elektro.info

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analysis of the electric energy supply systems for public buildings with varying levels of reliability

Artykuł przedstawia różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych oraz wnioski i uwagi końcowe.

Artykuł przedstawia różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych oraz wnioski i uwagi końcowe.

Budynki
użyteczności publicznej to obiekty o często bardzo różnych wymaganiach
niezawodnościowych. Układów zasilania stosowanych w praktyce dla tego typu
obiektów jest również wiele. Obiekty wymagające największej dostępności, np. szpitale
lub obiekty data center, wymagają wyjątkowo wysokiej dostępności systemu.
Wymaga to zastosowania rozbudowanych układów zasilania bezprzerwowego.
Z drugiej strony, istnieją obiekty, np. muzeum lub szkoła, dla których
wymagania niezawodnościowe są stosunkowo niskie i nie wymagają one
koniecznie zastosowania układów zasilania bezprzerwowego.

Zobacz także

mgr inż. Jacek Katarzyński, dr hab. inż Marek Olesz Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.) Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej,...

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej, najczęściej w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych w technologii AGM VRLA (Absorbe Glass Mat Valve Regulated Lead Acid) [2], są w stanie zapewnić bezprzerwowe zasilanie odbiornikom wymagającym ciągłości zasilania. Skutki utraty danych, przerwania ciągu technologicznego czy utraty życia ludzkiego...

mgr inż. Karol Kuczyński Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji Dobór zasilacza UPS do trudnych warunków eksploatacji

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu...

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu danego systemu należy uwzględnić typ zasilacza, biorąc pod uwagę jego niezawodność oraz sposób przyłączenia odbiorników i ich grup. W fazie przygotowania projektu należy wziąć pod uwagę znaczenie poszczególnych odbiorników i wymagany czas podtrzymania zasilania [1, 2]. Praca niektórych z nich...

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Julian Wiatr Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia

Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia

Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających aparaturę medyczną stosowaną do obrazowania wymusza zapewnienie niezawodności zasilania tych systemów. Obecnie diagnostyka medyczna coraz...

Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających aparaturę medyczną stosowaną do obrazowania wymusza zapewnienie niezawodności zasilania tych systemów. Obecnie diagnostyka medyczna coraz częściej wspierana jest poprzez sieci neuronowe i uczenie głębokie, które wspomagają identyfikację zmian chorobowych oraz wymagają dużej mocy obliczeniowej procesorów i układów graficznych.

Charakterystyka obiektów budowlanych użyteczności publicznej

Jednostką użyteczności publicznej jest urząd państwowy lub instytucja służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych [7].

W kraju występuje duża różnorodność układów zasilania obiektów użyteczności publicznej. Wynika to w głównej mierze z różnych wartości zapotrzebowanych mocy takich obiektów, różnych wymagań dotyczących niezawodności i pewności ich zasilania, różnych konfiguracji sieci elektroenergetycznej, odległości od stacji energetyki zawodowej oraz technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji określonych rozwiązań [17].

Do przykładów obiektów użyteczności publicznej zaliczyć można m.in. [7, 15]:

 • budynki biurowe,
 • obiekty handlowe,
 • obiekty usługowe,
 • obiekty sportowe (stadiony, hale sportowe),
 • placówki kulturalne (kina, teatry, opery, sale widowiskowe, muzea),
 • obiekty edukacyjne (przedszkola, szkoły, uczelnie),
 • obiekty służby zdrowia (szpitale, stacje pogotowia ratunkowego, przychodnie, gabinety lekarskie),
 • żłobki,
 • dworce kolejowe,
 • dworce autobusowe,
 • zawodowa straż pożarna,
 • banki,
 • komendy policji,
 • obiekty wojskowe,
 • urzędy państwowe,
 • ośrodki przetwarzania danych (data center),
 • obiekty łączności.

Wymienione obiekty budowlane użyteczności publicznej nie mają jednakowych wymagań w zakresie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Niektóre z nich, np. muzea, nie muszą spełniać bardzo rygorystycznych wymagań niezawodnościowych.

