elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

na wybranym przykładzie współpracy zespołów prądotwórczych z beztransformatorowymi zasilaczami UPS – studium przypadku

Rys. 1. Schemat strukturalny zasilania gwarantowanego obiektu z uwidocznieniem przewodu neutralnego [3]

Rys. 1. Schemat strukturalny zasilania gwarantowanego obiektu z uwidocznieniem przewodu neutralnego [3]

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość zasilania jest priorytetem.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Streszczenie

W publikacji przedstawiono analizę wpływu powiększonej impedancji przewodu neutralnego na zjawisko pojawiania się w przewodach roboczych składowej stałej prądu, generowanej przez beztransformatorowe zasilacze UPS. Wykazano, że wzrost impedancji przewodu neutralnego powoduje nasilanie się negatywnych zjawisk wnikania składowej stałej prądu do instalacji odbiorczej obiektu, zasilanej z zespołów prądotwórczych. Przedstawiono skutki tych zjawisk i wykazano błędy projektowe i montażowe.

Abstract

Microgrid power quality in particular ­example of generating sets and transformeless ups impact. Case study 

Analysis of neutral line increased impedance impact on phenomenon of transformerless UPS DC current leakage into AC installation is presented. It has been pointed out that the bigger is the value of installation neutral impedance the stronger is negative phenomenon of UPS DC current leakage into AC installation, supplied from generating sets. The effects of the impact has been presented. Design and installation mistakes have been pointed out.

Zespół prądotwórczy jako obiekt o ograniczonej mocy (w stosunku do sieci sztywnej) podlega zjawiskom silnego oddziaływania odbiorników, szczególnie tych, które odkształcają prąd pobierany z generatora. W konsekwencji obniża się jakość energii elektrycznej w tego rodzaju mikrosieciach, co ma bezpośredni wpływ na jakość pracy zasilanych odbiorników.

W niniejszym artykule omówiono problem oddziaływania zespołów prądotwórczych na zasilacze UPS w szczególnym przypadku, jakim jest szeregowe włączanie dodatkowej rezystancji w przewodzie neutralnym, pochodzącej od dodatkowego stycznika załączanego dla stanu „praca wyspowa” zespołu prądotwórczego. Przedstawiono wyniki pomiarów eksperymentalnych, wykonanych w różnych punktach obiektu i w różnych stanach jego pracy oraz wyjaśniono przyczyny awarii, do której doszło na skutek błędów projektowych i montażowych.

Jakość energii elektrycznej w świetle dokumentów normalizacyjnych

Jakość energii elektrycznej w systemach zasilania gwarantowanego zależy od wielu czynników i jest kluczowa dla poprawnej pracy obiektu, w którym występują zasilacze UPS i zespoły prądotwórcze. Parametry jakości energii elektrycznej ujęte są w normie obecnie obowiązującej PN-EN 50160:2010E Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych [1], natomiast metody pomiaru tych parametrów określone są w normie PN-EN 61000-4-30:2008 Testing and measurement techniques – power quality measurement methods [2].

Jak dobrać moc zasilacza UPS i zapewnić jego optymalną współpracę z zespołem prądotwórczym? ?

Dowiesz się podczas konferencji "Zespołu prądotwórcze i zasilacze UPS w systemach zasilania budynków w energię elektryczną".

Kolejna edycja już 2016 roku.

SPRAWDŹ >>

Parametry określone w normie PN-EN 50160:2010E dotyczą wymagań, jakie powinno spełniać zasilanie w publicznych sieciach energetycznych oraz w obiektach zasilanych ze źródeł awaryjnych w układzie wyspowym. Poniżej wyszczególniono kilka parametrów, które są najistotniejsze z punktu widzenia jakości energii elektrycznej dla obiektu o wysokich wymaganiach co do ciągłości i jakości zasilania.

Punkt 4.2.1. normy PN-EN 50160:2010E określa dopuszczalne odchylenie częstotliwości dla systemów zasilanych z sieci energetycznej oraz w układzie zasilania wyspowego (np. z zespołu prądotwórczego niezsynchronizowanego z siecią) przy założeniu, że wartość znamionowa częstotliwości wynosi 50 Hz. Wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund dla obiektów zasilanych z sieci energetycznej powinna być zawarta w przedziale:

 • 50 Hz  ±1% (tzn. od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% roku,
 • 50 Hz  +4%/–6% (tzn. od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% roku.

Wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund dla obiektów w układzie zasilania wyspowego powinna być zawarta w przedziale:

 • 50 Hz  ±2% (tzn. od 49 Hz do 51 Hz) przez 99,5% tygodnia,
 • 50 Hz  ±15% (tzn. od 42,5 Hz do 47,5 Hz) przez 100% tygodnia [1].

Punkt 4.2 normy PN-EN 50160:2010E określa zmiany napięcia zasilającego z podziałem na dopuszczalne zmiany napięcia i metody sprawdzania jego odchyleń w punkcie 4.2.2 oraz nagłe zmiany napięcia i jego odchylenia w punkcie 4.2.3:

 • w p. 4.2.2.1 określone są wymagania dla napięcia zasilającego, którego zmiany w normalnych warunkach zasilania nie powinny przekraczać Un±10% (dla obiektów odległych lub niepołączonych z systemem energetycznym dopuszcza się zmiany napięcia +10% i –15% od wartości znamionowej Un, o czym dany użytkownik powinien być poinformowany),
 • w p. 4.2.2.2 określono metodę sprawdzania odchyleń wartości napięcia zasilającego. W każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń Un±10%, ale we wszystkich okresach pomiarowych odchylenia napięcia powinny mieścić się w granicach +10% i –15% Un. [1]

Punkt 4.2.3 normy PN-EN 50160:2010E określa nagłe zmiany napięcia, scharakteryzowane:

 • wskaźnikiem migotania światła (p. 4.2.3.2) – przez 95% czasu każdego tygodnia, wskaźnik długookresowego migotania światła Plt spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 0,8),
 • asymetrią napięcia (p. 4.2.4) – w ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych wartości składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego powinny mieścić się w przedziale od 0% do 2% wartości składowej kolejności zgodnej),
 • zawartością wyższych harmonicznych napięcia – dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych określa tabela nr 1 w p. 4.2.5. Ponadto występuje zapis określający dopuszczalną sumaryczną zawartość harmonicznych THDu, do 40. włącznie, w napięciu zasilającym nieprzekraczającą wartości 8%). [1]

Przedstawione powyżej fragmenty normy PN-EN 50160:2010E mają służyć porównaniu wyników pomiarów do określonych tą normą parametrów jakości energii elektrycznej w celu określenia, czy pomierzone wartości napięcia i częstotliwości spełniają wymagania tej normy.

Charakterystyka badanego obiektu

System zasilania gwarantowanego badanego obiektu oparty jest na dwóch zasilaczach UPS o mocy 200 kVA o konstrukcji modułowej oraz systemie pracy równoległej dwóch zespołów prądotwórczych o mocy 500 kVA każdy, pracujących na sumowanie mocy w układzie 2+0 (bez redundancji). Schemat strukturalny zasilania gwarantowanego obiektu przedstawia rysunek 1. Zasilacze UPS pracujące równolegle zasilają systemy komputerowe, których pobór mocy w normalnym stanie pracy obiektu kształtował się na poziomie od 100 do 160 kW. Czas podtrzymania zasilaczy UPS wynosił około 10 minut i był wystarczający na uruchomienie zespołów prądotwórczych w przypadku zaniku napięcia sieci. Oba zespoły startowały jednocześnie i po synchronizacji były przyłączane przez wyłączniki Q7 i Q8 na szyny główne rozdzielni. Obciążenie całego obiektu dochodziło w szczycie do 500 kW (w szczególnych przypadkach 700 kW). Zespoły prądotwórcze posiadały funkcję pracy synchronicznej z siecią, dzięki czemu użytkownik, w przypadku wysokiego poboru energii elektrycznej, mia możliwość załączania generatorów do pracy synchronicznej z siecią sztywną i „zdejmowania” części obciążenia z transformatora ze względu na podpisaną z zakładem energetycznym umową na dostawę energii. Na obiekcie pojawiały się problemy z zasilaniem w stanach zaniku napięcia sieci i pracy wyspowej zespołów prądotwórczych. Pojawiał się efekt migotania światła, uszkadzały się niektóre odbiorniki, zasilacze, itp. Badany obiekt był wielokrotnie sprawdzany przez różne firmy i mimo pozytywnych wyników testów sprawnościowych dotyczących zarówno zespołów prądotwórczych jak i zasilaczy UPS doszło w końcu do awarii typu katastroficznego, której skutkiem był zanik napięcia w newralgicznym systemie komputerowym oraz uszkodzenie wszystkich zasilaczy UPS 3´160 kVA (pierwotnie zainstalowanych). Przypadek ten jest szczególnie interesujący, ponieważ standardowe pomiary nie wskazywały na dysfunkcję któregokolwiek z urządzeń zasilających. Ze względu na ograniczoną możliwość testowania obiektu w czasie przeprowadzonych prób eksperymentalnych zredukowano pobór mocy systemu komputerowego do 60 kW, co stanowiło około 40% normalnego obciążenia systemu UPS w czasie normalnej pracy obiektu.

