadków godzinny koszt przestojów przekroczył olbrzymią kwotę 500 000 $.

Średni roczny czas przerwy wyniósł 14 godzin.

Koszt przestoju silnie zależy od profilu działalności.

W sektorze mediów godzinny koszt przestoju to około 90 tysięcy dolarów.

W przypadków dużych firm brokerskich koszt ten wynosić może nawet 6,5 miliona dolarów.

Średni koszt za minutę przestojów w obiektach typu data center w USA wzrósł o 41% od 5614 USD w 2010 do 7908 USD w 2013.

Natomiast w Polsce już 10 min zatrzymania data center jednej z sieci marketów kosztowało ponad 12 milionów złotych. Mówimy tu tylko o zatrzymaniu procesu logistycznego, nie mówiąc o ­zatrzymaniu procesów sprzedaży [4].

problematyka niezawodnosci zasilania tab01

Tab. 1. Koszty przestojów w obiektach data center w zależności od niezawodności i dostępności systemu (opracowano na podstawie [3])

tabeli 1. przedstawiono szacunkowe koszty przestojów w obiektach data center w zależności od dostępności i niezawodności systemu.

W obiektach o najwyższej niezawodności liczba przerw jest oczywiście najmniejsza. Najmniejszy jest również czas pojedynczej przerwy, ale również, co bardzo istotne, średni koszt pojedynczej przerwy.

W bilansie ogólnych kosztów wynikających z przerw w działaniu, obiekty data center o niskiej niezawodności i dostępności wypadają oczywiście najgorzej.

Koszty te są, na co warto zwrócić uwagę, 40-krotnie większe niż w przypadku obiektów data center o najwyższej niezawodności.

Ewidentnie wynika stąd, że warto ponieść wyższe koszty na etapie budowy data center w celu zwiększenia poziomu niezawodności. Warto jednak pamiętać, że wyjątkowo wysoka niezawodność jest znacząco droższa od wysokiej niezawodności – koszty rosną znacznie dynamiczniej niż poziom niezawodności, co ilustrują rysunek 2. i rysunek 3.

problematyka niezawodnosci zasilania rys02

Rys. 2. Procentowy koszt budowy poszczególnych układów zasilania Tier w odniesieniu do kosztu układu zasilania w kategorii Tier I [5]

b problematyka niezawodnosci zasilania rys03

Rys. 3. Współczynnik dostępności w zależności od kosztów budowy dla poszczególnych kategorii Tier [6]

SLA (ang. Service Level Agreement) to umowa dotycząca poziomu usług, która w szczegółowy sposób określa ustalone pomiędzy stronami parametry świadczonych usług [1]. Usługi informatyczne są w pewnego rodzaju zależności drzewiastej. Na szczycie mamy usługi świadczone dla biznesu, poniżej aplikacje wspierające te usługi, jeszcze niżej – infrastrukturę i sieć. Utworzenie katalogu usług i podzielenie ich w odpowiednie zakresy jest podstawą do określenia warunków utrzymania. Dostępność to zdolność systemu informatycznego do poprawnego wypełniania powierzonego mu zadania w ciągu zdefiniowanego okresu czasu. Zazwyczaj dostępność jest określana w umowie z firmą zajmującą się utrzymaniem systemu lub infrastruktury. Gwarantowany roczny czas braku dostępu do danych (tzw. czas SLA) w krajowych obiektach data center wynosi maksymalnie do 90 minut. Dostępność systemu oznacza jego działanie jako całości. Innymi słowy, czas naprawy awarii jednego z wielu serwerów to czas niedostępności systemu – nie każda przerwa w działaniu systemu jest więc bezpośrednio związana z brakiem zasilania elektrycznego. Najbardziej zaawansowane systemy są dostępne przez 99,999% czasu – oznacza to 300 sekund (5 minut) niedostępności systemu w ciągu jednego roku (tab. 2.).

