elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Technical and economical analysis of methods to reduce the demand for electricity in data center objects

Rys. 1. Porównanie wyników analizy TCO dla zasilania gwarantowanego obiektu nr 1 [1]


Rys. arch. autorów

Koszty opłat za energię elektryczną w ośrodkach typu data center mogą być znaczące. Możliwa jest redukcja tych kosztów
w przypadku zastosowania energooszczędnych technologii. Technologie nowoczesne są jednak droższe. Czy i kiedy warto je zastosować? Wykonana analiza techniczno-ekonomiczna może pomóc w doborze właściwych technologii.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Cel analizy

Wykonana analiza miała na celu weryfikację opłacalności stosowania nowych, droższych, ale wysokosprawnych i energooszczędnych systemów zasilania gwarantowanego i klimatyzacji w porównaniu do tańszych, prostych, klasycznych technologii, uwzględniając różną wielkość obiektów data center, moc zainstalowaną oraz przeznaczenie obiektów [1].

W każdej serwerowni i centrum przetwarzania danych nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne systemów zasilania, oraz klimatyzacji są różne. Wynika to z odmiennych lokalizacji data center, a co za tym idzie:

 • różnych cen powierzchni,
 • cen energii elektrycznej,
 • warunków środowiskowych wpływających na koszty eksploatacji systemu klimatyzacji
 • czy chociażby kosztów serwisu i utrzymania wykwalifikowanego personelu

Dlatego nie ma możliwości przeprowadzenia ogólnej analizy uwzględniającej wszystkie, a nawet większość możliwych przypadków.

Z tego powodu analiza została przeprowadzona w wersji uproszczonej, uogólnionej.

Założenia do analizy starano się tak obrać, aby w jak najbardziej możliwie trafny sposób zbadać opłacalność zastosowania różnych systemów zasilania gwarantowanego i klimatyzacji dla poszczególnych obiektów oraz aby wynik końcowy odzwierciedlał jedynie nakłady inwestycyjne, oraz koszty eksploatacyjne systemów zasilania gwarantowanego i klimatyzacji, bez ingerencji innych czynników w poszczególnych wariantach analizy.

Analiza techniczno-ekonomiczna została wykonana w kilku wariantach dla dwóch różnych obiektów [1]:

 • średniej wielkości serwerowni
 • oraz dużego centrum przetwarzania danych.

Celem analizy techniczno-ekonomicznej dla drugiego obiektu było zweryfikowanie opłacalności stosowania technologii dynamicznych zasilaczy UPS (DRUPS) w porównaniu do konstrukcji tradycyjnych (statycznych) w dużych centrach przetwarzania danych.

W drugim wariancie system klimatyzacji nie podlegał analizie.

Założenia do wykonanej analizy

Analizie zostały poddane dwa osobne obiekty: średniej wielkości serwerownia oraz duże centrum przetwarzania danych.

Zakłada się, że oba obiekty znajdują się w tej samej lokalizacji, na obrzeżach Warszawy, więc warunki środowiskowe są takie same. Energię elektryczną dostarcza ten sam sprzedawca energii.

Założenia wspólne dla obu obiektów [1]:

 • koszt energii elektrycznej: 0,40 zł/kWh,
 • liczba godzin pracy/rok: 8760,
 • redundancja układu zasilania gwarantowanego: 1:1 – elementy redundantne są w stanie w pełni zastąpić elementy wchodzące w skład systemu podstawowego,
 • zakładana liczba lat eksploatacji: 8,
 • oba obiekty kupują energię elektryczną u tego samego sprzedawcy energii,
 • oba obiekty mają te same warunki środowiskowe,
 • wdrożenie każdego z wariantów nie wymaga ani ingerencji, ani modernizacji instalacji elektrycznej budynków – istniejąca instalacja elektryczna spełnia wymogi dla wszystkich wariantów,
 • nakłady inwestycyjne nie są rozłożone w czasie.

Obiekt nr 1 – średniej wielkości serwerownia [1]:

 • całkowita moc znamionowa odbiorów krytycznych: Pnkryt = 180 kW, w tym całkowita moc znamionowa odbiorów IT: PnIT = 150 kW,
 • średnie zapotrzebowanie na moc odbiorów krytycznych: Pśr = 0,65·Pnkryt = 117 kW,
 • redundancja układu zasilania klimatyzacji: 1:1 – elementy redundantne są w stanie w pełni zastąpić elementy wchodzące w skład systemu podstawowego.

