elektro.info

news Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN....

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN. Nowoczesny pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy brygad na sieci dystrybucyjnej, wykonywanej bez uciążliwych dla klientów przerw w dostawach energii.

news Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie 190 nowych autobusów elektrycznych, które wyjadą na ulice dużych miast m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, a także w Malborku, Radomiu i Pile.

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną” Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

DC data center power supply

Struktura zużycia energii elektrycznej w serwerowni 

Struktura zużycia energii elektrycznej w serwerowni 

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do zasilania napędów elektrycznych. Sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z rozwojem radiotechniki, elektroniki i nowych technologii. Na początku tych lampowych, a w późniejszym okresie opartych na germanowych i krzemowych półprzewodnikach.

Zobacz także

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność

Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach...

Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe. Od poprawności ich doboru zależy czas eksploatacji oraz poprawne funkcjonowanie systemu zasilania gwarantowanego.

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

W artykule:

• Serwerownia jako odbiornik energii
• Zasilacz impulsowy
• Efektywność energetyczna układów zasilających serwerownią
• Bezpieczeństwo energetyczne stałoprądowych systemów zasilających

Streszczenie

Aktywne urządzenia zainstalowane w serwerowniach wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. W ostatnim czasie notuje się wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i zwiększanie liczby zainstalowanego w centrach danych osprzętu. Stosowanie dedykowanego dla każdego urządzenia zasilacza prądu stałego i multiplikowanie ilości konwersji energii, staje się rozwiązaniem mało efektywnym energetycznie. Dlatego też zauważa się tendencję do zasilania serwerowni z centralnego zasilacza prądu stałego. W artykule wskazano na celowość stosowania tego typu instalacji, przeanalizowano je pod względem bezpieczeństwa elektrycznego oraz innych występujących zagrożeń. Omówiono także efektywność energetyczną takiego rozwiązania.

 

Abstract

The paper discusses DC power supply for data centers. This solution is analyzed in terms of electrical safety and other existing electrical hazards. The energy efficiency of such a power supply was also discussed.

 

Obecnie dzięki półprzewodnikowym przetwornicom i prostownikom, które są zdolne do przewodzenia coraz większych prądów, efektywna transformacja napięcia stałego nie stanowi żadnego problemu. Systemy dystrybucji napięcia sieciami prądu stałego przeżywają swoisty renesans i są coraz powszechniej stosowane w zasilaniu energochłonnych centrów danych – takich jak serwerownie.

Serwerownia jako odbiornik energii

W biuletynach statystycznych traktujących o zużyciu energii elektrycznej, widoczny jest nadal standardowy podział na: odbiorców przemysłowych, gospodarstwa domowe, transport oraz sektor usług. Tymczasem wraz z rozwojem techologii IoT, Przemysłu 4.0, sieci 5G oraz masowej „internetyzacji”, serwerownie nabierają coraz większego znaczenia w całkowitym bilansie zużycia energii elektrycznej. W Polsce brak jest dokładnych badań i danych odnoszących się do zapotrzebowania centrów danych na energię elektryczną. Jednakże według ekspertów, do 2025 roku 20% produkowanej na świecie energii elektrycznej będzie zużywana przez różnego rodzaju centra informatyczne [1].

Energię pobieraną przez serwerownie można podzielić na dwie kategorie:

 • energię pobieraną na potrzeby zasilania osprzętu aktywnego (serwery, switche, magazyny danych, komputery),
 • energię zużywaną przez infrastrukturę towarzyszącą (chłodzenie, oświetlenie, układy zasilające).