Z drugiej strony, niektóre obiekty wymagają wyjątkowo wysokiej niezawodności zasilania. Zaliczyć do nich można np. szpitale (w szczególności sale operacyjne w szpitalach), obiekty wojskowe, komendy policji, zawodową straż pożarną, banki, obiekty łączności oraz ośrodki przetwarzania danych. Innymi słowy, obiekty budowlane użyteczności publicznej nie są spójne w zakresie wymagań niezawodnościowych.

Zapewnienie obiektom użyteczności publicznej bezprzerwowego zasilania jest bardzo kosztowne. W celu ograniczenia tych kosztów, powszechnie stosuje się podział na kategorie zasilania poszczególnych odbiorników.

Zakwalifikowanie urządzeń do określonej kategorii odbiorników pozwala na stworzenie przejrzystego układu zasilania i zminimalizowanie kosztów związanych z zapewnieniem wymaganego poziomu niezawodności [21].

W zależności od indywidualnych wymagań (kategoria odbiorów) dotyczących pewności zasilania należy wybrać:

 • odpowiedni układ zasilania o określonym stopniu pewności zasilania,
 • opcjonalnie odpowiednie źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego o określonym stopniu niezawodności (liczba i typ zasilaczy bezprzerwowych UPS, liczba i typ zespołów prądotwórczych).

Wartość napięcia zasilającego zależy od mocy zainstalowanych odbiorników w budynkach użyteczności publicznej [6]:

 • odbiorniki o mocy poniżej 0,25 MW zasila się napięciem 230/400 V,
 • odbiorniki o mocy powyżej 0,25 MW i poniżej 5 MW zasila się napięciem SN (15 kV/20 kV),
 • odbiorniki o mocy od 5 MW do 50 MW zasila się napięciem SN lub napięciem 110 kV,
 • odbiorniki o mocy powyżej 50 MW i poniżej 150 MW zasila się napięciem 220 kV,
 • odbiorniki o mocy ponad 150 MW zasila się napięciem 220 kV lub wyższym.

W przypadku obiektów użyteczności publicznej typowa moc nie przekracza 5 MW, zatem w zależności od mocy zainstalowanej zasilanie realizowane jest napięciem 230/400 V lub napięciem 15 kV (20 kV).

Jednym z wyjątków są np. duże i bardzo duże obiekty data center, w których zapotrzebowanie na moc może przekroczyć 5 MW. W takich przypadkach możliwe jest zasilanie napięciem średnim lub napięciem 110 kV.

Warto dodać, że według statystyk z 2012 roku dla dwudziestu dużych centrów przetwarzania danych w Polsce przydział mocy wahał się od nieco poniżej 1 MW do nawet ponad 30 MW. Zasilanie napięciem wyższym niż 230/400 V wymaga oczywiście budowy odpowiednich stacji transformatorowych zapewniających pokrycie zapotrzebowanej mocy przez obiekt [6].

Standardy ciągłości zasilania według przepisów

Zagadnienie pewności dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej niskiego oraz średniego napięcia regulują m.in. [4]:

 • norma PN-EN 50160:2010 – parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
 • umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji – podpisywane przez spółki dystrybucyjne z odbiorcami i wytwórcami przyłączanymi do sieci rozdzielczej,
 • instrukcje ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczych,
 • wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci zawierają załączniki do „Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczych spółek dystrybucyjnych”.

Podział przerw w zasilaniu według [5]:

 • planowane – wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
 • nieplanowane – spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucję energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

b analiza ukladow zasilania tab1 1

Tab. 1. Grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz warunki przyłączenia do sieci. Opracowano na podstawie [5]

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy [5]:

1) przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę,

2) krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,

3) długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,

4) bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,

5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

b analiza ukladow zasilania tab2 1

Tab. 2. Standardy ciągłości zasilania odbiorców. Opracowano na podstawie [4, 5]

Ze względu na wymagania niezawodnościowe dla układów zasilania i rozdzielnic, układy sieci dzieli się na [16, 24]:

 • układy nierezerwowane,
 • układy rezerwowane o średnim poziomie niezawodności i dopuszczalnym długim czasie przerwy (kilka godzin),
 • układy rezerwowane o wysokim poziomie niezawodności i dopuszczalnym krótkim czasie przerwy (kilka minut),
 • układy rezerwowane o bardzo wysokim poziomie niezawodności i dopuszczalnym bardzo krótkim czasie przerwy zakłóceniowej (kilka sekund).
b analiza ukladow zasilania tab3 1

Tab. 3. Skutki finansowe spowodowane niedostępnością aplikacji dla różnych branży [12]

Podział odbiorców energii elektrycznej na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie oraz warunki przyłączenia do sieci został przedstawiony w tab. 1. Natomiast w tab. 2. przedstawiono standardy ciągłości zasilania odbiorców w zależności od grupy przyłączeniowej według [5].

Koszty przerw w zależności od odbiorcy mogą być bardzo różne. W tab. 3. przedstawiono skutki finansowe spowodowane niedostępnością aplikacji dla różnych branży, w których przetwarzane są dane, i wykorzystywane są sieci komputerowe (dane dotyczą rynku amerykańskiego).

Klasyfikacje odbiorców energii elektrycznej ze względu na wymaganą pewność zasilania

Istnieje wiele ogólnych klasyfikacji odbiorników energii elektrycznej, ze względu na wymaganą pewność zasilania [1]. Trudno jednak o zupełnie jednoznaczny podział na kategorie z uwagi na indywidualny charakter każdego odbiornika energii elektrycznej.

Klasyfikacja może mieć wyłącznie charakter orientacyjny. Należy w każdym indywidualnym przypadku wykonać analizę wymagań odbiorników w zakresie ciągłości zasilania biorąc pod uwagę zarówno kryteria techniczne, jak również ekonomiczne.

Analizie powinny podlegać szacunkowe koszty budowy różnych wariantów układów zasilania. Istotne jest również oszacowanie kosztów strat wynikających z przerwy w zasilaniu oraz stopień bezpieczeństwa osób.

Przykładem klasyfikacji stosowanej w Polsce jest następujący podział [1]:

 • kategoria I – odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu przez określony czas może spowodować zagrożenie życia ludzkiego lub bardzo duże straty materialne, np. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń technologicznych, rozstrojenie procesu technologicznego, utrata cennych danych, inne straty finansowe wynikające z przestoju w normalnym funkcjonowaniu obiektu,
 • kategoria II – odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu może spowodować duże straty produkcyjne,
 • kategoria III – odbiorniki niezaliczone do kategorii I lub II.

Inny, popularniejszy obecnie system klasyfikacji podany w [6], dzieli również odbiorniki na 3 kategorie:

 • kategoria I – odbiorniki, w których nawet krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia ludzi lub znaczne straty materialne spowodowane np. przerwaniem procesu produkcyjnego,
 • kategoria II – odbiorniki, w których krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej (do kilku minut) nie spowoduje negatywnych skutków,
 • kategoria III – odbiorniki, w których dowolnie długa przerwa w dostawie energii elektrycznej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków.

W publikacji [2] klasyfikację odbiorców energii elektrycznej, w zależności od wymaganego stopnia pewności zasilania, podzielono na cztery kategorie. Klasyfikację zawiera tab. 4.

b analiza ukladow zasilania tab4

Tab. 4. Kategorie odbiorców w zależności od wymaganego stopnia pewności zasilania [1, 2]

W przypadku budynków szpitalnych należących do kategorii obiektów użyteczności publicznej obowiązują bardzo wysokie wymagania dotyczące pewności zasilania. Stosowany jest w praktyce podział odbiorników w szpitalach na następujące kategorie zasilania [15]:

 • kategoria Ia – urządzenia oświetleniowe i elektromedyczne, dla których jest wymagane zasilanie bezprzerwowe,
 • kategoria Ib – urządzenia oświetlenia awaryjnego, wszystkie urządzenia medyczne związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, dla których czas przerwy nie może przekroczyć 15 sekund,
 • kategoria II – urządzenia wymagane do podstawowego działania obiektu, dla których przerwa nie może przekraczać 30 minut,
 • kategoria III – pozostałe urządzenia, dla których przerwa zasilania może być większa od 30 minut.