Wariant I dla obiektu nr 1

Zasilanie gwarantowane zapewnia redundantny układ dwóch tradycyjnych, mało wydajnych, ale stosunkowo tanich zasilaczy UPS w technologii online, każdy o mocy 200 kVA oraz dwóch zespołów prądotwórczych o mocy 260 kVA każdy.
Układ chłodzenia stanowi redundantny, tradycyjny system klimatyzacji bez energooszczędnych technologii, pracujący w systemie zamkniętego zimnego korytarza. Założenia: sprawność systemu UPS: 88%, klimatyzacja – czas pracy w poszczególnych trybach (zastosowano wentylatory ON/OFF): mechaniczny (sprężarkowy) – 100%.

Wariant II dla obiektu nr 1

Zasilanie gwarantowane stanowi układ redundantny dwóch wysokosprawnych w typowym przedziale pracy zasilaczy UPS w technologii online, każdy o mocy 200 kVA oraz dwóch zespołów prądotwórczych o mocy 260 kVA każdy.
Układ chłodzenia stanowi redundantny system klimatyzacji wyposażony w tryb pośredniego free-coolingu, pracujący w systemie zamkniętego zimnego korytarza. Założenia: sprawność systemu UPS: 93%, klimatyzacja – czas pracy w poszczególnych trybach (zastosowano wentylatory z pełną regulacją obrotów): mechaniczny (sprężarkowy) – 62%, free-cooling mieszany – 32%, pełny free-cooling – 6%.

Wariant III dla obiektu nr 1

Zasilanie gwarantowane stanowi układ redundantny dwóch wysokosprawnych w typowym przedziale pracy zasilaczy UPS w technologii online, wyposażonych w tryb pracy ekonomicznej, każdy o mocy 180 kVA oraz dwóch zespołów prądotwórczych o mocy 260 kVA każdy.
Układ chłodzenia stanowi redundantny system klimatyzacji, wyposażony w tryb pośredniego free-coolingu, pracujący w systemie ECHO.
Założenia:
sprawność systemu UPS: 98%, klimatyzacja – czas pracy w poszczególnych trybach (zastosowano wentylatory z pełną regulacją obrotów): mechanicznyy (sprężarkowy) – 3%, free-cooling mieszany – 11%, pełny free-cooling – 86%.

Obiekt nr 2 – duże centrum danych [1]:

 • całkowita moc odbiorów krytycznych: Pnkryt = 1080 kW, w tym całkowita moc znamionowa odbiorów IT: PnIT = 900 kW,
 • średnie zapotrzebowanie na moc odbiorów krytycznych: Pśr = 0,7·Pnkryt = 756 kW.

Wariant I dla obiektu nr 2

Zasilanie gwarantowane stanowi układ redundantny dwóch wysokosprawnych w typowym przedziale pracy zasilaczy UPS w technologii online, bez trybu energooszczędnego, każdy o mocy 500 kVA oraz czterech zespołów prądotwórczych o mocy 780 kVA każdy.

Wariant II dla obiektu nr 2

Zasilanie gwarantowane stanowi układ redundantny dwóch wysokosprawnych w typowym przedziale pracy zasilaczy UPS w technologii online, wyposażonych w tryb pracy ekonomicznej, każdy o mocy 500 kVA oraz czterech zespołów prądotwórczych o mocy 780 kVA każdy.

Wariant III dla obiektu nr 2

Zasilanie gwarantowane stanowi układ redundantny dwóch zasilaczy dynamicznych DRUPS, każdy o mocy 1560 kVA.

Analiza została wykonana metodą całkowitego kosztu posiadania TCO (ang. Total Cost Of Ownership).

Wynikiem analizy TCO jest całkowita suma kosztów pozyskania, instalacji, eksploatacji i utrzymania danych aktywów (np. systemów). W uproszczeniu jest to całkowita suma wydatków na dany system przez cały cykl jego życia.

Metoda ta jest niezwykle użyteczna i praktyczna w szacowaniu, zarządzaniu, a także racjonalizacji kosztów w odniesieniu do poprawy efektywności energetycznej inwestycji informatycznych małej oraz średniej skali [2, 3].

