elektro.info

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

The impact of asymmetric loads on the work of compensation systems

Tygodniowy przebieg wartości prądów fazowych

Tygodniowy przebieg wartości prądów fazowych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

W artykule:

• Prawidłowy dobór układu kompensacyjnego
• Charakterystyka badanego układu elektrycznego
• Analiza poprawności pracy układu kompensacyjnego

Wartość pobieranej przez urządzenie elektryczne mocy biernej zależy przede wszystkim od wielkości charakteryzujących pole elektromagnetyczne, czyli głównie od napięcia zasilającego, magnetycznych właściwości materiału, z którego zostało wykonane urządzenie, oraz wymiarów geometrycznych urządzenia. Do negatywnych skutków znacznego poboru mocy biernej (pojemnościowej lub indukcyjnej) przez pracujące urządzenia elektryczne należą przede wszystkim: wystąpienie dodatkowych spadków napięcia w układach zasilających, dodatkowe straty mocy czynnej wynikające z przepływu prądów indukcyjnych lub pojemnościowych, a także zmniejszenie przepustowości sieci i zdolności wytwórczych generatorów. Wszystkie te skutki wpływają na zwiększenie kosztów użytkowania danej instalacji i urządzeń elektrycznych. Wartość mocy biernej Q [var] pobieranej przez urządzenia zasilane napięciem przemiennym można wyliczyć z zależności:

kompensacyjne wz1

Wzór 1

gdzie:

ω – pulsacja, w [rad/s],

Wb – średnia energia bierna [J], którą dla jednorodnego pola elektromagnetycznego wyraża się wzorem:

Wzór 2

gdzie: 

μ – przenikalność magnetyczna ośrodka, w [H/m]; 

H – natężenie pola magnetycznego, w [A/m];

q – przekrój, w [m2]; 

δ – długość linii pola, w [m].

Wartość współczynnika mocy cosφ lub tgφ, który odzwierciedla ilość mocy biernej przesyłanej w danym obwodzie elektrycznym można poprawić (doprowadzić do stanu, by mieścił się w przedziale dopuszczalnym aktualnymi przepisami – tg φ ∈<0, 0,4> [2,3]) na dwa sposoby: naturalny lub sztuczny. Naturalny sposób poprawy współczynnika mocy związany jest z poprawnym doborem i prawidłową eksploatacją maszyn, a przede wszystkim polega na [4]:         

 • właściwym doborze mocy instalowanych maszyn – ograniczaniu czasu pracy urządzeń niedociążonych lub na biegu jałowym,
 • stosowaniu silników zwartych zamiast pierścieniowych oraz szybkoobrotowych w miejsce wolnoobrotowych,
 • zastąpieniu silników asynchronicznych o dużych mocach silnikami synchronicznymi, które umożliwiają pracę przy współczynnikowi mocy bliskim 1 lub nawet przy przewzbudzeniu pobierają z sieci moc bierną pojemnościową,
 • odpowiedni dobór mocy transformatorów.

Sztuczny sposób poprawiania współczynnika mocy wiąże się natomiast z koniecznością stosowania układów kompensacyjnych. Należą do nich [4, 5]:

 • urządzenia kompensacyjne na bazie kondensatorów lub dławików energetycznych,
 • kompensatory energoelektroniczne (STATCOM) i filtry aktywne APF,
 • hybrydowe układy kompensacyjne kondensatorowo-energoelektroniczne (TSC, TCR, FC/TCR).