Znajomość tych grup umożliwia wydzielenie sekcji:

 • zasilania podstawowego nierezerwowanego,
 • zasilania podstawowego rezerwowanego,
 • zasilania podstawowego o bezprzerwowym zasilaniu [15].

W przypadku obiektów łączności istnieje podział na 4 grupy niezawodności od A o najwyższych wymaganiach dostępności do systemu do D o najniższych wymaganiach do systemu. Podział ten określa, w jaki sposób powinno być zrealizowane zasilanie obiektu łączności. Podział wygląda następująco [18]:

 • grupa niezawodności A – zasilanie podstawowe dwustronne, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności B – zasilanie podstawowe rezerwowane, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności C – zasilanie podstawowe rezerwowane lub jednostronne w zależności od obiektu, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną,
 • grupa niezawodności D – zasilanie podstawowe jednostronne, zasilanie rezerwowe: wymagany stacjonarny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej trzygodzinną lub przewoźny zespół prądotwórczy z rezerwą co najmniej dwunastogodzinną (w zależności od sytuacji).

W przypadku obiektów typu data center istnieje klasyfikacja dotycząca całych obiektów w zależności od wymaganej pewności zasilania, opracowana przez Uptime Institute, oraz nowa norma dotycząca dystrybucji energii PN-EN 50600-2-2:2014-06 Technika informatyczna. Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Cześć 2-2: Dystrybucja energii.

Klasyfikacja Tier dzieli obiekty data center na 4 poziomy (Tier I, Tier II, Tier III oraz Tier IV), zgodnie z poziomem niezawodności systemu (czas MTBF) i dostępności do systemu informatycznego na podstawie standardu ANSI/TIA-942 oraz wytycznych Uptime Institute (UI) [18,19]:

 • poziom Tier I – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, brak elementów redundantnych,
 • poziom Tier II – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne,
 • poziom Tier III – zwielokrotnione obwody dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, ale tylko jeden obwód aktywny,
 • poziom Tier IV – zwielokrotnione aktywne obwody dystrybucji ­zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, odporne na błędy.

Z kolei system klasyfikacji obiektów data center wg normy EN 50600‑2‑2 opiera się na ocenie kilku elementów:

 • klasy dostępności (4 klasy) związany ze stopniem pewności zasilania,
 • klasy zabezpieczenia (3 klasy),
 • klasy efektywności energetycznej (3 poziomy) [6].

W tab. 5. przedstawiono klasy dostępności data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600.

b analiza ukladow zasilania tab5

Tab. 5. Klasy dostępności data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600-2. Opracowano na podstawie [20]

Układy zasilania z sieci niskiego napięcia bez zasilania bezprzerwowego

W przypadku obiektów użyteczności publicznej o mocy poniżej 0,25 MW, które nie wymagają wysokiej pewności zasilania, stosowane są układy zasilania o różnej, ale dość niskiej pewności zasilania.

Na rys. 1. przedstawiono przykłady dwóch prostych układów zasilania z publicznej sieci niskiego napięcia.

 • Pierwszy układ zasilania z jedną linią niskiego napięcia ma najniższą pewność zasilania [1]. Awaria, odstawienie dowolnego elementu do przeglądu, konserwacji lub naprawy powoduje przerwę w zasilaniu odbiorcy.
 • Drugi układ zasilania ma część elementów rezerwowanych (transformatory, linie niskiego napięcia). Niestety, zanik napięcia lub awaria linii zasilającej 15 kV lub awaria/przegląd rozdzielnicy 15 kV, z której zasilane są transformatory powoduje przerwę w zasilaniu.
b analiza ukladow zasilania rys1 1

Rys. 1. Układy o niskiej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej: a) z jedną linią niskiego napięcia, ze stacji jednotransformatorowej, b) dwiema liniami niskiego napięcia, ze stacji dwutransformatorowej, lecz zasilaną jedną linią 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Często stosowany w praktyce układ zasilania przedstawiony na rys. 2. ma podobne cechy.