Jakiego poziomu dostępności spodziewają się firmy posiadające data center? W przeprowadzonej w USA ankiecie, 10% firm posiadających obiekt typu data center uważa, że potrzebuje poziomu dostępności powyżej 99,999%. Poziom 99,999% jest wystarczający dla 9% firm. Dla 30% firm wystarczający wydaje się poziom dostępności 99,99%, a dla 39% wystarczający jest poziom dostępności 99,9%. W przypadku jedynie 15% firm wystarczający jest dla nich poziom dostępności równy 99%. Poziom dostępności na poziomie poniżej 99% był wystarczający jedynie dla 4% firm [3]. Szczegółowo przedstawiono preferencje na rysunku 4.

problematyka niezawodnosci zasilania tab02

Tab. 2. Procentowa dostępność systemu a czas niedostępności w ciągu 1 miesiąca oraz 1 roku (opracowano na podstawie [1])

problematyka niezawodnosci zasilania rys04

Rys. 4. Potrzeby ankietowanych obiektów data center odnośnie wartości dostępności systemu (opracowano na podstawie [3])

Efektywne chłodzenie elementem niezawodności systemu komputerowego

Niezawodność pracy systemu to również wydajne i niezawodne chłodzenie sprzętu IT w serwerowni.

Standardowa temperatura w pomieszczeniach serwerowni powinna wynosić około 24°C przy wilgotności względnej powietrza około 50%. Szczegółowo określa te parametry standard ASHRAE TC 9.9 2011 – minimalna temperatura 18°C, maksymalna temperatura 27°C, minimalna wilgotność 35%, maksymalna wilgotność 60%.

Natomiast maksymalna zmiana temperatury nie powinna być większa niż 5°C na godzinę.

Zbyt wysoka wilgotność powietrza może być powodem kondensacji pary wodnej mogącej powodować zwarcia w układach elektronicznych sprzętu IT, a zbyt niska wilgotność powietrza to ryzyko zbyt silnych oddziaływań elektrostatycznych.

Pomiar temperatury powinien odbywać się na wysokości 1,5 m od poziomu podłogi wzdłuż linii środkowej zimnego korytarza oraz w istotnych miejscach dla sprzętu IT.

Brak chłodzenia sprzętu komputerowego (serwery, aktywny sprzęt sieciowy) groziłby wzrostem temperatury do wartości, które działają destrukcyjnie na sprzęt, a w konsekwencji mogą powodować nieplanowane przerwy w działaniu systemu.

Przykładowo, temperatura wewnątrz obudowy komputera/serwera powinna być utrzymana na poziomie 30–40°C i absolutnie nie może przekraczać 55°C (temperatura uśredniona) [7].

Oczywiście część podzespołów, takich jak procesory i karty graficzne, pracuje przy znacznie wyższych wartościach wydzielanego ciepła (radzą sobie nawet z temperaturą 80–90°C), ale tak wysoka temperatura występuje tylko lokalnie. W temperaturze 150°C krzem zaczyna przewodzić prąd w podobny sposób jak metal – w układzie nagrzanym do temperatury krytycznej wszystkie tranzystory zostają w nim zwarte i znikają zaprojektowane struktury logiczne – uszkodzenia są nieodwracalne. W przypadku procesorów firmy Intel natychmiastowe, nieodwracalne zniszczenie układu następuje w temperaturze około 135°C, a w przypadku procesorów firmy AMD w temperaturze około 125°C.

Układy scalone (dobrych producentów) są tak projektowane aby w zakresie temperatur 25–65°C były w stanie pracować w sposób ciągły przez minimum 10 lat.

Przykładowe maksymalne temperatury pracy to:

 • 95°C dla procesora (przekroczenie tej temperatury skraca „życie” procesora do około 1,5 roku),
 • 80°C dla karty graficznej,
 • 60°C dla dysku twardego,
 • 45°C dla płyty głównej (kondensatory, rezystory)
 • oraz 45°C dla nagrywarki DVD (po przekroczeniu 60°C plastikowe mocowania soczewek oraz optyka z plastiku zaczyna się deformować i prawidłowe zogniskowanie wiązki laserowej nie jest możliwe).

