elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Benefits of using ultra-fast reactive power compensation

Przykład efektów zastosowania ultraszybkiej kompensacji przy rozruchu silnika 125 HP

Przykład efektów zastosowania ultraszybkiej kompensacji przy rozruchu silnika 125 HP

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię elektryczną, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej”. Jednym z przedsięwzięć jest ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. W tym celu można stosować lokalne i centralne układy do kompensacji mocy biernej [1].

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

W artykule:

• Szybkość załączania urządzeń do kompensacji mocy biernej
• Techniczne aspekty ultraszybkiej kompensacji
• Technologia opisana na przykładzie urządzenia Equalizer firmy ELSPEC
• Funkcje realizowane przez ultraszybkie kompensatory

Streszczenie

W artykule zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania układów ultraszybkiej kompensacji mocy biernej. Układ ultraszybkiej kompensacji to system poprawy jakości energii w czasie rzeczywistym, który zapewnia: poprawę współczynnika mocy, oszczędność energii, kontrolę i kondycjonowanie napięcia poprzez: redukcję migotania, redukcję przepięć i skoków prądu, filtrację harmonicznych oraz dużo więcej zastosowań dla różnych obciążeń dynamicznych. Urządzenie realizujące ultraszybką kompensację to Equalizer.

Abstract

The article presents the benefits resulting from the use of ultra-fast  passive reactive power compensation systems. The ultra-fast compensation system is a real-time power quality improvement system that provides: power factor improvement, energy saving, control and conditioning of the voltage by: reduction of flicker, reduction of overvoltage and jumps of current,  harmonic filtration and many more applications for different dynamic loads. The device that performs ultra-fast compensation is the Equalizer.

Instalując urządzenia do kompensacji mocy biernej można uzyskać prawidłowy efekt w zakresie wymaganego współczynnika mocy, ale jednocześnie może się okazać, że w miejscu ich zainstalowania wystąpi wzrost harmonicznych napięcia i prądu, co może być spowodowane między innymi nadmiarem pojemności w układzie, wynikającym ze zbyt wolnego procesu załączania lub wyłączania poszczególnych stopni baterii kondensatorów w stosunku do zmian zachodzących w układzie [3].

W warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wydawanymi dla obiektów (odbiorców), określony jest poziom energii biernej indukcyjnej, która może być pobierana przez obiekt z sieci i dany odbiorca nie poniesie żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Jednak wiele urządzeń elektrycznych, takich jak: silniki elektryczne, klimatyzacja, wyładowcze oprawy oświetleniowe i inne odbiorniki nieliniowe, potrzebują do prawidłowej pracy znaczne ilości energii biernej indukcyjnej, co może skutkować przekroczeniem dopuszczalnego limitu [1].

W celu optymalnego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowych pomiarów. Im dokładniejsze pomiary, tym bardziej precyzyjny dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej. Czas pomiarów musi umożliwić analizę zmian obciążenia w danym zakładzie czy obiekcie. Pomiary należy przeprowadzić odpowiednim sprzętem, najlepiej odpowiedniej klasy rejestratorami podstawowych parametrów sieci [1, 2].

Szybkość załączania urządzeń do kompensacji mocy biernej

Jednym z najbardziej istotnych parametrów występujących w urządzeniach do kompensacji mocy biernej jest czas zadziałania. Urządzenia te, ze względu na czas reakcji, można podzielić na cztery grupy. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć urządzenia, w których czas reakcji wynosi od kilkudziesięciu do kilkunastu sekund. Do tej grupy zalicza się kompensatory, w których załączanie odpowiednich stopni odbywa się za pomocą styczników. Druga grupa urządzeń z czasem zadziałania do 2 sekund, to takie, w których wykorzystano np. tyrystory wraz z dodatkowymi układami rozładowczymi. Do trzeciej grupy zalicza się szybkie urządzenia, w których przyjmuje się, że czas ich zdziałania jest w granicach 60–120 ms (3–5 okresów) oraz wyposażone są w układy kontrolujące moment załączania kondensatora w tzw. „0”.