Wyniki badań eksperymentalnych – odchylenia napięcia i częstotliwości

Napięcie pomierzone w rozdzielni ma różne wartości odchyleń dla stanu zasilania obiektu z transformatorów oraz dla stanu zasilania obiektu z zespołów prądotwórczych.

Występuje też trzeci stan pracy, jakim jest praca synchroniczna zespołów prądotwórczych z siecią. Zmiany wartości skutecznej napięcia w fazie L1 w czasie testowania obiektu dla różnych stanów pracy przedstawiono na rysunku 2. Wyniki dla faz L2 i L3 są zbliżone.

Zarówno dla stanu zasilania obiektu z sieci, jak i z generatorów pracujących „na wyspę” parametry napięcia i częstotliwości mieszczą się w zakresie tolerancji określonej normą PN-EN 50160:2010E. Nawet zmiana wartości napięcia widoczna na rysunku 2. w powiększeniu (punkt „a”), ilustrująca moment skokowego obciążenia zespołów prądotwórczych, mieści się w granicach tolerancji określonych w p. 4.2.2.1, gdzie norma przewiduje zmianę wartości napięcia nawet do –15% w przypadku systemów zasilania niepołączonych z systemem energetycznym, a takim jest praca wyspowa zespołów prądotwórczych.

Zmiana wartości napięcia do 203 V w stosunku do wartości znamionowej napięcia 230 V stanowi ok. 12% Un. Jest to jednak trend wynikający z pomiaru uśrednionego za 10 okresów. W tym czasie najmniejsza pomierzona wartość napięcia za 1/2 okresu wynosi Urms(1/2) = 193,6 V [2], co stanowi zmianę 15,8%, a więc minimalnie przekracza dopuszczalne odchylenie napięcia wg normy PN‑EN 50160:2010E, punkt 4.2.2.1. Częstotliwość ze względów oczywistych jest stabilna dla stanu zasilania obiektu z sieci. Pomiary częstotliwości w trakcie zasilania obiektu przez sieć sztywną wykazały minimalne odchylenia i zostały uznane za zmiany marginalne. Natomiast znaczące zmiany częstotliwości zaobserwowano w czasie pracy wyspowej zespołów prądotwórczych, co prezentuje rysunek 3.

Odkształcenia krzywych przebiegu napięcia

Harmoniczne napięcia w czasie trwania próby pomierzono na szynach rozdzielni RGnn, a przebiegi zaprezentowano na rysunku 4. Do oceny poziomu odkształceń napięcia przyjęto współczynniki THDS, TIHDS, TWD, gdzie: THDS – współczynnik odkształcenia harmonicznymi obliczany na podstawie podgrup harmonicznych do 50. rzędu włącznie, TIHDS – współczynnik odkształcenia interharmonicznymi obliczany na podstawie podgrup interharmonicznych do 49. rzędu włącznie, TWD – współczynnik całkowitego odkształcenia obliczany w paśmie do 10 kHz (stosunek wartości skutecznej pozostałości, po wyeliminowaniu składowej podstawowej, do wartości skutecznej składowej podstawowej wyrażony w procentach) [4].

Na rysunku 5. przedstawiono przebieg zmian współczynnika THD prądu w fazie L1, L2, L3.

Zmniejszenie współczynnika THD prądów po godz. 21:45 było związane z przywróceniem normalnego stanu obciążenia systemu UPS, tj. ok. 160 kW. Wśród harmonicznych nieparzystych główną składową stanowiła trzecia harmoniczna, której procentowy udział kształtował się na poziomie 30%, co świadczy o występowaniu dużej ilości nieliniowych odbiorników jednofazowych. W tym czasie napięcie na wyjściu UPS-a mimo dużego odkształcenia prądu jest stabilne, co przedstawia rysunek 6.

