elektro.info

Uproszczony projekt zasilania terenu budowy obiektu liniowego

W artykule prezentujemy sposób zasilania przemieszczającego się terenu budowy, który ma miejsce wraz z postępem prac budowlanych. Rys. redakcja EI

W artykule prezentujemy sposób zasilania przemieszczającego się terenu budowy, który ma miejsce wraz z postępem prac budowlanych. Rys. redakcja EI

W artykule prezentujemy sposób zasilania przemieszczającego się
terenu budowy, który ma miejsce wraz z postępem prac budowlanych.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

W artykule:

• Podstawa opracowania
• Stan istniejący miejsca budowy
• Dane wyjściowe do projektu
• Opis techniczny
• Obliczenia
• Uwagi końcowe

Podstawa opracowania

1. Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Przyrody.

2. Projekt liniowego obiektu budowalnego.

3. Uzgodnienia organizacji zasilania terenu budowy w ramach przesuwającego się frontu robót z kierownikiem budowy.

4. N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5. N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

6. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

7. PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

8. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

9. PN-ISO 8528-5 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Zespoły prądotwórcze.

10. DIN VDE 0100-551 VDE 0100-551:2017-02 Er­rich­ten von Nie­der­span­nungs­an­la­gen Teil 5-55: Aus­wahl und Er­rich­tung elek­tri­scher Be­triebs­mit­tel. An­de­re Be­triebs­mit­tel. Ab­schnitt 551: Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen.

Stan istniejący

Planowana jest budowa rurociągu na odcinku 30 km. Trasa linii przebiega głównie po terenie rolnym. Prace należy wykonywać z zachowaniem minimalnej inwazyjności w istniejącą uprawę. Przewidywana szybkość budowy rurociągu wynosi 1000 m/7 dni. Energia elektryczna jest niezbędna do zasilania maszyn budowlanych oraz ręcznych elektronarzędzi.

Dane wyjściowe

 • Moc czynna zapotrzebowana, określona przez kierownika budowy dla pojedynczej rozdzielnicy budowlanej (RB): PRB = 20 kW.
 • Niezbędna liczba rozdzielnic RB: 5 szt.
 • Maksymalna długość obwodów: 500 m.
 • Linie zasilające układać na podstawkach i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Przewiduje się zmianę położenia linii zasilającej oraz zespołu prądotwórczego średnio co 7 dni.

Opis techniczny

 • Do zasilania tymczasowej projektowanej linii elektroenergetycznej należy przyjąć przewoźny zespół prądotwórczy o mocy 150 kVA w klasie wymagań G2, zgodnie z normą PN-ISO 8528-5 wyposażony w tablicę przyłączy kablowych posiadającą trzy gniazda o prądzie znamionowym 100 A.
 • Do budowy polowego układu zasilania należy zastosować kabel typu BIT 1000 Power 5G50 nr katalogowy EM 9103.
 • W odstępach co 250 m należy ustawić rozdzielnice RB przyłączane za pomocą gniazd wtykowych o prądzie znamionowym 100 A.
 • Schemat blokowy układu zasilania przedstawia rys. 1.
b uproszczony projekt rys1

Rys. 1. Schemat blokowy tymczasowej sieci elektroenergetycznej; rys. J. Wiatr

 • Schemat ideowy RB przedstawia rys. 2.
b uproszczony projekt rys2

Rys. 2 Schemat ideowy rozdzielnicy RB; rys. J. Wiatr

 • Rys. 3. przedstawia schemat montażowy RB.
b uproszczony projekt rys3 1

Rys. 3 Schemat montażowy rozdzielnicy RB bez osłon. Wykonać w II klasie ochronności, przy stopniu ochrony IP67; rys. J. Wiatr

 • Kable tworzące polową sieć elektroenergetyczną zasilania terenu budowy należy układać na podstawkach kablowych, wykonanych zgodnie z rys. 4., pogrążanych w gruncie w odstępach 1 m.
b uproszczony projekt rys4 1

