elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych Rys. Julian Wiatr

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Podstawa opracowania

 1. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny budynku pompowni pożarowej.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 roku, poz. 1065).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU Nr 124/2009 poz. 1030).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU Nr 109/2010 poz. 719).
 5. Operat ppoż. opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
 6. Norma PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja.
 7. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 8. Norma PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 9. Norma PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
 10. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.
 11. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 12. Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Opis stanu istniejącego

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowi będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P = 1 kW każdy, przy współczynniku mocy cos φg = 1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej. W odległości 30 m od budynku pompowni zlokalizowana jest kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn o mocy S = 400 kVA. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej występuje jedno wolne pole odpływowe.

W budynku pompowni pożarowej planowana jest instalacja dwóch pomp pożarowych o następujących parametrach:

Ponadto planowana jest instalacja oświetlenia o łącznej mocy P = 500 W (cos Ψ = 0,8).

Opis stanu projektowanego

W miejscu wskazanym na rysunku 1. należy zainstalować kontenerowy zespół prądotwórczy o mocy S = 160 kVA o następujących parametrach: U = 3X230/400 V; x"d = 0,1; Ik1 = 3·InG, wyposażony w zbiornik gwarantujący pracę przez 4 godziny (projekt posadowienia zespołu prądotwórczego stanowi osobne opracowanie). Z projektowanego zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kabel YKXS 4X70 zasilania awaryjnego i wprowadzić do budynku pompowni, w którym należy zainstalować Rozdzielnicę Pompowni (RP), w której należy zainstalować dwa układy automatyki SZR sieć/ZP.

Z wolnego pola rozdzielnicy nn istniejącej stacji transformatorowej należy wyprowadzić kabel YAKXS 4X120 zasilania podstawowego, który należy wprowadzić do budynku pompowni. Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy w budynku pompowni wprowadzić do Rozdzielnicy Pompowni na właściwe zaciski układu automatyki SZR sieć/ZP. Plan zagospodarowania terenu przedstawia rysunek 1. Schemat ideowy zasilania pompowni oraz rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 2. Schemat automatyki SZR sieć/ZP przedstawia rysunek 3. Schemat montażowy rozdzielnicy RP przedstawia rysunek 4. Kabel zasilania podstawowego oraz kabel zasilania awaryjnego należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na posypce z piasku o grubości 10 cm.

Kable po ułożeniu należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykopy doprowadzając grunt do stanu pierwotnego. Na kablach po ich ułożeniu, a przed zasypaniem, należy założyć w odstępach co 10 m opaski kablowe zawierające następujące informacje:

 • typ kabla,
 • rok ułożenia,
 • długość,
 • symbol użytkownika,
 • trasę.

W budynku pompowni instalację odbiorczą należy wykonać jako natynkową (przewody zasilające pompy pożarowe układać w kanałach kablowych wykonanych w masie posadzki). Plan instalacji elektrycznych budynku pompowni przedstawia rysunek 5. Oprawy oświetleniowe należy mocować do sufitu, a grzejniki elektryczne do ścian, 80 cm nad poziomem posadzki. Pomiar zużytej energii:

 • pompy pożarowe: układ półpośredni z możliwością pomiaru energii czynnej i biernej,
 • pozostałe odbiorniki: układ bezpośredni.

Układy pomiarowe należy zainstalować w rozdzielnicy RP. Uruchomienie pomp pożarowych odbywa się z Centralki Sygnalizacji Pożaru przez zwarcie zestyku bezpotancjałowego stanowiącego jej integralne wyposażenie. Zwarcie zestyku w CSP powoduje wysterowanie przekaźnika K7, który wysterowuje stycznik K8 i uruchamia przełączniki gwiazda/trójką typu PCG – 417 (K8 oraz K14). Uruchomienie pomp realizowane jest sekwencyjnie z opóźnieniem uruchomienia pompy 2 o czas t = 15 s.

Podanie sygnału z CSP powoduje załączenie stycznika K5 pozostającego na podtrzymaniu do chwili ręcznego przerwania zasilania a stabilnym wyłącznikiem RYŁ.P zainstalowanym na płycie czołowej rozdzielnicy RP. Na płycie czołowej rozdzielnicy RP należy zainstalować ręczny włącznik pomp RWŁ.P, którego zadaniem jest uruchomienie pomp w celach kontrolnych w terminach określonych w instrukcji eksploatacji.

Zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej powoduje automatyczne włączenie zespołu prądotwórczego po około 30 s oraz automatyczne przełączenie na zasilanie z sieci elektroenergetycznej po powrocie napięcia. Zespół prądotwórczy po powrocie napięcia w sieci elektroenergetycznej pracuje przez 3 minuty bez obciążenia w celu wychłodzenia generatora.

