elektro.info

Awarie sieciowe i systemowe w krajowej sieci przesyłowej

Network and system accidents in national transmission grid

Awarie sieciowe  i systemowe w krajowej sieci przesyłowej, fot. pixabay.com

Awarie sieciowe  i systemowe w krajowej sieci przesyłowej, fot. pixabay.com

Krajowa sieć elektroenergetyczna stanowi ogniwo łączące źródła wytwarzania z odbiorcami i obejmuje: sieć przesyłową 400 i 220 kV, sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno stacje elektroenergetyczne, jak i linie napowietrzne i kablowe oraz urządzenia i aparaty elektroenergetyczne, które współpracują ze sobą w celu realizacji zadania, jakim jest przesył lub dystrybucja energii elektrycznej.

Zobacz także

dr inż. Józef Jacek Zawodniak , st. kpt. mgr inż. Łukasz Rogalski, st. asp. Piotr Górny Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

dr inż. Andrzej Ł Chojnacki Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

prof. nadzw. dr hab. inż. Anna Gawlak, mgr inż. Leszek Poniatowski Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

W artykule:

• Awarie systemowe i sieciowe w krajowej sieci przemysłowej
• Wskaźniki przerw w dostawie energii elektrycznej dla krajowej sieci przesyłowej
• Bezpieczeństwo pracy krajowej sieci przesyłowej

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci przesyłowej. Omówiono awarie sieciowe i systemowe w krajowej sieci przesyłowej w ostatnim okresie spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tą siecią.

Abstract

In this paper, subject matter connected with operation security of national transmission grid is performed. Profile of national transmission grid is described. Network and system accidents in national transmission grid in last time caused by extreme atmospheric conditions are discussed. Issue of operation security of national transmission grid and threats for operation security and electric energy supply security connected with this grid are performed.

 

Sieć przesyłowa służy do przesyłania energii elektrycznej często na znaczne odległości z elektrowni systemowych do stacji odbiorczych zlokalizowanych w obszarach o dużym zapotrzebowaniu na nią, gdzie następuje jej transformacja na niższy poziom napięcia (np. 400/110 kV lub 220/110 kV w kraju), przekazanie do sieci 110 kV i SN w celu dalszej transformacji, dystrybucji i dostarczenia odbiorcom. Odbiorcy najczęściej pobierają energię na niskim napięciu.

Sieć przesyłowa z racji swojego usytuowania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) i funkcji, jaką w nim pełni, odgrywa kluczową rolę w KSE i ma strategiczne znaczenie dla jego funkcjonowania. Decyduje w znacznym stopniu o poziomie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Jej podstawowym zadaniem jest zbilansowanie zapotrzebowania i wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem wymiany międzysystemowej przy zapewnieniu stabilnej pracy KSE i wymaganej jakości dostarczanej energii elektrycznej [7]. Odpowiada więc m.in. za wyprowadzenie mocy z elektrowni konwencjonalnych systemowych i przesłanie jej często na znaczne odległości do obszarów zapotrzebowania. Ta funkcja sprawia, że sieć przesyłowa obejmuje linie i stacje NN o napięciach znamionowych równych lub większych od 220 kV. W przeszłości do sieci przesyłowej zaliczano również sieć 110 kV, którą obecnie zalicza się do sieci dystrybucyjnej.

Sieć przesyłowa jest zawsze traktowana globalnie w skali systemu, a nadzór nad nią pełni przedsiębiorstwo energetyczne – Operator Systemu Przesyłowego (OSP). W kraju takim operatorem jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A) [13].

Krajowa sieć przesyłowa to 257 linii o łącznej długości 14 069 km i 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć o napięciach 220 kV, 400 kV i 750 kV [13]. Jest wśród nich: 167 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7971 km, 89 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 5 984 km i 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km oraz 69 stacji 220 kV i 37 stacji 400 kV w których użytkowanych jest 211 autotransformatorów i transformatorów najwyższych napięć [12, 13].

Awarie systemowe i sieciowe w krajowej sieci przesyłowej

Ekstremalne warunki pogodowe obejmują: śnieżyce, opady mokrego śniegu, oblodzenia, orkany, wichury i burze z wyładowaniami atmosferycznymi i coraz częściej w mniejszym lub większym natężeniu występują na terytorium Polski. W ostatnich latach anomalie pogodowe występują praktycznie każdego roku i coraz częściej stają się przyczyną awarii sieciowych [9].

