elektro.info

Zasilanie serwerowni prądem stałym

DC data center power supply

Struktura zużycia energii elektrycznej w serwerowni 

Struktura zużycia energii elektrycznej w serwerowni 

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do zasilania napędów elektrycznych. Sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z rozwojem radiotechniki, elektroniki i nowych technologii. Na początku tych lampowych, a w późniejszym okresie opartych na germanowych i krzemowych półprzewodnikach.

Zobacz także

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność

Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach...

Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe. Od poprawności ich doboru zależy czas eksploatacji oraz poprawne funkcjonowanie systemu zasilania gwarantowanego.

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

W artykule:

• Serwerownia jako odbiornik energii
• Zasilacz impulsowy
• Efektywność energetyczna układów zasilających serwerownią
• Bezpieczeństwo energetyczne stałoprądowych systemów zasilających

Streszczenie

Aktywne urządzenia zainstalowane w serwerowniach wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. W ostatnim czasie notuje się wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i zwiększanie liczby zainstalowanego w centrach danych osprzętu. Stosowanie dedykowanego dla każdego urządzenia zasilacza prądu stałego i multiplikowanie ilości konwersji energii, staje się rozwiązaniem mało efektywnym energetycznie. Dlatego też zauważa się tendencję do zasilania serwerowni z centralnego zasilacza prądu stałego. W artykule wskazano na celowość stosowania tego typu instalacji, przeanalizowano je pod względem bezpieczeństwa elektrycznego oraz innych występujących zagrożeń. Omówiono także efektywność energetyczną takiego rozwiązania.

 

Abstract

The paper discusses DC power supply for data centers. This solution is analyzed in terms of electrical safety and other existing electrical hazards. The energy efficiency of such a power supply was also discussed.

 

Obecnie dzięki półprzewodnikowym przetwornicom i prostownikom, które są zdolne do przewodzenia coraz większych prądów, efektywna transformacja napięcia stałego nie stanowi żadnego problemu. Systemy dystrybucji napięcia sieciami prądu stałego przeżywają swoisty renesans i są coraz powszechniej stosowane w zasilaniu energochłonnych centrów danych – takich jak serwerownie.

Serwerownia jako odbiornik energii

W biuletynach statystycznych traktujących o zużyciu energii elektrycznej, widoczny jest nadal standardowy podział na: odbiorców przemysłowych, gospodarstwa domowe, transport oraz sektor usług. Tymczasem wraz z rozwojem techologii IoT, Przemysłu 4.0, sieci 5G oraz masowej „internetyzacji”, serwerownie nabierają coraz większego znaczenia w całkowitym bilansie zużycia energii elektrycznej. W Polsce brak jest dokładnych badań i danych odnoszących się do zapotrzebowania centrów danych na energię elektryczną. Jednakże według ekspertów, do 2025 roku 20% produkowanej na świecie energii elektrycznej będzie zużywana przez różnego rodzaju centra informatyczne [1].

Energię pobieraną przez serwerownie można podzielić na dwie kategorie:

 • energię pobieraną na potrzeby zasilania osprzętu aktywnego (serwery, switche, magazyny danych, komputery),
 • energię zużywaną przez infrastrukturę towarzyszącą (chłodzenie, oświetlenie, układy zasilające).

Jak można zauważyć na rysunku 1., 50% energii elektrycznej pobieranej przez serwerownie to energia niezbędna do zasilenia układów chłodzących. Serwery oraz urządzenia sieciowe zużywają w sumie 36% pobieranej energii. Straty mocy wynikające z konwersji i dystrybucji napięcia, stanowią 11% całkowitego wolumenu energii.

struktura zuzycia energii w serwerowni

Rys. 1.  Struktura zużycia energii elektrycznej w serwerowni [2]

Modelowanie serwerowni jako odbiorcy energii elektrycznej jest zadaniem złożonym, a pobierana przez nią energia elektryczna jest wypadkową wielu składników [3]. Na potrzeby rozważań zaprezentowanych w niniejszym artykule, przyjęto uproszczenie, że serwerownia jako całość może być traktowana jako liniowy odbiornik energii elektrycznej o stałym lub wolnozmiennym w czasie zapotrzebowaniu na moc. Moc pobierana przez serwery jest zależna przede wszystkim od stopnia obciążenia zainstalowanych w nich procesorów (rys. 2.).