Prawidłowy dobór układu kompensacyjnego pozwala nie tylko na zminimalizowanie wartości strat mocy czynnej oraz spadków napięć w układzie zasilającym odbiorniki elektryczne, ale przede wszystkim na uniknięcie kosztów związanych z przekraczaniem dopuszczalnych przepisami wartości współczynnika mocy. Projektując układ do kompensacji mocy biernej, należy postępować według ściśle określonych wymagań i zasad zawartych w aktualnych przepisach oraz wiedzy technicznej. Należy wziąć również pod uwagę informacje zawarte w rachunkach za energię elektryczną oraz dane uzyskane na podstawie pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej w analizowanym układzie. Dane te są niezbędne nie tylko do właściwego doboru typu urządzeń kompensacyjnych (np. zawartość wyższych harmonicznych decyduje o tym, czy należy zastosować kondensatory zwykłe, wzmocnione lub z dławikami ochronnymi), ale również do podjęcia decyzji o budowie i konfiguracji układu kompensacyjnego (np. o miejscu zainstalowania przekładnika prądowego). Zagadnienia te bardziej szczegółowo opisane zostały w publikacjach [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Wykonanie poprawnych badań energii elektrycznej układu zasilającego jest szczególnie istotne przy układach niesymetrycznych, w których występuje nie tylko nierównomierność wartości prądu obciążenia w poszczególnych fazach, ale również różnorodność charakteru obciążenia poszczególnych faz (pojemnościowy/indukcyjny). Przyjęcie błędnych założeń może bowiem prowadzić do tego, że praca układu kompensacyjnego nie tylko nie będzie ograniczać poboru mocy biernej przez urządzenia, ale może spowodować, w skrajnych przypadkach, znaczący wzrost kosztów zużycia energii elektrycznej.

Charakterystyka badanego układu elektrycznego

Pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej dokonano w jednym z ośrodków medycznych na Podlasiu. Ośrodek ten oprócz oświetlenia, klimatyzatorów i urządzeń biurowych ma znaczną liczbę trójfazowych (np. rezonanse magnetyczne) oraz jednofazowych odbiorników specjalistycznych (np. aparaty do USG).

Na rysunkach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 przedstawiono przebiegi zmienności wartości prądów, mocy oraz współczynnika mocy tg φ zarejestrowane w rozdzielnicy głównej zasilającej analizowany obiekt.

kompensacyjne rys1

Rys. 1. Tygodniowy przebieg wartości prądów fazowych

kompensacyjne rys2

Rys. 2. Tygodniowy przebieg wartości mocy czynnych w poszczególnych fazach

kompensacyjne rys3

Rys. 3. Tygodniowy przebieg wartości mocy biernych w poszczególnych fazach

kompensacyjne rys4

Rys. 4. Tygodniowy przebieg wartości współczynników mocy (tg φ) w poszczególnych fazach

kompensacyjne rys5

Rys. 5. Tygodniowy przebieg wartości mocy czynnej i biernej trójfazowej

kompensacyjne rys6

Rys. 6. Tygodniowy przebieg wartości trójfazowego współczynnika mocy (tg φ)

Z analizy zarejestrowanych wartości wynika, że zainstalowane w obiekcie odbiorniki pobierają, w zależności od fazy, moc bierną o charakterze indukcyjnym, jak i pojemnościowym. Powoduje do wzrost wartości współczynnika mocy tg φ znacznie ponad wymagane przepisami 0,4. Warty podkreślenia przy tym jest fakt, że wartość trójfazowego współczynnika mocy sporadycznie przyjmuje charakter pojemnościowy, przy czym moc bierna pojemnościowa występuje stale w fazie trzeciej oraz nocami (przy braku obciążania podstawowego) w fazie drugiej.

Analiza poprawności pracy układu kompensacyjnego

W celu określenia poprawności działania trójfazowego układu kompensacyjnego, dokonano analizy wartości współczynnika mocy tg φ, przy zainstalowanym układzie kompensacyjnym, w którym pomiar prądu odbywał się kolejno w każdej z trzech faz. Na rysunkach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 przedstawione zostały przebiegi zmienności wartości wybranych wielkości opisujących analizowany układ kompensacyjny oraz przebieg zmienności wartości współczynnika mocy po kompensacji, gdy pomiar prądu odbywał się kolejno w fazach od L1 do L3.

