elektro.info

Projekt modelu laboratoryjnego linii napowietrznej do badania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych WN

Concept of laboratory model to test high voltage transmission lines protection devices

Artykuł m. in. przedstawia zasady wyposażania i rodzaje automatyki zabezpieczeniowej linii przesyłowych 110 kV, opracowany model linii typu P i dobór jego parametrów oraz symulację zwarć wielkoprądowych na opracowanym modelu linii w programie MATLAB.
Artykuł m. in. przedstawia zasady wyposażania i rodzaje automatyki zabezpieczeniowej linii przesyłowych 110 kV, opracowany model linii typu P i dobór jego parametrów oraz symulację zwarć wielkoprądowych na opracowanym modelu linii w programie MATLAB.

Główną funkcją systemu elektroenergetycznego jest przesył energii elektrycznej, realizowany przez linie przesyłowe wysokiego napięcia (w Polskim Systemie Elektroenergetycznym 110, 220 i 400 kV), od których sprawności działania
zależy działanie całego systemu. Stwarza to wysokie wymagania podczas doboru urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Zobacz także

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

W artykule:

• Automatyka zabezpieczeniowa linii przesyłowych 110 kV
• Wymagania prawne
• Automatyka zabezpieczeniowa
• Model linii napowietrznej 110 kV
• Symulacja zwarć wielkoprądowych w programie MATLAB
• Koncepcja stanowiska laboratoryjnego

Podstawą do przygotowania nastaw oraz analizy warunków pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej są wyniki obliczeń prądów zwarciowych i rozpływowych. Obliczenia wielkości elektrycznych w sieciach dokonywane są na podstawie modeli (schematów zastępczych) odwzorowujących rzeczywiste parametry rozpatrywanego elementu [1].

Podstawowym zabezpieczeniem stosowanym w liniach przesyłowych 110 kV jest zabezpieczenie odległościowe, zwane również zabezpieczeniem podimpedancyjnym. Umożliwia ono nie tylko wybiórcze eliminowanie zakłóceń zwarciowych w dowolnie złożonych sieciach z możliwie najmniejszą zwłoką czasową, ale również stanowi rezerwę zdalną sąsiednich zabezpieczeń. Wybiórczość uzyskuje dzięki uzależnieniu czasu działania od wartości impedancji pętli zwarciowej, która również jest miarą odległości do miejsca zwarcia [1].

W artykule przedstawiono zasady wyposażania i rodzaje automatyki zabezpieczeniowej linii przesyłowych 110 kV, opracowany model linii typu P oraz dobór jego parametrów, symulację zwarć wielkoprądowych na opracowanym modelu linii w programie MATLAB oraz koncepcję stanowiska laboratoryjnego wraz z realizującym funkcje zabezpieczeniowe zespołem automatyki zabezpieczeniowej CZAZ-RL.

Automatyka zabezpieczeniowa linii przesyłowych 110 kV

Linie w sieciach 110 kV, przesyłowo-rozdzielcze, pracują zazwyczaj w układach zamkniętych (choć zdarzają się i linie promieniowe). Spotyka się linie krótkie i bardzo krótkie, głównie na terenach uprzemysłowionych [2].

W dobie skracania linii coraz częstszego stosowania linii kablowych i rozpowszechnienia się generacji rozproszonej, uzasadniona wydaje się zmiana podejścia do zabezpieczania sieci 110 kV poprzez instalowanie dwóch zabezpieczeń podstawowych (odległościowych, różnicowych, porównawczo-fazowych), szczególnie w sieciach wielkomiejskich. W tym przypadku zabezpieczenia odległościowe powinny współpracować ze sobą za pomocą łączy telekomunikacyjnych, aby zwarcia były likwidowane bezzwłocznie na całej długości linii. Zabezpieczenia zwarciowe pełniłyby funkcję głębokiej rezerwy dla zwarć wysokooporowych, na wypadek nieczynnych zabezpieczeń różnicowych, uruchamianych jako funkcja w sterownikach polowych [3].