Pomimo że rozdzielnica 15 kV jest sekcjonowana, ale po stronie 15 kV cała stacja przyłączona jest do jednej linii magistralnej jednostronnie zasilanej. Awaria w linii zasilającej 15 kV pozbawia zasilania wszystkich odbiorców przyłączonej do tej stacji oraz odbiorców przyłączonych do kolejnych stacji zasilanych z tej linii [1].

Większą niezawodność można uzyskać, gdy zastosuje się układ, w którym stacja transformatorowa jest włączona w linię magistralną o dwustronnym zasilaniu z dwóch GPZ-ów.

b analiza ukladow zasilania rys2 1

Rys. 2. Układ o niskiej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej. Dwie linie niskiego napięcia zasilające odbiorcę, wyprowadzone ze stacji dwutransformatorowej, lecz zasilane jedną magistralą 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najwyższą pewność zasilania z sieci niskiego napięcia posiada układ przedstawiony na rys. 3. Odbiorca jest zasilany dwiema liniami niskiego napięcia wyprowadzonymi z dwóch różnych stacji transformatorowych, przy czym stacje transformatorowe zasilane są liniami promieniowymi 15 kV (nie liniami magistralnymi) wyprowadzonymi z różnych GPZ-ów [1].

Układy zasilania z sieci średniego napięcia bez zasilania bezprzerwowego

W przypadku obiektów użyteczności publicznej o mocy powyżej 0,25 W i poniżej 5 MW, stosowane są układy zasilania o różnej pewności zasilania.

b analiza ukladow zasilania rys3 1

Rys. 3. Układ o podwyższonej pewności zasilania z sieci elektroenergetycznej z dwiema liniami niskiego napięcia, wyprowadzonymi z dwóch różnych stacji transformatorowych. Każda stacja zasilana jest liniami promieniowymi 15 kV wyprowadzonymi z różnych GPZ. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Zasilanie odbiorców z sieci średniego napięcia odbywa się najczęściej przez tzw. stację PZO (Punkt Zdawczo-Odbiorczy). Odbiorca może być zasilany z sieci dostawcy jedną lub wieloma liniami.

Na rys. 4. przedstawiono układ, w którym stacja PZO zasilana jest dwiema liniami magistralnymi wyprowadzonymi z jednego GPZ 110/15 kV [1]. GPZ włączony jest w linię magistralną 110 kV jednostronnie zasilaną. Zanik napięcia w linii 110 kV pozbawia odbiorcę zasilania z sieci elektroenergetycznej. W praktyce znacznie korzystniejsze jest dwustronne zasilanie magistrali 110 kV, co znacznie podwyższa pewność zasilania odbiorców.

b analiza ukladow zasilania rys4

Rys. 4. Schemat stacji PZO 15 kV zasilanej z dwóch linii magistralnych wyprowadzonych z dwóch różnych sekcji jednego GPZ. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najczęściej spotykanym w praktyce jest układ, w którym stacja PZO zasilana jest z dwóch linii magistralnych 15 kV, wyprowadzonych z dwóch różnych GPZ (obydwie stacje GPZ zasilane są z linii magistralnej 110 kV [1]. Układ przedstawiono na rys. 5.

b analiza ukladow zasilania rys5 1

Rys. 5. Schemat stacji PZO 15 kV zasilanej z dwóch linii magistralnych wyprowadzonych z dwóch różnych GPZ, lecz zasilanych z jednej linii 110 kV. Odbiorca zasilany dwiema liniami 15 kV. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Najwyższą pewność zasilania z sieci średniego napięcia gwarantuje układ przedstawiony na rys. 6. Odbiorca jest w tym przypadku zasilany dwiema liniami promieniowymi 15 kV, wyprowadzonymi z dwóch różnych GPZ, z pominięciem typowego układu PZO [1]. GPZ są zasilane z oddzielnych linii 110 kV wyprowadzonych ze stacji NN/110 kV lub ze stacji przy elektrowni.