Analizując przebiegi przedstawione na rysunkach 7891011121314 i 15 bardzo łatwo zauważyć, że znacząco różnią się one od siebie. Nie tylko przybierają one różne wartości, w zależności od tego, w której fazie był zamontowany przekładnik prądowy podający sygnał do regulatora, ale również różne znaki (charakter pojemnościowy lub indukcyjny). Przy zastosowaniu układu kompensacji mocy biernej z pomiarem prądu w fazie L1, do skompensowania mocy biernej potrzebna byłaby bateria kondensatorów. Gdy przekładnik prądowy zostanie zainstalowany w fazie 2, do kompensacji potrzebna będzie już bateria hybrydowa złożona z zarówno z kondensatorów, jak i dławików kompensacyjnych. Gdy pomiar prądu odbywać się będzie w trzeciej fazie, to do kompensacji wykorzystany będzie również układ hybrydowy, ale tylko ze śladowym udziałem kondensatorów.

kompensacyjne rys7

Rys. 7. Wymagana wartość mocy układu kompensacyjnego niezbędna do poprawy współczynnika mocy do wartości wymaganych przepisami, podczas pomiaru prądu w fazie L1

kompensacyjne rys8

Rys. 8. Przebieg symulacji pracy układu kompensacyjnego, podczas pomiaru prądu w fazie L1

kompensacyjne rys9

Rys. 9. Przebieg trójfazowych wartości współczynników mocy (tg φ), przy pracującym układzie kompensacyjnym, z pomiarem prądu w fazie L1

kompensacyjne rys10

Rys. 10. Wymagana wartość mocy układu kompensacyjnego niezbędna do poprawy współczynnika mocy do wartości wymaganych przepisami, podczas pomiaru prądu w fazie L2

kompensacyjne rys11

Rys. 11. Przebieg symulacji pracy układu kompensacyjnego podczas pomiaru prądu w fazie L2

kompensacyjne rys12

Rys. 12. Przebieg trójfazowych wartości współczynników mocy (tg φ), przy pracującym układzie kompensacyjnym, z pomiarem prądu w fazie L2

kompensacyjne rys13

Rys. 13. Wymagana wartość mocy układu kompensacyjnego niezbędna do poprawy współczynnika mocy do wartości wymaganych przepisami, podczas pomiaru prądu w fazie L3

kompensacyjne rys14

Rys. 14. Przebieg trójfazowych wartości współczynników mocy (tg φ), przy pracującym układzie kompensacyjnym, z pomiarem prądu w fazie L2

kompensacyjne rys15

Rys. 15. Przebieg trójfazowych wartości współczynników mocy (tg φ), przy pracującym układzie kompensacyjnym, z pomiarem prądu w fazie L3

W celu dokładniejszego zobrazowania parametrów pracy oraz kosztów związanych z eksploatacją analizowanego ośrodka, z zainstalowanym układem kompensacyjnym, przy zastosowaniu pomiarów prądów kolejno w poszczególnych fazach od L1 do L3, dokonano zestawienia tabelarycznego wartości podstawowych wielkości charakteryzujący badany układ (tab. 1.).

kompensacyjne tab1

Tab. 1. Wartości charakteryzujące układ kompensacyjny z pomiarem prądu w poszczególnych fazach od L1 do L3

Z analizy wartości przedstawionych w tabeli wynika, że tylko jeden z analizowanych układów kompensacyjnych przyniósłby założone rezultaty. Najlepsze wyniki daje układ, w którym pomiar prądu byłby dokonywany w fazie L2 – umożliwiłby on zmniejszenie rachunków za energię elektryczną z około 1030 zł do niecałych 15 zł. W pozostałych przypadkach wystąpiłby znaczący wzrost kosztów zużycia energii biernej, przy czym, gdyby przekładnik pomiarowy został zainstalowany w fazie pierwszej, koszt zużycia energii biernej wzrósłby blisko siedemnastokrotnie – do ponad 17,5 tys. złotych.

Podsumowując, powyższa analiza wykazała, że układów kompensacyjnych nie należy dobierać jedynie z rachunków za energię elektryczną. Dotyczy to przede wszystkim obwodów, w których występuje znacząca asymetria w wartościach prądów obciążeniowych i/lub w charakterze obciążenia. Praca tak dobranych układów kompensacyjnych może nie tylko nie ograniczyć zużycia energii biernej, ale nawet doprowadzić do znaczącego wzrostu wartości rachunku za energię elektryczną (w zależności od fazy, w której zostanie zainstalowany przekładnik prądowy – zwyczajowo najczęściej jest to faza L1). Dopiero wykonanie rzeczywistych pomiarów podstawowych parametrów energii elektrycznej pozwoli na określenie zarówno jaki układ kompensacyjny należy zastosować (trójfazowy czy jednofazowy) oraz jak należy skonfigurować układ pomiaru parametrów niezbędnych do sterowania baterią.