Jak można zauważyć na rysunku 1., 50% energii elektrycznej pobieranej przez serwerownie to energia niezbędna do zasilenia układów chłodzących. Serwery oraz urządzenia sieciowe zużywają w sumie 36% pobieranej energii. Straty mocy wynikające z konwersji i dystrybucji napięcia, stanowią 11% całkowitego wolumenu energii.

struktura zuzycia energii w serwerowni

Rys. 1.  Struktura zużycia energii elektrycznej w serwerowni [2]

Modelowanie serwerowni jako odbiorcy energii elektrycznej jest zadaniem złożonym, a pobierana przez nią energia elektryczna jest wypadkową wielu składników [3]. Na potrzeby rozważań zaprezentowanych w niniejszym artykule, przyjęto uproszczenie, że serwerownia jako całość może być traktowana jako liniowy odbiornik energii elektrycznej o stałym lub wolnozmiennym w czasie zapotrzebowaniu na moc. Moc pobierana przez serwery jest zależna przede wszystkim od stopnia obciążenia zainstalowanych w nich procesorów (rys. 2.).

Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz dostępne rozwiązania techniczne, zwiększenie efektywności energetycznej pracy centrów danych jest możliwe poprzez zwiększenie sprawności układów chłodzących i systemów zasilających. Wciąż rosnące ceny energii elektrycznej zmuszają decydentów do podejmowania działań i poszukiwania rozwiązań, które racjonalizują nakłady na energię elektryczną.

Każdej konwersji i transformacji energii elektrycznej towarzyszą straty. W tradycyjnym systemie zasilania serwerowni wykorzystującym napięcie przemienne, energia elektryczna zanim trafi ostatecznie do urządzenia jest poddawana minimum trzykrotnej konwersji. Zastosowanie stałoprądowej sieci zasilającej pozwala ograniczyć liczbę konwersji prądu do dwóch [4].

Kolejnym argumentem przemawiającym za celowością stosowania architektury stałoprądowej jest rozwój odnawialnych źródeł energii i systemów fotowoltaicznych. Napięcie wytwarzane przez instalację fotowoltaiczną jest napięciem stałym o wartości od 48 V do 350 V (w zależności od instalacji). Stosowanie inwertera i zamiana napięcia stałego na przemienne po to tylko, aby dostarczyć je do zasilacza, który z powrotem przetworzy to napięcie na stałe, staje się rozwiązaniem nieefektywnym energetycznie.

Serwery wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. Najczęściej jest to napięcie +12 V, +24 V lub +48 V w zależności od specyfikacji technicznej. Zasilanie jest realizowane za pomocą zasilaczy impulsowych.

Zasilacz impulsowy

W zasilaczu impulsowym, którego schemat ideowy przedstawiono na rysunku 3., napięcie wejściowe (najczęściej sieciowe o częstotliwości 50 Hz) poddawane jest trzykrotnej konwersji. W pierwszym etapie jest prostowane i odfiltrowywane. Następnie z napięcia stałego z powrotem generowane jest zmienne o wysokiej częstotliwości (od 10 kHz). Wysoka częstotliwość pozwala zmniejszyć gabaryty transformatora obniżającego, który pełni również funkcję separacyjną. W ostatniej fazie obniżone napięcie jest ponownie prostowane, odfiltrowywane i dostarczane do odbiornika.

zasilacz impulsowy rys

Rys. 3.  Schemat ideowy zasilacza impulsowego, opracowanie własne na podstawie [5]

Układ zasilacza impulsowego pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Przez mikrokontroler sterujący dokonywany jest pomiar napięcia i prądu. Pełni zatem funkcję stabilizatora napięcia, ponieważ dostosowuje modulację i sterowanie kluczem tranzystorowym do zadanego obciążenia. W zasilaczu impulsowym w zasadzie nie występuje stan zwarcia znany z klasycznych konstrukcji transformatorowych, w których podczas zwarcia przepływają duże prądy. Gdy prąd obciążenia wzrasta ponad ustaloną konstrukcyjnie lub programowo wartość, napięcie wyjściowe jest stopniowo zmniejszane do zera. Dzięki temu negatywne skutki zwarć są wyeliminowane.