W przypadku przegrzania serwera można oczekiwać restartów systemu lub zawieszenia się systemu komputerowego, a w najlepszym przypadku spowolnienia pracy wynikające z zadziałania mechanizmów zabezpieczających układy przed przegrzaniem (np. zmniejszenie częstotliwości taktowania procesorów).

W kontekście monitoringu parametrów serwerowni warto wspomnieć o zaawansowanych urządzeniach PDU (ang. Power Distribution Unit), czyli listwach dystrybucji zasilania stosowanych w szafach serwerowych.

W serwerowniach stosuje się głównie listwy pionowe montowane z tyłu szafy rackowej – po dwie na szafę, każda na osobną linię zasilania.

Listwy mogą mieć różne parametry użytkowe oraz funkcje.

Przykładem jednych z bardziej rozbudowanych urządzeń PDU są zarządzalne listwy dystrybucji zasilania – Network Power Manager V (NPM V) (fot. 1.).

problematyka niezawodnosci zasilania fot01

Fot. 1. Pozioma zarządzalna 19” listwa dystrybucji zasilania BKT NPM V – widok z przodu oraz z tyłu [11]

Urządzenia mające wersję jednofazową oraz trójfazową (prąd do 32 A) łączą w sobie funkcje dystrybucji energii oraz mają dodatkowe funkcje [10]:

 • alarmu,
 • monitoringu,
 • zarządzania
 • oraz konfiguracji.

Zarządzalne PDU ma interfejsy Ethernet, SNMP (V1, V2c, V3), HTTP, SSH, Telnet, SMTP oraz złącze USB do komunikacji bezprzewodowej.

Alarmy oprócz ich wizualizacji na panelu kontrolnym oraz generacji dźwięku (wewnętrzny wbudowany alarm) wysyłane są także na wskazane adresy e-mail.

Ponadto alarmy widoczne są z poziomu interfejsu www.

Urządzenie może współpracować z podpiętymi do urządzenia:

 • czujnikami temperatury i wilgotności (oprócz bieżących wartości odnotowuje wartości minimalne oraz maksymalne),
 • czujnikiem zalania,
 • czujnikiem dymu
 • oraz czujnikami otwarcia drzwi (również osłon bocznych szafy).

Listwa monitoruje ponadto zużycie energii z całej listwy oraz z każdego gniazdka, pokazuje bieżącą wartość współczynnika mocy, napięcie zasilania oraz natężenie prądu dla każdego gniazda, oraz całej listwy, pobór mocy z całej listy oraz z każdego gniazda.

Urządzenie odnotowuje ponadto minimalne oraz maksymalne wartości napięcia, oraz prądu.

Urządzenia NPM V zawierają ponadto porty RJ45 do kaskadowego łączenia kilku urządzeń w łańcuch wielu urządzeń PDU korzystających z jednego adresu IP.

Konfiguracji podlega np. obciążenie prądowe każdego gniazda oraz każdej fazy z ustalonymi wartościami maksymalnymi oraz czasem opóźnienia przy sekwencyjnym wyłączaniu.

Konfigurowane są również wszystkie te wartości, które uruchamiają alarm po przekroczeniu zdefiniowanych w konfiguracji wartości.

Do wyposażenia dodatkowego PDU zaliczyć można:

 • wyłącznik nadmiarowoprądowy,
 • wyłącznik różnicowoprądowy zintegrowany z wyłącznikiem nadmiarowoprądowym
 • oraz wymienny moduł przeciwprzepięciowy z filtrem.