Literatura

 1. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. PGE Dystrybucja S.A., Lublin 2014 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623)
 3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja Sp. z o.o., Białystok, 2013 r.
 4. Strzelecki R., Supronowicz H.: Wsółczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy. Oficyna Wydawnnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 5. Hanzelka Z.: Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
 6. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową. ElektroInfo nr 10, październik 2018.
 7. Hołdyński G.: Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych. ElektroInfo nr 6, czerwiec 2018.
 8. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych. Cz. 2. ElektroInfo nr 4, kwiecień 2017.
 9. Hołdyński G., Skibko Z.: Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych. Cz. 1. ElektroInfo nr 1/2, styczeń/luty 2017.
 10. Hołdyński G., Skibko Z.: Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych. ElektroInfo nr 12, grudzień 2016.
 11. Hołdyński G., Skibko Z.: Problemy kompensacji mocy biernej w rozległych sieciach przemysłowych. Wiadomości Elektrotechniczne nr 5, maj 2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Aktywna kompensacja mocy biernej

Aktywna kompensacja mocy biernej Aktywna kompensacja mocy biernej

Coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z rosnącymi kosztami zużycia energii elektrycznej. Przyczyną jest często ponadumowny pobór mocy biernej, który w skrajnych przypadkach może generować dodatkowe koszty...

Coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z rosnącymi kosztami zużycia energii elektrycznej. Przyczyną jest często ponadumowny pobór mocy biernej, który w skrajnych przypadkach może generować dodatkowe koszty na poziomie aż jednej trzeciej kwoty miesięcznej faktury za energię. Z pomocą przedsiębiorcom spieszy marka EVER – seria zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 z nowatorską funkcjonalnością aktywnej kompensacji mocy biernej została zaprezentowana podczas 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich...

news Aktywny Filtr Harmonicznych Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Rabbit Aktywny Filtr Harmonicznych Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii, zmniejszenia strat...

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii, zmniejszenia strat przesyłowych energii oraz emisji CO2.

news Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii, zmniejszeniu strat...

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii, zmniejszeniu strat przesyłowych energii oraz zmniejszenia emisji CO2. Urządzenie powstało w ramach współpracy naukowców Politechniki Śląskiej z inżynierami firmy Rabbit, a projekt był współfinansowany z Programu 2.3.2 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2017.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.) Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Moc bierna a opłaty za energię elektryczną

Moc bierna a opłaty za energię elektryczną Moc bierna a opłaty za energię elektryczną

W rozwinięciu tematu publikacji jej autor rozważa kwestie źródła mocy biernej oraz opłaty za energię bierną. Wyjaśnia jakie są źródła mocy biernej oraz przywołuje kontekst teorii mocy i energii biernej

W rozwinięciu tematu publikacji jej autor rozważa kwestie źródła mocy biernej oraz opłaty za energię bierną. Wyjaśnia jakie są źródła mocy biernej oraz przywołuje kontekst teorii mocy i energii biernej

Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne?

Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne? Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne?

Zjawiska związane z przepływami mocy biernej są charakterystyczne dla układów prądu przemiennego. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną. Ogólnie rzecz biorąc, moc bierna pojawia się, gdy prąd...

Zjawiska związane z przepływami mocy biernej są charakterystyczne dla układów prądu przemiennego. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną. Ogólnie rzecz biorąc, moc bierna pojawia się, gdy prąd lub napięcie przyjmują większe wartości, niż jest to potrzebne do przetransferowania porcji energii. Moc bierna utożsamiana jest też z oscylacjami między źródłem a odbiornikiem energii.

news Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Nowość! E-book autorstwa Fryderyka Łasaka „Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków – nr 7” to V wydanie zeszytu,...

