elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analysis of the electric energy supply systems for public buildings with varying levels of reliability

Artykuł przedstawia różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych oraz wnioski i uwagi końcowe.

Budynki
użyteczności publicznej to obiekty o często bardzo różnych wymaganiach
niezawodnościowych. Układów zasilania stosowanych w praktyce dla tego typu
obiektów jest również wiele. Obiekty wymagające największej dostępności, np. szpitale
lub obiekty data center, wymagają wyjątkowo wysokiej dostępności systemu.
Wymaga to zastosowania rozbudowanych układów zasilania bezprzerwowego.
Z drugiej strony, istnieją obiekty, np. muzeum lub szkoła, dla których
wymagania niezawodnościowe są stosunkowo niskie i nie wymagają one
koniecznie zastosowania układów zasilania bezprzerwowego.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Charakterystyka obiektów budowlanych użyteczności publicznej

Jednostką użyteczności publicznej jest urząd państwowy lub instytucja służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych [7].

W kraju występuje duża różnorodność układów zasilania obiektów użyteczności publicznej. Wynika to w głównej mierze z różnych wartości zapotrzebowanych mocy takich obiektów, różnych wymagań dotyczących niezawodności i pewności ich zasilania, różnych konfiguracji sieci elektroenergetycznej, odległości od stacji energetyki zawodowej oraz technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji określonych rozwiązań [17].

Do przykładów obiektów użyteczności publicznej zaliczyć można m.in. [7, 15]:

 • budynki biurowe,
 • obiekty handlowe,
 • obiekty usługowe,
 • obiekty sportowe (stadiony, hale sportowe),
 • placówki kulturalne (kina, teatry, opery, sale widowiskowe, muzea),
 • obiekty edukacyjne (przedszkola, szkoły, uczelnie),
 • obiekty służby zdrowia (szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, przychodnie, gabinety lekarskie),
 • żłobki,
 • dworce kolejowe,
 • dworce autobusowe,
 • zawodowa straż pożarna,
 • banki,
 • komendy policji,
 • obiekty wojskowe,
 • urzędy państwowe,
 • ośrodki przetwarzania danych (data center),
 • obiekty łączności.

Wymienione obiekty budowlane użyteczności publicznej nie mają jednakowych wymagań w zakresie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Niektóre z nich, np. muzea, nie muszą spełniać bardzo rygorystycznych wymagań niezawodnościowych.

Z drugiej strony, niektóre obiekty wymagają wyjątkowo wysokiej niezawodności zasilania. Zaliczyć do nich można np. szpitale (w szczególności sale operacyjne w szpitalach), obiekty wojskowe, komendy policji, zawodową straż pożarną, banki, obiekty łączności oraz ośrodki przetwarzania danych. Innymi słowy, obiekty budowlane użyteczności publicznej nie są spójne w zakresie wymagań niezawodnościowych.

Zapewnienie obiektom użyteczności publicznej bezprzerwowego zasilania jest bardzo kosztowne. W celu ograniczenia tych kosztów, powszechnie stosuje się podział na kategorie zasilania poszczególnych odbiorników.

Zakwalifikowanie urządzeń do określonej kategorii odbiorników pozwala na stworzenie przejrzystego układu zasilania i zminimalizowanie kosztów związanych z zapewnieniem wymaganego poziomu niezawodności [21].

W zależności od indywidualnych wymagań (kategoria odbiorów) dotyczących pewności zasilania należy wybrać:

 • odpowiedni układ zasilania o określonym stopniu pewności zasilania,
 • opcjonalnie odpowiednie źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego o określonym stopniu niezawodności (liczba i typ zasilaczy bezprzerwowych UPS, liczba i typ zespołów prądotwórczych).

Wartość napięcia zasilającego zależy od mocy zainstalowanych odbiorników w budynkach użyteczności publicznej [6]:

 • odbiorniki o mocy poniżej 0,25 MW zasila się napięciem 230/400 V,
 • odbiorniki o mocy powyżej 0,25 MW i poniżej 5 MW zasila się napięciem SN (15 kV/20 kV),
 • odbiorniki o mocy od 5 MW do 50 MW zasila się napięciem SN lub napięciem 110 kV,
 • odbiorniki o mocy powyżej 50 MW i poniżej 150 MW zasila się napięciem 220 kV,
 • odbiorniki o mocy ponad 150 MW zasila się napięciem 220 kV lub wyższym.

