elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych

Fot. 1. Wygląd tunelu pomiarowego z komorą spalania wraz z oprzyrządowaniem

Fot. 1. Wygląd tunelu pomiarowego z komorą spalania wraz z oprzyrządowaniem

Artykuł jest próbą oceny doboru czujek pożarowych do ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem warunków panujących w tunelach kablowych. Dokonano badania spalania i rozkładu termicznego różnych kabli halogenowych i bezhalogenowych w tunelu badawczym skonstruowanym na potrzeby wyznaczania wpływu prędkości przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej na czułość pożarowych czujek dymu. Określono sposób doboru czujek dymu ze względu na sposób spalania kabli. Omówiono rozmieszczenie czujek w tunelach biorąc pod uwagę nadzór nad tunelami. Zaproponowano dobór wybranych urządzeń gaśniczych uruchamianych zastosowanymi czujkami pożarowymi dymu.

Zobacz także

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Streszczenie

W artykule omówiono aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe kabli w tunelach kablowych. Opisano nowe stanowisko do badania czasu zadziałania czujek pożarowych dymu. Wykonano badania czułości czujek dymu przy spalaniu różnych kabli. Wyniki przedstawiono na wykresach w celu porównania sposobu działania różnych czujek. Przedstawiono wpływ prędkości przepływu powietrza dla 0,5; 1 i 5 m/s na czułość czujek. Omówiono wytyczne zabezpieczenia tuneli kablowych z doborem i rozmieszczeniem czujek oraz doborem urządzeń gaśniczych.

Abstract

Active fire protection systems in cable tunnel spacess

The paper discusses the active fire protection systems of cable tunnels. It describes a new experimental facility for testing the response time of fire smoke detectors. It consists a research on the sensitivity of fire smoke detectors while burning different cables. The results are shown in figures to compare the way of operation of the various detectors. It also presents the influence of air flow velocity of 0.5, 1 and 5 m/s on the detector sensitivity. This paper discusses some safety guidelines for protecting the cable tunnels, including the selection and arrangement of detectors and fire-fighting equipment selection.

Coraz to częściej pojawiają się na rynku polskim nowe rozwiązania kabli, przewodów, dąży się do wprowadzania ich do obiektów budowlanych w celu dostarczania energii elektrycznej do urządzeń. Nagromadzenie ich powoduje, że każdy pożar instalacji ma wpływ na ludzi, ale również na proces technologiczny prowadzony w obiekcie.

Zasadą ogólną jest wykrycie spalania, czy rozkładu termicznego kabli w czasie zapewniającym szybką interwencję, niekoniecznie przy użyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej, co jest już praktycznie skrajnym działaniem. Pytanie jest takie: jaką dobrać czujkę pożarową do wykrycia pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju? Co ma wpływ na ten dobór? Jak już zostanie wybrana czujka, jaki wpływ na szybkość jej zadziałania ma prędkość przepływu powietrza w tunelu?

Badania dokonano w tunelu pomiarowym spalając różne kable jednej z firm przy różnych prędkościach przepływu powietrza.

Stanowisko badawcze

Stanowisko przeznaczone jest do badań oddziaływania przepływu powietrza na pracę czujek dymu. Składa się z następujących elementów:

 1. otwór wlotu powietrza,
 2. krata prostująca strugi powietrza,
 3. komora spalania 1,2x1,2x1,2 [m],
 4. część pomiarowa tunelu [0,4x0,4 m] zgodnie z PN-EN 54-7,
 5. anemometr (do pomiaru prędkości przepływu powietrza, 0,2–30 m/s),
 6. optyczna czujka rozproszeniowa (prod. Polon Alfa Bydgoszcz, DOR),
 7. jonizacyjna czujka dymu (prod. Polon Alfa Bydgoszcz, DIO),
 8. komin z wentylatorem.

Powietrze do komory spalania wchodzi przez otwór zasysający umieszczony na wysokości wlotu (1) do tunelu pomiarowego. Takie umiejscowienie wlotu wraz z prostownicą strumienia ma przeciwdziałać wpływowi przepływu powietrza na spalanie się próbek. Powietrze przepływając porywa cząstki dymu i płynie przez kanał pomiarowy, gdzie umieszczone są czujki dymu wraz z układem pomiarowym.

Układ pomiarowy składa się z densytometru zapewniającego pomiar gęstości optycznej dymu m, D1, komory jonizacyjnej, za pomocą której dokonywany jest pomiar względnej zmiany prądu jonizacji y oraz miernika IPS do pomiaru ilości i wielkości cząstek. Dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa elementów pomiarowych w różnych punktach tunelu dokonywany jest pomiar temperatury powietrza. Wszystkie pomiary są zapamiętywane przez system komputerowy. Poniżej pokazano sposób montażu czujek w tunelu pomiarowym.