Wymagania prawne

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. [4] linie elektroenergetyczne 110 kV powinny zawierać:

 • jedno zabezpieczenie podstawowe odległościowe lub odcinkowe (w przypadku linii kablowych lub napowietrznych o długości do 2 km należy stosować zabezpieczenie odcinkowe);
 • jedno zabezpieczenie rezerwowe odległościowe lub ziemnozwarciowe, a dla linii promieniowych prądowe;
 • urządzenia automatyki, 3-fazowego samoczynnego ponownego załączenia (SPZ).

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [5] dzieli zasady dobierania zestawu zabezpieczeń na trzy kategorie w zależności od rodzaju linii: pierścieniowe, promieniowe i kablowe. Linie pracujące w układzie pierścieniowym wyposaża się w:

 • zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odległościowe;
 • zabezpieczenie rezerwowe odległościowe lub reagujące na zwarcie z ziemią (gdy zabezpieczenie odcinkowe jest zabezpieczeniem podstawowym, należy stosować zabezpieczenie odległościowe jako rezerwę);
 • urządzenia automatyki SPZ;
 • w uzasadnionych przypadkach urządzenia do synchronizacji.

Linie pracujące w układzie promieniowym powinny być wyposażone w:

 • zabezpieczenie podstawowe odległościowe lub nadprądowe;
 • rezerwowe reagujące na zwarcia z ziemią;
 • urządzenia automatyki trójfazowego SPZ.

Dla linii kablowych wymagania prezentują się następująco:

 • dwa zabezpieczenia podstawowe (odcinkowe i odległościowe);
 • jedno dwustopniowe zabezpieczenie prądowe reagujące na zwarcia z ziemią.

Automatyka zabezpieczeniowa

Zabezpieczenie odległościowe (podstawowe) jest to takie zabezpieczenie, którego czas działania jest funkcją odległości miejsca zainstalowania przekaźnika od miejsca zwarcia. Miarą tej odległości może być impedancja pętli zwarciowej lub ogólnie wielkość będąca funkcją impedancji Zp widzianej z zacisków przekaźnika [6].

W przypadku powstania zwarcia w układzie sieciowym zamkniętym zostają pobudzone wszystkie przekaźniki odległościowe, które powodują wyłączanie jednego dotknięte­go zakłóceniem odcinka sieci. Dla spełnienia tego warunku zależność zwło­ki czasowej t od impedancji pętli zwarciowej powinna przebiegać w taki sposób, aby większym impedancjom pętli zwarciowej ­odpowiadały dłuż­sze czasy zadziałania.

Przekaźniki odległościo­we do poprawnej pracy wymagają zaopatrzenia w blokadę kierunkową, która podobnie jak w przypadku zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego z blokadą kierunkową, umożliwia zadziałanie przekaź­nika odległościowego w przypadku, gdy energia zwarciowa dopływa do szyn zbiorczych stacji rozdzielczej. Blokady tej da się uniknąć tylko w przypadku linii otwartych, w których kierunek przepływu energii zwar­ciowej jest zawsze taki sam bez względu na położenie miejsca zwarcia.

W celu uzyskania możliwości łatwego odstrajania się od nastaw poszczególnych zabezpieczeń w ciągu liniowym charakterystyka robocza zabezpieczenia odle­głościowego ma kształt linii schodkowej (rys. 1). Najczęściej wykorzystuje się trójstrefową charakterystykę o zasięgu poszcze­gólnych stref uzależnionych od parametrów i konfiguracji zabezpieczanej sieci.

W rzeczywistym skomplikowanym układzie sieciowym nie można podać sztywnych wzorów dla obliczenia zasięgu stref zabezpieczenia odległościowe­go, lecz każdorazowo analizuje się konkretny przypadek. Bierzemy tutaj pod uwagę zjawisko fałszowania pomiarów, wynikające z podparcia prądowego na szynach kolejnej stacji.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (rezerwowe) ma zapewnić eliminację zakłóceń przy zwarciach poza strefą działania lub przy zawiedzeniu zabezpieczenia podstawowego. Po­nadto ma poprawić wybiórczość i skrócić czas wyłączenia zwarć doziemnych poprzez duże rezystancje przejścia.

b projekt modelu laboratoryjnego rys1
Rys. 1. Pięciostrefowa charakterystyka zabezpieczenia odległościowego na płaszczyźnie impedancji, sterownik polowy CZAZ-RL [źródło: Kopex Electric Systems S.A., karta katalogowa: CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN CZAZ-RL. Tychy 2014]; rys. D. Sajewicz, K. Makar

