elektro.info

Projekt modelu laboratoryjnego linii napowietrznej do badania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych WN

Concept of laboratory model to test high voltage transmission lines protection devices

Artykuł m. in. przedstawia zasady wyposażania i rodzaje automatyki zabezpieczeniowej linii przesyłowych 110 kV, opracowany model linii typu P i dobór jego parametrów oraz symulację zwarć wielkoprądowych na opracowanym modelu linii w programie MATLAB.
Artykuł m. in. przedstawia zasady wyposażania i rodzaje automatyki zabezpieczeniowej linii przesyłowych 110 kV, opracowany model linii typu P i dobór jego parametrów oraz symulację zwarć wielkoprądowych na opracowanym modelu linii w programie MATLAB.

Główną funkcją systemu elektroenergetycznego jest przesył energii elektrycznej, realizowany przez linie przesyłowe wysokiego napięcia (w Polskim Systemie Elektroenergetycznym 110, 220 i 400 kV), od których sprawności działania
zależy działanie całego systemu. Stwarza to wysokie wymagania podczas doboru urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Zobacz także

dr inż. Józef Jacek Zawodniak , st. kpt. mgr inż. Łukasz Rogalski, st. asp. Piotr Górny Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

dr inż. Andrzej Ł Chojnacki Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Gawlak, mgr inż. Leszek Poniatowski Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

W artykule:

• Automatyka zabezpieczeniowa linii przesyłowych 110 kV
• Wymagania prawne
• Automatyka zabezpieczeniowa
• Model linii napowietrznej 110 kV
• Symulacja zwarć wielkoprądowych w programie MATLAB
• Koncepcja stanowiska laboratoryjnego

Podstawą do przygotowania nastaw oraz analizy warunków pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej są wyniki obliczeń prądów zwarciowych i rozpływowych. Obliczenia wielkości elektrycznych w sieciach dokonywane są na podstawie modeli (schematów zastępczych) odwzorowujących rzeczywiste parametry rozpatrywanego elementu [1].

Podstawowym zabezpieczeniem stosowanym w liniach przesyłowych 110 kV jest zabezpieczenie odległościowe, zwane również zabezpieczeniem podimpedancyjnym. Umożliwia ono nie tylko wybiórcze eliminowanie zakłóceń zwarciowych w dowolnie złożonych sieciach z możliwie najmniejszą zwłoką czasową, ale również stanowi rezerwę zdalną sąsiednich zabezpieczeń. Wybiórczość uzyskuje dzięki uzależnieniu czasu działania od wartości impedancji pętli zwarciowej, która również jest miarą odległości do miejsca zwarcia [1].

W artykule przedstawiono zasady wyposażania i rodzaje automatyki zabezpieczeniowej linii przesyłowych 110 kV, opracowany model linii typu P oraz dobór jego parametrów, symulację zwarć wielkoprądowych na opracowanym modelu linii w programie MATLAB oraz koncepcję stanowiska laboratoryjnego wraz z realizującym funkcje zabezpieczeniowe zespołem automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-RL.

Automatyka zabezpieczeniowa linii przesyłowych 110 kV

Linie w sieciach 110 kV, przesyłowo-rozdzielcze, pracują zazwyczaj w układach zamkniętych (choć zdarzają się i linie promieniowe). Spotyka się linie krótkie i bardzo krótkie, głównie na terenach uprzemysłowionych [2].

W dobie skracania linii coraz częstszego stosowania linii kablowych i rozpowszechnienia się generacji rozproszonej, uzasadniona wydaje się zmiana podejścia do zabezpieczania sieci 110 kV poprzez instalowanie dwóch zabezpieczeń podstawowych (odległościowych, różnicowych, porównawczo-fazowych), szczególnie w sieciach wielkomiejskich. W tym przypadku zabezpieczenia odległościowe powinny współpracować ze sobą za pomocą łączy telekomunikacyjnych, aby zwarcia były likwidowane bezzwłocznie na całej długości linii. Zabezpieczenia zwarciowe pełniłyby funkcję głębokiej rezerwy dla zwarć wysokooporowych, na wypadek nieczynnych zabezpieczeń różnicowych, uruchamianych jako funkcja w sterownikach polowych [3].