W przypadku obiektów użyteczności publicznej typowa moc nie przekracza 5 MW, zatem w zależności od mocy zainstalowanej zasilanie realizowane jest napięciem 230/400 V lub napięciem 15 kV (20 kV).

Jednym z wyjątków są np. duże i bardzo duże obiekty data center, w których zapotrzebowanie na moc może przekroczyć 5 MW. W takich przypadkach możliwe jest zasilanie napięciem średnim lub napięciem 110 kV.

Warto dodać, że według statystyk z 2012 roku dla dwudziestu dużych centrów przetwarzania danych w Polsce przydział mocy wahał się od nieco poniżej 1 MW do nawet ponad 30 MW. Zasilanie napięciem wyższym niż 230/400 V wymaga oczywiście budowy odpowiednich stacji transformatorowych zapewniających pokrycie zapotrzebowanej mocy przez obiekt [6].

Standardy ciągłości zasilania według przepisów

Zagadnienie pewności dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego oraz średniego napięcia regulują m.in. [4]:

 • norma PN-EN 50160:2010 – parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
 • umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji – podpisywane przez spółki dystrybucyjne z odbiorcami i wytwórcami przyłączanymi do sieci rozdzielczej,
 • instrukcje ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczych,
 • wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci zawierają załączniki do „Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczych spółek dystrybucyjnych”.

Podział przerw w zasilaniu według [5]:

 • planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
 • nieplanowane – spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucję energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

b analiza ukladow zasilania tab1 1

Tab. 1. Grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz warunki przyłączenia do sieci. Opracowano na podstawie [5]

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy [5]:

1) przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę,

2) krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,

3) długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,

4) bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,

5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

b analiza ukladow zasilania tab2 1

Tab. 2. Standardy ciągłości zasilania odbiorców. Opracowano na podstawie [4, 5]

Ze względu na wymagania niezawodnościowe dla układów zasilania i rozdzielnic, układy sieci dzieli się na [16, 24]:

 • układy nierezerwowane,
 • układy rezerwowane o średnim poziomie niezawodności i dopuszczalnym długim czasie przerwy (kilka godzin),
 • układy rezerwowane o wysokim poziomie niezawodności i dopuszczalnym krótkim czasie przerwy (kilka minut),
 • układy rezerwowane o bardzo wysokim poziomie niezawodności i dopuszczalnym bardzo krótkim czasie przerwy zakłóceniowej (kilka sekund).
b analiza ukladow zasilania tab3 1

Tab. 3. Skutki finansowe spowodowane niedostępnością aplikacji dla różnych branży [12]

Podział odbiorców energii elektrycznej na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz warunki przyłączenia do sieci został przedstawiony w tab. 1. Natomiast w tab. 2. przedstawiono standardy ciągłości zasilania odbiorców w zależności od grupy przyłączeniowej według [5].

Koszty przerw w zależności od odbiorcy mogą być bardzo różne. W tab. 3. przedstawiono skutki finansowe spowodowane niedostępnością aplikacji dla różnych branży, w których przetwarzane są dane, i wykorzystywane są sieci komputerowe (dane dotyczą rynku amerykańskiego).

Klasyfikacje odbiorców energii elektrycznej ze względu na wymaganą pewność zasilania

Istnieje wiele ogólnych klasyfikacji odbiorników energii elektrycznej, ze względu na wymaganą pewność zasilania [1]. Trudno jednak o zupełnie jednoznaczny podział na kategorie z uwagi na indywidualny charakter każdego odbiornika energii elektrycznej.

Klasyfikacja może mieć wyłącznie charakter orientacyjny. Należy w każdym indywidualnym przypadku wykonać analizę wymagań odbiorników w zakresie ciągłości zasilania biorąc pod uwagę zarówno kryteria techniczne, jak również ekonomiczne.

Analizie powinny podlegać szacunkowe koszty budowy różnych wariantów układów zasilania. Istotne jest również oszacowanie kosztów strat wynikających z przerwy w zasilaniu oraz stopień bezpieczeństwa osób.

Przykładem klasyfikacji stosowanej w Polsce jest następujący podział [1]:

 • kategoria I – odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu przez określony czas może spowodować zagrożenie życia ludzkiego lub bardzo duże straty materialne, np. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technologicznych, rozstrojenie procesu technologicznego, utrata cennych danych, inne straty finansowe wynikające z przestoju w normalnym funkcjonowaniu obiektu,
 • kategoria II – odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu może spowodować duże straty produkcyjne,
 • kategoria III – odbiorniki niezaliczone do kategorii I lub II.