Rys. 4 Podstawka kablowa; rys. J. Wiatr

 • Trasy kablowe należy wyznaczać poza drogami komunikacyjnymi i odpowiednio oznaczyć.
 • Przed każdą zamianą położenia polowej sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić z kierownikiem budowy położenie zespołu prądotwórczego, rozdzielnic RB oraz trasę układanych linii kablowych.
 • Planowanie rozmieszczenia elementów polowej sieci elektroenergetycznej należy realizować zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Obliczenia

1. Dobór mocy zespołu prądotwórczego – wykonany metodą szacunkową z uwagi na brak danych dotyczących przyłączanych odbiorników:

gdzie:

k1 – współczynnik przewymiarowania mocy zespołu prądotwórczego (przyjmowany z przedziału: <1,6–2>, w [-],

n – liczba zasilanych rozdzielnic RB, w [-],

kj– współczynnik jednoczesności (przyjmowany z przedziału: <0,2 –1>), w [-],

SG – wymagana moc pozorna zespołu prądotwórczego, w [kVA],

PG – wymagana moc czynna zespołu prądotwórczego, w [kW],

p – współczynnik wykorzystania, w [-],

cosφz – współczynnik mocy zapotrzebowanej, w [-],

cosφnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-],

PRB – moc czynna zapotrzebowana przez pojedynczą rozdzielnicę RB, w [kW],

Przyjęty zostanie przewoźny zespół prądotwórczy o mocy 150 kVA.

2. Dobór kabli zasilających RB:

gdzie:

IB – spodziewane obciążenie pojedynczego obwodu, w [A],

In – znamionowy prąd zabezpieczenia obwodu, w [A],

k2 – współczynnik niedopasowania charakterystyk czasowo-prądowych przewodu i zabezpieczenia, w [-].

Kabel BIT 1000 Power 5G50 nr katalogowy EM 9103, po uwzględnieniu maksymalnej spodziewanej temperatury otoczenia (trz = 40°C) oraz prądu obciążenia czwartej żyły (współczynnik 0,91), przy ułożeniu w powietrzu, posiada następującą obciążalność prądową:

gdzie:

IZ30 – dopuszczalna obciążalność kabla (w temperaturze otoczenia t = 30°C) określona w katalogu Zakładów Kablowych Bitner, w [A],

τdd – dopuszczalna długotrwale temperatura pracy kabla, w [°C],

IZ – wymagana wartość długotrwałej obciążalności prądowej, w [A],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A].

3. Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

gdzie:

S – przekrój przewodu, w [mm2],

U – napięcie, w [V],

γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω × mm2)],

li – odległości pomiędzy punktami przyłączenia, w [m],

Pi – moc czynna obciążenia w i-tym punkcie przyłączenia, w [kW].

Uwagi końcowe

1. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie w układzie zasilania TN-S.

2. Wszystkie rozdzielnice RB należy wykonać w II klasie ochronności o zwiększonej odporności na udar mechaniczny.

3. Kable stanowiące tymczasową sieć elektroenergetyczną po każdej zmianie położenia przed podaniem napięcia należy poddać badaniu rezystancji izolacji.

4. Punkt neutralny generatora zespołu prądotwórczego należy uziemić. Rezystancja uziemienia generatora zasilającego tymczasową instalację, zgodnie z wymaganiami normy DIN VDE 0100-551 VDE 0100-551:2017-02, musi wynosić: RB ≤ 50 Ω.

5. Należy zorganizować system uzupełniania paliwa w zbiorniku zespołu prądotwórczego, którego pojemność umożliwia pracę przy obciążeniu znamionowym przez 8 godzin.

6. Eksploatację tymczasowej linii elektroenergetycznej należy prowadzić ściśle według wymogów normy PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki oraz na podstawie wymagań planu BIOZ opracowanego przez kierownika budowy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Rys. 2 Schemat ideowy rozdzielnicy RB

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.