Materiały poddane badaniom

Do badania użyto 8 różnych kabli elektrycznych, w tym 5 halogenowych i 3 bezhalogenowe. Kable pocięto na równej odcinki po 4,5 cm. Do każdej próby użyto 23 gramy izolacji kabla, nie licząc ciężaru żył. Dla spalania płomieniowego odcinki kabla układano na ruszcie z drutu, a następnie umieszczano na pojemniku (fot. 2.), do którego wlewano w celu zapalenia 10 ml spirytusu, od którego następowało zapalenie kabli. Przy spalaniu bezpłomieniowym odcinki kabli kładziono na płycie grzejnej rozgrzanej do 380°C, na której następował rozkład termiczny.

Do badań użyto kabli:

 • halogenowych:
  • YnKY, elektroenergetyczny kabel o powłoce PVC uniepalnionej (halogenowy),
  • H05RR-F, kabel w izolacji gumowej typu EI4 i powłoce gumowej typu EM3,
  • H05VVH2-F, przewód o izolacji i powłoce poliwinitowej,
  • H03RRH2, mieszanka gumy typu EPR,
  • H03VVH2-F, przewód przyłączeniowy wykonany z polwinitu.
 • bezhalogenowych:
  • HTKSH ekw, telekomunikacyjne kable stacyjne,
  • N2XH-0, kable o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z materiału bezhalogenowego,
  • HDGs FE180 PH90, kable elektroenergetyczne ognioodporne.

Przy spalaniu płomieniowym dobrano inne kable bezhalogenowe tak, aby tylko można było zaobserwować wpływ ich na czas zadziałania czujek pożarowych.

Badanie czułości czujek dymu przy spalaniu płomieniowym kabli i przewodów

Po zapalaniu par spirytusu następował proces spalania się kabli. W tym czasie zamykano drzwi komory i jednocześnie uruchamiano na komputerze program, który rejestrował czas zadziałania pożarowych czujek dymu. Badanie kończyło się w momencie wzbudzenia czujki jonizacyjnej i czujki optycznej rozproszeniowej lub po przekroczeniu czasu 180 sekund od momentu uruchomienia programu zliczającego.

Po każdej próbie dokładnie przewietrzano stanowisko badawcze poprzez uruchomienie wentylatora na maksymalnych obrotach. Po wyłączeniu wentylatora odczekano 3 minuty w celu ustabilizowania się parametrów czujek pożarowych.

Dla każdego rodzaju kabla przeprowadzono po 3 próby przy każdej z 3 prędkości przepływu powietrza, tj. 0,5; 1 i 5 m/s. Zwrócono szczególną uwagę, aby wszystkie wykonane próby były przeprowadzane w powtarzalny sposób.

Na rysunku 2. i rysunku 3. przedstawiono zadziałanie jonizacyjnej czujki dymu dla różnych rodzajów kabli z podziałem na halogenowe i bezhalogenowe dla spalania płomieniowego.

Dla kabli halogenowych rozpatrzono dwa skrajne przypadki czasu zadziałania. Dla kabla polwinitowego uniepalnionego YnKY czas zadziałania czujki był najkrótszy (17,6–98,5 s). Stosunkowo długim czasem zadziałania czujki charakteryzował się kabel na bazie mieszanki gumy typu EPR o oznaczeniu H03RRH2 – czas zadziałania to pomiędzy 164–171,7 s. Dla pozostałych kabli średni czas zadziałania czujek mieścił się mniej więcej pomiędzy wyznaczonym przedziałem czasu wyznaczonym przez omawiane kable. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na czas zadziałania pożarowych czujek dymu ma wpływ materiał, z którego został wykonany kabel.

Przyczyną tej zależności jest różnica w wielkości cząstek dymu powstałych przy spalaniu płomieniowym różnego rodzaju kabli, a także szybkość powstawania aerozolu. Przy spalaniu kabla YnKY wielkość powstałych cząstek na skutek spalania, była większa niż w przypadku kabla H03RRH2. Skutkowało to skrajnie różnym czasem zadziałania czujek. Intensywność, a także wielkość cząstek powstających podczas spalania różnych rodzajów kabli nie jest bez znaczenia dla czasu zadziałania czujek dymu.

Spalanie płomieniowe wybranych kabli elektrycznych w większości przypadków skutkowało wzbudzeniem jedynie czujki jonizacyjnej. W przypadku tylko jednego kabla – H05RR-F została wzbudzona również optyczna czujka rozproszeniowa. Istotny okazał się materiał, z którego wykonany został ten kabel. Spalająca się mieszanka gumy wchodząca w skład kabla H05RR-F wykazała się większą dymotwórczością podczas spalania niż materiały wchodzące w skład pozostałych kabli.