Najważniejszy w metodzie TCO jest system klasyfikowania kosztów, który obejmuje koszty bezpośrednie (takie, których poniesienie przypisuje się do określonego produktu, systemu, czy innego nośnika kosztów), oraz koszty pośrednie (które nie są bezpośrednio związane z danym produktem, systemem czy innym nośnikiem kosztów).

W metodzie TCO najważniejsza jest zatem odpowiednia klasyfikacja oraz wzięcie pod uwagę wszystkich kosztów, które wpływają na całkowity koszt posiadania danego systemu.

W przypadku wykonywanej analizy, gdy nakłady inwestycyjne nie są rozłożone w czasie, czyli są ponoszone tylko w początkowym etapie inwestycji, całkowity koszt posiadania można obliczyć z następującej zależności (1) [4]:

b analiza techniczno data center wzor

Wzór 1

gdzie:

TCO – całkowity koszt posiadania,

CAPEX – nakłady inwestycyjne,

OPEX – koszty eksploatacyjne,

SERWIS – koszty obsługi i serwisu,

obc. – obciążenie chwilowe,

obcmax – obciążenie maksymalne,

obcmin – obciążenie minimalne,

W celu sprawdzenia niezależnie od siebie opłacalności stosowania systemu zasilania gwarantowanego i klimatyzacji, dla poszczególnych obiektów poddanych analizie, została wykonana [1]:

 • analiza TCO dla systemu zasilania gwarantowanego,
 • analiza TCO dla systemu klimatyzacji,
 • całkowita analiza TCO – dla systemu zasilania gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji.

Na podstawie danych katalogowych urządzeń wchodzących w skład systemów zasilania gwarantowanego oraz danych udostępnionym przez firmę EST Energy, zostały zebrane i wyszczególnione nakłady inwestycyjne zawierające zgodnie z założeniami:

 • koszty zasilaczy UPS,
 • koszty projektu,
 • koszty eksploatacyjne, przeglądów i remontów.

Na podstawie danych o sprawności zasilaczy obliczone zostały średnie straty mocy systemu gwarantowanego zasilania w ciągu roku oraz obliczony został koszt strat mocy. Następnie został obliczony całkowity koszt posiadania dla każdego roku, zaczynając od roku zerowego.

Dla systemu klimatyzacji analiza okazała się nieco bardziej skomplikowana ze względu na brak konkretnej sprawności systemu w zależności od wielkości obciążenia.

W tym przypadku należało oszacować zużycie energii elektrycznej dla każdego rozpatrywanego wariantu klimatyzacji, uwzględniając trzy tryby pracy:

 • tryb mechaniczny,
 • free-cooling częściowy
 • oraz pełny free-cooling.

Dzięki danym udostępnionym również przez firmę EST Energy, możliwe było obliczenie średniego rocznego zużycia energii dla różnych wariantów klimatyzacji, a następnie obliczenie kosztu energii elektrycznej pobieranej przez system chłodzenia w ciągu jednego roku.

Uwzględnienie nakładów inwestycyjnych oraz dodatkowych kosztów bezpośrednich i pośrednich pozwoliło sporządzić analizę całkowitego kosztu posiadania.

Zostały również sporządzone wykresy ilustrujące wyniki analizy.

Wykresy dla poszczególnych przypadków mają przebieg idealnie liniowy, co wynika z charakteru przyjętych założeń, które były stałe i uśrednione dla każdego roku.

Wyniki przeprowadzonej analizy dla obiektu nr 1

Analiza TCO dla systemu zasilania gwarantowanego

Tab. 1. przedstawia zestawienie danych użytych do analizy całkowitego kosztu posiadania systemu zasilania gwarantowanego. Na podstawie tych danych została wykonana analiza TCO, zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wyniki tej analizy przedstawia tab. 2. oraz ilustrują rys. 1. i rys. 2.

Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawione na rys. 1. ilustrują zmienność całkowitego kosztu posiadania w kolejnych latach.

Linie obrazujące koszty TCO dla każdego z wariantów przecinają się w okolicach początku piątego roku eksploatacji.

Punkty przecięcia linii oznaczają moment, w którym dany wariant zaczyna być bardziej opłacalny od wariantu, z którym dochodzi do przecięcia wykresów.

