elektro.info

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej, fot. pixabay.com

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej, fot. pixabay.com

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych każdego układu PWP. Zaproponowane rozwiązanie stanowi kompromis pomiędzy nakładami finansowymi i wymaganą niezawodnością dla tego typu układów.

Zobacz także

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

mgr inż. Julian Wiatr, mgr inż. Marcin Orzechowski Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Należy podkreślić, że prezentowane rozwiązanie jako jedyne umożliwia wczesne wykrywanie stanów awaryjnych w obwodzie PWP oraz informuje użytkownika, w tym również kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą o stanie tego urządzenia. Projektowane układy PWP gwarantują wyłączenie odbiorników powszechnego użytku, pozostawiając pod napięciem odbiorniki wspomagające akcję ratowniczo-gaśniczą. Po zakończonej ewakuacji na polecenie kierującego działaniami ratowniczymi istnieje możliwość całkowitego wyłączenia napięcia z płonącego budynku, przez uruchomienie drugiego PWP, do którego dostęp mają jedynie zastępy PSP za pomocą klucza systemowego. Każdy aparat wykonawczy PWP ma możliwość ręcznego rozłączenia zestyków toru zasilania przez ratowników biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.

Podstawa opracowania

 1. Zlecenie inwestora.
 2. Warunki techniczne wydane przez zakład energetyczny.
 3. Warunki zabudowy wydane przez urząd gminy (pominięte w artykule).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 1065).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109/2010 poz. 719).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1966 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1968).
 8. Wizja lokalna w terenie.
 9. Projekt zagospodarowania terenu.
 10. Uzgodnienie trasy projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 11. N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 12. N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 13. PN-HD 60364-4-41:2009 (2017) Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 14. PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
 15. PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 16. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze.
 17. PN-EN 12101-10:2007 Systemy rozprzestrzeniania dymi ciepła. Część 10: Zasilacze.
 18. Scenariusz rozwoju zdarzeń pożarowych.
 19. Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. bhp.

Wyciąg z warunków technicznych

Rejon Energetyczny gwarantuje dostawę mocy zapotrzebowanej PZ = 150 kW ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „PRAMDOTÓW 1” o mocy 630 kVA, o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 50160. Dopuszczalna wartość współczynnika tgφ ≤ 0,4. Ze stacji transformatorowej „PRAMDOTÓW 1” należy wyprowadzić nowy obwód linii kablowej dedykowanej do zasilania projektowanej hali produkcyjnej. Linię kablową należy wybudować kablem YAKXS 4x120 lub o większym przekroju i wprowadzić do złącza kablowego ZK-1A zainstalowanego przy elewacji budynku projektowanej hali produkcyjnej. Projekt linii kablowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 004, w układzie zasilania TN-C. Instalację w budynku wykonać w układzie zasilania TN-S.

Półpośredni układ pomiarowy zużytej energii elektrycznej należy projektować w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej budynku hali produkcyjnej i przystosować do zdalnego przekazu danych do OSD.

Zespół prądotwórczy o mocy 275 kVA należy przyłączyć do zasilanego budynku w sposób uniemożliwiający jednoczesne podanie napięcia z SEE i generatora zespołu prądotwórczego oraz uniemożliwiający podanie napięcia z pracującego generatora do SEE.

Stan istniejący

W miejscowości Pramdotów Gm. Orzechowo znajduje się kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV „PRAMDOTÓW 1” o mocy 630 kVA położona poza terenem inwestycji. W Rnn stacji transformatorowej znajduje się wolne pole umożliwiające przyłączenie kabla zasilającego projektowany budynek hali produkcyjnej. Projekt instalacji elektrycznych projektowanej hali produkcyjnej przewiduje układ kompensacji mocy biernej. Bateria kondensatorów statycznych zostanie przyłączona do RGB. Naturalny współczynnik mocy zapotrzebowanej przez projektowaną halę określony w projekcie instalacji elektrycznych wynosi cosφ = 0,7.

Stan projektowany

Elektroenergetyczną linię kablową długości 350 m, wykonaną kablem YAKXS 4x240, należy wyprowadzić z Rnn stacji transformatorowej „PRAMDOTÓW 1” i układać w wykopie o głębokości 100 cm na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Po ułożeniu kabla należy go zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 25 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego wzdłuż całej trasy i zasypać wykop, przywracając stan gruntu do stanu początkowego. Układany kabel należy wprowadzić do złącza kablowego ZK-1A instalowanego przy elewacji wznoszonego budynku hali poprodukcyjnej. Na kablu należy w odstępach co 10 m nałożyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla*rok ułożenia*długość*trasa*symbol użytkownika*symbol wykonawcy.