W 2018 r. w systemie przesyłowym wystąpiła awaria sieciowa podczas prac planowych w obwodach wtórnych w rozdzielni 110 kV Gdańsk Błonia (własność PSE S.A.). W wyniku błędu pracownika nastąpiło wyłączenie jednego toru ważnej linii 110 kV Rafineria [5]. Wymieniona awaria została szybko usunięta, poprzez załączenie wyłączonej linii.

W 2017 r. w systemie przesyłowym wystąpiły awarie sieciowe. Główną ich przyczyną były ekstremalne warunki pogodowe, które miały miejsce w sierpniu i październiku (gwałtowna burza w nocy 11/12.08.2017, orkan „Ksawery” w dniach 5–8.10.2017, orkan „Grzegorz” w dniach 29–30.10.2017). Wielkość i skala tych awarii były znaczne. Przykładowo, nawałnica w okresie 10–12.08.2017 r. spowodowała awaryjne wyłączenie 6 napowietrznych linii przesyłowych jednotorowych 220 kV i 3 torów napowietrznych linii przesyłowych dwutorowych 220 kV i 400 kV, a orkan „Ksawery” w okresie 5–6.10.2017 r. spowodował wyłączenia awaryjne aż 16 napowietrznych linii przesyłowych jednotorowych 220 kV i 400 kV, 6 torów napowietrznych linii przesyłowych dwutorowych 220 kV i jednego autotransformatora 220/110 kV [4].

Wymienione awarie spowodowane ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi mimo swojej skali były możliwe do likwidacji środkami będącymi w dyspozycji operatora systemu przesyłowego i nie skutkowały wprowadzeniem ograniczeń w zużyciu energii elektrycznej oraz wprowadzeniem awaryjnych stopni zasilania, co miało miejsce w 2015 r.

W 2016 r. w systemie przesyłowym nie wystąpiły awarie systemowe i sieciowe [3]. Nie zanotowano znacznych ograniczeń w poborze mocy ani wyłączeń odbiorców, spowodowanych brakiem mocy wytwórczych w KSE. Natomiast w 2015 r. w okresie letnim od 10 do 31 sierpnia zostały wprowadzone ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na skutek niewystarczających zdolności wytwórczych i przesyłowych KSE w odniesieniu do zapotrzebowania na energię elektryczną [2]. Operator systemu przesyłowego wprowadził wówczas stopnie zasilania w poszczególnych godzinach doby. Najwyższy z tych stopni tj. „20.” obowiązywał 10 sierpnia 2015 r. w godzinach 10:00–17:00 [2].

Wskaźniki przerw w dostawie energii elektrycznej dla krajowej sieci przesyłowej

Bardzo istotnym miernikiem oceny sieci przesyłowej są wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za dany rok. Rodzaje przerw w dostarczaniu energii zostały określone w rozporządzeniu [1]. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej dzieli się na: planowane i nieplanowane (awaryjne). Cechy charakterystyczne tych przerw przedstawiono w tabeli 1.

rodzaje przerw w dostawie energii elektrycznej tab1

Tab. 1. Rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej [1]

Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony przynajmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem w formie określonej w rozporządzeniu [1], jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

W zależności od czasu trwania wyróżnia się przerwy: przemijające (trwające nie dłużej niż 1 sekundę), krótkie (trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty), długie (trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin), bardzo długie (trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny) i katastrofalne (trwające dłużej niż 24 godziny) [10].

Operator systemu przesyłowego podaje następujące wskaźniki:

 • wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy (ENS), wyrażony w MWh na rok, stanowiący sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu trwania tej przerwy, obejmujący przerwy krótkie, długie, bardzo długie z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw,
 • wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym (AIT), wyrażony w minutach na rok, stanowiący iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy, wyrażoną w MW [13].

Wartości wskaźników energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy i średniego czasu trwania przerwy w tym systemie w latach 2013–2018 przedstawiono w tabeli 2.

wskazniki energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesylowy tab2

Tab. 2. Wskaźniki energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy (ENS) i średniego czasu trwania przerwy w tym systemie (AIT) w latach 2013–2018 [13]

Wartości ENS i AIT dla przerw nieplanowanych wynoszą 0, za wyjątkiem lat 2013, 2015 i 2017, w których wystąpiły ekstremalne warunki pogodowe. Natomiast wartości ENS i AIT dla przerw planowanych są zróżnicowane. Przerwy te wynikają bowiem z realizowania planowanych, niezbędnych prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców. Przeważnie wyłączenia te realizowane są w okresach deklarowanego braku poboru energii przez odbiorców lub są uzgadniane z odbiorcami, przez co dostosowują oni swoje zapotrzebowanie w okresach wyłączeń bądź korzystają z innych dróg zaopatrzenia w energię elektryczną (np. z sieci operatora systemu dystrybucyjnego).