Zaletami zasilaczy impulsowych w porównaniu do transformatorowych są: niewielkie gabaryty i waga, duża sprawność (sięgająca 95%), odporność na zwarcia, szerokie możliwości regulacyjne, kompaktowość i niska cena. Do wad można zaliczyć: mniejszą trwałość (zależną od jakości zastosowanych komponentów półprzewodnikowych i kondensatorów) i emisję wyższych harmonicznych do sieci zasilającej.

Pomimo wymienionych wad zasilacze impulsowe są powszechnie stosowanymi urządzeniami zasilającymi urządzenia elektroniczne, ze względu na bardzo dobry stosunek oferowanej mocy do gabarytów i wysokiej sprawności przetwarzania energii.

Efektywność energetyczna układów zasilających serwerownię

Główną przyczyną widocznego w ostatnich latach trendu zasilania serwerowni prądem stałym jest ograniczenie liczby konwersji napięcia przemiennego na stałe i odwrotnie. Pozwala to widocznie zwiększyć efektywność energetyczną zasilania zainstalowanych urządzeń, co przyczynia się do zmniejszenia energochłonności.

Obecnie najbardziej popularnymi rozwiązaniami zasilania prądem stałym są:

 • 48 VDC do montażu w szafie rack 19’’,
 • sieć dystrybucyjna 48 VDC,
 • sieć dystrybucyjna 200 VDC,
 • sieć dystrybucyjna 380 VDC.

Na rysunkach od 4. do 6. przedstawiono schematy ideowe trzech najbardziej typowych systemów zasilania serwerowni.

zasilanie serwerowni rys1

Rys. 4.  Tradycyjna architektura zasilania serwerowni prądem przemiennym, opracowanie własne na podstawie [6, 7]

zasilanie serwerowni rys2

Rys. 5.  Architektura zasilania serwerowni prądem stałym z zasilacza umieszczonego w racku 19”, opracowanie własne na podstawie [6, 7]

zasilanie serwerowni rys3

Rys. 6.  Architektura zasilania serwerowni prądem stałym z centralnego zasilacza, opracowanie własne na podstawie [6, 7]

Tabela 1. przedstawia analizę sprawności przetwarzania energii czterech najbardziej typowych systemów zasilania serwerowni. Sprawność całkowitą poszczególnych rozwiązań stanowi iloczyn poszczególnych czynników.

przetwarzanie energii tab1

Tab. 1. Porównanie sprawności przetwarzania energii przez popularne architektury zasilania, opracowanie własne na podstawie [4, 6]

Zasilanie serwerowni z zasilacza prądu stałego umieszczonego w szafie razem z serwerami, pozwala zwiększyć sprawność przetwarzania energii o 4 punkty procentowe. Daje to wzrost o 6% w porównaniu do energooszczędnego zasilania prądem przemiennym i o 23% w porównaniu do technologii tradycyjnej. Zasilanie serwerów z centralnego zasilacza, za pomocą stałoprądowej sieci HVDC pozwala natomiast zwiększyć sprawność o 39% w porównaniu do tradycyjnej architektury AC, o 19% w porównaniu do energooszczędnej i o 12% w porównaniu do zasilania serwera z 48 VDC.

Bezpieczeństwo elektryczne stałoprądowych systemów zasilających

Dystrybucja energii za pośrednictwem prądu stałego, to także niebezpieczeństwa związane z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. Wyłączenie obwodu prądu stałego jest trudniejsze w porównaniu do przemiennego, ponieważ nie występuje naturalne zgaszenie łuku elektrycznego przy przejściu prądu przez „zero”. Zarówno w przypadku wysokiego, jak i niskiego napięcia stałego do załączania i wyłączania poszczególnych sekcji obwodów stosuje się wyłączniki prądu stałego. Konstrukcja takiego aparatu różni się od klasycznych rozwiązań stosowanych w instalacjach prądu przemiennego. Jest to związane z koniecznością wymuszonego zgaszenia łuku elektrycznego, który powstaje w wyniku rozłączenia toru prądowego. W przypadku sieci o potencjale wyższym niż 120 VDC, w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego, konieczne jest sto­sowanie odpowiednich układów uziemiających (rys. 7.) oraz wyłączników różnicowoprądowych prądu stałego.

