elektro.info

Oświetlenie boisk sportowych

zalecenie projektowe dotyczące wartości współczynnika utrzymania

Oświetlenie boisk sportowych, fot. pixabay.com

Oświetlenie boisk sportowych, fot. pixabay.com

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie sportowej. Niedopełnienie wymagań oświetleniowych w rozgrywkach ligowych podlega sankcjom, które nakłada organizacja sportowa (np. Ekstraklasa – rozdział 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego) [1].

Zobacz także

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

W artykule:

• Wyznaczanie współczynnika utrzymania
• Obliczenia projektowe a rzeczywistość

Streszczenie

Przy projektach systemu oświetleniowego na obiektach sportowych kluczowymi kryteriami są koszty inwestycyjno-użytkowe oraz spełnienie wymagań normatywnych przez cały okres użytkowania tego obiektu. Stosowanie przy projektowaniu współczynnika utrzymania na poziomie 0,8 może prowadzić do niespełnienia obowiązujących norm po pewnym czasie eksploatacji. Pomiary przeprowadzone pod kierownictwem KW Housera z uczelni Penn State Engineering na 31 obiektach sportowych, wykazały w 87% przypadków niespełnianie założeń projektowych w czasie eksploatacji mniejszym niż 3000 h.

Abstract

Sports field lighting  design recommendations regarding the value of the lighting maintenance factor
When designing the lighting system at sports facilities, the key criteria are investment and utility costs and compliance with normative requirements throughout the lifetime of the facility. The use of a maintenance factor of 0.8 when designing may lead to non-compliance with applicable standards after a period of operation. Measurements carried out under the supervision of KW Houser from Penn State Engineering at 31 sports facilities showed that in 87% of cases the project assumptions were not met during operation less than 3000 hours.

 

Charakterystyka obiektów sportowych, wymogi normatywno-użytkowe oraz aspekt ekonomiczny wygenerowały potrzebę wytworzenia opraw oświetleniowych o wąskich kątach rozsyłu, oraz dużych wartościach strumienia świetlnego. Na rysunku 1. przedstawiono obiekt, na którym oprawy sportowe są montowane w odległości przekraczającej 120 metrów od powierzchni oświetlanej.

oswietlenie boiska bangladesz

Rys. 1.  Oświetlenie boiska do gry w krykieta o wymiarach 186136 m – ­Sher-e Bangla Cricket Stadium – Bangladesz [2]

Ze względów aplikacyjno-konstrukcyjnych, ekonomicznych oraz projektowania optyk opraw oświetleniowych pożądana jest jak najmniejsza gabarytowo oprawa [3]. Najczęściej stosowane w oprawach sportowych są źródła wyładowcze metalohalogenkowe (MHN), rzadziej źródła sodowe oraz źródła półprzewodnikowe LED. Ze względu na degradację strumienia świetlnego (rys. 2.) źródeł MHN (rys. 3.) w czasie, występujące zanieczyszczenie powietrza, starzenie się materiałów opraw oświetleniowych, przy projektowaniu konieczne jest zastosowanie współczynnika utrzymania u, który zapewni spełnienie norm przez pełen okres eksploatacji instalacji oświetleniowej.

spadek strumienia swietlnego

Rys. 2.  Typowy spadek strumienia świetlnego konwencjonalnych źródeł światła do nominalnej żywotności lamp. (a – żarowe; b – świetlówka T8; c – metalohalogenkowe ceramiczne oraz kwarcowe; d – lampa sodowa wysokoprężna) [4]

zrodlo metahalogenowe

Rys. 3.  Źródło metalohalogenkowe na trzonku E39, model bańki BT56, 1500 W (stosowane przy ekonomicznych rozwiązaniach na rynku pólnocnoamerykańskim) [5]

Zmniejszanie wartości współczynnika utrzymania powoduje konieczność zastosowania większej ilości opraw sportowych, co generuje koszty inwestycyjne w wielu branżach, niższa wartość powoduje również konieczność realizowania częstszych konserwacji, czyszczenia opraw oraz wymian źródeł światła (rys. 4.).