Biorąc pod uwagę wciąż rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz dostępne rozwiązania techniczne, zwiększenie efektywności energetycznej pracy centrów danych jest możliwe poprzez zwiększenie sprawności układów chłodzących i systemów zasilających. Wciąż rosnące ceny energii elektrycznej zmuszają decydentów do podejmowania działań i poszukiwania rozwiązań, które racjonalizują nakłady na energię elektryczną.

Każdej konwersji i transformacji energii elektrycznej towarzyszą straty. W tradycyjnym systemie zasilania serwerowni wykorzystującym napięcie przemienne, energia elektryczna zanim trafi ostatecznie do urządzenia jest poddawana minimum trzykrotnej konwersji. Zastosowanie stałoprądowej sieci zasilającej pozwala ograniczyć liczbę konwersji prądu do dwóch [4].

Kolejnym argumentem przemawiającym za celowością stosowania architektury stałoprądowej jest rozwój odnawialnych źródeł energii i systemów fotowoltaicznych. Napięcie wytwarzane przez instalację fotowoltaiczną jest napięciem stałym o wartości od 48 V do 350 V (w zależności od instalacji). Stosowanie inwertera i zamiana napięcia stałego na przemienne po to tylko, aby dostarczyć je do zasilacza, który z powrotem przetworzy to napięcie na stałe, staje się rozwiązaniem nieefektywnym energetycznie.

Serwery wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. Najczęściej jest to napięcie +12 V, +24 V lub +48 V w zależności od specyfikacji technicznej. Zasilanie jest realizowane za pomocą zasilaczy impulsowych.

Zasilacz impulsowy

W zasilaczu impulsowym, którego schemat ideowy przedstawiono na rysunku 3., napięcie wejściowe (najczęściej sieciowe o częstotliwości 50 Hz) poddawane jest trzykrotnej konwersji. W pierwszym etapie jest prostowane i odfiltrowywane. Następnie z napięcia stałego z powrotem generowane jest zmienne o wysokiej częstotliwości (od 10 kHz). Wysoka częstotliwość pozwala zmniejszyć gabaryty transformatora obniżającego, który pełni również funkcję separacyjną. W ostatniej fazie obniżone napięcie jest ponownie prostowane, odfiltrowywane i dostarczane do odbiornika.

zasilacz impulsowy rys

Rys. 3.  Schemat ideowy zasilacza impulsowego, opracowanie własne na podstawie [5]

Układ zasilacza impulsowego pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Przez mikrokontroler sterujący dokonywany jest pomiar napięcia i prądu. Pełni zatem funkcję stabilizatora napięcia, ponieważ dostosowuje modulację i sterowanie kluczem tranzystorowym do zadanego obciążenia. W zasilaczu impulsowym w zasadzie nie występuje stan zwarcia znany z klasycznych konstrukcji transformatorowych, w których podczas zwarcia przepływają duże prądy. Gdy prąd obciążenia wzrasta ponad ustaloną konstrukcyjnie lub programowo wartość, napięcie wyjściowe jest stopniowo zmniejszane do zera. Dzięki temu negatywne skutki zwarć są wyeliminowane.

Zaletami zasilaczy impulsowych w porównaniu do transformatorowych są: niewielkie gabaryty i waga, duża sprawność (sięgająca 95%), odporność na zwarcia, szerokie możliwości regulacyjne, kompaktowość i niska cena. Do wad można zaliczyć: mniejszą trwałość (zależną od jakości zastosowanych komponentów półprzewodnikowych i kondensatorów) i emisję wyższych harmonicznych do sieci zasilającej.

Pomimo wymienionych wad zasilacze impulsowe są powszechnie stosowanymi urządzeniami zasilającymi urządzenia elektroniczne, ze względu na bardzo dobry stosunek oferowanej mocy do gabarytów i wysokiej sprawności przetwarzania energii.

Efektywność energetyczna układów zasilających serwerownię

Główną przyczyną widocznego w ostatnich latach trendu zasilania serwerowni prądem stałym jest ograniczenie liczby konwersji napięcia przemiennego na stałe i odwrotnie. Pozwala to widocznie zwiększyć efektywność energetyczną zasilania zainstalowanych urządzeń, co przyczynia się do zmniejszenia energochłonności.