Dla bezhalogenowych kabli czas zadziałania czujek był zbliżony dla wszystkich badanych kabli. Świadczy to o podobnych rozkładach wielkościach cząstek dymu i ich koncentracji.

Badanie czułości czujek dymu przy spalaniu bezpłomieniowym kabli i przewodów

Przygotowane próbki kabli umieszczane były równomiernie na płycie grzewczej rozgrzanej do ok. 350°C, znajdującej się w komorze spalania układu pomiarowego. Po położeniu próbek na płycie następował proces rozkładu termicznego kabli. Równocześnie z zamknięciem komory (rys. 1.., poz. 3) uruchamiane było oprogramowanie komputerowe, za pomocą którego rejestrowało czas zadziałania czujek oraz temperaturę płyty grzewczej. Czas badania określono na 3 minuty. Badanie było przerywane wcześniej, jeśli obie czujki zostały wzbudzone.

Każda próbka kabla była poddawana trzykrotnemu badaniu dla każdej z trzech prędkości przepływu powietrza 0,5, 1 i 5 m/s. Wyniki pomiarów zestawiono w postaci wykresów przedstawionych na rysunku 4. i rysunku 5. Tu dokonano porównania zadziałania czujek jonizacyjnych i rozproszeniowych przy spalaniu bezpłomieniowym dla kabli halogenowych.

Analizując wykresy można zauważyć zależność wpływu rodzaju czujki na czas zadziałania, co powoduje, że najlepszą czujką przy tym rodzaju spalania jest czujka rozproszeniowa. Dla czujki jonizacyjnej czas wzrasta średnio trzykrotnie w stosunku do czujek rozproszeniowych. Zrównanie czasów powodowałoby spalenie większej ilości materiału palnego. Dla kabli halogenowych (rys. 6.) czas zadziałania dla czujek rozproszeniowych jest od 2 do 4 razy krótszy niż dla kabli bezhalogenowych.

Kable bezhalogenowe wytwarzają dużo mniej dymu i toksycznych związków podczas pożaru, dzięki temu są dużo bezpieczniejsze niż kable halogenowe. Rozproszeniowa czujka dymu reagowała przy każdej z badanych próbek podczas spalania. Jonizacyjna czujka dymu wzbudzała się tylko przy czterech próbkach kabli na łącznie osiem zbadanych. Przy spalaniu trzech rodzajów kabli bezhalogenowych zadziałała tylko przy jednym. Przy kablach halogenowych wzbudziła się przy trzech próbkach na pięć badanych.

Pokazuje to, że przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, jak i halogenowych w pomieszczeniu czujka ta nie będzie wykrywać pożarów bezpłomieniowych lub czas jej reakcji będzie długi. Dlatego przy spalaniu bezpłomieniowym kabli czujka rozproszeniowa będzie o wiele skuteczniejsza, ponieważ wzbudza się zawsze, a jej czas reakcji jest dużo szybszy od czujki jonizacyjnej.

Określenie wpływu prędkości przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej na czas zadziałania czujek dymu

Wpływ prędkości przepływu powietrza może mieć wpływ na czas zadziałania, co ma z kolei wpływ na rozpoczęcie działania stałych urządzeń gaśniczych, które zostają wysterowane po zadziałaniu albo linii bądź stref dozorowych w tzw. koincydencji.

Na rysunku 7. dokonano porównania czasów zadziałania czujek rozproszeniowych i jonizacyjnych przy spalaniu płomieniowym różnych kabli. Połączone punkty zadziałania czujek dla określonej czujki i prędkości wnikania do komory czujki dymu. W przypadku spalania płomieniowego widzimy, że zadziałała czujka jonizacyjna dla prędkości 0,5 i 1 m s dla wszystkich kabli (porównywalne czasy), a w pozostałych przypadkach występują pojedyncze zadziałania przy niskich prędkościach. Dla prędkości 5 m/s mamy pojedyncze zadziałanie dla kabla YnKY. Nie porównujemy czasu zadziałania przy spalaniu bezhalogenowych kabli do kabli halogenowych z uwagi na różne masy użytych kabli. Kable bezhalogenowe charakteryzują się wytwarzaniem bardzo małych cząstek aerozolu dymowego podczas płomieniowego spalania. Niezbędne było zwiększenie masy spalanych kabli.