Współczynnik odkształcenia napięcia na wyjściu UPS-a na skutek odkształconego prądu mieścił się w zakresie nieprzekraczającym wartości określonych w punkcie 4.2.3 normy PN-EN 50160:2010E i wynosił THD < 1,3%.

Z zaprezentowanych powyżej przebiegów i wyników wykonanych pomiarów nie wynika, aby parametry jakości energii elektrycznej przekraczały dopuszczalne przedziały określone normą PN-EN 50160:2010E. Można sformułować wniosek, że parametry jakości energii elektrycznej są dobre, tzn. w granicach tolerancji, a stan pewności zasilania obiektu można określić na bardzo wysoki. Wszystkie urządzenia pracowały właściwie, a symulowane zaniki napięcia w obiekcie kończyły się podtrzymaniem zasilania przez zasilacze UPS i zadziałaniem automatyki zespołów prądotwórczych. Niestety w prezentowanym obiekcie dochodziło do stanów, w których występowały zaniki napięcia i awarie wynikające z oddziaływania zespołów prądotwórczych na zasilacze UPS.

Analiza napięć i prądów na wyjściu systemu dwóch UPS-ów w pracy równoległej

Pomiary wykonane w dniu testowania obiektu po dogłębnej analizie wykazały niepokojące zjawiska, które były przyczyną uszkodzenia poprzednio pracujących zasilaczy UPS 3´160 kVA. Dopiero rejestracja przebiegów napięcia i prądu w czasie rzeczywistym wykazała występowanie zjawiska niebezpiecznego dla obiektu. Na rysunku 7. przedstawiono oscylogramy zsynchronizowane w czasie dla napięcia i prądu na wyjściu UPS-a.

W przewodzie neutralnym występuje prąd o wartości skutecznej około 75 A niezmienny w czasie wykonywania prób. Jednak w przebiegach chwilowych pojawia się wielokrotnie składowa stała zazwyczaj o biegunowości ujemnej, zanikająca w okresie około 2 sekund. Powoduje to pojawienie się wartości chwilowych prądu do – 300 A. Dodatkowo prąd w przewodzie zerowym ma częstotliwość 3f w związku z sumowaniem algebraicznym głównie 3. harmonicznej i jej wielokrotności. W prądach fazowych od L1 do L3 na wyjściu UPS-a również pojawia się składowa stała w tym samym czasie co w przewodzie neutralnym.

Stała czasowa zanikania składowej stałej w przewodach fazowych jest znacznie krótsza niż w przewodzie neutralnym i wynosi ok. 0,5 sekundy. Przedstawiony na rysunku 7. charakterystyczny przypadek występowania składowej stałej w przewodzie neutralnym został zarejestrowany wielokrotnie w czasie trwania prób i był związany ze zmianą obciążenia w badanym obiekcie dla warunku zasilania obiektu przez zespoły prądotwórcze (praca wyspowa). Występowanie składowej stałej prądu w przewodzie neutralnym oraz w napięciu zasilającym na wyjściu UPS-a w okresie pomiarowym przedstawiono na rysunku 8.

W trakcie oględzin instalacji elektrycznej stwierdzono obecność styczników w przewodzie neutralnym generatorów, które załączały się podczas zasilania obiektu przez zespoły prądotwórcze w trybie pracy wyspowej, po zaniku napięcia sieci. Na rysunku 1. zaznaczono je jako aparaty K1 i K2. Ideą zastosowania styczników w miejscu wskazanym na rysunku 1., równolegle z wyłącznikami 3-polowymi zespołów prądotwórczych, było ograniczenie wpływu składowej stałej oraz prądów wyrównawczych na pracę synchroniczną zespołów z siecią. Niestety prąd znamionowy zastosowanego stycznika miał wartość 160 A w stosunku do 721 A prądu znamionowego generatora. Stycznik został podłączony 3 przewodami o przekroju 50 mm2 (podczas gdy przewód neutralny z generatora został wyprowadzony przekrojem 2´240 mm2), co powodowało dodatkowe spadki napięć i oznaczało de facto włączenie w szereg dodatkowej rezystancji przewodu neutralnego w obwodzie zasilania obiektu w trybie zasilania z zespołów prądotwórczych. Na rysunku 9. przedstawiono zarejestrowany spadek napięcia na styczniku i przewodach doprowadzających 3´50 mm2 należących do zespołu nr 2, w stosunku do przewodu PE. Bardzo zbliżony przebieg i wartości spadków napięcia uzyskano dla zespołu prądotwórczego nr 1.