Rurę SRS Φ 160, stanowiącą osłonę kabla układanego pod drogą, należy uszczelnić od przedostawania się wody. Zacisk PEN w złączu kablowym ZK-1A należy uziemić. Rezystancja uziemienia: RB ≤ 30 Ω. Plan projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych przedstawia rysunek 1., natomiast schemat ideowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV „PRAMDOTÓW 1” przedstawia rysunek 2. Na rysunku 3. został przedstawiony uproszczony schemat ideowy zasilania projektowanej hali produkcyjnej.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, która stanowi osobną strefę pożarową w myśl § 209 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 roku poz. 1065), należy zainstalować szafę wyposażoną w układ automatyki SZR, półpośredni układ pomiarowy zużytej energii elektrycznej oraz aparat wykonawczy i elementy automatyki PWP, Rozdzielnicę Główną Budynku (RGB) oraz Rozdzielnicę Przeciwpożarową (Rppoż.). Projekt RGB oraz Rppoż. został w artykule pominięty. Stanowią one osobne opracowanie i wchodzą w zakres projektu instalacji elektrycznych budynku hali. Z Rppoż. zasilane będą wszystkie urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, natomiast z RGB pozostałe urządzenia elektryczne instalowane jako wyposażenie projektowanej hali produkcyjnej.

Sterowanie PWP1 jest wyposażone w układ zdalnego wyłączenia uruchamiany przyciskiem zdalnego sterowania zainstalowanej w przedsionku pożarowym w miejscu wskazanym na rysunek 1. Uruchomienie PWP1 powoduje odcięcie dopływu energii elektrycznej do odbiorników powszechnego użytku, podstawiając pod napięciem odbiorniki wspomagające akcje ratowniczo-gaśniczą.

Przyciski zdalnego wyzwalania PWP1 oraz PWP2 zostały wyposażone w lamki kontrolne umożliwiające ocenę ciągłości połączeń przewodów sterujących, oraz stanu położenia styków aparatu wykonawczego. Lampka żółta sygnalizuje stan połączeń przewodów zdalnego wyzwalania aparatu wykonawczego PWP. Natomiast lampka czerwona sygnalizuje stan załączenia, a lampka zielona sygnalizuje stan wyłączenia napięcia w we wszystkich obwodach za wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru – dla PWP1, dla PWP2 świecenie lamki zielonej oznacza całkowite wyłączenie napięcia z płonącego budynku.

Zbicie szybki przycisku uruchamiającego PWP powoduje zwarcie zestyków, które gwarantują zadziałanie aparatu wykonawczego w czasie nie dłuższym od 0,4 sekundy zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-1:2009 (2017) (w przypadku uruchomienia przycisku sterującego w stanie beznapięciowym, zwarte styki gwarantują zadziałanie aparatu wykonawczego w czasie nie dłuższym niż 0,4 s, dzięki czemu zapewniona jest ochrona od porażeń ekip ratowniczych oraz osób ewakuowanych z płonącego budynku).

W miejscu wskazanym na rysunek 1., na fundamencie wykonanym zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej, należy zainstalować kontenerowy zespół prądotwórczy o mocy 275 kVA. Z tablicy przyłączy zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kabel zasilania awaryjnego 2x[4xYKY 120] oraz kabel sterowniczy określony w DTR zespołu prądotwórczego, przeznaczony do sterowania aparatów wykonawczych automatyki SZR sieć/zespół prądotwórczy. Kable te należy wprowadzić do szafy PWP zainstalowanej w rozdzielni elektrycznej budynku hali.

Kable zasilania awaryjnego należy układać zgodnie z zasadami układania kabla zasilania podstawowego, opisanymi wyżej. Nastawa zabezpieczenia głównego generatora zespołu prądotwórczego została ustawiona przez producenta na prąd InG = 350 A.

Punkt neutralny generatora zespołu prądotwórczego należy uziemić. Rezystancja uziemienia RA ≤ 5 Ω. Uziemienie należy wykonać jako kombinowane, pogrążając dolny koniec pionowych prętów uziomowych na głębokość minimum 5 m poniżej dna wykopu rowu kablowego. Odległości pomiędzy pionowymi prętami nie powinny być mniejsze od 10 m. Uziomy pionowe należy połączyć galwanicznie taśmą Fe-Zn 30x4 stanowiącą uziom poziomy.