konserwacja opraw oswietleniowych

Rys. 4.  Konserwacja opraw sportowych na wieży oświetleniowej obiektu ­Sher-e Bangla Cricket Stadium z pominięciem podstawowych zasad BHP – Bangladesz [6]

Podstawowym kryterium przy projektowaniu jest zapewnienie wymogów normatywnych określonych przez klasę oświetleniową obiektu, a także wymogi użytkowe narzucone przez Inwestora lub specyfikację wymogów ligowych organizacji w danej dyscyplinie sportowej. Istotnym obowiązkiem, który spoczywa na projektancie oświetlenia jest określenie współczynnika utrzymania instalacji oświetleniowej. Dobór ten powinien być oparty na warunkach środowiskowych, technologii wykonania opraw oświetlenia sportowego, typie źródeł światła, typie montażu, pozycji pracy źródeł światła oraz innych czynnikach.

Bardzo istotne jest przeprowadzenie efektywności kosztowej, która wykaże czy lepszym rozwiązaniem jest przewymiarowania instalacji w większym stopniu, czy też częstsze wykonywanie konserwacji w postaci oczyszczania opraw oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła. Kluczowym czynnikiem w tej analizie jest uwzględnienie poziomu zanieczyszczenia powietrza w okolicy obiektu sportowego, a także trudności wynikających z wymiany źródeł oraz związany z tym koszt przeprowadzania konserwacji instalacji oświetleniowej. Regularne czyszczenie opraw sportowych często jest jednym z kryteriów wymaganych do utrzymania wydłużonej gwarancji producenta na sportowe oprawy oświetleniowe. Większość konstrukcji zewnętrznych opraw sportowych zapewnia brak wymogu czyszczenia powierzchni reflektorów oraz innych elementów wewnętrznych oprawy sportowej. Równie istotne jest zadecydowanie, co do metody realizacji wymiany źródeł światła grupowej lub pojedynczej (nie dotyczy opraw sportowych typu LED, gdzie półprzewodnikowe źródła światła mają charakter degradacyjny, w przypadku awarii wymianie podlega układ zasilający bądź cała oprawa oświetleniowa). Decydującym przy wyborze typu przeprowadzanych wymian źródeł może być aspekt rangi obiektu sportowego oraz dostępność do miejsc instalacji opraw sportowych. Oprawy oświetleniowe często posiadają pamięć pozycji (nakierowania oprawy), mimo to wskazane jest zwłaszcza przy grupowej wymianie źródeł ponowne nakierowanie opraw sportowych.

Pomiary fotometryczne są wykonywane zawsze po pierwszym uruchomieniu instalacji oświetleniowej. Ma to za zadanie potwierdzić poprawność zastosowanych rozwiązań, m.in. wysokości montażu opraw, ich nakierowania, a także użytecznego strumienia świetlnego w zintegrowanych oprawach sportowych (oprawy oraz źródła z certyfikatem np. ENEC zapewniają o pewności wyspecyfikowanych parametrów świetlno-optycznych produktu).

W przypadku najczęściej stosowanych źródeł metalohalogenkowych, ze względu na ich specyfikację pracy, przed przystąpieniem do pomiarów należy wygrzać źródła by osiągnęły swój strumień nominalny. Czas ten jest zależny od układu zasilającego i trwa do 15 minut, przy układach zasilający wyposażonych w element zapewniający tzw. „gorący zapłon” czas ten jest krótszy i w zależności od mocy, producenta oraz zastosowanego układu zapłonowego może zmaleć nawet do 2 minut (czas do osiągnięcia 90% strumienia świetlnego). Istotnym czynnikiem, jest fakt, iż źródła MHN osiągają swój nominalny strumień dopiero po około 100 godzinach świecenia [7].

Wyznaczanie współczynnika utrzymania

Współczynnik utrzymania jest ilorazem cząstkowych współczynników utrzymania:

Każdy z cząstkowych współczynników utrzymania odpowiada za czynniki degradacyjne obiektu oświetlanego lub elementów instalacji oświetleniowej.

