elektro.info

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych Rys. Julian Wiatr

Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych Rys. Julian Wiatr

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Zobacz także

mgr inż. Julian Wiatr, mgr inż. Marcin Orzechowski Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn.

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01 Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania w energię elektryczną płonącego budynku po zakończonej ewakuacji.

Podstawa opracowania

 1. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny budynku pompowni pożarowej.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 roku, poz. 1065).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU Nr 124/2009 poz. 1030).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU Nr 109/2010 poz. 719).
 5. Operat ppoż. opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
 6. Norma PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
 7. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 8. Norma PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 9. Norma PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
 10. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.
 11. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 12. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Opis stanu istniejącego

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowi będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P = 1 kW każdy, przy współczynniku mocy cos φg = 1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej. W odległości 30 m od budynku pompowni zlokalizowana jest kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn o mocy S = 400 kVA. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej występuje jedno wolne pole odpływowe.

W budynku pompowni pożarowej planowana jest instalacja dwóch pomp pożarowych o następujących parametrach:

Ponadto planowana jest instalacja oświetlenia o łącznej mocy P = 500 W (cos Ψ = 0,8).

Opis stanu projektowanego

W miejscu wskazanym na rysunku 1. należy zainstalować kontenerowy zespół prądotwórczy o mocy S = 160 kVA o następujących parametrach: U = 3X230/400 V; x"d = 0,1; Ik1 = 3·InG, wyposażony w zbiornik gwarantujący pracę przez 4 godziny (projekt posadowienia zespołu prądotwórczego stanowi osobne opracowanie). Z projektowanego zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kabel YKXS 4X70 zasilania awaryjnego i wprowadzić do budynku pompowni, w którym należy zainstalować Rozdzielnicę Pompowni (RP), w której należy zainstalować dwa układy automatyki SZR sieć/ZP.

Z wolnego pola rozdzielnicy nn istniejącej stacji transformatorowej należy wyprowadzić kabel YAKXS 4X120 zasilania podstawowego, który należy wprowadzić do budynku pompowni. Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy w budynku pompowni wprowadzić do Rozdzielnicy Pompowni na właściwe zaciski układu automatyki SZR sieć/ZP. Plan zagospodarowania terenu przedstawia rysunek 1. Schemat ideowy zasilania pompowni oraz rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 2. Schemat automatyki SZR sieć/ZP przedstawia rysunek 3. Schemat montażowy rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 4. Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na posypce z piasku o grubości 10 cm.

Kable po ułożeniu należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykopy doprowadzając grunt do stanu pierwotnego. Na kablach po ich ułożeniu, a przed zasypaniem, należy założyć w odstępach co 10 m opaski kablowe zawierające następujące informacje:

 • typ kabla,
 • rok ułożenia,
 • długość,
 • symbol użytkownika,
 • trasę.

W budynku pompowni instalację odbiorczą należy wykonać jako natynkową (przewody zasilające pompy pożarowe układać w kanałach kablowych wykonanych w masie posadzki). Plan instalacji elektrycznych budynku pompowni przedstawia rysunek 5. Oprawy oświetleniowe należy mocować do sufitu, a grzejniki elektryczne do ścian, 80 cm nad poziomem posadzki. Pomiar zużytej energii:

 • pompy pożarowe: układ półpośredni z możliwością pomiaru energii czynnej i biernej,
 • pozostałe odbiorniki: układ bezpośredni.

Układy pomiarowe należy zainstalować w rozdzielnicy RP. Uruchomienie pomp pożarowych odbywa się z Centralki Sygnalizacji Pożaru przez zwarcie zestyku bezpotancjałowego stanowiącego jej integralne wyposażenie. Zwarcie zestyku w CSP powoduje wysterowanie przekaźnika K7, który wysterowuje stycznik K8 i uruchamia przełączniki gwiazda/trójką typu PCG – 417 (K8 oraz K14). Uruchomienie pomp realizowane jest sekwencyjnie z opóźnieniem uruchomienia pompy 2 o czas t = 15 s.