Do czwartej grupy zalicza się urządzenia tzw. ultraszybkie, w których proces kompensacji odbywa się w ciągu trwania jednego okresu zmian napięcia zasilającego (20 ms). Wszystkie te urządzenia mogą być wykorzystywane w układach zasilania, a ich wybór zależy od funkcji, jaką mają pełnić w układzie oraz od rachunku ekonomicznego. Wpływ szybkości działania kompensatorów opisano w artykule [4]. Stycznikowe układy wprowadzają do sieci dodatkowe, często znaczne, zakłócenia. Częściowym rozwiązaniem tego problemu mogą być kompensatory z układami tyrystorowymi. Nie wprowadzają dodatkowych zakłóceń, ale też ich nie eliminują. Taką możliwość daje dopiero tzw. ultraszybka kompensacja.

Zastosowanie odpowiednich urządzeń do kompensacji mocy biernej, zarówno ze względów technicznych, jak i ekonomicznych, podyktowane jest zmiennością obciążeń w systemie elektroenergetycznym. Coraz bardziej powszechne są urządzenia i procesy, gdzie obciążenie zmienia się bardzo szybko lub kombinacja kilku/kilkunastu urządzeń zasilanych z jednej rozdzielnicy/transformatora powoduje, że obciążenie widziane od strony zasilania jest bardzo dynamiczne i zmienne (niejednoczesność procesu produkcji, różne czasy załączania i wyłączania, różny pobór mocy poszczególnych urządzeń).

W systemie elektroenergetycznym występują również obciążenia statyczne, gdzie zmiana obciążenia jest skokowa np. tylko kilka razy na dobę. W takim przypadku wystarczy zastosować kompensację standardową, która oparta jest na stycznikach jako elementach załączających. Może to być wciąż rozwiązanie najkorzystniejsze ze względów ekonomicznych. Oczywiście jest jeszcze aspekt trwałości baterii, ponieważ w takich bateriach nie ma możliwości w pełni kontrolować załączania kondensatorów przy przejściu sinusoidy przez zero (nawet jeśli sterownik ma taką możliwość). Czasy zadziałania styczników są poza kontrolą i załączenie zawsze będzie poza punktem przejścia napięcia zasilającego przez „zero”. Skutkuje to pojawieniem się przepięć na zaciskach kondensatorów, które mogą skutkować ich uszkodzeniem. Jeżeli ze względu na małą częstotliwość przełączania, uszkodzenia mogą nie wystąpić lub objawić się dopiero po kilku latach eksploatacji, nasuwa się pytanie natury ekonomicznej: czy warto stosować ultraszybką kompensację? Rozważenie tego problemu pozostawiamy czytelnikom.

Zapewnienie wymaganych parametrów jakościowych dostarczanej energii zasilania odbiorników w takich przypadkach staje się skomplikowanym zagadnieniem. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest zastosowanie w systemie układów ultraszybkiej kompensacji.

Techniczne aspekty ultraszybkiej kompensacji

Układy ultraszybkiej kompensacji wykorzystują łączniki statyczne (tyrystory mocy) zapewniając uniknięcie wszelkich przepięć przy załączaniu kondensatorów, co eliminuje wszelkie niekorzystne skutki przepięć na kondensatorach, zapewniając trwałość urządzeń przez wiele lat. Zatem efekty ekonomiczne powinny być rozpatrywane w dłuższych okresach eksploatacji – kilkuletnich.

Baterie ultraszybkie zawsze dostarczane są z dławikami ochronnymi, zapewniając tym samych ich ochronę przed ewentualnymi skutkami wyższych harmonicznych (eliminując ryzyko wystąpienia rezonansu i uszkodzenia kondensatorów). Jak w poprzednim przypadku, efekt jest taki sam, czyli wydłużenie żywotności urządzeń.

Baterie ultraszybkie w praktyce idealnie kompensują moc bierną (lustrzana kompensacja). Dzieje się tak dlatego, że przede wszystkim sterownik jest w stanie wysterować bardzo szybko zadziałanie urządzenia, ale również dlatego, że baterie ultraszybkie kompensują moc bierną w jednym kroku (nie ma załączania poszczególnych stopni kondensatorów w sekwencji) oraz że kompensują dokładnie taką moc, jaka zmiana zajdzie w układzie, niezależnie od tego, jakie mamy wielkości kondensatorów w urządzeniu. Moc kompensowana jest dokładnie taka, o ile nastąpiła zmiana, np. jeżeli w urządzeniu zainstalowanych jest 5 kondensatorów po 25 kavr, to całkowita moc wynosi 125 kvar, a zmiana wystąpiła 89 kvar, to urządzenie skompensuje tylko 89 kvar, podczas gdy tradycyjna kompensacja załączyłaby 75 kvar lub 100 kvar i to w kilku krokach a nie za jednym razem.

