elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Analiza wpływu obciążenia na asymetrię napięć w kablowych sieciach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławnik

Analysis of influence of load on the voltage asymmetry in the MV cable distribution networks with neutral point grounded by the coil

W artykule między innymi przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych.
W artykule między innymi przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych.

Zjawisko asymetrii występuje powszechnie w sieciach
elektroenergetycznych niskich i średnich napięć. Spowodowane jest
szeregiem wielorakich czynników, do których w pierwszej kolejności
zaliczyć można budowę linii przesyłowej (np. ułożenie przewodów względem siebie
i ziemi), parametry obwodów odbiorczych (np. nierównomierne rozłożenie
mocy odbiorników na poszczególne fazy), czy nieidealną budowę urządzeń (np.
uzwojeń w generatorach czy transformatorach) [3]. Stan asymetrii pojawia
się także w czasie zaburzeń w systemie, takich jak np. zwarcia
jednofazowe czy wyładowania atmosferyczne [6].

Zobacz także

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

Utrzymanie pełnej symetrii napięć i prądów w sieciach dystrybucyjnych jest istotne ze względu na zachowanie jak najlepszej ich niezawodności, żywotności i jakości przesyłanej energii. Niesymetryczne napięcia zwiększają także straty mocy i energii [3], a nawet mogą zakłócać poprawną pracę odbiorników, szczególnie tych wrażliwych na parametry zasilania.

Stan symetrii obwodowej jest kluczowy także od strony projektowej, przy obliczeniach inżynierskich zakłada się bowiem pełną symetrię wszystkich trzech faz linii i to właśnie do takiego stanu pracy sieci dobiera się poszczególne jej elementy [5].

Do jednego z wielu czynników rzutujących na asymetrię napięciową w sieci elektrycznej zaliczyć można także wpływ obciążenia, czyli ilość pobieranej przez odbiorców mocy przesyłanej liniami z lokalnej stacji elektroenergetycznymi.

Okazuje się, że np. przy pewnych wartościach reaktancji zastępczej wprowadzanej do obwodów zasilających przez odbiorców, dochodzić może do rezonansu w jeden z faz linii, wskutek zrównania się jej reaktancji pojemnościowej z sumą reaktancji indukcyjnej przewodów, dławika oraz odbiorników [5].

W artykule określono i oceniono wpływ ilości mocy pobieranej przez odbiorców na asymetrię napięć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, mierzoną zarówno na szynach stacji WN/SN, jak i u najdalszego odbiorcy.

Analizę przeprowadzono dla układów z punktem neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny, uwzględniając przy tym dwie spotykane konfiguracje linii kablowych średniego napięcia w układach elektroenergetycznych.

Parametrami charakteryzującymi były wskaźniki asymetrii, których dopuszczalne wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami [1, 2] muszą mieścić się w wyznaczonych granicach.

Analiza asymetrii napięciowej

Za stan asymetrii napięć w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych uznaje się taki układ przestrzenny wektorów napięcia fazowego lub międzyfazowego, w którym wektory te mają różne długości, przesunięte są względem siebie o kąt inny niż 120° lub jeśli oba te zjawiska występują równocześnie [3].

Gdy zachowana jest symetria (rys. 1.) długości i przesunięcia są jednakowe, a tzw. składowa zerowa i przeciwna napięcia nie pojawiają się. W przypadku niespełnienia tych warunków punkt zerowy układu wektorów przesuwa się, co implikuje powstanie dodatkowej składowej napięcia pomiędzy środkiem ciężkości trójkąta napięć międzyfazowych a nowym punktem zerowym.

b analiza wplywu dlawik rys1
Rys. 1. Przykładowy wykres symetrycznego układu wektorów napięć oraz prądów [4]; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Do analizy asymetrii wykorzystuje się metodę składowych symetrycznych, gdzie wskutek przekształcenia wektorowego otrzymuje się składowe napięć [6]:

  • zerową (0),
  • zgodną (1)
  • przeciwną (2)

Przyjmując za wielkość elektryczną będącą napięciem lub prądem symbol A, a także definiując wielkości fazowe zespolone jako AA, AB, AC oraz składowe symetryczne A0, A1, A2, otrzymujemy równania:

b analiza wplywu dlawik wz1
Wzór 1

gdzie:

a – operator obrotu o 120°,

a2 – operator obrotu o 240°.