W tym przypadku po piątym roku eksploatacji wariant III zaczyna być bardziej opłacalny od wariantu I oraz II.

Wynika z tego, że w tym przypadku już w okresie pięcioletniej eksploatacji zaczyna bardziej opłacać się stosowanie wysokowydajnych technologii zasilania.

W przypadku zastosowania najbardziej ekonomicznego wariantu nr III, po 8 latach eksploatacji można osiągnąć oszczędność na poziomie 145 000 zł w porównaniu do zastosowania wariantu I.

b analiza techniczno data center tab1

Tab. 1. Zestawienie danych do analizy dla obiektu numer 1 dla zasilania gwarantowanego [1]

Analiza TCO dla systemu klimatyzacji precyzyjnej

Tab. 3. przedstawia dane dotyczące pracy systemu klimatyzacji w różnych trybach pracy.

Tab. 4. przedstawia z kolei zestawienie danych użytych do analizy całkowitego kosztu posiadania systemu klimatyzacji.

 Na podstawie tych danych została wykonana analiza TCO zgodnie z przyjętymi założeniami. Wyniki analizy przedstawia tab. 5.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej opłacalny jest wariant III. Wariant ten cechuje się znacznie większymi nakładami inwestycyjnymi niż te w wariancie I oraz II.

Wariant III wykazuje jednak znacznie niższe koszty operacyjne w porównaniu do pozostałych przypadków (wariant I oraz wariant II), zaczynając przynosić oszczędności już po czwartym roku od rozpoczęcia funkcjonowania inwestycji.

Po 8-letnim okresie eksploatacji zastosowanie tego wariantu może przynieść oszczędności rzędu 670 000 zł w porównaniu do najtańszej opcji systemu klimatyzacji (wariant I).

b analiza techniczno data center rys1

Rys. 1. Porównanie wyników analizy TCO dla zasilania gwarantowanego obiektu nr 1 [1]

b analiza techniczno data center rys2

Rys. 2. Porównanie wyników analizy TCO dla klimatyzacji precyzyjnej obiektu nr 1 [1]

b analiza techniczno data center tab2

Tab. 2. Wyniki analizy TCO dla systemu zasilania gwarantowanego obiektu nr 1 [1]

b analiza techniczno data center tab3

Tab. 3. Dane dotyczące poszczególnych trybów pracy systemu klimatyzacji, średniego rocznego czasu pracy oraz średniego zużycia energii w danym trybie [1]

b analiza techniczno data center tab4

Tab. 4. Zestawienie danych do analizy dla obiektu numer 1 dla systemu klimatyzacji [1]

b analiza techniczno data center tab5

Tab. 5. Wyniki analizy TCO dla systemu klimatyzacji precyzyjnej obiektu nr 1 [1]

Całkowita analiza TCO dla systemów zasilania gwarantowanego oraz klimatyzacji precyzyjnej

Tab. 6. przedstawia wyniki dla łącznej analizy całkowitego kosztu posiadania systemu zasilania gwarantowanego oraz klimatyzacji precyzyjnej.

Na rys. 3. zostało przedstawione graficzne porównanie analizowanych wariantów.

Łączna analiza przeprowadzona dla systemu zasilania gwarantowanego oraz klimatyzacji wykazała opłacalność zastosowania nowych technologii osiąganą po około 4,5 roku od początku funkcjonowania inwestycji.

Dzięki zastosowaniom energooszczędnych technologii możliwe jest uzyskanie nawet do 815 000 zł oszczędności w stosunku do wariantu I po 8 latach eksploatacji.

b analiza techniczno data center tab6

Tab. 6. Wyniki dla łącznej analizy TCO systemu zasilania gwarantowanego oraz klimatyzacji precyzyjnej [1]

Wyniki przeprowadzonej analizy dla obiektu nr 2

Celem analizy techniczno-ekonomicznej dla obiektu numer 2 było sprawdzenie opłacalności stosowania technologii dynamicznych zasilaczy UPS (DRUPS) w porównaniu do konstrukcji tradycyjnych (statycznych) w dużych centrach przetwarzania danych.

b analiza techniczno data center rys3

Rys. 3.  Porównanie wyników łącznej analizy TCO systemu zasilania gwarantowanego oraz klimatyzacji precyzyjnej [1]

b analiza techniczno data center rys4

Rys. 4.  Porównanie wyników analizy TCO dla zasilania gwarantowanego obiektu nr 2 [1]

Analiza TCO dla systemu zasilania gwarantowanego

Analiza techniczno-ekonomiczna dla obiektu nr 2 ze względu na wprowadzenie w wariancie III zespołu dynamicznego DRUPS wymagała uwzględnienia większej liczby czynników wpływających na całkowity koszt posiadania systemów.