systemy uziemienia sieci zasilajacej

Rys. 7.  Stosowane systemy uziemienia sieci zasilającej DC, opracowanie własne na podstawie [6], gdzie: a – bezpośrednie uziemienie minusa; b – bezpośrednie uziemienie plusa; c – uziemienie plusa przez dużą rezystancję; d – uziemienie pływające; e – bezpośrednie uziemienie punktu środkowego; f – uziemienie punktu środkowego przez dużą rezystancję

System zasilania 48 VDC

Sieci prądu stałego o napięciu niższym niż 120 VDC są w myśl normy PN-EN 60364 traktowane jako obwody ELV (ang. Extra-Low Voltage), w przypadku których, może występować długotrwale napięcie dotykowe UL≤120 VDC [9, 10].

Dostępne na rynku systemy zasilające serwerownie w systemie 48 VDC, są najczęściej urządzeniami modułowymi, III klasy ochronności, przeznaczonymi do montażu w szafie rack 19”. Urządzenie musi spełniać wymagania normy IEC/EN 60950. Najważniejsze parametry elektryczne przedstawiono w tabeli 2.

 

parametry elektryczne systemow stalopradowych tab2

Tab. 2. Parametry elektryczne stałoprądowych systemów 48 VDC

Zasilacze impulsowe są wyposażone w transformator, który zapewnia separację elektryczną od sieci zasilającej. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest zrealizowana poprzez obudowę urządzenia o stopniu ochrony IP 20. Napięcie znamionowe zasilacza nie przekracza 60 VDC. Nie ma zatem konieczności stosowania środków ochrony przed dotykiem pośrednim.

Pomimo tego, że napięcie 48 VDC w teorii można uznać za „bezpieczne”, to często w takich obwodach lekceważona jest kwestia gęstości prądu, który przepływa przez przewody zasilające urządzenia. Wartość skuteczna prądu pobieranego z jednego tylko toru prądowego w stanie pracy znamionowej, często dochodzi do kilkudziesięciu amperów. W przypadku takiej instalacji, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wykonania poszycia kablowego i dokładność wykonania wszystkich wymaganych złączy zasilających. W przeciwnym razie, zwiększona rezystancja styku doprowadzi do miejscowego wydzielania się ciepła. Może to spowodować degradację struktury przewodzącej złącza (pogorszenie właściwości przewodzących), powodując spadek wartości napięcia zasilającego. W najgorszym przypadku może się to przyczynić do powstania pożaru.

Systemy zasilania 200 VDC i 380 VDC (HVDC)

W literaturze często można spotkać oznaczenie tego typu systemów jako „HVDC” (ang. High Voltage Direct Current) zamiast lepiej pasującego do danego poziomu napięcia „LVDC” (ang. Low Votage Direct Current). Może to doprowadzać do pewnych nieścisłości, ponieważ w nomenklaturze elektrotechnicznej i standardach IEC, wysokim napięciem stałym zwykło się nazywać napięcie o wartości przekraczającej 1500 V.

Dystrybuowanie energii elektrycznej napięciem stałym o tak dużej wartości, jest związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. W porównaniu z systemem 48 VDC, w omawianych standardach ze względu na wyższe napięcie prądy płynące w torach prądowych są znacznie mniejsze. Nadal są jednak na tyle duże, że z punktu widzenia standardowego nadprądowego urządzenia zabezpieczającego niezwykle trudne jest rozróżnienie stanu pracy normalnej i uszkodzeniowej (zwarcia).

W celu zapewnienia ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) stosuje się następujące środki ochrony:

 • izolację podstawową,
 • zamykane obudowy o IP20.