Nowość! E-book autorstwa Fryderyka Łasaka „Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków – nr 7” to V wydanie zeszytu, zmienione i uzupełnione o aktualnie obowiązujące przepisy.

news Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu spadło o prawie 4%

Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu spadło o prawie 4% Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu spadło o prawie 4%

Jak wynika z danych PSE, zużycie energii elektrycznej w Polsce w marcu wyniosło 14,158 GWh, co oznacza spadek o 3,95 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jak wynika z danych PSE, zużycie energii elektrycznej w Polsce w marcu wyniosło 14,158 GWh, co oznacza spadek o 3,95 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

news Zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal spada

Zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal spada Zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal spada

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w ubiegłym tygodniu spadło w Polsce o 7 proc., to nie wielki spadek w porównaniu z Włochami (31 proc.), Hiszpanią (21 proc.), czy Wielką Brytanią (16 proc.).

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w ubiegłym tygodniu spadło w Polsce o 7 proc., to nie wielki spadek w porównaniu z Włochami (31 proc.), Hiszpanią (21 proc.), czy Wielką Brytanią (16 proc.).

news Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w dół o 10 proc.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w dół o 10 proc. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w dół o 10 proc.

Think thank Bruegel, bazując na danych ENTSO-E, przygotował porównanie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu w Europie w ciągu ostatnich czterech tygodni z analogicznymi tygodniami 2019 roku.

Think thank Bruegel, bazując na danych ENTSO-E, przygotował porównanie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu w Europie w ciągu ostatnich czterech tygodni z analogicznymi tygodniami 2019 roku.

news Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi, czy sprzedawcy energii wdrażają ustawę prądową

Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi, czy sprzedawcy energii wdrażają ustawę prądową Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi, czy sprzedawcy energii wdrażają ustawę prądową

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Urząd Regulacji Energetyki wysłał do spółek obrotu pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących wypełnienia obowiązków wnikających z tzw. ustawy...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Urząd Regulacji Energetyki wysłał do spółek obrotu pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących wypełnienia obowiązków wnikających z tzw. ustawy prądowej.

news Podwyżki prądu od nowego roku

Podwyżki prądu od nowego roku Podwyżki prądu od nowego roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozwiał wszelkie wątpliwości związane ze stawkami za energię, jakie przyjdzie nam zapłacić od 1 stycznia 2020 roku. Niespodzianki nie było, ponieważ rachunki od początku...

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozwiał wszelkie wątpliwości związane ze stawkami za energię, jakie przyjdzie nam zapłacić od 1 stycznia 2020 roku. Niespodzianki nie było, ponieważ rachunki od początku roku będą wyższe. Na chwilę obecną najgłębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć mieszkańcy południa Polski, czyli klienci firmy Tauron. U pozostałych odbiorców rachunki również wzrosną. Na chwilę obecną zostaje stawka za 1 kWh energii elektrycznej czynnej (potocznie nazywana ceną prądu), ale tylko...

news Ile firm ma zatwierdzoną taryfę na energię elektryczną?

Ile firm ma zatwierdzoną taryfę na energię elektryczną? Ile firm ma zatwierdzoną taryfę na energię elektryczną?

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, dotychczas została zatwierdzona taryfa na energię elektryczną na przyszły rok tylko jednej spółki obrotu. Taryfa została zatwierdzona tylko dla Taurona Sprzedaż, a...

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, dotychczas została zatwierdzona taryfa na energię elektryczną na przyszły rok tylko jednej spółki obrotu. Taryfa została zatwierdzona tylko dla Taurona Sprzedaż, a pozostali sprzedawcy muszą złożyć nowe wnioski.

news Spółka komunalna z Goleniowa będzie produkować prąd

Spółka komunalna z Goleniowa będzie produkować prąd Spółka komunalna z Goleniowa będzie produkować prąd

Gminna spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja wybudowała dwie instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym zaoszczędzi ponad 250 tys. zł rocznie na zakupie energii elektrycznej.

Gminna spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja wybudowała dwie instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym zaoszczędzi ponad 250 tys. zł rocznie na zakupie energii elektrycznej.

news Złóż wniosek do programu „Mój Prąd” online!

Złóż wniosek do programu „Mój Prąd” online! Złóż wniosek do programu „Mój Prąd” online!

