elektro.info

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia i najważniejszych cechach instalacji przewodów szynowych w układach układach zasilania gwarantowanego.

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia i najważniejszych cechach instalacji przewodów szynowych w układach układach zasilania gwarantowanego.

Zadaniem instalacji zasilania gwarantowanego jest
zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeniom, które ze względu na pełnioną
funkcję lub obsługiwaną technologię nie mogą być pozbawione napięcia
zasilającego.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Głównymi obszarami, gdzie niezbędne jest zasilanie gwarantowane, są: centra przetwarzania danych, serwerownie, układy teleinformatyczne, zasilanie komputerów w biurowcach, zasilanie sprzętu medycznego w szpitalach itp. 

Kluczową rolę w tych układach odgrywają oczywiście źródła energii, niezależne od systemu elektroenergetycznego: zasilacze UPS oraz zespoły prądotwórcze. Jednak za każdym razem energia wytworzona lub zmagazynowana w tych źródłach musi zostać przesłana do rozdzielnic, rozdzielona, a następnie przesłana do odbiorników.

W artykule:

• Specyfika instalacji układów gwarantowanego zasilania
• Prąd znamionowy przewodów szynowych
• Spadek napięcia
• Sprawdzenie parametrów zwarciowych
• Zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

W konwencjonalnych układach przesył energii jest realizowany za pomocą tras kablowych, natomiast w szafach rozdzielnic następuje jej rozdział. Te dwie funkcjonalności łączą przewody szynowe, które pozwalają jednocześnie przesyłać energię elektryczną oraz przez systemowe gniazda, złącza i elementy trójników, także ją rozdzielać.

Nie dąży się oczywiście do zastąpienia wszystkich kabli i rozdzielnic przewodami szynowymi. Projektanci opracowując dokumentację projektową instalacji elektrycznych w sposób racjonalny korzystają z rozwiązań opartych na przewodach szynowych, kablach i rozdzielnicach.

b przewody szynowe w ukladach fot1 1

Fot. 1. Rozdział energii elektrycznej za pomocą przewodów szynowych Zucchini SCP 2500A i rozdzielnicy Legrand XL3 4000, charakteryzujący się dużą przejrzystością instalacji [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Instalacje zasilania gwarantowanego są instalacjami niskiego napięcia. Najczęściej spotykane przewody szynowe mają napięcia znamionowe do 1 kV, a prądy długotrwale dopuszczalne torów prądowych nawet do 6300 A.

W układach, gdzie stosowane jest zasilanie gwarantowane, bardzo dużą rolę odgrywa współczynnik niezawodności sieci elektrycznej, który jest wypadkowym współczynników poszczególnych urządzeń. W obiektach typu data center współczynnik ten musi nieraz przekraczać 99,9%.

Zastosowanie przewodów szynowych, na przykład do rozdziału energii, upraszcza układ zasilania i może eliminować zastosowanie dodatkowych rozdzielnic, tym samym w naturalny sposób zmniejsza się liczba urządzeń elektrycznych, co oczywiście podnosi niezawodność całego układu zasilania.

Przewody szynowe charakteryzują się zwartą kompaktową konstrukcją, zastosowanie ich do budowy systemu energetycznego w obiekcie spowoduje, że stanie się on bardziej przejrzysty od tradycyjnych tras kablowych.

Dzięki większej „czytelności” instalacji, skróci się czas reakcji służb serwisowych, który także jest uwzględniany przy określaniu niezawodności struktury zasilania. Przykładowy układ zasilania z rozdzielnicą główną i przewodami szynowymi przedstawiono na fot. 1.