Obecnie najbardziej popularnymi rozwiązaniami zasilania prądem stałym są:

 • 48 VDC do montażu w szafie rack 19’’,
 • sieć dystrybucyjna 48 VDC,
 • sieć dystrybucyjna 200 VDC,
 • sieć dystrybucyjna 380 VDC.

Na rysunkach od 4. do 6. przedstawiono schematy ideowe trzech najbardziej typowych systemów zasilania serwerowni.

zasilanie serwerowni rys1

Rys. 4.  Tradycyjna architektura zasilania serwerowni prądem przemiennym, opracowanie własne na podstawie [6, 7]

zasilanie serwerowni rys2

Rys. 5.  Architektura zasilania serwerowni prądem stałym z zasilacza umieszczonego w racku 19”, opracowanie własne na podstawie [6, 7]

zasilanie serwerowni rys3

Rys. 6.  Architektura zasilania serwerowni prądem stałym z centralnego zasilacza, opracowanie własne na podstawie [6, 7]

Tabela 1. przedstawia analizę sprawności przetwarzania energii czterech najbardziej typowych systemów zasilania serwerowni. Sprawność całkowitą poszczególnych rozwiązań stanowi iloczyn poszczególnych czynników.

przetwarzanie energii tab1

Tab. 1. Porównanie sprawności przetwarzania energii przez popularne architektury zasilania, opracowanie własne na podstawie [4, 6]

Zasilanie serwerowni z zasilacza prądu stałego umieszczonego w szafie razem z serwerami, pozwala zwiększyć sprawność przetwarzania energii o 4 punkty procentowe. Daje to wzrost o 6% w porównaniu do energooszczędnego zasilania prądem przemiennym i o 23% w porównaniu do technologii tradycyjnej. Zasilanie serwerów z centralnego zasilacza, za pomocą stałoprądowej sieci HVDC pozwala natomiast zwiększyć sprawność o 39% w porównaniu do tradycyjnej architektury AC, o 19% w porównaniu do energooszczędnej i o 12% w porównaniu do zasilania serwera z 48 VDC.

Bezpieczeństwo elektryczne stałoprądowych systemów zasilających

Dystrybucja energii za pośrednictwem prądu stałego, to także niebezpieczeństwa związane z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. Wyłączenie obwodu prądu stałego jest trudniejsze w porównaniu do przemiennego, ponieważ nie występuje naturalne zgaszenie łuku elektrycznego przy przejściu prądu przez „zero”. Zarówno w przypadku wysokiego, jak i niskiego napięcia stałego do załączania i wyłączania poszczególnych sekcji obwodów stosuje się wyłączniki prądu stałego. Konstrukcja takiego aparatu różni się od klasycznych rozwiązań stosowanych w instalacjach prądu przemiennego. Jest to związane z koniecznością wymuszonego zgaszenia łuku elektrycznego, który powstaje w wyniku rozłączenia toru prądowego. W przypadku sieci o potencjale wyższym niż 120 VDC, w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego, konieczne jest sto­sowanie odpowiednich układów uziemiających (rys. 7.) oraz wyłączników różnicowoprądowych prądu stałego.

systemy uziemienia sieci zasilajacej

Rys. 7.  Stosowane systemy uziemienia sieci zasilającej DC, opracowanie własne na podstawie [6], gdzie: a – bezpośrednie uziemienie minusa; b – bezpośrednie uziemienie plusa; c – uziemienie plusa przez dużą rezystancję; d – uziemienie pływające; e – bezpośrednie uziemienie punktu środkowego; f – uziemienie punktu środkowego przez dużą rezystancję

System zasilania 48 VDC

Sieci prądu stałego o napięciu niższym niż 120 VDC są w myśl normy PN-EN 60364 traktowane jako obwody ELV (ang. Extra-Low Voltage), w przypadku których, może występować długotrwale napięcie dotykowe UL≤120 VDC [9, 10].

