elektro.info

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analysis of the electric energy supply systems for public buildings with varying levels of reliability

Artykuł przedstawia różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych oraz wnioski i uwagi końcowe.

Artykuł przedstawia różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych oraz wnioski i uwagi końcowe.

Budynki
użyteczności publicznej to obiekty o często bardzo różnych wymaganiach
niezawodnościowych. Układów zasilania stosowanych w praktyce dla tego typu
obiektów jest również wiele. Obiekty wymagające największej dostępności, np. szpitale
lub obiekty data center, wymagają wyjątkowo wysokiej dostępności systemu.
Wymaga to zastosowania rozbudowanych układów zasilania bezprzerwowego.
Z drugiej strony, istnieją obiekty, np. muzeum lub szkoła, dla których
wymagania niezawodnościowe są stosunkowo niskie i nie wymagają one
koniecznie zastosowania układów zasilania bezprzerwowego.

Zobacz także

mgr inż. Jacek Katarzyński, dr hab. inż Marek Olesz Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 2.) Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)

Pomiar IPZ stanowi punkt wyjścia do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w odpowiednim czasie [6]. Obecnie produkowane mierniki do pomiaru IPZ, mimo różnic...

Pomiar IPZ stanowi punkt wyjścia do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w odpowiednim czasie [6]. Obecnie produkowane mierniki do pomiaru IPZ, mimo różnic w technice pomiarowej i algorytmie obliczeniowym, zazwyczaj wykonują pomiar w obwodach odbiorczych ze stosunkowo dużą dokładnością, a wyniki ich pomiarów różnią się od kilku do kilkunastu procent. Dzięki temu ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach odbiorczych jest właściwa mimo...

mgr inż. Jacek Katarzyński, dr hab. inż Marek Olesz Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.) Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej,...

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej, najczęściej w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych w technologii AGM VRLA (Absorbe Glass Mat Valve Regulated Lead Acid) [2], są w stanie zapewnić bezprzerwowe zasilanie odbiornikom wymagającym ciągłości zasilania. Skutki utraty danych, przerwania ciągu technologicznego czy utraty życia ludzkiego...

mgr inż. Karol Kuczyński Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu...

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu danego systemu należy uwzględnić typ zasilacza, biorąc pod uwagę jego niezawodność oraz sposób przyłączenia odbiorników i ich grup. W fazie przygotowania projektu należy wziąć pod uwagę znaczenie poszczególnych odbiorników i wymagany czas podtrzymania zasilania [1, 2]. Praca niektórych z nich...

Charakterystyka obiektów budowlanych użyteczności publicznej

Jednostką użyteczności publicznej jest urząd państwowy lub instytucja służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych [7].

W kraju występuje duża różnorodność układów zasilania obiektów użyteczności publicznej. Wynika to w głównej mierze z różnych wartości zapotrzebowanych mocy takich obiektów, różnych wymagań dotyczących niezawodności i pewności ich zasilania, różnych konfiguracji sieci elektroenergetycznej, odległości od stacji energetyki zawodowej oraz technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji określonych rozwiązań [17].

Do przykładów obiektów użyteczności publicznej zaliczyć można m.in. [7, 15]:

 • budynki biurowe,
 • obiekty handlowe,
 • obiekty usługowe,
 • obiekty sportowe (stadiony, hale sportowe),
 • placówki kulturalne (kina, teatry, opery, sale widowiskowe, muzea),
 • obiekty edukacyjne (przedszkola, szkoły, uczelnie),
 • obiekty służby zdrowia (szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, przychodnie, gabinety lekarskie),
 • żłobki,
 • dworce kolejowe,
 • dworce autobusowe,
 • zawodowa straż pożarna,
 • banki,
 • komendy policji,
 • obiekty wojskowe,
 • urzędy państwowe,
 • ośrodki przetwarzania danych (data center),
 • obiekty łączności.

Wymienione obiekty budowlane użyteczności publicznej nie mają jednakowych wymagań w zakresie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Niektóre z nich, np. muzea, nie muszą spełniać bardzo rygorystycznych wymagań niezawodnościowych.

Z drugiej strony, niektóre obiekty wymagają wyjątkowo wysokiej niezawodności zasilania. Zaliczyć do nich można np. szpitale (w szczególności sale operacyjne w szpitalach), obiekty wojskowe, komendy policji, zawodową straż pożarną, banki, obiekty łączności oraz ośrodki przetwarzania danych. Innymi słowy, obiekty budowlane użyteczności publicznej nie są spójne w zakresie wymagań niezawodnościowych.