Wzbudzenie czujki osiągnięto dopiero przy spalaniu 115 gram materiału, czyli 5-krotnie więcej niż w przypadku kabli halogenowych. Małe cząsteczki dymu trudniej ulegają jonizacji na skutek usuwania ich z komory jonizacyjnej pod wpływem przepływu powietrza. W wyniku tego wzrost prędkości przepływu wydłuża czas wzbudzenia czujki jonizacyjnej. Zadziałanie czujki przy prędkości 1 m/s mieściło się w górnej granicy czasu badania, czyli 180 sekund. Prędkość przepływu powietrza 5 m/s nie skutkowała wzbudzeniem czujki z powodu rozrzedzenia dymu. Czujka nie została wzbudzona z uwagi na zbyt małą gęstość optyczną dymu.

Na rysunku 8. przedstawiono porównanie czasów zadziałania czujek dymu dla różnych rodzajów kabli przy spalaniu bezpłomieniowym. Z rysunku widać, że praktycznie w tym przypadku działa czujka rozproszeniowa, a prędkość wpływa, jak poprzednio na zwiększenie czasu zadziałania czujek. Z uwagi na większą dymotwórczość kabli przy spalaniu bezpłomieniowym (rozkładzie termicznym) zadziałała czujka rozproszeniowa nie tylko przy 0,5 i 1 m/s, ale także przy 5 m/s. Spalanie bezpłomieniowe, jak widać, nie powoduje zadziałania czujek jonizacyjnych. Pojawiają się pojedyncze zadziałania. W tym przypadku badano kable spalając tę samą ilość bez względu na rodzaj spalanego kabla. Czasy są zależne od rozkładów cząstek.

Wytyczne zabezpieczenia przestrzeni wypełnionych przewodami i kablami

Należy rozpatrzeć, w jaki sposób należy wykryć w takich przestrzeniach pożar we wczesnej fazie rozwoju pożaru, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie gaśnicze.

Dobór czujek ze względu na rodzaj spalania kabli, przewodów elektrycznych przeanalizowano w poprzednich rozdziałach, gdzie stwierdzono, że dla spalania bezpłomieniowego najlepsza jest czujka rozproszeniowa, a przy spalaniu płomieniowym – jonizacyjna czujka dymu. Oczywiście w pierwszej fazie rozwoju pożaru występuje spalanie bezpłomieniowe. Spalanie płomieniowe może wystąpić w przestrzeniach, gdzie może nastąpić podpalenie.

Wpływ prędkości jest problemem, który powoduje wydłużenie czasu zadziałania czujek. Kilka lat temu badane były kable spalane płomieniowo w komorze badawczej w sposób bez wymuszenia, przepływającym dymem o określonej prędkości. Inaczej badano czasy zadziałania przy grawitacyjnym wnikaniu dymu do czujek punktowych dymu. Przy spalaniu płomieniowym szybciej wykrywały pożar czujki jonizacyjne w stosunku do czujek optycznych rozproszeniowych. Jak widać, należy poddać to zjawisko dalszym badaniom. Wstępnie może to być wpływ prędkości przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej.

Rozmieszczenie czujek w tunelach jest realizowane jak dla przestrzeni korytarzy, co zostało przedstawione na rysunku 9. Pamiętajmy, że te wytyczne są dla tuneli do 3 m szerokości, powyżej 3 m należy rozmieszczać czujki, jak w pomieszczeniach.

Następną sprawą jest dobór środka gaśniczego do gaszenia pożarów kabli. Tu wszystko zależy od przeznaczenia pomieszczenia z kablami. Mogą to być stałe urządzenia gaśnicze gazowe – ze względu na cenę na CO2, czy zamienniki halonów, poprzez mgłę wodną. Ale także półstałe urządzenia gaśnicze poprzez podłączanie do stref wodnych zraszaczowych urządzeń gaśniczych.

Badania wykonywane były w ramach projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” POIG.01.01.02-10-106/09-5 Pakiet.

Literatura

 1. W. Wnęk, Materiały na szkolenie projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej w CNBOP PIB: Klasyfikacja i podział czujek ze względu na rodzajów monitorowanego parametru pożarowego, Podział i wybrane własności systemów SAP, Zasady projektowania systemów SAP, Konserwacja systemów SAP, ćwiczenia projektowe, Józefów 2013.
 2. SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej.
 3. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.) Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1. Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

 • sempre sempre, 02.04.2019r., 13:50:46 Interesuje nas taka czujka - Inteligentny-Czujnik-Dymu-BD.301/65 To wystarczy na jedno pomieszczenie tylko, tak? Ile trzeba mieć takich czujek w mieszkaniu 60 metrów, żeby czuć się na pewno bezpiecznie? No i te powiadomienia - one się faktycznie przydają? To działa? Korzysta się z tego?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.