elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Energooszczędność retrofitów – tub LED w różnych konfiguracjach układów elektrycznych opraw oświetleniowych

Tuby LED i schemat elektryczny ich podłączenia w oprawie oświetleniowej [2]
rys. archiwum autora

Tuby LED i schemat elektryczny ich podłączenia w oprawie oświetleniowej [2]


rys. archiwum autora

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych można uzyskać zastępując stosowane szeroko od wielu lat fluorescencyjne świetlówki liniowe na odpowiadające im źródła retrofity – tuby LED [1]. Oprawy instalowane w sektorze publicznym i przemyśle są w ogromnej większości wyposażone właśnie w źródła fluorescencyjne.

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Świetlówki liniowe są odbiornikami energii elektrycznej, które jak powszechnie wiadomo, nie mogą pracować bez układu wspomagającego – osprzętu. W klasycznych rozwiązaniach są to: dławik, starter (zapłonnik) i kondensator do kompensacji mocy biernej, a w nowszych układ elektroniczny – przekształtnik (HF) spełniający funkcje wszystkich trzech podzespołów montowanych w układach klasycznych.

Na rynku w trakcie trwania „rewolucji LED” pojawiły się źródła LED, które zastępują świetlówki liniowe.

Zamienniki oferowane są w zależności od sposobu zasilania na napięcie ~ 230 V 50 Hz, stałonapięciowe (12 V, 24 V) oraz stałoprądowe (350 mA, 700 mA, 1050 mA). Najpowszechniejsze są te zasilane na napięciem ~230 V.

Oprócz źródeł półprzewodnikowych LED zawierają układ elektroniczny, a ich oprawki są takie same jak w klasycznych źródłach fluorescencyjnych (T5, T8, T13) [6]. Oprócz wysokiej trwałości do 50 000 h, niższym o 50% zużyciem energii elektrycznej dodatkowymi atutami są brak promieniowania UV i podczerwonego IR, brak rtęci oraz równomierny rozsył światła.

Wymagania normy

Warunki bezpieczeństwa eksploatacji retrofitów określają zapisy normy PN-EN 62776 Dwutrzonowe lampy LED.

W normie podano wymagania określające m.in.: wymiary, w [mm] i zasady budowy, masę, w [g], zakresy temperatur pracy, w [°C], dopuszczalne wartości rezystancji i wytrzymałości elektrycznej izolacji, wymagania mechaniczne, stopień IP, zagrożenia fotobiologiczne.

b energooszczednosc retrofitow rys1

Rys. 1. Diagram instrukcja wymiany źródła fluorescencyjnego na retrofit LED, gdzie: 1) i 2) wyjmij lampę konwencjonalną, 4) usuń starter, 5) włóż bezpiecznik LED do gniazda startera, 6) i 7) włóż retrofit LED w oprawki, 8) włącz zasilanie – oprawa emituje światło [6]; źródło: arch. autora.

Wśród podstawowych wymagań normy zalecono określenie sposobu montażu, który przedstawiono w postaci diagramu i opisano (rys. 1.). Jest to jedyna znana autorowi norma z grupy norm produktowych, która tak szczegółowo przedstawia zagadnienie montażu przedmiotu (urządzenia elektrycznego), jakiego dotyczy.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wprowadzania odbiorników na rynek, odpowiedzialności producenta za wyrób, warunkami gwarancji oraz przede wszystkim zasadami bezpieczeństwa, takie zalecenie normy oznacza pozostawienie w oprawie dotychczas eksploatowanych podzespołów (dławik, zapłonnik, kondensator lub HF). Producent powinien dostarczyć na rynek również zamiennik zapłonnika, jakim ma być bezpiecznik LED. W normie nakazano też, aby wymagania szczegółowe dotyczące bezpiecznej zamiany tradycyjnych świetlówek liniowych na tuby LED określił producent bądź importer zamiennika.

Wielu dostawców tub LED publikuje instrukcje wymiany tradycyjnej świetlówki liniowej, sugerując w nich demontowanie, odłączenie lub wymianę podzespołów w oprawie oświetleniowej do źródeł fluorescencyjnych. A przecież naniesione oznaczenie CE potwierdza, że wprowadzany na rynek unijny produkt jest bezpieczny zgodnie z ogólnymi wymaganiami dyrektyw UE.

Produkt bezpieczny to taki, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia. Oznacza to w praktyce, że producent poddał się wszystkim procedurom oceny przewidzianych dla danego rodzaju produktu.

