elektro.info

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych Rys. Julian Wiatr

Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych Rys. Julian Wiatr

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Podstawa opracowania

 1. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny budynku pompowni pożarowej.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 roku, poz. 1065).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU Nr 124/2009 poz. 1030).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU Nr 109/2010 poz. 719).
 5. Operat ppoż. opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
 6. Norma PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
 7. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 8. Norma PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 9. Norma PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
 10. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.
 11. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 12. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Opis stanu istniejącego

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowi będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P = 1 kW każdy, przy współczynniku mocy cos φg = 1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej. W odległości 30 m od budynku pompowni zlokalizowana jest kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn o mocy S = 400 kVA. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej występuje jedno wolne pole odpływowe.

W budynku pompowni pożarowej planowana jest instalacja dwóch pomp pożarowych o następujących parametrach:

Ponadto planowana jest instalacja oświetlenia o łącznej mocy P = 500 W (cos Ψ = 0,8).

Opis stanu projektowanego

W miejscu wskazanym na rysunku 1. należy zainstalować kontenerowy zespół prądotwórczy o mocy S = 160 kVA o następujących parametrach: U = 3X230/400 V; x"d = 0,1; Ik1 = 3·InG, wyposażony w zbiornik gwarantujący pracę przez 4 godziny (projekt posadowienia zespołu prądotwórczego stanowi osobne opracowanie). Z projektowanego zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kabel YKXS 4X70 zasilania awaryjnego i wprowadzić do budynku pompowni, w którym należy zainstalować Rozdzielnicę Pompowni (RP), w której należy zainstalować dwa układy automatyki SZR sieć/ZP.

Z wolnego pola rozdzielnicy nn istniejącej stacji transformatorowej należy wyprowadzić kabel YAKXS 4X120 zasilania podstawowego, który należy wprowadzić do budynku pompowni. Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy w budynku pompowni wprowadzić do Rozdzielnicy Pompowni na właściwe zaciski układu automatyki SZR sieć/ZP. Plan zagospodarowania terenu przedstawia rysunek 1. Schemat ideowy zasilania pompowni oraz rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 2. Schemat automatyki SZR sieć/ZP przedstawia rysunek 3. Schemat montażowy rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 4. Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na posypce z piasku o grubości 10 cm.

Kable po ułożeniu należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykopy doprowadzając grunt do stanu pierwotnego. Na kablach po ich ułożeniu, a przed zasypaniem, należy założyć w odstępach co 10 m opaski kablowe zawierające następujące informacje:

 • typ kabla,
 • rok ułożenia,
 • długość,
 • symbol użytkownika,
 • trasę.

W budynku pompowni instalację odbiorczą należy wykonać jako natynkową (przewody zasilające pompy pożarowe układać w kanałach kablowych wykonanych w masie posadzki). Plan instalacji elektrycznych budynku pompowni przedstawia rysunek 5. Oprawy oświetleniowe należy mocować do sufitu, a grzejniki elektryczne do ścian, 80 cm nad poziomem posadzki. Pomiar zużytej energii:

 • pompy pożarowe: układ półpośredni z możliwością pomiaru energii czynnej i biernej,
 • pozostałe odbiorniki: układ bezpośredni.

Układy pomiarowe należy zainstalować w rozdzielnicy RP. Uruchomienie pomp pożarowych odbywa się z Centralki Sygnalizacji Pożaru przez zwarcie zestyku bezpotancjałowego stanowiącego jej integralne wyposażenie. Zwarcie zestyku w CSP powoduje wysterowanie przekaźnika K7, który wysterowuje stycznik K8 i uruchamia przełączniki gwiazda/trójką typu PCG – 417 (K8 oraz K14). Uruchomienie pomp realizowane jest sekwencyjnie z opóźnieniem uruchomienia pompy 2 o czas t = 15 s.

Podanie sygnału z CSP powoduje załączenie stycznika K5 pozostającego na podtrzymaniu do chwili ręcznego przerwania zasilania a stabilnym wyłącznikiem RYŁ.P zainstalowanym na płycie czołowej rozdzielnicy RP. Na płycie czołowej rozdzielnicy RP należy zainstalować ręczny włącznik pomp RWŁ.P, którego zadaniem jest uruchomienie pomp w celach kontrolnych w terminach określonych w instrukcji eksploatacji.

Zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej powoduje automatyczne włączenie zespołu prądotwórczego po około 30 s oraz automatyczne przełączenie na zasilanie z sieci elektroenergetycznej po powrocie napięcia. Zespół prądotwórczy po powrocie napięcia w sieci elektroenergetycznej pracuje przez 3 minuty bez obciążenia w celu wychłodzenia generatora.

Obliczenia

1. Bilans mocy:

gdzie:

Pi – moc czynna zainstalowana, w [kW],

Pns – moc czynna silnika pompy pożarowej, w [kW],

P – moc czynna oświetlenia pompowni, w [kW],

Pogrz.el – moc czynna ogrzewania elektrycznego pompowni, w [kW].

2. Dobór zabezpieczeń głównych:

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

IBs – prąd znamionowy silnika pompy pożarowej, w [A],

IBos – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie oświetlenia pompowni, w [A],

IBg.e – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie grzejników elektrycznych, w [A],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [V],

Unf – znamionowe napięcie fazowe, w [V],

ηn – sprawność silnika pompy pożarowej, w [-].

Spodziewany prąd obciążenia w stanie rozruchu silnika (układ sekwencyjnego załączenia gwarantuje, że w stanie rozruchu znajduje się tylko jeden silnik):

gdzie:

IBs – prąd znamionowy silnika pompy pożarowej w stanie pracy ustalonej, w [A],

Irs – prąd rozruchu silnika pompy pożarowej przy rozruchu bezpośrednim, w [A],

kr – współczynnik rozruchowy silnika pompy pożarowej, w [-],

Α – współczynnik zależny od rodzaju i częstości rozruchu silnika pompy pożarowej, w [-],

Irs(Y/Δ) – prąd rozruchowy silnika pompy pożarowej po zastosowaniu przełącznika Y/Δ, w [A],

Ins – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia silnika pompy pożarowej, w [A],

In – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia głównego kabla zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego pompowni pożarowej, w [A],

Isz – spodziewany prąd obciążenia szczytowego po uwzględnieniu współczynnika asymetrii, w [A].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy przyjąć zabezpieczenie kabli zasilania podstawowego i zasilania awaryjnego o prądzie In = 200 A. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej należy zainstalować bezpieczniki WTN1gG200.

3. Dobór mocy zespołu prądotwórczego

Uwaga! Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego budynku pompowni i jest instalowany wyłącznie dla potrzeb budynku pompowni pożarowej.

gdzie:

Pz – moc szczytowa zapotrzebowana przez budynek pompowni pożarowej w warunkach ekstremalnych (pożar), w [kW],

kn – współczynnik chwilowego przeciążenia zespołu prądotwórczego, w [-],

PG min – wymagana minimalna moc czynna dysponowana ciągle przez zespół prądotwórczy, w [kW],

SnG – wymagana minimalna moc pozorna zespołu prądotwórczego, w [kVA],

cos φnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-].

Ostatecznie zostanie przyjęty zespół prądotwórczy o mocy S = 160 kV, który po uwzględnieniu naddatku mocy wynoszącego 20% mocy znamionowej przez krótki czas dysponuje mocą czynną P = 160·1,2·0,8 = 153,6 kW > Pz = 149 kW.

4. Dobór kabli zasilających budynek pompowni pożarowej

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523, warunki przy sposobie ułożenia „D”, spełnia kabel YAKS 4x120, dla którego Iz = 1,18·186 = 219,48 A > 200 A. sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia oraz samoczynnego wyłączenia podczas zwarć jednofazowych:

gdzie:

l – długość linii kablowej zasilającej budynek pompowni pożarowej, w [m],

ϒ – konduktywność przewodu, w [ m/(Ω·m)],

ΔU% – dopuszczalny spadek napięcia, w [%],

Xl – reaktancja linii zasilającej, w [Ω].