Należy mieć również na uwadze, że w serwerowniach mogą przebywać jedynie osoby przeszkolone i wykwalifikowane.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim najczęściej stosuje się systemy uziemiające (rys. 7.). W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego, stają się obowiązkowym wyposażeniem stałoprądowej instalacji [11, 12, 13]. Można wyróżnić następujące systemy uziemienia, stosowane w instalacjach HVDC:

bezpośrednie uziemienie minusa (rys. 7a)

Jest to rodzaj uziemienia, w którym ujemny biegun zasilania jest połączony bezpośrednio z systemem uziemiającym. Ze względu na stosunkowo duże wartości prądu zwarcia, rekomendowanym urządzeniem zabezpieczającym w tym przypadku jest wysokoczuły wyłącznik różnicowoprądowy przystosowany do detekcji i wyłączania prądu stałego.

bezpośrednie uziemienie plusa (rys. 7b)

System uziemienia zbliżony do omawianego powyżej, z tą różnicą, że uziemiony zostaje dodatni biegun zasilania. Rozwiązanie to wpływa na wartości prądów zwarcia, które w tym przypadku osiągają największe wartości spośród wszystkich wymienionych systemów. Z tego względu nie jest to zalecany system uziemienia pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.

bezpośrednie uziemienie punktu środkowego (rys. 7e)

Jest to najczęściej stosowany układ uziemiający w przypadku zasilania urządzeń ze źródeł zasilania gwarantowanego (np. baterii akumulatorów w UPS-ach) lub przy zasilaniu urządzeń z paneli fotowoltaicznych. W tym przypadku efekty porażenia prądem elektrycznym są zależne od tego, czy porażenie nastąpi od strony bieguna dodatniego, czy ujemnego. Jeśli porażenie następuje od strony plusa, to przepływający prąd ma na tyle małą wartość, że uszkodzenie może zostać wyłączone przez wyłącznik RCD w wymaganym czasie. W przypadku porażenia od strony minusa, prąd jest znacznie większy i urządzenie nie jest w stanie zadziałać w odpowiednim czasie. Zadziałanie urządzenia zabezpieczającego powinno spowodować odłączenie obu biegunów zasilania.

uziemienie punktu środkowego poprzez dużą rezystancję (rys. 7f)

Metoda ta lepiej chroni przed porażeniem elektrycznym, ponieważ prąd rażeniowy w tym przypadku jest niewielki. Wadą natomiast jest utrudniona detekcja i wyłączenie powstającego zwarcia. W celu zapewnienia ochrony, oba bieguny muszą być wyłączone w tym samym czasie. Całkowita rezystancja pętli zwarcia maleje wraz ze wzrostem obciążeń. Konieczne jest również stosowanie stabilizatorów rezystancji w celu kompensacji różnicy napięcia między ziemią a biegunem pozytywnym i negatywnym.

uziemienie plusa poprzez dużą rezystancję (rys. 7c)

Uziemiając biegun dodatni przez dużą rezystancję zyskuje się łatwiejszą detekcję i wyłączenie prądów zwarcia. Utrudnione jest wykrywanie prądu uszkodzeniowego ze względu na jego małą wartość. Podobnie jak w poprzednim przypadku, rezystancja pętli zwarcia maleje wraz ze wzrostem liczby odbiorników.

uziemienie pływające (rys. 7d)

Określenie „pływające” w tego typu układzie wzięło się od zmiany napięcia względem ziemi spowodowanego brakiem połączenia któregokolwiek bieguna z systemem uziemiającym. Można przyjąć, że prąd rażeniowy, podobnie jak w przypadku izolowanego stanowiska pracy lub sieci IT, ma bardzo małą, niezagrażającą życiu i zdrowiu wartość. Nie zapewnia jednak całkowitego bezpieczeństwa, ponieważ podobnie jak w systemach uziemienia poprzez duże rezystancje, rezystancja pętli zwarcia zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości odbiorników. Wdrożenie układu jest kosztowne głównie dlatego, że urządzenia eksploatowane w tego typu instalacji oprócz izolacji podstawowej powinny być wyposażone w izolację dodatkową.