Przewody szynowe umożliwiają prowadzenie instalacji elektrycznej oraz przesył i rozdział dużych mocy w ograniczonej przestrzeni i trudno dostępnych miejscach. Na przykład dzięki zastosowaniu systemowych kaset odpływowych montowanych na magistralach, rozdział energii w pomieszczeniach serwerowni jest realizowany pod podłogą techniczną lub przy suficie jak przedstawiono na fot. 2. W rezultacie nie zajmuje się miejsca przewidzianego dla infrastruktury informatycznej.

b przewody szynowe w ukladach fot2 1

Fot. 2. Zasilanie szaf serwerowych za pomocą przewodów szynowych MR 315 A z kasetami odpływowymi 125 A wyposażonymi w wyłączniki nadmiarowe [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Analogicznie do innych części instalacji i urządzeń, zastosowanie przewodów szynowych jest poprzedzone procesem projektowania. W jego trakcie można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy to dobór i sprawdzenie parametrów elektrycznych. Drugi etap polega na dokładnym zaplanowaniu tras i skonfigurowaniu elementów.

Prąd znamionowy przewodów szynowych

Po zaplanowaniu, które części instalacji elektrycznej zostaną wykonane na przewodach szynowych, należy wykonać niezbędne obliczenia w celu ich prawidłowego doboru.

Podstawowym parametrem przewodów szynowych jest ich prąd znamionowy.

W celu doboru przewodu szynowego o określonym prądzie znamionowym In_sz należy określić spodziewany prąd obciążenia obwodu IB. Najczęściej stosowane przypadki zastosowania przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego to:

A) most łączący generator lub transformator z rozdzielnicą UPS

B) most łączący generator lub transformator z rozdzielnicą główną.

A) Most łączący generator lub transformator z rozdzielnicą główną

Do określenia obliczeniowego prądu obciążenia mostu szynoprzewodowego łączących transformator lub generator z rozdzielnicą główną niskiego napięcia stosowany jest następujący wzór:

b przewody szynowe w ukladach wz1

Wzór 1

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd mostu szynoprzewodowego, w [A],

Sn – znamionowa moc pozorna generatora lub transformatora, w [kVA],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe niskiego napięcia, w [kV].

Ze względu na charakterystyki nieliniowe odbiorników, w układach zasilania gwarantowanego przy doborze mocy znamionowej pozornej transformatora Sn lub generatora powinno się uwzględnić zniekształcenia nieliniowe prądu. Należy odpowiednio zwiększyć moc czynną na pokrycie strat, które wynikają z zawartości wyższych harmonicznych.

b przewody szynowe w ukladach wz2

Wzór 2

gdzie:

PZ – moc czynna zapotrzebowana, w [kW],

QZ – moc bierna zapotrzebowana, w [kvar].

Moc czynną zapotrzebowaną należy wyznaczyć z zależności.

b przewody szynowe w ukladach wz3

Wzór 3

gdzie:

Pi– moc czynna i-tego urządzenia objętego systemem zasilania gwarantowanego, w [kW],

kZ – współczynnik zapotrzebowania, w [-],

Wi– współczynnik zniekształcenia i‑tego odbiornika, w [-]:

THDi – współczynnik odkształcenia prądu i-tego odbiornika, w [%].

Moc bierną zapotrzebowaną wyznacza się na podstawie mocy czynnej i współczynnika mocy.

b przewody szynowe w ukladach wz4

Wzór 4

gdzie:

cosφi – współczynnik mocy i-tego urządzenia, w [-].

B) Linia dystrybucyjna

Do określenia obliczeniowego prądu obciążeniowego linii szynoprzewodowej przesyłowej lub rozdzielczej stosuje się na ogół następujący wzór:

b przewody szynowe w ukladach wz5

Wzór 5

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd obciążenia linii (przewodu szynowego dystrybucyjnego), w [A],

Pii – moc czynna i-tego urządzenia, w [kW],

Wi – współczynnik zniekształcenia i‑tego odbiornika, w [-],

cosφi – współczynnik mocy i-tego urządzenia, w [-],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [kV],

kj – współczynnik jednoczesności dla grupy odbiorników, w [-],

kzi – współczynnik zapotrzebowania i-tego odbiornika, w [-],

i – numer odbiornika, w [-],

n – liczba odbiorników, w [-].

