elektro.info

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

Instalacja bezpuszkowa – „nowiutka” dla dewelopera

Instalacja bezpuszkowa – „nowiutka” dla dewelopera

Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z niewłaściwie wykonanymi pracami przy ich montażu w obiektach budowlanych.

Zobacz także

Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym

Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym

W dobie rozwoju cywilizacyjnego na świecie stale ma miejsce rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jeśli w latach 90. światowe zużycie energii wynosiło około 12 TW, to prognoza na rok 2030, uwzględniając...

W dobie rozwoju cywilizacyjnego na świecie stale ma miejsce rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jeśli w latach 90. światowe zużycie energii wynosiło około 12 TW, to prognoza na rok 2030, uwzględniając przewidywane zużycie w roku 2010 wynoszące ok. 20 TW, będzie wynosić prawdopodobnie 30,0 TW.

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych zależy w dużym stopniu od zastosowanych środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, prądem przeciążeniowym i zwarciowym, przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych oraz skutkami cieplnymi. Skuteczność ochrony przed tymi zagrożeniami zależy z kolei od jakości wykonania instalacji.

Miarą skuteczności tej ochrony jest liczba śmiertelnych wypadków w wyniku porażenia prądem elektrycznym oraz liczba pożarów będących następstwem wad wykonania instalacji elektrycznych lub ich nieprawidłowej eksploatacji. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba śmiertelnych wypadków spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym jest 2-3-krotnie większa niż w krajach Europy Zachodniej.

Zagrożenie śmiertelnymi porażeniami prądem elektrycznym występuje przede wszystkim w budynkach mieszkalnych (mieszkaniach) oraz w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. Nadal najwięcej wypadków śmiertelnych odnotowuje się na wsi, dwukrotnie więcej niż w mieście. Równie częste są przypadki powstawania pożarów spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną. Zasadniczy wpływ na dużą liczbę śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz pożarów ma zły stan techniczny instalacji elektrycznych.

Dotyczy to również instalacji nowych. Wynika to z faktu, że prawidłowość wykonania leży wyłącznie w ręku wykonawcy, który wykonuje roboty oraz sporządza protokóły, przeprowadza badania i pomiary. Na wielu budowach brak inspektorów nadzoru inwestorskiego. W wielu przypadkach są to osoby zatrudniane na ułamek etatu i bywające na budowie sporadycznie. Ogromna większość wykonawców wykonuje swoje prace w sposób prawidłowy, zdając sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za przyszłe bezpieczeństwo użytkowników instalacji.

Niestety, nie brak i takich, którzy nie są wystarczająco przygotowani do sprostania współczesnym wymaganiom, a ich profesjonalizm daleki jest od doskonałości. Przedskutkami działalności takich wykonawców należy się bronić. Środowisko elektryków polskich od wielu lat kontaktuje się ze swoimi kolegami we Francji. Dzięki tym kontaktom poznano metodę stosowaną w tym kraju, przynoszącą znakomite rezultaty w zakresie wzrostu bezpieczeństwa. 

We Francji działa od lat organizacja pod nazwą „Consuel”. Nazwa pochodzi od skrótu francuskiej wersji pełnej nazwy tej organizacji („Komitet ds. Bezpieczeństwa Użytkowników Energii Elektrycznej”). Powstała ona dzięki oddolnym inicjatywom wykonawców instalacji elektrycznych, organizacji użytkowników oraz dystrybutorów energii elektrycznej. Działalność kontrolna rozwijała się przez około dziesięć lat, a następnie, dzięki porozumieniu siedmiu ministerstw, dekretem powołano do życia obligatoryjnego „kontrolera instalacji”, w dzisiejszej postaci „Consuel”.

Według danych posiadanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, „Consuel” jest organizacją samofinansującą się. Zatrudnia we Francji i na jej terenach zamorskich łącznie około 230 osób. W latach 1972 - 2000 sprawdzono 13 mln instalacji, a średni koszt jednej kontroli wyniósł (w przeliczeniu) 55 zł. System dysponuje danymi wszystkich zespołów wykonujących instalacje elektryczne, monitorując jakość ich pracy. W ramach specjalnego oprogramowania pozwala on na sondażową kontrolę każdej wykonanej instalacji, a częstotliwość i dokładność kontroli zależy od średniej oceny, jaką uzyskał wykonawca w swojej dotychczasowej działalności zawodowej.

Jeszcze w 2001 r. podpisany został plan polskiej współpracy ze stroną francuską. Stronę polską reprezentowały Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Stowarzyszenie ElektrykówPolskich. W dokumencie tym strona polska wyraziła zainteresowanie:

 • utworzeniem systemu kontroli instalacji elektrycznych, zgodnego z kryteriami europejskimi,
 • metodami kontroli instalacji elektrycznych,
 • metodami zatwierdzania świadectw zgodności,
 • organizacją systemu finansowania kontroli instalacji elektrycznych.