Inny, popularniejszy obecnie system klasyfikacji podany w [6], dzieli również odbiorniki na 3 kategorie:

 • kategoria I – odbiorniki, w których nawet krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia ludzi lub znaczne straty materialne spowodowane np. przerwaniem procesu produkcyjnego,
 • kategoria II – odbiorniki, w których krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej (do kilku minut) nie spowoduje negatywnych skutków,
 • kategoria III – odbiorniki, w których dowolnie długa przerwa w dostawie energii elektrycznej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków.

W publikacji [2] klasyfikację odbiorców energii elektrycznej, w zależności od wymaganego stopnia pewności zasilania, podzielono na cztery kategorie. Klasyfikację zawiera tab. 4.

b analiza ukladow zasilania tab4

Tab. 4. Kategorie odbiorców w zależności od wymaganego stopnia pewności zasilania [1, 2]

W przypadku budynków szpitalnych należących do kategorii obiektów użyteczności publicznej obowiązują bardzo wysokie wymagania dotyczące pewności zasilania. Stosowany jest w praktyce podział odbiorników w szpitalach na następujące kategorie zasilania [15]:

 • kategoria Ia – urządzenia oświetleniowe i elektromedyczne, dla których jest wymagane zasilanie bezprzerwowe,
 • kategoria Ib – urządzenia oświetlenia awaryjnego, wszystkie urządzenia medyczne związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, dla których czas przerwy nie może przekroczyć 15 sekund,
 • kategoria II – urządzenia wymagane do podstawowego działania obiektu, dla których przerwa nie może przekraczać 30 minut,
 • kategoria III – pozostałe urządzenia, dla których przerwa zasilania może być większa od 30 minut.

Znajomość tych grup umożliwia wydzielenie sekcji:

 • zasilania podstawowego nierezerwowanego,
 • zasilania podstawowego rezerwowanego,
 • zasilania podstawowego o bezprzerwowym zasilaniu [15].

W przypadku obiektów łączności istnieje podział na 4 grupy niezawodności od A o najwyższych wymaganiach dostępności do systemu do D o najniższych wymaganiach do systemu. Podział ten określa, w jaki sposób powinno być zrealizowane zasilanie obiektu łączności. Podział wygląda następująco [18]:

 • grupa niezawodności A – zasilanie podstawowe dwustronne, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności B – zasilanie podstawowe rezerwowane, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności C – zasilanie podstawowe rezerwowane lub jednostronne w zależności od obiektu, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności D – zasilanie podstawowe jednostronne, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną lub przewoźny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej dwunastogodzinną (w zależności od sytuacji).

W przypadku obiektów typu data center istnieje klasyfikacja dotycząca całych obiektów w zależności od wymaganej pewności zasilania, opracowana przez Uptime Institute, oraz nowa norma dotycząca dystrybucji energii PN-EN 50600-2-2:2014-06 Technika informatyczna. Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Cześć 2-2: Dystrybucja energii.

Klasyfikacja Tier dzieli obiekty data center na 4 poziomy (Tier I, Tier II, Tier III oraz Tier IV), zgodnie z poziomem niezawodności systemu (czas MTBF) i dostępności do systemu informatycznego na podstawie standardu ANSI/TIA-942 oraz wytycznych Uptime Institute (UI) [18,19]:

 • poziom Tier I – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, brak elementów redundantnych,
 • poziom Tier II – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne,
 • poziom Tier III – zwielokrotnione obwody dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, ale tylko jeden obwód aktywny,
 • poziom Tier IV – zwielokrotnione aktywne obwody dystrybucji ­zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, odporne na błędy.

Z kolei system klasyfikacji obiektów data center wg normy EN 50600‑2‑2 opiera się na ocenie kilku elementów:

 • klasy dostępności (4 klasy) związany ze stopniem pewności zasilania,
 • klasy zabezpieczenia (3 klasy),
 • klasy efektywności energetycznej (3 poziomy) [6].