W ciągu 10 minut spadek napięcia, mierzony na styczniku wraz z przewodami o zmniejszonym przekroju, zwiększył się z 2,82 V do 3,04 V przy ustalonej wartości prądu w przewodzie neutralnym. Tendencja wzrostowa była związana z nagrzewaniem się styków stycznika, mimo że warunki chłodzenia w czasie prób były bardzo dobre, ponieważ pokrywy rozdzielnicy zespołów, w której znajdowały się styczniki obu zespołów, były odsłonięte, podczas gdy w normalnym stanie pracy są zasłonięte. Prądy w przewodzie neutralnym w czasie prób (na poziomie 60 A) były stosunkowo niewielkie, ale i tak zaobserwowano spadki napięcia w stanach nieustalonych o wartości skutecznej około 10 V, co widoczne jest w postaci dwóch pików na rysunku 9. Każda zmiana obciążenia powodowała stany nieustalone, podczas których pojawia się składowa stała prądu zarówno w przewodzie neutralnym, jak i przewodach fazowych. Na skutek zmiany potencjału przewodu neutralnego w miejscu podłączenia zasilaczy UPS względem potencjału PE pojawia się składowa stała prądu w przewodzie neutralnym i w przewodach fazowych. Prąd stały w przewodzie neutralnym obiektu pochodzi z baterii UPS-a, której środek połączony jest z przewodem neutralnym obiektu, co widoczne jest na schemacie strukturalnym (rys. 1.). Baterię stanowią bezobsługowe akumulatory AGM o pojemności 65 Ah połączone w dwóch łańcuchach (po 32 sztuki w każdym) z wyprowadzonym środkiem podłączonym do przewodu neutralnego obiektu. W efekcie opisanych zjawisk doszło do uszkodzenia 3 zasilaczy UPS, o mocy 160 kVA każdy. Zasilacze UPS pracowały wtedy równolegle i były zasilane przez zespoły prądotwórcze, pracujące na wyspę. W trakcie analizy zdarzeń i w wyniku przeprowadzonych pomiarów okazało się, że istotnym elementem powodującym nasilanie się zjawiska wnikania składowej stałej prądu do przewodu neutralnego była różnica w sumarycznej rezystancji wewnętrznej baterii akumulatorów gałęzi dodatniej względem ujemnej. Jeżeli na skutek wahań napięcia w sieci zasilanej z zespołów prądotwórczych zasilacz przełączy się w tryb pracy bateryjnej, to płynący prąd w obwodzie baterii wywoła różny spadek napięcia na sumarycznej rezystancji wewnętrznej baterii w gałęzi + i – względem środka baterii, do którego podłączony jest przewód neutralny.

Na rysunku 10. przedstawiono schemat zastępczy baterii akumulatorów w obwodzie zasilania falownika UPS.

Reasumując można stwierdzić, że w omawianej sytuacji punkt gwiazdowy generatora nie jest uziemiony bezpośrednio przy generatorze, a ok. 100 m dalej w RGnn. Niestety między punkt gwiazdowy generatora a punkt PEN w RGnn włączona jest szeregowo impedancja obwodu stycznika i krótkich przewodów o przekroju znacząco mniejszym od przekroju przewodu roboczego (zamiast 2´240 mm2 stycznik podłączony jest przewodami 3´50 mm2). W stanach nieustalonych podczas załączenia różnej mocy odbiorów w systemie obiektu zasilanego z zespołów prądotwórczych dochodzi do zmiany potencjału przewodu neutralnego względem PE, co skutkuje pojawianiem składowej stałej w przewodzie neutralnym oraz w przewodach fazowych. To z kolei powoduje zmianę wartości skutecznych napięć fazowych falownika UPS względem przewodu neutralnego, czego skutkiem była awaria zasilaczy UPS 3´160 kVA, a konkretnie uszkodzenie tranzystorów IGBT falownika UPS, jak również części odbiorów pracujących w systemie zasilania obiektu. [3].