Wymagania prawne

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. [4] linie elektroenergetyczne 110 kV powinny zawierać:

 • jedno zabezpieczenie podstawowe odległościowe lub odcinkowe (w przypadku linii kablowych lub napowietrznych o długości do 2 km należy stosować zabezpieczenie odcinkowe);
 • jedno zabezpieczenie rezerwowe odległościowe lub ziemnozwarciowe, a dla linii promieniowych prądowe;
 • urządzenia automatyki, 3-fazowego samoczynnego ponownego załączenia (SPZ).

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [5] dzieli zasady dobierania zestawu zabezpieczeń na trzy kategorie w zależności od rodzaju linii: pierścieniowe, promieniowe i kablowe. Linie pracujące w układzie pierścieniowym wyposaża się w:

 • zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odległościowe;
 • zabezpieczenie rezerwowe odległościowe lub reagujące na zwarcie z ziemią (gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem podstawowym, należy stosować zabezpieczenie odległościowe jako rezerwę);
 • urządzenia automatyki SPZ;
 • w uzasadnionych przypadkach urządzenia do synchronizacji.

Linie pracujące w układzie promieniowym powinny być wyposażone w:

 • zabezpieczenie podstawowe odległościowe lub nadprądowe;
 • rezerwowe reagujące na zwarcia z ziemią;
 • urządzenia automatyki trójfazowego SPZ.

Dla linii kablowych wymagania prezentują się następująco:

 • dwa zabezpieczenia podstawowe (odcinkowe i odległościowe);
 • jedno dwustopniowe zabezpieczenie prądowe reagujące na zwarcia z ziemią.

Automatyka zabezpieczeniowa

Zabezpieczenie odległościowe (podstawowe) jest to takie zabezpieczenie, którego czas działania jest funkcją odległości miejsca zainstalowania przekaźnika od miejsca zwarcia. Miarą tej odległości może być impedancja pętli zwarciowej lub ogólnie wielkość będąca funkcją impedancji Zp widzianej z zacisków przekaźnika [6].

W przypadku powstania zwarcia w układzie sieciowym zamkniętym zostają pobudzone wszystkie przekaźniki odległościowe, które powodują wyłączanie jednego dotknięte­go zakłóceniem odcinka sieci. Dla spełnienia tego warunku zależność zwło­ki czasowej t od impedancji pętli zwarciowej powinna przebiegać w taki sposób, aby większym impedancjom pętli zwarciowej ­odpowiadały dłuż­sze czasy zadziałania.

Przekaźniki odległościo­we do poprawnej pracy wymagają zaopatrzenia w blokadę kierunkową, która podobnie jak w przypadku zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego z blokadą kierunkową, umożliwia zadziałanie przekaź­nika odległościowego w przypadku, gdy energia zwarciowa dopływa do szyn zbiorczych stacji rozdzielczej. Blokady tej da się uniknąć tylko w przypadku linii otwartych, w których kierunek przepływu energii zwar­ciowej jest zawsze taki sam bez względu na położenie miejsca zwarcia.

W celu uzyskania możliwości łatwego odstrajania się od nastaw poszczególnych zabezpieczeń w ciągu liniowym charakterystyka robocza zabezpieczenia odle­głościowego ma kształt linii schodkowej (rys. 1). Najczęściej wykorzystuje się trójstrefową charakterystykę o zasięgu poszcze­gólnych stref uzależnionych od parametrów i konfiguracji zabezpieczanej sieci.

W rzeczywistym skomplikowanym układzie sieciowym nie można podać sztywnych wzorów dla obliczenia zasięgu stref zabezpieczenia odległościowe­go, lecz każdorazowo analizuje się konkretny przypadek. Bierzemy tutaj pod uwagę zjawisko fałszowania pomiarów, wynikające z podparcia prądowego na szynach kolejnej stacji.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (rezerwowe) ma zapewnić eliminację zakłóceń przy zwarciach poza strefą działania lub przy zawiedzeniu zabezpieczenia podstawowego. Po­nadto ma poprawić wybiórczość i skrócić czas wyłączenia zwarć doziemnych poprzez duże rezystancje przejścia.

b projekt modelu laboratoryjnego rys1
Rys. 1. Pięciostrefowa charakterystyka zabezpieczenia odległościowego na płaszczyźnie impedancji, sterownik polowy CZAZ-RL [źródło: Kopex Electric Systems S.A., karta katalogowa: CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN CZAZ-RL. Tychy 2014]; rys. D. Sajewicz, K. Makar

W sieci WN ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym każdy ro­dzaj zwarcia, w tym również zwarcia doziemne, powoduje przepływ dużych wartości prądów zwarcia, zapewnia to szybkie i wybiórcze wyłączenie uszko­dzonej linii. W sieciach tych, ze względu na częstotliwość występowania zwarć doziemnych (ok. 70% wszystkich zakłóceń zwarciowych), wymaga się stosowania dodatkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, które pełni funkcję zabezpie­czenia rezerwowego i uzupełniającego, szczególnie gdy linia nie ma za­bezpieczenia odcinkowego, a zabezpieczeniem podstawowym jest zabezpiecze­nie odległościowe.