Składowe symetryczne wykorzystuje się następnie do obliczania wskaźników asymetrii [4]:

a) współczynnika niezrównoważenia napięć, czyli asymetrii zerowej:

b analiza wplywu dlawik wz2
Wzór 2

b) współczynnika asymetrii napięć, czyli asymetrii przeciwnej:

b analiza wplywu dlawik wz3
Wzór 3

gdzie:

U0, U1, U2 – są kolejno zespolonymi wartościami składowej zerowej, zgodnej i przeciwnej napięć.

Wymagania stawiane obecnie przez normę [1], Rozporządzenie Ministra Gospodarki, czy inne akty i przepisy [2] precyzują, by w sieciach średniego napięcia współczynnik asymetrii przeciwnej nie przekraczał 2% przez 95% tygodnia. Nie sprecyzowano jednak wymagań dla współczynnika niezrównoważenia napięć, jednak w literaturze zaleca się, aby jego wartość nie przekraczała 2% [7].

Opis badanego układu

W celu analizy wpływu obciążenia sieci na wartości wymienionych wcześniej wskaźników asymetrii napięć wykonano symulację pracy promieniowej sieci elektroenergetycznej (rys. 2.) w programie DigSilent PowerFactory.

W skład modelu symulacyjnego wchodzi stacja WN/SN z transformatorem mocy i transformatorem uziemiającym, którego punkt gwiazdowy po stronie SN stanowił sztuczny punkt neutralny sieci, uziemiony przez cewkę Petersena.

W modelu przyjęto stopień rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej na poziomie 10%. Ze stacji wyprowadzono trzy identyczne linie SN o długości 10 km, wykonane kablami typu 3xXRUHKXS o przekroju poprzecznym s = 70 mm2. Do każdej z linii przyłączono 10 jednakowych i symetrycznych odbiorów (cosφ = 0,93) zasilanych przez dystrybucyjne transformatory SN/nn (rozlokowane co 1 km).

b analiza wplywu dlawik rys2
Rys. 2. Schemat analizowanego fragmentu sieci elektroenergetycznej średniego napięcia; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Pomiar napięć, wykorzystanych do obliczeń wskaźników asymetrii, wykonano na szynach stacji GPZ 15 kV oraz u odbiorcy nr 30.

W toku obliczeń symulacyjnych moc pobierana przez wszystkich odbiorców była równocześnie regulowana w zakresie od 10% do 110% ich mocy znamionowej So. Dzięki temu uzyskano charakterystyki zmienności poszczególnych składowych symetrycznych w funkcji mocy pobieranej ze stacji, wyrażanej jako stopień obciążenia transformatora mocy η [%]. Parametr ten wyraża poziom wykorzystania mocy znamionowej transformatora. Dodatkowo uwzględniając występowanie przesyłowych strat mocy udało się zbadać zjawiska zachodzące przy przeciążeniu transformatora głównego w zakresie do 120% jego mocy znamionowej.

Symulacje wykonano kolejno dla dwóch rodzajów kablowych linii elektroenergetycznych SN, które różniły się przede wszystkim układem poszczególnych przewodów względem siebie (rys. 3a. i rys. 3b).

b analiza wplywu dlawik rys3
Rys. 3. Modelowane układy kabli elektroenergetycznych (wymiary podano w [mm]): a) układ płaski na styk, b) układ trójkątny; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Układ płaski dotyczył przewodów ułożonych obok siebie w płaszczyźnie poziomej i stykających się, zaś trójkątny – przewodów również dotykających się izolacjami, ale rozłożonych przestrzennie tak, by tworzyć konfigurację trójkąta równobocznego.

Wpływ obciążenia linii na asymetrię napięciową dla linii kablowej w układzie płaskim

Pierwszy etap badań zakładał określenie wpływu obciążenia na wskaźniki asymetrii w sieciach elektroenergetycznych z kablami w układzie płaskim poziomym (rys. 3a.). W modelu symulacyjnym obliczane były wartości napięć na szynach stacji, zarówno fazowe i przewodowe.

Na podstawie napięć fazowych, stosując przekształcenie metodą składowych symetrycznych, obliczono wskaźniki asymetrii. Identyczny zestaw zależności uzyskano także dla najdalszego odbiorcy w sieci.