Po określeniu prądu obliczeniowego obciążenia IB można przystąpić do doboru przewodu szynowego o określonym prądzie znamionowym In_sz, tak by spełnione zostały warunki określone wzorami (6–9):

b przewody szynowe w ukladach wz6

Wzór 6

b przewody szynowe w ukladach wz7

Wzór 7

b przewody szynowe w ukladach wz8

Wzór 8

b przewody szynowe w ukladach wz9

Wzór 9

gdzie:

IB – prąd obliczeniowy prąd obciążenia linii, w [A],

In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu szynowego, w [A],

Iz – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa obwodu, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym umownym czasie, przyjmowanym jako równy:

 • 1,6–2,1 dla wkładek bezpiecznikowych;
 • 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D;
 • 1,2 dla wyłączników nadprądowych selektywnych o charakterystyce E;

Iz_sz – długotrwała obciążalność przewodów szynowych, w [A],

In_sz – znamionowy prąd przewodu szynowego odczytany z katalogu producenta, w [A],

k1c – współczynnik poprawkowy uwzględniający temperaturę otoczenia, w jakiej pracuje przewód szynowy odczytany z katalogu producenta, w [-],

k2c – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób ułożenia/montażu przewodu szynowego odczytany z katalogu producenta, w [-].

Powszechną sytuacją jest, gdy system zasilania gwarantowanego obejmuje odbiorniki nieliniowe, a takimi są na przykład zasilacze impulsowe komputerów. Należy w tych przypadkach uwzględnić wpływ wyższych harmonicznych przy doborze prądów znamionowych przewodów szynowych.

Rys. 1. przedstawia współczynnik zwiększenia zapotrzebowanej mocy czynnej PZ w zależności od wielkości zniekształceń nieliniowych wyrażonych współczynnikiem THDi.

W wielu przypadkach producenci przewodów szynowych podają wytyczne doboru odpowiedniego przewodu w zależności od zawartości wyższych harmonicznych w spodziewanym prądzie obciążenia (tab. 1).

b przewody szynowe w ukladach tab1

Tab. 1. Dobór przewodów szynowych typu SCP Zucchini w zależności od zawartości wyższych harmonicznych w prądzie ­obciążenia [wg: Technical Guide 2011 SCP Super Compact Busbars up to 5000 A]

Przewody szynowe o prądach znamionowych od 63 A występują w większości w układach trójfazowych. Przekrój szyny neutralnej jest zwykle równy przekrojowi szyn fazowych. Takie przewody są przeznaczone do pracy w sytuacjach, gdy prąd w torze neutralnym nie przekracza wartości prądów fazowych.

Jednak w praktyce występują odbiorniki nieliniowe, takie jak zasilacze UPS, zasilacze impulsowe, które powodują zniekształcenia pobieranego prądu. Najbardziej niekorzystna jest zawartość w prądzie trzeciej harmonicznej i jej krotności, ponieważ prądy te sumują się algebraicznie w przewodzie neutralnym.

b przewody szynowe w ukladach rys2

Rys. 2. Przekrój przewodu szynowego Zucchini: a) SCP wersja standardowa z pojedynczym torem neutralnym, b) SCP2N wersja z podwójnym torem neutralnym [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Należy także pamiętać, że zasilacze komputerów są odbiornikami jednofazowymi i redukcja prądu w przewodzie neutralnym zależy od równomiernego obciążenia trzech faz, co nie zawsze udaje się spełnić. Szczególne nagromadzenie tego typu urządzeń występuje w serwerowniach oraz w obwodach komputerowych budynków biurowych, czyli odbiorników, które są najczęściej objęte systemem zasilania gwarantowanego. Gdy po wyliczeniu prądu w torze neutralnym okazuje się, że jego wartość skuteczna jest większa od prądów fazowych, nalezy przyjąć jeden z dwóch poniższych sposobów doboru przewodu szynowego:

 • dobrać przewód do prądu w przewodzie neutralnym i jednocześnie przewymiarować tory fazowe. Takie sytuacje występują dla prądów znamionowych mniejszych niż 630 A (rys. 2a.),
 • wybrać przewód z podwójnym przekrojem toru neutralnego. Taka możliwość występuje dla przewodów szynowych o prądzie znamionowym większym od 630 A. Przekrój takiego przewodu został przedstawiony na rys. 2b.