W tab. 5. przedstawiono klasy dostępności data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600.

b analiza ukladow zasilania tab5

Tab. 5. Klasy dostępności data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600-2. Opracowano na podstawie [20]

Układy zasilania z sieci niskiego napięcia bez zasilania bezprzerwowego

W przypadku obiektów użyteczności publicznej o mocy poniżej 0,25 MW, które nie wymagają wysokiej pewności zasilania, stosowane są układy zasilania o różnej, ale dość niskiej pewności zasilania.

Na rys. 1. przedstawiono przykłady dwóch prostych układów zasilania z publicznej sieci niskiego napięcia.

 • Pierwszy układ zasilania z jedną linią niskiego napięcia ma najniższą pewność zasilania [1]. Awaria, odstawienie dowolnego elementu do przeglądu, konserwacji lub naprawy powoduje przerwę w zasilaniu odbiorcy.
 • Drugi układ zasilania ma część elementów rezerwowanych (transformatory, linie niskiego napięcia). Niestety, zanik napięcia lub awaria linii zasilającej 15 kV lub awaria/przegląd rozdzielnicy 15 kV, z której zasilane są transformatory powoduje przerwę w zasilaniu.
b analiza ukladow zasilania rys1 1

Rys. 1. Układy o niskiej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej: a) z jedną linią niskiego napięcia, ze stacji jednotransformatorowej, b) dwiema liniami niskiego napięcia, ze stacji dwutransformatorowej, lecz zasilaną jedną linią 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Często stosowany w praktyce układ zasilania przedstawiony na rys. 2. ma podobne cechy.

Pomimo że rozdzielnica 15 kV jest sekcjonowana, ale po stronie 15 kV cała stacja przyłączona jest do jednej linii magistralnej jednostronnie zasilanej. Awaria w linii zasilającej 15 kV pozbawia zasilania wszystkich odbiorców przyłączonej do tej stacji oraz odbiorców przyłączonych do kolejnych stacji zasilanych z tej linii [1].

Większą niezawodność można uzyskać, gdy zastosuje się układ, w którym stacja transformatorowa jest włączona w linię magistralną o dwustronnym zasilaniu z dwóch GPZ-ów.

b analiza ukladow zasilania rys2 1

Rys. 2. Układ o niskiej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej. Dwie linie niskiego napięcia zasilające odbiorcę, wyprowadzone ze stacji dwutransformatorowej, lecz zasilane jedną magistralą 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najwyższą pewność zasilania z sieci niskiego napięcia posiada układ przedstawiony na rys. 3. Odbiorca jest zasilany dwiema liniami niskiego napięcia wyprowadzonymi z dwóch różnych stacji transformatorowych, przy czym stacje transformatorowe zasilane są liniami promieniowymi 15 kV (nie liniami magistralnymi) wyprowadzonymi z różnych GPZ-ów [1].

Układy zasilania z sieci średniego napięcia bez zasilania bezprzerwowego

W przypadku obiektów użyteczności publicznej o mocy powyżej 0,25 W i poniżej 5 MW, stosowane są układy zasilania o różnej pewności zasilania.

b analiza ukladow zasilania rys3 1

Rys. 3. Układ o podwyższonej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej z dwiema liniami niskiego napięcia, wyprowadzonymi z dwóch różnych stacji transformatorowych. Każda stacja zasilana jest liniami promieniowymi 15 kV wyprowadzonymi z różnych GPZ. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Zasilanie odbiorców z sieci średniego napięcia odbywa się najczęściej przez tzw. stację PZO (Punkt Zdawczo-Odbiorczy). Odbiorca może być zasilany z sieci dostawcy jedną lub wieloma liniami.

Na rys. 4. przedstawiono układ, w którym stacja PZO zasilana jest dwiema liniami magistralnymi wyprowadzonymi z jednego GPZ 110/15 kV [1]. GPZ włączony jest w linię magistralną 110 kV jednostronnie zasilaną. Zanik napięcia w linii 110 kV pozbawia odbiorcę zasilania z sieci elektroenergetycznej. W praktyce znacznie korzystniejsze jest dwustronne zasilanie magistrali 110 kV, co znacznie podwyższa pewność zasilania odbiorców.

b analiza ukladow zasilania rys4

Rys. 4. Schemat stacji PZO 15 kV zasilanej z dwóch linii magistralnych wyprowadzonych z dwóch różnych sekcji jednego GPZ. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najczęściej spotykanym w praktyce jest układ, w którym stacja PZO zasilana jest z dwóch linii magistralnych 15 kV, wyprowadzonych z dwóch różnych GPZ (obydwie stacje GPZ zasilane są z linii magistralnej 110 kV [1]. Układ przedstawiono na rys. 5.