Rezultaty przedstawiono w postaci graficznej na wykresach w funkcji stopnia obciążenia transformatora mocy WN/SN. Przy założonej budowie sieci wykonano w programie obliczenia dla szerokiego zakresu obciążenia transformatora mocy, uwzględniającego również jego przeciążenie.

b analiza wplywu dlawik rys4
Rys. 4. Napięcia przewodowe na szynach stacji (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Uzyskane w wyniku symulacji wykresy zależności napięć przewodowych i fazowych przedstawiono na rys. 4. i rys. 5. (na szynach stacji) oraz na rys. 7. i rys. 8. (u ostatniego odbiorcy).

Na rys. 6. i rys. 9. przedstawiono wykresy obliczonych wskaźników asymetrii, odpowiednio na szynach stacji (rys. 6.) oraz u ostatniego odbiorcy (rys. 9.).

b analiza wplywu dlawik rys5
Rys. 5. Napięcia fazowe na szynach stacji (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Z analizy przedstawionych wykresów wynika, że dla małych wartości pobieranej mocy (η < 30 %) nie obserwuje się wyraźnej różnicy napięć w poszczególnych fazach (rys. 5. i rys. 8.), co pokazują także niskie wartości współczynników asymetrii (αu2 < 0,0074%, αu0 < 0,384% – rys. 6. i rys. 9.). W miarę wzrostu pobieranej mocy asymetria uwidacznia się coraz silniej, a po przekroczeniu znamionowego obciążenia transformatora (η > 100%) rośnie bardzo gwałtownie. Dochodzi wtedy również do przekroczenia dopuszczalnego zakresu napięć (± 10% Ufn). Można zauważyć także, że zwiększanie mocy obciążenia powoduje wykładniczy wzrost wartości napięcia w fazach skrajnych (UA i UC) oraz tym samym gwałtowny spadek napięcia w środkowej fazie (UB).

b analiza wplywu dlawik rys6
Rys. 6. Współczynniki asymetrii napięć na szynach stacji (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys7
Rys. 7. Napięcia przewodowe u najdalszego odbiorcy (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys8
Rys. 8. Napięcia fazowe u najdalszego odbiorcy (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji Fot. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys9
Rys. 9. Współczynniki asymetrii napięć u najdalszego odbiorcy (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Podczas gdy przebieg αu2 jest rosnący i bliski linowemu zmieniając się w zakresie od 0,002 do 0,03%, współczynnik niezrównoważenia zmienia się wykładniczo (podobnie jak napięcia fazowe) w zakresie od 0 do 30%. Zauważa się przy tym identyczną dynamikę zmian wskaźników dla napięć na szynach stacji GPZ (rys. 6.) i u odbiorców krańcowych (rys. 9.). W tym drugim przypadku wartości obu wskaźników są w szczytowym punkcie wyższe o odpowiednio 0,003% (αu2) i 1,22% (αu0) od wartości otrzymanych na szynach stacji.

Wpływ obciążenia linii na asymetrię napięciową dla linii kablowej w układzie płaskim - dokończenie

Przykładowy przebieg napięć przewodowych zaprezentowany na rys. 4. jest identyczny dla wszystkich analizowanych przypadków. Cechuje go praktycznie całkowita symetria napięć i liniowa zależność w funkcji mocy pobieranej przez odbiorców. Nigdy nie zostaje także przekroczony dopuszczalny zakres zmian napięcia, nawet u odbiorcy końcowego (rys. 7.).

Znaczna wartość składowej zerowej nie ma zatem znaczenia dla napięć międzyfazowych w całej sieci. Bezpośrednio rzutuje ona tylko na napięcia fazowe, a trend jej zmian warunkuje zmiany napięć w fazach skrajnych.

Wpływ obciążenia linii na asymetrię napięciową dla linii kablowej w układzie trójkątnym

W drugiej części badano wpływ obciążenia na asymetrię napięciową przy trójkątnym rozlokowaniu kabli (rys. 3b).

Uzyskane wyniki zaprezentowano w identycznej formie jak poprzednio, jednak przy pominięciu wykresów napięć międzyfazowych, które nie odbiegały od podanych na rys. 4. i rys. 7. Ponownie porównano symetrię napięciową w skrajnych punktach linii i w niemal pełnym, dopuszczalnym stopniu obciążeń transformatora. Wyniki symulacji i obliczeń przedstawiono na rys. 10., rys. 11., rys. 12. i rys. 13.