Spadek napięcia

Podobnie jak dobierane są konwencjonalne przewody i kable, także w systemach, gdzie stosuje się przewody szynowe, należy sprawdzać dopuszczalny spadek napięcia. Obliczenie wartości spadku napięcia wyrażonego w [%] można przeprowadzić dla przewodu szynowego na podstawie wzoru:

b przewody szynowe w ukladach wz10

Wzór 10

gdzie:

ΔU% – spadek napięcia w linii trójfazowej, w [%],

IB – spodziewany prąd obciążenia przewodu szynowego, w [A],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [V],

cosφ – współczynnik mocy, w [-],

R’ – rezystancja jednostkowa przewodu szynowego w temperaturze normalnej (w zależności od systemu przewodów przyjmowana jako 35°C lub 40°C), w [mΩ],

X’ – reaktancja jednostkowa przewodu szynowego dla 50 Hz, w [mΩ],

L – długość linii przewodu szynowego, w [m],

k – współczynnik rozłożenia obciążenia:

k =1 – dla linii przesyłowych,

 – dla linii rozdzielczych z równomiernie rozłożonymi odbiornikami w ilości – n,

 

 

 

 

– dla odbiornika położonego od początku linii w odległości – d.

 

 

Inną metodą wyznaczenia spadków napięć jest klasyczna metoda momentów, opisana dokładnie w dostępnej literaturze.

Sprawdzenie parametrów zwarciowych

Przewody szynowe będące częścią instalacji elektrycznej podlegają także sprawdzeniu ze względu na ich odporność zwarciową. Ogólny algorytm polega na sprawdzeniu, czy wielkości prądów zwarciowych i czasy ich trwania w rozpatrywanym obwodzie nie przekroczą parametrów podawanych w danych katalogowych producenta przewodów szynowych. 

Parametry katalogowe przewodu szynowego, potrzebne do obliczeń zwarciowych:  

 • Icw_Tn – prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany, w [kA]. Jest to taka wartość skuteczna prądu zwarciowego, którą przewód szynowy może wytrzymać w określonym czasie Tn (0,1 s lub 1 s) bez obniżenia swoich parametrów znamionowych,
 • ipk – prąd znamionowy udarowy, w [kA]. Jest to taka chwilowa prądu udarowego, którą przewód szynowy może wytrzymać bez obniżenia swoich parametrów znamionowych,
 • Ith·T – skutek cieplny prądu zwarciowego (całka Joule’a), w [MA2·s]. Wytrzymywana przez przewód szynowy ilość ciepła wyznaczana dla prądu zwarciowego zastępczego cieplnego Ith w czasie T,
 • R’ – rezystancja jednostkowa przewodu szynowego w temperaturze 20°C, w [mΩ/m],
 • X’ – reaktancja jednostkowa przewodu szynowego dla 50 Hz, w [mΩ/m].

Wartości obliczone dla obwodu zwarciowego: 

 • Ik’’ – początkowy prąd zwarcia, w [kA],
 • Tk – czas trwania zwarcia wyznaczony dla danego Ik’’ z wykresów urządzenia zabezpieczającego, w [s],
 • ip – prąd udarowy, w [kA],
 • Ith– prąd zwarciowy zastępczy cieplny, w [kA],
 • I2·tw – całka Joule’a wyłączenia odczytana z katalogu producenta urządzenia zabezpieczającego przewodów szynowych, w [MA2·s].