Miejsca łączenia uziomów pionowych z uziomem poziomym należy zabezpieczyć przed korozją. Następnie należy zasypać uziom poziomy warstwą piasku o grubości 10 cm, stanowiącej podłoże do układania kabla. Odległość od uziomu do dolnej powierzchni kabla, zgodnie z normą N SEP-E 004, nie może być mniejsza od 10 cm.

Obliczenia

1. Dobór kabla zasilania podstawowego projektowanej hali produkcyjnej: (ze względu na projektowany układ kompensacji mocy biernej do obliczeń przyjęty został współczynnik tg Ω = 0,4):

gdzie:

PZ – moc czynna zapotrzebowana, w [kW],

k2 – współczynnik niedopasowania charakterystyki prądowo-czasowej bezpiecznika topikowego i kabla zasilającego, w [-],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

cosφ– współczynnik mocy, w [-].

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-52:2011, przy sposobie ułożenia „D” po uwzględnieniu współczynników odpowiadających krajowej rezystywności gruntu oraz obciążalności czwartej żyły, warunki spełnia kabel YAKXS 4x240, dla którego:

W ZK-1A należy zainstalować bezpieczniki WTN2gG250, stanowiące zabezpieczenie kabla na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, a w Rnn stacji transformatorowej bezpieczniki topikowe WTN2gG400, stanowiące zabezpieczenie zwarciowe kabla.

Na podstawie obliczeń spodziewanego prądu obciążenia zgodnie z tabelą 2.10.7 zamieszczona w „Poradniku projektanta elektryka (J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, wydanie V, DW MEDIUM, Warszawa 2012), należy przyjąć przekładniki prądowe do układu pomiarowego zużytej energii elektrycznej o następujących parametrach: 200/5 A/A; S = 2,5 VA; kl. 02.

2. Sprawdzenie dobranego kabla zasilania podstawowego na zwarcia:

Na podstawie tabeli Z.3.1 zamieszczonej w „Poradniku projektanta elektryka" (J. Wiatr, M. Orzechowski, „Poradnik projektanta elektryka", wydanie V, DW MEDIUM, Warszawa 2012), parametry zwarciowe transformatora wynoszą odpowiednio:

RT = 0,0030 Ω – rezystancja uzwojeń transformatora,

XT = 0,0165 Ω – reaktancja uzwojeń transformatora,

ZT = 0,0168 Ω – impedancja transformatora.

Uwaga! Dla wyznaczenia wymaganego minimalnego przekroju kabla została wykorzystana całka Joule’a wyłączenia bezpiecznika topikowego WTNgG400, ponieważ przy spodziewanym prądzie zwarcie symetrycznego, wyłączenie zasilania nastąpi w czasie krótszym od 0,1 s.

3. Sprawdzenie dobranego kabla zasilania podstawowego ze względu na spadek napięcia:

 

4. Dobór mocy zespołu prądotwórczego:

gdzie

x’ – jednostkowa reaktancja kabla, w [Ω/km],

Xk – reaktancja linii kablowej, w [Ω],

Rk – rezystancja linii kablowej, w [Ω],

cosφ – współczynnik mocy, w [-],

Un – napięcie nominalne linii elektroenergetycznej, w [V],

S – przekrój żyły przewodzącej kabla, w [mm2],

cosφz – współczynnik mocy zapotrzebowanej przez projektowany budynek hali, w [-],

cosφnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-],

p – współczynnik wykorzystania,

SnG – moc znamionowa zespołu prądotwórczego, w [kVA],

l – długość kabla, w [m],

γ – konduktywność żyły przewodzącej kabla, w [m/(Ω· mm2)],

ZT – impedancja transformatora, w [Ω],

k – jednosekundowa gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłączenia, w [A2·s],

Zostanie przyjęty zespół prądotwórczy o mocy SnG = 275 kVA.