Od 21 października wnioski w ramach programu „Mój Prąd” można składać nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej. Wystarczy wejść na portal gov.pl.

Od 21 października wnioski w ramach programu „Mój Prąd” można składać nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej. Wystarczy wejść na portal gov.pl.

news Domowe instalacje PV od Ikea

Domowe instalacje PV od Ikea Domowe instalacje PV od Ikea

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Ikea wchodzi z ofertą fotowoltaiczną na kolejny rynek europejski. W tym roku największym rynkiem dla spółki jest sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Ikea wchodzi z ofertą fotowoltaiczną na kolejny rynek europejski. W tym roku największym rynkiem dla spółki jest sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

news Inwestycje fotowoltaiczne? Dla banków liczy się ocena produktywności

Inwestycje fotowoltaiczne? Dla banków liczy się ocena produktywności Inwestycje fotowoltaiczne? Dla banków liczy się ocena produktywności

Jeszcze dwa lata temu banki sceptycznie podchodziły do finansowania farm fotowoltaicznych, mając w pamięci złe doświadczenia z inwestycji farm wiatrowych, w ramach których zawiódł system wsparcia tzw....

Jeszcze dwa lata temu banki sceptycznie podchodziły do finansowania farm fotowoltaicznych, mając w pamięci złe doświadczenia z inwestycji farm wiatrowych, w ramach których zawiódł system wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami. Aktualnie banki powoli otwierają się już na możliwość finansowania budowy farm fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE. Skąd zmiana decyzji?

Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu?

Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu? Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu?

Zgodnie z rozpowszechnionymi i stosowanymi dotychczas w Polsce „Wytycznymi projektowania i montażu nowoczesnych instalacji i urządzeń elektrycznych na placach budowy” opracowanych przez COBR „Elektromontaż”...

Zgodnie z rozpowszechnionymi i stosowanymi dotychczas w Polsce „Wytycznymi projektowania i montażu nowoczesnych instalacji i urządzeń elektrycznych na placach budowy” opracowanych przez COBR „Elektromontaż” zasilanie placu budowy powinno być wykonane na podstawie dokładnej inwentaryzacji zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ze względów techniczno-ekonomicznych oraz wymogów bezpieczeństwa najkorzystniejsze jest zasilanie placu budowy ze stałych stacji elektroenergetycznych.

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym...

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym sposobem wykrywania uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych jest wykorzystanie badań termowizyjnych, które stanowią ok. 70% wykonywanych pomiarów.

news Prognoza cen energii elektrycznej do 2040 roku

Prognoza cen energii elektrycznej do 2040 roku Prognoza cen energii elektrycznej do 2040 roku

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował kolejną prognozę cen energii elektrycznej z polskiego systemu elektroenergetycznego, łącznie z szacunkami kosztów dla różnych grup odbiorców energii (kosztów...

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował kolejną prognozę cen energii elektrycznej z polskiego systemu elektroenergetycznego, łącznie z szacunkami kosztów dla różnych grup odbiorców energii (kosztów energii w taryfach). Model opiera się na założeniach najnowszego projektu polityki energetycznej, uszczegółowionego w projekcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ze stycznia 2019 r.

news Ministerstwo Energii chroni przed wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce

Ministerstwo Energii chroni przed wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce Ministerstwo Energii chroni przed wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce

Od 29 czerwca br. będzie obowiązywać podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz...

Od 29 czerwca br. będzie obowiązywać podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu).

news Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce

Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce

Przedstawiamy nowość na rynku wydawniczym autorstwa Sławomira Bieleckiego „Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce”. Książka omawia zagadnienia mocy biernej jako pojęcia w teorii mocy.

Przedstawiamy nowość na rynku wydawniczym autorstwa Sławomira Bieleckiego „Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce”. Książka omawia zagadnienia mocy biernej jako pojęcia w teorii mocy.

news Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego

Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego” autorstwa Roberta Kowalaka to monografia poruszająca zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów...

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Kompensatory i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego” autorstwa Roberta Kowalaka to monografia poruszająca zagadnienia dotyczące pracy i lokalizacji kompensatorów bocznikowych w sieci elektroenergetycznej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.