Obliczenia

1. Bilans mocy:

gdzie:

Pi – moc czynna zainstalowana, w [kW],

Pns – moc czynna silnika pompy pożarowej, w [kW],

P – moc czynna oświetlenia pompowni, w [kW],

Pogrz.el – moc czynna ogrzewania elektrycznego pompowni, w [kW].

2. Dobór zabezpieczeń głównych:

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

IBs – prąd znamionowy silnika pompy pożarowej, w [A],

IBos – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie oświetlenia pompowni, w [A],

IBg.e – spodziewany prąd obciążenia w obwodzie grzejników elektrycznych, w [A],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [V],

Unf – znamionowe napięcie fazowe, w [V],

ηn – sprawność silnika pompy pożarowej, w [-].

Spodziewany prąd obciążenia w stanie rozruchu silnika (układ sekwencyjnego załączenia gwarantuje, że w stanie rozruchu znajduje się tylko jeden silnik):

gdzie:

IBs – prąd znamionowy silnika pompy pożarowej w stanie pracy ustalonej, w [A],

Irs – prąd rozruchu silnika pompy pożarowej przy rozruchu bezpośrednim, w [A],

kr – współczynnik rozruchowy silnika pompy pożarowej, w [-],

Α – współczynnik zależny od rodzaju i częstości rozruchu silnika pompy pożarowej, w [-],

Irs(Y/Δ) – prąd rozruchowy silnika pompy pożarowej po zastosowaniu przełącznika Y/Δ, w [A],

Ins – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia silnika pompy pożarowej, w [A],

In – wymagany minimalny prąd zabezpieczenia głównego kabla zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego pompowni pożarowej, w [A],

Isz – spodziewany prąd obciążenia szczytowego po uwzględnieniu współczynnika asymetrii, w [A].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy przyjąć zabezpieczenie kabli zasilania podstawowego i zasilania awaryjnego o prądzie In = 200 A. W rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej należy zainstalować bezpieczniki WTN1gG200.

3. Dobór mocy zespołu prądotwórczego

Uwaga! Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego budynku pompowni i jest instalowany wyłącznie dla potrzeb budynku pompowni pożarowej.

gdzie:

Pz – moc szczytowa zapotrzebowana przez budynek pompowni pożarowej w warunkach ekstremalnych (pożar), w [kW],

kn – współczynnik chwilowego przeciążenia zespołu prądotwórczego, w [-],

PG min – wymagana minimalna moc czynna dysponowana ciągle przez zespół prądotwórczy, w [kW],

SnG – wymagana minimalna moc pozorna zespołu prądotwórczego, w [kVA],

cos φnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-].

Ostatecznie zostanie przyjęty zespół prądotwórczy o mocy S = 160 kV, który po uwzględnieniu naddatku mocy wynoszącego 20% mocy znamionowej przez krótki czas dysponuje mocą czynną P = 160·1,2·0,8 = 153,6 kW > Pz = 149 kW.

4. Dobór kabli zasilających budynek pompowni pożarowej

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523, warunki przy sposobie ułożenia „D”, spełnia kabel YAKS 4x120, dla którego Iz = 1,18·186 = 219,48 A > 200 A. sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia oraz samoczynnego wyłączenia podczas zwarć jednofazowych:

gdzie:

l – długość linii kablowej zasilającej budynek pompowni pożarowej, w [m],

ϒ – konduktywność przewodu, w [ m/(Ω·m)],

ΔU% – dopuszczalny spadek napięcia, w [%],

Xl – reaktancja linii zasilającej, w [Ω].

W artykule przyjęto ΔU% = 5% jako wartość dopuszczalną przy zasilaniu bezpośrednio ze stacji transformatorowej. Obliczenia przeprowadzono przy dopuszczalnym spadku napięcia dla stanu ustalonego z uwagi na ciągłe zasilanie grzejników elektrycznych oraz oświetlenia z uwzględnieniem prądu rozruchowego silnika pompy pożarowej.

Dopuszczalny spadek napięcia podczas rozruchu silnika pompy pożarowej (rozruch ciężki i rzadki) wynosi ΔU% = 10%, w prezentowanym przypadku nie znajduje on uzasadnienia. Przy zasilaniu silników osobnym kablem przy sprawdzeniu dobranych kabli należałoby oprócz większego dopuszczalnego spadku napięcia przyjąć współczynnik mocy cos właściwy dla silnika będącego w stanie rozruchu. Współczynnik ten można obliczyć z poniższego wzoru:

lub przyjąć z przedziału (0,1–0,4). Wartości mniejsze dotyczą silników większej mocy. Ewentualne dodatkowe obliczenia pozostawiam dociekliwym Czytelnikom.

 • sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP:

Na podstawie tabeli 10.25 zamieszczonej w publikacji autorstwa J. Wiatr; M. Orzechowski pt. „Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia” DW MEDIUM 2018s, parametry zwarciowe transformatora (rezystancja oraz reaktancja) o mocy 400 kVA wynoszą odpowiednio:

Natomiast parametry linii kablowej:

gdzie:

S – przekrój przewodu, w [mm2],

x' – jednostkowa reaktancja, przyjmowana dla kabli niskiego napięcia, jako 0,08 Ω/km,

l – długość linii, w [km],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PEN lub PE, w [V],

Zk1 – impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [Ω],

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie określonym w normie PN-HD 60364-4-41:2009, w [A].

Warunek samoczynnego wyłączenia podczas zwarć doziemnych zostanie zachowany w myśl wymagań normy PN-HD 60364-4-41:2009.

 • sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym w rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej o mocy S = 400 kVA:

gdzie:

Zk3 – impedancja dla zwarć symetrycznych, w [Ω],

Ik3 – spodziewany prąd zwarcia symetrycznego, w [A],

k – dopuszczalna wartość jednosekundowej gęstości prądu zwarciowego, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłączenia zabezpieczenia, w [A2·s].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

b) zasilanie awaryjne z zespołu prądotwórczego:

dobór kabla na długotrwałą obciążalność prądową:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523, warunki przy sposobie ułożenia „D”, spełnia kabel YKKS 4x70, dla którego Iz = 1,18·178 = 210,04 A > 200 A.

sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w RP.

Parametry zwarciowe generatora zespołu prądotwórczego:

reaktancja generatora przyjmowana dla zwarć jednofazowych.

Natomiast parametry linii kablowej:

sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe przy zwarciu symetrycznym na zaciskach generatora zespołu prądotwórczego:
gdzie:

Tk – czas trwania zwarcia, w [s],

x"d – reaktancja podprzejściowa wzdłużna generatora zespołu prądotwórczego, w [-].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy uznać dobór kabla za poprawny.

5. Dobór przekładników do układu pomiarowego półpośredniego obejmującego silniki pomp pożarowych:

gdzie:

Sp – moc tracona na przewodach łączących przekładniki z licznikiem zużytej energii, w [VA],

Sn – moc znamionowa przekładnika, w [VA],

SS – rzeczywiste obciążenie przekładników, w [VA],

Sap – moc pobierana przez licznik zużytej energii, w [VA],

ip – prąd udarowy, w [kA],

κ – współczynnik udaru (w sieciach nn można przyjmować wartość (1,4), w [-],

IthT1 – jednosekundowy krótkotrwały prąd cieplny, w [kA],

Idyn – prąd dynamiczny, w [kA],

Isn – znamionowy prąd strony wtórnej przekładnika, w [A],

Ipn – znamionowy prąd strony pierwotnej przekładnika, w [A].

Na podstawie obliczonych prądów zostaną przyjęte przekładniki typu ELA1D43 150/1 A/A S = 2,5 VA następujących parametrach: Ith = 60·Ipn = 60·150 = 9000 A = 9 kA > 0,55 kA, Idyn = 2,5·IthT1 = 2,5·9 = 22,5 kA > 5,75 kA.

6. Dobór zabezpieczeń oraz przewodów w poszczególnych obwodach:

Uwaga! Budynek pompowni ppoż. stanowi osobną strefę pożarową, przez co nie znajduje uzasadnienia stosowanie przewodów ognioodpornych do budowy instalacji elektrycznej.

silniki pomp pożarowych:

Zabezpieczenie zwarciowe: bezpieczniki WTN00gG80.

Uwaga! W obwodach zasilania pomp pożarowy nie wolno instalować żadnych zabezpieczeń przeciążeniowych oraz wyłączników różnicowoprądowych ze względu na wymaganą wysoką niezawodność zasilania.

Warunki spełnia przewód OPdżo 5x25, dla którego przy sposobie ułożenia „B2”, Iz = 117·0,85·1,06 ≈ 105,42 A > 88,28 A.

grzejniki elektryczne:

Zabezpieczenie: wyłącznik instalacyjny nadprądowy S301C16.