Takie rozwiązanie zapewnia uniknięcie sytuacji, w której układ może być przekompensowany lub nie w pełni skompensowany.

Na rysunku 1. pokazano skuteczność dla kompensacji ultraszybkiej z wykorzystaniem Equalizera (rys. 1a) oraz kompensacji tradycyjnej opartej na łącznikach stycznikowych (rys. 1b).

ultraszybka kompensacja mocy biernej rys1

Rys. 1. Interpretacja graficzna skuteczności dwóch rodzajów kompensacji: a) ultraszybkiej, b) tradycyjnej opartej na łącznikach stycznikowych

W momencie wystąpienia zmiany poboru mocy biernej, układ ultraszybkiej kompensacji reaguje natychmiast kompensując moc bierną dokładnie tyle, ile potrzeba w jednym kroku. Acquisition Time jest jedynie zwłoką pomiędzy 1/3–2/3 trwania okresu (od 7 do 16 ms) potrzebną na wychwycenie zmiany i skompensowanie, jak również po to, by poczekać na przejście sinusoidy przez zero. Po powrotnym spadku mocy biernej reakcja jest równie szybka. Bateria może wykonywać takie cykle bez żadnej przerwy, ponieważ w bateriach ultraszybkich pojemność kondensatorów jest regulowana przez sterownik i używane jest tyle pojemności, ile jej potrzeba – nie czeka się na rozładowanie kondensatorów.

W przypadku baterii tradycyjnych, dużo wolniejszych, reakcja urządzenia następuje z opóźnieniem oraz przebiega w krokach zależnych od ustawionych stopni baterii. W momencie zmiany mocy biernej układ załącza pierwszy stopień baterii, następnie mierzy kolejny raz i załącza ewentualnie drugi i kolejne stopnie. Tak więc do momentu osiągnięcia wymaganej mocy występują stany, w którym moc bierna nie jest w pełni skompensowana. W przypadku szybkich zmian obciążenia zanim układ tradycyjny skompensuje w pełni tę zmianę, może już nastąpić powrotny spadek mocy biernej i wtedy układ będzie przekompensowany (pojemność kondensatorów załączonych do tego czasu przez baterię będzie za duża w stosunku do zmniejszonej mocy biernej), ponieważ znów urządzenie zareaguje z opóźnieniem i zacznie schodzić w dół po stopniach baterii. Oczywiście uśredniając te reakcje w pewnym stopniu moce się skompensują, ale mając to na uwadze baterie wolniejsze reagujące w ten sposób muszą być dobierane tak, aby to przewidzieć. Trzeba też bardzo starannie dobierać stopnie baterii i ich liczbę.

Technologia (opisana na przykładzie urządzenia Equalizer firmy ELSPEC

Główne elementy układów ultraszybkich to: moduł przełączający, sterownik, kondensatory oraz dławik (rys. 2.) [5, 6]. Moduł przełączający jest zbudowany z półprzewodnikowych elementów przełączających, które zapewniają niezawodne, bardzo szybkie i bezprzepięciowe działanie. Jedno-, dwu- lub trzyfazowe przełączniki elektroniczne SCR/SCR lub SCR/dioda są wykorzystywane dla każdej grupy kondensatorów. Moduły przełączające są specjalnie dobrane dla każdego Equalizera na podstawie całkowitej liczby grup kondensatorów, wymagań prądowych i napięcia znamionowego.

ultraszybka kompensacja mocy biernej rys2

Rys. 2. Główne elementy Equalizera firmy ELSPEC [6]

Podstawę technologiczną sterownika stanowią cyfrowy procesor sygnału (DSP – digital signal processor) i komponent VLSP (Virtual Link State Protocol). Sterownik wyposażony jest w wyświetlacz LCD, analogowe i cyfrowe obwody, dokładne algorytmy wykonawcze i opcjonalne możliwości komunikacyjne. Sterownik ma 9 kanałów wejściowych: 4 napięciowe, 3 główne prądowe i 2 dla wewnętrznych systemów prądowych. Informacje zbierane z tych wejść pomiarowych są użyte do utworzenia szybkiej Analizy Fouriera (FFT – Fast Fourier Transform) wykonywanej dla każdego okresu przebiegu fali na wszystkich kanałach. Zaawansowany algorytm kontroli, który uwzględnia unikalną opatentowaną technologię szybkiej kompensacji, oblicza wymaganą kompensację w 1 ms, a harmoniczne są obliczane we wszystkich fazach pozwalając Equalizerowi osiągnąć idealną kompensację nawet przy ich występowaniu.