Należało uwzględnić różnice wynikające z eksploatacji systemów UPS oraz DRUPS.

Dane wykorzystane do analizy przedstawia tab. 7a. i tab. 7b., ­natomiast jej wyniki pokazuje tab. 8.

Graficzne porównanie wyników zostało przedstawione na rys. 4.

b analiza techniczno data center tab7a 1

Tab. 7. Zestawienie danych do analizy dla obiektu numer 2 dla zasilania gwarantowanego [1] - część A

b analiza techniczno data center tab7b

Tab. 7. Zestawienie danych do analizy dla obiektu numer 2 dla zasilania gwarantowanego [1] - część B

b analiza techniczno data center tab8

Tab. 8. Wyniki analizy TCO dla systemu zasilania gwarantowanego obiektu nr 2 [1]

W przypadku zastosowania technologii DRUPS nakłady inwestycyjne są większe o około 161 000 zł w porównaniu do wariantu II i o około 450 000 zł w porównaniu do wariantu I.

Poniesiona różnica kosztów początkowych zwraca się jednak już po niecałych dwóch latach użytkowania i układ DRUPS zaczyna generować oszczędności, które wyniosą po ośmiu latach eksploatacji systemu około 830 000 zł w porównaniu do wariantu II i aż 1 370 000 zł w porównaniu do wariantu I.

Warto zauważyć, że system UPS wariantu I i system DRUPS wariantu II mają taką samą sprawność równą 93%, a ich koszty eksploatacyjne są odmienne. Wynika to z tego, że bardzo duży wpływ na wysokość kosztów eksploatacyjnych zasilaczy UPS ma koszt eksploatacyjny dla baterii związany z koniecznością ich wymiany na nowe i utylizacji starych co pięć lat.

Wnioski końcowe

Poszczególne technologie systemów zasilania gwarantowanego oraz klimatyzacji wykazują różną efektywność energetyczną [1]. Zawsze większa wydajność systemów generuje wyższe nakłady inwestycyjne.

Dodać należy, że często wyższa efektywność energetyczna danej technologii niesie za sobą pewne zmniejszenie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej centrum danych. Przykładowo, poprzez zastosowanie technologii free-coolingu pośredniego narażamy urządzenia IT na obecność wody lodowej w pomieszczeniu serwerowni, która w przypadku wycieku może spowodować ich uszkodzenie.

Wykonana analiza potwierdziła opłacalność stosowania wysoko wydajnych technologii do zasilania gwarantowanego oraz chłodzenia zarówno w małych, jak i dużych obiektów typu data center.

Bardziej zaawansowane technologie wykazały się dużo niższymi kosztami eksploatacji w porównaniu do tańszych, mniej zaawansowanych technologii w analizowanych 8-letnim okresie.

Dla obiektu małej serwerowni przełożyło się to na możliwość uzyskania oszczędności już po czterech latach w przypadku wykorzystania technologii UPS z trybem pracy ekonomicznej oraz technologii klimatyzacji pracującej w układzie ECHO, która pozwala w bardzo dużym stopniu na wykorzystanie free-coolingu. Druga część analizy potwierdziła opłacalność stosowania dynamicznych zasilaczy UPS (DRUPS) w dużych centrach danych.

Analiza wykazała, że inwestycja zacznie przynosić oszczędności już od drugiego roku użytkowania.

Tak szybkie uzyskanie możliwości oszczędności wynika z tego, że bardzo duży wpływ na wysokość kosztów eksploatacyjnych zasilaczy UPS ma koszt eksploatacyjny baterii związany z koniecznością ich wymiany na nowe i utylizacji starych co pięć lat.

*  *  *

Autorzy artykułu dziękują firmie EST Energy za materiały i informacje pomocne do napisania artykułu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość...

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość zasilania jest priorytetem.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.