Zapewnienie obiektom użyteczności publicznej bezprzerwowego zasilania jest bardzo kosztowne. W celu ograniczenia tych kosztów, powszechnie stosuje się podział na kategorie zasilania poszczególnych odbiorników.

Zakwalifikowanie urządzeń do określonej kategorii odbiorników pozwala na stworzenie przejrzystego układu zasilania i zminimalizowanie kosztów związanych z zapewnieniem wymaganego poziomu niezawodności [21].

W zależności od indywidualnych wymagań (kategoria odbiorów) dotyczących pewności zasilania należy wybrać:

 • odpowiedni układ zasilania o określonym stopniu pewności zasilania,
 • opcjonalnie odpowiednie źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego o określonym stopniu niezawodności (liczba i typ zasilaczy bezprzerwowych UPS, liczba i typ zespołów prądotwórczych).

Wartość napięcia zasilającego zależy od mocy zainstalowanych odbiorników w budynkach użyteczności publicznej [6]:

 • odbiorniki o mocy poniżej 0,25 MW zasila się napięciem 230/400 V,
 • odbiorniki o mocy powyżej 0,25 MW i poniżej 5 MW zasila się napięciem SN (15 kV/20 kV),
 • odbiorniki o mocy od 5 MW do 50 MW zasila się napięciem SN lub napięciem 110 kV,
 • odbiorniki o mocy powyżej 50 MW i poniżej 150 MW zasila się napięciem 220 kV,
 • odbiorniki o mocy ponad 150 MW zasila się napięciem 220 kV lub wyższym.

W przypadku obiektów użyteczności publicznej typowa moc nie przekracza 5 MW, zatem w zależności od mocy zainstalowanej zasilanie realizowane jest napięciem 230/400 V lub napięciem 15 kV (20 kV).

Jednym z wyjątków są np. duże i bardzo duże obiekty data center, w których zapotrzebowanie na moc może przekroczyć 5 MW. W takich przypadkach możliwe jest zasilanie napięciem średnim lub napięciem 110 kV.

Warto dodać, że według statystyk z 2012 roku dla dwudziestu dużych centrów przetwarzania danych w Polsce przydział mocy wahał się od nieco poniżej 1 MW do nawet ponad 30 MW. Zasilanie napięciem wyższym niż 230/400 V wymaga oczywiście budowy odpowiednich stacji transformatorowych zapewniających pokrycie zapotrzebowanej mocy przez obiekt [6].

Standardy ciągłości zasilania według przepisów

Zagadnienie pewności dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego oraz średniego napięcia regulują m.in. [4]:

 • norma PN-EN 50160:2010 – parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
 • umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji – podpisywane przez spółki dystrybucyjne z odbiorcami i wytwórcami przyłączanymi do sieci rozdzielczej,
 • instrukcje ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczych,
 • wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci zawierają załączniki do „Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczych spółek dystrybucyjnych”.

Podział przerw w zasilaniu według [5]:

 • planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
 • nieplanowane – spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucję energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

b analiza ukladow zasilania tab1 1

Tab. 1. Grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz warunki przyłączenia do sieci. Opracowano na podstawie [5]

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy [5]:

1) przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę,

2) krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,

3) długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,

4) bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,

5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

b analiza ukladow zasilania tab2 1

Tab. 2. Standardy ciągłości zasilania odbiorców. Opracowano na podstawie [4, 5]

Ze względu na wymagania niezawodnościowe dla układów zasilania i rozdzielnic, układy sieci dzieli się na [16, 24]:

 • układy nierezerwowane,
 • układy rezerwowane o średnim poziomie niezawodności i dopuszczalnym długim czasie przerwy (kilka godzin),
 • układy rezerwowane o wysokim poziomie niezawodności i dopuszczalnym krótkim czasie przerwy (kilka minut),
 • układy rezerwowane o bardzo wysokim poziomie niezawodności i dopuszczalnym bardzo krótkim czasie przerwy zakłóceniowej (kilka sekund).
b analiza ukladow zasilania tab3 1

Tab. 3. Skutki finansowe spowodowane niedostępnością aplikacji dla różnych branży [12]

Podział odbiorców energii elektrycznej na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz warunki przyłączenia do sieci został przedstawiony w tab. 1. Natomiast w tab. 2. przedstawiono standardy ciągłości zasilania odbiorców w zależności od grupy przyłączeniowej według [5].