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

k2 – współczynnik krotności znamionowego zabezpieczenia, przy którym następuje jego zadziałanie w określonym umownym czasie, w [-],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

IZ – długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A],

Warunki spełnia przewód YDYżo 3x1,5, dla którego przy sposobie ułożenia „B2”, Iz = 15,75 A > 10.7. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przy zwarciu jednofazowym w silnikach pomp pożarowych:

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

b) zasilanie z zespołu prądotwórczego:

Uwagi końcowe

 1. Kable zasilania podstawowego oraz zasilania awaryjnego, po ułożeniu, a przed ich zasypaniem, należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej.
 2. Rozdział przewodu PEN na przewód PE oraz przewód N należy wykonać w rozdzielnicy RP. Miejsce rozdziału należy uziemić poprzez Główna Szynę Uziemiającą (GSU) Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB ≤ 30 Ω.
 3. Punkt neutralny zespołu prądotwórczego należy uziemić. Wymagana wartość rezystancji uziemienia RB  ≤ 5 Ω. 
 4. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
 5. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca: połączenia wyrównawcze i wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe.
 6. W budynku pompowni należy wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń wyrównawczych.
 7. Oprawy oświetleniowe w pompowni należy wyposażyć w moduł inwerterowy gwarantujący normalne funkcjonowanie źródła przez czas nie krótszy od 120 minut od chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych.
 8. Przepusty kabli zasilających należy uszczelnić od przedostawania się wody i gazów. 
 9. Na drzwiach wejściowych do budynku należy zainstalować tabliczkę z napisem: POMPOWNIA POŻAROWA. NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY. 
 10. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy wykonać badania i sprawdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie oraz normy N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 11. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować instrukcję współpracy ruchowej zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną, którą należy uzgodnić z właścicielem sieci elektroenergetycznej, rzeczoznawcą ds. bhp oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 
 12. Eksploatację pompowni należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu i przekroje linii kablowych
Rys. 2. Schemat zasilania pompowni oraz schemat rozdzielnicy RP
Rys. 3. Schemat ideowy automatyki SZR sieć/ZP
Rys. 4. Schemat montażowy rozdzielnicy RP
Rys. 5. Plan instalacji elektrycznych pompowni

Powiązane

Uproszczony projekt oświetlenia zalewowego elewacji frontowej budynku

Uproszczony projekt oświetlenia zalewowego elewacji frontowej budynku

W okresie minionych kilku lat coraz częściej modeluje się oświetleniem elewacji różnych budynków. W praktyce stosowane jest oświetlenie punktowe oraz zalewowe dające różne efekty wizualne. Głównym celem...

W okresie minionych kilku lat coraz częściej modeluje się oświetleniem elewacji różnych budynków. W praktyce stosowane jest oświetlenie punktowe oraz zalewowe dające różne efekty wizualne. Głównym celem modulacji oświetlenia bryły budynku lub jego części jest podkreślenie jego walorów architektonicznych w porze nocnej. W artykule zostanie przedstawiony projekt modulacji oświetleniem zalewowym frontowej elewacji budynku zabytkowego.

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i...

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Norma ta jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów obiektów budowlanych, zakładów pracy, obiektów publicznych. Zakres normy obejmuje wymagania oświetlenia dla miejsc pracy na zewnątrz, które powinny zaspakajać potrzebę...

Uproszczony projekt sterowania wentylatorem oddymiającym

Uproszczony projekt sterowania wentylatorem oddymiającym

Budynek znajduje się w eksploatacji. Podczas kontroli stanu technicznego stwierdzono brak właściwej wentylacji, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych.

Budynek znajduje się w eksploatacji. Podczas kontroli stanu technicznego stwierdzono brak właściwej wentylacji, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Budynek użyteczności publicznej jest zasilany z dwóch stacji transformatorowych Tr1 15/0,4 kV o mocy 400 kVA oraz Tr2 15/0,4 kV o mocy 250 kVA. Na budynku jest zainstalowane złącze kablowe ZK-2b. Budynek...

Budynek użyteczności publicznej jest zasilany z dwóch stacji transformatorowych Tr1 15/0,4 kV o mocy 400 kVA oraz Tr2 15/0,4 kV o mocy 250 kVA. Na budynku jest zainstalowane złącze kablowe ZK-2b. Budynek jest zasilany dwoma liniami kablowymi YAKXS 4×120, o długości odpowiednio: Tr 1: l1=200 m, Tr 2: l2=350 m. Moc zapotrzebowana przez budynek wynosi Pz=80 kW, cosϕz=0,8.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność...