5. Dobór kabla zasilania awaryjnego na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-52:2011, przy sposobie ułożenia „D” po uwzględnieniu współczynników odpowiadających krajowej rezystywności gruntu, obciążalności czwartej żyły oraz wielotorowości ułożenia warunki spełnia kabel 2x[4xYKXS 120], dla którego:

6. Sprawdzenie dobranego kabla zasilania awaryjnego ze względu na spadek napięcia:

7. Sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia (zwarcie w szafie PWP):

a) Kabel zasilania podstawowego:

b) Kabel zasilania awaryjnego:

8. Prądy zwarcia symetrycznego w szafie PWP:

a) zasilanie z SEE:

gdzie:

κ – współczynnik udaru, w [-],

I”k3 – początkowy prąd zwarcia dla zwarć symetrycznych, w [kA],

I2tw – całka Joule’a wyłączenia, w [A2s],

T – czas trwania zwarcia, w [s],

Tk – elektromagnetyczna stała czasowa obwodu zwarcia, w [s],

ip – prąd zwarciowy udarowy, w [kA],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE lub PEN, w [V].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy przyjąć następujące wymagania zwarciowe dla przekładników prądowych instalowanych w układzie pomiarowym:

 • znamionowy krótkotrwała prąd cieplny (1-sekundowy): IthT1 > 0,75 kA,
 • znamionowy prąd dynamiczny id > 5,4 kA.

b) zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego:

gdzie:

x”d – względna reaktancja wzdłużna generatora zespołu prądotwórczego, w [-],

UnG – znamionowe napięcie generatora zespołu prądotwórczego, w [kV],

SnG – moc znamionowa zespołu prądotwórczego, w [MVA],

X”G – reaktancja generatora, w [Ω],

RG – rezystancja generatora, w [Ω].

Spodziewane prądy zwarciowe pozwalają na przyjęcie aparatów elektrycznych o odporności zwarciowej nie mniejszej od 6 kA.

9. Dobór rezystora ograniczającego w układzie kontroli ciągłości obwodu sterowania PWP:

Na podstawie informacji uzyskanej w Dziale Wsparcia Technicznego firmy Legrand ustalono, że impedancja cewki rozłącznika DPX 400 wynosi Zc = 150 Ω. Na podstawie katalogu firmy Legrand przyjęto wskaźnik z lampką koloru żółtego działający przy napięciu o wartości (130 – 230) V ac. Lampka ta zgodnie z katalogiem producenta wykazuje straty wynoszące PL = 1 W, zatem jej znamionowy prąd IL oraz rezystancja wewnętrzna RL wyniosą odpowiednio:

W celu ograniczenia prądu pojawiającego się w stanie przepalania się lamki należy zastosować ograniczenie jego wartości do poziomu gwarantującego niepobudzanie cewki wzrostowej, przez instalację rezystora Rd = 1000 Ω.

10. Prąd płynący przez obwód z pominięciem impedancji lamki kontrolnej:

Rozkłady napięć na elementach dzielnika napięciowego utworzonego przez lampkę, rezystor dodatkowy oraz uzwojenie cewki wzrostowej:

Należy zatem przyjąć rezystor o wartości 1 kΩ mocy 0,25 W, który należy zainstalować w kasetce zdalnego uruchomienia PWP, wykonanej w II klasie ochronności o stopniu ochrony przez obudowę nie niższym od IP65.

Spodziewane wartości prądu przepływającego przez uzwojenie cewki wzrostowej w obwodzie kontroli ciągłości przewodów sterujących nie są w stanie jej pobudzić do zadziałania PWP. Dla uruchomienia PWP konieczne jest zwarcie zestyków przycisku uruchamiającego, które powodują zmostkowanie żółtej lamki kontrolnej oraz rezystora dodatkowego Rd, umożliwiając przepływ prądu przez cewkę o wartości pozwalającej na jej pobudzenie.

Przyjęte rozwiązanie gwarantuje bezawaryjne działanie układu PWP z jednoczesną kontrolą ciągłości obwodu sterowania oraz położenia styków aparatu wykonawczego. Zabudowa aparatu wykonawczego w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, która stanowi osobną strefę pożarową, pozwala na bezpieczne ręczne rozłączenie toru zasilania przez rozwarcie styków aparatu wykonawczego PWP przez ratowników podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w przypadku braku napięcia zasilającego. Jest to rozwiązanie tanie i funkcjonalne, bez pojedynczych punktów awarii, które sprawdza się w praktyce.