Od tego momentu Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspólnie z szeregiem partnerów rozpoczęło działania zmierzające do wprowadzenia w Polsce systemu potwierdzania zgodności instalacji elektrycznych z obowiązującymi przepisami i standardami przez niezależną od wykonawcy i przedsiębiorstwa energetycznego stronę trzecią. Atest taki byłby wydawany przed przekazaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji. Uznano, że w to tak ważne dla Polski przedsięwzięcie powinny włączyć się aktywnie władze rządowe i samorządowe, a przede wszystkim ministerstwo odpowiedzialne za budownictwo i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Ostatnio, korzystając z przygotowywanej kolejnej nowelizacji Ustawy Prawo budowlane, Stowarzyszenie Elektryków Polskich zaproponowało wprowadzenie zapisu zobowiązującego wykonawców do uzyskania przed odbiorem robót elektrycznych certyfikatu wydanego przez niezależną instytucję kontrolną. Było to już drugie wystąpienie do władz w tej sprawie. W ramach kongresu organizowanego przez SEP z okazji swojego 90-lecia sprawom jakości instalacji elektrycznych poświęcono specjalną sesję, na której przewidziano także wystąpienie przedstawiciela Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji Elektrycznych FISUEL (Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de l’ELectricité – International Federation for Safety of Electrical Users). FISUEL jest stowarzyszeniem, które zrzesza organizacje mające na celu promocję bezpieczeństwa elektrycznego, poprzez wydawanie przepisów o regularnych badaniach okresowych instalacji, uchwalanie norm i procedur postępowania. Stowarzyszenie Elektryków Polskich w 2009 r. stało się pełnoprawnym członkiem FISUEL.

Sprawa z punktu widzenia technicznego i bezpieczeństwa jest bezdyskusyjna. Wymagałaby jednak wielu działań organizacyjnych, w tym powołania organizacji skupiającej ekspertów elektryków, na wzór francuskiego „Consuel”. Problemem jest wybór takich ekspertów, ponieważ musieliby to być ludzie o nieposzlakowanej moralności, posiadający niezbędne kwalifikacje formalne oraz doświadczenie, a ponadto cieszący się autorytetem w swoim środowisku. Następnym problemem do rozwiązania pozostaje przełamanie barier psychologicznych wśród inwestorów i wykonawców oraz inspektorów nadzoru. Niezależny ekspert wkraczający na budowę w pewnym stopniu stawiałby pod znakiem zapytania rzetelność pracy inspektora nadzoru inwestorskiego. Tym niemniej, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo, sprawa warta jest zachodu, ale na dzień dzisiejszy wszystko pozostaje w pierwszym etapie w rękach urzędników, w następnym – parlamentarzystów.

Jakość instalacji elektrycznych ma duże znaczenie także w budownictwie jednorodzinnym oraz w gospodarstwach rolnych. Ustawa Prawo budowlane w art. 18 (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). stanowi, że do obowiązków inwestora (a jest nim także właściciel lub użytkownik budynku jednorodzinnego, lub gospodarstwa rolnego) należy m.in. zapewnienie opracowania odpowiedniej dokumentacji oraz wykonania i odbioru robót przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Ponadto inwestor ma prawo ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Zaangażowane przez inwestora osoby (art. 42) muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt, a więc i instalacje elektryczne, jest zobowiązany (art. 60) przekazać właścicielowi pełną dokumentację budowy, w tym protokół odbioru i protokóły pomiarów i prób. W praktyce właściciel, który jest jednocześnie inwestorem, musi po zakończeniu budowy zgromadzić i przechowywać powyższe dokumenty. Źle się przy tym stało, że ustawa (art. 64, ust. 2, pkt 1) zwalnia właścicieli budynków jednorodzinnych z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. W książce takiej zapisuje się wszystkie informacje dotyczące budynku od chwili przekazania do użytkowania do końca eksploatacji. Prowadzenie takiej książki może być wprawdzie dla przeciętnego właściciela budynku jednorodzinnego lub gospodarstwa rolnego trochę trudne, ale gdyby była taka potrzeba, zawsze można skorzystać z pomocy specjalisty. Tak jak na przykład postępuje wiele osób przy wypełnianiu formularzy podatkowych.

Tyle przepisy. Niestety, praktyka jest daleka od tych zasad. W bardzo wielu przypadkach instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym traktowane są marginesowo. Powszechną praktyką jest wykonywanie ich bez jakiejkolwiek dokumentacji i przez przypadkowo dobrane osoby. Wielu właścicieli budynków samemu układa instalacje elektryczne. Tymczasem zgodnie z przepisami, każda instalacja elektryczna powinna być montowana na podstawie odpowiedniej dokumentacji, a po jej wykonaniu lub remoncie czy rozbudowie powinna być poddana sprawdzeniu i protokólarnemu odbiorowi. Dotyczy to także instalacji w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i gospodarstwach rolnych. Pod względem formalnym sprawdzania instalacji dotyczy norma PN-HD 60364-6:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. Norma ta zastąpiła normę z 2006 roku. Przed przystąpieniem do odbioru instalacji należy przeprowadzić prace kontrolne. W ich skład wchodzą oględziny oraz pomiary:

 • izolacji,
 • ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • rezystancji przewodów ochronnych,
 • rezystancji izolacji.