Ingerencja w osprzęt oprawy oświetleniowej zagraża bezpieczeństwu użytkownika, a także automatycznie kończy okres gwarancji i zdejmuje z dostawcy jakąkolwiek odpowiedzialność za wyrób.

Przedstawione diagramy rekonstrukcji opraw oświetleniowych (rys. 2.) łamią przepisy dotyczące wprowadzania wyrobu na rynek. Sugerowanie w instrukcji, aby osoba nawet z uprawnieniami do pracy przy sprzęcie elektrycznym demontowała, wymieniała lub odłączała dotychczasowe wyposażenie elektryczne opraw może spowodować ich nieprawidłową pracę, możliwość zaistnienia awarii lub spowodowanie wypadku. Niestety, wielu producentów publikuje takie instrukcje.

b energooszczednosc retrofitow rys2

Rys. 2. Diagramy „rekonstrukcji” opraw oświetleniowych: a) z dławikiem, starterem i kondensatorem, b) z przekształtnikiem HF [2]; rys. arch. autora.

Pomiary parametrów elektrycznych opraw z tubami LED

Aby ocenić parametry elektryczne tub LED, przeprowadzono pomiary na stanowisku badawczym, na wyposażeniu którego był m.in. analizator jakości energii PQM701Z i źródło napięcia wzorcowego.

Wartości parametrów i rejestracja przebiegów elektrycznych były realizowane zgodnie z normą każdorazowo po 100 h pracy.

Badaniu poddano 5 opraw oświetleniowych:

a) z 1 źródłem światła – tubą LED o mocy znamionowej 15W,

b) z 4 źródłami światła – świetlówkami LFL o mocy znamionowej 18vW każda,

c) z 4 źródłami światła – tubami LED (wersja A) o mocy znamionowej 18 W każda,

c’) z 4 źródłami światła – tubami LED (wersja B) o mocy znamionowej 18 W każda,

d) z 2 źródłami światła – tubami LED o mocy znamionowej 8 W każda,

e) z 1 źródłem światła – tubą LED o mocy znamionowej 8 W.

Doboru retrofitów dokonano na podstawie znamionowych wartości strumienia świetlnego podawa­nego przez producentów świetlówek LFL i tub LED (punkt b, c i c’) [4].

Oprawy oświetleniowe były wyposażone w dławiki i kondensatory wcześniej współpracujące ze świetlówkami fluorescencyjnymi.

tabeli 1. przedstawiono wyniki pomiarów parametrów elektrycznych opraw ze świetlówkami LFL oraz opraw (bez osprzętu) z tubami LED w układach:

 • z 4 źródłami światła – świetlówkami LFL o mocy znamionowej 18 W każda,
 • z 4 źródłami światła – tubami LED (wersja A) o mocy znamionowej 18 W każda,
 • z 4 źródłami światła – tubami LED (wersja B) o mocy znamionowej 18 W każda.
b energooszczednosc retrofitow tab1

Tab. 1. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych opraw z tubami LED

tabeli 2. przedstawiono wyniki pomiarów parametrów elektrycznych opraw z tubami LED w układach:

 • 2 tuby LED z dławikiem „L” i kondensatorem „C” oraz bez tych podzespołów,
 • 1 tuba LED (8 W) z kondensatorem „C” oraz bez kondensatora.
b energooszczednosc retrofitow tab2

Tab. 2. Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych opraw z tubami LED

b energooszczednosc retrofitow tab3

Tab. 3. Wyniki obliczeń prognozowanego zużycia energii czynnej i przepływów energii biernej w salach szkolnych (t = 2000 h [7])

W celu wyznaczenia prognozowanego zużycia energii czynnej i biernej przeprowadzono obliczenia dla instalacji oświetleniowej szkoły, w której wcześniej wykonano audyt oświetlenia [5, 6]. Obliczenia wykonano dla pomieszczeń wyposażonych w oprawy do źródeł fluorescencyjnych świetlówek liniowych o mocy 18 W, co łącznie stanowiło 350 par świetlówek. Wyniki prognozowanych obliczeń przedstawiono w tabeli 3.

Wnioski

Wyniki pomiarów zamieszczone w tabeli 1. przeczą energooszczędności jednego modelu (wersja B) tub LED (moc harmonicznych). Wartość prądu pobieranego z sieci zasilającej była większa niż świetlówek liniowych. Co prawda moc czynna jest tu mniejsza, ale w przypadku stosowania liczników energii czynnej i biernej rachunki na pewno będą większe.