Sprawdzenie poprawności doboru: 

b przewody szynowe w ukladach wz10d

Warunek 1

b przewody szynowe w ukladach wz10e

Warunek 2

b przewody szynowe w ukladach wz10f

Warunek 3

Jeżeli wszystkie trzy warunki zostaną spełnione, przewód szynowy został dobrany prawidłowo ze względu na warunki zwarciowe w rozpatrywanym obwodzie.

b przewody szynowe w ukladach rys3

Rys. 3. Schemat zasilania jednego modułu serwerowni. Zasilanie dwóch niezależnych torów realizowane jest za pomocą dwóch transformatorów 1600 kVA 15 kV/0,4, jednego generatora 1600 kVA oraz zasilaczy UPS [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Należy tutaj zauważyć, że katalogi producentów przewodów szynowych podają wprost ich odporności zwarciowe wyrażone prądami zwarciowymi i pojemnościami cieplnymi. W przypadku zastosowania kabli, ich parametry odporności zwarciowych muszą być dopiero wyliczane w zależności od ich przekrojów, rodzajów, sposobów ułożenia itp.

b przewody szynowe w ukladach rys4

Rys. 4. Ustawienie urządzeń w serwerowni ze schematu na rysunku 3. oraz podłączenie pomiędzy nimi realizowane za pomocą przewodów szynowych SCP 2500 A. Zasilanie szaf serwerowych za pomocą przewodów szynowych SCP1250A i kaset odpływowych 160 A [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Przykład 1. Zastosowania przewodów szynowych w obiekcie typu Data Center

Klasycznym przykładem zastosowania przewodów szynowych w układzie zasilania gwarantowanego jest serwerownia.

b przewody szynowe w ukladach fot3

Fot. 3. Podłączenie generatora 2000 kVA z szynoprzewodem Impact 3200 A. Wewnątrz głowic przyłączeniowych przewodu szynowego znajdują się izolowane złącza elastyczne wykonane z miedzianej plecionki [źródło: http://www.megabarre.com/]

Przewody szynowe są stosowane do podłączenia generatorów i transformatorów do rozdzielnic głównych oraz jako mosty sprzęgłowe pomiędzy rozdzielnicami. Następnie linie dystrybucyjne zasilają za pomocą kaset odpływowych szafy serwerów.

Zaletą zastosowania przewodów szynowych w takim obiekcie jest możliwość łatwej rozbudowy oraz zwiększania niezawodności zasilania.

Obiekty tego typu są nieraz uruchamiane na zasadzie modułowej. Powstające obiekty mają kilka sal dla serwerów, ale w pierwszym etapie jest uruchamiana np. tylko jedna sala.

Instalacja elektryczna jest także budowana w części do zasilenia tylko jednej sali serwerowni jak na rys. 3. i rys. 4. W miarę potrzeb układ taki można łatwo rozbudować. Na przykład o dodatkowy zespół prądotwórczy układu zasilania awaryjnego i podłączyć go bez przerw w pracy serwerów (fot. 3).

Przykład 2. Zastosowania przewodów szynowych w obiekcie biurowym do sieci gwarantowanej

Innym przykładem zastosowania przewodów szynowych jest układ zasilania gwarantowanego w obiekcie biurowym.

b przewody szynowe w ukladach fot4

Fot. 4. Dwie linie przewodu szynowego MR250 A w szachcie instalacyjnym budynku biurowego Linia pierwsza z lewej stanowi tor gwarantowanego, poprzez kasety odpływowe 160 A zasila rozdzielnice komputerowe RK objęte systemem zasilania gwarantowanego [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

W szachcie instalacyjnym biurowca instaluje się dwie niezależne magistrale szynoprzewodowe, z których jedna jest zasilana z rozdzielnicy głównej, a druga linia z rozdzielnicy napięcia gwarantowanego.