Dostępne na rynku systemy zasilające serwerownie w systemie 48 VDC, są najczęściej urządzeniami modułowymi, III klasy ochronności, przeznaczonymi do montażu w szafie rack 19”. Urządzenie musi spełniać wymagania normy IEC/EN 60950. Najważniejsze parametry elektryczne przedstawiono w tabeli 2.

 

parametry elektryczne systemow stalopradowych tab2

Tab. 2. Parametry elektryczne stałoprądowych systemów 48 VDC

Zasilacze impulsowe są wyposażone w transformator, który zapewnia separację elektryczną od sieci zasilającej. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest zrealizowana poprzez obudowę urządzenia o stopniu ochrony IP 20. Napięcie znamionowe zasilacza nie przekracza 60 VDC. Nie ma zatem konieczności stosowania środków ochrony przed dotykiem pośrednim.

Pomimo tego, że napięcie 48 VDC w teorii można uznać za „bezpieczne”, to często w takich obwodach lekceważona jest kwestia gęstości prądu, który przepływa przez przewody zasilające urządzenia. Wartość skuteczna prądu pobieranego z jednego tylko toru prądowego w stanie pracy znamionowej, często dochodzi do kilkudziesięciu amperów. W przypadku takiej instalacji, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wykonania poszycia kablowego i dokładność wykonania wszystkich wymaganych złączy zasilających. W przeciwnym razie, zwiększona rezystancja styku doprowadzi do miejscowego wydzielania się ciepła. Może to spowodować degradację struktury przewodzącej złącza (pogorszenie właściwości przewodzących), powodując spadek wartości napięcia zasilającego. W najgorszym przypadku może się to przyczynić do powstania pożaru.

Systemy zasilania 200 VDC i 380 VDC (HVDC)

W literaturze często można spotkać oznaczenie tego typu systemów jako „HVDC” (ang. High Voltage Direct Current) zamiast lepiej pasującego do danego poziomu napięcia „LVDC” (ang. Low Votage Direct Current). Może to doprowadzać do pewnych nieścisłości, ponieważ w nomenklaturze elektrotechnicznej i standardach IEC, wysokim napięciem stałym zwykło się nazywać napięcie o wartości przekraczającej 1500 V.

Dystrybuowanie energii elektrycznej napięciem stałym o tak dużej wartości, jest związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. W porównaniu z systemem 48 VDC, w omawianych standardach ze względu na wyższe napięcie prądy płynące w torach prądowych są znacznie mniejsze. Nadal są jednak na tyle duże, że z punktu widzenia standardowego nadprądowego urządzenia zabezpieczającego niezwykle trudne jest rozróżnienie stanu pracy normalnej i uszkodzeniowej (zwarcia).

W celu zapewnienia ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) stosuje się następujące środki ochrony:

 • izolację podstawową,
 • zamykane obudowy o IP20.

Należy mieć również na uwadze, że w serwerowniach mogą przebywać jedynie osoby przeszkolone i wykwalifikowane.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim najczęściej stosuje się systemy uziemiające (rys. 7.). W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego, stają się obowiązkowym wyposażeniem stałoprądowej instalacji [11, 12, 13]. Można wyróżnić następujące systemy uziemienia, stosowane w instalacjach HVDC:

bezpośrednie uziemienie minusa (rys. 7a)

Jest to rodzaj uziemienia, w którym ujemny biegun zasilania jest połączony bezpośrednio z systemem uziemiającym. Ze względu na stosunkowo duże wartości prądu zwarcia, rekomendowanym urządzeniem zabezpieczającym w tym przypadku jest wysokoczuły wyłącznik różnicowoprądowy przystosowany do detekcji i wyłączania prądu stałego.

bezpośrednie uziemienie plusa (rys. 7b)

System uziemienia zbliżony do omawianego powyżej, z tą różnicą, że uziemiony zostaje dodatni biegun zasilania. Rozwiązanie to wpływa na wartości prądów zwarcia, które w tym przypadku osiągają największe wartości spośród wszystkich wymienionych systemów. Z tego względu nie jest to zalecany system uziemienia pod względem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.

bezpośrednie uziemienie punktu środkowego (rys. 7e)

