elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Zmienność napięć stacji WN/SN z przyłączonymi źródłami wiatrowymi (część 1.)

Do zbioru czynników determinujących warunki pracy obiektów elektroenergetycznych zalicza się warunki napięciowe występujące w miejscu ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Warunki napięciowe można identyfikować m.in. z wartością napięć ¬węzłowych sieci. Dla zdecydowanej większości obiektów ich prawidłowe działanie wymaga napięcia o wartości zawierającej się w zalecanym zakresie, najlepiej równej poziomowi znamionowemu. Odchylenie wartości napięcia poza ten zakres może prowadzić do znaczącego pogorszenia warunków pracy obiektów (patrz, przykładowo, [1] i [2]).

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki rozpatrywań wybranych aspektów wpływu pracy lokalnego źródła wytwórczego (na przykładzie źródła wiatrowego) na warunki napięciowe występujące w rozdzielniach stacji elektroenergetycznej WN/SN ze źródłem. W zrealizowanych badaniach symulacyjnych ujęto różne scenariusze pracy stacji oraz różne warianty pracy źródła wiatrowego. W zależności od aktywnego trybu sterowania mocą bierną źródła wiatrowego i zadanych parametrów regulacji praca źródła może prowadzić do kilku-, kilkunastoprocentowego wzrostu bądź zmniejszenia wartości napięcia w rozdzielniach stacji.

W części 1 artykułu scharakteryzowano problematykę prowadzonych rozpatrywań, określono zdolności regulacji charakteru i poziomu mocy biernej generowanej przez źródła wiatrowe oraz opisano przyjętą metodykę badań symulacyjnych. Natomiast w części 2 artykułu zamieszczono wyniki zrealizowanych badań symulacyjnych definiujących warunki napięciowe w stacji elektroenergetycznej z przyłączonym źródłem wiatrowym oraz przedstawiono dyskusję uzyskanych rezultatów rozpatrywań.

Abstract

Voltage Variation in HV/LV Substation Operating With Wind Power Sources (Part 1)

The paper presents the impact analysis results (for the selected aspects) of the local power sources (on the example of a wind source) on the voltage variation in busbars of the HV/LV substation ­operating with a wind power source. The performed simulation studies included various scenarios of the substation operation and several variants of the wind source operation. Wind sources, especially of high power, have different reactive power generation control modes. Depending on the selected control mode a diverse range of voltage variation in HV/LV substation can be observed. Occurring differences can reach over a dozen percents of the substation busbar voltage to which the wind source is connected.

Dla odbiorców bytowo-komunalnych zmianom wartości napięcia mogą towarzyszyć m.in.: pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, zmniejszenie wygody korzystania z tych urządzeń, a nawet przerwy w funkcjonowaniu czy – w skrajnym przypadku – ich uszkodzenia.

Dla odbiorów przemysłowych zmiana warunków napięciowych może skutkować m.in.: obniżeniem sprawności działania układów wykorzystujących urządzenia elektryczne, pogorszeniem jakości i zmniejszeniem wolumenu produkcji [3], a także zwiększeniem poboru mocy czynnej z sieci elektroenergetycznej.

Warunki napięciowe pracy obiektów elektroenergetycznych mogą ulec znaczącym zmianom wskutek coraz powszechniejszego przyłączania lokalnych źródeł wytwórczych. Niniejszy artykuł stanowi próbę oszacowania wpływu pracy źródła wiatrowego przyłączonego do rozdzielni SN stacji elektroenergetycznej sprzęgającej sieci WN i SN na warunki napięciowe występujące w tej stacji, opisane poziomem wartości skutecznej napięcia.

Wartości napięć węzłowych sieci elektroenergetycznej zależą m.in. od charakteru, kierunku rozpływu i poziomu mocy biernej na poszczególnych obiektach sieci. Tym samym, dla węzłów sieciowych z przyłączonymi źródłami wiatrowymi wartość napięcia jest również determinowana parametrami (charakter i wartość) mocy biernej generowanej przez te źródła.