Tak jak w przypadku kabli w układzie płaskim, trójkątny układ charakteryzuje mała wartość współczynnika asymetrii przeciwnej au2 (rys. 11. i rys. 13.), który jest wielokrotnie niższy od dopuszczalnej przez normę wartości. Zaś współczynnik asymetrii zerowej au0 gwałtownie narasta dopiero po obciążeniu transformatora mocą większą od połowy jego mocy znamionowej (h > 50%). Z kolei przy jego przeciążeniu (h = 120%) składowa zerowa napięcia osiąga wartość prawie jednej trzeciej składowej zgodnej. Zatem praca sieci przy obciążeniu transformatora powyżej 60% mocy znamionowej prowadzi do przekroczenia proponowanej w literaturze [7] maksymalnej wartości współczynnika asymetrii zerowej au0.

b analiza wplywu dlawik rys10
Rys. 10. Napięcia fazowe na szynach stacji (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys11
Rys. 11. Współczynniki asymetrii napięć na szynach stacji (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys12
Rys. 12. Napięcia fazowe u najdalszego odbiorcy (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys13
Rys. 13. Współczynniki asymetrii u najdalszego odbiorcy (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Różnica w wartościach wskaźników liczonych na szynach stacji (rys. 11.) oraz u najdalszego odbiorcy (rys. 13.) jest znikoma.

Trójkątny układ kabli charakteryzuje się nie tylko redukcją asymetrii w stosunku do układu płaskiego, ale również nie wpływa na zauważalny jej wzrost na końcu linii przesyłowej.

Z drugiej strony korelacja zjawiska asymetrii i strat napięcia prowadzić może do nadmiernego spadku napięcia w fazie środkowej (rys. 12.) nie tylko po przeciążeniu transformatora, ale nawet już przy η = 90%. Natomiast w fazie A, gdy obciążenie transformatora przekroczy 100%, napięcie fazowe wzrasta ponad dopuszczalną wartość (około 9,5 kV), stwarzając zagrożenie na całej długości linii przesyłowej.

Napięcia fazowe zachowują się bardzo podobnie także przy płaskim układzie kabli.

Podsumowanie

Wyniki badań wskazują na wpływ przesyłanej mocy na występującą w sieci asymetrię napięciową. Choć wartości współczynnika asymetrii w żadnym z analizowanych przypadków nie przekraczały dopuszczalnego przez normy zakresu, to współczynnik niezrównoważenia – związany ze sposobem pracy punktu neutralnego – doprowadzał do zmian wartości napięć w poszczególnych fazach, w tym m.in. do przekroczenia ich dopuszczalnych zakresów (szczególnie przy znacznych wartościach pobieranej przez odbiorców mocy).

Bez względu na ułożenie przewodów, w liniach zasilających zachowana jest zawsze idealna symetria napięć międzyfazowych, co wynika z pomijalnych wartości składowej przeciwnej napięcia.

Rezultaty wskazują także, że korzystniejszy pod względem zachowania symetrii napięciowej jest trójkątny układ kabli. Obserwuje się względny spadek wartości współczynnika asymetrii przeciwnej o około 8%, a współczynnika niezrównoważenia napięć o 17%. Dynamika zmian jest jednak bardzo podobna, np. zawsze αu0 = 5% przy η ≈ 80%.

W obu układach predykcja i opis zmienności współczynnika asymetrii przeciwnej są ułatwione, ze względu na jego liniowy charakter zmian w funkcji mocy pobieranej przez odbiorców.

Literatura

  1. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
  2. PGE Dystrybucja S.A., Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., tom 3: Linie napowietrzne średniego napięcia, 2011.
  3. G. Hołdyński, Z. Skibko, Wpływ sposobu pracy punktu neutralnego na asymetrię napięć w sieci elektroenergetycznej SN, „Przegląd elektrotechniczny”, nr 9/2013.
  4. S. Robak, A. Pawlicki, B. Pawlicki, Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych, „Przegląd elektrotechniczny”, nr 7/2014.
  5. J. Niebrzydowski, Sieci elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2000.
  6. P. Kacejko, J. Machowski, Zwarcia w systemach elektroener­getycznych, WNT, Warszawa 2002.
  7. Z. Kowalski, Jakość energii elektrycznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.