Sterownik Equalizera jest dostępny z szerokim wyborem poziomów zbierania danych, od pomiarów tylko parametrów podstawowych (napięcia, prądu, częstotliwości, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej) do kompletnego monitoringu wydajności systemu zasilania, który czerpie korzyści z wszechstronnego systemu pomiarowego (ponad 2000 parametrów elektrycznych włączając poziomy min/max i czterokwadrantowy pomiar mocy i współczynnika mocy).

Każdy Equalizer ma specjalnie zaprojektowane dławiki z rdzeniami z żelazapodłączonymi w szereg z kondensatorami. Każdy dławik jest produkowany pod ścisłą kontrolą tolerancji, aby zapewnić dobrą jakość. Dławiki są laminowane, mają rdzeń z niskimi stratami pętli histerezy, miedziane uzwojenia, precyzyjnie kontrolowane przerwy powietrzne w rdzeniach i klasę izolacji H (1800C). 

Kondensatory typu MKP są małostratne (0,25 W/kvar) i zamknięte w cylindrycznych obudowach aluminiowych. Kondensator MKP jest zbudowany ze zwijek z cienkiej metalizowanej folii polipropylenowej. Wykazuje się bardzo dobrymi właściwościami samoregenerującymi i ma zabezpieczenie nadciśnieniowe zrywające połączenie elektryczne w przypadku uszkodzenia, co zabezpiecza przed jego rozerwaniem. Dla zredukowania efektów przeciążenia elektrycznego i termicznego oraz wydłużenia żywotności, kondensatory są załączane tylko przy przejściu prądu przez zero oraz pracują w trybie rozdziału czasu pracy SCAN(urządzenie skanuje temperaturę kondensatorów i załącza te, które pracowały mniej – mają niższą temperaturę).

Funkcje realizowane przez ultraszybkie kompensatory

Układy ultraszybkiej kompensacji to system poprawy jakości energii w czasie rzeczywistym, który zapewnia: korekcję współczynnika mocy, oszczędność energii, kontrolę i kondycjonowanie napięcia poprzez: redukcję migotania, redukcję przepięć i przetężenia prądowe, filtrację harmonicznych.

„Idealna” kompensacja współczynnika mocy

Wykorzystując ekskluzywne automatyczne algorytmy kontroli i szybkie przełączanie elektroniczne całkowity czas kompensacji (pełna kompensacja prądu biernego) jest osiągana zazwyczaj w 2/3 trwania okresu niezależnie od ilości wymaganych stopni załączenia.

Stabilizacja napięcia

Jedną z funkcji, która może być realizowana przez ultraszybkie kompensatory jest możliwość stabilizacji napięcia w zakresie +/–10%. Bateria ultraszybka ma możliwość regulacji napięcia poprzez włączanie/wyłączanie pojemności/indukcji do sieci. Trudnością jest natomiast robienie tego tak szybko, aby było to nieodczuwalne dla urządzeń zasilanych oraz aby nie było to „wyłapywane” przez licznik energii. Dlatego robione jest to tylko w połówkach okresu, tak aby licznik energii, który zlicza po całym okresie, tego nie wychwycił.Funkcja stabilizacji napięcia jest dla standardowych baterii nieosiągalna i jedynymi urządzeniami, które można by tu porównać, są filtry aktywne, które są jednocześnie kilka razy droższym rozwiązaniem.

Migotanie napięcia

Kolejną funkcją, również wynikającą z szybkości działania i rozwiązań opisanych powyżej (kompensacja w punkt w jednym kroku itd.), jest to, że bateria ultraszybka eliminuje również migotanie napięcia (­flickery). Podobnie jak powyżej, jedynym urządzeniem, które może tu dorównać, jest filtr aktywny. Migotanie jest często dużą dolegliwością w przypadku pracy odbiorów nieliniowych z dużą liczbą harmonicznych i wpływa niekorzystnie między innymi na źródła światła.