Koszty przerw w zależności od odbiorcy mogą być bardzo różne. W tab. 3. przedstawiono skutki finansowe spowodowane niedostępnością aplikacji dla różnych branży, w których przetwarzane są dane, i wykorzystywane są sieci komputerowe (dane dotyczą rynku amerykańskiego).

Klasyfikacje odbiorców energii elektrycznej ze względu na wymaganą pewność zasilania

Istnieje wiele ogólnych klasyfikacji odbiorników energii elektrycznej, ze względu na wymaganą pewność zasilania [1]. Trudno jednak o zupełnie jednoznaczny podział na kategorie z uwagi na indywidualny charakter każdego odbiornika energii elektrycznej.

Klasyfikacja może mieć wyłącznie charakter orientacyjny. Należy w każdym indywidualnym przypadku wykonać analizę wymagań odbiorników w zakresie ciągłości zasilania biorąc pod uwagę zarówno kryteria techniczne, jak również ekonomiczne.

Analizie powinny podlegać szacunkowe koszty budowy różnych wariantów układów zasilania. Istotne jest również oszacowanie kosztów strat wynikających z przerwy w zasilaniu oraz stopień bezpieczeństwa osób.

Przykładem klasyfikacji stosowanej w Polsce jest następujący podział [1]:

 • kategoria I – odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu przez określony czas może spowodować zagrożenie życia ludzkiego lub bardzo duże straty materialne, np. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technologicznych, rozstrojenie procesu technologicznego, utrata cennych danych, inne straty finansowe wynikające z przestoju w normalnym funkcjonowaniu obiektu,
 • kategoria II – odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu może spowodować duże straty produkcyjne,
 • kategoria III – odbiorniki niezaliczone do kategorii I lub II.

Inny, popularniejszy obecnie system klasyfikacji podany w [6], dzieli również odbiorniki na 3 kategorie:

 • kategoria I – odbiorniki, w których nawet krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia ludzi lub znaczne straty materialne spowodowane np. przerwaniem procesu produkcyjnego,
 • kategoria II – odbiorniki, w których krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej (do kilku minut) nie spowoduje negatywnych skutków,
 • kategoria III – odbiorniki, w których dowolnie długa przerwa w dostawie energii elektrycznej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków.

W publikacji [2] klasyfikację odbiorców energii elektrycznej, w zależności od wymaganego stopnia pewności zasilania, podzielono na cztery kategorie. Klasyfikację zawiera tab. 4.

b analiza ukladow zasilania tab4

Tab. 4. Kategorie odbiorców w zależności od wymaganego stopnia pewności zasilania [1, 2]

W przypadku budynków szpitalnych należących do kategorii obiektów użyteczności publicznej obowiązują bardzo wysokie wymagania dotyczące pewności zasilania. Stosowany jest w praktyce podział odbiorników w szpitalach na następujące kategorie zasilania [15]:

 • kategoria Ia – urządzenia oświetleniowe i elektromedyczne, dla których jest wymagane zasilanie bezprzerwowe,
 • kategoria Ib – urządzenia oświetlenia awaryjnego, wszystkie urządzenia medyczne związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, dla których czas przerwy nie może przekroczyć 15 sekund,
 • kategoria II – urządzenia wymagane do podstawowego działania obiektu, dla których przerwa nie może przekraczać 30 minut,
 • kategoria III – pozostałe urządzenia, dla których przerwa zasilania może być większa od 30 minut.

Znajomość tych grup umożliwia wydzielenie sekcji:

 • zasilania podstawowego nierezerwowanego,
 • zasilania podstawowego rezerwowanego,
 • zasilania podstawowego o bezprzerwowym zasilaniu [15].

W przypadku obiektów łączności istnieje podział na 4 grupy niezawodności od A o najwyższych wymaganiach dostępności do systemu do D o najniższych wymaganiach do systemu. Podział ten określa, w jaki sposób powinno być zrealizowane zasilanie obiektu łączności. Podział wygląda następująco [18]:

 • grupa niezawodności A – zasilanie podstawowe dwustronne, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności B – zasilanie podstawowe rezerwowane, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności C – zasilanie podstawowe rezerwowane lub jednostronne w zależności od obiektu, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności D – zasilanie podstawowe jednostronne, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną lub przewoźny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej dwunastogodzinną (w zależności od sytuacji).