W sieci WN ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym każdy ro­dzaj zwarcia, w tym również zwarcia doziemne, powoduje przepływ dużych wartości prądów zwarcia, zapewnia to szybkie i wybiórcze wyłączenie uszko­dzonej linii. W sieciach tych, ze względu na częstotliwość występowania zwarć doziemnych (ok. 70% wszystkich zakłóceń zwarciowych), wymaga się stosowania dodatkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, które pełni funkcję zabezpie­czenia rezerwowego i uzupełniającego, szczególnie gdy linia nie ma za­bezpieczenia odcinkowego, a zabezpieczeniem podstawowym jest zabezpiecze­nie odległościowe.

W praktyce jako zabezpieczenie ziemnozwarciowe elektroenergetycz­nych linii WN stosuje się zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe zwłoczne. Charakterystykę czasowo-prądową zabezpieczenia ziemnozwarciowego zastosowanego w sterowniku polowym CZAZ-RL przedstawiono na rys. 2.

b projekt modelu laboratoryjnego rys2
Rys. 2. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego, sterownik polowy CZAZ-RL [źródło: Kopex Electric Systems S.A., karta katalogowa: CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN CZAZ-RL. Tychy 2014]; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Automatyka SPZ, stosuje się ją w sieciach o napięciu 6 kV i wyższych na linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych, pracujących promieniowo i równolegle, zasilanych jednostronnie i dwustronnie.

Działanie urządzeń automatyki SPZ powinno być jednokrotne dla sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, powinno występować po wyłączeniu wyłącznika wskutek działania wybranych zabezpieczeń.

Automatyka SPZ nie może działać przy ręcznym, lokalnym i zdalnym wyłącze­niu wyłącznika z ruchu, przy ręcznym załączeniu linii, nawet jeśli załączono linię na zwarcie, przy uszkodzeniach obwodu załączającego oraz przy działaniu zabezpieczeń nieprzewidzianych do współpracy z automatyką. Sterownik polowy CZAZ‑RL został wyposażony w automatykę SPZ trójfazową, ­jednokrotną, z kontrolą synchronizmu.

Lokalizator miejsca zwarcia w liniach napowietrznych działa zwykle na za­sadzie pomiaru reaktancji pętli zwarcia dla składowej symetrycznej zgodnej. War­tość tej reaktancji jest miarą odległości między punktem zainstalowania lokalizatora a miejscem zwarcia.

W algorytmach pomiarowych takich lokalizatorów powinien być wyelimino­wany (lub znacznie ograniczony) wpływ szeregu czynników na wynik pomiaru reaktancji [7]. Do takich czynników należą:

 • rezystancja przejścia w miejscu zwarcia;
 • dwustronne (albo wielostronne) zasilanie miejsca zwarcia,
 • niesymetria trójfazowa linii,
 • niejednakowa wartość impedancji dla składowych zerowych wzdłuż linii oraz zależność jej od warunków pogodowych.

Przy pomiarze reaktancji pętli zwarcia niezbędne jest też uwzględnienie istnienia odczepów w linii oraz, przy dłuższych liniach (powyżej 50 km), jej pojemności.

Cyfrowe sterowniki polowe stosowane w sieci 110 kV wyposażo­ne są w funkcję pomiaru odległości do miejsca zwarcia. Stosowane algorytmy pomiarowe wykorzystują wartości prądów i napięć zwarciowych linii. W algoryt­mie obliczeniowym uwzględnia się parametry linii (np.: reaktancję i rezystancję jednostkową dla składowych zgodnej i zerowej oraz reaktancję i rezystancję jed­nostkową wzajemną linii równoległej).

Model linii napowietrznej 110 kV

b projekt modelu laboratoryjnego rys3
Rys. 3. a) schemat typu P o skupionych parametrach podłużnych (rezystancja R1 i reaktancja X1) oraz poprzecznym parametrze (susceptancja B1), b) trójfazowy model linii elektroenergetycznej 110 kV z wyznaczonymi parametrami, odcinek o długości 20 km; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Do budowy modelu linii zastosowano postać czwórnika typu P o skupionych parametrach podłużnych (reaktancja X1 i rezystancja R1) oraz poprzecznym parametrze (­susceptancja B1), który jest rozdzielony po połowie na dwa końce (rys. 3a).