Podanie sygnału z CSP powoduje załączenie stycznika K5 pozostającego na podtrzymaniu do chwili ręcznego przerwania zasilania a stabilnym wyłącznikiem RYŁ.P zainstalowanym na płycie czołowej rozdzielnicy RP. Na płycie czołowej rozdzielnicy RP należy zainstalować ręczny włącznik pomp RWŁ.P, którego zadaniem jest uruchomienie pomp w celach kontrolnych w terminach określonych w instrukcji eksploatacji.

Zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej powoduje automatyczne włączenie zespołu prądotwórczego po około 30 s oraz automatyczne przełączenie na zasilanie z sieci elektroenergetycznej po powrocie napięcia. Zespół prądotwórczy po powrocie napięcia w sieci elektroenergetycznej pracuje przez 3 minuty bez obciążenia w celu wychłodzenia generatora.

Obliczenia

1. Bilans mocy:

gdzie:

Pi – moc czynna zainstalowana, w [kW],

Pns – moc czynna silnika pompy pożarowej, w [kW],

P – moc czynna oświetlenia pompowni, w [kW],

Pogrz.el – moc czynna ogrzewania elektrycznego pompowni, w [kW].

2. Dobór zabezpieczeń głównych:

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

IBs – prąd znamionowy silnika pompy pożarowej, w [A],

IBos – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie oświetlenia pompowni, w [A],

IBg.e – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie grzejników elektrycznych, w [A],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [V],

Unf – znamionowe napięcie fazowe, w [V],

ηn – sprawność silnika pompy pożarowej, w [-].

Spodziewany prąd obciążenia w stanie rozruchu silnika (układ sekwencyjnego załączenia gwarantuje, że w stanie rozruchu znajduje się tylko jeden silnik):

gdzie:

IBs – prąd znamionowy silnika pompy pożarowej w stanie pracy ustalonej, w [A],

Irs – prąd rozruchu silnika pompy pożarowej przy rozruchu bezpośrednim, w [A],

kr – współczynnik rozruchowy silnika pompy pożarowej, w [-],

Α – współczynnik zależny od rodzaju i częstości rozruchu silnika pompy pożarowej, w [-],

Irs(Y/Δ) – prąd rozruchowy silnika pompy pożarowej po zastosowaniu przełącznika Y/Δ, w [A],

Ins – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia silnika pompy pożarowej, w [A],

In – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia głównego kabla zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego pompowni pożarowej, w [A],

Isz – spodziewany prąd obciążenia szczytowego po uwzględnieniu współczynnika asymetrii, w [A].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy przyjąć zabezpieczenie kabli zasilania podstawowego i zasilania awaryjnego o prądzie In = 200 A. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej należy zainstalować bezpieczniki WTN1gG200.

3. Dobór mocy zespołu prądotwórczego

Uwaga! Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego budynku pompowni i jest instalowany wyłącznie dla potrzeb budynku pompowni pożarowej.

gdzie:

Pz – moc szczytowa zapotrzebowana przez budynek pompowni pożarowej w warunkach ekstremalnych (pożar), w [kW],

kn – współczynnik chwilowego przeciążenia zespołu prądotwórczego, w [-],

PG min – wymagana minimalna moc czynna dysponowana ciągle przez zespół prądotwórczy, w [kW],

SnG – wymagana minimalna moc pozorna zespołu prądotwórczego, w [kVA],

cos φnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-].

Ostatecznie zostanie przyjęty zespół prądotwórczy o mocy S = 160 kV, który po uwzględnieniu naddatku mocy wynoszącego 20% mocy znamionowej przez krótki czas dysponuje mocą czynną P = 160·1,2·0,8 = 153,6 kW > Pz = 149 kW.

4. Dobór kabli zasilających budynek pompowni pożarowej

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523, warunki przy sposobie ułożenia „D”, spełnia kabel YAKS 4x120, dla którego Iz = 1,18·186 = 219,48 A > 200 A. sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia oraz samoczynnego wyłączenia podczas zwarć jednofazowych:

gdzie:

l – długość linii kablowej zasilającej budynek pompowni pożarowej, w [m],

ϒ – konduktywność przewodu, w [ m/(Ω·m)],

ΔU% – dopuszczalny spadek napięcia, w [%],

Xl – reaktancja linii zasilającej, w [Ω].

