elektro.info

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach

– badania nieniszczące diagnostyka zainstalowanych nieferromagnetycznych rur urządzeń wymiany ciepła

Rys. 3. Trajektorie zmian sygnałów różnicowego wewnętrznego przetwornika przelotowego dla wzorcowych sztucznych nieciągłości o głębokościach (od lewej do prawej): 100%, 80%, 60%, 40% i czterech nieciągłości zewnętrznych o głębokości 20% grubości ścianki

Rys. 3. Trajektorie zmian sygnałów różnicowego wewnętrznego przetwornika przelotowego dla wzorcowych sztucznych nieciągłości o głębokościach (od lewej do prawej): 100%, 80%, 60%, 40% i czterech nieciągłości zewnętrznych o głębokości 20% grubości ścianki

Diagnostyczne defektoskopowe badania zainstalowanych nieferromagnetycznych rur urządzeń wymiany ciepła, w elektrowniach i w elektrociepłowniach są przeprowadzane metodą prądów wirowych [1–3]. Metoda prądów wirowych należy do metod badań powierzchniowych. Może być ona stosowana do wykrywania powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości obiektów z materiałów przewodzących prąd elektryczny (tj. z metali) zarówno nieferromagnetycznych, jak i ferromagnetycznych. Możliwe jest wykrywanie nieciągłości o głębokości od około 0,1 mm szerokości do około 0,0005 mm i o długości od około 0,4 mm (dane przybliżone). Do przeprowadzenia badań metodą prądów wirowych wystarcza jednostronny dostęp do obiektu.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule opisano badania, in-situ, metodą prądów wirowych, nieferromagnetycznych rur skraplaczy pary i wymienników ciepła. Przedstawiono następujące aspekty nieniszczących badań rur nieferromagnetycznych: charakterystykę metody prądów wirowych, obszary zastosowania, stosowane przetworniki wiroprądowe oraz rezultaty badań.

Abstract

Diagnostic Methods of Power Generations Systems – Nondestructive Testing Heat exchangers nonmagnetic tubing in-situ diagnostic

Eddy current inspection of condensers and heat exchangers nonmagnetic tubing, in-situ, is presented. The following issues concerning nondestructive testing of nonmagnetic tubing are covered: features of eddy current method, areas of implementation, eddy current transducers used, transducers signals evaluation as well as tests results.

Badanie rur urządzeń wymiany ciepła, a przede wszystkim rur skraplaczy pary turbinowej, jest rozpowszechnione na świecie. Nie ma alternatywnej metody do metody prądów wirowych i techniki badań nieniszczących zainstalowanych rur z metali nieferromagnetycznych. Badania takie, w odniesieniu do rur w elektrowniach i w elektrociepłowniach, są również wykonywane w Polsce, w czym wieloletnie doświadczenie praktyczne ma autorka niniejszego artykułu.

Przy badaniach rur urządzeń wymiany ciepła wymagany jest dostęp do wnętrza rur. Konieczne jest przesuwanie sond wiroprądowych, wewnątrz rur. Urządzenia wymiany ciepła muszą być odstawione do badań, a np. z rur skraplaczy pary turbinowej musi być usunięta woda.

Aby otrzymać z zespołu ogniw fotowoltaicznych napięcie stałe na poziomie ok. 350 Vdc wymagany jest układ podwyższający i stabilizujący napięcie. Do tego celu można wykorzystać kilka rozwiązań układowych znanych z zasilaczy impulsowych. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie układu przekształtnika typu dc/ac/dc z transformatorem. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość kilkukrotnego podwyższenia napięcia, np. z poziomu ok. 20 Vdc na 350–400 Vdc, ale musimy zamienić napięcie stałe na zmienne o dużo wyższej częstotliwości, np. ok. 20 kHz, i zastosować transformator, a następnie to napięcie jeszcze raz wyprostować. Na poszczególnych etapach zamiany napięcia tracona jest moc na elementach półprzewodnikowych (diody i tranzystory) i na transformatorze.

Przetworniki do kontroli rur zainstalowanych

W kontroli zainstalowanych rur skraplaczy pary i rur innych urządzeń wymiany ciepła stosowane są przede wszystkim przelotowe wewnętrzne przetworniki różnicowe (rys. 1.), przy czym jedno z uzwojeń różnicowych może być wykorzystywane także jako przetwornik bezwzględny.

Przetworniki wewnętrzne (rys. 1. i rys. 2.) są stosowane do kontroli zainstalowanych prostych rur (z metali nieferromagnetycznych) urządzeń wymiany ciepła. Giętkie sondy, z przetwornikami wewnętrznymi, są stosowane do kontroli rur (z metali nieferromagnetycznych), o kształcie litery „U”.

Przetworniki przelotowe wewnętrzne pozwalają na określanie położenia nieciągłości wzdłuż długości rurek. Przetworniki przelotowe wewnętrzne, przy kontroli rur zainstalowanych, pracują przy wzbudzaniu wieloczęstotliwościowym. Z ich użyciem wykrywane są nieciągłości położone zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej ścianki rur. Prędkość przesuwu sondy wewnątrz rur może wynosić do ok. 2 m/s. Sondy można przesuwać ręcznie wewnątrz rur lub można im nadawać ruch, w rurach, przy użyciu agregatów na sprężone powietrze.