Wykorzystując zgodne i zerowe parametry linii jednotorowej zbudowano trójfazowy model z przewodem powrotnym (rys. 3b). W modelu tym nie występują międzyfazowe sprzężenia, które zostały wyeliminowane dzięki właściwościom składowych symetrycznych. Modele takie jak ten często stosowane są w budowie laboratoryjnych modeli linii, w przypadku zwarcia na końcu modelu utrzymuje się napięcia identyczne z napięciem linii rzeczywistej, na jej początku [5].

Na potrzeby stworzenia modelu przyjęto napięcie znamionowe linii 110 kV, co daje 63,51 kV napięcia fazowego. Wybrano przewód AFL-6 o przekroju 240 mm2 oraz konstrukcję wsporczą słupa B2, jest to typowa konstrukcja wykorzystywana w liniach 110 kV. Parametry każdej z części (odcinek 20 km) modelu linii WN zostały obliczone z następujących zależności [8]:

 • rezystancja linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz1
Wzór 1
 • indukcyjność linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz2
Wzór 2
 • reaktancja jednostkowa linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz3
Wzór 3
 • pojemność jednostkowa linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz4
Wzór 4
 • susceptancja linii:
b projekt modelu laboratoryjnego wz5
Wzór 5

Symulacja zwarć wielkoprądowych w programie MATLAB

b projekt modelu laboratoryjnego rys4
Rys. 4. Użyty do symulacji w programie komputerowym MATLAB model linii napowietrznej 110 kV o długości 20 km wraz z obciążeniem, elementem zwarciowym i elementami pomiarowymi; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Opracowany model matematyczny linii napowietrznej 110 kV został przeniesiony do środowiska MATLAB w celu przeprowadzenia symulacji zwarć międzyfazowych i doziemnych. Użyty do symulacji w programie komputerowym model linii wraz z obciążeniem, elementem zwarciowym i elementami pomiarowymi widoczny jest na rys. 4.

Komputerowy model zawiera generator reprezentowany przez trzy źródła napięciowe o wartości szczytowej 110 000 V i częstotliwości 50 Hz. Wektory napięć w każdym z tych źródeł przesunięte są wobec siebie o kąt 120°. Model linii obciążony jest równoległym elementem RLC. Elementy pomiarowe zawarte w modelu umożliwiają pomiar prądów i napięć fazowych na początku i na końcu linii, jak również pomiar składowej zerowej prądu. Zwarcia zasymulowane zostały przez element „Three-Phase Fault”. Czas wyłączenia zwarcia został ustawiony na 150 ms, natomiast czas przerwy beznapięciowej trójfazowego jednokrotnego SPZ na 500 ms. Dzięki zmianie trybu pracy bloku możliwa jest symulacja zwarć międzyfazowych i doziemnych.

Zwarcia międzyfazowe

b projekt modelu laboratoryjnego rys5
Rys. 5. Wykresy przedstawiające: a) prądy wyjściowe, b) napięcia wyjściowe, c) składową zerową podczas symulacji zwarcia międzyfazowego na projektowanym modelu linii; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Przebiegi prądów i napięć uzyskanych podczas symulacji zwarcia międzyfazowego (zwarcie między fazą pierwszą a drugą) na zaprojektowanym modelu zaprezentowane są na rys. 5.

Z powyższych wykresów można wywnioskować, iż uzyskane przebiegi zbliżone są kształtem do spodziewanych przebiegów rzeczywistych. Jedyne wątpliwości może budzić pojedynczy „pik”, widoczny w momencie zwarcia, zarówno na składowej zerowej, jak i na prądzie fazowym. Jest to wynik podłączenia naładowanego kondensatora, ­wchodzącego w skład modelu, na zwarcie.

Zwarcie doziemne

b projekt modelu laboratoryjnego rys6
Rys. 6. Wykresy przedstawiające: a) prądy wyjściowe, b) napięcia wyjściowe, c) składową zerową prądu podczas symulacji zwarcia doziemnego na projektowanym modelu linii; rys. D. Sajewicz, K. Makar

Rezultaty zasymulowania zwarcia doziemnego w pierwszej fazie opracowanego modelu przedstawiono na rys. 6.