W artykule przyjęto ΔU% = 5% jako wartość dopuszczalną przy zasilaniu bezpośrednio ze stacji transformatorowej. Obliczenia przeprowadzono przy dopuszczalnym spadku napięcia dla stanu ustalonego z uwagi na ciągłe zasilanie grzejników elektrycznych oraz oświetlenia z uwzględnieniem prądu rozruchowego silnika pompy pożarowej.

Dopuszczalny spadek napięcia podczas rozruchu silnika pompy pożarowej (rozruch ciężki i rzadki) wynosi ΔU% = 10%, w prezentowanym przypadku nie znajduje on uzasadnienia. Przy zasilaniu silników osobnym kablem przy sprawdzeniu dobranych kabli należałoby oprócz większego dopuszczalnego spadku napięcia przyjąć współczynnik mocy cos właściwy dla silnika będącego w stanie rozruchu. Współczynnik ten można obliczyć z poniższego wzoru:

lub przyjąć z przedziału (0,1–0,4). Wartości mniejsze dotyczą silników większej mocy. Ewentualne dodatkowe obliczenia pozostawiam dociekliwym Czytelnikom.

 • sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP:

Na podstawie tabeli 10.25 zamieszczonej w publikacji autorstwa J. Wiatr; M. Orzechowski pt. „Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia” DW MEDIUM 2018s, parametry zwarciowe transformatora (rezystancja oraz reaktancja) o mocy 400 kVA wynoszą odpowiednio:

Natomiast parametry linii kablowej:

gdzie:

S – przekrój przewodu, w [mm2],

x' – jednostkowa reaktancja, przyjmowana dla kabli niskiego napięcia, jako 0,08 Ω/km,

l – długość linii, w [km],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PEN lub PE, w [V],

Zk1 – impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [Ω],

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie określonym w normie PN-HD 60364-4-41:2009, w [A].

Warunek samoczynnego wyłączenia podczas zwarć doziemnych zostanie zachowany w myśl wymagań normy PN-HD 60364-4-41:2009.

 • sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym w rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej o mocy S = 400 kVA:

gdzie:

Zk3 – impedancja dla zwarć symetrycznych, w [Ω],

Ik3 – spodziewany prąd zwarcia symetrycznego, w [A],

k – dopuszczalna wartość jednosekundowej gęstości prądu zwarciowego, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłączenia zabezpieczenia, w [A2·s].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

b) zasilanie awaryjne z zespołu prądotwórczego:

dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523, warunki przy sposobie ułożenia „D”, spełnia kabel YKKS 4x70, dla którego Iz = 1,18·178 = 210,04 A > 200 A.

sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP.

Parametry zwarciowe generatora zespołu prądotwórczego:

reaktancja generatora przyjmowana dla zwarć jednofazowych.

Natomiast parametry linii kablowej:

sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym na zaciskach generatora zespołu prądotwórczego:
gdzie:

Tk – czas trwania zwarcia, w [s],

x"d – reaktancja podprzejściowa wzdłużna generatora zespołu prądotwórczego, w [-].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

5. Dobór przekładników do układu pomiarowego półpośredniego obejmującego silniki pomp pożarowych:

gdzie:

Sp – moc tracona na przewodach łączących przekładniki z licznikiem zużytej energii, w [VA],

Sn – moc znamionowa przekładnika, w [VA],

SS – rzeczywiste obciążenie przekładników, w [VA],

Sap – moc pobierana przez licznik zużytej energii, w [VA],

ip – prąd udarowy, w [kA],

κ – współczynnik udaru (w sieciach nn można przyjmować wartość (1,4), w [-],

IthT1 – jednosekundowy krótkotrwały prąd cieplny, w [kA],

Idyn – prąd dynamiczny, w [kA],

Isn – znamionowy prąd strony wtórnej przekładnika, w [A],

Ipn – znamionowy prąd strony pierwotnej przekładnika, w [A].

Na podstawie obliczonych prądów zostaną przyjęte przekładniki typu ELA1D43 150/1 A/A S = 2,5 VA następujących parametrach: Ith = 60·Ipn = 60·150 = 9000 A = 9 kA > 0,55 kA, Idyn = 2,5·IthT1 = 2,5·9 = 22,5 kA > 5,75 kA.