Przykładową realizację takiego układu przedstawia fot. 4

Jedna z linii zasila główne rozdzielnice piętrowe xxRG, a druga linia przewodu szynowego zasila rozdzielnice komputerowe xxRK. Dzięki zastosowaniu przewodu szynowego w układzie rozdzielnicy rozproszonej mamy dostęp do pełnej mocy zasilacza UPS na każdym piętrze budynku. Możliwe jest w takiej sytuacji zaprojektowanie i zbudowanie efektywnej instalacji bez dokładnej wiedzy o układzie wszystkich odbiorników. Przykładowy układ zasilania instalacji elektrycznej w obiekcie biurowym przedstawiono na rys. 5. i rys. 6.

b przewody szynowe w ukladach rys5

Rys. 5. Schemat zasilania w obiekcie biurowym. Zasilanie gwarantowane realizowane jest przez magistralę przewodu szynowego 630 A i kasety odpływowe 32 A. Linia przewodu szynowego zasilana jest z rozdzielnicy odbiorów gwarantowanych RGG. Rozdzielnica RGG z kolei poprzez rozdzielnicę odbiorów pożarowych RPoż i jej układ SZR może być zasilona z transformatorów TR1, TR2 lub generatora Gen. [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

b przewody szynowe w ukladach rys6

Rys. 6. Ustawienie urządzeń w stacji budynku biurowego przedstawionej na schemacie pokazanym na rysunku 5. [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Podstawowe zalety:

 • Kompaktowa i zwarta budowa przewodów szynowych.
 • Mniejsza przestrzeń na instalacje w porównaniu z trasami kablowymi.
 • Przejrzysty i czytelny układ zasilania.
 • Realizowanie funkcji przesyłowej i rozdzielczej.
 • Łatwa rozbudowa głównych linii przewodów szynowych. Przez zastosowanie systemowych trójników istnieje możliwość rozbudowy bez modyfikacji istniejących części instalacji.
 • Mobilność kaset odpływowych, które mogą być przekładane w inne miejsca instalacji, gdzie dostępne są wolne gniazda odpływowe. Zasilenie nowych odbiorników wymaga tylko dołożenia dodatkowej kasety odpływowej.
 • Niski poziom emisji zakłóceń elektromagnetycznych.
 • Stopień odporności mechanicznej obudowy IK10.
 • Standardowy stopień ochrony IP55, a w razie potrzeb nawet do IP68.
 • Możliwość zaprojektowania i zbudowania linii dystrybucyjnej bez dokładnego rozmieszczenia odbiorników.
 • Parametry elektryczne odporności zwarciowej podane w danych katalogowych.

Wady:

 • Konieczność dokładnego określenia urządzeń i ich ustawienia na etapie projektowania mostów szynowych pomiędzy: transformatorami i rozdzielnicami; generatorami i rozdzielnicami lub pomiędzy rozdzielnicami.
 • Konieczność dobrania elementów składowych przewodów szynowych przed ich produkcją. W przypadku zastosowania tras kablowych nie ma potrzeby dokładnego dobierania wszystkich zmian kierunków, obniżeń itp.
 • Brak możliwości modyfikacji elementów przewodu szynowego, np. skrócenie.
 • Awaria jednego elementu w linii szynoprzewodowej może doprowadzić do braku zasilania wszystkich odbiorników przyłączonych do tej linii. Czas dostawy nowego elementu wynosi około 1 tygodnia.

Literatura

 1. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, wydanie IV, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2010.
 2. PN-EN 60439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych.
 3. PN-EN 61439-6 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 6: Systemy przewodów szynowych.
 4. Szynoprzewody i transformatory Zucchini – katalog generalny.
 5. Materiały szkoleniowe firmy Legrand.
 6. Catalogue 08/09 Zucchini High Power SCP-HR-EdM.
 7. Technical Guide 2011 SCP Super Compact Busbars up to 5000 A.
 8. Sivacon 8PS Szynoprzewody CD, BD1, BD2 do 1250A Siemens. Katalog LV70PL 2007.
 9. Simens Podręcznik projektanta 11/2008 Projektowanie z wykorzystaniem Sivacon 8PS Systemy przewodów szynowych do 6300 A.
 10. http://www.megabarre.com/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.