Podsumowanie

 • Zastosowanie styczników w przewodzie neutralnym jako niezależnego aparatu łączeniowego niesie ze sobą duże zagrożenie dla bezpiecznej pracy obiektu, wynikające z możliwości nierównoczesnego załączenia stycznika oraz wyłącznika generatora. Zgodnie z normą PN-HD 60364-4 pkt. 431.3: Rozłączanie i powtórne łączenie przewodu neutralnego w układach wielofazowych” [6] stwierdza się, że: „Jeżeli rozłączenie przewodu neutralnego jest wymagane, to rozłączenie to i ponowne połączenie powinno być takie aby przewód neutralny nie był rozłączony przed przewodami liniowymi i aby był połączony w tym samym czasie lub wcześniej niż przewody liniowe.” Stosowanie dwóch niezależnych aparatów do łączenia przewodów fazowych oraz przewodu neutralnego niesie ryzyko łączenia przewodu neutralnego w czasie rzeczywistym innym niż styki główne wyłącznika 3-polowego, co kłóci się z zapisem przytoczonej normy. Co więcej, awaria stycznika lub układu sterującego pracą stycznika spowoduje zmianę układu zasilania z TNS na IT, co zmienia w sposób oczywisty bezpieczeństwo zasilania obiektu, projektowanego jako TNS.
 • Dobór stycznika o prądzie znamionowym mniejszym niż prąd znamionowy zespołu prądotwórczego, jak również zastosowanie do podłączenia stycznika przewodów, których przekrój jest znacząco mniejszy od przewodów roboczych, powoduje dodatkowe spadki napięć w przewodzie neutralnym mających szczególne znaczenie w zmiennych warunkach obciążenia obiektu. Jest to ewidentny błąd projektowy.
 • Podczas badań stwierdzono pojawianie się niekorzystnych zjawisk związanych ze składową stałą prądu w przewodzie neutralnym dla warunku zasilania obiektu z zespołów prądotwórczych. Zjawisko występowania składowej stałej o wartości ponad 100 A z czasem zanikania od kilku do kilkunastu sekund zagraża bezpieczeństwu obiektu od strony ciągłości zasilania i pojawianiu się chwilowych wartości napięć, mogących zakłócać pracę odbiorów. „Wnikanie” składowej stałej do obwodów przemienno-prądowych stwarza duże zagrożenie dla poprawnej pracy odbiorów, może być powodem chwilowych zmian wartości napięcia zasilającego, a w konsekwencji przyczyną uszkodzeń odbiorów i zasilaczy UPS, co miało miejsce w analizowanym obiekcie.
 • Beztransformatorowa technologia UPS wymaga ciągłości przewodu neutralnego w każdym stanie pracy. Producenci beztransformatorowych zasilaczy UPS warunkują prawidłowe działanie UPS koniecznością ciągłości przewodu neutralnego w każdym stanie pracy UPS-a. Wybór beztransformatorowych zasilaczy UPS do zasilania serwerowni w przypadku możliwości pojawienia się dodatkowej znaczącej impedancji w przewodzie neutralnym lub jego przerwanie zagraża bezpiecznej pracy serwerowni. Konieczne jest zapewnienie ciągłości przewodu neutralnego o impedancji identycznej jak dla przewodów fazowych. [3].

Literatura

 1. Norma: PN-EN 50160:2010E „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych”.
 2. Norma: PN-EN 61000-4-30:2008 „Testing and measurement techniques – power quality measurement methods”.
 3. Ekspertyza parametrów jakości energii elektrycznej (obiekt zastrzeżony), dr inż. Marek Olesz, mgr inż. Jacek Katarzyński, 2014.
 4. Raport z pomiarów jakości napięcia zasilającego wykonanych w dniu 3.01.2014 r. na szynach rozdzielnicy RGnn (obiekt zastrzeżony), dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, mgr inż. Andrzej Piłat.
 5. Audyt pewności zasilania serwerowi i systemów informatycznych budynku (obiekt zastrzeżony), dr inż. Marek Olesz, mgr inż. Jacek Katarzyński, 2014.
 6. Norma: PN-HD 60364-4 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed prądem przetężeniowym” – rok wprowadzenie 2012.

***

Artykuł pierwotnie opublikowany w Zeszytach naukowych Akademii Morskiej w Gdyni.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.