Jest to najczęściej stosowany układ uziemiający w przypadku zasilania urządzeń ze źródeł zasilania gwarantowanego (np. baterii akumulatorów w UPS-ach) lub przy zasilaniu urządzeń z paneli fotowoltaicznych. W tym przypadku efekty porażenia prądem elektrycznym są zależne od tego, czy porażenie nastąpi od strony bieguna dodatniego, czy ujemnego. Jeśli porażenie następuje od strony plusa, to przepływający prąd ma na tyle małą wartość, że uszkodzenie może zostać wyłączone przez wyłącznik RCD w wymaganym czasie. W przypadku porażenia od strony minusa, prąd jest znacznie większy i urządzenie nie jest w stanie zadziałać w odpowiednim czasie. Zadziałanie urządzenia zabezpieczającego powinno spowodować odłączenie obu biegunów zasilania.

uziemienie punktu środkowego poprzez dużą rezystancję (rys. 7f)

Metoda ta lepiej chroni przed porażeniem elektrycznym, ponieważ prąd rażeniowy w tym przypadku jest niewielki. Wadą natomiast jest utrudniona detekcja i wyłączenie powstającego zwarcia. W celu zapewnienia ochrony, oba bieguny muszą być wyłączone w tym samym czasie. Całkowita rezystancja pętli zwarcia maleje wraz ze wzrostem obciążeń. Konieczne jest również stosowanie stabilizatorów rezystancji w celu kompensacji różnicy napięcia między ziemią a biegunem pozytywnym i negatywnym.

uziemienie plusa poprzez dużą rezystancję (rys. 7c)

Uziemiając biegun dodatni przez dużą rezystancję zyskuje się łatwiejszą detekcję i wyłączenie prądów zwarcia. Utrudnione jest wykrywanie prądu uszkodzeniowego ze względu na jego małą wartość. Podobnie jak w poprzednim przypadku, rezystancja pętli zwarcia maleje wraz ze wzrostem liczby odbiorników.

uziemienie pływające (rys. 7d)

Określenie „pływające” w tego typu układzie wzięło się od zmiany napięcia względem ziemi spowodowanego brakiem połączenia któregokolwiek bieguna z systemem uziemiającym. Można przyjąć, że prąd rażeniowy, podobnie jak w przypadku izolowanego stanowiska pracy lub sieci IT, ma bardzo małą, niezagrażającą życiu i zdrowiu wartość. Nie zapewnia jednak całkowitego bezpieczeństwa, ponieważ podobnie jak w systemach uziemienia poprzez duże rezystancje, rezystancja pętli zwarcia zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości odbiorników. Wdrożenie układu jest kosztowne głównie dlatego, że urządzenia eksploatowane w tego typu instalacji oprócz izolacji podstawowej powinny być wyposażone w izolację dodatkową.

Pozostałe zagrożenia

W świadomości społecznej często utrwalone jest przekonanie o tym jakoby prąd stały był bezpieczniejszy, co może doprowadzać do wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy. Częstym zagrożeniem w pracy przy obwodach HVDC jest zjawisko, w którym kable zachowują się jak kondensator – gromadząc w sobie ładunek elektryczny. Zapominanie o tym fakcie jest częstą przyczyną porażeń.

W przypadku niektórych instalacji HVDC mogą występować prądy upływowe, które powodują korozję i degradację metalowych elementów pogrążonych w ziemi. Występuje również zjawisko nasycania się transformatora.

Podsumowanie i wnioski

Zasianie serwerowni prądem stałym będzie w najbliższym czasie nabierać coraz większego znaczenia, ze względu na większą sprawność i związane z tym mniejsze nakłady na energię elektryczną. Bardziej racjonalne i efektywne użytkowanie energii elektrycznej przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przy zachowaniu pewnych środków ostrożności obwody zasilające 48 VDC można uznać za niezagrażające zdrowiu i życiu. Na uwadze należy mieć możliwość wystąpienia pożaru ze względu na duże wartości przewodzonych prądów.

W odniesieniu do systemów HVDC wielu czołowych producentów urządzeń zasilających rekomenduje układ, w którym punkt środkowy uziemiony jest przez dużą rezystancję. Pozwala to ograniczyć prądy zwarcia do nieszkodliwego poziomu.