Moc bierna źródeł wiatrowych

Zdolność źródła wiatrowego do generacji mocy biernej o określonym charakterze (moc bierna indukcyjna bądź moc bierna pojemnościowa) i zadanej wartości zależy przede wszystkim od rodzaju generatora zainstalowanego w źródle. W rozwiązaniach komercyjnych źródeł wiatrowych stosuje się przede wszystkim generatory: asynchroniczne (klatkowe i pierścieniowe) oraz synchroniczne. Charakterystykę możliwości sterowania parametrami mocy biernej źródeł wiatrowych z poszczególnymi, wymienionymi typami generatorów przedstawiono m.in. w [4] i [5].

Źródła wiatrowe z generatorami asynchronicznymi klatkowymi nie pozwalają na regulację charakteru i poziomu mocy biernej źródła. Jest to podyktowane brakiem możliwości technicznych zmiany tych parametrów. Podczas pracy źródła te pobierają z sieci moc bierną indukcyjną. Poziom pobieranej mocy biernej nie jest wielkością zadaną – jest funkcją wartości napięcia stojana generatora i produkowanej mocy czynnej, zależnej od aktualnej prędkości wiatru, kąta nachylenia łopat wirnika turbiny oraz aktywnego trybu pracy układów sterowania źródła wiatrowego.

Brak możliwości sterowania mocą bierną przez źródło z generatorem asynchronicznym klatkowym dotyczy zarówno maszyn ze sterowaną rezystancją w obwodzie wirnika, jak i z kaskadą nadsynchroniczną (opis obu rodzajów układów zawarto w [6]).

Do regulacji mocy biernej w układach z takimi źródłami wykorzystuje się – przykładowo – baterie kondensatorów. Niemniej, są one stosowane wyłącznie do lokalnej kompensacji mocy biernej pobieranej przez źródło. Wobec powyższego źródła wiatrowe z zainstalowanymi generatorami asynchronicznymi klatkowymi można uznać za niesterowalne źródło mocy biernej.

Źródła wiatrowe z generatorem asynchronicznym pierścieniowym, wyposażone w przekształtnik energoelektroniczny w obwodzie wirnika (zazwyczaj stosuje się nazewnictwo: generator asynchroniczny dwustronnie zasilany), pozwalają na regulację charakteru i poziomu mocy biernej generowanej przez źródło. Dodatkowo, często możliwe jest rozłączne sterowanie mocą czynną (wartość) i mocą bierną (charakter i wartość) praktycznie dla całego przedziału zdolności generacji mocy czynnej. W źródłach wiatrowych z generatorem asynchronicznym dwustronnie zasilanym zazwyczaj stosuje się dwa podstawowe tryby sterowania mocą bierną:

 • tryb Ureg – tryb regulacji napięcia; celem działań podejmowanych przez układy sterowania źródła wiatrowego jest utrzymanie zadanej wartości napięcia w miejscu przyłączenia źródła poprzez wymuszenie generacji mocy biernej przez źródło o odpowiednim charakterze i poziomie;
 • tryb Qreg – tryb regulacji mocy biernej; celem działań podejmowanych przez układy sterowania źródła wiatrowego jest utrzymanie zadanego charakteru i wartości mocy biernej wprowadzanej do sieci przez źródło bądź utrzymanie zadanego charakteru i wartości współczynnika mocy.

Podkreśla się, że poziom mocy biernej generowanej przez źródło wiatrowe musi zawierać się w przedziale wartości wynikającym z dopuszczalnych stanów pracy źródła. W zależności od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych źródła zdolność generacji mocy biernej może być determinowana wartością wytwarzanej mocy czynnej, wartością napięcia w obwodzie stojana oraz układem połączeń uzwojeń stojana generatora (połączenie uzwojeń stojana generatora w gwiazdę lub w trójkąt). Na rysunku 1. przedstawiono charakterystykę zdolności generacji mocy biernej przez przykładowe źródło wiatrowe o znamionowej mocy czynnej równej 3 MW.