Cząstkowy współczynnik utrzymania u1

Na jego wartość mają wpływ takie czynniki jak:

 • warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wilgotność),
 • stopień zanieczyszczenia powietrza,
 • miejsce montażu oraz nakierowanie opraw (pozycja pracy źródła światła),
 • częstość czyszczenia oraz skuteczność przeprowadzanych konserwacji.

Cząstkowy współczynnik utrzymania u2

Wartość jego zależy od akumulacji brudu na elementach aktywnych optycznie oraz od:

 • odporność na degradację powierzchni optycznie aktywnych (właściwości odbiciowe reflektorów, oraz właściwości transparentne soczewek i kloszy),
 • podatność na zabrudzenia cząstkami ciał stałych.

Cząstkowy współczynnik utrzymania u3

Wartość jego jest zależna od spadku strumienia świetlnego źródeł w czasie eksploatacji. Czas ten może być określony dla trybu pracy ciągłego, pięciogodzinnego cyklu, dziesięciogodzinnego cyklu oraz innych. Wartość ta, bywa przedstawiona przez producenta na podstawie badań żywotności dla grupy źródeł światła (rys. 5.). Przedstawienie współczynnika bywa określone w formie graficznej bądź tabelarycznej. Spadek strumienia świetlnego dla źródła MHN załączanego z układu zapłonnikowo-zasilającego typu „gorący zapłon” jest mniejszy.

spadek strumienia swietlnego mhn rys1

Rys. 5.  Spadek strumienia świetlnego źródła MHN od czasu pracy, bez określonego cyklu pracy [5]

Cząstkowy współczynnik utrzymania u4

Współczynnik przetrwania lamp (rys. 6.), wartość jego najczęściej przyjmuje się jako 1, gdyż w momencie wypalenia źródła następuje wymiana pojedyncza źródła.

Porównywanie trwałości źródeł pomiędzy producentami jest problematyczne, ze względu, iż specyfikacja tego parametru odbywa się w różnych warunkach operacyjnych źródeł światła. Ilość cykli włącz – wyłącz w przypadku źródeł wyładowczych wpływa znacząco na trwałość źródeł. Trwałość lamp dla źródła MHN załączanego z układu zapłonnikowo-zasilającego typu „gorący zapłon” jest większa.

Dla przykładu, jeden z producentów źródeł MHN o mocy 1500 W określił w specyfikacji technicznej średni czas życia dla źródła w 5-godzinnym cyklu na 3000 h, z kolei w cyklu 10-godzinnym trwałość wzrasta do 6000 h.

spadek strumienia swietlnego mhn rys2

Rys. 6.  Zależność wypalania źródeł światła źródła MHN od czasu pracy, bez określonego cyklu pracy [5]

Cząstkowy współczynnik utrzymania u5

Obliczenia fotometryczne są wykonywane przy nominalnych wartościach zasilania. Fluktuacje w napięciu zasilania mają wpływ na emitowany strumień świetlny z oprawy. Typowo przyjmuje się jego wartość na poziomie 0,95÷1.

Cząstkowy współczynnik utrzymania u6

W przypadku projektowania systemu oświetlenia z grupową wymianą lamp, możliwe jest założenie, iż do wymiany lamp nastąpi po wygaszeniu paru lamp. Podejście to nie jest wskazane, ze względu, iż utrata nawet jednej oprawy oświetleniowej skutkuje pogorszeniem równomierności oświetlenia w wybranym fragmencie obiektu sportowego.

W nomenklaturze istnieje również „współczynnik zapasu”, który jest odwrotnością współczynnika utrzymania (czasem jest nazywany współczynnikiem konserwacji).

Najczęściej spotykana wartość współczynnika utrzymania w projektach instalacji oświetlenia sportowego na źródłach MHN wynosi 0,8 [7].