6. Dobór zabezpieczeń oraz przewodów w poszczególnych obwodach:

Uwaga! Budynek pompowni ppoż. stanowi osobną strefę pożarową, przez co nie znajduje uzasadnienia stosowanie przewodów ognioodpornych do budowy instalacji elektrycznej.

silniki pomp pożarowych:

Zabezpieczenie zwarciowe: bezpieczniki WTN00gG80.

Uwaga! W obwodach zasilania pomp pożarowy nie wolno instalować żadnych zabezpieczeń przeciążeniowych oraz wyłączników różnicowoprądowych ze względu na wymaganą wysoką niezawodność zasilania.

Warunki spełnia przewód OPdżo 5x25, dla którego przy sposobie ułożenia „B2”, Iz = 117·0,85·1,06 ≈ 105,42 A > 88,28 A.

grzejniki elektryczne:

Zabezpieczenie: wyłącznik instalacyjny nadprądowy S301C16.

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

k2 – współczynnik krotności znamionowego zabezpieczenia, przy którym następuje jego zadziałanie w określonym umownym czasie, w [-],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

IZ – długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A],

Warunki spełnia przewód YDYżo 3x1,5, dla którego przy sposobie ułożenia „B2”, Iz = 15,75 A > 10.7. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w silnikach pomp pożarowych:

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

b) zasilanie z zespołu prądotwórczego:

Uwagi końcowe

 1. Kable zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego, po ułożeniu, a przed ich zasypaniem, należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej.
 2. Rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N należy wykonać w rozdzielnicy RP. Miejsce rozdziału należy uziemić poprzez Główna Szynę Uziemiającą (GSU) Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB ≤ 30 Ω.
 3. Punkt neutralny zespołu prądotwórczego należy uziemić. Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB  ≤ 5 Ω. 
 4. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
 5. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca: połączenia wyrównawcze i wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe.
 6. W budynku pompowni należy wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.
 7. Oprawy oświetleniowe w pompowni należy wyposażyć w moduł inwerterowy gwarantujący normalne funkcjonowanie źródła przez czas nie krótszy od 120 minut od chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych.
 8. Przepusty kabli zasilających należy uszczelnić od przedostawania się wody i gazów. 
 9. Na drzwiach wejściowych do budynku należy zainstalować tabliczkę z napisem: POMPOWNIA POŻAROWA. NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY. 
 10. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać badania i sprawdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie oraz normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 11. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować instrukcję współpracy ruchowej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną, którą należy uzgodnić z właścicielem sieci elektroenergetycznej, rzeczoznawcą ds. bhp oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
 12. Eksploatację pompowni należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych
Rys. 2. Schemat zasilania pompowni oraz schemat rozdzielnicy RP
Rys. 3. Schemat ideowy automatyki SZR sieć/ZP
Rys. 4. Schemat montażowy rozdzielnicy RP
Rys. 5. Plan instalacji elektrycznych pompowni

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych? Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej »

Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej » Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej »

Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz »

Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz » Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz »

http://ad.elektro.info.pl/baywa-b1170n

http://ad.elektro.info.pl/baywa-b1170n

Mały sterownik do zadań specjalnych »

Mały sterownik do zadań specjalnych » Mały sterownik do zadań specjalnych »

Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety »

Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety » Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa » Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Instalacja systemu zasilania gwarantowanego »

Instalacja systemu zasilania gwarantowanego » Instalacja systemu zasilania gwarantowanego »

Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację?

Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację? Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację?

Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj »

Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj » Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online » Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów?

Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów? Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów?

Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021

Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021 Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł?

Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł? Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł?

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! »

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! » Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! »

Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych

Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych

Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2?

Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2? Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2?

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny » Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych »

Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych » Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych »

dr inż. Józef Jacek Zawodniak Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie...

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie powinno się spojrzeć bardziej globalnie, w celu dostrzeżenia ogólnych prawidłowości występujących podczas przepięć, jak i różnego rodzaju zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami technicznymi a reakcją fali przepięciowej na nie.

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet »

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet » Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet »

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy »

Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy » Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS

Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach » Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze? Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Najnowsze produkty i technologie

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można, dosłownie, setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BayWa r.e. Solar Systems Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot Fronius Wattpilot

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.