W praktyce jako zabezpieczenie ziemnozwarciowe elektroenergetycz­nych linii WN stosuje się zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe zwłoczne. Charakterystykę czasowo-prądową zabezpieczenia ziemnozwarciowego zastosowanego w sterowniku polowym CZAZ-RL przedstawiono na rys. 2.

b projekt modelu laboratoryjnego rys2
Rys. 2. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego, sterownik polowy CZAZ-RL [źródło: Kopex Electric Systems S.A., karta katalogowa: CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN CZAZ-RL. Tychy 2014]; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Automatyka SPZ, stosuje się ją w sieciach o napięciu 6 kV i wyższych na linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych, pracujących promieniowo i równolegle, zasilanych jednostronnie i dwustronnie.

Działanie urządzeń automatyki SPZ powinno być jednokrotne dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, powinno występować po wyłączeniu wyłącznika wskutek działania wybranych zabezpieczeń.

Automatyka SPZ nie może działać przy ręcznym, lokalnym i zdalnym wyłącze­niu wyłącznika z ruchu, przy ręcznym załączeniu linii, nawet jeśli załączono linię na zwarcie, przy uszkodzeniach obwodu załączającego oraz przy działaniu zabezpieczeń nieprzewidzianych do współpracy z automatyką. Sterownik polowy CZAZ‑RL został wyposażony w automatykę SPZ trójfazową, ­jednokrotną, z kontrolą synchronizmu.

Lokalizator miejsca zwarcia w liniach napowietrznych działa zwykle na za­sadzie pomiaru reaktancji pętli zwarcia dla składowej symetrycznej zgodnej. War­tość tej reaktancji jest miarą odległości między punktem zainstalowania lokalizatora a miejscem zwarcia.

W algorytmach pomiarowych takich lokalizatorów powinien być wyelimino­wany (lub znacznie ograniczony) wpływ szeregu czynników na wynik pomiaru reaktancji [7]. Do takich czynników należą:

 • rezystancja przejścia w miejscu zwarcia;
 • dwustronne (albo wielostronne) zasilanie miejsca zwarcia,
 • niesymetria trójfazowa linii,
 • niejednakowa wartość impedancji dla składowych zerowych wzdłuż linii oraz zależność jej od warunków pogodowych.

Przy pomiarze reaktancji pętli zwarcia niezbędne jest też uwzględnienie istnienia odczepów w linii oraz, przy dłuższych liniach (powyżej 50 km), jej pojemności.

Cyfrowe sterowniki polowe stosowane w sieci 110 kV wyposażo­ne są w funkcję pomiaru odległości do miejsca zwarcia. Stosowane algorytmy pomiarowe wykorzystują wartości prądów i napięć zwarciowych linii. W algoryt­mie obliczeniowym uwzględnia się parametry linii (np.: reaktancję i rezystancję jednostkową dla składowych zgodnej i zerowej oraz reaktancję i rezystancję jed­nostkową wzajemną linii równoległej).

Model linii napowietrznej 110 kV

b projekt modelu laboratoryjnego rys3
Rys. 3. a) schemat typu P o skupionych parametrach podłużnych (rezystancja R1 i reaktancja X1) oraz poprzecznym parametrze (susceptancja B1), b) trójfazowy model linii elektroenergetycznej 110 kV z wyznaczonymi parametrami, odcinek o długości 20 km; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Do budowy modelu linii zastosowano postać czwórnika typu P o skupionych parametrach podłużnych (reaktancja X1 i rezystancja R1) oraz poprzecznym parametrze (­susceptancja B1), który jest rozdzielony po połowie na dwa końce (rys. 3a).

Wykorzystując zgodne i zerowe parametry linii jednotorowej zbudowano trójfazowy model z przewodem powrotnym (rys. 3b). W modelu tym nie występują międzyfazowe sprzężenia, które zostały wyeliminowane dzięki właściwościom składowych symetrycznych. Modele takie jak ten często stosowane są w budowie laboratoryjnych modeli linii, w przypadku zwarcia na końcu modelu utrzymuje się napięcia identyczne z napięciem linii rzeczywistej, na jej początku [5].