b analiza ukladow zasilania rys5 1

Rys. 5. Schemat stacji PZO 15 kV zasilanej z dwóch linii magistralnych wyprowadzonych z dwóch różnych GPZ, lecz zasilanych z jednej linii 110 kV. Odbiorca zasilany dwiema liniami 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najwyższą pewność zasilania z sieci średniego napięcia gwarantuje układ przedstawiony na rys. 6. Odbiorca jest w tym przypadku zasilany dwiema liniami promieniowymi 15 kV, wyprowadzonymi z dwóch różnych GPZ, z pominięciem typowego układu PZO [1]. GPZ są zasilane z oddzielnych linii 110 kV wyprowadzonych ze stacji NN/110 kV lub ze stacji przy elektrowni.

W drugiej części artykułu szczegółowo zostaną omówione układy zasilania obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem zasilania bezprzerwowego.

b analiza ukladow zasilania rys6 1

Rys. 6. Schemat układu o najwyższej pewności zasilania odbiorcy z sieci średniego napięcia. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Literatura

 1. Sutkowski T. „Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną – Urządzenia i układy”, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2007
 2. Seip G.: Elektrische Installationstechnik. T.1 Berlin – Muchen, Siemens – Aktiengesellschaft, 1993
 3. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
 4. http://www.ien.pw.edu.pl/EIG/instrukcje/JAK_W_2_1.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 6. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012
 7. Ura E., Ura E.: Prawo administracyjne, Warszawa 2001.
 8. http://itfocus.pl/dzial-it/storage/blisko-100-tys-m2-powierzchni-polskich-centrow-danych/
 9. https://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/klucz,data-center-pierwszy-miliard-osiagniety,akcja,wydruk.html
 10. http://www.outsourcingportal.eu/pl/rynek-data-center-rosnie-w-sile
 11. http://pnt.euro-centrum.com.pl/files/post/666/Audytel---prezentacja.pdf
 12. Zawiła-Niedźwiedzki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A.: Informatyka gospodarcza. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 13. Gala T.: Analiza układów zasilania obiektów data center, Praca dyplomowa magisterska, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016
 14. Igras S.: Ile mocy dla serwerowni, 9.09.2013, http://www.computerworld.pl/news/391956_4/Ile.mocy.dla.serwerowni.html
 15. Dołęga W.: Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym nadzorem. Elektroinstalator, 06/2014, str. 6-9
 16. Dołęga W.: Układy zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania. Elektroinstalator, 05/2014, str. 6-10
 17. Dołęga W.: Advanced substations and electrical equipment. Wrocław University of Technology, Wrocław, 2011.
 18. Wiatr J., Orzechowski M., Miegoń M., Przasnyski A.: Poradnik projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II poprawione i rozszerzone) tom I, Eaton Quality Power 2008
 19. Piotrowski P., Derlacki M.: Klasyfikacja niezawodności dla obiektów typu data center, Elektro.info nr. 6/2014
 20. Szczygieł K.: Tworzenie koncepcji infrastruktury fizycznej Data Center w oparciu o normy, 8th PLNOG Meeting 5-6 marca 2012
 21. Dołęga W.: Stacje elektroenergetyczne. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej  2007
 22. Wiatr J., Orzechowski M.: Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 2.) - źródła zasilania, elektro.info 5/2011
 23. Dołęga W.: Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
 24. Praca zbiorowa : Poradnik inżyniera elektryka, Tom 3. Wyd. 4, WNT, Warszawa, 2011
 25. Uptime Institute, White Paper, Tier Classifications Define Site Infrastructure
 26. Piotrowski P.: Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center,  Elektro.info nr  10/2014
 27. http://biznes.interia.pl/gieldy/news/polcom-zakonczyl-budowe-nowego-data-center,2242980,1844
 28. High Availability Network Fundamentals, www.availabilitydigest.com
 29. Jakość zasilania – poradnik, odporność, niezawodność, redundancja, Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
 30. Jakość zasilania – poradnik, pewność zasilania, układy rezerwowego zasilania odbiorców, Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
 31. Piotrowski P., Pająk R.: Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 2 – porównanie niezawodności układów zasilania w standardach Tier, Elektro.info nr  1/2/2013

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość...

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość zasilania jest priorytetem.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.