W artykule przyjęto ΔU% = 5% jako wartość dopuszczalną przy zasilaniu bezpośrednio ze stacji transformatorowej. Obliczenia przeprowadzono przy dopuszczalnym spadku napięcia dla stanu ustalonego z uwagi na ciągłe zasilanie grzejników elektrycznych oraz oświetlenia z uwzględnieniem prądu rozruchowego silnika pompy pożarowej.

Dopuszczalny spadek napięcia podczas rozruchu silnika pompy pożarowej (rozruch ciężki i rzadki) wynosi ΔU% = 10%, w prezentowanym przypadku nie znajduje on uzasadnienia. Przy zasilaniu silników osobnym kablem przy sprawdzeniu dobranych kabli należałoby oprócz większego dopuszczalnego spadku napięcia przyjąć współczynnik mocy cos właściwy dla silnika będącego w stanie rozruchu. Współczynnik ten można obliczyć z poniższego wzoru:

lub przyjąć z przedziału (0,1–0,4). Wartości mniejsze dotyczą silników większej mocy. Ewentualne dodatkowe obliczenia pozostawiam dociekliwym Czytelnikom.

 • sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP:

Na podstawie tabeli 10.25 zamieszczonej w publikacji autorstwa J. Wiatr; M. Orzechowski pt. „Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia” DW MEDIUM 2018s, parametry zwarciowe transformatora (rezystancja oraz reaktancja) o mocy 400 kVA wynoszą odpowiednio:

Natomiast parametry linii kablowej:

gdzie:

S – przekrój przewodu, w [mm2],

x' – jednostkowa reaktancja, przyjmowana dla kabli niskiego napięcia, jako 0,08 Ω/km,

l – długość linii, w [km],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PEN lub PE, w [V],

Zk1 – impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [Ω],

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie określonym w normie PN-HD 60364-4-41:2009, w [A].

Warunek samoczynnego wyłączenia podczas zwarć doziemnych zostanie zachowany w myśl wymagań normy PN-HD 60364-4-41:2009.

 • sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym w rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej o mocy S = 400 kVA:

gdzie:

Zk3 – impedancja dla zwarć symetrycznych, w [Ω],

Ik3 – spodziewany prąd zwarcia symetrycznego, w [A],

k – dopuszczalna wartość jednosekundowej gęstości prądu zwarciowego, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłączenia zabezpieczenia, w [A2·s].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

b) zasilanie awaryjne z zespołu prądotwórczego:

dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523, warunki przy sposobie ułożenia „D”, spełnia kabel YKKS 4x70, dla którego Iz = 1,18·178 = 210,04 A > 200 A.

sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP.

Parametry zwarciowe generatora zespołu prądotwórczego:

reaktancja generatora przyjmowana dla zwarć jednofazowych.

Natomiast parametry linii kablowej:

sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym na zaciskach generatora zespołu prądotwórczego:
gdzie:

Tk – czas trwania zwarcia, w [s],

x"d – reaktancja podprzejściowa wzdłużna generatora zespołu prądotwórczego, w [-].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

5. Dobór przekładników do układu pomiarowego półpośredniego obejmującego silniki pomp pożarowych:

gdzie:

Sp – moc tracona na przewodach łączących przekładniki z licznikiem zużytej energii, w [VA],

Sn – moc znamionowa przekładnika, w [VA],

SS – rzeczywiste obciążenie przekładników, w [VA],

Sap – moc pobierana przez licznik zużytej energii, w [VA],

ip – prąd udarowy, w [kA],

κ – współczynnik udaru (w sieciach nn można przyjmować wartość (1,4), w [-],

IthT1 – jednosekundowy krótkotrwały prąd cieplny, w [kA],

Idyn – prąd dynamiczny, w [kA],

Isn – znamionowy prąd strony wtórnej przekładnika, w [A],

Ipn – znamionowy prąd strony pierwotnej przekładnika, w [A].

Na podstawie obliczonych prądów zostaną przyjęte przekładniki typu ELA1D43 150/1 A/A S = 2,5 VA następujących parametrach: Ith = 60·Ipn = 60·150 = 9000 A = 9 kA > 0,55 kA, Idyn = 2,5·IthT1 = 2,5·9 = 22,5 kA > 5,75 kA.