Na potrzeby stworzenia modelu przyjęto napięcie znamionowe linii 110 kV, co daje 63,51 kV napięcia fazowego. Wybrano przewód AFL-6 o przekroju 240 mm2 oraz konstrukcję wsporczą słupa B2, jest to typowa konstrukcja wykorzystywana w liniach 110 kV. Parametry każdej z części (odcinek 20 km) modelu linii WN zostały obliczone z następujących zależności [8]:

 • rezystancja linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz1
Wzór 1
 • indukcyjność linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz2
Wzór 2
 • reaktancja jednostkowa linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz3
Wzór 3
 • pojemność jednostkowa linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz4
Wzór 4
 • susceptancja linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz5
Wzór 5

Symulacja zwarć wielkoprądowych w programie MATLAB

b projekt modelu laboratoryjnego rys4
Rys. 4. Użyty do symulacji w programie komputerowym MATLAB model linii napowietrznej 110 kV o długości 20 km wraz z obciążeniem, elementem zwarciowym i elementami pomiarowymi; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Opracowany model matematyczny linii napowietrznej 110 kV został przeniesiony do środowiska MATLAB w celu przeprowadzenia symulacji zwarć międzyfazowych i doziemnych. Użyty do symulacji w programie komputerowym model linii wraz z obciążeniem, elementem zwarciowym i elementami pomiarowymi widoczny jest na rys. 4.

Komputerowy model zawiera generator reprezentowany przez trzy źródła napięciowe o wartości szczytowej 110 000 V i częstotliwości 50 Hz. Wektory napięć w każdym z tych źródeł przesunięte są wobec siebie o kąt 120°. Model linii obciążony jest równoległym elementem RLC. Elementy pomiarowe zawarte w modelu umożliwiają pomiar prądów i napięć fazowych na początku i na końcu linii, jak również pomiar składowej zerowej prądu. Zwarcia zasymulowane zostały przez element „Three-Phase Fault”. Czas wyłączenia zwarcia został ustawiony na 150 ms, natomiast czas przerwy beznapięciowej trójfazowego jednokrotnego SPZ na 500 ms. Dzięki zmianie trybu pracy bloku możliwa jest symulacja zwarć międzyfazowych i doziemnych.

Zwarcia międzyfazowe

b projekt modelu laboratoryjnego rys5
Rys. 5. Wykresy przedstawiające: a) prądy wyjściowe, b) napięcia wyjściowe, c) składową zerową podczas symulacji zwarcia międzyfazowego na projektowanym modelu linii; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Przebiegi prądów i napięć uzyskanych podczas symulacji zwarcia międzyfazowego (zwarcie między fazą pierwszą a drugą) na zaprojektowanym modelu zaprezentowane są na rys. 5.

Z powyższych wykresów można wywnioskować, iż uzyskane przebiegi zbliżone są kształtem do spodziewanych przebiegów rzeczywistych. Jedyne wątpliwości może budzić pojedynczy „pik”, widoczny w momencie zwarcia, zarówno na składowej zerowej, jak i na prądzie fazowym. Jest to wynik podłączenia naładowanego kondensatora, ­wchodzącego w skład modelu, na zwarcie.

Zwarcie doziemne

b projekt modelu laboratoryjnego rys6
Rys. 6. Wykresy przedstawiające: a) prądy wyjściowe, b) napięcia wyjściowe, c) składową zerową prądu podczas symulacji zwarcia doziemnego na projektowanym modelu linii; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Rezultaty zasymulowania zwarcia doziemnego w pierwszej fazie opracowanego modelu przedstawiono na rys. 6.

Również w tym przypadku przebiegi kształtem zbliżone są do spodziewanych przebiegów rzeczywistych. Tak jak poprzednio widoczny jest jednostkowy skok prądu w chwili zwarcia. Dodatkowo dla zwarcia doziemnego można zauważyć lekkie zawahanie mocy podczas zwarcia.

Koncepcja stanowiska laboratoryjnego

Zaprojektowany model linii 110 kV posłuży do budowy stanowiska laboratoryjnego, dzięki czemu możliwe będzie symulowanie zwarć międzyfazowych i doziemnych. Model linii będzie się składał z czterech odcinków o długości 20 km, możliwe układy pracy: dwustronnie zasilany i promieniowy.