Ponadto OSP, podobnie jak operator systemu dystrybucyjnego, podaje następujące wskaźniki doty­czące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych, nieplanowanych i nieplanowanych (z przerwami katastrofalnymi):

 • wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwa­nia przerwy długiej i bardzo długiej (SAIDI), stanowiący sumę ilo­czynów czasu jej trwania i liczby odbiorców nara­żonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzie­loną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
 • wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich (SAIFI), stanowiący liczbę wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną licz­bę obsługiwanych odbiorców,
 • wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI), stanowiący liczbę wszystkich przerw krót­kich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców [10].

W 2018 r. wartości wskaźników przeciętnych systemowych przerw w zasilaniu odbiorców SAIDI i SAIFI dla przerw nieplanowanych oraz MAIFI wynosiły 0, natomiast dla przerw planowanych wskaźnik ­SAIDI wynosił 894,36 min, a wskaźnik ­SAIFI – 0,21 szt./odb. [13]. Przy czym liczba obsługiwanych odbiorców wynosiła 14 (10 – NN (220 i 400 kV) i 4 – WN (110 kV)) [13].

Bezpieczeństwo pracy krajowej sieci przesyłowej

Poziom bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej dzięki odpowiednim działaniom inwestycyjnym, modernizacyjnym i eksploatacyjnym OSP ulega sukcesywnie poprawie i jest właściwy w stosunku do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach normalnych. Niemniej jednak poziom ten jest niewystarczający w kontekście ekstremalnych warunków atmosferycznych, które coraz częściej występują na terenie kraju. Wynika to z: wieku, stanu technicznego i stopnia wyeksploatowania sieci przesyłowej, awaryjności dla wspomnianych ekstremalnych warunków pogodowych oraz z: małej gęstości sieci przesyłowej i jednostek wytwórczych w niektórych częściach kraju, ograniczonych możliwości obciążenia napowietrznych linii elektroenergetycznych w wyższych temperaturach otoczenia, rosnącego zakresu prac remontowych i inwestycyjnych w sieci przesyłowej, nadmiernego wzrostu napięć w sieci przesyłowej oraz sieci 110 kV integralnie z nią powiązanej (sieć 400/220/110 kV tworzy strukturę zamkniętą), ograniczenia importu energii elektrycznej z systemów elektroenergetycznych państw sąsiednich, wzrostu obciążenia w okresie letnim i ograniczonej przepustowości sieci 110 kV.

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej potęgują się w przypadku nałożenia się na siebie wielu niekorzystnych czynników obejmujących: skrajnie wysokie zapotrzebowanie na moc, ekstremalne warunki atmosferyczne, wyłączenie dużej liczby elementów sieci elektroenergetycznej lub jednostek wytwórczych czy oddziaływanie przepływów mocy z krajów sąsiednich [8]. Przy czym największe zagrożenie wystąpienia rozległej awarii systemowej lub sieciowej dotyczy północnej części KSE oraz obszarów dużych aglomeracji miejskich: warszawskiej, krakowskiej, poznańskiej i wrocławskiej [11].

Awaryjność sieci na skutek ekstremalnych warunków pogodowych (śnieżyce, opady mokrego śniegu, oblodzenia, orkany, wichury, burze z wyładowaniami atmosferycznymi) i ograniczona przepustowość linii przesyłowych w wyższych temperaturach otoczenia stanowi poważne zagrożenie dla stabilnej pracy KSE w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną [8]. Ma ścisły związek z wiekiem, stanem technicznym i stopniem wyeksploatowania sieci przesyłowych.

W odniesieniu do linii napowietrznych, mniej niż 10 lat ma tylko 20% linii 400 kV i niespełna 1% linii 220 kV, mniej niż 25 lat ma 58% linii 400 kV i 11% linii 220 kV, natomiast powyżej 35 lat ma 10% linii 400 kV i aż 74% linii 220 kV [11]. Linie te były ponadto projektowane z uwzględnieniem znacznie niższych przepływów niż te, które występują obecnie [11].

W kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wspomnianych wcześniej uwarunkowań zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej wymaga realizacji inwestycji polegających na rozbudowie i gruntownej modernizacji sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej 110 kV integralnie z nią powiązanej, zwłaszcza w obszarze dużych aglomeracji miejskich oraz inwestycji mających na celu zwiększenie możliwości eksportowo-importowych KSE [11]. Konieczność rozbudowy i modernizacji krajowej sieci przesyłowej wiąże się również z rozwojem odnawialnych źródeł energii, planowanym rozwojem energetyki jądrowej i koniecznością budowy nowoczesnych ekologicznych konwencjonalnych źródeł wytwórczych zarówno w starych, jak i nowych lokalizacjach.

Wnioski

Krajowa sieć przesyłowa odgrywa kluczową rolę w KSE i ma strategiczne znaczenie dla jego funkcjonowania. W ostatnich latach poziom bezpieczeństwa jej pracy ulegał sukcesywnie poprawie na skutek odpowiednich działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych OSP i obecnie jest właściwy w stosunku do występujących typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach normalnych. Wartości wskaźników ENS, AIT, SAIDI, SAIFI i MAIFI kształtują się na zadowalającym poziomie. Niemniej jednak poziom bezpieczeństwa pracy krajowej sieci przesyłowej jest niewystarczający w kontekście ekstremalnych warunków atmosferycznych, które coraz częściej występują na terenie kraju i lokalnie może powodować trudności z przesyłem energii elektrycznej.

W ostatnim okresie w latach 2015 i 2017 ekstremalne warunki atmosferyczne spowodowały awarie sieciowe w sieci przesyłowej, których skutki dotknęły w znacznym stopniu odbiorców energii elektrycznej. Awarie te zmusiły operatora systemu przesyłowego do podjęcia różnych działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych które pozwolą na uniknięcie lub przynajmniej ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późń.zm.).
 2. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 r. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, kwiecień 2016.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2016 r. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, kwiecień 2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, kwiecień 2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2018 r. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, kwiecień 2019.
 6. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016. Minister Energii, Warszawa, 2017.
 7. W. Dołęga, Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
 8. W. Dołęga, National grid electrical power infrastructure – threats and challenges. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, 
 9. t. 21, z. 2, 2018, s. 89–103.
 10. W. Dołęga, Operation safety of the national distribution grid. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, t. 21, z. 3, 2018, s. 123–135.
 11. W. Dołęga, Standardy w zakresie parametrów technicznych energii elektrycznej i jakości obsługi odbiorców oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania dla operatorów systemów. Energetyka, nr 7, 2012, s. 352–357.
 12. W. Dołęga, Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej, Rynek Energii, nr 5, 2018, s. 48–54.
 13. Raport Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna. PTPiREE, Poznań, maj 2017.
 14. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.: www.pse.pl.

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jak wygląda praca instalatora?

Jak wygląda praca instalatora? Jak wygląda praca instalatora?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać? Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe? Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike? Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć? Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

9 cech dobrej kamery termowizyjnej » 9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED » Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania? Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Nowoczesne modułowe systemy UPS » Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty » Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport » Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać? Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez?

Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez? Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez?

Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...»

Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...» Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...»

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać? Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych?

Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych? Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych?

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych » Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz. Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań... Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia » Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych » Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Najnowsze produkty i technologie

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej uzupełniają ofertę Ideal TS by Kanlux. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i...

Obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej uzupełniają ofertę Ideal TS by Kanlux. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale ich zakres pozwala na zastosowanie również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION to stworzona przez Kanlux marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W serii TEKNO znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki...

MOWION to stworzona przez Kanlux marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W serii TEKNO znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

merXu Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej...

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej w jednym miejscu. Zrób większe zakupy i otrzymaj rabat, a dodatkowo zyskaj bezpłatną dostawę .

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Jak sprawdzić działanie bezpiecznika Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami....

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest spalony i co zrobić w takiej sytuacji.

STILO ENERGY Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie...

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie powoduje zagrożenia pożarowego. Bezpieczeństwo systemu zależy także od rodzaju zastosowanego falownika.

merXu Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych...

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych w funkcji oświetlenia ogólnego, a także źródła emitujące światło o silnym natężeniu, pozwalające na wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.

AS ENERGY Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać? Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w systemy PV. Kiedy jest najlepszy czas ich montaż i na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przygotowań?

merXu Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Jak dobierać oprawy oświetleniowe? Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.