Uwagi końcowe

 1. Trasy wykopu linii kablowych należy wytyczyć geodezyjnie na gruncie.
 2. Na końcach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego należy pozostawić zapasy o wartości 1% długości (uwzględniono w obliczeniach).
 3. Ochrona przeciwporażeniowa w rozdzielni elektrycznej hali, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 oraz normą N SEP-E 001 będzie realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania.
 4. Przy przejściu na zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego musi nastąpić automatyczne odłączenie baterii kondensatorów statycznych przeznaczonych do kompensacji mocy biernej przy zasilaniu z SEE.
 5. Przy stosowaniu innego typu aparatu wykonawczego przy doborze rezystora dodatkowego Rd należy mieć informacje o impedancji cewki wzrostowej aparatu wykonawczego PWP oraz dane dotyczące mocy znamionowej lamki kontrolnej informujące o stanie połączeń obwodu sterowania cewką wzrostową.
 6. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby i pomiary pomontażowe zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6.
 7. Z uwagi na instalację zespołu prądotwórczego, który umożliwia zasilanie wszystkich odbiorników instalowanych w projektowanej hali, należy uznać wymagania normy PN-HD 60364-5-56:2013 oraz przywołanej w rozporządzeniu [3] normy PN-IEC 60364-5-56:1999 za spełnione bez potrzeby instalowania dodatkowych źródeł zasilania.
 8. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12101-10 zespół prądotwórczy powinien zapewnić automatyczne dostarczenie pełnej mocy w ciągu 15 sekund od zaniku podstawowego źródła zasilania zgodnie z ISO 8528-5:1993. Czas ten z uwagi na parametry jakościowe dostarczanej energii zgodnie z normą PN-EN 50160:2010, jest zbyt krótki. Zasadnym jest przyjęcie zwłoki czasowej wynoszącej 30 sekund do chwili rozpoczęcia procedury rozruchowej. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych rozruchów powodowanych krótkimi przerwami w zasilaniu lub zapadami napięcia, których występowanie w SEE jest powszechne.
 9. Prezentowane rozwiązanie stanowi zaledwie przykład prostego, taniego i niezawodnego układu PWP zawierającego elementy składowe zgodne z wyszczególnianiem w pkt 10 załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1966). Prezentowane rozwiązanie w żaden sposób nie może być przyjęte jako zgodne z ww. rozporządzeniem z uwagi na to, że jednostka uprawniona do wydawania krajowej oceny technicznej na określenie właściwości użytkowych, opracowanie procedur badawczych tym samym określenie wymogów, jakie ma spełniać zestaw określony jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ma czas do 30 czerwca 2018 roku. Od 1 lipca 2018 roku zacznie obowiązywać ww. rozporządzenie w zakresie PWP. Prawdopodobnie do wydawania stosownych dokumentów oraz prowadzenia badań zostanie wyznaczone CNBOP-PIB w Józefowie. Należy zatem uważnie śledzić pojawianie się oficjalnych dokumentów dotyczących PWP, które mogą okazać się radykalnie inne niż prezentowane w artykule. Niniejszy artykuł może stanowić jedynie pomoc dla jednostki uprawnionej do wydawania krajowej oceny technicznej na określenie właściwości użytkowych, przy opracowywaniu projektu wymagań dotyczących konstruowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 10. Wszystkie przewody projektowanej instalacji wewnątrz budynku muszą posiadać klasę reakcji na ogień nie niższa niż ECa.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych? Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej »

Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej » Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej »

Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz »

Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz » Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz »

http://ad.elektro.info.pl/baywa-b1170n

http://ad.elektro.info.pl/baywa-b1170n

Mały sterownik do zadań specjalnych »

Mały sterownik do zadań specjalnych » Mały sterownik do zadań specjalnych »

Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety »

Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety » Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa » Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Instalacja systemu zasilania gwarantowanego »

Instalacja systemu zasilania gwarantowanego » Instalacja systemu zasilania gwarantowanego »

Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację?

Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację? Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację?

Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj »

Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj » Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online » Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów?

Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów? Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów?

Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021

Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021 Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł?

Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł? Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł?

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! »

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! » Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! »

Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych

Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych

Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2?

Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2? Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2?

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny » Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych »

Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych » Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych »

dr inż. Józef Jacek Zawodniak Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie...

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie powinno się spojrzeć bardziej globalnie, w celu dostrzeżenia ogólnych prawidłowości występujących podczas przepięć, jak i różnego rodzaju zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami technicznymi a reakcją fali przepięciowej na nie.

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet »

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet » Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet »

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy »

Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy » Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS

Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach » Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze? Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Najnowsze produkty i technologie

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można, dosłownie, setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BayWa r.e. Solar Systems Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot Fronius Wattpilot

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.