Montaż i eksploatacja (zgodnie z przepisami) tub LED w oprawach do źródeł fluorescencyjnych LFL z nadal zainstalowanym osprzętem powoduje duży wzrost wartości mocy biernej, a co za tym idzie, także wartości tgj. Pomiary potwierdziły także pojemnościowy charakter odbiorników LED (wynika to z budowy przekształtników do LED) (rys. 3. i rys. 4.).

Wyniki obliczeń pokazują zmniejszenie wartości prognozowanego zużycia energii czynnej dla opraw oświetleniowych z tubami LED w porównaniu do dotychczas stosowanych świetlówek LFL (tak jak zakłada teoria wymiany źródeł dotychczas stosowanych na źródła LED). Badania wykonano dla przykładowych opraw, w których były demontowane podzespoły wyposażenia elektrycznego. Jak już wcześniej zauważono, jest to niezgodne z przepisami.

Prezentowany przykład instalowania nowego rozwiązania technicznego, jakim są tuby LED do „starych” wyeksploatowanych opraw (oprawki, dławiki, kondensatory) i instalacji (przewody, bezpieczniki) użytkowanych przez wiele lat, które ponadto nie były konserwowane, może spowodować uszkodzenia, nadmierne zużycie energii biernej (pojemnościowej), a często przy nieprawidłowej „rekonstrukcji” opraw zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

b energooszczednosc retrofitow rys3

Rys. 3. Przebiegi napięcia i prądu zasilania tuby LED o mocy 15 W: a) bez osprzętu, b) z osprzętem (zastosowana oprawa 1 × 18 W LFL); rys. arch. autora.

b energooszczednosc retrofitow rys4

Rys. 4. Przebiegi napięcia i prądu zasilania, i wykres harmonicznych oprawy z tubami LED (wersja B) o mocy 18 W; rys. arch. autora.

Jednym z założeń modernizacji oświetlenia jest konserwacja [8], która zakłada osiągnięcie odpowiednich warunków oświetleniowych poprzez konserwację elementów instalacji (wymianę źródeł, opraw, ich czyszczenie) czy odnawianie (malowanie, wymianę wyposażenia) pomieszczeń.

Koszt oprawy 4 x 18 W razem z całym osprzętem elektrycznym i świetlówkami dla odbiorcy końcowego wynosi niecałe 40 zł brutto. Koszty te zmaleją dla opraw bez osprzętu i źródeł fluorescencyjnych.

Cena tuby LED to około 28 zł brutto (świetlówka fluorescencyjna to około 9,5 zł brutto).

Przy kosztach i tak niezbędnego remontu wymiana całości opraw dotychczas stosowanych na nowe, przystosowane przez producenta do tub LED, nie będzie dużym obciążeniem.

Prawie wszystkie instalacje oświetleniowe zawierające fluorescencyjne świetlówki liniowe są eksploatowane w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych [3].

W budynkach tych powinny [8] być wykonywane (lub były wykonane) projekty oświetlenia.

W trakcie projektowania stosowane są modele opraw z wyznaczonymi w trakcie pomiarów bryłami fotometrycznymi tych opraw z konkretnymi źródłami światła. Inna będzie bryła fotometryczna oprawy ze świetlówkami LFL, a inna z tubami LED.

Różnice w poprawnie realizowanych projektach [3] obejmować będą m.in. liczbę opraw, ich położenie oraz wysokość zawieszenia. Inna też będzie moc elektryczna zainstalowana. Wymiana dobranych w projekcie i eksploatowanych już źródeł fluorescencyjnych na przypadkowo zestawione (na podstawie podawanych przez producentów, często niezweryfikowanych w laboratoriach, parametrów świetlnych i elektrycznych) tuby LED zalecana przez dostawców tub LED i normę PN-EN 62776 może przynieść więcej szkody niż korzyści.

Literatura

 1. Z. Carbol, T. Novák, J. Šumpich, K. Sokanský, Complex assessment of LED tubes, „Przegląd Elektrotechniczny”, 2013, R89 nr 6/2013, s. 331–333.
 2. M. Kurkowski, Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne dla liniowych źródeł światła LED „Oświetlenie LED” 1/2014, s. 12–15.
 3. M. Kurkowski, B. Kozaczka, T. Strach, Bilans energetyczny oświetlenia biurowego z lampami fluorescencyjnymi i źródłami LED, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” nr 2/2012, s. 9–11.
 4. Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania ­dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego.
 5. IEEE Std 1459-2010 Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions; IEEE, New York, 2010.
 6. PN-EN 62776:2015-07 Dwutrzonkowe lampy LED przeznaczone do zastępowania świetlówek. Wymagania bezpieczeństwa.
 7. PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia.
 8. PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła? Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.