Przetworniki z magnesami (rys. 2a) są stosowane do kontroli zainstalowanych cienkościennych rur z metali słaboferromagnetycznych. Sondy wieloprzetwornikowe z wieloma statycznymi miniaturowymi przetwornikami płaskimi (rys. 2b) są stosowane w kontroli rur zainstalowanych, jeśli celem badania jest nie tylko wykrycie nieciągłości i wskazanie ich położenia wzdłuż długości rur, ale również określanie położenia nieciągłości na obwodzie rur.

Sondy wirujące, z wieloma miniaturowymi przetwornikami stykowymi płaskimi, są stosowane w badaniach diagnostycznych rur urządzeń wymiany ciepła do wykrywania nieciągłości rur, w strefie ich roztłaczania w ścianach sitowych.

Materiały rur badanych i wykrywane nieciągłości rur

Mogą być kontrolowane rury, wykonane z takich materiałów, jak: mosiądz MC 70 (ok. 30% Zn, ok. 1% Sn, reszta Cu), miedzionikle (90% Cu i 10% Ni; 80% Cu i 20% Ni oraz 70% Cu i 30% Ni), miedź, aluminium, Hastelloy – C, Inconnel 600, monel, austenityczne stale odporne na korozję i stopy tytanu.

Wykrywane są zarówno punktowe, jak i rozległe ubytki ścianki rur. Możliwe jest wykrywanie i rozróżnianie przede wszystkim takich eksploatacyjnych uszkodzeń rur, jak: pęknięcia, wżery korozyjne, ubytki powstałe w wyniku korozji selektywnej (tj. wskutek odcynkowania niektórych mosiądzów), ubytki powstałe w wyniku korozji „amoniakalnej”, ubytki grubości ścianki wynikające z otarć rur o podpory i wzajemnych otarć rur na skutek ich wibracji, co prowadzi do pęknięć, ubytki rozległe – pocienienia ścianki rur oraz wgniecenia. Wykrycie wgnieceń jest istotne ze względu na ich „wycieranie”, od wnętrza rur, przez kulki czyszczące rury, co następuje przy stosowaniu systemów tzw. ciągłego czyszczenia rur. Prowadzić to może do perforacji ścianki rur. Mogą być m.in. rozróżniane gatunki materiałów rur, jeśli przy ich montażu nastąpiło pomieszanie.

System kontroli zainstalowanych rur z materiałów nieferromagnetycznych

System kontroli rur zainstalowanych umożliwia przeprowadzanie wieloczęstotliwościowej, wieloparametrowej kontroli rur, wykonanych z materiałów nieferromagnetycznych. System spełnia wymagania Komisji Regulacji Energetyki Atomowej Stanów Zjednoczonych, podane w przewodniku 1.83 i odnośnych wytycznych ASME, dotyczących kontroli rur urządzeń wymiany ciepła.

System kontroli składa się z: przelotowych wewnętrznych przetworników różnicowych (rys. 1.) wykorzystywanych także jako przetworniki bezwzględne, wielokanałowego defektoskopu, umożliwiającego akwizycję danych z badań, komputera wraz z oprogramowaniem. Oprogramowanie umożliwia:

 • analizę sygnałów przetworników, w tym mieszanie sygnałów przetwornika różnicowego, co pozwala na eliminację wpływu sygnałów zakłócających, pochodzących np. od płyt mocujących rury, na sygnały przetworników wywołane przez nieciągłości rur [1, 2]), otrzymywanych przy badaniach rur,
 • sporządzanie raportów z badań.

Cztery kanały defektoskopu mogą współpracować z przetwornikiem różnicowym, a pozostałe cztery kanały – z przetwornikiem bezwzględnym. W systemie rejestrowane są wartości składowej rzeczywistej i składowej urojonej sygnałów przetworników, dla różnych częstotliwości ich pracy, w poszczególnych kanałach defektoskopu. Po przetworzeniu tych sygnałów uzyskuje się trajektorie zmian sygnałów przetworników (rys. 3.).

W przypadku kontroli zainstalowanych rur urządzeń wymiany ciepła, na podstawie fazy sygnałów określa się głębokość punktowych nieciągłości, a na podstawie amplitudy – głębokość rozległych ubytków ścianki rur. W odniesieniu do sygnałów przetwornika różnicowego sporządzane są tzw. krzywe kalibracyjne kąta fazowego sygnałów (rys. 4.) i krzywe kalibracyjne sygnałów wynikowych, po ich zmieszaniu. Krzywe kalibracyjne kąta fazowego ujmują zależność procentowego ubytku grubości ścianki rur (oś pionowa) od kąta fazowego (oś pozioma) sygnałów przetworników.

Przy podanym na rysunku 3. ustawieniu trajektorii, dla wzorcowej nieciągłości przelotowej, dla kątów fazowych sygnałów mniejszych niż np. 40°, w wyniku interpretacji danych, otrzymywana jest informacja o występowaniu nieciągłości położonych od strony ścianki wewnętrznej rur, a dla większych kątów – nieciągłości od strony ich ścianki zewnętrznej.