Literatura 

 1. Lima J.M., Data Centres Of The World Will Consume 1/5 Of Earth’s Power By 2025, dostępny na: https://data-economy.com/data-centres-world-will-consume-1-5-earths-power-2025/
 2. Dayarathna, Wen, Fan, Data Center Energy Consumption Modeling: A Survey, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2016
 3. Markis T., Measuring and Analyzing Energy Consumption of the Data Center, School of Electrical Engineering, Espoo, 2017
 4. Leonardo Energy, DC power distribution for server farms
 5. Torres G., Anatomy of Switching Power Supplies, dostępny na: https://www.hardwaresecrets.com/anatomy-of-switching-power-supplies/2/
 6. Prabhala V.A., Baddipadiga B.P., Fajri P., Ferdowsi M., An Overview of Direct Current Distribution System Architectures & Benefits, Energies, 2018
 7. Smith P, Edison vs Tesla: A rematch in the telecom data center, IEEE International Telecommunications Energy Conference (INTELEC), 2015
 8. Krain P.T., Data Center Challenges and Their Power Electronics, CPSS TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, 2017
 9. Konieczny J., Zacirka R., Zagrożenia w obwodach bardzo niskiego napięcia (ELV), elektro.info 4/2018, 2018
 10. Norma PN-EN 60364
 11. Noritake M., Iino T., Fukui A., Hirose K., Yamasaki M., A study of the safety of the DC 400 V distribution system, INTELEC 2009 - 31st International Telecommunications Energy Conference, 2009
 12. Norma IEC 60950
 13. Norma IEC TS 61200

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji?

Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji? Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji?

Poznaj "Konfigurator systemów ochrony przepięciowej"

Poznaj "Konfigurator systemów ochrony przepięciowej" Poznaj "Konfigurator systemów ochrony przepięciowej"

Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń

Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń - automatyka SZR

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń - automatyka SZR Nowoczesne zespoły zabezpieczeń - automatyka SZR

Przekaźniki czasowe i zastosowanie w automatyce »

Przekaźniki czasowe i zastosowanie w automatyce » Przekaźniki czasowe i zastosowanie w automatyce »

Znasz takie rozwiązania energetyczne?

Znasz takie rozwiązania energetyczne? Znasz takie rozwiązania energetyczne?

Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Kompaktowe stacje ładowania pojazdów - co wybrać?

Kompaktowe stacje ładowania pojazdów - co wybrać? Kompaktowe stacje ładowania pojazdów - co wybrać?

Jak szybko znaleźć usterkę i skrócić czas diagnostyki?

Jak szybko znaleźć usterkę i skrócić czas diagnostyki? Jak szybko znaleźć usterkę i skrócić czas diagnostyki?

Jak monitorować sygnały elektryczne i strzec się przed awarią transformatorów?

Jak monitorować sygnały elektryczne i strzec się przed awarią transformatorów? Jak monitorować sygnały elektryczne i strzec się przed awarią transformatorów?

Systemy zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Systemy zasilania gwarantowanego - jaki wybrać? Systemy zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Bezprzewodowa automatyka domowa - poznaj zakres funkcji systemu

Bezprzewodowa automatyka domowa - poznaj zakres funkcji systemu Bezprzewodowa automatyka domowa - poznaj zakres funkcji systemu

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już?

Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już? Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już?

Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej?

Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej? Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej?

Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali

Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą? Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki? Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych » Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..."

Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..." Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..."

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań... Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia » Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Mierniki do pomiarów rezystancji izolacji napięciami do 1000 V

Mierniki do pomiarów rezystancji izolacji napięciami do 1000 V Mierniki do pomiarów rezystancji izolacji napięciami do 1000 V

Rozłączniki bezpiecznikowe - zabezpiecz swoją instalację elektryczną »

Rozłączniki bezpiecznikowe - zabezpiecz swoją instalację elektryczną » Rozłączniki bezpiecznikowe - zabezpiecz swoją instalację elektryczną »

Magazyny energii do zasilania samochodów elektrycznych »

Magazyny energii do zasilania samochodów elektrycznych » Magazyny energii do zasilania samochodów elektrycznych »

Najnowsze produkty i technologie

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych? Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają...

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają znaczenia. Deweloper najczęściej oczekuje minimum jakości za najniższą cenę, a umowy w większości są tak skonstruowane, że odpowiedzialność i tak ponosi wykonawca.

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.