Rozruch silników

Ultraszybka bateria jest doskonałym rozwiązaniem do wykorzystania jako urządzenie kompensujące pobór mocy biernej przy rozruchu silników dużej mocy, gdzie współczynnik mocy mieści się w granicach 0,1–0,4. Przy rozruchu silnika/ów następuje również duży spadek napięcia, który bateria może natychmiastowo skompensować. Nie są więc potrzebne żadne dedykowane softstarty czy inne urządzenia rozruchowe (zwłaszcza że takie urządzenia generują harmoniczne do układu zasilania).

Na rysunku 3. pokazano przykład efektów zastosowania ultraszybkiej kompensacji przy rozruchu silników. Na rysunku 3. pokazano, jak szybka jest reakcja systemu kompensacji, co powoduje redukuję spadku napięcia i poboru prądu rozruchowego. Taki sposób rozruchu silników nie wpływa na obniżenie mocy na wale silnika.

ultraszybka kompensacja mocy biernej rys3

Rys. 3. Przykład efektów zastosowania ultraszybkiej kompensacji przy rozruchu silnika 125 HP

W tabeli 1. zestawiono porównanie, które pokazuje różnice pomiędzy trzema sposobami rozruchu silnika/grupy silników o mocy 5 MW zasilanych napięciem 11,5 kV. Porównanie przeprowadzono dla rozruchu bezpośredniego, rozruchu z wykorzystaniem układu softstartu oraz rozruchu z wykorzystaniem Equalizera ST 32 Mvar. Dla porównania podano następujące wielkości: czas rozruchu, spadek napięcia, prąd rozruchu, współczynnik harmonicznych w napięciu i współczynnik harmonicznych w prądzie. Każda z podanych wielkości jest najkorzystniejsza dla rozruchu z wykorzystaniem Equalizera.

ultraszybka kompensacja mocy biernej tab1

Objaśnienia: THD U – współczynnik zawartości harmonicznych w napięciu, THD I – współczynnik zawartości harmonicznych w prądzie Tab. 1. Porównanie charakterystycznych parametrów dla trzech rodzajów rozruchu przykładowego silnika/grupy silników o mocy 15 MW zasilanego napięciem 11,5 kV

Eliminacja wyższych harmonicznych

Układy ultraszybkich kompensatorów połączone z dławikami dostrojonymi do wyższych harmonicznych zachowują się jak filtry pasywne. Stosowanie filtrów pasywnych ma oczywiście swoje zalety, ale dopiero w połączeniu z szybką kompensacją rozwiązanie to staje się unikatowe. Tak zbudowane układy hybrydowe mogą konkurować bezpośrednio z filtrami aktywnymi.

Podsumowanie

Układy ultraszybkiej kompensacji to systemy poprawy jakości energii w czasie rzeczywistym, posiadające wiele zalet technicznych, których nie zapewniają wolniejsze tradycyjne baterie ze względu na ich czas reakcji. Jednak w systemie elektroenergetycznym nie w każdym przypadku należy stosować stosunkowo drogie rozwiązania wykorzystujące ultraszybką kompensację. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie. Equalizer włącza i wyłącza grupy kondensatorów wykorzystując najwyższej klasy wyłączniki elektroniczne. Załączenie i wyłączenie kondensatorów następuje dokładnie w momencie przejścia sinusoidy prądowej przez zero (bezprądowo).

Takie łagodne łączenie zapewnia uniknięcie przepięć, które zwykle występują przy łączeniu systemów kompensacji mocy biernej (PFC) z elektromechanicznymi elementami wykonawczymi. Ten sposób działania powoduje znaczny wzrost żywotności tego urządzenia.Skutki ekonomiczne zastosowania Equalizerów są długofalowe i wynikają przede wszystkim z faktu, że użytkownik otrzymuje urządzenie, które w praktyce jest bezobsługowe i bezawaryjne oraz którego żywotność jest zapewniona na długie lata.