Warto dodać, że w przypadku zasilania wielu szaf teleinformatycznych do monitorowania zastosować można np. system EMS (System Monitorowania Środowiska), za pomocą którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach (maksymalnie 11 jednostek typu slave) (fot. 2.).

Na całość systemu składają się: jednostka centralna (master), jednostki wykonawcze (slave), koncentrator oraz listwy zasilające PDU z modułami MPD [10]. Do systemu EMS nie podpina się listew zarządzanych, takich jak NPM, ale listwy PDU z modułami pomiarowymi, które tylko monitorują parametry elektryczne i środowiskowe z całej listwy. Szczegóły połączeń w systemie przedstawiono na rysunku 5.

Problem właściwej temperatury dotyczy oczywiście również elementów zasilania gwarantowanego. Przykładowo UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą IEC62040 do maksymalnej temperatury pracy nie większej niż 40°C. Według normy EN 50600-2-3:2014 pomieszczenia, w których znajdują się zespoły prądotwórcze, oraz pomieszczenia, w których znajdują się transformatory, powinny mieć temperaturę od 10°C do 35°C, jeśli nie ma dokładnych wytycznych. Pomieszczenie, w którym znajdują się baterie akumulatorów, powinno mieć natomiast temperaturę od 19°C do 22°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Proces doboru klimatyzacji precyzyjnej dla obiektu data center jest obecnie procesem oceny tzw. TCO (ang. Total Cost of Ownership), czyli całkowitego kosztu posiadania. TCO to suma wszystkich kosztów danego rozwiązania począwszy od jego zakupu, poprzez użytkowanie, aż do likwidacji. Na TCO składają się w tym przypadku m.in. [4]:

 • koszt zakupu urządzeń i instalacji (systemu),
 • prognozowane koszty eksploatacji – energii elektrycznej i serwisu z materiałami eksploatacyjnymi
 • tzw. czas SLA (związany z kosztami), na który składają się:
  • czas reakcji serwisu (czas, w którym dostawca usługi serwisowej reaguje na zgłoszenie klienta w formie albo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, albo telefonu zwrotnego do użytkownika systemu lub przyjazdu na obiekt w celu oceny problemu/usterki)
  • i czas doprowadzenia systemu do 100% sprawności (czas, w którym serwis naprawi i uruchomi system klimatyzacji). Oczywiście im krótszy czas SLA jest gwarantowany, tym koszty dla firmy są wyższe.
problematyka niezawodnosci zasilania fot02

Fot. 2. System EMS – jednostka centralna [11]

problematyka niezawodnosci zasilania rys05

Rys. 5. System EMS – przykładowa konfiguracja systemu [11]

Inny istotny element związany z utrzymaniem m.in. właściwej temperatury w serwerowni i mający wpływ na koszt pracy systemu to efektywność wg PUE (ang. Power Usage Effectiveness). Efektywność zużycia energii (PUE) to jeden z najważniejszych wskaźników określających parametry data center. PUE obliczamy według wzoru (1):

problematyka niezawodnosci zasilania wzor

Wzór 1

Im mniejsza wartość PUE (bliższa liczbie 1), tym niższe koszty związane z opłatami za energię elektryczną.

W nowoczesnych data center wartość PUE może wynosić około 1,3 i mniej. W skrajnie niekorzystnym przypadku, np. PUE = 3, gdy do działania sprzętu IT potrzeba np. 10 kW mocy to całkowite zapotrzebowanie na moc wynosi aż 30 kW.

Warto dodać, że według analiz Uptime Institute średnia wartość PUE w roku 2011 wynosiła 1,89, a w roku 2014 zmalała do wartości 1,7 [2]. Pobór mocy przez systemy chłodnicze stanowi dużą część całkowitego zapotrzebowania na moc w obiekcie data center. Ilustruje to rysunek 6. W tym przykładowym przypadku wskaźnik PUE wynosi aż 2,7.