6. Dobór zabezpieczeń oraz przewodów w poszczególnych obwodach:

Uwaga! Budynek pompowni ppoż. stanowi osobną strefę pożarową, przez co nie znajduje uzasadnienia stosowanie przewodów ognioodpornych do budowy instalacji elektrycznej.

silniki pomp pożarowych:

Zabezpieczenie zwarciowe: bezpieczniki WTN00gG80.

Uwaga! W obwodach zasilania pomp pożarowy nie wolno instalować żadnych zabezpieczeń przeciążeniowych oraz wyłączników różnicowoprądowych ze względu na wymaganą wysoką niezawodność zasilania.

Warunki spełnia przewód OPdżo 5x25, dla którego przy sposobie ułożenia „B2”, Iz = 117·0,85·1,06 ≈ 105,42 A > 88,28 A.

grzejniki elektryczne:

Zabezpieczenie: wyłącznik instalacyjny nadprądowy S301C16.

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

k2 – współczynnik krotności znamionowego zabezpieczenia, przy którym następuje jego zadziałanie w określonym umownym czasie, w [-],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

IZ – długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A],

Warunki spełnia przewód YDYżo 3x1,5, dla którego przy sposobie ułożenia „B2”, Iz = 15,75 A > 10.7. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w silnikach pomp pożarowych:

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

b) zasilanie z zespołu prądotwórczego:

Uwagi końcowe

 1. Kable zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego, po ułożeniu, a przed ich zasypaniem, należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej.
 2. Rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N należy wykonać w rozdzielnicy RP. Miejsce rozdziału należy uziemić poprzez Główna Szynę Uziemiającą (GSU) Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB ≤ 30 Ω.
 3. Punkt neutralny zespołu prądotwórczego należy uziemić. Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB  ≤ 5 Ω. 
 4. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
 5. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca: połączenia wyrównawcze i wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe.
 6. W budynku pompowni należy wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.
 7. Oprawy oświetleniowe w pompowni należy wyposażyć w moduł inwerterowy gwarantujący normalne funkcjonowanie źródła przez czas nie krótszy od 120 minut od chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych.
 8. Przepusty kabli zasilających należy uszczelnić od przedostawania się wody i gazów. 
 9. Na drzwiach wejściowych do budynku należy zainstalować tabliczkę z napisem: POMPOWNIA POŻAROWA. NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY. 
 10. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać badania i sprawdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie oraz normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 11. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować instrukcję współpracy ruchowej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną, którą należy uzgodnić z właścicielem sieci elektroenergetycznej, rzeczoznawcą ds. bhp oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
 12. Eksploatację pompowni należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych
Rys. 2. Schemat zasilania pompowni oraz schemat rozdzielnicy RP
Rys. 3. Schemat ideowy automatyki SZR sieć/ZP
Rys. 4. Schemat montażowy rozdzielnicy RP
Rys. 5. Plan instalacji elektrycznych pompowni

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro

Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro

Multimetr bezpieczny dla obszarów Ex wg ATEX (EN 60079-0 i EN 60079-11) oraz EN/IEC 61010

Multimetr bezpieczny dla obszarów Ex wg ATEX (EN 60079-0 i EN 60079-11) oraz EN/IEC 61010 Multimetr bezpieczny dla obszarów Ex wg ATEX (EN 60079-0 i EN 60079-11) oraz EN/IEC 61010

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji » Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa?

Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa? Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa?

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych » Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Ochrona przeciwprzepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Ochrona przeciwprzepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych » Ochrona przeciwprzepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych »

Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych » Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych »

Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Modułowy licznik energii - jaki wybrać? Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Zarządzanie energią: urządzenia i oprogramowanie

Zarządzanie energią: urządzenia i oprogramowanie Zarządzanie energią: urządzenia i oprogramowanie

Automatyzacja w instalacjach budynkowych - zobacz to!

Automatyzacja w instalacjach budynkowych - zobacz to! Automatyzacja w instalacjach budynkowych - zobacz to!

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych »

Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych » Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami » Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy » Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa? Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki? Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik » Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny » Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Najnowsze produkty i technologie

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.