Pozostałe zagrożenia

W świadomości społecznej często utrwalone jest przekonanie o tym jakoby prąd stały był bezpieczniejszy, co może doprowadzać do wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy. Częstym zagrożeniem w pracy przy obwodach HVDC jest zjawisko, w którym kable zachowują się jak kondensator – gromadząc w sobie ładunek elektryczny. Zapominanie o tym fakcie jest częstą przyczyną porażeń.

W przypadku niektórych instalacji HVDC mogą występować prądy upływowe, które powodują korozję i degradację metalowych elementów pogrążonych w ziemi. Występuje również zjawisko nasycania się transformatora.

Podsumowanie i wnioski

Zasianie serwerowni prądem stałym będzie w najbliższym czasie nabierać coraz większego znaczenia, ze względu na większą sprawność i związane z tym mniejsze nakłady na energię elektryczną. Bardziej racjonalne i efektywne użytkowanie energii elektrycznej przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przy zachowaniu pewnych środków ostrożności obwody zasilające 48 VDC można uznać za niezagrażające zdrowiu i życiu. Na uwadze należy mieć możliwość wystąpienia pożaru ze względu na duże wartości przewodzonych prądów.

W odniesieniu do systemów HVDC wielu czołowych producentów urządzeń zasilających rekomenduje układ, w którym punkt środkowy uziemiony jest przez dużą rezystancję. Pozwala to ograniczyć prądy zwarcia do nieszkodliwego poziomu.

Literatura 

 1. Lima J.M., Data Centres Of The World Will Consume 1/5 Of Earth’s Power By 2025, dostępny na: https://data-economy.com/data-centres-world-will-consume-1-5-earths-power-2025/
 2. Dayarathna, Wen, Fan, Data Center Energy Consumption Modeling: A Survey, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2016
 3. Markis T., Measuring and Analyzing Energy Consumption of the Data Center, School of Electrical Engineering, Espoo, 2017
 4. Leonardo Energy, DC power distribution for server farms
 5. Torres G., Anatomy of Switching Power Supplies, dostępny na: https://www.hardwaresecrets.com/anatomy-of-switching-power-supplies/2/
 6. Prabhala V.A., Baddipadiga B.P., Fajri P., Ferdowsi M., An Overview of Direct Current Distribution System Architectures & Benefits, Energies, 2018
 7. Smith P, Edison vs Tesla: A rematch in the telecom data center, IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC), 2015
 8. Krain P.T., Data Center Challenges and Their Power Electronics, CPSS TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, 2017
 9. Konieczny J., Zacirka R., Zagrożenia w obwodach bardzo niskiego napięcia (ELV), elektro.info 4/2018, 2018
 10. Norma PN-EN 60364
 11. Noritake M., Iino T., Fukui A., Hirose K., Yamasaki M., A study of the safety of the DC 400 V distribution system, INTELEC 2009 - 31st International Telecommunications Energy Conference, 2009
 12. Norma IEC 60950
 13. Norma IEC TS 61200

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

#ENERGETAB2020 - Bezpłatne wirtualne spotkania targowe z Relpol

#ENERGETAB2020 - Bezpłatne wirtualne spotkania targowe z Relpol #ENERGETAB2020 - Bezpłatne wirtualne spotkania targowe z Relpol

Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro

Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać? Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji » Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa?

Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa? Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa?

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych » Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro » Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie » WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego? Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Enkodery obrotowe - jakie wybrać? Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami » Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy » Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa? Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki? Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik » Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny » Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Najnowsze produkty i technologie

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu? Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm,...

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów w energię elektryczną jest bezdyskusyjna. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.