Obliczenia projektowe a rzeczywistość

 Grupa naukowców z Penn State Engineering pod kierownictwem Kewina Housera w artykule „Light Loss Factors for Sports Lighting” przeprowadziła badania obiektów sportowych pod względem prawidłowości założeń projektowych w zakresie współczynnika utrzymania. Do swoich badań wytypowali 31 obiektów sportowych, które posiadały kompletny projekt fotometryczny, instalacja pozwalała na odczytanie godzin pracy lamp na obiekcie, wszystkie zainstalowane oprawy oświetleniowe były o mocy 1500 W wykonane w technologii MHN o żywotności 3000 h, oraz zastosowane zasilacze nie posiadały trybu kompensacji strumienia świetlnego w czasie.

Wśród wytypowanych obiektów były boiska do koszykówki, piłki nożnej oraz softballu zaprojektowane na wartości pionowego natężenia oświetlenia ~(300÷750) lx. Oprawy operowały przez okres od 100 h do 3000 h, zastosowane oprawy pochodziły od 4 różnych producentów. Przeprowadzono pomiary według projektu fotometrycznego (siatka obliczeniowa w projekcie fotometrycznym jest znacznie gęstsza niż normatywnie określona siatka pomiarowa).

Na podstawie wyników pomiarów fotometrycznych stwierdzono, iż spośród 31 boisk, jedynie 4 charakteryzowały się natężeniem oświetlenia przekraczającym 80% wartości początkowej. Dodatkowo wśród nich najdłużej operowały źródła przez 900 h, co stanowi mniej niż 30% trwałości źródeł światła. Stwierdzono, iż 87% boisk nie spełniło założeń projektowych, co potwierdza, iż stosowanie współczynnika konserwacji na poziomie 0,8 jest niewystarczające w przypadku opraw oraz źródeł MHN typu BT56. Na podstawie pomiarów oraz obróbki danych stwierdzono, iż w przypadku grupowej wymiany źródeł światła po upływie 1200 h, 2100 h oraz 3000 h należy stosować kolejno współczynnik utrzymania na poziomie 0,75; 0,69 i 0,65 [7].

Jak widać na rysunku 7., strumień świetlny emitowany z oprawy maleje o przeszło 10% bardziej w przypadku pracy przy pochyleniu pod kątem 45 stopni, niż w pozycji pionowej. Początkowy strumień świetlny źródeł MHN jest specyfikowany w zależności od pozycji pracy (zazwyczaj jedynie w pozycji poziomej oraz pionowej).

zaleznosc pozycji mhn

Rys. 7.  Zależność pozycji pracy oprawy MHN na spadek strumienia świetlnego w czasie [7]

Badania obiektów sportowych przeprowadzonych w USA potwierdziły wysoki poziom skomplikowania zagadnienia, jakim jest poprawne zaprojektowanie instalacji oświetleniowych boisk sportowych. Według przeprowadzonej analizy projektów oświetleniowych, tylko w 19% z nich uwzględniono we współczynniku utrzymania aspekt utraty strumienia świetlnego z racji pochylenia źródeł światła od nominalnej pozycji pracy. Aby przeprowadzić symulację w dokładniejszy sposób, należy do każdej pochylonej oprawy przypisać indywidualny współczynnik pomniejszający strumień świetlny, wynikający ze stopnia wychylenia źródła światła w projekcie oświetleniowym.

Jak wynika z rysunku 7., aby projektant mógł w ogóle mieć możliwość prawidłowego uwzględnienia spadku strumienia zależnego od pozycji pracy źródła (rys. 8.), konieczne jest przedstawianie przez producenta pełniejszych informacji, co do zachowania się strumienia świetlnego w czasie eksploatacji w wybranej pozycji pracy.

oznaczenia pozycji swiatla

Rys. 8.  Przykładowe oznaczenia dopuszczalnych pozycji pracy źródeł [8]

Z drugiej strony, warto nadmienić, iż źródła MHN na trzonku E39 o budowie w kształcie bańki BT56, nie należą do rozwiązań najwyższej, a nawet średniej półki. Ich ceny jednostkowe detaliczne to wydatek około 150 zł. W przypadku rozwiązań w pełni profesjonalnych MHN na trzonku X528 od tego samego producenta o bardzo zbliżonych wartościach wskaźnika oddawania barw, średnia żywotność wynosi przeszło 4 razy dłużej, bo aż 13000 h. Natomiast degradacja strumienia do 65% początkowego strumienia, która w BT56 następuje statystycznie po 2400 h, w rozwiązaniu droższym osiągnie dopiero przy około 10000 h [5]. Dodatkowo konstrukcja opraw sportowych do tego typu źródeł, umożliwia horyzontalne oraz wertykalne nakierowywanie oprawy sportowej przy zachowaniu stałej pozycji pracy źródła.