Literatura:

  1. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (DzU nr 94, poz. 551, z późn. zm.).
  2. K. Herlender, M. Żebrowski, Kompensacja mocy biernej jako jeden z elementów poprawy efektywności energetycznej, „elektro.info”, nr 12/2014.
  3. Z. Hanzelka, A. Piekarz, Załączanie baterii kondensatorów w sieciach niskiego i średniego napięcia, AGH, Kraków 2000.
  4. K. Herlender, M. Żebrowski, Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych, „elektro.info”, nr 7–8/2016.
  5. Informacje techniczne zawarte na stronach www.REBUD.pl.
  6. Informacje techniczne zawarte na stronach www.elspec-ltd.com.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Powiązane

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym...

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym sposobem wykrywania uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych jest wykorzystanie badań termowizyjnych, które stanowią ok. 70% wykonywanych pomiarów.

news PSE: mniejsze zużycie energii elektrycznej w kwietniu

PSE: mniejsze zużycie energii elektrycznej w kwietniu PSE: mniejsze zużycie energii elektrycznej w kwietniu

PSE podała, że zużycie energii elektrycznej w Polsce w kwietniu wyniosło 12 116 GWh, co oznacza spadek o 9,76 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

PSE podała, że zużycie energii elektrycznej w Polsce w kwietniu wyniosło 12 116 GWh, co oznacza spadek o 9,76 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

news Program modernizacji oświetlenia w Warszawie

Program modernizacji oświetlenia w Warszawie Program modernizacji oświetlenia w Warszawie

Drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich ogłosili przetarg na wykonanie prac w ramach programu „SOWA” w Warszawie. Chodzi o zapowiedzianą niedawno przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego kompleksową modernizację...

Drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich ogłosili przetarg na wykonanie prac w ramach programu „SOWA” w Warszawie. Chodzi o zapowiedzianą niedawno przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego kompleksową modernizację oświetlenia na kilkunastu ulicach w Warszawie.

news Dużo mniejsze zużycie energii elektrycznej w kwietniu

Dużo mniejsze zużycie energii elektrycznej w kwietniu Dużo mniejsze zużycie energii elektrycznej w kwietniu

Dane o zużyciu i produkcji energii elektrycznej za kwiecień br. pokazują wyraźnie jaki wpływ na gospodarkę ma pandemia koronawirusa. Zużycie energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego miesiąca...

Dane o zużyciu i produkcji energii elektrycznej za kwiecień br. pokazują wyraźnie jaki wpływ na gospodarkę ma pandemia koronawirusa. Zużycie energii elektrycznej w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadło o 10 proc. Natomiast produkcja była niższa niż rok wcześniej o 11 proc.

news Modernizacja oświetlenia ulicznego na Kujawach i Mazurach

Modernizacja oświetlenia ulicznego na Kujawach i Mazurach Modernizacja oświetlenia ulicznego na Kujawach i Mazurach

Kowal (woj. kujawsko-pomorskie) i Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie) podpisały z Energą Oświetlenie umowę na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego. Dzięki inwestycjom zużycie energii spadnie...

Kowal (woj. kujawsko-pomorskie) i Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie) podpisały z Energą Oświetlenie umowę na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego. Dzięki inwestycjom zużycie energii spadnie o kilkadziesiąt procent.

news Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu spadło o prawie 4%

Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu spadło o prawie 4% Krajowe zużycie energii elektrycznej w marcu spadło o prawie 4%

Jak wynika z danych PSE, zużycie energii elektrycznej w Polsce w marcu wyniosło 14,158 GWh, co oznacza spadek o 3,95 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jak wynika z danych PSE, zużycie energii elektrycznej w Polsce w marcu wyniosło 14,158 GWh, co oznacza spadek o 3,95 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

news Wyniki dodatkowych aukcji mocy

Wyniki dodatkowych aukcji mocy Wyniki dodatkowych aukcji mocy

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki przeprowadzonych 18 marca 2020 r. dodatkowych aukcji na cztery kwartały roku dostaw 2021. Wszystkie cztery aukcje zakończyły się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia...

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki przeprowadzonych 18 marca 2020 r. dodatkowych aukcji na cztery kwartały roku dostaw 2021. Wszystkie cztery aukcje zakończyły się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia wynoszacą 286,01 zł/kW/rok.

news Wzrost importu energii elektrycznej w marcu 2020 r.