Oczywiście im bardziej wyrafinowany system chłodzenia, tym wartość wskaźnika PUE jest mniejsza, maleją koszty opłat za energię elektryczną – ilustruje to rysunek 7., dla którego wartość wskaźnika PUE wynosi tylko 1,7. Zmiana nastąpiła w wyniku zastosowania energooszczędnych rozwiązań w systemie klimatyzacji przykładowego data center przedstawionego na rysunku 6.

Według statystyk amerykańskich [2] 12% ankietowanych obiektów typu data center pożąda PUE o wartościach ekstremalnie niskich czyli 1,0–1,2, 47% data center chciałoby wartości PUE 1,2–1,5, natomiast 37% data center byłoby zadowolonych z wartości PUE 1,5–2,0.

problematyka niezawodnosci zasilania rys06

Rys. 6. Przykładowy rozkład energii w data center (opracowano na podstawie [8])

problematyka niezawodnosci zasilania rys07

Rys. 7. Przykładowy rozkład energii w data center po zastosowaniu energooszczędnych technologii w zakresie klimatyzacji (opracowano na podstawie [8])

Istnieje wiele rozwiązań energooszczędnych, które pozwalają znacząco obniżyć wartość wskaźnika PUE oraz całkowite zapotrzebowanie na energię.

Jednym z najlepszych sposobów na poprawienie efektu chłodzenia w serwerowniach są tzw. zamknięcia stref gorących lub zimnych. Zastosować można np. szafy chłodnicze (nadmuch pod podłogą techniczną) z użyciem zabudowy, np. typu „NAUTILUS” [8].

Interesującym, ale dość drogim rozwiązaniem (nie do każdej strefy klimatycznej), jest wykorzystanie w klimatyzacji systemu Free Cooling (darmowy chłód) – jest to system pozwalający na wytwarzanie schłodzonej wody bez angażowania sprężarek chłodniczych, a wykorzystującym tylko niską temperaturę powietrza zewnętrznego w chłodnych porach roku [8].

Samodzielne naturalne chłodzenie w warunkach krajowych jest możliwe do 20% czasu eksploatacji, natomiast przez około 18% czasu eksploatacji jako chłodzenie wspomagające w systemie klimatyzacji wykorzystującym energię elektryczną. Oprócz oszczędności w zużyciu energii, przedłuża się również żywotność sprężarek.

W przypadku wyrafinowanych rozwiązań w zakresie systemów klimatyzacji koszty na etapie budowy/modernizacji data center są oczywiście wyższe – należy więc i ten aspekt kosztów brać pod uwagę.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się symulacja kosztów całkowitych (nakłady początkowe na budowę (wielowariantowe w zależności od zastosowanych technologii) oraz koszty roczne związane z działaniem data center) dla pewnego okresu czasu, np. 10 lat, i wybór takich rozwiązań, które przy zachowaniu wymaganej niezawodności oraz wymaganych standardów będą najkorzystniejsze ekonomicznie.

Warto wiedzieć, że globalne zużycie energii przez obiekty data center na świecie wynoszące 322 TWh w 2012 roku stanowiło około 1,8% całkowitego zużycia energii elektrycznej [9].

Podsumowanie

Poziom Tier IV daje najwyższą dostępność zasilania dla odbiorów końcowych, ale jest jednocześnie najdroższy, ponieważ wymaga zastosowania wielu, często drogich elementów nadmiarowych. Ponadto, pomimo większych kosztów projektu, budowy oraz utrzymania obiektu, otrzymuje się współczynnik dostępności na poziomie niewiele większym niż w obiekcie z poziomem Tier III.

Kompromisowym rozwiązaniem wydaje się wybór poziomu Tier III, który w przybliżeniu może kosztować 50% więcej od wyboru poziomu I lub II, ale jego dostępność będzie kilkukrotnie wyższa [13, 14, 15].