Przykładowo wytyczne Azjatyckiej Konfederacji Piłki Nożnej z 2018 roku w pierwszej kategorii oświetleniowej dla opraw w technologii MHN gdzie średnie, poziome natężenie oświetlenia musi przekraczać 2500 luksów wskazane jest stosowanie współczynnika utrzymania na poziomie 0,8; z odstępstwem do poziomu 0,7÷0,75 w przypadku ciężkich warunków środowiskowych [9].

Kolejnym istotnym czynnikiem, którego w prosty sposób nie da się założyć na etapie projektowania jest uwzględnienie zmiany nakierowania opraw na skutek parcia wiatru na oprawę, wykrzywienia elementu nośnego na skutek np. osadzania konstrukcji. Projektant może jedynie na etapie projektu dołożyć wszelkich starań, aby współczynniki równomierności oświetlenia były na optymalnym, realizowalnym poziomie wynikającym z rozmieszczenia elementów wsporczych oraz optyk opraw oświetleniowych, co by na skutek przekierowań lub ograniczonej dokładności nakierowania opraw sportowych nadal spełniały wymóg normatywny, co do równomierności oświetlenia pionowego oraz poziomego.

Podsumowanie

Każdy projekt oświetleniowy jest indywidualny, chociażby ze względu na otoczenie, w którym się znajduje. Nie mniej jednak każdy z nich wymaga rozsądnego rozwiązania w zakresie cyklu konserwacji, opartego na specyfikacji środowiskowej oraz elementów instalacji oświetleniowej. Aby wykonać rzetelnie projekt oświetlenia sportowego, należy uwzględnić parametry trwałościowe źródeł światła, dopuszczalne pozycje pracy oraz zastosowane układy zapłonnikowo-zasilające.

Literatura

 1. Podręcznik Licencyjny dla Klubów Ekstraklasy, PZPN, Sezon 2019/2020.
 2. commons.wikimedia.org/wiki/File:Sher-e-Bangla_National_Cricket_Stadium_ground_(3).jpg
 3. R. Supronowicz, Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193, Elektro.Info 5/2019.
 4. Pacific Northwent National Laboratory, Lumen Maintenance and Light Loss Factors, U.S. DoE 09.2013
 5. lighting.philips.com/prof - karty katalogowe materiałów profesjonalnych
 6. commons.wikimedia.org/wiki/File:Sher-e-Bangla_Cricket_Stadium_002.jpg
 7. KW Houser, MP Royer, RG Mistrick, Light Loss Factors for Sports Lighting, LEUKOS 6:3, 2010.
 8. sylvania-lighting.com - karty katalogowe materiałów profesjonalnych
 9. AFC Stadium Lighting Guidelines, Asian Football Confederation 2018

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Projekt elektryczny z prostym konfiguratorem »

Projekt elektryczny z prostym konfiguratorem » Projekt elektryczny z prostym konfiguratorem »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji » Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych » Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść »

Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść » Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść »

Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych »

Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych » Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych »

Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Modułowy licznik energii - jaki wybrać? Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów »

Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów » Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów »

Nawet nie myśl, aby instalować panele fotowoltaiczne, zanim nie poznasz tego

Nawet nie myśl, aby instalować panele fotowoltaiczne, zanim nie poznasz tego Nawet nie myśl, aby instalować panele fotowoltaiczne, zanim nie poznasz tego

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych »

Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych » Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Silniki trójfazowe - porównaj i wybierz »

Silniki trójfazowe - porównaj i wybierz » Silniki trójfazowe - porównaj i wybierz »

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami » Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy » Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa? Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki? Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik » Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny » Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.