Wyniki kontroli rur

Na rysunku 5. pokazano przykładowe przebiegi sygnałów wewnętrznego różnicowego przetwornika przelotowego, otrzymane przy badaniu rury z mosiądzu MC 70, zawierającej naturalne uszkodzenia. Są to następujące przebiegi:

 • przebieg składowej urojonej wzdłuż długości rury (rys. 5a, od lewej),
 • przebieg składowej rzeczywistej wzdłuż długości rury (rys. 5a, od prawej),
 • trajektoria zmian sygnałów przetwornika, dla jednego z uszkodzeń naturalnych (rys. 5b).

Przebiegi sygnałów, jak te pokazane przykładowo na rysunku 5. – ale dla wszystkich kanałów systemu, otrzymywane przy wykorzystaniu oprogramowania przeznaczonego do analizy sygnałów przetworników, są podstawą oceny głębokości i położenia ubytków, wzdłuż długości rur, zainstalowanych rur urządzeń wymiany ciepła.

W szczegółowych raportach z badań rur podawane są: wartość zarejestrowanego napięcia, w miejscu wystąpienia największej nieciągłości w danej rurze, procentowa głębokość ubytku w stosunku do grubości ścianki rur, położenie nieciągłości – czy znajduje się ona od strony zewnętrznej ścianki, czy od strony wewnętrznej ścianki danej rury oraz położenie największej z nieciągłości w każdej rurze, w stosunku do określonego dna sitowego. Zbiorcze wyniki kontroli rur urządzeń wymiany ciepła przedstawiane są w postaci rysunków, prezentujących ubytki rur. Rysunki te są przedstawiane na planach den sitowych.

Na rysunku 6. przedstawiono fragment przykładowego rysunku, stanowiącego wynik kontroli rur głównego skraplacza pary, wraz z zestawieniem statystycznym.

Mogą być także przedstawiane rysunki na planach den sitowych, rur do kołkowania lub rysunki rur do wymiany, przy uwzględnieniu kryteriów uzgodnionych z administratorami bloków energetycznych oraz rysunki przedstawiające tylko uszkodzenia zewnętrzne (zwykle bardziej groźne) i rysunki przedstawiające tylko uszkodzenia wewnętrzne oraz rysunki przedstawiające np. wgniecenia lub też rury z innych materiałów. Mogą być przedstawiane rysunki wyróżniające rury z generalnymi pocienieniami ich ścianek, wraz z odpowiednimi danymi liczbowymi.

W raportach podawane są też zbiorcze dane statystyczne, przedstawiające wyniki kontroli rur, z podziałem wykrytych uszkodzeń na ich dziesięcioprocentowe przedziały, w stosunku do grubości ścianki rur. Wyniki kolejnych badań rur urządzeń wymiany ciepła mogą być wykorzystane do sporządzania raportów przedstawiających trendy zużycia rur. Wyniki badań rur metodą prądów wirowych pozwalają na ocenę stanu rur i na podjęcie odpowiednich decyzji, np. wymiany lub zakołkowania części rur, zawierających głębokie uszkodzenia eksploatacyjne. Jest to bardzo istotne, gdyż wiele wymienników ciepła, w tym skraplaczy pary turbinowej, ma wiele lat i podjęcie takich działań przyczynia się do bezawaryjnej dalszej ich pracy.

Literatura

 1. A. Lewińska-Romicka: Badania materiałów metodą prądów wirowych. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2007
 2. A. Lewińska-Romicka: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. WNT, Warszawa 2001
 3. A. Lewińska-Romicka: Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach. Badania nieniszczące. Część I. Metody wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów. Elektro info nr 3/2009 (72), str. 94-100
 4. A. Lewińska-Romicka: Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach. Badania nieniszczące. Część II. Metody wykrywania wewnętrznych nieciągłości materiałów. Elektro info nr 9/2009 (77), str. 120-124

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Przydomowe mikroinstalacje OZE Przydomowe mikroinstalacje OZE

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii...

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz szybkiego zmniejszenia zużycia energii ¬również w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w domach jednorodzinnych, małych przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach i instytucjach, itp.

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1) Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi...

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi Chinach oraz Indiach. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje...

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz inteligentne instalacje teleinformatyczne.

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r. Prace nad „Warunkami technicznymi” rozpoczęły się w 1993 r. Prace w zakresie instalacji elektrycznych prowadził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż”.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia...

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia wybrane przepisy „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” regulujące wymogi projektowe i wykonawcze.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa...

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest określane w różny sposób. Jedna z definicji określa „bezpieczeństwo” jako stan braku zagrożenia, a dodatek „energetycznego” oznacza brak zagrożenia w dostawach energii wynikający z samowystarczalności. Samowystarczalność energetyczna rozumiana jest jako stosunek ilości...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.)...

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.) było nowelizowane dwukrotnie:

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Efektywność energetyczna w przemyśle

Efektywność energetyczna w przemyśle Efektywność energetyczna w przemyśle

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3....

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Jest to efekt przede wszystkim: przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej...

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.