Źródła wiatrowe z generatorem synchronicznym, wyposażone w przekształtnik energoelektroniczny w torze wyprowadzenia mocy, traktuje się – podobnie jak źródła z zainstalowanymi generatorami asynchronicznymi dwustronnie zasilanymi – jako sterowalne źródła mocy biernej.

Model układu sieciowego ze źródłem wiatrowym

Określenia skali potencjalnego oddziaływania źródła wiatrowego na kształtowanie się wartości napięć w stacji elektroenergetycznej, do której przyłączono źródło, dokonano na podstawie analizy wyników badań symulacyjnych. Symulacje przeprowadzono przy wykorzystaniu programu DIgSILENT PowerFactory. Badania wykonano dla stacji elektroenergetycznej WN/SN/SN, której struktura i parametry odzwierciedlają rzeczywiste stacje występujące w KSE. Założono, że w rozpatrywanej stacji jest zainstalowany transformator trójuzwojeniowy o mocach znamionowych uzwojeń równych 25/16/16 MV·A i napięciach znamionowych tych uzwojeń wynoszących 115/22/6,3 KV. Dane transformatora, niezbędne do prawidłowego sparametryzowania jego modelu w programie symulacyjnym, odczytano m.in. z [2]. W stacji można wyróżnić rozdzielnię WN (R-110) oraz dwie rozdzielnie SN (R-20 i R-6). Otoczenie sieciowe rozdzielni R-110 odwzorowano jako ekwiwalent KSE w postaci dwójnika Thevenina. Do rozdzielni SN przyłączono odbiory obc-6 i obc-20 zamodelowane jako elementy skupione. Ponadto do rozdzielni R-20 przyłączono źródło wiatrowe FW. Schemat ideowy układu przedstawiono na rysunku 2.

Źródło wiatrowe FW zamodelowano w postaci farmy wiatrowej. Na źródło FW składają się 4 turbiny wiatrowe o jednostkowej znamionowej mocy czynnej równej 2 MW. Zastosowany model turbiny wiatrowej jest modelem referencyjnym zaimplementowanym w wykorzystywanym programie symulacyjnym. Model ten stanowi zbiór modeli obiektów składowych turbiny wiatrowej, tj. wirnika wraz z łopatami i przekładnią mechaniczną, generatora asynchronicznego dwustronnie zasilanego, przekształtnika energoelektronicznego AC/DC/AC złożonego z przekształtnika sieciowego i przekształtnika generatorowego, transformatora blokowego, układów sterowania oraz obwodów łączących wymienione elementy. Wybór rodzaju generatora zainstalowanego w modelowanym źródle wiatrowym jest determinowany największą popularnością turbin wiatrowych z generatorami asynchronicznymi dwustronnie zasilanymi w farmach wiatrowych przyłączonych bądź planowanych do przyłączenia do KSE. Ponadto źródła te – jak przedstawiono wcześniej – pozwalają na praktycznie swobodne sterowanie parametrami mocy biernej generowanej przez źródło.

Opis metodyki badań symulacyjnych

Oddziaływanie źródła wiatrowego na warunki pracy otoczenia sieciowego oraz wzajemne interakcje źródła i sieci są determinowane zarówno warunkami pracy źródła, jak i warunkami pracy otoczenia sieciowego tego źródła. Uwzględniono to przy wykonywaniu badań symulacyjnych.

Na potrzeby prowadzonych analiz do zbioru wielkości opisujących warunki pracy otoczenia sieciowego źródła, których parametry zmieniano podczas symulacji, zaliczono:

 • stopień obciążenia rozdzielni R‑20 stacji; zmieniano poziom mocy pozornej odbiorów przyłączonych do rozdzielni R-20 (obc-20) w zakresie od 0 do 16 MV·A (moc znamionowa uzwojenia transformatora przyłączonego do rozdzielni) przy stałej wartości tg j równej 0,4,
 • stopień obciążenia rozdzielni R‑6 stacji; zmieniano poziom mocy pozornej odbiorów przyłączonych do rozdzielni R-6 (obc-6) w zakresie od 0 do 16 MV·A (moc znamionowa uzwojenia transformatora przyłączonego do rozdzielni) przy stałej wartości tg j równej 0,4,
 • parametry impedancyjne ekwiwalentu KSE; parametry impedancyjne ekwiwalentu KSE przyłączonego do rozdzielni R-110 stacji dobrano dla dwóch scenariuszy warunków pracy stacji, tj. dla stacji „słabej” oraz dla stacji „silnej”. Scenariusze te reprezentują dwa warianty lokalizacji stacji w systemie elektroenergetycznym, tj. – odpowiednio – stacja odległa od dużych źródeł wytwórczych oraz stacja w pobliżu dużego źródła. Ekwiwalenty otoczenia sieciowego rozdzielni R-110 dla obu scenariuszy zróżnicowano z uwagi na poziom mocy zwarciowej w miejscu przyłączenia rozpatrywanego źródła wiatrowego. Dla stacji „słabej” moc zwarciowa wyznaczona w rozdzielni R-20 wynosi 20-krotność mocy znamionowej źródła, tj. 20 ´ 8 = 160 MV·A. Jest to minimalna wartość mocy zwarciowej warunkowana zapisami [7]. Przyjętemu poziomowi mocy zwarciowej w rozdzielni R-20 odpowiada moc zwarciowa ekwiwalentu otoczenia sieciowego rozdzielni R-110, wynosząca 1180 MV·A (dla uwzględnionych parametrów transformatora stacji). Dla stacji „silnej” założono 2-krotnie większą wartość mocy zwarciowej w rozdzielni R-110,tj. 2360 MV·A.

Na potrzeby prowadzonych analiz do zbioru wielkości opisujących warunki pracy źródła, których parametry zmieniano podczas symulacji, zaliczono:

 • poziom generowanej mocy czynnej; zmieniano poziom mocy czynnej produkowanej przez źródło wiatrowe w zakresie od 0 do 8 MW (znamionowa moc czynna źródła),
 • charakter i poziom generowanej mocy biernej; w układach sterowania zastosowanego modelu źródła wiatrowego zaimplementowano dwa tryby sterowania mocą bierną, tj. tryb Ureg i tryb Qreg. Badania symulacyjne wykonano dla obu wymienionych trybów sterowania. W trybie Ureg jako nadrzędny cel sterowania mocą bierną źródła przyjęto utrzymanie zadanej wartości napięcia w stacji FW (patrz rysunek 2.) na poziomie napięcia znamionowego. W trybie Qreg jako nadrzędny cel sterowania mocą bierną źródła przyjęto utrzymanie zadanego charakteru i wartości współczynnika mocy oddawanej do sieci. W publikacji przedstawiono wyniki dla trzech charakterystycznych przypadków, tj. cos j = 1 (tryb Qreg_0), cos j = 0,95 ind (tryb Qreg_ind) oraz cos j = 0,95 poj (tryb Qreg_poj).

Realizowane rozpatrywania obejmowały zmiany wielkości należących do obu zdefiniowanych zbiorów wielkości. Badania symulacyjne przeprowadzano, dokonując – dla jednej serii symulacji – zmian jednej wielkości (w tym zmian jednego parametru wielkości). Dopuszczono przy tym parametryczne zmiany innych uwzględnianych wielkości. W rozpatrywaniach ujęto skrajne warunki pracy stacji. Przez skrajne warunki pracy stacji rozumie się graniczne scenariusze obciążenia stacji:

 • maksymalne obciążenie stacji (max obc stacji); moc odbiorów obc-6 i obc-20 dobrano w taki sposób, aby przy wyłączonym źródle wiatrowym FW moc pozorna pobierana z systemu elektroenergetycznego (sieć przyłączona do rozdzielni R-110) była równa mocy znamionowej uzwojenia WN transformatora, tj. 25 MV·A. Ustalając rozkład obciążeń na poszczególne rozdzielnie SN stacji, uwzględniono wartości mocy znamionowej uzwojeń SN transformatora, tj. 16 MV·A. W prowadzonych badaniach symulacyjnych rozpatrywano dwa możliwe warianty maksymalnego obciążenia stacji: wariant I (Sobc-20 = 16 MV·A, Sobc-6 = 9 MV·A) oraz wariant II (Sobc-20 = 9 MV·A, Sobc-6 = 16 MV·A). W artykule ograniczono się do przedstawienia wyników dla wariantu I maksymalnego obciążenia stacji, dla którego zaobserwowano nieznacznie większy wpływ pracy źródła FW na zakres zmian warunków napięciowych w rozpatrywanej stacji modelowanego układu sieciowego,
 • minimalne obciążenie stacji (min obc stacji); założono, że w rozdzielniach R-20 i R-6 odbiory są wyłączone. Tym samym, przy wyłączonym źródle FW, poziom mocy pobieranej z otoczenia sieciowego rozpatrywanej stacji elektroenergetycznej jest determinowany wyłącznie stratami mocy występującymi w transformatorze tej stacji.

Badania symulacyjne koncentrowały się na normalnych warunkach eksploatacyjnych sieci ze źródłem. Przyjęto, że układ automatycznej regulacji napięcia stacji (automatyka ARN) jest nieaktywny – dla danej serii symulacji nie przełączano zaczepów transformatora WN/SN/SN stacji modelowanego układu sieciowego. Umożliwia to wnioskowanie uogólnione, które nie jest zależne od zakresu regulacji napięcia i liczby stopni regulacji danego transformatora.

Podsumowanie

Wyniki badań symulacyjnych określających warunki napięciowe występujące w stacji rozpatrywanego układu sieciowego ze źródłem wiatrowym FW, towarzyszące zdefiniowanym zmianom wielkości opisujących warunki pracy źródła oraz warunki pracy otoczenia sieciowego źródła, zamieszczono w części 2 artykułu.

Literatura

 1. A. Halinka, P. Rzepka, M. Szewczyk, M. Szablicki, Przyłączanie farm wiatrowych – potrzeba nowego podejścia do sposobu funkcjonowania automatyki elektroenergetycznej sieci WN, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 9a, 2011, s. 218–221.
 2. Poradnik Inżyniera Elektryka, WNT, Warszawa 1997.
 3. P. Rzepka, E. Siwy, M. Szablicki, B. Witek, Wpływ zapadów napięcia wywołanych zwarciami w sieci dystrybucyjnej na pracę odbiorów przemysłowych. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 7, 2014, s. 139–143.
 4. H. Abdi, N. Hashemnia, A. Kashiba, Active and Reactive Power Control of a DFIG Using a Combination of VSC with PSO, World Applied Sciences Journal, nr 2, 2011, 316–323
 5. A. Halinka, P. Rzepka, M. Szablicki, Układy regulacyjne infrastruktury transportu energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych – identyfikacja warunków działania automatycznej regulacji napięcia stacji elektroenergetycznych, „Logistyka”, nr 6, 2014.
 6. Z. Lubośny, Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2009.
 7. Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej spółek dystrybucyjnych KSE.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Przydomowe mikroinstalacje OZE Przydomowe mikroinstalacje OZE

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii...

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz szybkiego zmniejszenia zużycia energii ¬również w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w domach jednorodzinnych, małych przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach i instytucjach, itp.

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1) Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi...

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi Chinach oraz Indiach. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje...

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz inteligentne instalacje teleinformatyczne.

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r. Prace nad „Warunkami technicznymi” rozpoczęły się w 1993 r. Prace w zakresie instalacji elektrycznych prowadził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż”.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia...

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia wybrane przepisy „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” regulujące wymogi projektowe i wykonawcze.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa...

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest określane w różny sposób. Jedna z definicji określa „bezpieczeństwo” jako stan braku zagrożenia, a dodatek „energetycznego” oznacza brak zagrożenia w dostawach energii wynikający z samowystarczalności. Samowystarczalność energetyczna rozumiana jest jako stosunek ilości...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.)...

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.) było nowelizowane dwukrotnie:

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Efektywność energetyczna w przemyśle

Efektywność energetyczna w przemyśle Efektywność energetyczna w przemyśle

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3....

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Jest to efekt przede wszystkim: przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej...

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie...

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.