Wzrost importu energii elektrycznej w marcu 2020 r. Wzrost importu energii elektrycznej w marcu 2020 r.

W marcu na zużycie energii elektrycznej wpłynęła już pandemia koronawirusa, dlatego krajowe zapotrzebowanie było niższe niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego o 3,5 proc. Krajowa produkcja spadała,...

W marcu na zużycie energii elektrycznej wpłynęła już pandemia koronawirusa, dlatego krajowe zapotrzebowanie było niższe niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego o 3,5 proc. Krajowa produkcja spadała, przy dość wyraźnym wzroście importu energii elektrycznej.

news Zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal spada

Zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal spada Zapotrzebowanie na energię elektryczną nadal spada

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w ubiegłym tygodniu spadło w Polsce o 7 proc., to nie wielki spadek w porównaniu z Włochami (31 proc.), Hiszpanią (21 proc.), czy Wielką Brytanią (16 proc.).

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w ubiegłym tygodniu spadło w Polsce o 7 proc., to nie wielki spadek w porównaniu z Włochami (31 proc.), Hiszpanią (21 proc.), czy Wielką Brytanią (16 proc.).

news Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w dół o 10 proc.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w dół o 10 proc. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w dół o 10 proc.

Think thank Bruegel, bazując na danych ENTSO-E, przygotował porównanie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu w Europie w ciągu ostatnich czterech tygodni z analogicznymi tygodniami 2019 roku.

Think thank Bruegel, bazując na danych ENTSO-E, przygotował porównanie zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu w Europie w ciągu ostatnich czterech tygodni z analogicznymi tygodniami 2019 roku.

news Koronawirus obniżył zużycie energii elektrycznej

Koronawirus obniżył zużycie energii elektrycznej Koronawirus obniżył zużycie energii elektrycznej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, konawirus zmniejszył zużycie energii w Europie. W ubiegłym tygodniu największa redukcja zużycia w stosunku do wcześniejszego tygodnia wystąpiła we Francji i we Włoszech....

Jak podaje portal gramwzielone.pl, konawirus zmniejszył zużycie energii w Europie. W ubiegłym tygodniu największa redukcja zużycia w stosunku do wcześniejszego tygodnia wystąpiła we Francji i we Włoszech. Widać było ją także w Polsce, ale w mniejszym stopniu.

news W zeszłym roku spadło krajowe zużycie energii elektrycznej

W zeszłym roku spadło krajowe zużycie energii elektrycznej W zeszłym roku spadło krajowe zużycie energii elektrycznej

Jak wynika z raportu rocznego PSE o Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w 2019 roku krajowe zużycie energii elektrycznej spadło. Co ważne spadło po raz pierwszy od wielu lat i było o 0,9 proc. niższe...

Jak wynika z raportu rocznego PSE o Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w 2019 roku krajowe zużycie energii elektrycznej spadło. Co ważne spadło po raz pierwszy od wielu lat i było o 0,9 proc. niższe niż w 2018 r. Natomiast import prądu był niemal dwa razy większy niż rok wcześniej.

news PKP i TAURON rozpoczęli współpracę OZE

PKP i TAURON rozpoczęli współpracę OZE PKP i TAURON rozpoczęli współpracę OZE

PKP Intercity sprawdza możliwość wprowadzenia rozwiązań technologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na bocznicy Warszawa-Grochów. Przewoźnik we współpracy z TAURONEM opracowuje program...

PKP Intercity sprawdza możliwość wprowadzenia rozwiązań technologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na bocznicy Warszawa-Grochów. Przewoźnik we współpracy z TAURONEM opracowuje program modernizacyjny, który pomoże obniżyć koszt wykorzystywanej energii elektrycznej, a przy tym dodatkowo ograniczy negatywny wpływ na środowisko.

news Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło przetargi na zakup i wynajem samochodów elektrycznych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło przetargi na zakup i wynajem samochodów elektrycznych Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło przetargi na zakup i wynajem samochodów elektrycznych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło dwa przetargi nieograniczone na dostawę oraz wynajem długoterminowy pojazdów dla jednostek administracji państwowej. Przedmiotem postępowania są m.in. samochody...