Również w tym przypadku przebiegi kształtem zbliżone są do spodziewanych przebiegów rzeczywistych. Tak jak poprzednio widoczny jest jednostkowy skok prądu w chwili zwarcia. Dodatkowo dla zwarcia doziemnego można zauważyć lekkie zawahanie mocy podczas zwarcia.

Koncepcja stanowiska laboratoryjnego

Zaprojektowany model linii 110 kV posłuży do budowy stanowiska laboratoryjnego, dzięki czemu możliwe będzie symulowanie zwarć międzyfazowych i doziemnych. Model linii będzie się składał z czterech odcinków o długości 20 km, możliwe układy pracy: dwustronnie zasilany i promieniowy.

Zabezpieczeniem modelowanej linii będzie cyfrowy sterownik polowy CZAZ-RL. Zespół CZAZ-RL, wykonany z zastosowaniem nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, przezna­czony jest do zabezpieczania linii elektroenergetycznych wysokich napięć, pracujących w sieci z bez­pośrednio uziemionym punktem zerowym, wyłączanych trójfazowo przy wszystkich rodzajach zwarć.

W skład zespołu wchodzą następujące zabezpieczenia i układy funkcjonalne:

 • zabezpieczenie odległościowe PX;
 • zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe PloK;
 • zabezpieczenie nadprądowe PI;
 • automatyka SPZ;
 • układ kontroli synchronizmu KS;
 • lokalizator miejsca zwarcia LZ;
 • rejestrator zakłóceń RZ.

W ramach badań laboratoryjnych zabezpieczenia CZAZ-RL na opracowanym stanowisku laboratoryjnym, studenci mogą realizować następujące zadania:

 • zapoznanie się ze sterownikiem polowym CZAZ-RL (obsługa menu z poziomu klawiatury lokalnej i łącza inżynierskiego) wraz ze specjalnym oprogramowaniem SMiS – system monitoringu i sterowania dla cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej oraz RejZak – program do analizy rejestracji rakłóceń,
 • obliczenie i wprowadzenie do sterownika polowego, na podstawie symulowanego modelu linii, nastaw poszczególnych zabezpieczeń (odległościowego, ziemnozwarciowego, nadprądowego);
 • generowanie wybranych zakłóceń na modelowanej linii i analiza pracy poszczególnych zabezpieczeń;
 • odczyt i analiza zarejestrowanych przebiegów w rejestratorze zakłóceń.

Podsumowanie

Zaprojektowany model linii napowietrznej 110 kV umożliwi poprawne modelowanie zwarć wielkoprądowych międzyfazowych i doziemnych, potwierdziły to przeprowadzone symulacje w programie MATLAB.

Wykonane na podstawie tego projektu stanowisko laboratoryjne pozwoli studentom na zapoznanie się z zakłóceniami występującymi w elektroenergetycznych liniach WN, funkcjami zabezpieczeniowymi sterowników polowych stosowanych do zabezpieczania tego rodzaju sieci oraz wykonanie szeregu badań sprawdzających zasadę działania poszczególnych zabezpieczeń i automatyki.

Literatura

 1. K. Makar: Opracowanie koncepcji stanowiska laboratoryjnego do badania zabezpieczenia odległościowego linii 110kV typu CZAZ-RL. Praca dyplomowa Magisterska. Politechnika Białostocka 2014.
 2. B. Synal, W. Rojewski, W. Dzierżanowski: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 3. Kujszczyk Sz. (pod red.): Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa 1997.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dziennik ustawa NR 93, poz.623.
 5. PSE-Operator Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, Wersja 1.2, 2007.
 6. T. Białas, A. Dobroczek, H. Dytry, Z. Lubośny, J. Machowski, M. Tomica, K. Romantowska, S. Wróblewska, A. Wójcik: Zasady doboru i nastawiania zabezpieczeń elementów systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia. Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 7. W. Korniluk, K.W. Woliński: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Wydanie III rozszerzone. Białystok 2012.
 8. P. Kacejko, J. Machowski: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 2002.
 9. Kopex Electric Systems S.A., karta katalogowa: CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ LINII WN CZAZ-RL. Tychy 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.