Właściwy, efektywny system klimatyzacji z redundancją jest również istotnym elementem wpływającym na dostępność systemu komputerowego. Przyczyną awarii może być usterka, np. serwera, wynikająca z przegrzania jego elementów. Inwestycje w wysokiej jakości systemy klimatyzacji są więc istotne.

Według statystyk [2, 16] błędy ludzkie są odpowiedzialne za 70% zaników działania obiektów typu data center.

Właściwe przeszkolenie personelu, odpowiednie przepisy dotyczące pracy i kontrola ich przestrzegania, właściwe procedury obsługi i konserwacji elementów systemu są również bardzo istotnym elementem wpływającym na jego niezawodność.

Eliminując chociaż część błędów wynikających z działań człowieka, niezawodność systemu mogłaby znacząco wzrosnąć. Inwestycje w jakość pracy personelu w celu minimalizacji błędów wynikających z ich działań są na pewno warte poniesienia i raczej niezbyt wysokie w porównaniu z dalszą rozbudową redundancji systemów.

Bardzo istotnym elementem związanym z zapewnieniem wysokiej niezawodności systemu jest również monitoring środowiskowy pozwalający odpowiednio szybko reagować na potencjalne zagrożenia (np. uszkodzenia baterii w systemach UPS, zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, zakłócenia w sieci zasilającej, przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu w obwodzie itd.) i zapobiegać powstaniu awarii, czyli działania sprzyjające zachowaniu jak najwyższej wartości czasu MTBF dla systemu.

Gwarancja szybkiego dojazdu serwisu w przypadku awarii, posiadanie fachowego personelu serwisowego w data center zapewniającego maksymalnie krótki czas naprawy usterki, to także ważne elementy wpływające na zmniejszenie z kolei wartości czasu MTTR dla systemu (większa dostępność systemu).

Bardzo ważna jest ponadto automatyzacja reakcji na określone zagrożenia. Dbałość o przestrzeganie wymaganych zakresów przeglądów okresowych i ich terminów to również element prewencyjny minimalizujący prawdopodobieństwo awarii.

Literatura

 1. Karwatka P: Co to jest SLA i jakie powinna mieć parametry?, 6.11.2012, http://ideas2action.pl/
 2. Severina L.: Data Centre Trends – Now and in the Future, Symposium Uptime Institute, Santa Clara, 20-22 may 2014.
 3. Perlin M.: Downtime, outages and failures – understanding their true costs, http://www.evolven.com/blog/downtime-outages-and-failures-understanding-their-true-costs.html
 4. Biernacki B.: Aspekty biznesowe serwisu klimatyzacji w data center, 24.03.2012, http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/
 5. Piotrowski P., Pająk R.: Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 1 – porównanie kosztów budowy poszczególnych układów zasilania, Elektro.info nr. 12/2012
 6. Piotrowski P., Pająk R.: Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 2 – porównanie niezawodności układów zasilania w standardach Tier, Elektro.info nr. 1/2/2013
 7. Bieńkowski M.: Pecetowe upały, CHIP, luty 2006,
 8. Piechulek M.: Serwerownie, data center, Centra przetwarzania danych, prezentacja firmy BKT Elektronik 3.07.2013,
 9. http://www.datacenterdynamics.com/
 10. Łapiński M: Systemy dystrybucji energii, prezentacja firmy BKT Elektronik, 20.10.2014,
 11. www.bkte.pl
 12. Calculating the Cost of Data Center Outages, Ponemon Institute Research Report, 2011
 13. Piotrowski P.: Aspekty elektryczne sieci komputerowych, wydanie II rozszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
 14. Piotrowski P., Derlacki M.: Klasyfikacja niezawodności dla obiektów typu data center, Elektro.info nr 6/2014,
 15. Piotrowski P.: Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center, Elektro.info nr 10/2014.
 16. Uptime Institute – AIRs Abnormal Incident Reports database, 2012

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można, dosłownie, setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BayWa r.e. Solar Systems Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot Fronius Wattpilot

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.