Zabezpieczeniem modelowanej linii będzie cyfrowy sterownik polowy CZAZ-RL. Zespół CZAZ-RL, wykonany z zastosowaniem nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, przezna­czony jest do zabezpieczania linii elektroenergetycznych wysokich napięć, pracujących w sieci z bez­pośrednio uziemionym punktem zerowym, wyłączanych trójfazowo przy wszystkich rodzajach zwarć.

W skład zespołu wchodzą następujące zabezpieczenia i układy funkcjonalne:

 • zabezpieczenie odległościowe PX;
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe PloK;
 • zabezpieczenie nadprądowe PI;
 • automatyka SPZ;
 • układ kontroli synchronizmu KS;
 • lokalizator miejsca zwarcia LZ;
 • rejestrator zakłóceń RZ.

W ramach badań laboratoryjnych zabezpieczenia CZAZ-RL na opracowanym stanowisku laboratoryjnym, studenci mogą realizować następujące zadania:

 • zapoznanie się ze sterownikiem polowym CZAZ-RL (obsługa menu z poziomu klawiatury lokalnej i łącza inżynierskiego) wraz ze specjalnym oprogramowaniem SMiS – system monitoringu i sterowania dla cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej oraz RejZak – program do analizy rejestracji rakłóceń,
 • obliczenie i wprowadzenie do sterownika polowego, na podstawie symulowanego modelu linii, nastaw poszczególnych zabezpieczeń (odległościowego, ziemnozwarciowego, nadprądowego);
 • generowanie wybranych zakłóceń na modelowanej linii i analiza pracy poszczególnych zabezpieczeń;
 • odczyt i analiza zarejestrowanych przebiegów w rejestratorze zakłóceń.

Podsumowanie

Zaprojektowany model linii napowietrznej 110 kV umożliwi poprawne modelowanie zwarć wielkoprądowych międzyfazowych i doziemnych, potwierdziły to przeprowadzone symulacje w programie MATLAB.

Wykonane na podstawie tego projektu stanowisko laboratoryjne pozwoli studentom na zapoznanie się z zakłóceniami występującymi w elektroenergetycznych liniach WN, funkcjami zabezpieczeniowymi sterowników polowych stosowanych do zabezpieczania tego rodzaju sieci oraz wykonanie szeregu badań sprawdzających zasadę działania poszczególnych zabezpieczeń i automatyki.

Literatura

 1. K. Makar: Opracowanie koncepcji stanowiska laboratoryjnego do badania zabezpieczenia odległościowego linii 110kV typu CZAZ-RL. Praca dyplomowa Magisterska. Politechnika Białostocka 2014.
 2. B. Synal, W. Rojewski, W. Dzierżanowski: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 3. Kujszczyk Sz. (pod red.): Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa 1997.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dziennik ustawa NR 93, poz.623.
 5. PSE-Operator Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, Wersja 1.2, 2007.
 6. T. Białas, A. Dobroczek, H. Dytry, Z. Lubośny, J. Machowski, M. Tomica, K. Romantowska, S. Wróblewska, A. Wójcik: Zasady doboru i nastawiania zabezpieczeń elementów systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia. Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 7. W. Korniluk, K.W. Woliński: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Wydanie III rozszerzone. Białystok 2012.
 8. P. Kacejko, J. Machowski: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 2002.
 9. Kopex Electric Systems S.A., karta katalogowa: CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN CZAZ-RL. Tychy 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

merXu Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej...

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej w jednym miejscu. Zrób większe zakupy i otrzymaj rabat, a dodatkowo zyskaj bezpłatną dostawę .

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Jak sprawdzić działanie bezpiecznika Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami....

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest spalony i co zrobić w takiej sytuacji.

STILO ENERGY Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie...

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie powoduje zagrożenia pożarowego. Bezpieczeństwo systemu zależy także od rodzaju zastosowanego falownika.

merXu Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych...

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych w funkcji oświetlenia ogólnego, a także źródła emitujące światło o silnym natężeniu, pozwalające na wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.

AS ENERGY Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać? Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w systemy PV. Kiedy jest najlepszy czas ich montaż i na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przygotowań?

merXu Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Jak dobierać oprawy oświetleniowe? Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

WAGO ELWAG Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych? Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają...

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają znaczenia. Deweloper najczęściej oczekuje minimum jakości za najniższą cenę, a umowy w większości są tak skonstruowane, że odpowiedzialność i tak ponosi wykonawca.

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

merXu Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

ATM Lighting sp. z o.o. INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.