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność poszczególnych kondygnacji artykuł został ograniczony tylko do IV piętra I klatki schodowej. Zestawienie materiałów zamieszczone na końcu artykułu podaje ilość materiałów w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Projekt techniczny instalacji elektrycznych lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Projekt techniczny instalacji elektrycznych lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Projekt obejmuje oświetlenie nawigacyjne lądowiska na terenie szpitala specjalistycznego pracującego na napięciu 230 V, 50 Hz. W zakres opracowania wchodzi wykonanie następujących prac: zasilanie elektroenergetyczne...

Projekt obejmuje oświetlenie nawigacyjne lądowiska na terenie szpitala specjalistycznego pracującego na napięciu 230 V, 50 Hz. W zakres opracowania wchodzi wykonanie następujących prac: zasilanie elektroenergetyczne nn 1 kV, oświetlenie ogólne lądowiska,oświetl enie nawigacyjne terenu lądowiska.

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego...

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego energia elektryczna jest doprowadzona do rozdzielnicy głównej budynku (RGB) kablem YKXSżo 5×70. Rozdzielnica jest zainstalowana w wydzielonym pomieszczeniu budynku.

Uproszczony projekt instalacji pomieszczenia ładowania akumulatorów

Uproszczony projekt instalacji pomieszczenia ładowania akumulatorów

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu....

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego energia elektryczna jest doprowadzona kablem YKXSżo 5×70 do rozdzielnicy głównej budynku (RGB). Projekt instalacji elektrycznej budynku zakłada opracowanie instalacji ładowania akumulatorów w drugim etapie.

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu...

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu szafki złączowo-licznikowej, zainstalowanej w linii ogrodzenia, z której zasilane są garaże.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych piwnic lokatorskich w budynku wielorodzinnym

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych piwnic lokatorskich w budynku wielorodzinnym

W celu ułatwienia rozliczeń i wyeliminowania kradzieży energii elektrycznej przez lokatorów prezentujemy projekt zasilania piwnic lokatorskich wyposażonych w indywidualne liczniki z możliwością zdalnego...

W celu ułatwienia rozliczeń i wyeliminowania kradzieży energii elektrycznej przez lokatorów prezentujemy projekt zasilania piwnic lokatorskich wyposażonych w indywidualne liczniki z możliwością zdalnego odczytu przez administratora bez potrzeby odczytywania wskazań z natury.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Uproszczony projekt przyłącza kablowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej

Uproszczony projekt przyłącza kablowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania...

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

Uproszczony projekt napędu bramy skrzydłowej w posesji domku jednorodzinnego

Uproszczony projekt napędu bramy skrzydłowej w posesji domku jednorodzinnego

W artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań domowych.

W artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań domowych.

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego

Publikacja przedstawia sposób postępowania w pracach dotyczących sporządzenia projektu zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego. Na modelu ukazano stan faktyczny. podstawy opracowania, opis...

Publikacja przedstawia sposób postępowania w pracach dotyczących sporządzenia projektu zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego. Na modelu ukazano stan faktyczny. podstawy opracowania, opis techniczny, obliczenia i wnioski końcowe.

Projektowanie przewodów szynowych niskiego napięcia

Projektowanie przewodów szynowych niskiego napięcia

Przewody szynowe niskiego napięcia, nazywane potocznie szynoprzewodami, jeszcze 20 lat temu w Polsce były kojarzone głównie z instalacjami przemysłowymi lub układami zasilania suwnic. Rozwój budownictwa...

Przewody szynowe niskiego napięcia, nazywane potocznie szynoprzewodami, jeszcze 20 lat temu w Polsce były kojarzone głównie z instalacjami przemysłowymi lub układami zasilania suwnic. Rozwój budownictwa komercyjnego spowodował powstawanie pierwszych wieżowców, centrów handlowych, serwerowni, magazynów logistycznych.

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Uproszczony projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Nóż dla elektryka - Folding Utility Knife

Nóż dla elektryka - Folding Utility Knife

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

Taśmy i listwy LED - zobacz szeroką ofertę

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Jakie wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej wybrać?

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Rozłączniki bezpiecznikowe - poznaj produkty »

Jak optymalizować koszty zasilania??

Jak optymalizować koszty zasilania??

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Jakich innowacyjnych rozwiązań jeszcze nie znasz?

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja - zobacz to, zanim będzie za późno »

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Termowizja jest dziedziną szeroko wykorzystywaną w wielu branżach na całym świecie. Działa na bazie podczerwieni w taki sposób, aby mogła dostarczyć niezbędnych danych pomiarowych, a także przekształcić je w dwuwymiarowy obraz ...

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - widziałeś to?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.