Po przeprowadzeniu powyższych prac można dokonać odbioru instalacji i rozpocząć ich użytkowanie. Jednocześnie wskazane jest założenie książki obiektu. Książka obiektu budowlanego stanowi swego rodzaju jego paszport, a jednocześnie starannie prowadzona zawiera nieocenione informacje przydatne przez lata użytkowania budynku. Z tego względu w dobrze pojętym własnym interesie właściciel budynku jednorodzinnego taką książkę powinien prowadzić, mimo że ustawa tego od niego nie wymaga. Wzór książki i zasady jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1134). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i prowadzona systematycznie przez cały okres istnienia budynku. Książka powinna mieć format A4 i zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą ponumerowane strony. W książce umieszcza się następujące dane:

 • datę założenia książki,
 • rodzaj obiektu i jego adres,
 • imię i nazwisko właściciela,
 • numer i datę sporządzenia protokółu odbioru budynku,
 • dane pozwolenia na użytkowanie budynku – nazwę organu, który je wydał, oraz datę i numer dokumentu,
 • ewentualnie wpis o zmianie właściciela budynku,
 • ogólne informacje o obiekcie,
 • wykaz dokumentacji powykonawczej,
 • plan zagospodarowania działki z uwidocznionymi wszystkimi sieciami zewnętrznymi,
 • dane o przeprowadzanych remontach i ewentualnej przebudowie lub rozbudowie budynku.

Nowelizacja Ustawy Prawo budowlane z 10 maja 2007 roku (DzU nr 99, poz. 665) w nowo sformułowanym art. 61 zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do:

 • utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 2 ustawy,
 • zapewnienia, przy zachowaniu należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Nowe sformułowanie art. 62 ust. 1 stanowi m.in. że:

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:   

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,   

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Podobnie nowe brzmienie otrzymał art. 70, zgodnie z nim: „Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem”.

Właściciel odpowiada za powierzenie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych osobie posiadającej kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym. Kontrola okresowa powinna obejmować podobne czynności jak sprawdzenia odbiorcze. Należą do nich oględziny oraz próby i pomiary. Ze wszystkich czynności i pomiarów należy sporządzać odpowiednie protokóły.

Wnioski

 • Niefrasobliwe podejście wielu osób do instalacji elektrycznych, w tym także właścicieli i mieszkańców budynków jednorodzinnych oraz właścicieli gospodarstw rolnych, stwarza poważne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym oraz zagrożenie pożarowe.
 • Wprowadzenie obowiązkowej kontroli instalacji przez niezależnego eksperta, przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym oraz wiejskim, wyeliminowałoby z rynku niesolidnych wykonawców, a z drugiej strony, wymusiło na inwestorach konieczność prawidłowego podejścia do tych instalacji.
 • Niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich uregulowań prawnych, m.in. dotyczących dokumentacji obiektów oraz rzetelnego sprawdzania instalacji. 
 • Najważniejszą sprawą jest jednak propagowanie właściwych zachowań użytkowników instalacji elektrycznych przez prasę codzienną, radio i telewizję. 

Na zdjęciach prezentujemy, jak często wygląda stan instalacji na placach budowy i w budynkach mieszkalnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Przydomowe mikroinstalacje OZE Przydomowe mikroinstalacje OZE

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii...

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz szybkiego zmniejszenia zużycia energii ¬również w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w domach jednorodzinnych, małych przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach i instytucjach, itp.

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1) Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi...

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi Chinach oraz Indiach. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje...

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz inteligentne instalacje teleinformatyczne.

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r. Prace nad „Warunkami technicznymi” rozpoczęły się w 1993 r. Prace w zakresie instalacji elektrycznych prowadził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż”.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.) Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia...

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia wybrane przepisy „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” regulujące wymogi projektowe i wykonawcze.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa...

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest określane w różny sposób. Jedna z definicji określa „bezpieczeństwo” jako stan braku zagrożenia, a dodatek „energetycznego” oznacza brak zagrożenia w dostawach energii wynikający z samowystarczalności. Samowystarczalność energetyczna rozumiana jest jako stosunek ilości...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.)...

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.) było nowelizowane dwukrotnie:

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Efektywność energetyczna w przemyśle

Efektywność energetyczna w przemyśle Efektywność energetyczna w przemyśle

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3....

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Jest to efekt przede wszystkim: przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej...

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.