W przypadku obiektów typu data center istnieje klasyfikacja dotycząca całych obiektów w zależności od wymaganej pewności zasilania, opracowana przez Uptime Institute, oraz nowa norma dotycząca dystrybucji energii PN-EN 50600-2-2:2014-06 Technika informatyczna. Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Cześć 2-2: Dystrybucja energii.

Klasyfikacja Tier dzieli obiekty data center na 4 poziomy (Tier I, Tier II, Tier III oraz Tier IV), zgodnie z poziomem niezawodności systemu (czas MTBF) i dostępności do systemu informatycznego na podstawie standardu ANSI/TIA-942 oraz wytycznych Uptime Institute (UI) [18,19]:

 • poziom Tier I – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, brak elementów redundantnych,
 • poziom Tier II – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne,
 • poziom Tier III – zwielokrotnione obwody dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, ale tylko jeden obwód aktywny,
 • poziom Tier IV – zwielokrotnione aktywne obwody dystrybucji ­zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, odporne na błędy.

Z kolei system klasyfikacji obiektów data center wg normy EN 50600‑2‑2 opiera się na ocenie kilku elementów:

 • klasy dostępności (4 klasy) związany ze stopniem pewności zasilania,
 • klasy zabezpieczenia (3 klasy),
 • klasy efektywności energetycznej (3 poziomy) [6].

W tab. 5. przedstawiono klasy dostępności data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600.

b analiza ukladow zasilania tab5

Tab. 5. Klasy dostępności data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600-2. Opracowano na podstawie [20]

Układy zasilania z sieci niskiego napięcia bez zasilania bezprzerwowego

W przypadku obiektów użyteczności publicznej o mocy poniżej 0,25 MW, które nie wymagają wysokiej pewności zasilania, stosowane są układy zasilania o różnej, ale dość niskiej pewności zasilania.

Na rys. 1. przedstawiono przykłady dwóch prostych układów zasilania z publicznej sieci niskiego napięcia.

 • Pierwszy układ zasilania z jedną linią niskiego napięcia ma najniższą pewność zasilania [1]. Awaria, odstawienie dowolnego elementu do przeglądu, konserwacji lub naprawy powoduje przerwę w zasilaniu odbiorcy.
 • Drugi układ zasilania ma część elementów rezerwowanych (transformatory, linie niskiego napięcia). Niestety, zanik napięcia lub awaria linii zasilającej 15 kV lub awaria/przegląd rozdzielnicy 15 kV, z której zasilane są transformatory powoduje przerwę w zasilaniu.
b analiza ukladow zasilania rys1 1

Rys. 1. Układy o niskiej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej: a) z jedną linią niskiego napięcia, ze stacji jednotransformatorowej, b) dwiema liniami niskiego napięcia, ze stacji dwutransformatorowej, lecz zasilaną jedną linią 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Często stosowany w praktyce układ zasilania przedstawiony na rys. 2. ma podobne cechy.

Pomimo że rozdzielnica 15 kV jest sekcjonowana, ale po stronie 15 kV cała stacja przyłączona jest do jednej linii magistralnej jednostronnie zasilanej. Awaria w linii zasilającej 15 kV pozbawia zasilania wszystkich odbiorców przyłączonej do tej stacji oraz odbiorców przyłączonych do kolejnych stacji zasilanych z tej linii [1].

Większą niezawodność można uzyskać, gdy zastosuje się układ, w którym stacja transformatorowa jest włączona w linię magistralną o dwustronnym zasilaniu z dwóch GPZ-ów.

b analiza ukladow zasilania rys2 1

Rys. 2. Układ o niskiej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej. Dwie linie niskiego napięcia zasilające odbiorcę, wyprowadzone ze stacji dwutransformatorowej, lecz zasilane jedną magistralą 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najwyższą pewność zasilania z sieci niskiego napięcia posiada układ przedstawiony na rys. 3. Odbiorca jest zasilany dwiema liniami niskiego napięcia wyprowadzonymi z dwóch różnych stacji transformatorowych, przy czym stacje transformatorowe zasilane są liniami promieniowymi 15 kV (nie liniami magistralnymi) wyprowadzonymi z różnych GPZ-ów [1].