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło dwa przetargi nieograniczone na dostawę oraz wynajem długoterminowy pojazdów dla jednostek administracji państwowej. Przedmiotem postępowania są m.in. samochody całkowicie elektryczne oraz hybrydowe.

news Projekt rekompensat za podwyżki cen prądu trafił do rządu

Projekt rekompensat za podwyżki cen prądu trafił do rządu Projekt rekompensat za podwyżki cen prądu trafił do rządu

Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rekompensaty dla gospodarstw domowych uzależnione...

Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rekompensaty dla gospodarstw domowych uzależnione będą od dwóch kryteriów: poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. i uzyskanego dochodu w 2019 r.

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Monitorowanie zużycia energii elektrycznej – aplikacja mobilna ENERGA-OPERATOR

Monitorowanie zużycia energii elektrycznej – aplikacja mobilna ENERGA-OPERATOR Monitorowanie zużycia energii elektrycznej – aplikacja mobilna ENERGA-OPERATOR

Energa-Operator udostępniła swoim klientom, korzystącym z liczników zdalnego odczytu, aplikację mobilną „Mój Licznik”. Applikacja dostępna jest w Google Play (na urządzenia z systemem Android) oraz w AppStore...

Energa-Operator udostępniła swoim klientom, korzystącym z liczników zdalnego odczytu, aplikację mobilną „Mój Licznik”. Applikacja dostępna jest w Google Play (na urządzenia z systemem Android) oraz w AppStore (na urządzenia z systemem iOS).

news Nowe oświetlenie w Wąbrzeźnie

Nowe oświetlenie w Wąbrzeźnie Nowe oświetlenie w Wąbrzeźnie

Energa Oświetlenie zmodernizuje oświetlenie uliczne w Wąbrzeźnie. 1000 nowoczesnych, energooszczędnych opraw LED zastąpi stare energochłonne, sodowe lampy. Wszystko to w ramach ośmioletniej umowy EOŚ z...

Energa Oświetlenie zmodernizuje oświetlenie uliczne w Wąbrzeźnie. 1000 nowoczesnych, energooszczędnych opraw LED zastąpi stare energochłonne, sodowe lampy. Wszystko to w ramach ośmioletniej umowy EOŚ z Urzędem Miasta Wąbrzeźno. To pierwsza tego typu porozumienie w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych Uniwersalny układ napędu elektrycznego podwyższający poziom bezpieczeństwa technicznego maszyn górniczych

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których...

W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie stosowanych układów zasilania spągoładowarek górniczych. Zaprezentowano wyniki badań zapotrzebowania na energię przedmiotowej maszyny, na podstawie których sprecyzowano założenia techniczno-technologiczne innowacyjnego rozwiązania. Zaprezentowano również przebieg dalszych prac zmierzających do opracowania ww. układu zasilającego oraz wskazano perspektywy rozwoju napędów górniczych maszyn małej mechanizacji w perspektywie najbliższych lat.

Analiza wybranych aspektów niezawodności i bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych

Analiza wybranych aspektów niezawodności i bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych Analiza wybranych aspektów niezawodności i bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych

Niezawodność i bezpieczeństwo w centrach przetwarzania danych to zagadnienie złożone i bardzo obszerne. W artykule szczególną uwagę poświęcono zasilaniu gwarantowanemu na potrzeby data center.

Niezawodność i bezpieczeństwo w centrach przetwarzania danych to zagadnienie złożone i bardzo obszerne. W artykule szczególną uwagę poświęcono zasilaniu gwarantowanemu na potrzeby data center.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji...

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji inteligentnych można zrealizować wszystkie tradycyjne układy sterowania instalacji elektrycznej [5].

Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid?

Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid? Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid?

Coraz częściej czyta się o realizacji w Polsce projektów polegających na instalacji automatycznego systemu zbierania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej i ciepła oraz wprowadzania dodatkowych...

Coraz częściej czyta się o realizacji w Polsce projektów polegających na instalacji automatycznego systemu zbierania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej i ciepła oraz wprowadzania dodatkowych elementów dwustronnej komunikacji z odbiorcą energii, a nawet sterowania urządzeniami u odbiorcy, potocznie określanych jako Smart Grid. Jeden z takich projektów został zgłoszony w styczniu br. do konkursu w Programie Priorytetowym Inteligentne Sieci Energetyczne, uruchomionym w Narodowym Funduszu...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.