W drugiej części artykułu szczegółowo zostaną omówione układy zasilania obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem zasilania bezprzerwowego.

b analiza ukladow zasilania rys6 1

Rys. 6. Schemat układu o najwyższej pewności zasilania odbiorcy z sieci średniego napięcia. Opracowano na podstawie [1]; rys. archiwa autorów (P. Piotrowski, A. Grzyb)

Literatura

 1. Sutkowski T. „Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną – Urządzenia i układy”, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2007
 2. Seip G.: Elektrische Installationstechnik. T.1 Berlin – Muchen, Siemens – Aktiengesellschaft, 1993
 3. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
 4. http://www.ien.pw.edu.pl/EIG/instrukcje/JAK_W_2_1.pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
 6. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012
 7. Ura E., Ura E.: Prawo administracyjne, Warszawa 2001.
 8. http://itfocus.pl/dzial-it/storage/blisko-100-tys-m2-powierzchni-polskich-centrow-danych/
 9. https://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/klucz,data-center-pierwszy-miliard-osiagniety,akcja,wydruk.html
 10. http://www.outsourcingportal.eu/pl/rynek-data-center-rosnie-w-sile
 11. http://pnt.euro-centrum.com.pl/files/post/666/Audytel---prezentacja.pdf
 12. Zawiła-Niedźwiedzki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A.: Informatyka gospodarcza. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 13. Gala T.: Analiza układów zasilania obiektów data center, Praca dyplomowa magisterska, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016
 14. Igras S.: Ile mocy dla serwerowni, 9.09.2013, http://www.computerworld.pl/news/391956_4/Ile.mocy.dla.serwerowni.html
 15. Dołęga W.: Układy zasilania budynków publicznych pod specjalnym nadzorem. Elektroinstalator, 06/2014, str. 6-9
 16. Dołęga W.: Układy zasilania obiektów o zróżnicowanym charakterze użytkowania. Elektroinstalator, 05/2014, str. 6-10
 17. Dołęga W.: Advanced substations and electrical equipment. Wrocław University of Technology, Wrocław, 2011.
 18. Wiatr J., Orzechowski M., Miegoń M., Przasnyski A.: Poradnik projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II poprawione i rozszerzone) tom I, Eaton Quality Power 2008
 19. Piotrowski P., Derlacki M.: Klasyfikacja niezawodności dla obiektów typu data center, Elektro.info nr. 6/2014
 20. Szczygieł K.: Tworzenie koncepcji infrastruktury fizycznej Data Center w oparciu o normy, 8th PLNOG Meeting 5-6 marca 2012
 21. Dołęga W.: Stacje elektroenergetyczne. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej  2007
 22. Wiatr J., Orzechowski M.: Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 2.) - źródła zasilania, elektro.info 5/2011
 23. Dołęga W.: Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
 24. Praca zbiorowa : Poradnik inżyniera elektryka, Tom 3. Wyd. 4, WNT, Warszawa, 2011
 25. Uptime Institute, White Paper, Tier Classifications Define Site Infrastructure
 26. Piotrowski P.: Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center,  Elektro.info nr  10/2014
 27. http://biznes.interia.pl/gieldy/news/polcom-zakonczyl-budowe-nowego-data-center,2242980,1844
 28. High Availability Network Fundamentals, www.availabilitydigest.com
 29. Jakość zasilania – poradnik, odporność, niezawodność, redundancja, Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
 30. Jakość zasilania – poradnik, pewność zasilania, układy rezerwowego zasilania odbiorców, Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A.
 31. Piotrowski P., Pająk R.: Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 2 – porównanie niezawodności układów zasilania w standardach Tier, Elektro.info nr  1/2/2013

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można, dosłownie, setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BayWa r.e. Solar Systems Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot Fronius Wattpilot

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.