Układy zasilania z sieci średniego napięcia bez zasilania bezprzerwowego

W przypadku obiektów użyteczności publicznej o mocy powyżej 0,25 W i poniżej 5 MW, stosowane są układy zasilania o różnej pewności zasilania.

b analiza ukladow zasilania rys3 1

Rys. 3. Układ o podwyższonej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej z dwiema liniami niskiego napięcia, wyprowadzonymi z dwóch różnych stacji transformatorowych. Każda stacja zasilana jest liniami promieniowymi 15 kV wyprowadzonymi z różnych GPZ. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Zasilanie odbiorców z sieci średniego napięcia odbywa się najczęściej przez tzw. stację PZO (Punkt Zdawczo-Odbiorczy). Odbiorca może być zasilany z sieci dostawcy jedną lub wieloma liniami.

Na rys. 4. przedstawiono układ, w którym stacja PZO zasilana jest dwiema liniami magistralnymi wyprowadzonymi z jednego GPZ 110/15 kV [1]. GPZ włączony jest w linię magistralną 110 kV jednostronnie zasilaną. Zanik napięcia w linii 110 kV pozbawia odbiorcę zasilania z sieci elektroenergetycznej. W praktyce znacznie korzystniejsze jest dwustronne zasilanie magistrali 110 kV, co znacznie podwyższa pewność zasilania odbiorców.

b analiza ukladow zasilania rys4

Rys. 4. Schemat stacji PZO 15 kV zasilanej z dwóch linii magistralnych wyprowadzonych z dwóch różnych sekcji jednego GPZ. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najczęściej spotykanym w praktyce jest układ, w którym stacja PZO zasilana jest z dwóch linii magistralnych 15 kV, wyprowadzonych z dwóch różnych GPZ (obydwie stacje GPZ zasilane są z linii magistralnej 110 kV [1]. Układ przedstawiono na rys. 5.

b analiza ukladow zasilania rys5 1

Rys. 5. Schemat stacji PZO 15 kV zasilanej z dwóch linii magistralnych wyprowadzonych z dwóch różnych GPZ, lecz zasilanych z jednej linii 110 kV. Odbiorca zasilany dwiema liniami 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najwyższą pewność zasilania z sieci średniego napięcia gwarantuje układ przedstawiony na rys. 6. Odbiorca jest w tym przypadku zasilany dwiema liniami promieniowymi 15 kV, wyprowadzonymi z dwóch różnych GPZ, z pominięciem typowego układu PZO [1]. GPZ są zasilane z oddzielnych linii 110 kV wyprowadzonych ze stacji NN/110 kV lub ze stacji przy elektrowni.

W drugiej części artykułu szczegółowo zostaną omówione układy zasilania obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem zasilania bezprzerwowego.

b analiza ukladow zasilania rys6 1

Rys. 6. Schemat układu o najwyższej pewności zasilania odbiorcy z sieci średniego napięcia. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Literatura

 1. Sutkowski T. „Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną – Urządzenia i układy”, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2007
 2. Seip G.: Elektrische Installationstechnik. T.1 Berlin – Muchen, Siemens – Aktiengesellschaft, 1993
 3. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
 4. http://www.ien.pw.edu.pl/EIG/instrukcje/JAK_W_2_1.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 6. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012
 7. Ura E., Ura E.: Prawo administracyjne, Warszawa 2001.
 8. http://itfocus.pl/dzial-it/storage/blisko-100-tys-m2-powierzchni-polskich-centrow-danych/
 9. https://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/klucz,data-center-pierwszy-miliard-osiagniety,akcja,wydruk.html
 10. http://www.outsourcingportal.eu/pl/rynek-data-center-rosnie-w-sile
 11. http://pnt.euro-centrum.com.pl/files/post/666/Audytel---prezentacja.pdf
 12. Zawiła-Niedźwiedzki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A.: Informatyka gospodarcza. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 13. Gala T.: Analiza układów zasilania obiektów data center, Praca dyplomowa magisterska, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016
 14. Igras S.: Ile mocy dla serwerowni, 9.09.2013, http://www.computerworld.pl/news/391956_4/Ile.mocy.dla.serwerowni.html
 15. Dołęga W.: Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym nadzorem. Elektroinstalator, 06/2014, str. 6-9
 16. Dołęga W.: Układy zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania. Elektroinstalator, 05/2014, str. 6-10
 17. Dołęga W.: Advanced substations and electrical equipment. Wrocław University of Technology, Wrocław, 2011.
 18. Wiatr J., Orzechowski M., Miegoń M., Przasnyski A.: Poradnik projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II poprawione i rozszerzone) tom I, Eaton Quality Power 2008
 19. Piotrowski P., Derlacki M.: Klasyfikacja niezawodności dla obiektów typu data center, Elektro.info nr. 6/2014
 20. Szczygieł K.: Tworzenie koncepcji infrastruktury fizycznej Data Center w oparciu o normy, 8th PLNOG Meeting 5-6 marca 2012
 21. Dołęga W.: Stacje elektroenergetyczne. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej  2007
 22. Wiatr J., Orzechowski M.: Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 2.) - źródła zasilania, elektro.info 5/2011
 23. Dołęga W.: Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
 24. Praca zbiorowa : Poradnik inżyniera elektryka, Tom 3. Wyd. 4, WNT, Warszawa, 2011
 25. Uptime Institute, White Paper, Tier Classifications Define Site Infrastructure
 26. Piotrowski P.: Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center,  Elektro.info nr  10/2014
 27. http://biznes.interia.pl/gieldy/news/polcom-zakonczyl-budowe-nowego-data-center,2242980,1844
 28. High Availability Network Fundamentals, www.availabilitydigest.com
 29. Jakość zasilania – poradnik, odporność, niezawodność, redundancja, Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
 30. Jakość zasilania – poradnik, pewność zasilania, układy rezerwowego zasilania odbiorców, Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
 31. Piotrowski P., Pająk R.: Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 2 – porównanie niezawodności układów zasilania w standardach Tier, Elektro.info nr  1/2/2013

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BRADY Polska Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów,...

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów, jak zoptymalizować swoje procesy.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

Finder Polska Sp. z o.o. Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Finder Polska Sp. z o.o. Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

AS ENERGY Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

WAGO ELWAG Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej? Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną,...

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną, a nierzadko w domach mieszkalnych mamy również do czynienia z mniej lub bardziej zaawansowanymi systemami automatyki.

WAGO ELWAG Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku? Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie...

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie WAGO TOPJOB® S. Tym razem szczegółowo omówimy pozostałe dwa warianty: przycisk i otwór montażowy.

WAGO ELWAG Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają...

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają czas montażu i czynią je bardziej intuicyjnym. Wszystkie te warunki spełniają złączki listwowe TOPJOB® S z dźwignią.

WAGO ELWAG Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie...

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeństwo połączenia kontrolowane poprzez przezroczystą obudowę.

orange.pl Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony...

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony film bez zakłóceń. Sprawdź mapę zasięgu światłowodu od Orange i zacznij korzystać z niezawodnego internetu!

Bricoman Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu? Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie...

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie tylko ogrzewa, ale także pozwala na utrzymywanie pożądanej temperatury na stałym poziomie. Zbliżający się sezon grzewczy zawsze powoduje zwiększone zainteresowanie tematem grzejników. Które z nich najlepiej oddają ciepło? Jaki rodzaj sprawdzi się w bloku mieszkalnym, a jaki w domu jednorodzinnym?

senetic.pl Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu? Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy...

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy podstawowe informacje powinny pomóc przynajmniej w odrzuceniu ofert najmniej atrakcyjnych.

APA Group – www.apagroup.pl/nazca – laureat Konkursu „Teraz Polska”, APA Sp. z o.o. 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w...

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w gotowym obiekcie, który ma swoją określoną specyfikę i ograniczenia. To sprawia, że na linii inwestor – integrator może dochodzić do niepotrzebnych nieporozumień. W tym artykule spróbujemy wymienić najczęstsze sytuacje, na które warto zwrócić uwagę, by współpraca po obu stronach przebiegała jak najbardziej...

FIBARO Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych...

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych systemów smart home na świecie. Łatwa instalacja i brak konieczności kucia ścian kusi coraz to nowych użytkowników do rozpoczęcia swojej przygody z inteligentnym domem. Jak krok po kroku zbudować własny system smart home FIBARO i co zrobić, kiedy nasze potrzeby nagle się zmienią?

Salon LED sp. z o.o. Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można...

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można dobrać je do każdej przestrzeni. Co warto wiedzieć na temat oświetlenia szynowego? Sprawdź najważniejsze informacje!

IBC SOLAR POLSKA System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

BRADY Polska Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej? Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego...

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego rozwiązania do identyfikacji kabli i falowników 124 000 paneli słonecznych w parku energii odnawialnej Haringvliet-Zuid w Holandii. Każde zastosowane rozwiązanie do identyfikacji musiało pozostać przymocowane i czytelne przez 10 lat w aktywnym promieniowaniu UV i w trudnych warunkach środowiskowych.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można dosłownie setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.